Skip to main content

Full text of "Kyshin Yaku Zensho - The Holy Bible containing the Old and New Testaments in Japanese, transliterated according to the authorised version"

See other formats


|pre6ente5 to 

^be Xibrar^ 

ottbe 

TUnivcreit^ of Toronto >■ i^\f r 1- <r> Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/kyshinyakuzenshoOOyoko l/ ^ 

^ KYUSHIN YAKU XENSIIO. THE 

HOLY BIBLE 

CONTAINING THE 

OLD AND iNEW TESTAMENTS 
IN JAPANESE. 

TRANSLITERATED ACCORDING TO THE AUTHORISED VERSION 

AND 

PUBLISHED BY THE 

BIBLE SOCIETIES' COMMITTEE FOR JAPAN. YOKOHAMA 

PEINTED BY R. MEIKLEJOHN & Co. 

1892. KYU YAKU ZENSHO 
MOKUEOKU. PAGE 

SosEiKi (Genesis) 1 

Shutsu E jiputo Kr (Exodus) 56 

Rebi Ki (Leviticus) 104 

MiNSU KiRYAKU (Nuinbevs) 1 89 

Shimmei Ki (Deuteronomy ) 189 

YosHUA Ki (Joshua) 233 

Rhishi Ki (Judges ) 261 

PtUTSu Ki (Kuth).. 290 

Samueru Zensho ( 1 Samuel ) 294 

Samueru Kosho (2 Samuel) 330 

Eetsuo Kir YAKU Jo (1 Kings) 361 

Retsuo Kiryaku Ge '2 Kings) 396 

FiEKiDAisHi Ryaku Jo (1 Chronicles) 430 

Rekidaishi Ryaku Ge (2 Chronicles) 462 

EzuRA Sho (Ezra) 500 

Xehejiia Ki ( Nehemiah) 511 

EsuTERU Sho (Esther) 528 

YoBU Ki (Job)... 536 

Shihex (Psalms) 574 

ShinctEN (Proverbs) , 674 

Dendo no Sho (Ecclesiastes) 706 

Gaka ( Song of Songs ) ,..715 

Iz.\YA Sho (Isaiah) 721 

Ieremia Ki (Jeremiali) 777 

Ierejiia xo Aika (Lamentations) 838 

Ezekieru Sho (Ezekiel) 845 

Danieru Sho (Daniel) 899 

HosEA Sho (Hosea) 917 

YoERu Sho (Joel) 926 

Amosu Sho (Amos) 929 

Obadea Sho (Olnidiah) 936 

YoNA Sho (Jonah) 937 

MiKA Sho (Micah) 939 

Nahomu Sho ( Nahum ) 944 

Habakuku Sho ( Habakkuk) 946 

Zepania Sho (Zephaniah) 949 

Hagai Sho ( Haggai) 952 

Zekaria Sho (Zechariah ) 954 

Maraki Sho (Malachi) 963 SHIN YAKU ZENSHO 
MOKUEOKU. Matai Dkn (Matthew) 1 

Mako Den (Mark) 35 

RuKA Den (Luke) 57 

YoHANE Den (John) 93 

Shito Gyo Den (Acts) 123 

Roma Sho (Romans) 160 

KoRiNTO Zensho (1 Cormthians) 176 

KoRiNTO KosHO (2 Corinthians) 192 

Garatea Sho (Galatians) 203 

Epeso Sho (Ephesians) 209 

PiRiPi Sho (PhiHppians) 214 

KoROSAi Sho (Colossians) 219 

Tesaronike Zensho (1 Thessalonians) 223 

Tesaronike Kosho (2 Thessalonians) 227 

Temote Zensho (1 Timothy) 229 

Temote Kosho (2 Timothy) 233 

Tetosu Sho (Titus) 237 

Piremon Sho (Philemon) 239 

Heburu Sho (Hebrews) 240 

Yakobu Sho ( James) 252 

Petero Zensho (1 Peter) 256 

Petero Kosho (2 Peter) 261 

YoHANE Dai Issho (1 John) 264 

Yohane Dai ni Sho (2 John) 268 

YoHANE Dai San Sho (3 John) 269 

YuDA Sho (Jade) 270 

MoKusHiROKU (Revelation) 271 SOSEIKI. 1 Hajime ni Kami tenchi wo tsukuri 

2 tamaevi. Chi wa katachi nakii muiia- 
shiku shite ; yami wada no omote ni 
ari : Kami no rei mizu no omote wo 

3 oitariki. Kami Hikari are to ii tamai- 

4 kereha : hikari ariki. Kami hikari wo 
yoshi to mi tamaeri : Kami hikari to 

5 yami wo wakachi tamaeri. Kami hikari 
MO Him to nazuke, yami wo Yoru to 
nazuke tamaeri. Yu ari, asa ariki, kore 
hajime no hi nari. 

G Kami ii tamaikeru Ava, Mizu no naka 
ni ozora arite, mizu to mizu to wo 

7 wakatsubeshi. Kami ozora wo tsuku- 
rite, ozora no shita no mizu to ozora 
no ue no mizu to wo wakaclii tamaeri : 

8 suuawachi kaku narinu, Kami ozora 
wo Ten to nazuke tamaeri. Yii ari, 
asa ariki, kore futsuka nari. 

9 Kami ii tamaikeru wa, Ten no shita 
no mizu wa hito tokoro ni atsumarite, 
kawakeru tsuchi arawarubeshi to : 

10 sunawachi kaku narinu. Kami kawa- 
keru tsuchi wo Chi to nazuke ; mizu 
no atsumareru wo Umi to nazuke tama- 
eri: Kami kore wo yoshi to mi tamaeri. 

11 Kami ii tamaikeru wa, Chi wa aokusa 
to, tane wo shozuru kusa to, sono rui ni 
shitagai mi wo musubi, mizukara tane 
wo motsu tokoro no mi wo musubu ki 
wochi ni idusubeshi to: sunawachi kaku 

12 narinu. Chi aokusa to, sono rui ni 
shitagai tane avo shozuru kusa to, sono 
rui ni shitagai mi wo musubite, mizu- 
kara tane wo motsu tokoro no ki wo 
idaseri : Kami kore wo yoshi to mi 

13 tamaeri. Yu ari, asa ariki, kore 
mikka nari. 

14 Kami ii tamaikeru wa, Ten no ozora 
ni hikari arite, hiru to yoru to wo 
wakachi ; mata shirushi no tame, toki 
no tame, hi no tame, toshi no tame 

15 ni uarubcshi : mata ten no ozora 
ni arite chi wo terasu hikari to 
narubeshi to : sunawachi kaku narinu. IG Kami futatsu no oi naru hikari wo 
tsukuri ; oi naru hikari ni hiru wo 
tsukasadorashime, chiisaki hikari ni 
yoru wotsukasadorashime tamau : mata 

17 hoshi wo tsukuri tamaei'i. Kami kore 
wo ten no ozora ni okite chi wo terasa- 

18 shime hiru to yoru wo tsukasadora- 
shime, hikari to yami wo wakatashime 
tamau : Kami kore wo yoshi to mi 

19 tamaeri. Yu ari, asa ariki, kore 
yokka nari. 

20 Kami ii tamaikeru yva, Mizu ni wa 
ikimono sawa ni shoji, tori wa ten 
no ozora no omote ni, chi no ue 

21 ni tobubeshi to. Kami oi naru uwo 
to, mizu ni sawa ni shojite ugoku 
subete no ikimono wo sono rui ni shita- 
gaite tsukuri, mata tsubasa aru subete 
no tori wo sono rui ni shitagaite 
tsukuri tamaeri : Kami kore wo yoshi 

22 to mi tamaeri. Kami kore wo shuku 
shite iwaku, Umeyo, fueyo, umi no 
mizu ni miteyo, mata tori wa chi 

23 ni fueyo to. Yu ari, asa ariki, kore 
itsuka nari. 

24 Kami ii tamaikeru wa, Chi wa ikimono 
wo sono rui ni shitagaite idashi, 
kachiku to, homono to, chi no kemono 
wo sono rui ni shitagaite idasubeshi to : 

25 sunawachi kaku narinu. Kami chi no 
kemono wo sono rui ni shitagaite tsu- 
kuri, kachiku wo sono rui ni shitagaite 
tsukuri, chi no subete no homono wo 
sono rui ni shitagaite tsukuri tamaeri : 
Kami kore wo yoshi to mi tamaeri. 

2G Kami ii tamaikeru wa, Warera ni kata- 
dorite, warera no katachi no gotoku ni, 
warera hito wo tsukuri : kore ni umi 
no uwo to, sora no tori to, kachiku to, 
zenchi to, chi ni hau tokoro no subete 

27 no homono wo osameshimen to. Kami 
sono katachi no gotoku ni hito wo tsu- 
kuri tamaeri, sunawachi Kami no kata- 
chi no gotoku ni kore wo tsukuri ; kore 
wo otoko to onna ni tsukuri tamaeri. Genesis. SOSEIKT. 1. 28. 28 Kami karera wo shuku shi : Kami kare- 
ra ni ii tamaikeru wa, Umeyo, fueyo, 
chi ui miteyo, kore wo shitagawaseyo ; 
mata umi uo uwo to, sora no tori to, 
chi ni ugoku tokoro no subete no iki- 

29 mono wo osameyo. Kami ii tamaikeru 
wa, Miyo, ware zenchi no omote ni aru, 
tane no naru snbete uo kusa to, tane 
aru konomi no naru snbete no ki to wo 
nanjira ni atau ; kore wa nanjira no 

30 kate to narubeshi : mata chi no subete 
no kemono to, sora no subete no tori, 
oyobi chi ni hau subete no mono nado, 
oyoso inochi aru mono ni wa, ware 
shokumot.su to shite, subete no aoki 
kusa wo atau to : sunawachi kaku 

31 nariin;. Kami sono tsukuritaru subete 
no mono wo mi tamaikeru ni, hanahada 
yokariki. Yil ari, asa ariki, kore muika 
nari. 

2 Kaku tenchi, oyobi sono shugun koto- 

2 gotoku narinu. Nanuka me ni Kami 
sono tsukuritaru waza avo oe tamaeri ; 
sunawachi sono tsukuritaru waza wo 

3 oete, uanuka ni yasnmi tamaeri. Kami 
uanuka wo shuku shite, kore wo kiyome 
tamaeri : sowa Kami sono tsukuri 
nashi tamaeru waza wo kotogotoku 
oete, kono hi ni yasumi tamaitareba 
nari. 

4 Iehoba Kami chi to ten wo tsukuri 
tamaeru hi ni, tenchi no tsukuraretaru 

5 sono yurai wa kore nari.« No no su- 
bete no ki wa imada chi ni arazu, no 
no subete no kusa wa imada shoze- 
zariki : sowa Iehoba Kami ame wo 
chi ni furase tamawazu, mata tsucbi 

6 wo tagaesu hito nakarikereba nari. Kiri 
chi yori noborite, tsuchi no omote wo 

7 amaneku uruoshitari. IehobX Kami 
tsuchi no chiri wo mote hito wo tsu- 
kuri, inochi no iki wo sono hana ni 
fuki ire tamaeri ; hito sunawachi ikeru 

8 mono to narinu. Iehoba Kami Eden 
no higashi no kata ni sono wo mokete ; 
sono tsukurishi hito wo soko ni oki 

9 tamaeri. Iehoba Kami miru ni uru- 
washiku, kurau ni yoki moromoro no 
ki wo tsuchi yori shozeshime ; mata 
sono no naka ni inochi no ki, oyobi 
zen-aku wo shiru no ki wo shozeshime 

10 tamaeri. Kawa Eden yori idete, sono wo uruoshi ; kashiko yori wakavete, 

11 yotsu no minamoto to nareri. Sono 
dai ichi no na wa Pisou to iu : kore wa 
kin aru 11 abira.no zenchi wo meguru 

12 mono nari ; souo chi no kin wa yoshi : 
mata builoraku to hekigyoku kashiko i 

13 niari. Dai ni no kawa no na wa Gihon 
to iu : kore wa Kushi no zenchi wo 

14 meguru mono nari. Dai san no kawa 
no.na wa Hidekeru to iu : kore wa 
Assuria no higashi ni nagaruru mono 
nari. Dai shi no kawa wa Yufurate ' 

15 nari. Iehoba Kami sono hito wo torite, 
kare wo Eden no sono ni oki, kore wo 
osame, kore wo mamorashimc tamaeri. 

IG Iehoba Kami sono hito ni meijite ii 
tamaikeru wa, .Sono no subete no ki no 
mi wa uiinji kokoro uo mama ni kurau 

17 koto wo u : saiedo zen-aku wo shiru 
no ki wa, nnnji sono mi wo kurobeka- 
razu : nanji kore wo kurau hi ni wa 
kiinarazu sliinubekereba nari. 

18 Iehoba Kami ii tamaikeru wa, Hitohitori 
naru wa yokarazu ; ware kare ni kanau 
tasuke wo kare no tame ni tsukuran to. 

19 Iehoba Kami tsuchi wo mote no no 
subete no kemono to, sora uo subete 
no tori avo tsukuri tamaite ; Adamu uo 
kore wo nani to nazukuru ka wo min 
tote kore wo kare no tokoro ni hikii itari 
tamaeri : Adamu ga ikimononi nazuke- 
taru tokoro wa, mina sono na to nari- 

20 nu. Adamu subete no kachiku to, sora 
no tori to, no no subete no kemono ni 
na wo ataetari : saredo Adamu ni wa 

21 kore ni kanau tasuUe miezariki. Koko 
ni oite Iehoba Kami Adamu wo fukaku 
nemurashime, nemurishi toki sono 
abarabone no hitotsu wo tori, niku wo 
mote sono tokoro wo fusagi tamaeri. 

22 Iehoba Kami Adamu yori toritaru 
abarabone wo mote onna wo tsukuri, 
kore wo Adamu no tokoro ni tsure 

23 kitari tamaeri. Adamu iikeru wa, Kore 
koso waga hone no hone, waga niku 
no niku nare : kore wa Oloko yori tori- 
taru mono nareba, liore wo Onna to 

24 nazuknbeshi to. Kono yue ni hito wa 
sono chichi haha wo hanarete, sono 
tsuma ni ai, futari ittai to narubeshi. 

25 Adamu to sono tsuuia wa futari tomo 
ni hadaka ni shite hajizariki. Genesis, 4.2. SOSEIKI. 3 Tehoba Kami no tsukuri tamaishi no 
no ikimono no uaka ni hebi mottomo 
sagaslii. Hebi onua ni iikeiu wa, 
Kami makoto ni nanjira sono no 
subete no ki no mi Ava knrobekarazu 

2 to ii tamaishi ya ? Onua hebi ni 
iikcru wa, Warera sono no ki no mi ] 

3 wo kurau koto wo u : saredo sono ' 
no naka ni aru ki no mi woba, Kami 
Xanjira kore wo km'obekarazu, mata 
kore ni sawarubekarazu, osoraku wa 

4 nanjira shinan to ii tamaeri. Hebi 
onna ni iikeru Ava, Nanjira kanarazu 

o shinnru koto araji : Kami nanjira 
ga kore wo kurau hi ni wa, nanji- 
ra no me hirake, iiaujira Kami no 
gotoku uarite, zen-aku wo shiru ni 

6 itaru wo shiri.tamau nari to. Onua 
ki wo mireba kurau ni j'oku, me ni 
uruvrashiku, katsu kashikokaran ga 
tame ni sbitawashiki ki naru ni yorite, 
tsui ni sono mi wo torite kurai ; mata 
kore wo onore to tomo naru otto ni 

7 ataekereba, kare kuraeri. Koko ni 
oite karera no me tomo ni hirakete, 
karera sono Ladaka naru wo shiri ; 
sunawachi ichijiku no lia wo tsuzurite, 

8 mo wo tsukureri. Karera sono no 
uchi ni, hi no suzushiki koro ayumi 
tamau Iehoba Kami no koe wo kiki- 
shikaba ; Adamu to sono tsuma suna- 
wachi Iehoba Kami no kao wo sakete, 
sono no ki no aida ni uii wo kakuseri. 

9 Iehoba Kami Adamu avo j'obite, kore 
ni ii tamaikeru wa, Xanji wa izuko ui 

10 oru ya ? Kaie iikeru wa, Ware sono 
no uchi ni nauji no koe wo kiki, 
hadaka naru ni yori, osorete mi wo 

11 kakuseri to. Iehoba ii tamaikeru wa, 
Taga nanji no hadaka naru wo nanji 
ni tsugeshi 5-a ? Nanji wa waga nanji 
ui kurau nakare to meijitaru ki no 

12 mi wo kuraitarishi ya ? Adumu iikeru 
wa, Nanji ga ataete ware to tomo 
uarashime tamaishi onua, kare sono 
ki no mi wo ware ni ataetareba, ware 

13 kuraeri to. Iehoba Kami onna ni ii 
tamaikeru wa, Nanji ga nas-hitaru kono 
kuto wa nani zo j-a ? Onna iikeru wa, 
Hebi ware wo madowashite, ware 

Ii kuraeri to. Iehoba Kami hebi ni ii 
tamaikeru wa, Nanji kore wo nashitaru ni yorite, nanji wa subete no kaehiku 
to, no no subete no kemono yori mo 
masarite norowaru ; nauji wa harabai- 
te, issho no aida chiri wo kurobeshi : 

15 mata ware nanji to onna no aida, 
05-obi nanji no sue to onna no sue no 
aida ui urami wo okan : kare wa nanji 
no kashira wo kudaki, nanji wa kare 

16 no kubisu wo kudakan. Mata onna ni 
ii tamaikeru wa, "Ware 6i ni nanji no 
harami no kurushimi wo masubeshi ; 
nanji wa kurushimite ko wo uman ; 
mata nauji wa otto wo shitai, kare wa 

17 nanji wo osamen. Mata Adamu ni ii 
tamaikeru wa, Nanji sono tsuma no 
kotoba wo kikite, waga nanji ni 
meijite, Knrobekarazu to iitaru ki no 
mi wo kuiaishi ni 5'orite, tsuchi wa 
nanji no tame ui norowaru : nanji wa 
issho no aida kurushimite, sore yori 

18 shoku wo en ; tsuchi wa ibara to 
azami to avo nonji no tame ni shozu- 
beshi ; mata nanji wa no no kusa wo 

19 kurobeslii. Nanji wa kao ni ase shite 
shokumotsu wo kurai, tsui ni tsuchi ni 
kaeran ; sowa sono naka yori nanji 
wa toraretareba nari : nanji wa chiri 
nareba, chiri ni kaerubeki nari to. 

20 Adamu sono tsuma no na wo Eba to 
nazuketari ; sowa kare wa subete no 

21 ikeru mono no haha'nareba nari. Iehoba 
Kami Adamu to sono tsuma no tame 
ni kawagoromo avo tsukurite, karera ni 
kise tamaeri. 

22 Iehoba Kami ii tamaikeru Ava, Miyo, 
kano hito Avarera no hitori.no gotoku 
narite, zen-aku avo shiru ; sareba 
osoraku Ava liare sono te wo nobe, 
inochi no ki no mi aa'o mo torite kurai, 

23 kagiri naku ikin to. • Iehoba Kami kare 
AA'O Eden no sono yori idashi, sono 
torite tsukuraretaru tokoro no tsuchi 

21 wo cagaesasliime tamaeri. Kaku Kami 
sono hito wo oi-idashi ; Eden no souo 
no higashi ni Kerubimu to, onozukara 
maAA^aru hono no tsurugi wo okite, 
inochi no ki no michi avo mamori 
tamau. 

4 Adamu sono tsuma Eba aa'o shiru ; 
kare haramite, Kaiu avo umite iikeru 
wa, Ware Iehoba ni yorite hitori no 

2 hito AVO atari to. Kare mata sono Genesis. SOSEEKI. 4. 2 ototo Abera wo umeri. Aberu wa 
hitsnji wo kau mono, Kain wa tsuchi 

3 wo tagayasu mono nariki. Hi wo hete 
nochi, Kain tsuchi yori izuru mi wo 
mochi kitarite, Iehoba ni sonaemoiio to 

4 naseri. Aberu mo mata sono hitsuji no 
uigo to, souo koetaru mono wo tazusae 
kitareri. Ikhoba Aberu to souo souae- 
mono wo kaerimi tamaishikadomo, 

5 Kain to sono sonae woba kaerimi tama- 
wazarishikaba ; Kain hanabada ikari, 

6 katsu sono omote wo fusetari. Iehoba 
Kain ni ii tamaikeru wa, Nanji nanzo 
ikaru ya ? nanzo omote wo fusuru ya ? 

7 Nanji mosbi yoki wo okonawaba, aguru 
koto wo ezaran ya ? moshi yoki wo 
okonawazuba, tsumi kadogucbi ni fusu : 
kare wa nanji wo sbitai, nanji wa kare 

8 wo osamen. Kain sono ototo Aberu 
ni monogatarinu. Kareranoni orikeru 
toki, Kain sono ototo Aberu ni tachi 

9 kakarite, kore wo koroseri. Iehoba 
Kain ni ii tamaikeru wa, Nanji no ototo 
Aberu wa izuku ni oru ya ? Kare iu, 
Ware shirazu : ware ani waga ototo no 

10 mamorite naran ya to. Iehoba ii ta- 
maikeru wa, Nanji nani wo uashitaru 
ya ? nanji no ototo no cbi no koe chi 

11 yori ware ni sakeberi. Sareba nanji wa 
norowarete, kono cbi wo hanarubeshi, 
kono chi sono kucbi wo hirakite, nanji 
no ototo no chi wo nanji no te yori 

12 uketareba nari ; nanji chi wo tagaesu 
tomo, chi wa futa tabi sono chikara wo 
nanji ni itasaji ; nanji wa chi ni sama- 

13 you sasuraibito to narubeshi to. Kain 
Iehoba ni iikeru wa, Waga tsumi wa oi 

14 ni shite, ou koto atawazu. Miyo, nanji 
k3'o kono chi no omote yori ware wo 
oi-idashi tamau ; ware nanji no kao wo 
miru koto naki ni itaran ; ware chi ni 
samayou sasuraibito to naran ; oyoso 
ware ni au mono ware wo korosan. 

15 Iehoba kare ni ii tamaikeru wa, Shika- 
razu, oyoso Kain wo korosu mono wa, 
shichi bai no batsu wo uken to. Iehoba 
Kain ni au mono no kare wo utazaru 
tame, shirushi wo kare ni atae tamaeri. 

16 Kain Iehoba no mae wo hanarete ide, 
Eden no higashi uaru Nodo no chi ni 

17 sumeri. Kain sono tsuma wo shiru ; 
kare harami, Enoku wo umeri. Kain machi wo tate, sono machi no na wo 
sono ko no na ni shitagaitc, Enoku to 

18 nazuketari. Enoku ni Irade umaretari : 
Irade Mehoyaeru wo umi : Mehoyaeru 
Metosaeru wo umi, Metosaeru lieme- 

19 ku wo umeri. Remeku futtiri no 
tsuma wo metoreri: hitori no na wa 
Ada to ii, hitori no na wa Chira to 

20 ieri. Ada Yabaru wo umeri : kare wa 
temmaku ni sumite, kachiku wo kau 

21 tokoro no mono no senzo nari. Sono 
ototo no na wa Yubaru to iu : 
kare wa koto to fue to wo toru 
subete no mono no senzo nari. 

22 Mata Chira Tobaru-kain wo umeri, 
kare wa akagane to tetsu no moro- 
moro no hamono wo kitau mono nari: 
Tobaru-kain no imoto wo Nfuna to iu. 

23 Remeku sono tsumatachi ni iikeru wa: 

Ada to Cliira yo, waga koe avo kike ; 
Remeku no tsumara yo, waga 

kotoba wo ireyo : 
Ware waga itade no tame ni hito 

wo korosu, 
Waga kizu no tame ni wakodo 

wo korosu : 

24 Kain no tame ni shichi bai no batsu 

areba, 
Remeku no tame ni wa shichi ju 
shichi bai no batsu aran. 

25 Adamu mata sono tsuma wo shirite ; 
kare otoko no ko wo umi, sono na wo 
Setsu to nazuketari : sowa kare, Kami 
ware ni Kain no koroshitaru Aberu no 
kawari ni, hoka no tane wo atae 

26 tamaeri to iitareba nari. Setsu ni mo, 
mata otoko no ko umaretari ; kare 
sono na wo Enosu to nazuketari : kono 
toki hitobito Iehoba no na wo yobu 
koto wo hajimetari. 

5 Adamu no den no fumi wa kore nari. 
Kami hito wo tsukuri tamaishi hi ni, 
Kami ni katadorite kore wo tsukuri ta- 

2 mai ; karera wo nannyo ni tsukuri tama- 
eri ; karera no tsukurareshi hi ni, Kami 
karera m'o shuku shite, karera no na 

3 AVO Adamu to uazuke tamaeri. Adamu 
hyaku san jissai ni oyobite, sono 
katachi ni shitagai, ouore ni katadorite 
ko wo umi; sono na avo Setsu to 

4 nazuketari : Adamu no Setsu avo 
umishi nochi no yoAvai Ava happ}'aku Genesis. 6. 13. SOSEIKI. sai ni shite : nanshi nj'oshi wo nmeri. 

5 Adamu no iki uagaraetaru yowai \\r 
siibete ku hyaku san jissai nariki : 
shikashite shineri. 

6 Setsu hyaku go sai ni oyobite, Euosu 

7 wo umeri : Setsu Euosu wo umishi 
nochi happyaku sliichi ueii iki nagarae- 

8 te, nanshi uyoshi wo umeri : Setsu no 
yowai wa subete ku hyaku ju ni sai 
nariki: shikashite shineri. 

9 Enosuku jissai ni oyobite, Kainan wo 

10 umeri : Enosu Kainan wo umishi nochi 
happyaku ju go nen iki nagaraete, 

11 nanshi nyoshi wo umeri : Enosu no 
yowai wa subete ku hyaku go sai 
nariki : sbikashite shineri. 

12 Kainan shichi jissai ni oj'obite, Maha- 

13 rareru wo umeri : Kainan Maharareru 
wo umishi nochi happyaku shi ju nen 
iki nngaraete, nanshi nyoshi wo umeri : 

14 Kainan no yowai wa subete ku hyaku 
jissai nariki : shikashite shineri, 

15 Maharareru roku ju go sai ni oyobite, 

16 Yaredo wo umeri : Maharareru Yaredo 
wo umishi nochi happyaku san ju nen 
iki nagaraete, nanshi nyoshi wo umeri : 

17 Maharareru no yowai wa subete hap- 
pyaku ku ju go sai nariki : shikashite 
shineri. 

18 Yaredo hyaku roku ju ni sai ni oyobite, 

19 Enoku wo umeri : Yaredo Enoku wo 
umishi nochi happyaku nen iki nagara- 

I 20 ete, nanshi nyoshi wo umeri : Yaredo 
no yowai wa subete ku hyaku roku ju 
ni sai nariki : shikashite shineri. 

1 21 Enoku roku ju go sai ni oyobite, 

22 Metosera wo umeri : Enoku Metosera 
i wo umishi nochi sambyaku nen Kami to 
1 tomo ni ayumi, nanshi nyoshi wo umeri : 

23 Enoku no yowai wa subete sam- 
21 hyaku roku ju go sai nariki : Enoku 

; Kami to tomo ni ayumishi ga : Kami 

kare wo tori tamaikereba ; orazu nariki. 

25 Metosera hyaku hachi ju shichi sai ni 

20 oyobite, Remeku wo umeri : Metosera 
Remeku wo umishi nochi shichi hyaku 
hachi jil ni nen iki nagaraete, nanshi 

27 uyoshi wo umeri : Metosera no yowai 
wa subete ku hyaku roku ju ku sai 
nariki : shikashite shineri, 
j 28 Remeku hyaku hachi ju ni sai ni 

29 oyobite, otoko no ko wo umi : sono na wo Noa to nazukete iikeru wa, Kono 
ko wa, Iehoba no noroi tamaishi chi ni 
yoreru, waga hataraki to waga hone- 
ori to ni tsukite warera wo nagusameh. 

30 Remeku Noa wo umishi nochi go 
hyaku ku ju go nen iki nagaraete, 

31 nanshi nj'oshi wo umeri : Remeku no 
yowai wa subete shichi hyaku shichi ju 
shichi sai nariki : shikashite shineri. 

32 Noa go byaku sai nariki : Noa Semu, 
Hamu, Yapete wo umeri. 

6 Hito chi no omote ni fue hajimarite, 
onua no ko kore ni umaruru ni oyoberu 

2 toki, Kami no kotachi hito no musume 
no utsukushiki wo mite ; sono konomu 
tokoro no mono wo torite tsuma to 

3 naseri. Iehoba ii tamaikeru wa, 
Waga mitama nagaku hito to araso- 
waji, sowa kare mo niku nareba nari : 
saredo kare no hi wa hyaku ni jii nen 

4 narubeshi. Kono koro chi ni Nepi- 
rimu ariki, mata sono nochi, Kami no 
kotachi hito no musume no tokoro ni 
irite, kodomo wo umashimetarishi ga : 
sorera mo yushi ni shite, inishie no na 

aru hito nariki. Iehoba hito no aku 
no chi ni oi naru to, sono kokoro no 
omoi no subete hakaru tokoro no tsune 
nitada ashiki nonii naru wo mi tamaeri. 

6 Koko ni oite Iehoba chi no ue ni hito 
wo tsnkurishi koto wo kuite, kokoro 

7 ni uree tamaeri. Iehoba ii tamaikeru 
wa, AYaga tsnkurishi hito wo ware chi 
no omote yori nugui saran ; hito yori 
kemono, honiono, sora no tori ni itaru 
made horobosan ; sowa ware kore wo 
tsnkurishi koto wo kuyureba nari to. 

8 Saredo Noa wa Iehoba no me no mae 
ni megumi wo etari. 

9 Noa no den wa kore nari. Noa wa 
tadashiki hito ni shite, sono yo no 
mattaki mono nariki : Noa Kami to 

10 tomo ni ayumeri, Noa wa Semu, 
Hamu, Yajjcte no san nin no ko wo 

11 umeri, Toki ni yo Kami no mae ni 
midarete, bogyaku yo ni michitariki, 

12 Kami yo wo mi tamaikeru ni, miyo, 
midaretari ; sowa yo no hito mina sono 
michi wo midashitareba nari. 

13 Kami Noa ni ii tamaikeru wa, Subete 
no hito no owari waga mae ni chikazu- Genesis. SOSEIKI. 6. I'i keri ; sowa karera no tame ni bogy aku 
yu ni mitsuiebii nari ; miyo, ware ka- 
rera wo yo to tumo ni horobosan. 

14 Nanji matsu no ki wo mote nanji no 
tame ni hakobune wo tsukiiri ; hako- 
bune no uchi ni ma wo tsukuri, yani 
wo mote suno uchi soto wo nurube.shi. 

15 Nanji kaku kore wo tsukurubeshi : 
suuawachi sono hakobune no nngasa 
wa sambyaku kyubito, sono hirosa wa 
go ju kyubito, sono takasa wa sanju 

IG kyubito. ]\Iata hakobune ni akaii- 
maclo wo tsukuri, ue ichi kyubito ni 
kore wo tsukuri agubeshi ; mata hako- 
bune no to wa sono katawara ni moku- 
beshi ; shita to, nikai to, sangai to ni 

17 kore wo tsukurubeshi. Miyo, ware 
kozui wo chi ni okoshite, subete inochi 
no iki aru, niku naru mono wo tenka 
yori horoboshi tatan ; chi ni oru mono 

18 wa mina shinubeshi. Saretlo nanji to 
wa ware waga keiyaku wo taten ; 
nanji wa nanji no kora to, nanji no 
tsuma, oyobi nanji no kora no tsuma 
to tomo ni, sono hakobune ni irubeshi. 

19 Mata moromoro no ikimono, subete 
niku naru mono woba, nanji ono-ono 
sono futatsu wo hakobune ni tazusae 
irite, nanji to tomo ni sono inoclii wo 
tiimotasbimubeshi ; sorera wa me-o 

20 narubeshi. Tori sono rui ni shitagai, 
kemono sono rui ni shitagai, chi no 
subete no homono sono rui ni shita- 
gaite, ono-ono futatsu nanji no tokoro 
ni itarite, sono inochi wo tamotsu- 

21 beshi. Nanji kurawaruru subete no 
kuimono wo nanji no moto ni torite, 
kore wo nanji no tokoro ni atsumu- 
beshi ; kore sunawachi nanji to korera 
no mono no kuimono to narubeshi. 

22 Noa kaku nashi ; subete Kami no onore 
ni meiji tamaishi gotoku, shika naseri. 

7 Iehoba Noa ni ii tiimaikeru wa, 
Nanji to nanji no ie mina hakobune ni 
irubeshi ; ware nanji ga kono yo no 
hito no uchi nite, waga mae ni tada- 

2 shiki wo mitareba nari. Hubete no 
kiyoki kemono wo me-onanatsu zutsu, 
nanji no moto ni tori ; kiyokaranu 

3 kemono wo me-o futatsu : mata sora 
no tori wo me-o nanatsu zutsu torite : 
tane wo zenchi no omote ni iki noko- 4 rashimubeshi. luia nanuka arite, wa- 
re shi jii nichi shi ju ya chi ni ame 
furashime ; waga tsukuritaru arayuru 
mono wo chi no omote 5-ori nugui 

5 saran. Noa Iehoba no subete onure 
ni meiji tamaishi gotoku naseri. 

G Chi iii kozui arikeru toki ni, Noa 

7 roppyaku sai nariki. Noa sono kora 
to, sono tsuma, oyobi sono kora no 
tsuma to tomo ni, kozui wo sakete, 

8 hakobune ni irinu. Kiyoki kemono to, 
kiyokarazaru kemono to, tori oyobi chi 

9 ni hau subete no mono, me-o futatsu 
zutsu, Noa ni kitarite hakobiuje ni iri- 
nu : Kami no Noa ni meiji tamaeru ga 

10 gotoshi. Kiikute nanuka no nochi, 

11 kozui chi ni nozomcri. Noa no j'owai 
no roppyaku sai no ni gAvatsu, suna- 
wachi sono tsuki no ju shichi nichi ni 
atari, kono hi ni owada no mina moto 
mina yabure, ama no to hirakete ; 

12 ame shi jii nichi shi jii ya chi ni soso- 

13 geri. Kono hi ni Noa to, Noa no ko 
Semu, Hamu, Yapete, oyobi Noa no 
tsuma to, sono kora no san nin no 
tsuma inorotomo ni, hakobune ni 

14 irinu ; karera oyobi subete no kemono 
sono rui ni shitagai, subete no kachi- 
ku sono rui ni shitagai, subete chi ni 
ha\i mono sono rui ni shitagai, subete 
no tori, sunawachi moromoro no tagui 
no tori, mina sono rui ni shitagiiite 

15 irinu. Sunawachi inochi no iki aru 
moromoro no niku naru mono futatsu 
zutsu, Noa ni kitarite hakobune ni 

IG irinu. Iritaru mono wa moromoro no 
niku naru mono no me-o ni shite, 
mina irinu, Kami no kare ni meiji ta- 
maeru ga gotoshi : Iehoba sanawaclii 

17 kare wo tojikome tamaeri. Kozui 
shi ju nichi cbi ni ariki ; koko ni oite 
mizu mashi, hakobune wo ukamete, 
hakobune chi no ue ni takaku agareri, 

18 Shikashite mizu habilvorite, oi ni chi 
ni mashinu ; hakobune wa mizu no 

19 omote ni tadayoeri, Mizu hanahada 
oi ni chi ni habikorikereba ; tenka no 

20 taka yama mina owaretari. • Mizu ha- 
bikorite jii go kyubito ni noborikereba ; 

21 yamayama owaretari. Oyoso chi ni 
ugoku niku naru mono, tori, kachiku, 
kemono, chi ni hau subete no mono. Genesis. 9. 5. SOSEIKI. 22 oyobi hito mina shineri : sunawachi 
oyoso sono haua ni inoclii no iki no 
kiiyou mono, subete kuga ui aru mono 

23 wa shineri. Kaku tsiichi no omote ni 
aru arayui'u mono wo, hito yori komo- ! 
no, honiouo, sora no tori ni itaru j 
made, kotogotoku nugni sari tamaeri ; 
korera wa chi yori niigui sararetai-i : 
tada Noa, oyobi knre to tomo ni hako- 
bime ui arishi mono nomi nokoreri. 

2-1 Mizu hyaku go jii niclii no aida chi ui 
habikoriuu. 
8 Kiimi Noa, oyobi kare to tomo ui 
hakobune ni aru subete no ikimono to, 
subete no kachiku wo onioi tamaite : 
Kami sunawachi kaze wo chi do ue ni 
fiikashime tamaikereba, mizu heritari ; 

2 mata wada no minamoto to nma no to 
toji fusagarite, ten yori no ame yami- 

3 nu. Koko ni oite mizu shidai ni chi 
yori shirizoki : hyaku go jii nichi wohe- 

■4 te nochi mizu heri, hakobune wa shichi 
gwatsu ni itari, sono tsuki no ju shichi 
nichi ni, Ararate no yama ni todoniari- 

5 nu. Mizu shidai ni herite ju gwatsu 
ni itarishi ga ; ju gwatsu no tsuitachi 
ni, yamayama no itadaki arawaretari. 

G Shi ju nichi wo hete nochi, Noa sono 
hakobune ni tsukurishi mado wo hira- 

7 kite : karasu wo hanachikeru ga, mizu 
no chi ni karuru made yukiki shi oreri. 

8 Kare chi no omote yori mizu no hiki- 
shi ka wo mill tote, mata hato wo hana- 

9 chi idashikeru ga ; hato sono ashi no 
ura wo todomubeki tokoro wo ezu shite, 
kare ni kaerite hakobune ni itareri, 
sowa mizu zenchi no omote ni aritareba 
nari : kare suuaAvachi sono te wo uobete 
kore Avo torae, hakobune no uchi ni 

10 onore no tokoro ni hiki iretari. Nao 
mata nanuka machite ; futa tabi hato 
wo hakobune yori hanachikeru ga ; 

11 hato kure ni oyobite kare ni kiiereri ; 
miyo, sono kuchi ni kanran no wakaba 
ariki : koko ni oite Noa chi yori mizu 

; 12 no hikishi wo shireri. Nao mata 
nanuka machite ; hato wo hanachikeru 
! ffa ; futa tabi kare no tokoro ni kaera- 
' 13 zariki. Koppyaku ichi nen no ichi ge- 
I Isu no tsuitachi ui, mizu chi ui karetari : 
Noa suuawachi hakobune no oi wo 
nozokite mishi ni, mijo, tsuchi no 14 omote wakawakitearinu. Ni gwatsu no 
ni jvi shichi nichi ni itarite, chi kawaki- 
tari. 

15 Koko ni Kami Noa ni katarite ii 

16 tamawaku, Nanji oyobi nanji no tsuma 
to, nanji no kora to, nanji no kora no 
tsuma tomo ni hakobune wo izubeshi. 

17 Nanji to tomo ni aru moromoro no 
uiku naru subete no ikimono, moro- 
moro no niku naru mono, sunawachi 
tori, kachiku, oyobi chi ni hau subete 
no homono wo hikii ideyo ; korera wa 
chi ui oku sodachi, chi no ue ni umi, 

18 katsu fue masubeshi. Noa to, sono kora 
to, sono tsuma, oyobi sono kora no tsu- 

19 ma tomo ni idetari : subete no kemono, 
subete no homono, oyobi subete no tori 
nado, oyoso chi ni ugoku mono, shu- 
rui ni shitagaite, hakobune 5'ori idetari. 

20 Noa Iehoba no tame ni dan wo kizuki; 
moromoro no kiyoki kemono to, 
moromoro no kiyoki tori wo torite, 
hansai wo dan no ue ni sasagetari. 

21 Iehoba sono kobashiki nioi wo kagi 
tamaite ; Iehoba sono kokoro ni ii 
tamaikeru wa. Ware futa tabi hito no 
yue ni yorite chi wo norou koto wo 
seji, sowa hito no kokoro no hakaru 
tokoro sono osanaki toki yori shite 
ashikereba nari; mata ware katsute 
nashitaru gotoku futa tabi subete no 

22 ikeru mono wo uchi-horobosaji. Chi 
no aran kagiri wa, tane-maki-doki kari- 
ire-doki, samusa atsusa, natsu fuyu, 
oyobi hiru to yoru yamu koto araji 

9 Kami Noa to, sono kora wo shukii 
shite, kore ni ii tamaikeru wa, Umeyo, 

2 fuej'o, chi ni miteyo. Chi no subete 
no kemono, sora no subete no tori, chi 
ui hau subete no mono, umi no subete 
no uwo nanjira wo osore, nanjira ni 
ononokan, korera wa nanjira no te ni 

3 ataeraru. Oyoso ikeru dobutsu wa 
nanjira no shoku to narubeshi ; ao- 
mono no gotoku ware kore wo mina 

4 nanjira ni atau. Saredo niku wo sono 
inochi naru sono chi no mama ni 

5 kurobekarazu. Nanjira no inochi no 
chi wo nagasu woba ware kanarazu 
tadasan ; kemono kore wo nasu mo, 
hito kore wo nasu mo ware tadasan : 
oyoso hito no kyodai hito no inochi wo Gen?;sis, 8 ROSEIKI. 0. G. 6 toraba ware taclasubeshi. Oyoso hito 
no chi wo nagasu niouo wa hito sono 
chi wo uagasaii : sowa Kami no 
katachi no gotoku ni hito wo tsnkuri 

7 tamaitareba navi, Nanjira iimeyo, 
fiieyo ; chi ni oku narite, sono nehi ni 
fueyo. 

8 Kami Noa, oyobi kare to tomo ni am 
sono kora ni tsugete, ii tamaikeru wa, 

9 Miyo, ware nanjira to, nanjira no nochi 

10 no shison ; oyobi nanjira to tomo nam 
moromoro no ikimono, sunawacbi nan- 
jira to tomo nam tori, kachiku, oyobi 
chi no moromoro no kemono to keiyjiku 
wo taten ; subete bakobiuie yori idetam 
mono yori, chi no moromoro no kemono 

11 ni made itaran. Ware nanjira to kei- 
yaku wo taten ; subete niku nam mono 
wa futa tabi kozui ni tatarum koto 
araji ; mata chi wo horobosu kozui 

12 futa tabi arazambeshi. Kami ii 
tamaikeru wa, Waga ware to nanjira, 
oyobi nanjira to tomo nam subete no 
ikimono no aida ni yoyo kagiri naku 
nasu tokoro no keiyaku no shimshi wa 

13 kore nari : ware waga niji wo kumo no 
uchi ni okosan, kore ware to yo to no 
aida no keiyaku no shimshi nambeslii. 

14 Sunawacbi ware kumo wo chi no ue 
ni okosu toki, niji kumo no uchi ni 

15 arawarubeshi. Ware sunawacbi ware 
to naijjira, oyobi subete niku nam 
moromoro no ikimono no aida no waga 
keiyaku wo omowan ; mizu futa tabi 
moromoro no niku naru mono wo 

16 horobosu kozui to naraji. Niji kumo 
no uchi ni aran ; ware kore wo 
mite, Kami to chi ni am subete 
niku naru moromoro no ikimono to no 
aida naru tokoshinae no keiyaku wo 

17 oboen, Kami Noa ni ii tamaikeru wa, 
Kore wa waga ware to chi ni am 
moromoro no niku naru mono to no 
aida ni tatetaru keiyaku no shimshi 
nari. 

18 Noa no kora no hakobune yori idetam 
mono wa Semu, Hamu, Yapete nariki: 
Hamu wa Kanan no chichi nari. 

19 Korera wa Noa no san nin no ko nari : 
zenchi no tami wa korera yori idete 
hirogareri. 

20 Koko ni Noa nofu to narite, budo- batake wo tsukuru koto wo hajimeshi 

21 ga : budoshu wo nomite, yoi ; tem- 
maku no uchi ni arite hadaka ni nareri. 

22 Kanan no chichi Hamu, sono chichi 
no kakushidokoro wo mite, soto ni 
arishi futari no kyodai ni tsugetari. 

23 Bemu to Yapete sunaAvachi koromo wo 
torite, tomo ni sono kata ni kake, 
ushiromuki ni ayumi yukite, sono chi- 
chi no hadaka wo oeri : karera kao wc 
ushiro ni shite sono chichi no hadaka 

24 wo mizariki. Noa sake samete, sono 
wakaki ko no onore ni nashitam koto 

25 wo shireri. Koko ni oite kare iikem 
wa, 

Kanan norowareyo ; 

Kare wa shimobera no shimobe to 

narite, sono kyodai ni tsukaen. 
2G Mata iikem wa, 

Bemu no Kami Iehoba wa homu- 

beki kana ; 
Kanan kare no shimobe to nam- 

beshi. 

27 Kami Yapete wo oi narashime tama- 

wan, 
Kare wa Semu no temmaku ni suma- 

wan ; 
Kanan sono shimobe to nambeshi. 

28 Noa kozui no nochi sambyakn go jil 

29 nen iki nagaraetari. Noa no yowai 
wa subete ku hyaku go ju nen nariki : 
shikashite shineri. 

10 Noa no ko Bemu, Hamu, Yapete no 
den wa kore nari : kozui no nochi karera 
ni kodomo umaretari. 

2 Yapete no ko wa ; Gomeru, Magogu, 
Madea, Yawan,Tobaru, Meseku, Terasu 

3 nari. Gomeru no ko wa ; Ashikenazu, 
llipate, Togaruma nari. Yawau no ko 
wa ; Erisha, Tamshishi, Kittemu oyobi 

5 Dodanimu nari. Korera yori kuni- 
guni no shima no tami wa wakare idete 
ono-ono sono kotoba to, sono yakarr 
to, sono kuni to ni shitagaite sono ch 
ni sumeri. 

G Hamu no ko wa ; Kushi, Mitsuraimu 

7 Fute oyobi Kanan nari, Kushi no kii 
wa ; Beba, Habira, Babuta, Krima| 
Sabuteka nari : Rama no ko wa ; Shib 

8 oyobi Dedau nari. Kushi Nimurode w 
umeri : kare hajimete yo no chikar Genesis. 11. 17. SOSEIKI. 9 aru mono to uareri. Ivare wa Ieho- 
BA uo mae ni arite chikara aru kari- 
udo nariki : kouo yue ni Iehoba 
no mae ni aru kano chikara aru 
kariutlo Ximurode no gotosbi to iu 

10 kotowaza ari. Kare uo kuni no liaji- 
raari wa Shinaru no chi no Baberu, 
Ereku, Akkade oj'obi Karune nariki. 

11 Bono cbi yori kare Assuria ni ide, 

12 Xinebe, llebobote-Iri, Kara, oyobi Ni- 
nebe to Kara no aida naru Kesen wo 
tatetari (kore wa oi naru machi nari), 

13 ]\Iitsuraimu Rudebito, Anamibito, Re- 

14 habibito, Xafutobito, Paterosubito, Ka- 
surubito, oyobi Kafutoribito wo umeri. 
(Kasurubito yori Perishitebito idetari.) 

15 Kanan sono uigo Shidoii, oyobi Hete; 
IG lebusubito, Amoribito, Girugashibito ; 
17 Hibibito, Arukibito, Seuibito ; Aruwade- 

bito, Zemaribito, Hamatebito wo umeri: 
nocbi ni itarite Kanaubito no j'akara 

19 hirogarinu. Kananbito no sakai wa 
Shidon yori, Geraru wo hete Gaza ni 
itari ; Sodomu, Gomora, Adema, Ze- 
boimu ni soite Resha ni made oyoberi. 

20 Korera wa Hamu no shison ni shite, 
sono yakara to, sono kotoba to, sono 
tochi to, sono kuni ni shitagaite orinu. 

21 Semu wa Eberii no subete no shison 
no senzo ni sbite^ Yapete no ani nari, 

22 kare ni mc kodomo umaretari. Semu no 
ko wa; Eramu, Ashuru, Arupakusade, 

23 Rude, Aramu nari. Aramu no ko wa ; 
21 Uzu, Horn, Geteru, Mashi nari. Aru- 
pakusade Shira wo umi ; Shira Eberu 

25 wo umeii. Eberu ni futari no ko uma- 
retari : hitori no na wo Peregu (wakare) 
to iu ; sowa kare no yo ni kuni waka- 
retareba nari ; sono ototo no na wo 

2G Yokutau to iu. Yokutan Arumodade, 

27 Sharefii, Hazarumote, lera ; Hadoramu, 

28 Uzaru, Dekura ; Obara, Abimaeiu, Shi- 

29 ba ; Ofuru, Habira oyobi Yobabu wo 
umeri : korera wa mina Yokutan 

30 no ko nari. Kareia uo sumeru tokoro 
wa Mesha yori shite, higashi no yama 

31 Separu ni made itareri. Korera wa 
Semu no shison ni shite, sono yakara 
to, sono kotoba to, sono tochi to, sono 
kuni to ni shitagaite orinu. 

32 Korera wa Npa no ko no yakara ni 
shite, sono chisuji to sono kuni ni shi- tagaite orinu : kozui no nochi korera 
yori chi no kuniguni no tami wa wa- 
kare idetari. 
1 1 Zenchi wa hitotsu no kotoba, hitotsu 

2 no on nomi nariki. Koko ni hitobito 
higashi ni utsurite, Shinaru no chi ni 

3 hirano wo ete ; soko ni sumeri. Kare- 
ra tagai ni iikeru wa, Iza, kawara wo 
tsukuri, kore wo yoku yakan to. Tsui 
ni ishi no kawari ni kawara wo e, shik- 

4 kui no kawari ni chan wo etari. Mata 
iikeru wa, Iza, machi to, to to wo tate, 
sono to no itadaki wo ten ni itarashi- 
men, kaku shite warera na wo age- 
te ; zenchi no omote ni chiru koto 

5 v.'o manukaren to. Iehoba kudarite, 
kano hitobito no tatsuru machi to, to 

G to wo mi tamaeri. Iehoba ii tamaikeru 
wa, Miyo, tami wa hitotsu ni shite, 
mina hitotsu no kotoba wo mochiyu ; 
ima sude ni kore wo nashi hajimetari : 
sareba subete sono nasan to hakaru 

7 koto wa todome erarezarubeshi. Iza, 
warera kudari, kashiko uite karera no 
kotoba wo midashi, tagai ni kotoba wo 

8 tsiizuru koto avo ezarashimen to. Ieho- 
ba tsui ni karera wo kashiko yori zen- 
chi no omote ni chirashi tamaikereba, 
karera machi wo tatsuru koto wo yame- 

9 tari. Kono yue ni sono na wa Baberu 
(midare) to yobaru ; kowa Iehoba 
kashiko ni zenchi no kotoba wo mi- 
dashi tamaishi ni yorite nari : kashiko 
yori Iehoba karera wo zenchi no i 
omote ni chirashi tamaeri. 

10 Semu no den wa kore nari. Semu 
hyaku sai ni shite, kozui no nochi no ni 

11 neu ni Arupakusade wo umeri : Semu 
Arupakusade wo umishi nochi go hyaku 
neu iki uagaraete, naushi nyoshi wo 
umeri. 

12 Arupakusade san jii go sai ni oyobite, 

13 Shira wo umeri : Arupakusade Shira 
wo umishi nochi shi hyaku san nen 
iki nagaraete, nanshi nyoshi wo umeri. 

14 Shira san jissai ni oyobite, Eberu wo 

15 umeri : Shira Eberu wo umishi nochi 
shi hyaku san nen iki nagaraete, 
nanshi nyoshi wo umeri. 

16 Eberu san jfi shi sai ni oyobite, Pere- 

17 gu wo umeri: Eberu Peregu wo Genesis. 10 SOSEIKT. 11. 17. umishi nochi shi h5'aku sau jii ncn iki 
nagaraete, nanslii nyoshi wo umeri. 

18 Peregu sau jissai ni oyobite, Ryu wo 

19 umeri : Peregu Ryu wo umishi nochi 
ni h3^aku ku ncn iki nagaraete, naushi 
nyoshi wo umeri, 

20 Ryu san ju ni sai ni oyobite, Se- 

21 rugu wo umeri : Ryu Serugu wo 
umishi nochi ni hyaku shichi nen iki 
nagaraete, nanshi nyoshi wo umeri. 

22 Serugu san ju nen ni oyobite, Nahoru 

23 wo umeri : Serugu Nahoru wo umishi 
nochi ni hyaku nen iki nagaraete, nan- 
shi nyoshi wo umeri. 

24 Nahoru ni jil ku sai ni oyobite, Tera 

25 wo umeri : Nahoru Tera wo umishi 
nochi hyaku ju ku nen iki nagaraete, 
nanshi nyoshi wo umeri. 

26 Tera shichi jissai ni oyobite, Abu- 
ramu, Nahoru, oyobi Haran wo umeri. 

27 Tera no den wa kore nari. Tera 
Aburamu, Nahoru, oyobi Haran wo 

28 umi ; Haran Roto wo umeri. Haran 
wa sono chichi Tera ni sakidachite, sono 
umaredokoro naru Karudea no Uru 

29 nite shinitari. Aburamu to Nahoru to 
tsuma wo metoreri : Aburamu no tsuma 
no na wo Sarai to ii ; Nahoru no tsuma 
no na wo Miruka to iite, Haran no 
musume nari. Haran wa Mirulca no 
chichi ni shite, mata Isuka no chichi 

30 nariki. Sarai wa umuzume ni shite, 

31 ko nakariki. Tera Kanan no chi ni 
yukan tote, sono ko Aburamu to, Haran 
no ko naru sono mago Roto, oyobi sono 
ko Aburamu no tsuma naru sono yome 
Sarai wo hiki tsurete ; tomo ni Karudea 
no Uru wo idetarishi ga ; Haran ni 

32 itarite, soko ni sumeri. Tera no yowai 
wa ni hyaku go sai nariki : Tera wa 
Haran nite shineri. 

12 Koko ni Iehoba Aburamu ni ii tamai- 
keru wa, Nanji no kuni wo ide, nanji 
no shinzoku ni wakare, nanji no chi- 
chi no ie wo hanarete, waga nanji ni 

2 shimesan sono chi ni itare : ware 
nanji wo oi naru tami to nashi, nanji 
wo megumi, nanji no na wo 6i nara- 
shimen ; nanji wa saiwai no moto to 

3 narubeshi : ware wa nanji wo shuku 
suru mono wo shuku shi, nanji wo norou mono wo norowan : tenka no 
mommoro no yakara nanji ni yorite 

4 saiwai wo en to. Aburamu siinawachi 
Ii^HOBA no onore ni ii tamaishi koto ni 
shitagaite idetari ; Roto kare to tomo 
ni yukeri : Aburamu wa Haran wo 
idetaru toki shichi ju go sai nariki. 

5 Aburamu sono tsuma Sarai to, sono 
ototo no ko Roto, oyobi sono atsume- 
taru subete no mochimono to, Haran 
nite etaru hitobito wo tazusaete ; Ka- 
nan no chi ni yukan tote ide ; tsui ni 

6 Kanan no chi ni itareri. Aburamu 
sono chi wo torite Shikemu no tokoro 
ni oyobi. More no kashi no ki ni ita- 
reri. Sono toki ni Kananbito sono chi 

7 ni sumeri. Koko ni Iehoba Aburamu 
ni arawarete, VVaie nanji no sue ni 
kono chi wo ataen to ii taniaeri: kashi- 
ko nite kare onore ni arawaie tamaishi 

8 Iehoba ni dan wo kizukeri. Kare 
soko yori Beteru no higashi no yama 
ni utsurite, sono temmaku wo hareri ; 
nishi ni Beteru, higashi ni Ai ariki : 
kashiko nite kare Iehoba ni dan wo 
kizuki, Iehoba no na wo yoberi. 

9 Aburamu nao susumite, Minami ni 
utsureri. 

10 Koko ni kikin sono chi ni arikereba, 
Aburamu Ejiputo ni todomaran tote 
kashiko ni kudareri ; sowa kikin sono 
chi ni hanahadashikarikereba nari. 

11 Kare chikaku kitarite Ejipulo ni iran 
to suru toki, sono tsuma Sarai ni iikeru 
wa, Miyo, ware nanji wo mite utsukn- 

12 shiki onna naru wo shiru : kono yue ni 
Ejiputobito nanji wo miru toki, Kore 
wa kare no tsuma nari to iite, ware 
wo korosan, saredo nanji woba ikashi 

13 okan. Kou, nanji waga imdto nari to 
ie : shikaraba ware nanji no yue ni 
yorite yasuraka ni shite, waga inochi 

14 nanji no tame ni ikin. Aburamu 
Ejiputo ni itarishi toki, Ejiputobito 
kono onna wo mite hanahada utsuku- 

15 shitonaseri. Mata Paro no daijinra 
kare wo mite, kare wo Paro no mae ni 
homekei-ftba ; onna tsui ni Paro no ie 

16 ni meshi ireraretari. Koko ni oite 
Paro kare no tame ni atsuku Aburamu 
wo atsukaite : Aburamu tsui ni hitsuji, 
ushi, shimobe, shimome, me-o no roba^ Genesis. 14. 7. SOSEIKI. 11 oyobi rakuda wo oku urn iii itareri. 

17 Toki ni Iehoba Aburamu no tsuma 
Saviii uo yue ni yorite, oi uaru wazawai 
wo mote Paro to souo ie wo nayama- 

18 shi tainaevi. Paro Aburamu wo me- 
shite iikeru wa, Nauji ga ware ni na- 
slutaru kouo koto wa naui zo ya ? 
nanji uaui yue ni kare ga nanji no 
tsuma naru wo ware ui tsugezarishi 

19 ya '? Nanji nani yue ni, Kare wa 
waga imoto nari to iishi ya ? ware 
botoudo kare wo waga tsuma ni meto- 
ran to seri : sareba nanji no tsuma wa 

20 kuko ni ari, tsure sarubeshi to. Paro 
simawacbi kare no koto W'o hitobito ni 
meijikereba, kare to, soiio tsuma, 
oyobi sono moteru subete no mono wo 
oknri sarashimetari. 

13 Aburamu sono tsuma, oyobi souo mo- 
teru subete no mono to tomo ni Ejiputo 
wo idete, jMinami no chi ni noboreri. 

2 Roto kare to tomo ui ariki. Aburamu 
bauabada kacbiku to kingin ni tomeri. 

3 Kare Minami no cbi yori sono tabiji 
ni susumite, Beteru ni itari; Beteru to 
Ai no aida naru, sono sakini temmaku 

4 wo baritaru tokoro ni itareri ; suna- 
wacbi kare ga hajime ni soko ni kizu- 
kitar a dan no aru tokoro nari : kashiko ni 
Aburamu IiiHOBA no na wo yoberi. 

5 Aburamu to tomo ni yukishi Roto mo 
bitsuji, usbi, oyobi temmaku wo moteri. 

6 Souo cbi wa karera wo nosete, tomo ni 
orasbimnru koto atawazariki : karera 
wa sono mocbimouo okarisbi ni yorite, 
tomo ni oru koto wo eziirisbi. nari. 

7 Kakarishikaba Aburamu no kacbiku no 
bokusba to Roto no kacbiku no boku- 
sba no aida ni arasoi ariki : Kauaubito 
to Perijibito kono toki sono cbi ni 

8 suuieri. Aburamu Roto ni iikeru wa, 
Warera wa kyodai no bito nareba, 
kou, ware to nanji no aida, oyobi waga 
bokusba to nanji no bokusba no aida 

1) ni arusoi arasbimuru nakare. Chi wa 
miua nanji uo mae ni aru ni arazu ya? 
kou, ware wo hanareyo: nanji mosbi 
hidari ni yukaba, ware migi ni yukan, 
mata nanji migi ni 3-ukaba, ware bidari 
10 ni yukan to. Koko ni oite Roto me 
wo agete, Yorudan no subete no Ku- 
bochi wo nozomikeru ni, Iehoba So- domu to Gomora to wo horoboshi 
tamawazarisbi saki narikereba, Zoaru 
ni itaru made amaneku yoku uruoite, 
Ip:hoba no sono no gotoku, Ejiputo no 

11 chi no gotoku nariki. Roto sunawachi 
Yorudan no Kubochi wo kotogotoku 
erami torite ; higashi ni utsureri : ka- 

12 ku karera tagai ni wakaretari. Abura- 
mu wa Kanan no chi ni sumeri, mata 
Roto wa Kubochi no machimachi ni 
sumi, sono temmaku wo utsushite 

13 Sodomu ni itareri. Sodomu no hito 
wa ashiku shite, Iehoba no mae ni oi 

14 naru tsumibito nariki. Roto no Abu- 
ramu ni wakareshi nochi, Iehoba Abu- 
ramu ni ii tamaikeru wa, Nanji no 
me wo agete, nanji no oru tokoro yori, 
nishi higashi kita minami wo nozome : 

15 oyoso nanji ga miru tokoro no chi wa, 
ware kore wo nagaku nanji to, nanji 

16 no sue ni atobesbi. Ware nanji no 
sue wo chi no suna no gotoku nasan : 
mosbi hito chi no suna wo kazoru koto 
wo eba, nanji no sue mo kazoeraru- 

17 beshi. Nanji tachite, tate-yoko ni 
sono chi wo yuki megurubeshi ; ware 

18 kore wo nanji ni ataen to. Aburamu 
tsui ni temmaku wo utsushite kitari, 
Heburon no Mamure no kashibayashi 
ni sumi, kashiko nite Iehoba ni dan 
wo kizukeri. 

14 Sono toki Shinaru no 6 Amuraperu, 
Erasaru uo o Arioku, Eramu no o 
Kedaraomeru oyobi Goimu no 6 Te- 

2 daru ra vSodomu no o Bera, Gomora 
no Birusha, Adema no o Sbinabu, 
Zeboimu no o Semeberu oyobi Bera 
(sunawachi ima no Zoaru) no o to tata- 

3 kai wo naseri. Korera no go uin no 6 
mina musubi-aite, Shidemu no tani ni 
itareri (sono tokoro wa ima no Shio 

4 Umi nari). Karera wa ju ni nen Ke- 
daraomeru ni tsukae, ju san nen 

5 me ni somukeri. Ju yo nen me ni 
Kedaraomeru oyobi kare to tomo naru 
otachi kitarite, Asbitarote-karunaimu 
no Repaimubito, Hamu uo Zujibito, 

G Shabe-kiriataimu no Emibito, oyobi 
Seiru Zan no Horibito wo uchite, are- 
no no hotoii naru Eru-paran ni itareri. 

7 Karera kaerite, En-mishipate (suna- 
wachi ima no Kadeshi) ni itari, Ama- Gexesis. 12 SOSEIKI. 14. 7. rekubito no kuni wo kotogotoku uchi, 
mata Hazazon-tamaru ni sumern Amo- 

SJribito wo uteri. Koko ni Sodomu no 
6, Gomora no o, Adema no o, Zeboi- 
mu no o oj'obi Bera (snna\yachi ima 
no Zoaru) no o idete, Shidemu no 
tani nite karera to tatakai wo ma- 

9 jietari ; sunawachi kano go nin no 
otachi ; Eramu no o Kedaraomeru, 
Goimu no 5 Tedaru, Sbinaru no o 
Amuraperu, Erasaru no o Arioku 

10 no yo nin to tatakaeri. Sbidemu no 
tani ni wa chan no ana okarishi ga ; 
Sodomu to Gomora no otacbi nigete, 
soko ni ocbi-irinu : sono bokano mono 

11 Ava yama ni nogaretari. Koko ni oite 
karera Sodomu to Gomora no subete no 
mono to, sono subete no shokuryo wo 

12 torite sareri. Karera Aburamu no oi 
Roto to, sono mono wo torite sareri : 
sowa kare Sodomu ni sumitareba nari. 

13 Koko ni nogaretaru mono kitaritc, 
Heburubito Aburamu ni kore wo tsnge- 
tari : toki ni Aburamu wa Amoribito 
Mamin-e no kashibayasbi ni sumeri. 
Mamure wa Esbikoru no kyodai, mata 
Aneru no kyodai nari : korera wa Abu- 
ramu to keiyaku wo musuberu mono 

14 nariki. Aburamu sono kyodai no toriko 
ni serareshi wo kikishikaba, sono juku- 
ren sbitaru ie no ko sambyaUu ju bacbi 

15 nin wo hikiite, Dan made oi-itari, sono 
kerai wo wakacbite, yo nijojite karera 
wo seme, karera avo iicbi j'aburite, Dama- 
suko no bidari naru Hoba made karera 

16 wo oi-yukeri. Aburamu kaku subete 
no mono wo tori kaesbi, mata sono 
kyodai Roto to, sono mono oyobi onna 

17 to, tami wo tori kaeseri. Aburamu 
Kedaraomeru oyobi kare to tomo naru 
ora wo ucbi yaburite kaereru toki, 
Sodomu no oShabe no tani (suuaw'a- 
chi ima no no Tani) nite kare wo 

18 mukaetari. Toki ni Saremu no o Meru- 
kizedeku pan to sake wo mocbi ida- 
seri : kare wa Ito Takaki Kami no saisbi 

19 nariki. Kare Aburamu w-o sbuku sbite, 
iikeru wa, Negawaku wa teuebi no 
nusbi naru Ito Takaki Kami, Aburamu 

20 wo megumitamae : negawaku wa nanji 
no teki w'o nanji no te ni watashi ta- 
maishi Ito Takaki Kami ni bomare are to, Aburamu sunawachi kare ni sono 
subete no mono no ju bun no ichi 

21 wo okureri. Koko ni Sodomu no o 
Aburamu ni iikeru wa, Hito wo ware ni 
atae, mono wo nanji ni tore to. Abu- 

22 ramu Sodomu no o ni iikeru wa, 
Ware tencbi no nusbi naru Ito Takaki 

2y Kami Iehoba wo sasbite iu, Hito suji 
no ito nite mo, kutsiihimo nite mo 
subete nanji no mono wa ware toi*a- 
zarubeshi, osoraku wa nanji, Ware Abu- 

24 ramu wo tomasbimetari to iwan : tada 
wakamono no sude ni kuraitaru mono, 
oyobi ware to tomo ni yukishi hito ; 
Aneru, Esbikoru oyobi Mamure no bun 
wo nozokubeshi : karera ni wa karera 
no bun wo torashimeyo. 

1 5 Korera no koto no nocbi, Tehoba. no 
kotoba maborosbi no ucbi ni Aburamu 
ni nozomite iwaku, Aburamu yo, oso- 
ruru uakare : ware wa nanji no tate 
nari, nanji no tamamono wa hanahada 

2 oi narubeshi. Aburamu iikeru wa, Shu 
Iehoba yo, nani wo ware ni ataen to 
shi tamau ya ? ware wa ko naku shite 
ori, kono Damasuko no Eriezeru waga 

3 ie no atotsugi nari. Aburamu mata ii- 
keru wa, Miyo, nanji tane w'O ware ni 
tamawazu ; ware no ie no ko waga yo- 

4 tsugi to naran to su to. Iehoba. no 
kotoba kare ni nozomite iwaku, Kono 
mono wa uauji no yotsugi to narubeka- 
razu ; nanji no mi yori izuru mono 

5 nanji no yotsugi to narubeshi to. Ka- 
kute Iehoba kare w^o soto ni tazusae 
idashite, ii tamaikeru wa, Ten wo nozo- 
mite, hoshi wo kazoe uru ka wo miyo 
to : mata kare ni ii tamaikeru wa, 
Nanji no shison wa kaku no gotoku 

6 narubeshi to. Aburamu Iehoba wo 
shinzu ; Ihhoba kore wo kare no gi to 

7 nashi tamaeri. Mata kare ni ii tama- 
ikeru wa. Ware wa kono chi wo nanji 
ni ataete, kore wo tamotashimen tote, 
nanji wo Karudea no Uru 3'ori michi- 

8 biki idaseru Iehoba nari. Kare iikeru 
wa, Shu Iehoba yo, ware ikani sbite 
waga kore wo tamotsu koto wo shiru- 

9 beki ya ? Iehoba kare ni ii tamaikeru 
wa, San sai no me ushi to, san sai no 
me yagi to, san sai no o hitsnji to, 
yamabato oyobi wakaki iebato wo wa- Genesis. 16. 16. SOSEIKI. 13 10 ga tame ni tore to. Kare sunawachi 
korcra wo miiia torite, kore wo naka 
yori saki, souo sakitaru mono wo ono- 
ouo ai mukawashimete okeri : tada tori 

11 wa siikazariki. Araki tori sono slii- 
kiibaiie no ue ni kuclaru toki wa, Abu- 

12 ramii kore wo oi-haraeri. Kakute hi 
no iru koro, Aburamu fnkaku nemuri- 
shi ga; sono oi ni kuraki wo oboete 

13 osoretavi. Toki ni Iehoba Aburamu 
ni ii tamaikeru wa, Nanji tashika ni 
shirubeshi ; nanji no shison bito no kuni 
ni tabibito to narite, sono hitobito ni 
tsukaen ; karera shi hyaku nen no aida 

11 kore wo nayamasan : mata sono tsuka- 
etaru kunitami wa ware kore wo saba- 
kan : sono nocbi karera wa oi naru 

15 takara wo tazusaete iden. Nanji wa 
j'asuraka ni nanji no senzo no tokoro 
ni yukan; nanji wa yoki yowai ni ita- 

16 rite homnrarubeshi. Yo dai ni oyobite 
karera koko ni kaeri kitaran : sowa 
Amoribito no akn imada mitazareba 

17 nari to. Kakute lii no irite, kurayami 
to narishi toki kemuri to, bono no izuru 
kamado sono kiri sakitaru mono no 

18 naka wo toreri. Kono hi ni Iehoba 
Aburamu to keiyaku wo nashite, ii ta- 
maikeru wa, Ware kono chi wo Ejiputo 
no kawa yori kano okawa sunawachi 
Yufurate Gawa made nanji no sbison 

19 ni atau : sunawachi Kenibito, Kenazu- 

20 bito, Kademonibito, Hetebito, Periji- 

21 bito, Repaimubito, Amoribito, Kanan- 
l)ito, Girugashibito, lebusubito no chi 
kore nari. 

16 Aburamu no tsuma Sarai kodomo wo 

umazariki : kare ni hitori no tsukaeme 

arishi ga, Ejiputobito ni shite, sono na 

1 2 wo Hagaru to ieri. Sarai Aburamu ni 

j iikcru wa, Miyo, Iehoba waga ko wo 

umu koto wo todome tamaitareba, kou, 

waga tsukaeme no tokoro ni ire, ware 

kare yori shite kodomo wo uru koto 

arnn to. Aburamu Sarai no kotoba wo 

B kiki iretari. Abuianm no tsuma Sarai 

sono tsukaeme naru Ejiputobito Hagaru 

Avo torite, kore wo sono otto Aburamu 

ni ataete, tsuma to uasashimetari : kore 

wa Aburamu ga Kanan no chi ni jii 

4 nen sumitaru nochi uariki. Koko ni 

oite Aburamu Hagaru no tokoro ni iru, Hagaru tsui ni haramikereba : 
onore no harameru wo mite, sono 

5 nyoshu wo misagetari. Sarai Aburamu 
ni iikeru wa, Waga komureru gai wa 
nanji ni kisubeshi : ware waga tsukae- 
me wo nanji no futokoro ni ataetaru 
ni, kare onore no harameru wo mite, 
ware wo misagu: negawaku wa Iehoba, 
ware to nanji no aida no koto wo 

6 sabaki tamae. Aburamu Sarai ni iikeru 
wa, Mij'o, nanji no tsukaeme wa nanji 
no te no uchi ni ari ; nanji no me ni 
yoshi to miyuru tokoro wo kare ni 
nasubeshi. Sarai sunawachi kare wo 
kurusliimekereba, kare Sarai no kao 

7 wo sakete nigetari. Iehoba no tsukai 
areno no izumi no katawara, sunawachi 
Shuru no michi ni aru izumi no kata- 

8 wara nite kare ni aite, iikeru wa, 
Sarai no tsukaeme Hagaru yo, nanji 
izuko yori kitareru ya ? mata izuko ni 
yuku ya ? Kare iikeru wa, Ware wa 
nyoshu Sarai no kao wo sakete niguru 

9 nari. Iehoba no tsnkai kare ni iikeru 
wa, Nanji no nyoshu no moto ni kaeri, 

10 mi wo sono te ni makasubeshi. Ikhoba 
no tsukai mata kare ni iikeru wa. Ware 
oi ni nanji no shison wo mashi, sono 
kazu wo oku shite kazoru koto atawa- 

11 zarashimen. Iehoba no tsukai mata 
kare ni iikeru Ava, Nanji harameri, 
otoko no ko wo uman ; sono na wo 
Ishimaeru (Kami kikoshimesu) to na- 
zukubeshi : Iehoba nanji no knrushimi 

12 wo kikoshimeshi tamaeba nari. ' Kare 
wa no-roba no gotoki hito to naran ; 
sono te wa subete no hito ni teki shi, 
subete no hito no te wa kore ni teki 
subeshi : kare wa sono subete no 
kj^odai no higashi ni suman to. 

13 Hagaru onore ni satoshi tamaeru 
Iehoba no na wo Ataeruroi (nanji wa 
mi tamau Kami nari) to yoberi : kare 
iu, Ware mitaru nochi nao ikuiu j-a to. 

11 Koko wo mote sono ido wa Beeru- 
rahai-roi (ware wo miru ikuru mono no 
i) to yobaru : kore wa Kadeshi to 

15 Berede no aida ni ari. Hagaru Abu- 
ramu no onoko wo umeri : Aburamu 
Hagai'u no umeru sono ko no na wo 

16 Ishimaeru to nazuketari. Hagaru 
Ishimaeru wo Aburamu ni umeru toki, Genesis. 14 SOSEIKI. 16. 16. Aburama wa liachi ju roku sai iiariki. 
17 Abnramu ku ju ku sai no toki, Iehoba 
Aburamu ni arawarete, kore ni ii ta- 
maikeru wa, Ware wa Zenno no Kami 
nari ; nanji waga mae ni ayumite 

2 mattakareyo. Ware waga keiyaku wo 
ware to nanji no aida ni tate, oi ni nanji 

3 no sbison wo masan. Aburamu suna- 
wachi fusliitari : Kariii mata kare ni 

4 tsugete ii tamaikeru wa, Ware nanji to 
waga keiyaku wo tatsu, nanji wa okn 
no kunitami no chichi to narubeshi. 

5 Nanji no na wo kono nochi Aburamu to 
yobubeknrazu, nanji no na wo Abura- 
hamu (ol<n no hito no chichi) to yobu- 
beshi ; sowa wave nanji wo oku no 
kunitami no chichi to naseba nari. 

6 Ware nanji wo shite oku no sliison wo 
eseshime, kuniguni no tami wo nanji 
yori okosan, otachi nanji yori izubeshi. 

7 Ware waga keiyaku wo ware to nanji, 
05'obi nanji no nochi no yoyo no sbison 
to no aida ni tatete, tokoshinae no 
keiyaku to nashi, nanji oyobi nanji no 
nochi no sliison no Kami to narubeshi, 

8 Ware nanji to nanji no nochi no sbison 
ni kono nanji ga yadoreru chi, suna- 
wachi Kanau no zenchi wo ataete, 
tokoshinae no mochimono to nasan ; 
shikashite ware karera no Kami to 

9 narubeshi. Kami mata Aburahamu ni 
ii tamaikeru wa, Sareba nanji to nanji 
no nochi no yoyo no sbison, waga kei- 

10 yaku wo mamorubeshi. Nanjira no 
uchi no otoko no ko wa mina katsurei 
wo ukubeshi ; kore wa ware to nanjira, 
oyobi nanji no nochi no sbison no aida 
no waga keiyaku ni shite, nanjira no 

11 mamorubeki mono nari. Nanjira sono 
yo no kawa wo kirubeshi ; kore ware to 
nanjira no aida no keiyaku no shirushi 

12 nari. Nanjiranoyoyono otoko no kowa, 
ie ni umaretaru mono mo, kotokiinibito 
yori kane nite Uaitaru, nanji no sbison 
narazaru mono mo, mina umarcte yo- 
ka ni itaraba katsurei wo ukubeshi. 

13 Nanji no ie ni umaretaru mono mo, 
nanji no kane nite kaitaru mono mo, 
katsurei wo ukezarubekarazu : kaku 
waga keiyaku nanjira no mi ni arite, 
tokoshinae no keiyal<u to narubeshi. 

14 Katsurei wo ukezaru onoko, sunawachj sono yo no kawa wo kirnzaru mono wa, 
waga keiyaku wo yaburu niyorite, sono 
hito sono tami no uchi yori tatarubeshi. 

15 Kami mata Aburahamu ni ii tamai- 
keru wa, Nanji no tsuma Sarai wa 
sono na wo Harai to yobubekarazu, 

16 sono na wo Sara to nasubcshi. Ware 
kare wo megumi, kare yori shite mata 
nanj i ni hitori no otoko no ko wo siizuk en: 
ware kare wo megumi, kare wo shite 
kuniguni no tami no haha to narashi- 
mubeshi : moromoro no tami no otachi 

17 kare yori izubeshi. Aburahamu fiishite 
warai, sono Icokoro ni iikeru wa, Hyaku 
sai no hito ni ikade ko no umaruru koto 
aran ya "? mata Sara wa ku jissai 
nareba, ikade umu koto wo nasan ya to. 

18 Aburahamu tsui ni Kami ni mukaite, 
Negawaku wa Ishimaeru no nanji na 
mae ni iki nngaraen koto wo to iu ! 

19 Kami ii tamaikeru wa, Nanji no tsumo 
Sara kanarazu ko wo uman ; nanji 
sono na wo Isaku to nazukubeshi : 
ware kare oyobi sono nochi no sbison 
to keiyaku wo tatete, tolcoshinae no 

20 keiyaku to nasan. Mata Ishimaeru no 
koto ni tsukite wa, ware nanji no 
negai wo lukitari : miyo, ware kare wo 
megumite, oku no sbison wo esasbime, 
oi ni kare no sbison wo masubeshi: 
kare ju ni no kimi wo uman ; ware 
kare wo oi naru kunitami to nasu- 

21 beshi. Saredo waga keiyaku wa, ware 
akuru toshi no ima goro Sara ga nanji 
ni uman tokoro no Isaku to kore wo 

22 tatsubeshi. Kami Abiu'ahanui to mono 
iu koto wo oe, kare wo hanarete nobori 

23 tamaeri. Koko ni oite Aburahamu 
Kami no onore ni ii tamaeru gotoku, 
kono hi sono ko Ishimaeru to, subete 
sono ie ni umaretaru mono,05'obi subete 
sono kane nite kaitaru mono, sunawa- 
chi Aburahamu no ie no hito no uchi 
naru, subete no otoko wo hiki kitarite, 

24 sono yo no kawa wo kiritari, Abura- 
hamu wa sono yo no kawa wo kirare- 

25 taru toki, ku jil ku sai, sono ko 
Ishimaeru wa sono yo no kawa wo 
kiraretaru toki, jii san sai nariki. 

26 Kono hi Aburahamu to, sono ko 

27 Ishimaeru katsurei wo uketari. Mata 
sono ie no hito, ie ni umaretaru mono Genesis. 18. 26. SOSFJKI. 15 I 9 
jlO 

11 
12 

13 mo, kane nite kotoknnibito yori 
kaitaru mono mo, mina kare to tomo 14 
ni katsuroi wo uketari. | 

! Iehoba Mamnre no kasliibayashi nite 
Abnrahnmu ni araware tamsieri, kare 
wa hi no atsuki koro temmakii no iri- 15 
kuchi ni za slii itarishi ga ; me wo ; 
agete mitavu ni, miyo, san nin no hito j 
sono mae ni tateri : kare mite temmaku 
no iriknehi yori hashiri yukite, kore lO 
wo mukae, mi wo chi ni kagauiete 
iikeru wa, Waga shu yo, ware moslii j 
iianji no me no mae ni megumi wo 17 
etaru naraba, koii shimobe wo tori 
sngosu nakare : kuu siikoshi no mizu i 18 
wo tori kitarashime, naujira no ashi i 
wo araite, ki no shita ni yasumi tamae: ! 
ware hito kuchi no pan wo tori kitaran, i 
nanjira kokoro wo nagusamete ; shikaru 1 19 
noclii sugi yukubeshi : nimjira shimobe 
no tokoro ni kitareba nari. Karera iu, 
Xauji ga ieru gotokn nase. Koko ni 
oite Aburabamu temmaku ni isogi irite. 
Sara no moto ni itiirite iikeru wa, ] 
Sumiyaka ni komalcaki kona san seya 
wo tori, koiifte, pan wo tsukurubeshi , 20 
to. Shikashite Aburiihamu usbi no ' 
mure ni base yuki, ko ushi no yawa- 
raka ni shite yoki mono wo tori kitarite, 21 
wakamono ni watasbikereba ; isogite 
kore wo totonou. Kakute Aburahamu 
gyuraku to, chichi, oyobi sono toto- 
noetaru ko ushi wo torite, karera no | 22 
mae ni sonae ; ki no sliita nite sono j 
katawara ni tateri, karera siinawa- 
chi kuraeri. Karera Abuiahamu ni 23 
iikeru wa, Nanji no tsuma Sara wa 
izuku ni aru ya ? Kare iu, Temmaku j 
ni ari. Sono hitori iu, Akuru tosbi no : 24 
ima goro, ware kanarazti nanji ni ! 
kaerubeshi; nanji no tsuma Sara ni j 
otoko no ko aran. Sara sono ushiro | 
naru temmaku no irikuchi ni arite kiki 
itari, Somosomo Aburahamu to Sara 25 
wa tosbi susumi, oitaru mono ni shite ; 
Sara ni wa onna no tsune no koto 
sude ni yamitari. Kono yue ni Sara 
Ivokoro ni waraite iikeru wa. Ware wa 
otoroe, waga shu mo mata oitaru nochi 
nai'eba, ware ni tanoshimi arubeken 
ya ? Iehoba Aburahamu ni ii tamaikeru 
wa, Nani yue ni Sara wa waraite, 26 Ware oitareba hatashite ko wo umu 
koto aran ya to iu ya ? Iehoba ni ani 
nashigataki koto aran ya ? Toki itaraba 
ware sadametaru toki ni nanji ni 
kaerubeshi, Sara ni otoko no ko aran 
to. Sara osoretareba ; ukegawazu shite, 
Ware warawazu to ieri. Iehoba ii 
tamaikeru wa, Ina ; nanji waraeru 
nari. 

Kakute sono hitobito kashiko yori 
taehite. Sodomu no kata wo nozomi- 
kereba : Aburahamu karera wo okuran 
tote tomo ni yukeri. Iehoba ii tamai- 
keru wa, Waga nasan to suru koto wo 
Aburahamu ni kakusubekeu ya ; Abu- 
rahamu wa kauarazu 6i naru tsuyoki 
kuuitami to narite, tenka no tami mina 
kare ni yorite saiwai wo uru ni itaru- 
beki ni arazu ya ? Sowa ware kare wo 
shite sono nochi no kodomora to kazo- 
ku to ni meiji, Iehoba no niichi w,o 
namorite tadashiki to oyake wo oko- 
nawashimen tame ni kare wo shireri ; 
kore Iehoba Aburahamu ni sono katsute 
kare ni tsukite iisbi koto wo okouawan 
tame nari. Ikhoba mata ii tamau, 
Sodomu to Gomora no sakebi 6i naru 
ni yori, mata sono tsumi lianahada 
omoki ni yorite ; ware ima kudarite, 
sono sakebi no ware ni itareru gotokn, 
karera mattaku okonaitarishi ya wo 
min to su ; moshi shikarazuba, ware 
shiru ni itaran to. Sono hotobito soko 
yori mi wo kaeshite, Sodomu ni omo- 
mukeri : Aburahamu wa nao Iehoba 
no mae ni tateri. Aburahamu chika- 
yorite iikeru wa, Nanji wa tadashiki 
mono wo mo ashiki mono to tomo ni 
horoboshi tamau ya ? Moshi machi no 
uchi ni go ju nin no tadasbiki mono 
aru mo : nanji nao sono tokoro wo 
horoboshi, sono uchi no go jii nin no 
tadashiki mono no tame ni kore wo 
yurushi tamawazaru ya ? Nanji kaku 
no gotoku nashite, tadashiki mono wo 
ashiki mono to tomo ni korosu ga go- 
toki wa kore arumajiki koto nari ; mata 
tadashiki mono to asbiki mono wo i 
liitoshiku suru ga gotoki mo arumajiki '■ 
koto nari : tenka wo sabaku mono wa 
tadashiki wo okonobeki ni arazu ya ? 
Iehoba ii tamaikeru wa, Ware moshi Genesis. 16 SOSEIKI. la. 26. Sodomu ui oite machi no uchi ui go ju 
niu no tadashiki mono wo miba, sono 
hitobito no tame ui sono tokoro wo 

27 kotogotoku yurusan. Aburahamu ko- 
tuete iikeru wa, Ware wa cbiri to hai 
naredomo, aete waga iShu ni mosu : 

28 mosbi gojii nin no tadasbiki mono no 
ucbi go nin kaketarau ni : nauji go 
nin no kaketaru tame ni macbi wo ko- 
togotoku boroboshi tamau ya ? Iehoba 
ii tumaikeru wa, Wai-e moshi kasbiko 
ni sbi ju go nin wo miba, horobosaza- 

29 rubeshi. Aburabamu mnta kasanete, 
Iehoba ni mosbite iikeru Ava, Mosbi 
kasbiko ni sbi ju nin mienaba ikan ? 
Iehoba ii tamau. Ware shi ju nin no 

30 tame ni kore wo nasaji. Aburabamu 
iikeru wa, Kou, waga Shu yo, ikarazu 
sbite iwasbime tamae : mosbi kasbi- 
ko ni sail jil nin mienaba ikan? Iehoba 
ii tamau, Wiire san juniu wo kasbiko ni 

31 miba kore wo nasaji. Aburabamu in, 
Ware aete waga 8bu ni mosu : mosbi ka- 
sbiko niniju nin mienaba ikan? Iehoba 
ii tamau, Ware ni jvi nin no tame ni 

32 horobosaji. Aburabamu iu, Kou, wa- 
ga Sbu ikarazu sbite ima bito tabi 
iwasbime tainae : mosbi kasbiko ni ju 
nin mienaba ikan ? Iehoba ii tamau, 
Ware jii nin no tame ni horobosiiji. 

33 Iehoba Aburabamu to mono iu koto 
wo oete yiiki tamaeri: Aburabamu wa 
onore no tokoro ni kaerinu. 

19 Sono futari no ten no tsukai yugure 
ni Sodomu ni itaru ; Roto toki ni 
Sodomu no mon ni za sbi itarisbi ga : 
kore wo mi, tachite mukae ; kobe wo 

2 chi ni jsagete ; iikeru wa, Waga Shu 
yo, kou, shimobe no ie ni nozomi, asbi 
wo araite, yadori, tsuto ni okite, micbi 
ni susunii tamae. Karera iu, Ina ; 
warera wa cbiniata ni yadorau to. 

3 Saredo kataku sbiikereba ; tsui ni kare 
no tokoro ni nozomite, sono ie ni iru ; 
Roto sunawacbi karera no tame ni 
furumai wo moke, tane irenu pan wo 

4 yakite, kurawasbimetari. Kakute ima- 
da inezaru mae ni, machi no hitobito, 
sunawacbi Sodomu no hito, oitaru mo 
wakaki ino moro tomo ni, yomo yamo 
yori kitareru tami, mina sono ie wo 

5 kakomi ; Roto wo yobite, kore ni iikeru wa, Kono yiibe manji ni tsukitaru bito 
wa izuku ui oru ya ? karera wo warera 
no tokoro ni taziisae idase, warera kore 

6 wo shiran. Roto irikuchi ni idetc, sono 
usbiro no to wo toji, karera no moto ni 

7 itiiiite, iikeru wa, Kou, kyodai yo, 

8 asbiki koto wo nasu nakare. Ware ui 
iniada otoko shiranu futari no musume 
ari ; kou, ware kore wo tazusae iden, 
nanjira no me ni yosbi to miyuru goto- 
ku kore ni naseyo : tada kono hitotachi 
wa sude ni waga ie no kage ni iritareba, 
nani wo mo kore ni nasu nakare. 

9 Karera iu, Nanji shirizoke. Mata iike- 
ru wa, Kono hito wa kitari yadoreru 
mi naru ni, tsune ni sabakibito to naran 
to su : sareba warera karera ni kuwo- 
ru yori mo, oku no gai wo nanji ni 
kuwaen to. Tsui ni kafera hageshiku 
sono hito Roto ni semari susumiyorite, 

10 sono to wo yaburan to seshi ni, kano 
futari sono te wo nobashi, Roto wo ie 
no uchi ni hiki irete, sono to wo toji, 

11 ie no irikuchi ni oru hitobito wo sbite oi 
naru mo chiisaki mo tomo ni, me wo kura- 
mashimekereba ; karera tsui ni irikuchi 

12 wo tazuniiru ni tsukaretari. Kakute fu- 
tari Roto ni iikeru wa, Hoka ni nauji ni 
zoku suru mono ari ya ? nauji no muko, 
musuko, musume, oyobi subete macbi ni 
orite nanji ni zoku suru mono wo kono 

13 tokoro yori tazusae izubeshi : kono 
tokoro no sakebi Iehoba no mae ni 6i 
ni naritaru ni yorite, warera kore wo 
horobosan to su, Iehoba warera wo 
tsukawashite kore wo horobosashime 

14 tamau. Roto idete, sono musume wo 
metoru mukora ni tsugete, iikeru wa, 
Iehoba macbi wo boroboshi tamobeke- 
reba ; nanjira tachite kono tokoro wo 
ideyo to. Saredo mukora wa kore wo 

15 tawamuregoto to mi naseri. Akatsuki 
ni oyobite, ten no tsukai Roto wo 
unagasbite, iikeru wa, Tachite, koko 
naru nauji no tsuma to, futuri no mu- 
sume wo lazusaeyo ; osoraku wa nanji 
machi no aku to tomo ni horobosaren. 

16 Shikaru ni kare tanieraishikaba ; futari 
sono te to, sono tsuma no te to, soao 
futari uo musume no te wo torite; kore 
wo micbibiki idashi, macbi no soto ni 
okeri : Iehoba kaku kare ni awaremi Genesis. 20. 6. SOSEIKI. 17 17 wo kuwae tamau. Sude ni kore wo 
ii)icLibiki idashite, sono liitori iikeru 
wa, Nogarete nanji no inochi wo su- 
kiie; ushiro wo kaerimiru nakare, Ku- 
buchi 1)0 uchi ni todomaru nakare ; 
j-ama ni nogareyo, shikaraziiba nanji 

18 horoboisaren. Koto karera ni iikeru 
wa, AYaga shu yo, kou, kaku shi tamau 

19 nakare : niiyo, sbimobe nanji no me 
no mae ni megumi wo atari, nanji oi 
naru awaremi wo ware ni hodokosliite, 
waga inocbi wo sukui tamau ; ware 
yama ui nogaruru atawazu, osoraku wa 
■\vazawai mi ni oyobite, sbinuru ni 
itarau : niiyo, kono macbi wa nige 
yuku ni chikaku sbite, katsu cbiisasbi: 
■ware wo shite kashiko ni nogareshime- 
yo, shikaraba waga inochi mattakaran. 
(Kore wa chiisaki machi naru ni 
arazu ya ?) Ten no tsukai kore ni 
iikeru wa, Miyo, ware kono koto ni 
tsukite mo mata nanji no negai wo 
iretareba, nanji ga iu tokoro no machi 
wo horobosaji. Isogite, kashiko ni 
nogareyo ; uaiaji ga kashiko ni itaru 
made wa ware nani goto wo mo uasu 
wo ezu to. Kore ni yorite sono 
machi no na wa Zoaru (cbiisasbi) to 
yubaru. Roto Zoaru ni itareru toki hi 
chi no ne ni noboreri. Iehoba iwo 
to hi wo Iehoba no tokoro yori su- 
nawachi ten yori Sodomu to Gomora 
ni furashime ; sono machi to, Kubo- 
cbi to, sono machi no hito, oyobi 
chi ni oru tokoro no mono wo ko- 
togotoku horoboshi tamaeri. Roto no 
tsuma wa ushiro wo kaerimitareba, 
shio no hashira to narinu. Abura- 
hamu sono asa tsuto ni okite, sono 
katsute Iehoba no mae ni tachitaru 
tokoro ni itari : Sodomu, Gomora, oyo- 
bi Kubochi no omote wo nozomi miru 
ni, sono chi no kemuri kama no kemu- 
ri no gotoku ni tachi noboreri. 

Kami Knbochi no machi wo horoboshi 
tamau toki, sunawachi Roto no sumeru 
machi wo horoboshi tamau toki ni 
atari, Kami Aburahamu wo omoite, 
kaku sono horobi no uchi yori Roto 
wo itlashi tamaeri. 
30 Kakute Roto Zoaru ni oru koto wo 
osoretareba, sono futari no musume to 20 21 122 23 
24 20 

27 

28 
29 tomo ni Zoaru wo idete, noborite 
yama ni ori ; sono futari no musume 

31 to tomo ni iwaya ni sumeri. Koko ni 
ane imoto ni iikeru wa, Warera no 
chichi wa oitari : mata kono chi ni wa 
warera ni aite, yo no michi wo nasu 

32 hito arazu : sareba warera chichi ni 
sake wo nomasete, tomo ni ine, chichi 

33 ni yorite ko wo en to. Tsui ni sono 
yo chichi ni sake wo nomase ; ane 
musume irite, sono chichi to tomo ni 
inetari : shikaru ni Roto wa musume 

34 no oki-fushi wo shirazariki. Akuru hi 
ane musume oto musume ni iikeru wa. 
Ware kino no yo waga chichi to 
inetari : wareia kono yo mata chichi ni 
sake wo nomasen ; nanji irite tomo 
ni iueyo, warera no chichi ni yorite 

35 ko wo uru koto wo en to. Su- 
nawachi sono yo mo mata chichi ni 
sake wo nomase; oto musume tachite, 
chicbi to tomo ni inetari : Roto mata 
musume no oki-fushi wo shirazariki. 

36 Kaku Roto no futari no musume sono 

37 chichi ni yorite haramitari. Ane mu- 
sume ko wo umi, sono na wo Moabu 
to nazuku : sunawachi ima no Moabu- 

38 hito no senzo nari. Oto musume mo 
mata ko wo umi, sono na wo Beui-am- 
mi to nazuku : sunawachi ima no Am- 
monibito no senzo nari. 

20 Aburabamu kashiko yori utsurite Mi- 
nami no chi ni itari, Kadeshi to Shuru 
no aida ni ori ; Geraru ni todomareri. 

2 Aburabamu sono tsuma Sara wo, Waga 
imoto nari to iishikaba ; Geraru no o 
Abimereku hito wo tsukawashite, Sara 

3 wo meshi iretari. Shikaru ni Kami 
yoru no yume ni Abimereku ni nozo- 
mite, kore ni ii tamaikeru wa, Nanji 
wa sono meshi iretaru onna no tame 
ni sbinuru narubeshi ; kare wa otto aru 

4 mono nareba nari. Abimereku imada 
kare ni chikazukazarishikaba ; iu, 
Shu yo, nanji wa tadashiki tami wo 

5 mo koroshi tamau ya ? Kare wa ware 
ni, Kore wa waga imoto nari to iishi ni 
arazu ya ? mata onna mo mizukara, 
Kare wa waga ani nari to iitari : ware 
mattaki kokoro to isagiyoki te wo 

mote kore wo naseri. Kami mata yume 
ni kore ni ii tamaikeru wa, Shikari, 3 Genesis. 18 SOSEIKI. 20. 6. ware uanji ga mattaki kokoro wo mote 
kore wo naseru wo shiritareba, ware 
mo uanji wo todomete tsumi wo ware 
ni okasashimezariki : kare ni faruru wo 
yurusazarishi wa kore ga tame nari. 

7 Sareba kare no tsuma wo kaese ; kai*e 
wa yogensha nareba, nanji no tame ni 
inori, nanji wo shite inochi wo tamota- 
shimen : nanji moshi kaesazuba, nanji 
to nanji ni zoku sum mono, mina 
kanarazu shinurubeki wo shirubeshi. 

8 Koko ni oite Abimereku sono asa tsuto 
ni okite, shimobe wo kotogotoku meshi, 
kono koto wo mina katari kikasekereba ; 

9 hitobito itaku osoretari. Kakute Abi- 
mereku Aburahamu wo meshite, kore 
ni iikeru wa, Xanji warera ni nani wo 
nasu ya ? ware nani no ashiki koto wo 
nanji ni nashitaieba, nanji oi naru 
tsumi wo ware to waga kuni ni komu- 
rashimen to seshi ka ? nanji uasubeka- 
razaru waza wo ware ni nashitavi. 

10 Abimereku mata Aburahamu ni iikeru 
wa, Nanji nani wo mite, kono koto wo 

11 nashitaru ya ? Aburahamu iikeru wa. 
Ware kono tokoro wa kanarazu Kami 
wo osorezarubekereba ; waga tsuma 
no tame ni hito ware wo korosan to 

12 omoitaru nari. Mata kare wa makoto 
ni waga imoto nari, kare wa waga chi- 
chi no ko ni shite, waga haha no ko ni 
arazaru ga ; tsni ni waga tsuma to 

13 naritaru nari : Kami ware wo shite 
waga chichi no ie wo hanarete yuki 
megurashime tamaeru toki ni atarite, 
ware kare ni, Nanji warera ga itaru 
tokoro nite, ware wo nanji no aui nari 
to ie : kore wa nanji ga ware ni hodo- 

14 kosu megumi nari to iitari. Abimereku 
sunawachi hitsuji, ushi, shimobe, shi- 
mome wo torite, Aburahamu ni atae, 
sono tsuma Sara wo kore ni kaeseri. 

15 Shikashite Abimereku iikeru wa, Miyo, 
waga chi wa nanji no mae ni ari : nauji 

16 no konomu tokoro ni sume. Mata Sara 
ni iikeru wa, Miyo, ware nanji no ani 
ni gin sen mai wo ataetari : kore wa 
nanji oyobi subete no hito ni arishi 
kotodumo ni tsukite, nanji no me wo 6u 
mono nari; kaku nanji tsukunoi wo 

17 etari. Koko ni oite Aburahamu Kami 
ni inorikereba, Kami Abimereku to, so- no tsuma, oyobi shimome wo iyashi 
tamaite ; karera ko wo umu ni itaru. 

18 Iehoba saki ni wa Aburahamu no tsuma 
Sara no yue wo mote, Abimereku no 
ie no mono no tai wo kotogotoku toji 
tamaeri. 

2 1 Iehoba sono iishi gotoku Sara wo ka- 
erimi tamau, sunawachi Iehuba sono 
tsugeshi gotoku Sara ni okonai tan)ai- 
2 shikaba ; Sara tsui ni harami, Kami no 
Aburahamu ni tsuge tamaishi kinichi 
ni o3'obite, toshi oitaru Aburahamu ni 
8 otoko no ko wo umeri. Aburahamu sono 
umaretaru ko, sunawachi Sara ga ono- 
re ni umeru ko no na wo Isaku to na- 

4 zuketari. Aburahamu Kami no meiji 
tamaishi gotoku, yoka ni sono ko Isaku 

5 ni katsurei wo okonaeri. Aburahamu 
wa sono ko Isaku no umaretaru toki, 

6 hyaku sai nariki. Sara iikeru wa, 
Kami ware wo warawashime tamau ; 
kiku mono mina ware to tomo ni wa- 

7 rawan. Mata iikeru wa. Tare ka Abu- 
rahamu ni Sara kodomo ni chichi wo 
nomashimuru ni itaran to iishi mono 
aran ? shikaru ni kare gu toshi oyuru 
ni oyobite otoko no ko wo umitari to. 

8 Sate stmo ko sodachite, tsui ni chi 
wo hanaru : Isaku no chi wo hanaru- 
ru hi ni Aburahamu oi naru furumai 

9 wo moketari. Toki ni Sara Ejiputubito 
Hagaru ga Aburahaum ni uniitaru 

10 ko no warau wo mite, Aburahamu 
ni iikeru wa, Kono shimome to 
sono ko wo oi-idase : kono shimo- 
me no ko wa waga ko Isaku to 
tomo ni yotsugi to narubekarazaru 

11 nari to. Aburahamu sono ko no tame 

12 ni itaku kono koto wo ureetari. Kami 
Aburahamu ni ii tamaikeru wa, Wara- 
be no tame, mata uanji no shimome no 
tame ni kore wo ur3'oru nakare ; Sara 
ga nanji ni iu tokoro no kotoba wa 
kotogotoku kore wo kike ; sowa Isaku 
yori izuru mono nanji no sue to tonae- 

13 rarubekereba nari. Mata shimome no 
ko mo nanji no tane nareba, ware kore 

14 wo hitotsu no kuni to nasan. Abura- 
hamu asa tsuto ni okite, pan to mizu 
no kawabukuro to wo tori, Hagaru ni 
ataete, kore wo sono kata ni owase, 
sono ko wo tazusaete sarashimekereba ; Genesis. SOSEIKI. 19 kare j-iikite Beeru-shiba no aieuo ni sa- 
mayoislii ga. kawabuknro no mizu tsui | 
qI tsukitareba, ko wo kino shitanioki, ' 
Wnga ko no shinnru wo mirn ni sbi- \ 
lobizn to iite, haruka ni ynki, yagoro i 
vo bedatete, kore ni mnkai za sbinu : | 
aka ai mnkaite za sbi, koe wo agete j 
aku. Kami souo warabe no koe wo ! 
•i?iki tamau ; Kami no tsukai sunawachi 
ten yori Hagaru wo yobite, kore ni 
iikeru wa, Hagaru yo, nani goto zo I 
ya '? osoruru nakare ; Kami kasbiko ni ; 
ora warabe no koe wo kiki tamaeri. 

18 Tachite, warabe wo okosbi, kore wo \ 
naiiji no te ni idakubesbi ; ware kore j 

19 wo oi naru kuni to nasan to. Kami 
Hagaru no me wo biraki tamaikereba ; 
mizu no ido aru wo mi, yukite, kawa- 
buknro ni mizu wo mitasbi, warabe ni 

20 nomasbimetari. Kami warabe to tomo 
ni imasii, kare tsui ni bito to nari ; 
areno ni orite, yumi iru mono to nari, 

21 Paran no areno ni suineri : sono buba 
kare no tame iii Ejiputo no kuni yori 
tsuma wo mukaetari. 

I 22 Kono toki Abimereku to sono gunzei 

no kasbira Pikoru Aburahamu ni kata- 

rite iikeru wa, Nauji nani goto wo nasu 

ni mo Kami nanji to tomo ni imasu : 

is sareba nanji ga ware to, w^aga ko to, 

waga mago ni itsuwari wo nasazaran 

koto wo ima koko ni Kami wo sashite 

ware ni cbikae : waga atsuki kokoro wo 

mote nanji wo atsukau gotoku, nanji 

ware to kono nanji ga todomaru cbi to 

21 ni nasiibesbi. Aburabamu iu, Ware 

'lo cbikawau. Aburahamu Abimereku no 

sbimobera ga mizu no ido wo ubaitaru 

koto ni tsukite, Abimereku wo seme- 

26 kereba; Abimereku iu, Ware taga kono 
koto wo naseshi wo sbirazu : nanji wa- 
re ni tsugesbi koto uaku, mata ware 

27 kyo made kikisbi koto nashi. Abura- 
I hamu sunawacbi bitsuji to ushi wo to- 

rite, kore wo Abimereku ni atau ; kakute 

28 futari keiyaku wo masuberi. Abura- 
hamu me no ko liitsuji nanatsu avo 

j 29 wakaclii okikereba, Abimereku Abura- 
I ham II ni in, Xanji kono nanatsu no me 

no ko bitsuji wo wakacbi oku wa nan 
, 80 no tame naru ya ? Aburabamu iikeru 

wa, Nanji waga te yori kono nanatsu no me no ko bitsuji wo torite, \yaga ko- 
no ido wo horitaru akashi to narasbime- 

31 yo to. Karera futari kashiko ni cbi- 
kaisbi ni yorite, sono tokoro wo Beeru- 
shiba (cbikai no idol to nazuketari. 

32 Kaku karera Beeru-shiba nite keiyaku 
wo rausubi ; Abimereku to, sono gunzei 
no kashira Pikoru wa tachite, Perishite- 

33 bito no knni ni kaerinu. Aburabamu 
Beeru-shiba ni yanagi wo ue, Toko- 
shinae ni imasu Kami Iehoba no na 

34 wo kashiko ni yoberi. Kaku shite 
Aburahamu hisashiku Perishitebito no 
cbi ni todomarinu. 

22 Korera no koto no nochi, Kami Abu- 
rahamu wo kokoromin tote, kore wo, 
Aburahamu yo to yobi tamau ; kare 

2 iu, Wave koko ni ari. Iehoba. ii ta- 
muikeru wa, Nanji no ko, nanji no ai 
suru bitorigo, sunawachi Isaku wo 
tazusaete, Moria no cbi ni itari ; waga 
nanji ni sbimesan to suru kashiko no 
yama ni oite, kare wo hansai to shite 

3 sasagubeshi. Aburahamu asa tsuto ni 
okite, sono roba ni kura oki, futari no 
wakamono to, sono ko Isaku wo ta- 
zusae ; katsu hansai no takigi wo 
warite, tachite, Kami no onore ni shi- 
meshi tamaeru tokoro ni omomukikeru 

4 ga; mikka ni oyobite Aburahamu me 
wo agete, haruka ni sono tokoro wo 

5 mitari. Koko ni oite Aburahamu so- 
no w^akamono ni iikeru wa, Nanjira 

I wa roba to tomo ni koko ni todomare, 

j ware to warabe wa kashiko ni yukite, 

I ogami Avo nashi ; mata nanjira ni kae- 

j 6 ran. Aburabamii sunawachi hansai 

I no takigi wo torite, sono ko Isaku ni 

! owase ; te ni hi to katana wo torite ; 

j 7 futari tomo ni yukeri. Isaku chichi 

1 Aburahamu ni katarite, Chichi yo, to 

iu : kare kotaete, Ko yo, ware koko ni 

ari to iikereba, Isaku sunawachi iu, 

Hi to takigi wa ari : saredo hansai no 

8 ko bitsuji wa izuku ni aru ya '? Abu- 
raliamu iikeru wa, Ko yo, Kami mizu- 
kara hansai no ko bitsuji wo sonae ta- 
mawan to : futari tomo ni susumi yu- 

9 kite, tsui ni Kami no kare ni shimeshi 
tamaeru tokoro ni itareri : koko ni oite 
Aburahamu kashiko ni dan wo kizuki, 
takigi wo narabe, sono ko Isaku wo Genesis. 20 SOSEIKI. 22. 9. shibarite, kore wo dan no tahigi no ue 

10 ni nosetari. Kaku shite Aburahaum 
te wo nobe, katana wo torite sono ko 

11 wo korosan to su. Toki ni Iehoba do 
tsukai ten yori kare wo j'obite, Abu- 
rabamu yo, Aburahanui yo to ieri : 

12 kare iu, Ware koko ni ari. Tsukai 
iikeru wa, Kanji no te wo warabe ni 
tsuknru nakarc, mata nani wo mo ka- 
re ni nasnbekarazii : nanji no ko, su- 
nawacbi nnuji no bitorigo wo mo waga 
tame ni oshimazareba, ware ima nanji 
ga Kami wo osoruru wo shira to. 

13 Koko ni Aburahamn me wo agete mi- 
reba, usbiro ni o hitsuji arite, sono tsuno 
yabu ni kakaritari: Aburabamu suna- 
wachi yukite sono o bitsnji wo torae, 
kore wo sono ko no kawari ni bant^ai 

14 to sbite sasagetari. Aburabamu sono 
tokoro wo Iehoba-iere (leboba sonae 
tamawiin) to nazuku : kore ni yorite 
konnichi mo nao hitobito, Yama ni Ie- 

15 HOBA sonae tamawan to in. Iehoba no 
tsukai futa tabi ten yori Aburabamu wo 

16 yobite, iikeru wa, Iehoba satosbi ta- 
mau, ware onore wo sasbite chikau, 
nanji kono koto wo nasbi, nanji no ko, 
suuawacbi nanji no bitorigo wo oshi- 

17 mazarishi ni yorite ; ware oi ni nanji 
wo megumi, mata 6i ni naiiji no sbi- 
son wo masbite, sora no hoshi no goto- 
ku, bama no isago no gotoku nara- 
sbimubesbi ; nanji no sbison wa sono 

18 teki no mon wo toran ; mata nanji no 
sbison ni yorite tenka no tami mina 
saiw'ai wo ubesbi ; nanji waga kotoha 

19 ni sbitagaitaiu ni yorite nari to. Ka- 
kute Aburabamu sono wakamono no 
tokoro ni kaeri, mina tacbite tomo ni 
Beeru-shiba ni itareri : Aburabamu wa 
Beeru-sbiba ni sumeri. 

20 Korera no koto no nocbi, Aburabamu 
ni tsuguru mono arite iu, Miruka mata 
nanji no kyodai Naboru ni sbitagaitc 

21 ko wo Umeri ; Ani wa Uzu, sono ototo 
wa Buzu, sono tsugi wa Kemueru, 

22 kore wa Aramu no cbicbi nari ; sono 
tsugi wa Kesede,Hazo, Pirudashi,lede- 

23 rafu, Betoeru. Betoeru wa Kibeka 
wo umeri : kono bacbi nin wa Miruka 
ga Aburabamu no kyodai Naboru ni 

24 umitaru mono nari. Naboru no soba- me, na wa Ruma to iu mono ino mata 
Teba, Gahamu, Tabasbi, oyobi Maka 
wo umeri. 
23 Sara byaku ni ju sbicbi sainariki: 
kore sunawachi Sara no yowai no to- 

2 sbi nari. Sara Kiriate-aruba nite shi- 
neri, kore wa Kanan no cbi no Hebu- 
rou nari : Aburabamu itarite Sara no 

3 tame ni kanasbimi, kntsu nakeri. Ka- 
kute Aburabamu sbinin no mae yori 
iacbi ideto, Hete no bitobito ni kata- 

4 rite iikeru wa. Ware wa nanjira no 
ucbi no tabibito nari, yadoreru mono 
nari: kou, nanjira no ucbi nite ware 
ni bakadokoro wo ataete waga mochi- 
mono to nasbi, ware wo sbite waga 
sbinin wo idasbi bomuru koto wo ese- 

5 sbinieyo. Hete no bitobito Aburaba- 

6 mu ni kotaete, kore ni iu, Waga sbu 
yo, warera ni kiki tamae : warera no 
ucbi ni arite nanji wa Kami no gotoki 
kimi nari : warera no bakadokoro no 
yoki mono avo eramite nanji no sbinin 
wo homure ; warera no ucbi bitori mo 
sono bakadokoro wo nanji ni osbimite, 
nanji wo sbite sono sbinin wo homu- 

7 rasbimezaru mono nakarubesbi. Koko 
ni oite Aburabamu tacbi, sono cbi no 
tami, Hete no bitol)ito ni mukaite mi 

8 wo kagamu. Sbikasbite karera to ka- 
taraite iikeru wa, Mosbi ware wo sbite 
waga sbinin wo i(bisbi bomuru wo 
eseshimuru koto nanjira no kokoro 
naraba, kou, ware ni kikite, waga tame 
ni Zobaru no ko Efuroii ni niotome ; 

9 kare wo sbite sono no no basbi ni 
moteru, Makupera no bora-ana wo 
ware ni ataesbimeyo ; kare sono ju 
bun no atai wo torite kore wo w'are ni 
atae, nanjira no ucbi nite waga mochi- 
mono naru bakadokoro to nasaba yo- 

10 sbi. Toki ni Efuron Hete no hitobito 
no ucbi ni za sbi itari: Hetebito Efuron 
Hete no bitobito, sunawachi subete 
sono machi no mon ni iru mono 
no kikeru mae nite, Aburabamu ni 

11 kotaete iikeru wa, Waga sbu yo, ware 
ni kiki tauiae : sono no wa ware nanji 
ni atau, mata sono ucbi no hora-aua 
mo ware kore wo nauji ni atau ; ware 
waga tami naru hitobito no mae nite 
kore wo nanji ni atau : nanji no shi- Genesis. 24. 15. SOSEIKI. 21 12 nin wo homure. Koko ni oite Abura- 
hamu sono clii no tami no mae ni mi 

18 wo kag:inietari. Shikasliite kare sono 
clii no tami no kikeru mae nite, Efu- 
ron ni katavite iikeru Ava, Nanji mosbi 
kore wo iikegawaba, kou, ware ni kike: 
ware sono no no atai wo nanji ni isngu- 
nowan; nanji kore wo ware j-ori tore, 
ware waga sbiuin wo kasbiko ni bomu- 

14 ran. Efuron Aburabamu ni kotacte ii- 

15 keru wa, Waga sbu yo, ware ni kiki la- 
mae : kano chi wa gin sbi bAaku sbikeru 
ni ataru, kore wa ware to nanji no aida 
ni ani iu ni taran ja ? sareba nanji no 

16 shinin wo bomure. Aburabamu Efu- 
ron no kotoba ni sbitagai ; Efuron ga 
Hete no bitobito no kikeru mae nite 
iitaru tokoro no gin v.'o hakari, aky- 
lulo no uchi no tsuyo gin ssbi byaku 

17 sbikeru wo kore ni ataetari. Mamnre 
no mae iiaru, Makupera ni aru Efu- 
rou no no wa, no mo, sono naka no 
bora-ana mo, no no naka to sono ma- 

18 wari no sakiu ni aru ki mo mina Hete 
no bitobito no mae, sunawacbi subete 
sono macbi ni iru mono no mae nite, 
Aburabamu no mocbimono to sada- 

19 marinu. Sono iiocbi, Aburabamu so- 
no tsuma Sara wo Mamure no mae 
naru Miikupera no no no bora-ana ni 
bomureri : kore sunawacbi Kanan no 

20 cbi no Heburon nnri. Kaku sono no 
to, sono ucbi no bora-ana wa Hete no 
bitobito kore wo Aburabamu no mocbi- 
mono naru bakadokoi'o to sadametari. 

24 Aburabamu tosbi susumite, oitari : 
Iehoba subete no koto ni oite Abura- 

2 bamu wo megumi tamaeri. Koko ni 
Aburabamu sono subete no mocbimo- 
no wo tsukasadoru, sono ie no toshi- 
yori naru shimobe ni iikeru wa, Kou, 
nanji no te wo waga momo no sbita 

3 ni ireyo : Avare nanji wo sbite ten no 
Kami, cbi no Kami, Iehoba wo sasbi- 
te cbikawasbimen, sunawacbi nanji 
waga tomo ni sumu Kananbito no mu- 
sume no ucbi yori, waga ko ni tsuma 

4 wo metoru nakare : nanji waga kuui 
ni yuki, waga sbinzoku ni itarite, wa- 
ga ko Isaku no tame ni tsuma wo me- 

5 tore. Sbimobe kare ni iikeru wa, Mo- 
shi onua ware ni shitagaite kono chi ni kitaru koto wo konomazaru koto 
a! an toki wa, ware nanji no ko wo 
kano nanji ga ide kitarislii cbi ni micbi- 

6 biUi kaerulieki ka ? Aburabamu kare ni 
iikeru wa, Nanji tsutsnsbimito waga ko 
wo kasbiko ni tazusae kaeru nakare. 

7 Ten no Kami, Iehoba ware avo micbi- 
bikite waga cbicbi no ie to, waga sbin- 
zoku no cbi wo banaresbime, ware 
ni katari, ware ni cbikaite^ Nanji no 
sbison ni kono cbi wo ataen to ii ta- 
maishi mono sono tsukai wo tsukawa- 
shite, nanji ni sakidatasbime tama- 
Avan : nanji kasbiko j-ori Avaga ko ni 

8 tsuma AA'o metorubesbi. Mosbi onna 
nanji ni sbitagai kitaru koto wo kono- 
mazaru toki Ava, nanji Avaga kono chi- 
kai AVO tokarubesbi ; tada Awaga ko 
AA'O kasbiko ni tazusae kaeru nakare. 

9 Koko ni oite sbimobe te avo sono sbujin 
Aburabamu no momo no sbita ni irete, 
kono koto ni tsuite kare ni cbikaeri. 

10 Kakute sbimobe sono sbujin no rakuda 
no ucbi yori, to no rakuda avo torite, 
ide tateri ; sunaAvacbi sono sbujin no 
moromoro no yoki mono avo te ni to- 
rite, tacbite Mesopotamia ni yuki, 

11 Naboru no machi ni itari, sono raku- 
da avo macbi no soto nite ido no kata- 
Avara ni fusasbimetari, sono toki wa 
yugure nite onnadomo no mizu kumi 

12 ni izuru toki naviki. Kaku sbite kare 
iikeru Ava, Waga sbujin Alnn-abamu no 
Kami Iehoba j'o, negaAvaku Ava, kyo 
Avare ni sono mono avo aAvasbime, Ava- 
ga sbujin Aburabamu ni megumi avo 

13 bodokosbi tamae. Ware kono mizu 
ido no kataAvara ni tachi ; macbi no 
hito no musumera mizu avo kumi ni 

14 izu : Avare musume ni mukaite, Kou, 
nanji no kame avo katamukete, Avare 
ni nomasbimeyo to iwan ni ; kare ko- 
taete, Nome, ware mata nanji no raku- 
da ni mo nomasbimen to iwaba ; kare 
Ava nanji ga sbimobe Isaku no tame ni 
sadame tamaisbi mono naiubesbi : sa- I 
sureba Avare nanji no Avaga sbujin ni i 
megumi avo bodokosbi tamau avo sbi- i 

15 ran. Kare mono iu koto avo oru mae j 
ni, miyo, Kibeka kame avo kata ni j 
nosete ide kitaru : kare Ava Aburaha 
mu no kyodai Nahoru no tsuma Miru Genesis. 22 ka no ko Betoeru iii umaretaru mono 31 

16 uari. Sono ninsume wa mini ni ha- 
nahada utsnkushiku, katsu otome ni 
shite, imada hito ni ynkishi koto ara- 
zu : kare ido ni kndari, sono kame ni i 32 

17 mizu ^vo mitete, iioborishikaba; sliimo- 
be liasc ynUite kore ni ai, Kon, ware 
wo sliite nauji no kame yori sukoshi i 
no mizu wo nomasbimeyo to iikern ni ; ! 

18 kare, Shu yo, nomi tamae to iite, su- 
nawachi isogi sono kame wo te ni oro- 33 
shite, kore ni nomashimetarishi ga, 

19 nomase owacite iu, Nanji no rakuda 
no tame ni mo, sono nomi owaru 34 
made mizu wo kumite akashimen. 

20 Isogite, sono kame wo mizubachiniake, 35 
mata kuman tote ido ni base yuki, so- 
no subete no rakuda no tame ni 

21 kumitari. Sono hito kore wo mi- 
tsume ; Iehoba ga sono michi ni sai- 36 
wai wo kudashi tamau ya ina ya wo I 

22 shiran to shitc, mokushi itari. Koko i 
ni rakuda nomi owarisbikaba, sono j 37 
hitoomosa hanshikeruno kinnohanawa | 
hitotsu to, omosa ju shikeru no kin no 

23 udewa futatsu wo torite ; iikeru Ava, 
Nanji wa tare no musume naru ya ? 38 
kou, ware ni tsugeyo. Nanji no chichi 
no ie ni warera ga yadoru tokoro ari 

24 ya ? Onna kare ni iikeru wa. Ware 39 
wa Miruka ga Nahoru ni umitaru ko 

25 Betoeru no musume nari. Mata ka- i 40 
re ni iikeru wa, Ie ni wa wara mo kai- 
ba mo oku ari, katsu yadoiu tokoro 

26 mo ari. Koko ni oite sono hito fushi- 

27 te Iehoba wo ogami ; iikeru wa, Wa- 
ga shujin Aburahamu no Kami Iehoba 
wa homubeki kana, waga shnjin ni me- 
gumi to makoto to wo kaki tamawazu : ' 41 
ware michi ni arishi ni, Iehoba ware wo ! 
waga shujin no kyodai no ie ni michibiki 

28 tamaeri. Koko ni musume base yukite, 
sono haha no ie ni korera no koto wo 42 

29 tsugetari. Eibeka ni hitori uo aui ari, 
sono na wo Raban to iu : Raban base 
ide, ido ni yukite, sono hito no moto 

30 ni tsuku. Sunawachi kare hanawa, 43 
oyobi sono imoto no te no udewa 
wo mi, mata sono imoto Ribeka ga, 
Sono hito kaka ware ni ieri to iu wo 
kikite ; sono hito no moto ni itari, mi- 
ru ni ; ido no katawara nite rakuda no 44 SOSEIKI. 24. 15. 

waki ni tachi itareba, kore ni iikeru 
wa, Nauji Iehoba ni megiimarurn mono 
yo, kou, ire, nanzo soto ni tatsu j'a ? 
ware ie wo sonae, katsu riikuda no 
tame ni tokoro wo souaetari. Koko ni 
oite sono hito ie ni irinu : Raban suna- 
waclii sono rakuda no ni wo toki ; 
wara to kaiba wo rakuda ni atae, mata 
mizu wo ataete sono hito uo ashi to, 
sono tomobito no ashi woarawashime, 
kaku shite kare no mae ni shoku wo 
sonaetaru ni ; kare iu. Ware wa waga 
koto wo noburu made wa, kurawaji to. 
Raban, Katare to iikereba, kare iu. 
Ware wa Aburahamu no shiniobe nari. 
Iehoba oi ni waga shujin wo megumi 
tamaite ; oi naru mono to narashime : 
mata hitsuji, ushi, kingin, shimobe, 
shimome, rakuda, roba wo kore ni ta- 
maeri. Waga shujin no tsuma Sara 
toshi oite nochi waga shujin ni naushi 
wo umikereba ; shujin sono mochimo- 
no wo kotogotoku kore ni atau. Wa- 
ga shujin ware wo chikawasete iu, 
Waga sumeru Kanan no chi no hito no 
musume no uchi yori waga ko ni tsu- 
ma wo metoru nakare : nanji wa- 
ga chichi no ie ni yuki, waga shin- 
zoku ni itari, waga ko no tame ni 
tsuma wo metore to. Ware waga shujin 
ni iikeru wu, Moshi onna ware ni 
shitagaite kitarazuba ikan?- Kare ware 
ni iikeru wa, Waga tsukoru tokoro no 
Iehoba, sono tsukai wo nanji to tomo 
ni tsukawashite, nanji no michi ni 
saiwai wo kudashi tamawau ; nanji 
waga shinzoku, w.iga chichi no ie 
yori waga ko ni tsuma wo meto- 
rubeshi : nanji waga shinzoku ni 
itareru toki wa, waga chikai wo toka- 
sarubeshi;' moshi karera nanji ni atae- 
zuba, nauji wa waga chikai wo ymrusa- 
rubeshi to. Ware kyo ido ni itarite, 
iikeraku, Waga shujin Aburahamu no 
Kami Iehoba, negawaku wa waga 
yuku michi ni saiwai wo kudashi 
tamae : ware wa kouo imizu no 
katawara ni tatsu ; mizu wo kumi ni 
izuru otome aran toki, ware kare ni 
mukaite, Kon, nauji no kame yori 
sukoshi no mizu wo wareni nomasbime- 
yo to iwan ni ; moshi ware ni kotaete, Genesis. 25. 6. SOSEIKI. 23 Nanji uome, Avare mata u:inji uo 
rakiida no tame ui mo kuman to 
iwaba : kore Iehoba ga waga shiijiu no 
ko uo tame ni sailame tamaishi ouua 

45 narubeshi. Ware koki)ro no uchi ni 
mono iu koto wo oru mae ni, liibeka 
sono kame wo kata ni uosete ide 
kitari ; ido ui kiulaiito, mizu wo 
kumitaru ni yori, wave kare ni, Kou, 
ware ni nomasbimeyo to iikereba ; 

40 kare isogi, souo kame wo kata yori 
oroshite, iikeiu wa, Nome, mata nanji 
no rakuda ui mo nomasbimen to : koko 
ni oite ware nomisbi ga, kare mata 

47 rakuda ni mo nomasbimetari. Ware 
kare ui tote, Nanji wa tare uo musume 
naru ya to iikereba, Miruka ga Naboru 
ni umitaru ko, Betoeru no musume uari 
to iu : koko ni oite ware sono bana ni wa 
wo tsuke, souo te ui udewa wo tsiiketari. 

48 Hbikasbite ware fusbite, Iehoba. wo 
ogami, waga sbujiu Aburahamu uo 
Ktimi Iehoba wo bometari : Iichob.v ware 
wo tadashiki inicbi ni micbibikite, waga 
shiijin no kyodai no musume wo souo 
ko no tame ni metorasbimeu to sbi 

49 tamaeba nari. Sareba nanjira mosbi 
waga sliujin ni mukaite meguiui to 
makoto wo mote koto wo nasan to 
omoAvaba, ware ui tsugeyo : sbikara- 
zarn mo, mata ware ui tsugeyo ; 
sbikaraba ware migi ka, bidari ni 

50 omonuiku wo en. Rabau to Uetoeru 
kotaete iikeru wa, Kouo kotu wa 
Iehoba yori izu ; warera nauji ni 

51 yosbi asbi wo iu atawazu. Miyo, 
Ribeka nauji uo mae ui oru, tazusaete 
yuki, kare wo shite Iehoba no ii tama- 
ishi gotoku, nanji uo sbujiu no ko uo 

52 tsuma to narasbimeyo. Abnrabamu 
no sbimobe karera no kotoba wo 
kikite, cbi ui fusbite Iehoba wo 

53 ogameri. Koko ui oite sbimobe gin no 
kazari, kiu uo kazari, oyobi koromo 
wo tori idashite Kibeka ni atae : mata 
sonoaui to babani takaramouo wo atae- 

54 tari. Koko ni oite kare oyobi sono tomo- 
bitora kui nouii shite yadorishi ga ; asa 
okitaru toki, kare iu, Ware wo shite waga 

55 sbujiu ni kaerashimeyo. Ribeka no 
ani to haha iikeru wa, Musume wo su- 
jitsu no aida, sukunaku mo to ka ware- ra to tomo ni ora8bime3-o ; sbikaru 

56 nochi kare yukubeshi. Kaiio bito ko- 
re ni iu, Iehoba waga micbi ui saiwai 
wo kudasbi tamaitaru nareba, ware wo 
todomurunakare ; ware wo kaesbite wa- 

57 ga shujin ui yukasbimeyo. Karera ii- 
keru wa, Musume wo yobite, sono ko- 

58 toba wo towau to. Sunawachi Ribeka 
wo yobite, kore ni iikeru wa, Nanji 
kono hito to tomo ni yuku ya *? Kare iu, 

59 Yukan. Koko ui oite karera imoto 
Ribeka to, sono uba, oyobi Aburahamu 
no sbimobe to, souo tomobito wo okuri 

60 sarabhimetari. Sunawachi karera Ri- 
beka wo shuku sliite, kore ui iikeru wa, 
Warera no imoto yo, uauji chi yorozuno 
hito no haha to nare, uauji no sbison 
wo shite souo ata uo mou wo torashi- 

61 me3'o. Koko ni oite Ribeka tachite, 
sono me-uo-warawadomo to tomo ni 
rakuda ui norite, souo hito ni shitagai 
yuku : sbimobe sunawachi Ribeka wo 

62 micliibikite sarinu. Koko ni Isaku 
Rabai-roi no ido no micbi yori kitareri ; 
Miuami no kuni ni sumi itareba nari. 

63 Sbikashile Isaku yugure ni uo ni idete, 
omoi hakari wo nushitarishi ga ; me 
wo agete mishi ni, rakuda no kitaru ari. 

64 Ribeka me wo agete, Isaku wo mi, 

65 rakuda wo orite, sbimobe ui iikeru wa, 
No wo ayumite, warera ni mukai kuru 
mono wa nauibito naru zo ? Sbimobe, 
Waga shujin nari to iikereba, Ribeka 

66 kalsugi wo torite, mi wo oeri. Koko 
ni sbimobe sono subete nashitaru koto 

67 wo Isaku ui tsugu. Isaku Ribeka wo 
souo haha Sara no temmaku ui tsure 
itari, Ribeka wo metorite, souo tsuma 
to nasbite ; kore wo ai shitari : Isaku 
wa haha ni wakarete nochi koko ni 
nagusame wo etari. 

2 5 Aburahamu futa tabi tsuma wo metoru, 

2 sono ua wo Ketora to iu. Kare Jimu- 
ran, Yokusban, Medan, Midean, Ishi- 

3 baku, Sbuawoumeri. Yokusban Shiba 
to Dedan wo umu. Dedan no ko wa 

1 Asshuribito, Retosbibito, Riumibito 
nari. Midean uo ko wa Epa, Eperu, 
Henoku, Abida, Eruda nari. Korera wa 

5 mina Ketora no sbison nari. Abura- 
hamu souo mochimono wo kotogotoku 

6 Isaku ui ataetari. Aburahamu no Genesis. 24 SOSEIKI. 25. 6. sobauietachi no ko m wa, Aburahamu 
sonu ikeruuchi iii, mono wo ataete ; ku- 
re wo shite sono ko Issaku wo hanaicle, 
higashi ui sarite, higashi no kuni ni 

7 itarasliimu. Abuiabamu no iki nagarae- 
taru yowai no hi wa sunawachi byaku 

8 shichi ju go nen nariki. Aburabamu 
yoki yowai ni oyobi, tosbiyori to nari, 
toshi niicbite, iki tae, shinite ; sono ta- 

9 mi ui kuwawaru. Sono ko Isaku to 
Ishimaerii, kore wo Hetebito Zoharu no 
ko Efuron no no nam Makupera no 
hora-ana ni homureri ; kore wa Maum- 

10 re no mae ni ari ; sunawacbi Abura- 
bamu ga Hete no hitobitt) yori kaitaru 
no nari : kasbiko ni Aburabamu to 

11 sono tsuma Sara bomuraru. Aburaba- 
mu no shinitaru nocbi Kami sono ko 
Isaku wo megumi tamau ; Isaku wa 
Beeru-rahai-roi no hotori ni sumeri. 

12 Sara no kosbimoto nam, Ejiputobito 
Hagaru ga Aburabamu ni umitam ko, 
Isbimaem no tleu wa sa no gotoshi : 

13 Isbimaem no ko no na wa sono na to, 
sono yo ni sbitagaite ieba kaku no goto- 
sbi : Isbimaem uo uigo wa Nebayote 
nari ; sono tsugi wa Kedaru, Adebieru, 

14 Mibusamu, Misbima, Doma, Massa ; 

15 Hadade, Tenia, letom, Nefusbi, Kedema : 

16 korera wa Isbimaem no ko nari, kore- 
ra wa sono sato to, sono ei ni sbita- 
gaite iem mono ni shite ; sono kuni ni 
sbitagaite ieba ju ni no kimi nari. 

17 Ishimaeru no yowai wa byaku sanjii 
shichi sai nariki ; kare iki tae, shinite ; 

18 sono tami ni kuwawaru. Ishimaeru 
no kora wa Habira yori Ejiputo no 
mae nam Shuru made no aida ni sumi- 
te,'Assuria made ni oyoberi : Ishimaeru 
wa sono subete no kyodaitachi no mae 
ni sumeri. 

19 Aburabamu uo ko Isaku no den wa sa 
no gotoshi : Aburabamu Isaku wo ume- 

20 ri: Isaku shi jissai ni shite Ribeka wo 
tsuma ni metoreri. Ribeka wa Padan- 
aramu no Suriabito, Betoeru no musu- 
me ni shite, Suriabito Raban no imoto 

21 nari. Isaku sono tsuma no ko naki ni 
yorite, kore ga tame ni Iehoba ni negai 
wo tatekereba, Iehoba sono negai wo 
kiki tamaeri : tsuini sono tsuma Ribeka 

22 haramishi ga, sono ko hara no uchi ni arasoikereba; Shikaraba ware ikade 
kakute ambeki to iito, yukite Iehoba 

23 ni tou ni, Iehoba kare ni ii tamaikem 
wa, 

Futatsu no kuiiitami nanji no tai 

ni ari, 
. Futatsu uo tami nanji no hara yori 

idete wakaren ; 
Hitotsu no tami wa hitotsu no tami 

yori mo tsuyokambeshi ; 
Ani wa ototo ni tsukaen to. 

24 Kakute umizuki niicbite, mishi ni, hara 

25 ui wa I'utago ariki. Saki ni idetaru mono 
wa akaku shite, karadaju ke-goromo no 
gotoshi ; sono na wo Esau to nazuke- 

26 tari. Scmo nochi ni ototo idetaru ga, 
sono te ni Esau no kubisu wo toreri ; 
sono na wo Yakobu to nazuketari : 
Ribeka ga karera wo umishi toki Isaku 

27 wa roku jissai nariki. Koko niwarabe 
hito to narishi ga; Esau wa takunii 
nam karyudo ni shite, no no hito to 
nari; Yakobu wa sunao nam hito ni 
shite, temmaku ni om mono to nareri, 

28 Isaku wa shika wo tasbimu ni yorite, 
Esau wo ai shitarishi ga : Ribeka wa 

29 Yakobu wo ai sbitari. Koko ni Yakobu 
atsumono wo nitari : toki ni Esau no 

30 yori kitarite, tsuk are ori : Esau Yakobu 
ni mukai. Ware tsukaretareba, kou, 
sono akaki mono, soUo ni aru akaki 
mono wo ware ni nomaseyo to iu : 
koko wo mote kare no na wa Edomu 

31 ( aka) to tonaeraru. Yakobu iikeru wa, 
Kyo nanji no katoku no ken wo ware 

32 ni ure. Esau iu. Ware wa shiuan to 
shite om ; kono katoku no ken ware ui 

33 naui no eki wo nasan ya ? Yakobu 
niata iikeru wa, Kyo ware ni chikae to ; 
kare sunawachi cbikaite, sono katoku 

34 no ken wo Yakobu ni urinu. Koko ni 
oite Yakobu pan to ajimame no atsu- 
mono to wo Esau ni ataekereba; kui 
katsu nomite, tachite sareri : kaku Esau 
katoku no ken wo karonjitari. 

26 Aburabamu no toki ni arishi hajime 
no kikin no hoka ni, mata sono kuni 
ni kikin arikereba ; Isaku Geraru ni 
yukite Perishitebito no o Abimereku no 
2 moto ni itareri. Toki ni Iehoba kare 
ni arawarete, ii tamaikem wa, Ejiputo 
ni kudaru nakare ; waga nanji ni sbi- Genesis. 26. 28. SOSEIKI. 25 3 mesu tokoro no chi ni ore : nanji kono 
chi ni todomare, ware nanji to tomo ni 
arite, nanji wo meguman ; ware korera 
no kuni wo kotogotoku nanji, oyobi 
nanji no shison ni atae, nanji no chi- 
chi Aburahamu ni chikaitarn chikai wo 

4 okonobeshi : ware nanji no shison wo 
niashite sora no hoshi no gotoku nashi, 
nanji no shison ni subete korera no 
kuni wo ataen ; nanji no shison ni yori- 
te tenka no tanii mina saiwai wo ubeshi ; 

5 koAva Aburahamu waga kotoba ni shi- 
tagai, waga tsutome to, waga imashune 
to, waganorito, wagaokite womamorishi 

6 ni yorite nari. Isaku sunawachi Geraru 

7 ni orishi ga, tokoro no hito sono tsu- 
nia no koto wo toeba ; Waga imoto nari 
to iu : Ribeka wa miru ni utsukushi- 
karikereba, sono tokoro no hito Ribeka 
no yue wo mote ware wo korosan to 
omoite ; kare wo waga tsuma to iu wo 

8 osoretaru nari. Isaku hisashiku kashi- 
ko ni orishi nochi, aru hi Pcrishitebito 
no o Abimereku mado yori nozomite, 
Isaku ga sono tsuma Ribeka to tawa- 

9 mururu wo mitari. Koko ni oite 
Abimereku Isaku wo meshite, iikeru 
wa, Kare Ava kanarazu nanji no tsuma 
nari: nauji nanzo waga imoto to iishi 
ya ? Isaku kare ni iikeru Ava, Osoraku 
Ava ware kare no tame ni shinuru naran 

10 to omoitareba nari. Abimereku iikeru 
wa, Nanji nanzo kono koto wo war era 
ni nasu ya ? tami no hitori moshi karo- 
garoshiku nanji no tsuma to ineru koto 
aran, sono toki A\^a nanji tsumi avo 

11 warera ni komurashimen to. Abime- 
reku sunaAA'achi subete tami ni mina 
meijite, Kono hito to sono tsuma ni 
saAA'aru mono wa kanarazu korosubeshi 

12 to ieri. Isaku kauo chi ni tane makite, 
sono toshi ni hyaku bai aa^o etari : Iehoba 

13 kare aa"o megumi tamau. Sono hito oi 
ni nariyukite, susumite sakan ni nari, 
tsui ni hanahada 6i naru mono to nareri : 

14 sunawachi hitsuji to, ushi to, shimobe 
wo oku mochishikaba ; Perishitcbito 

15 kare avo sonemitari. Sono chichi Abu- 
rahamiT no yo ni, sono chichi no shimo- 
be ga horitaru subete no ido wa, 
Perishitcbito kore wo fusagite, tsuchi 

16 wo kore ni mitetari. Koko ni Abime- 21 22 reku Isaku ni iikeru Ava, Nanji Ava oini 
AA^arera yori mo tsuyokereba ; Avar era 

17 Avo hanarete sare to. Isaku sunaAvachi 
kashiko avo sarite, Geraru no tani ni 
temmaku avo harite, soko ni sumeri. 

18 Sono chichi Aburahamu no yo ni hori- 
taru mizu-ido wo, Isaku koko ni fu- 
ta tabi horeri; sOAva Aburahamu no 
shinitaru nochi Perishitcbito kore wo 
fusagitareba nari : kaku shite Isaku 
sono chichi ga kore ni nazuketaru na 

19 wo mote sono na to naseri. Isaku no 
shimobe tani ni horite, soko ni mizu 

20 no waki izuru ido wo etari. Geraru 
no bokusha, Kono mizu wa warera no 
mono nari to iite, Isaku no shimobe 
to arasoikereba ; Isaku sono ido no na 
AVO Eseku (arasoi) to nazuketari ; kare- 
ra ga onore to kore avo arasoitaru ni 
yorite nari. Koko ni oite mata hoka no 
ido wo horishi ga, karera kore avo mo 
arasoikereba ; sono na avo Shitena ata^ 
to nazuketari. Isaku sunawachi ka 
shiko yori utsurite, hoka no ido wo 
horikeru ga, karera kore wo araso- 
Avazarikereba ; sono na w"0 Reho- 
bote (hiroba) to nazukete, iikeru Ava, 
Ima Iehoba Avarera no tokoro wo 
hiroku shi tamaeri, warera kono chi 

23 ni fuemasan. Kakute kare soko yori 

24 Beeru-shiba ni noborishi ga, sono yo 
Iehoba kare ni arawarete, ii tamaikeru 
Ava, Ware wa nanji no chichi Abura- 
hamu no Kami nari : osoruru nakare, 
Avare nanji to tomo ni arite, nanji avo 
megumi, Avaga shimobe Aburahamu no 
tame ni nanji no shison avo masan to. 

25 Koko ni oite kashiko ni dan avo kizu- 
kite, Iehoba no na wo yobi, temmaku 
wo kashiko ni hareri : kashiko nite 

26 Isaku no shimobe ido avo horeri. Ko- 
ko ni Abimereku sono tomo Ahozate, 
oj^obi sono gunzei no kashira Pikoru 
to tomo ni, Geraru yori Isaku no moto 

27 ni kitarikereba ; Isaku karera ni iu, 
Nanjira Ava ware wo nikumi, Avare wo 
shite nanjira wo hanarete sarashimeta- 
ru naru ni, nanzo Avaga moto ni kitaru 

28 ya ? Karera iikeru wa, Warera tashika 
ni Iehoba ga nanji to tomo ni aru wo 
mitareba ; warera no aida, sunawachi 
warera to nanji no aida ni chikai wo Genesis. 26 
29 SOSEIKI. tate, nanji to keiyaku wo musiibau 
to omoeri : nanji warera ni ashiki 
koto wo nasu nakare, sowa wa- 10 
rera wa nanji wo gai sezu, tada yoki 
koto nomi wo nanji ni nashi, katsu 
nanji wo yasuraka ni sarashimetareba 11 
nari : nanji wa Iehoba no megumi ta- 

30 mau mono nari. Isaku sunawachi 
karera no tame ni shuen wo moketare- 12 

31 ba, karera kurai katsu nomeri. Kaku- 
te asa tsuto ni okite, tagai ni ai 
chikaeri : shikashite Isaku karera wo 

32 sarashimetareba, karera Isaku wo 13 
hanarete yasuraka ni kaerinu. Sono 
hi Isaku no shimobe kitarite, sono 
horitaru ido ni tsukite, kore ni tsugete, 

33 "Warera mizu wo etari to ieri. Suna- 14 
wachi kore wo Shiba to nazuku : kono 
yue ni sono machi no na wa konniehi 
made Beeru-shiba (chikai no ido) to iu. 

34 Esau shi jissai no toki Hetebito Beeri I 15 
no musume Yudete to, Hetebito Eron 
no musume Basumate w^o tsuma ni 

35 metoreri : karera wa Isaku to Kibeka 16 
no kokoro no urei to nareri. 

27 Isaku oite, me kumorite, miru atawa- 
zaru ni oyobite, sono choshi Esau wo } 17 
yobite, kore ni, Waga ko yo to iikere- 18 
ba : kotaete, Ware koko ni ari to iu. 

2 Isaku iikeru wa, Miyo, ware wa ima 
oite, itsu shinuru ya wo shirazu. 

3 Sareba, Kou, nanji no utsuwa, nanji 19 
no yumi ya wo torite, no ni ide, waga 

4 tame ni shika wo karite ; waga kono- 
mu bimi wo tsukuri, ware ni mochi 
kitarite, kurawashimeyo ; ware shinu- 
ru mae ni kokoro ni nanji wo shuku 20 

5 sen. Isaku ga sono ko Esau ni kata- 
ru toki ni Ribeka kiki itari : Esau wa 
shika wo karite, mochi kitaran tote no 

6 ni yukeri. Koko ni oite Ribeka sono 
ko Yakobu ni katarite, iikeru wa, 21 
Ware kiki itaru ni, nanji no chichi 
nanji no ani Esau ni katarite iikeraku, 

7 Waga tame ni shika wo tori kitari, 
bimi wo tsukurite, ware ni kuwaseyo, 22 
shinuru mae ni ware Iehoba no mae 

8 nite nanji wo shuku sen to. Sareba, 
waga ko yo, waga kotoba ni shitagai, 
waga nanji ni meizuru gotoku seyo. 23 

9 Nanji mure no tokoro ni yukite, kashi- 
ko yori yagi no futatsu no j'oki ko wo 24 26. 29. 

ware ni tori kitare ; ware kore wo 
mote nanji no chichi no tame ni, sono 
k(momu bimi wo tsukuran : nanji ko- 
re wo chichi ni mochi yukite, kuwa- 
shime, sono shinuru mae ni nanji wo 
shuku seshimeyo. Yakobu sono haha 
Rilic'ka ni iikeru wa, Ani Esau wa ke- 
bukaki hito ni shite, ware wa name- 
raka naru hito nari. Osoraku wa chi- 
chi ware ni sawaru koto aran, shika- 
raba ware wa azamuku mono to chichi 
ni mien ; sareba megumi wo ezu shite, 
kaette noroi w'o manekan. Bono haha 
kare ni iikeru wa, AVaga ko yo, nanji 
no norowaruru tokoro wa ware ni 
kisen : tada waga kotoba ni shitagai, 
yukite tori kitare to. Koko ni oite 
kare yukite tori, haha no moto ni mo- 
chi kitarikereba ; haha sunawachi chi- 
chi no konomu tokoro no bimi wo 
tsukureri. Shikashite Ribeka ie no 
uchi ni onore no moto ni aru, choshi 
Esau no bifuku wo torite, kore wo 
otogo Yakobu ni kise : mata yagi no 
ko no kawa wo mote sono te to, sono 
kubi no nameraka naru tokoro to wo 
oi; sono tsukuritaru bimi to pan wo 
ko Yakobu no te ni wataseri. Kare 
sunawachi chichi no moto ni itarite, 
Waga chichi yo to iikereba ; Ware ko- 
ko ni ari ; waga ko yo, nanji wa tare 
naru to iu. Yakobu chichi ni iikeru 
wa, Ware wa nanji no choshi Esau 
nari ; ware nanji ga ware ni meij itaru 
gotoku naseri : kou, okite za shi, waga 
shika no niku wo kuraite, nanji no 
kokoro ni ware wo shuku seyo. Isaku 
sono ko ni iikeru wa, Waga ko 3^0, 
nanji ikani shite kaku sumiyaka ni 
etaru ya ? Kare iu, Nanji no Kami 
Iehoba kore wo ware ni awase tamai- 
shi ga yue nari. Isaku Yakobu ni 
iikeru wa, Waga ko yo, kou, chikaku 
yore, ware nanji ni sawarite, nanji ga 
makoto ni waga ko Esau naru ya ina 
ya wo shiran. Yakobu chichi Isaku 
ni chikayorikereba ; Isaku kore ni sa- 
warite iikeru wa, Koe wa Yakobu no 
koe naredomo, te wa Esau no te nari 
to. Kare no te sono ani Esau no te no 
gotoku, kebukakarishi ni yorite, kore 
wo wakimaezu shite, tsui ni kore Genesis. 27. 45. SOSEIKI. 27 wo shuku shitari. Sunawachi Isaku 
iikerii wa, Nanji wa makoto ni waga 
ko Esau uaru ya ? Kare, Shikari to 

25 iikereba, Isaku iikeru wa, Ware ni 
niochi kitare, waga ko no shika wo 
kuraite, waga kokoro ni nanji wo shu- 
ku sen to. Koko ni oite Yakobu kare 
no nioto ni mochi kitarikereba, ku- 
raeri : mata sake wo mochi kitarike- 

26 reba, nomeri. Kakute chichi Isaku 
kare ni iikeru wa, Waga ko yo, chika- 
ku yorite, ware ni kuchitsuke seyo to. 

27 kare sunawachi chikaj'orite, kore ni 
kuchitsuke shikereba, sono koromo no 
kaori wo kagite, kare wo shuku shite, 
iikeru wa, 

A waga ko no kaori wa 
Iehoba no meg ami tamaeru no no 
kaori no gotoshi : 

28 Negawaku wa Kami ten no tsuyu to, 
Chi no abura, 

Oyobi oku no koku to sake wo 
nanji ni tamae : 

29 Moromoro no tami nanji ni tsukae, 
Moromoro no kuni nanji ni mi wo 

kagamen ; 
Nanji kyotlaitachi no shu to nari, 
Nanji no haha no kora nanji ni mi 

wo kagamen : 
Nanji wo norou mont) wa uoro- 

ware, 
Nanji wo shuku suru mono wa 

shuku serarubeshi. 

30 Isaku Yakobu wo shuku suru koto wo 
oete, Yakobu chichi Isaku no mae yori 
ide sarishi toki ni atarite, ani Esau 

31 kari yori kaeri kitari. Onore mo mata 
bimi wo tsukurite, kore wo sono chichi 
no moto ni mochi yuki ; chichi ni 
iikeru wa. Chichi yo, okite, sono ko no 
shika wo kuraite, kokoro ni ware wo 

32 shuku seyo. Chichi Isaku kare ni 
iikeru wa, Nanji wa tare naru ya? 
Kare in. Ware wa iianji no ko, nanji 

33 no choshi Esau nari. Isaku hanahada 
oi ni furuite, iikeru wa, Shikaraba kano 
shika wo karite, kore wo ware ni 
mochi kitarishi memo wa tare zo ya ? 
ware nanji ga kitaru mae ni moromoro 
no mono wo kuraite, kare wo shuku shi- 
tareba, kare makoto ni megumi wo 

34 ubeshi. Esau chichi no kotoba wo kikite, oi ni nageki, itaku nakite, chichi 
ni iikeru wa, Chichi yo, ware wo 
shuku seyo, ware wo mo shuku seyo. 

35 Isaku iilceru wa, Nanji no otOto itsu- 
warite, kitari, nanji no megumi wo 

36 ubaitari. Esau iikeru wa, Kare wo 
Yakobu (oshi nokuru mono) to nazu- 
kuru wa ube narazu ya ? kare ga 
ware wo oshi nokuru koto kore nite 
luta tabi naj-i : saki ni wa waga 
katoku no ken wo ubai ; ima wa waga 
megumi wo ubaitari. Mata iu, Nanji 
Ava megumi wo waga tame ni nokoshi 

37 okazarishi ya? Isakix kotaete Esau 
ni iikeru wa. Ware kare wo nanji no 
shu to nashi, sono kyodai wo koto- 
gotoku shimobe to shite kare ni atae- 
tari ; mata koku to sake to wo kare ni 
sazuketari: sareba waga ko yo, ware 

38 nani wo nanji ni nasu wo en ? Esau 
chichi ni iikeru wa, Chichi yo, chichi 
no megumi tada hitotsu naran ya ? 
chichi yo, ware wo shuku seyo, ware 
wo mo shuku seyo to, Esau koe wo 

39 agete nakinu. Chichi Isaku kotaete, 
kare ni iikeru wa, 

Nanji no sumika wa chi no abura 

ni hanare, 
Ue yori no ten no tsuyu ni hanaru- 

beshi ; 

40 Nanji wa katana wo mote yo wo 

watari, nanji no ototo ni tsukaen ; 
Saredo nanji tsunagi wo hanaruru 

toki wa, 
Sono kubiki wo nanji no kubi yori 

furui otosu wo en. 

41 Esau chichi no Yakobu wo shuku 
shitaru sono megumi no tame ni Ya- 
kobu wo nikumeri : sunawachi Esau 
kokoro ni iikeru wa. Chichi no monohi 
chikakereba ; sono toki ware ototo 

42 Yakobu wo korosan to. Choshi Esau 
no kono kotoba Ribeka ni kikoekereba; 
otogo Yakobu wo yobi yosete, kore ni 
iikeru wa, Nanji no ani Esau nanji wo 
korosan to omoite, mizukara nagusamu. 

43 Sareba waga ko yo, waga kotoba ni 
shitagai ; tachite Harau ni yuki, waga 

44 ani Raban no moto ni nogare ; nanji no 
ani no ikari no tokuru made, shibaraku 

45 kare to tomo ni ore. Nanji no ani no 
ikidori tokete nanji wo hanare, nanji Genesis. 28 SOSEIKT. 27. 45. ga kare ui nashitaru koto wo wasuru- 
ru ni itaraba, ware hito wo yarite, 
nanji wo kashiko 5"ori mukaen : ware 
nanzo ichi nichi no uchi ni naujira 
futari wo ushinobeken ya ? 

46 Ribeka Isaku ni iikeru wa, Ware wa 
Hete no onnaclomo no tame ni yo wo 
itou ni itaru : Yakobu moshi kono chi 
no kano onnaclomo no gotoki, Hete no 
onna no uchi yori tsuma wo metoraba, 
waga mi ikuru mo nan no kai aran ya ? 

28Isaku Yakobu wo yobite, kore wo 
shuku shi, kore ni meijite iikeru wa, 
Nanji Kanan no onna no uchi yori tsu- 

2 ma wo metoru nakare. Tachite, Padan- 
aramu ni yuki, nanji no haha no chichi 
Betoeru no ie ni itari ; kashiko nite 
nanji no haha no ani Raban no musume 

3 no uchi yori tsuma wo metore. Nega- 
waku wa Zenno no Kami nanji wo 
megumi, nanji wo shite ko wo oku 
eseshime, katsu nanji no shison wo 
mashite, nanji wo shite oku no tami to 

4 narashimc ; mata Aburahamu ni ataen 
to yakusoku seshi megumi wo nanji, 
oyobi nanji to tomo ni nanji no shison 
ni tamai ; nanji wo shite Kami ga Abu- 
rahamu ni atae tamaishi, kono nanji ga 
yadoreru chi wo tamotashime tamawan 

5 koto wo to. Kakute Isaku Yakobu wo 
tsukawashikereba ; Padan-aramu ni 
yukite, Raban no moto ni itareri. Raban 
wa Suriabito Betoeru no ko ni shite, Y'^a- 
kobu to Esau no haha naru Ribeka no 

6 ani nari. Esau wa Isaku ga Yakobu wo 
shuku shite, kore wo Padan-aramu ni 
tsukawashi, kashiko yori tsuma wo 
metorashimen to shitaru wo mi ; mata 
kore wo shuku shi, Nanji wa Kanan no 
onna no uchi yori tsuma wo metoru 
nakare to iite, kore ni meijitaru koto 

7 wo mi ; mata Y'^akobu ga sono chichi 
haha no kotoba ni shitagaite, Padan- 

8 aramu ni yukishi wo mitari : Esau 
mata Kanan no onna no sono chichi 
Isaku no kokoro ni kanawanu wo mitari ; 

9 koko ni oite Esau Ishimaeru no tokoro 
ni yukite, sono moteru tsuma no hoka 
ni mata Aburahamu no ko, Ishimaeru 
no musume, Nebayote no imoto Maha- 
rate wo tsuma ni metoreri. 

10 Koko ni Yakobu Beeru-shiba yori ide tachite, Haran no kata ni omomuki- 

11 keru ga, aru tokoro ni itareru toki hi 
kuretareba, suuawachi soko ni yadori ; 
sono tokoro no ishi wo tori, makura to 
nashite, sono tokoro ni fushite inetari. 

12 Toki ni kare yumemite, hashidate no 
chi ni tachi ite, sono itadaki no ten ni 
itareru wo mi : mata Kami no tsukai no 
sore ni nobori kudari suru wo mitari. 

13 Iehoba sono ue ni tachite, ii tamawaku, 
Ware wa nanji no chichi Aburahamu 
no Kami, Isaku no Kami Iehoba nari : 
nanji ga fusu tokoro no chi wa, ware 
kore wo nanji to, nanji no shison ni ata- 

14 en ; nanji no shison wa chi no suna no 
gotokunarite, nishi, higashi, kita, mina- 
mi ni hirogarubeshi : mata tenka no 
moromoro no yakara nanji to nanji no 

15 shison ni yorite saiwai wo en. Mata 
ware nanji to tomo ni arite, subete 
nanji ga yuku tokoro nite nanji wo 
mamori, nanji wo kono chi ni hiki 
kaerubeshi ; ware wa waga nanji ni 
katarishi koto wo okonau made, nanji 

16 wo hanarezaru nari. Yakobu me wo 
samashite, iikeru wa, Makoto ni Iehoba 
kono tokoro ni imasu ni ; ware shira- 

17 zariki to. Sunawachi osorete, iikeru 
wa, Osorubeki kana kono tokoro ! kore 
sunawachi Kami no ie no hoka narazu, 

18 kore ten no mon nari. Kakute Yako- 
bu asa tsuto ni oki, sono makura to 
nashitaru ishi wo tori, kore wo tatete 
hashira to nashi, abura wo sono ue ni 

19 sosogi, sono tokoro no na wo Beteru 
(Kami no ie) to nazuketari : sono 
machi no ua wa hajime wa Ruzu to 

20 ieri. Yakobu sunawachi chikai wo 
tatete, iikeru wa, Moshi Kami ware to 
tomo ni imashi, kono waga yuku michi 
nite ware wo mamori, kurau pan to, 

21 kirn koromo wo ware ni atae, ware wo 
shite waga chichi no ie ni yasuraka ni 
kaeru koto wo eseshime tamawaba, 

22 Iehoba wo waga Kami to nasan. Mata 
waga hashira ni tatetaru kono ishi avo 
Kami no ie to nasan: mata nanji ga 
ware ni tamau mono wa mina kanarazu 
sono jii bun no ichi avo nanji ni sasa- 

I 29 Kakute Yakobu sono michi ni susumi- 
I te, higashi no hito no kuni ni itarite, Genesis. 29. 31. SOSEIKI. 29 2 mini ni, no ni ido arite liitsuji no mu- 
I re mitsu sono kr.tawara ni fushi itari ; 

kono ido yori mnre ni mizukaeba nari : 

3 oi nam ishi ido no kuchi ni ari. Hitsu- 
ji no miu'e mina soko ni atsuniaru toki 
ni ; ido no kuchi yori ishi wo maroba- 
shite, hitsuji ni miznkai, mata moto no 
gotoku ido no kuchi ni ishi wo nose 

4 oku nari. Yakobu hitobito ni iikeru 
wa, Kyodai yo, izuku j^ori kitareru ya? 
Karera in, Warera Ava Haran yori ki- 

5 taru. Yakobu karera ni iikeru wa, 
Nanjira Nahoni no ko, Raban wo shiru 

6 ya ? Karera, Shiru to iu. Yakobu mata 
karera ni iikeru wa, Kare wa yasuki ya? 
Karera iu, Yasushi : miyo, kare no 
musume Rakeru hitsuji to tomo ni ki- 

7 taru to. Y'^akobu iu, Miyo, hi nao ta- 
kashi, kachiku wo atsumubeki toki 
ni arazu : hitsuji ni mizukaite, yukite 

8 boku seyo. Karera iu, "VVarera shika 
suru atawazu, mure no mina atsumaru 
ni oyobite, ido no kuchi yori ishi wo 
marobashite; hitsuji ni mizukobeki nari. 

9 Yakobu nao karera to katareru toki ni 
Rakeru chichi no hitsuji to tomo ni ki- 

10 taru ; sowa kore wo kai itareba nari. 
Yakobu sono haha no aui Raban no 
musume Rakeru, oyobi sono haha no 
ani Raban no hitsuji wo mishikaba, 
Yakobu susumi yorite, ido no kuchi 
yori ishi wo marobashi, haha no ani 

11 Raban no hitsuji ni mizukaitari. Shika- 
shite Yakobu Rakeru ni kuehitsuke shi, 

12 koe wo agete nakinu. Sunawachi Ya- 
kobu Rakeru ni, onore wa sono chichi 
no kyodai ni shite, Ribeka no ko nam 
koto wo tsugekereba ; kare hashiri 

13 yukite chichi ni tsugetari. Raban sono 
imoto no ko Yakobu no koto wo kikishi- 
kaba, hase j'ukite kore wo mukae, 
kore wo idakite kuehitsuke shi, kore wo 
ie ni michibiki itareri. Yakobu suna- 
wachi korera no koto wo kotogotoku 

14 Raban ni nobetari. Raban kare ni ii- 
keru Ava, Nanji wa makoto ni waga ko- 
tsuniku nari to. Yakobu hito tsuki no 

15 aida kare to tomo ni om. Koko ni 
Raban Yakobu ni iikeru Av-a, Nanji 
wa Avaga kyodai nareba tote, muna- 
shiku AA'are ni tsukobeken ya? nani 
no mukui avo nozomu ya ? Avare ni 16 tsugeyo. Raban futari no musume 
AA^o moteri : ane no na Ava Rea to ii, 

17 imoto no na AA-a Rakeru to iu. Rea 
AA'a me y OAA-ak arishi ga ; Rakeru Ava 

18 utsukushiku shite kao yoshi. Yakobu 
Rakeru avo ai shitareba ; iu, Ware 
nanji no oto musume Ralceru no tame 

19 ni shichi nen nanji ni tsukaen. Raban 
iikeru Ava, Kare aa'o hoka no hito ni 
atom yori mo nanji ni atom Ava yoshi : 

20 AA'are to tomo ni ore. Yakobu shichi 
nen no aida Rakeru no tame ni tsuto- 
metarishi ga ; kare avo ai sum ga tame 
ni, kore aa'o su jitsu no gotoku mina- 

21 seri. Koko ni Yakobu Raban ni iikeru 
wa, Waga ki michitareba, AA^aga tsuma 
AA'^o ataete, Avare wo shite, kare no to- 

22 koro ni im koto avo eseshimeyo. Ko- 
ko ni oite Raban tokoro no hito avo 
kotogotoku atsumete, furumai avo mo- 

23 ketarishi ga ; yoi ni oyobite sono 
musume Rea wo tazusaete, kore avo 
Y^akobu ni tsure kitareri : Yakobu 
sunaAvachi kare no tokoro ni irinu. 

24 Raban mata sono tsukaeme Jimpa avo 
musume Rea ni ataete, tsukaeme to 

25 nasashimetari. Asa ni itarite, miru 
ni, Rea narishikaba ; Yakobu Raban ni 
iikeru Ava, Nanji nanzo kono koto avo 
ware ni nashitam ya ? ware Rakeru 
no tame ni nanji ni tsukaeshi ni arazu 
ya ? nanji nanzo Avare avo azamuku ya? 

26 Raban iikeru Ava, Ane yori saki ni 
imoto AVO totsugashimum koto Ava, 
Avaga kuni nite nasazam tokoro nari. 

27 Sono nanuka avo sugose, Avarera kore 
AVO mo nanji ni ataen, sareba nanji 
kore ga tame ni nao shichi nen Avare 

28 ni tsukaete tsutomubeshi. Yakobu 
sunaAvachi kaku nashite, sono nanuka 
AVO sugoseshikaba; Raban sono musu- 
me Rakeru avo mo kore ni ataete, 

29 tsuma to nasashimu. Mata Raban 
sono tsukaeme Biruha avo musume 
Rakeru ni ataete, tsukaeme to nasa- 

30 shimu. Yakobu mata Rakeru no tokoro 
ni irinu : kare Rea yori mo Rakeru aa'O 
ai shi, nao shichi nen Raban ni tsukae- 
tari. 

31 Iehoba Rea no kirawaruru avo mite, 
sono tai avo hiraki tamacri : saredo 
Rakeru Ava harami naki mono nariki. Genesis. 30 33 34 32 Rea haramite, ko wo umi, sono na wo 
Ruben to nazukete, iikeru wa, Iehoba 
makoto ni waga nayanii wo kaerimi 
tamaeri ; sareba ima otto ware wo 
ai sen to. Kara futa tabi haramite, ko 
wo umi ; Iehoba waga kirawaruru wo 
kiki tamaishi ni yorite, ware ni kore 
wo mo tamaeri to iite, sono na wo 
Shimeon to naznketari. Kare mata 
haramite, ko wo umi ; Ware san nin 
no ko wo umitareba, otto ima yo- 
ri wa ware ■ ni shitashiman to ieri : 
kore ni yorite sono na wo Rebi to 

35 nazuketari. Kare mata haramite, ko 
wo umi ; Ware ima Iehoba wo homen 
to ieri : kore ni yorite sono na wo 
Yuda to nazuketari ; koko ni itarite 
umu koto yaminu. 

30 Raker u onore ga Yakobu ni ko wo 
umazaru wo mite, sono ane wo netami ; 
Yakobu ni iikeru wa. Ware ni ko wo 
ataeyo, shikarazul)a ware shinan to. 

2 Yakobu Rakeru ni mukaite, ikari wo 
hasshite iu, Nanji no hara ni ko wo 
yadorashiniezaru mono wa Kami nari, 
ware Kami ni kawaru wo en ya ? 

3 Rakeru iu, Waga shimome Biruha wo 
miyo, kare no tokoro ni ire ; kare ko 
wo umite waga hiza ni okan, shikaraba 
ware mo mata kare ni yorite ko wo 

4 uru ni itaran to. Sono tsukaeme 
Biruha wo kare ni ataete, tsuma to 
nasashimetari : Yakobu sunawachi kare 

5 no tokoro ni iru. Biruha tsui ni hara- 
mite, Yakobu ni ko wo umikereba ; 

6 Rakeru iikeru wa, Kami ware avo 
kangami, mata waga koe wo kiki 
irete, ware ni ko wo tamaeri to : kore 
ni yorite sono na wo Dan to nazuke- 

7 tari. Rakeru no tsukaeme Biruha 
futa tabi haramite, tsugi no ko wo 

8 Yakobu ni umikereba ; Rakeru, Ware 
Kami no arasoi wo mote, ane to 
arasoite kachinu to iite ; sono na wo 
Nafutari to nazuketari. Koko ni Rea 
umu koto no j'amitaru wo mishikaba, 
sono tsukaeme Jirupa wo torite, kore 
wo Yakobu ni ataete, tsuma to nasashi- 
mu. Rea no tsukaeme Jirupa Yakobu 
ni ko wo umikereba ; Rea, Fuku 
kitareri ! to iite, sono na wo Gado to 
nazuketari. Rea no tsukaeme Jirupa 9 10 
11 

12 SOSEIKL 29.32. 

tsugi no ko wo Yakobu ni umikereba ; 

13 Rea iu. Ware wa saiwai nari ! musume- 
tachi ware wo saiwai nam mono to 
nasan to : sono na wo Aseru to nazuke- 

14 tari. Koko ni mugi-kari no hi ni, 
Ruben ide yukite, no nite koinasu wo 
e, kore wo haha Rea no moto ni mochi 
kitarikereba ; Rakeru Rea ni iikeru 
wa, Kou, ware ni nanji no ko no koi- 

15 nasu wo ataeyo. Rea kare ni iikeru 
wa, Nanji no waga otto wo torishi wa 
chiisaki koto naran ya ? shil<aru ni 
nanji mata waga ko no koinasu wo mo 
toran to siu'u ya ? Rakeru iu, 
Sareba nanji no ko no koinasu no tame 
ni, otto kono yo nanji to inubeshi. 

16 Kure ni oyobite Yakobu no 5'ori kita- 
rikereba, Rea kore wo ide mukaete, 
iikeru wa, W^are makoto ni waga ko no 
koinasu wo mote nanji wo yatoitareba ; 
nanji ware no tokoro ni irazarubeka- 
razu. Y'^akobu sunawachi sono yo kare 

17 to inetari. Kami Rea ni kiki tamai- 
kereba, kare haramite, dai go no ko wo 

18 Yakobu ni umeri. Rea iikeru wa. 
Ware waga tsukaeme avo otto ni atae- 
tareba, Kami ware ni sono atai wo 
tamaeri to : sono na avo Issakaru to 

19 nazuketari. Rea mata haramite, dai 

20 roku no ko avo Yakobu ni umeri. Rea 
iikeru Ava, Kami ware ni yoki tama- 
mono AVO tamau , ware roku nin no 
onoko AVO umitareba, otto ima yori 
ware to tomo ni sum an to : sono na wo 

21 Zeburun to nazuketari. Sono nochi 
kare onna no ko wo umi, sono na wo 

22 Dena to nazuketari. Koko ni Kami 
Rakeru avo omoi, Kami kare ni kikite, 

23 sono tai wo hiraki tamaikereba, kare 
haramite, onoko avo umite iu, Kami 
Avaga haji avo sosogi tamaeri to : suna- 

24 Avachi sono na wo Yosefu to nazukete 
iu, Iehoba mata hoka no ko avo Avare 
ni kuAvae tamaAvan. 

25 Koko ni Rakeru no Yosefu avo umu ni 
oyobite, Yakobu Raban ni iikeru Ava, 
Ware avo kaeshite, furusato ni, Avagaku- 

26 ni ni yukashimeyo. Waga nanji nitsuka- 
ete etaru . tokoro no tsumako avo Avare 
ni ataete, ware avo sarasliimeyo : Avaga 
nanji ni nashitaru tsutome Ava nanji 

27 kore wo shiru nari. Raban kare ni Genesis. 31. 8. SOSEIKI. 81 iikeru Ava, Moshi nanji no kokoro iii 
kanawaba, negawaku wa todomare : 
ware Iehoba ga nanji no tame ni ware 

28 wo megumishi wo uranai etari. Mata 
in, Nanji no nozomu atai wo nobeyo, 

29 ware kore wo atobeslii. Yakobu kare 
ni iikeru wa, Nanji wa ikani waga 
nanji ni tsukaeshi ka, ikani nanji no 

30 kaehiku wo kaisbi ka wo shiru. Waga 
kitareru mae ni nanji no mochitaru 
mono wa wazuka narisbi ga, mashite 
tsui ni gun wo nasu ni itaru ; waga 
kitarite yori Iehoba nanji w^o megumi 
tamaeri : shikaredomo ware wa itsu 

! 31 waga ie wo nasu ni itaran ya ? Kare 
iu, Ware nani wo nanji ni ataen ka ? 
Yakobu iikeru wa, Nanji nani mono wo 
mo ware ni atoru ni oyobazu : nanji mo- 
shi kono koto wo ware ni nasaba, ware 
mata nanji no mure wo kai mamoran. 

32 Sunawachi ware kj'O amaneku nanji 
no mure wo yuki megurite, sono 
uchi yori subete buchi naru mono, 
madara naru mono wo utsushi, hi- 
tsuji no uchi no subete kuroki mono 
wo utsushi, yagi no uchi no ma- 
dara naru mono to, buchi naru mono 
wo utsusan : kore waga atai naru- 

33 beshi. Nochi ni nanji kitarite waga 
atai wo shiraburu toki, waga gi ware 
ni kawarite kotae wo nasubeshi : moshi 
Avaga moto ni yagi no buchi nara- 
zaru mono, madara narazaru mono 
ari, hitsuji no kurokarazaru mono 
araba, mina nusumeru mono to nasu- 

34 beshi. Raban iu, Nanji no kotoba no 

35 gotoku nasan koto wo negau. Koko 
ni oite kare sono hi o yagi no fu-iri 
naru mono, madara naru mono wo 
utsushi, subete me yagi no buchi naru 
mono, madara naru mono, subete mi 
ni shiro iro aru mono wo utsushi, mata 
hitsuji no uchi no subete kuroki mono 
wo utsushite, scno kora no te ni wata- 

36 seri ; shikashite kare onore to Y^akobu 
no aida ni mikka ji no hedatari wo 
tatetari : Yakobu Ava Raban no nokori 

37 no mure avo kau. Koko ni Yakobu 
yanagi to, kaide to, kuAva no ao eda 
AVO tori ; kaA\'a avo hagite shiro 
suji wo tsukuri, eda no shiroki to- 

38 koro AVO araAvashi, sono kaAva-ha- gitaru eda avo miu'e no kitarite 
nomu to koro no mizubune to mi- 
zubachi ni tatete, mure ni mukaAva- 
shime ; mure avo shite mizu nomi ni 

39 kitaru toki ni haramashimu. Mure 
sunaAvachi eda no mae ni haramite, fu- 
iri no mono, buchi naru mono, madara 

40 naru mono avo umishikaba ; Yakobu so- 
no ko AVO Avakachi, Raban no mure no kao 
AVO sono mure no fu-iri naru mono to 
kuroki mono ni mukaAvashimetarishi 
ga, onore no mure Avoba hito tokoro 
ni okite, Raban no mure no uchi ni ire- 

41 zariki. Mata kaehiku no tsuyoki mono 
haramitaru toki Ava, Yakobu mizubune 
no naka nite sono kaehiku no me no mae 
ni kano eda wo oki, eda no kataAvara 

42 ni oite haramashimu. Saredo kaehiku 
no yoAvakaru toki Ava, kore avo okazu ; 
kore ni yorite yoAvaki mono Ava Raban 
no to nari, tsuyoki mono Ava Yakobu 

43 no to nareri. Koko ni oite sono hito 
oi ni yutaka ni narite, oku no kaehiku 
to shimome, shimobe, oyobi rakuda, 
roba AVO motsu ni itareri. 

3 1 Koko ni Yakobu Raban no kora ga, 
Yakobu Avaga chichi no mono avo koto- 
gotoku ubai, waga chichi no mono ni 
yorite kono subete no sakae avo etari 

2 to iu AVO kikeri. Mata Yakobu Raban 
no kao wo mini ni, onore ni tai sum 

3 koto mae no gotoku narazu. Toki ni 
Iehoba Yakobu ni ii tamaikeru Ava, 
Nanji no chichi no kuni ni kaeri, nanji 
no shinzoku ni itare ; Avare nanji to 

4 tomo ni or an to. Koko ni oite Yakobu 
hito AVO yarite, Rakeru to Rea avo no 
ni manekite mure no tokoro ni itarashi- 

5 me, kore ni iikeru Ava, Ware nanjirano 
chichi no kao avo miru ni, sono Avare ni 
tai surn koto mae no gotoku narazu ; 
saredo waga chichi no Kami wa Avare 

6 to tomo ni imasu nari. Nanjira ga 
shiru gotoku, Avare chikara avo tsuku- 
shite nanjira no chichi ni tsukaetaru ni ; 

7 nanjira no chichi Avare wo azamiikite, 
to tabi mo Avaga atai wo kaetari ; 
shikaredomo Kami kare no Avare wo 

8 gai snru avo yurushi tamaAvazu. Kare, 
Buchi naru mono Ava nanji no atai 
narubeshi to " ieba ; mure no umu 
tokoro mina buchi nari. Fu-iri no Genesis. 32 SOSEIKT. 3i. 8. mono wa nanji no atai narubeshi to 

ieba ; mure no nmu tokoro mina fu-iri 

9 nari. Kakn Kami naiijira no chichi no 

Icachiku wo toi'ite, ware ni atae tamaeri. 

10 Mure no haramu toki ni atarite, ware 
yume ni me wo agete mishi ni, mure 
no ue ni noreru o hitsuji wa mina 
fu-iri no mono, buchi naru mono, 

11 matlara naru mono nariki. Toki ni 
Kami no tsukai yume no uchi ni ware 
ni iu, Yakobu yo to. Ware koko ni 

12 ari to kotaekereba, sunawachi iu, 
Nanji no me wo agete miyo : mure no 
ue ni noreru o hitsuji wa mina fu- 
iri no mono, buchi naru mono, 
madara naru mono nari ; ware 
Raban ga subete nanji ni nasu tokoro 

13 wo kangamiru. "Ware wa Beteru no 
Kami nari, nanji kashiko nite hashira 
ni abura wo sosogi, kashiko nite ware 
ni chikai wo tatetari : ima tachite, kono 
chi wo idete, nanji no shinzoku no kuni 

14 ni kaere to. Rakeru to Rea kotaete kare 
ni iikeru wa, Warera no chichi no ie ni, 
nao warera no bun aran ya ? warera no 

15 sangyo aran ya? Warera wa chichi ni 
ta uin no gotoku seraruru ni arazu ya ? 
sowa chichi warera wo uri, mata wa- 
rera no kane wo kui herashitareba nari. 

16 Kami ga waga chichi yori tori tamaishi 
takara wa warera to warera no kodomo 
no mono nari ; sareba subete Kami no 

17 nanji ni ii tamaishi koto wo nase. Ko- 
ko ni oite Yakolni tachite, kodomo to 

18 tsvimara wo rakuda ni nose, sono etaru 
subete no kachikuto subete no mochimo- 
no, sunawachi Padan-aramu nite mizu- 
kara etaru tokoro no kachiku wo tazusae 
sarite, Kanan no chi ni oru tokoro no 
sono chichilsakuno motoniomomukeri. 

19 Toki ni Raban wa hitsuji no ke wo Idran 
tote yukite ari : Rakeru sono chichi no 

20 moteru terapimu wo nusumeri. Yako- 
bu wa sono saru koto wo Suriabito Ra- 
ban ni tsugezu shite, hisoka ni shinobi 

21 idetari. Sunawachi kare sono subete 
no mochimono wo tazusaete, nige sari ; 
tachite Kawa wo watari, Gireade no 
yama ni mukau. 

22 Yakobu no nige sarishi koto, mikka 
ni oyobite, Rabji,n ni kikoekereba, 

23 kare kyodai wo hikiite sono ato wo oishi ga, nanuka ji wo hete, Gireade no 

24 yama nite kore ni oi tsukinu. Kami 
yoru no yume ni Suriabito Raban ni 
nozomite, Nanji tsutsushimite, yoki 
mo ashiki mo Yakobu ni iu nakare to 

25 kore ni tsuge tamaeri. Raban tsui ni 
Yakobu ni oi tsukishi ga, Yakobu wa 
yama ni temmaku wo hari itareba, 
Raban mo sono kyodai to tomo ni Gi- 
reade no 5'ama ni temmaku wo hareri. 

26 Shikashite Raban Yakolui ni iikeru 
wa, Nanji ware ni shirashimezu shite 
shinobi ide, waga musumera wo ka- 
tana wo mote toraetaru mono no goto- 
ku ni hiki yukeri : nanzo kakaru koto 

27 wo nasu ya ? Nani yue ni nanji hisoka 
ni nige sari, ware wo hanarete shinobi 
ide, ware ni tsugezarishi ya ? ware yo- 
rokobi to, uta to, tsuzumi to, koto wo 
mote nanji wo okurishi naran wo. 

28 Nanzo ware wo shite waga mago to 
musume ni kuchitsuke suru avo ezara- 
shimeshi ya ? Nanji or oka naru koto wo 

29 naseri. Nanjira ni gai wo kuworu no 
chikara waga te ni ari ; saredo nan- 
jira no chichi no Kami sakuya ware ni 
tsugete, Nanji tsutsushimite, yoki mo 
ashiki mo Yakobu ni iubekarazu to 

30 ieri. Nanji ima chichi no ie wo itaku 
koite kaeran to negau wa yokeredomo, 
nanzo waga kami wo nusumitaru ya ? 

31 Yakobu kotaete Raban ni iikeru wa, 
Osoraku wa, nanji shiite, musume wo 
ware yori torn naran to omoite osore- 

32 tareba nari. Nanji no kami wo mote- 
ru mono wo miba, kore wo ikashi oku 
nakare. Warera no kyodaitachi no 
mae nite nanji no nani mono ware no 
moto ni aru ka wo miwakete, kore wo 
nanji ni tore to ; sowa Yakobu Rake- 
ru ga kore wo nvisumishi wo shira- 

33 zareba nari. Koko ni oite Raban 
Yakobu no temmaku ni iri, Rea no 
temmaku ni iri, mata futari no shi- 
mome no temmaku ni irishi ga, mi ida- 
sazareba, Rea no temmaku wo idete, 

34 Rakeru no temmaku ni iru. Rakeru 
sude ni terapimu wo torite, kore wo 
rakuda no knra no shita ni irete, sono 
ue ni za shikcreba, Raban amaneku 
temmaku no uchi wo saguritaredomo 

35 mi idasazariki, Toki ni Rakeru chichi Genesis. 32. 3. SOSEIKI. 33 ni iikeru wa, Onna no tsune no nara- 
washi no koto waga mi ni areba, chichi 
no mae ni tatsu atawazu; negawaku wa, 
shu kore wo ikari tamau nakare to; koko 
wo mote kare sagashitaredomo, tsui 

36 ni terapimu wo mi idasazariki. Koko 
ni oite Yakobu ikarite, Raban wo semu : 
sun&wachi Yakobu kotaete, Raban ni 
iikeru wa, Ware naiii no ayamachi ari, 
nani no tsumi arite ka, nanji hageshi- 

37 ku ware wo ou ya ? Nanji waga mono 
wo kotogotoku saguritaru ga, nanji no 
ie no nani mono wo mi idashitaru ya ? 
Koko ni waga kyodai to nanji no kyo- 
dai no mae ni sore v*^o okite, warera 
futari no aida wo sabakashimeyo. 

38 Ware kono ni jvi nen nanji to tomo ni 
arishi ga, nanji no me hitsuji to me 
yagi sono ko wo umi sokoneshi koto 
nashi ; mata nanji no mure no o hitsu- 

39 ji wa ware kurawazariki. Mata kami 
sakaretaru mono wa ware kore wo 
nanji no moto ni mochi kitarazu shite, 
mizukara kore wo oginaeri ; mata hiru 
nusumaruru mo, yoru nusumaruru 
mo, nanji waga te yori kore wo moto- 

40 metari. Ware wa kaku aritsu ; hiru 
wa atsusa ni, yoru wa samnsa ni oka- 
sarete, me mo nemuru no itoma naku; 

41 kono ni ju nen nanji no ie ni aritari : 
nanji no futari no musume no tame ni 
ju yo nen, nanji no mure no tame ni 
roku nen nanji ni tsukaetari ; shikaru 
ni nanji wa to tabi mo waga atai wo 

42 kaetari. Moshi waga chichi no Kami, 
Aburahamu no Kami, Isaku no Kashi- 
komu Mono ware to tomo ni imasu 
ni arazareba, nanji ima kanarazu 
ware wo munashide nite sarashime- 
shi naran. Kami waga nay ami to 
waga te no hataraki wo kaerimite, 
sakuya nanji wo seme tamaeru nari. 

43 Raban kotaete Yakobu ni iikeru wa, 
Musumera wa waga musume, kora wa 
waga ko, mure wa waga mure, nanji 
ga miru mono wa mina waga mono 
nari: ware kyo kono waga musumera 
to sono umitaru kora ni nani wo nasu 

44 wo en ya ? Sareba Intare, ware to 
nanji futari keiyaku wo musubi, kore 
wo ware to nanji no aida no akashi to 

45 nasubeshi. Koko ni oite Yakobu ishi wo tori, kore wo tatete, hashira to 

46 naseri. Yakobu mata sono kyodaitachi 
ni, Ishi Avo atsumeyo to iikereba, 
sunawachi ishi wo torite, tsuka wo 
tsukureri : kakute karera kashiko nite 

47 tsuka no ue ni shoku su. Raban 
kore wo legaru-sahadota (akashi no 
tsuka) to nazuke, Yakobu kore wo 
Gireade (akashi no tsuka) to nazuke- 

48 tari. Raban, Kono tsuka kyo ware to 
nanji no aida no akashi tari to iishi ni 
yorite sono na wa Gireade to tonae- 

49 raru; mata Mizupa (monomi) to 
tonaeraru ; sowa kare, Warera ga 
tagai ni wakaruru ni oyoberu toki, 
negawaku wa, Iehoba ware to nanji no 
aida wo kangami tamae to iitareba nari. 

50 Kare mata iu, Nanji moshi waga 
musume wo nayamashi, aruiwa waga 
musume no hoka ni tsuma wo metora- 
ba, hito no warera to tomo naru mono 
naki mo, Kami Avare to nanji no aidani 
imashite akashi avo nashi tamau. 

51 Raban mata Yakobu ni iu, W\aga 
AA'are to nanji no aida ni tatetaru kono 
tsuka Avo miyo, hashira wo miyo : 

52 kono tsuka akashi to naran, hashira 
akashi to naran ; AA'are kono tsuka avo 
koete, nanji wo gai seji ; nanji kono 
tsuka, kono hashira aa'o koete, AA^are avo 

53 gai sezare. Aburahamu no Kami, 
Nahoru no Kami, karera no chichi no 
Kami Avarera no aida avo sabaki tamae 
to. Yakobu sunaAvachi sono chichi 
Isaku no Kashikomu Mono avo sashite 

54 chikaeri. Kakute Yakobu yama nite 
ikenio aa'o sasage, sono kyodai wo 
nianekite pan avo kuraAvashimu ; karera 
pan wo kuraite yama ni yadoreri. 

55 Raban asa tsuto ni oki, sono mago to 
musume ni kuchitsuke shite, kore wo 
shuku seri ; shikashite Raban yukite 

32 sono tokoro ni kaerinu, Koko ni 
Y'^akobu sono michi ni susumishi ga, 

2 Kami no tsukai kore ni au. Yakobu 
kore wo mite, Ko wa Kami no jin-ei 
nari to iite, sono tokoro no na avo 
Mahanaimu (ni ei) to nazuketari. 

3 Kakute Yakobu onore yori saki ni tsu- 
kai wo tsukaAvashite, Seiru no chi, 
Edomu no no ni oru sono ani Esau Genesis. 34 SOSEIKI. 32. 4. 4 no moto iii itarashiniu. Sunawachi 
kore ni meijitc in, Naujira kaku waga 
shu Esau ni iubeshi : Nanji no shimobe 
Yakobu k-aku in, Ware Haban no tokoro 
ni yatloritu, ima made todomareri. 

5 Ware ushi, roba, hitsuji, shimobe, shi- 
mome ari ; bito wo tsukawashite, waga 
shu ni tsugu ; nanji no mae ni niegunii 

6 wo en koto wo negau nari to. Tsukai 
Yakobu ni kaerite iikeru wa, Warera 
nanji no ani li^sau no moto ni itareri ; 
1-are shi byaku nin wo shitagaete, nan- 

7 ji wo mukaen tote kitaru to. Kore ni 
yori Yakobu oi ni osore, katsu kurusbi- 
mi, onore to tomo ni aru hitobito, oyobi 
hitsuji to, ushi to, rakuda wo t'uta kumi 

8 ni wakachite, iikeru wa, Esau moshi 
hitotsu no kumi ni kitarite, kore wo uta- 
ba, nokoreru tokoro no bito kumi noga- 

9 rubeshi. Yakobu mata iikeru wa, Wa- 
ga chichi Aburahaniu no Kami, waga 
chichi Isaku no Kami Iepjoba j'o, nanji 
katsute ware ni tsugete, Nanji no kuni 
ni kaeri, nanji no shinzoku ni itare, wa- 
re nanji wo yoku sen to ii tamaeri : 

10 ware wa nanji ga shimobe ni hodoko- 
shi tamaishi niegumi to makoto wo hi- 
totsu mo ukuru ni tarazaru nari : ware 
waga tsue nomi wo mochite, kono Yo- 
rudan wo watarishi ga, ima wa futa 

11 kumi tomo naru ni itareri. Nega- 
waku wa, waga ani no te yori, Esau 
no te yori ware wo sukui idashi tamae : 
ware kare wo osoru, osoraku wa, l>are 
kitarite ware wo uchi, haha to ko to ni 

12 oyoban. Nanji wa katsute. Ware 
kanarazu nanji wo megumi, nanji no 
shison wo hama no isago no oku shite 
kazobekarazaru ga gotoku nasan to ii 

13 tamaeri to. Kare sono yo kashiko ni 
yadori, sono te ni irishi mono no uchi 
yori ani Esau ye no okurimono wo 

14 eraberi : sunawachi me yagi ni byaku, 
o yagi ni ju, me hitsuji ni byaku, o 

15 hitsuji niju, chichi rakuda to sono ko 
san ju, me ushi shi ju, o ushi to, 
me no roba ni ju, roba no ko to. 

16 Shikashite sono mure to mure to wo 
wakachite, kore wo shimobe no te ni 
watashi, shimobe ni iikeru wa, Ware 
ni sakidachite susumi, mure to mure 

17 to no aida wo hedate okubeshi, Mata sono saki no mono ni nieijite iikeru wa, 
Waga ani Esau nanji ni ai, nanji ni 
tote, Nanji wa tare no bito ni shite, 
izuku ni yuku ya ? Kono nanji no 
mae naru mono wa tare no mono naru 

18 ya to iwaba, Nanji no shimobe Yakobu 
no" mono ni shite, waga shu Esau ni 
tatematsuru okurimono nari ; miyo, kare 
mo warera no ushiro ni oru to iubeshi 

19 to. Kare kaku dai ni no mono, dai 
san no mono, oyobi subete muremure 
ni shitagai yuku mono ni nieijite iu, 
Nanjira Esau ni an toki wa, kaku no 

20 gotoku kore ni iubeshi. Katsu nanjira 
ie, Miyo, nanji no shimobe Yakobu 
warera no ushiro ni oru to. Y'akobu 
omoeraku. Ware waga saki ni okuru 
okurimono wo mote, kare wo nada- 
mete, shikar u nochi s(mo kao wo iiiin ; 
saraba kare ware wo uke irurukotoaran 

21 to. Kore ni yorite okurimono kare 
ni sakidachite yuku ; kare wa sono yo 
jin-ei no naka ni yadorishi ga. 

22 Sono 5'o oki idete, i'utari no tsunia to 
futari no tsukaeme oyobi ju ichi nin no 
ko wo michibikite, Yabolai no watari 

23 wo watareri. Sunawachi karera wo 
michibikite, kawa wo watarashime, 
mata sono moteru mono wo wataseri. 

24 Shikashite Yakobu hitori nokorishi ga, 
hito arite yo no akuru made kore to 

25 chikara-kurabe su. Sono hito onore no 
Yakobu ni katazaru wo mite, Y^akolm no 
momo no tsugai ni fureshikaba, Yakobu 
no momo no tsugai sono hito to chikara- 

26 kurabe sum toki hazuretari. Sono hito, 
Yo aken to sureba, ware wo sarashime- 
yo to iikereba, Yakobu iu, Nanji ware 
wo shuku sezuba, sarashimezu to. 

27 Koko ni oite sono hito kare ni iu, Nanji 
no na wanani naru ya ? Kare iu, Yakobu 

28 nari. Sono hito iikeru wa, Nanji no 
na wa kasanete Yakobu to tonobeka- 
razu, Isuraeru to tonobeshi ; soAva 
nanji Kami to hito to ni chikara 

29 wo arasoite kachitarebanari to. Yakobu 
tote, Kou, nanji no na wo tsugeyo to 
iikereba, sono hito, Nani yue ni waga 
na wo tou ya to iite, sunawachi soko 

30 nite kore wo shuku seri. Koko wo 
mote Yakobu sono tokoro no na wo 
Penieru (Kami no kao) to nazukete, iu, Genesis. 34.7. SOSEIKI. 35 Ware kao to kao wo awasete Kauai to 
ai mite, waga inochi nao ikuru nari to. 

31 Kakute kare hi no izuru toki ni Penieru 
wo sugitai'ishi ga, sono moiuo no tame 

32 ni ayumi hakadorazariki. Kono yue 
ni Isurneru no hitobito wa, konnichi ni 
itaru made, momo no tsugai no o suji 
wo kurawazu : kore kano hito ga 
Yakobu no momo no o suji ni furetaru 
ni j'oi'ite nari. 

33 Koko ni Yakobu me wo agete mishi 
ni, Esau shi hyakunin wo hikiite kitari- | 
shikaba, sunawaclii kodomo wo waka- i 
chite, Eea to Rakeru to futari no tsukae- 

2 me to ni watashi, tsukaeme to sono 
kodomo wo mae ni oki, Rea to sono 
kodomo wo tsugi ni oki, Rakeru to 

8 Yosefu wo ato ni okite ; mizukara kare- 
ra no saki ni susumi, nana tabi mi wo 
chi ni kagamete, tsui ni ani ni chika- 

4 zukikeru ni ; Esau hashirite kore wo 
mukae, idakite sono kuln wo kakaeto, 
kore ni kuchitsuke su; shikashite futari 

5 tomo ni nakeri. Esau me wo agete 
onna to kodomo wo mite, iikeru wa, 
Korera nonanji to tomo naru mono wa 
tare naru ya '.' Yakobu iikeru Ava, Kami 
ga shimobe ni sazuke tamaishi ko nari 

6 to. Toki ui tsukaemera sono ko to 

7 tomo ni chikayorite hai shi ; Rea mo 
mata sono ko to tomo ni chikayorite 
hai su ; sono no chi ni Yosefu to Rakeru 

8 chikayorite hai su. Esau mata iikeru 
wa, ^Yaga aeru kono moromoro no 
mure wa nani no tame naru ya ? Yako- 
bu iu, Shu no me no mae ni megumi 

9 wo en ga tame nari. Esau iikeru wa, 
Ototo yo, waga motsu tokoro no mono 
wa tareri ; uanji no mochimono wa 

10 nanji mizukara kore wo motej-o. Ya- 
kobu iikeru wa, Ina, Avare moshi nanji 
no me no mae ni megumi wo etaran ni 
wa, kou, waga te yori kono okurimono 
wo ukeyo : ware nanji no kao wo miru 
ni, Kami no kao wo miru ga gotoku 
nari ; nanji mata ware wo yorokobu. 

11 Kami ware wo megumi tamaite, waga 
motsu tokoro no mono tareri ; sareba, 
kou, waga nanji ni tatematsuru okm-i- 
mono Avo ukeyo to kare ni shiikereba, 

12 tsui ni uketari. Esau iikeru Ava, Ware- 
ra ide tachite yukan, ware nanji ni 13 sakidatsubeshi. Yakobu kare ni iikeru 
AA'a, Shu no shiri tamau gotoku, ko- 
domo wa AA'akashi, mata ko aa'o moteru 
hitsuji to ushi to A\'are ni shitagau ; 
moshi ichi nichi kore aa'^o oi sugosaba, 

14 mure mina shinan. Kou, AA-aga shu ^ 
shimobe ni sakidachite susumi tamae ; 1 
AA"are AAa A\'aga mae ni yuku tokoro no j 
kachiku to kodomo no ashi ni makasete, i 
shizuka ni michibiki susumi, Seiru ' 

15 nite AA-aga shu ni itaran. Esau iikeru | 
AA-a, Shikaraba AA-are Avaga hikiiru hito | 
suuin AA'o nanji no tokoro ni nokosan. 
Yakobu iikeru AA'a, Nanzo kore aa'o 
mochiin ya ? Ware aa'o shite shu no 
me no mae ni megumi aa'o eseshimeyo. 

16 Koko ni oite Esau AA'a kono hi, sono 
michi ni shitagaite, Seiru ni kaerinu. 

17 Kakute Yakobu Sukote ni susumite, 
onore no tame ni ie aa'o tate, mata 
kachiku no tame ni koya aa^o tsukureri : 
kore ni yorite sono tokoro no na a\'o 
Sukote (koya) to iu. 

18 Yakobu Padan-aramu yori kitarite, 
tsutsuga naku Kanan no chi ni aru Shi- 
kemu no machi ni itari, machi no mae 

19 ni sono temmaku aa'o hari; tsui ni sono 
temmaku aa'o harishi tokoro no no wo 
Shikemu no chichi Hamoru no kora no 
te yori kin hyaku mai nite kai tori ; 

20 kashiko ni dan aa'O kizukite, kore wo 
Eru-eroe-Isuraeru (Isiu'aeru no Kami 
naru Kami) to nazuketari. 

34 Rea no Yakobu ni umitaru musume 
Dena sono kuni no onna aa-o min tote 

2 ide yukishi ga ; sono kuni no kimi naru 
Hibibito Hamoru no ko Shikemu kore 
Avo mite, kore avo hiki ire, kore to ine- 

3 te, kore avo hazukashimu. Shikashite 
sono kokoro fukaku Yakobu no musu- 
me Dena avo shitaite, kare kono onna 
AVO ai shi, kono onna no kokoro avo 

4 ii nadamu. Kakute Shikemu sono chi- 
chi Hamoru ni katari, Kono Avakaki 
(mna avo waga tsuma ni eyo to ieri. 

5 Yakobu kare ga sono musume Dena 
AVO kegashitaru koto aa'o kikishikadomo, 
sono kora, kachiku avo kaite, no ni ori- 
shi ni yorite, sono kaeru made Y'^akobu 

6 mokushi itari. Shikemu no chichi 
Hamoru, Yakobu no moto ni ide kitari- 

7 te, kore to katarau. Koko ni Yakobu Genesis. 36 SOSEIKI. 34. 7. no kdra no yori kitarishi ga, kore wo 
kikishikaba, sono hitobito uree, katsu 
itaku ikareri ; kowa Shikemu ga Ya- 
kobu no musunie to inete, Isuraeru ni 
oroka nam koto wo uasbitaru ni yoreri : 
kaku no gotoki koto wa uasubekarazaru 

8 mono uareba nari. Hamoru I arera ni 
katarite iikeru wa, Waga ko Sbikemu 
kokoro ni nanji no musume wo kou. 
Negawaku wa, kare wo Shikemu ni 

9 ataete, tsuma to narashimeyo. Nan- 
jira warera to kon-in wo nashi, nanjira 
no musume wo warera ni atae, warera 
no musume wo nanjira ni metore. 

10 Kaku shite nanjira warera to tomo ni 
orubeshi. Chi wa nanjira no mae ni 
ari ; koko ni surnite, akinai wo nashi, 

11 ko' nite mochimono avo eyo. Shike- 
mu mata Dena no chichi to kyodaira ni 
iikeru wa, Ware wo shite nanjira no 
me no mae ni megumi wo eseshimeyo ; 
nanjira ga ware ni iu tokoro no mono 

12 wa ware ataen. Ikani oi naru okuri- 
mono to reimotsu wo motomuru mo, 
nanjira ga ware ni iu gotoku ataen ; 
tatla kono musume wo ware ni ataete, 

13 tsuma to nasashimeyo. Yakobu no 
kora Shikemu to sono chichi Hamoru 
ni itsuwarite kotaetari : sunawachi 
Shikemu ga sono imoto Dena avo ke- 

14 gashitaru ni yorite, karera kore ni 
katarite iikeru wa, Warera kono koto 
wo nasu atawazu, katsurei wo ukezaru 
mono ni warera no imoto wo atom 
atawazu ; kore warera no haji nareba 

15 nari. Saredo kaku seba, warera nan- 
jira ni 3'urusan : moshi nanjira no 
uchi no otoko mina katsurei wo 
ukete, warera no gotoku naraba, 

16 warera no musume W'o nanjira ni atae, 
nanjira no musume wo warera ni nie- 
tori, nanjira to tomo ni orite hitotsu 

17 no tami to naran. Nanjira moshi wa- 
rera ni kikazu shite katsurei wo uke- 
zuba, warera musume wo torite saru- 

18 beshi to. Korera no kotoba Hamoru 
to Hamoru no ko Shikemu no kokoro 

19 ni kanaeri. Kono wakaki hito, Yako- 
bu no musume wo ai suru ni yorite, 
sono koto wo nasu wo osoku sezariki ; 
kare wa sono chichi no ie no uchi 
nite mottomo totobaretam mono nari. 20 Hamoru to sono ko Shikemu, suna- 
wachi, sono niachi no mon ni itari, 
machi no hitobito ni katarite iikeru 

21 wa, Kono hitobito wa warera to mu- 
tsumashi ; karera wo shite kono chi ni 
surnite, koko ni akinai wo nasashime- 
yo. Chi wa hiroku shite karera wo 
imm ni taru nari; warera karera no 
musume wo tsuma ni metori, warera 
no musume wo karera ni ataen. 

22 Moshi tada warera no uchi no otoko 
niina, karera ga katsurei wo ukuru 
gotoku, katsurei wo ukenaba, kono hi- 
tobito warera ni kikite, warera to 
tomo ni ori, hitotsu no tami to naru- 

23 beshi. Shikaraba karera no kachiku 
to mochimono to sono moromoro no 
kemono wa warera ga mono to naru ni 
arazu xa ? Tada karera ni kikan ; 
shikaraba karera warera to tomo ni 

24 orubeshi to. Machi no mon ni de-iri 
suru mono mina Hamoru to sono ko 
Shikemii ni kiki shitagai, machi no 
mon ni de-iri suru otoko mina katsurei 

25 wo uketari. Kakute mikka ni oyobi, 
karera sono itami wo oboyuru toki, 
Yakobu no ko futari, sunawachi Dena 
no kyodai naru Shimeon to Rebi, ono- 
ono katana wo tori yukite, omoi yora- 
zam toki ni machi wo osoi, otoko wo 

26 kotogotoku koroshi ; yaiba wo mote 
Hamoru to sono ko Shikemu wo koro- 
shi, Shikemu no ie yori Dena wo tazu- 

27 sae idetari. Shikashite Yakobu no 
kora yukite sono korosareshi mono wo 
hagi, sono machi wo kasumetari : kore 
karera ga sono imoto wo kegashitam 

28 ni yorite nari. Mata sono hitsuji to, 
ushi to, roba, oyobi sono machi ni am 

29 mono to no ni am mono, narabi ni sono 
moromoro no takara wo ubai, sono 
kodomo to tsumara avo kotogotoku to- 
riko ni shi, ie no uchi no mono wo 

30 kotogotoku kasumetari. Y'akobu Shi- 
meon to Kebi ni iikeru wa, Nanjira 
ware wo wazurawashi, ware wo shite 
kono kuni no hito, sunawachi Kanan- 
bito to Perijibito no uchi ni imareshi- 
mu. Ware Ava kazu sukimakercba, 
karera atsumarite ware wo seme, Avare 
Avo korosan ; shikaraba AA^are to Avaga 

31 ie horobosambeshi. Karera iu, Kare Genesis. 35. 28. SOSEIKI. 37 ani warera no imoto wo asobime no go- 
toku shite yokaran ya '? 
35 Koko ni Kami Yakobu ui ii tamaike- 
ru wa, Tachite, Beteru ni noborite, 
kashiko ni ori, nanji ga saki ni ani 
Esau no kao wo sakete nignru toki ni 
nanji ni araw^areshi Kami ni kashiko 

2 nite dan wo kizuke to. Yakobu suna- 
■\vachi sono ie no hito, oyobi subete 
onore to tomo naru mono ni iu, Nanji- 
ra no uchi ni aru kotonaru kami wo 
sute, mi wo kiyomete, koromo wo 

3 kaeyo : warera tachite, Beteru ni 
noboran ; kashiko nite ware Avaga 
kurushimi no hi ni w^are ni kotae, 
waga yuku tokoro no michi nite Avare 
to tomo ui imaseshi Kami ni dan avo 

4 kizukubeshi. Koko ni oite karera sono 
tc ni aru kotonaru kami, oyobi sono 
mimi ni aru mimiwa wo kotogotoku 
Yakobu ni ataeshikaba, Yakobu kore 
wo Shikemu no hotori naru kashi ±io 

5 ki no moto ni uzumetari. Kakute 
karera ide tachishi ga Kami sono ma- 
wari no machimachi avo shite osore- 
shime tamai ereba, Y^i' obu no ko no 

6 ato AA'o ou mono nakariki. Y^akobu 
oyobi kore to tomo naru subete no hito 
tsui ni Kanan no chi ni aru Piuzu ni 
itaru (kore sunaAA^achi Beteru nari). 

7 Kare kashiko ni dan a\'o kizuki, sono 
tokoro Avo Eru-beteru to nazuketari ; 
VoAA'a ani no kao wo sakete niguru 
toki ni, Kami koko nite onore ni ara- 

8 Avare tamaishi ni yorite nari. Toki ni 
Ribeka no uba Debora shinitareba, kore 
AA'o Beteru no shimo nite, kashi no ki 
no moto ni homureri : kore ni yorite 
sono ki no na aa'o Aron-bakute (nageki 
no kashi) to iu. 

9 Ya' obu Padan-aramu yori kaerishi 
toki, Kami mata kore ni araAA'arete, 

10 kore avo shuku shi tamau. Kami kare 
ni ii tamawaku, Nanji no na Ava Yako- 
bu to iu. Nanji no na Ava kasanete 
Yakobu to yobubekarazu : Isuraeru 
wo nanji no na to subeshi to : sono 
na AA'O Isuraeru to yobi tamau. 

11 Kami mata kare ni ii tamau, Ware wa 
Zeuno no Kami nari : umeyo, f'ueyo, 
tp.mi oyobi oku no tanii nanji yori ide, 
uata otachi nanji no loshi yori iden. 12 Waga Aburahamu oyobi Isaku ni atae- 
shi chi Ava, ware kore a\'o nanji ni ataen ; 
ware nanji no nochi no shison ni sono 

13 chi AVO atobeshi to. Kami kare to 
mono ii tamaishi tokoro yori kare 

14 wo hanarete, nobori tamau. Koko ni 
oite Yakobu Kami no onore to mono 
ii tamaishi tokoro ni hashira, sunaAva- 
chi ishi no hashira avo tate, sono ue 
ni sake wo sosogi, mata sono ue ni 

15 abura avo sosogeri. Shikashite Yakobu 
Kami no onore to mono ii tamaishi 
tokoro no na avo Beteru to nazuketari. 

16 Kakute Yakobura Beteru yori ide ta- 
chishi ga, Efurata ni itaru made Ava 
nao michi no hedatari aru tokoro nite, 
llakeru san ni nozomi, sono san omo- 

17 kariki. Kare nanzan ni nozomeru 
toki, toriage-onna kore ni iikeru wa, 
Osoruru nakare, nanji mata kono oto- 

18 ko no ko avo etari. Kare shi ni nozo- 
mite, sono tamashii saran to suru toki, 
sono ko no na avo Ben-oni (Avaga kuru- 
shimi no ko) to yobitari : saredo sono 
chichi kore avo Beniyamin (migi no 

19 te no ko) to nazuketari. Rakeru shi- 
nite, Efurata no michi ni homuraru 
(kore sunawachi Bete-rehemu nari). 

20 Yakobu sono haka ni hashira avo tate- 
tari : kore Ava Rakeru no haka no 
Hashira to iite, konnichi made ari. 

21 Isuraeru mata ide tachite, Edaru no 
to no saki ni sono temmaku avo hareri. 

22 Isuraeru knno chi ni sumeru toki ni 
Ruben yukite, chichi no sobame Biruha 
to inetari ; Isuraeru kore avo kiku. 

23 Sore Yakobu no ko Ava jii ni nin nari : 
sunaAvachi Rea no ko Ava Yakobu 
no choshi Ruben, oyobi Shimeon, Rebi, 

24 Yuda, Issakaru, Zeburun nari ; Ra eru 
no ko Ava Yosefu to Beniyamin nari : 

25 Rakeru no tsukaeme Biruha no ko Ava 

26 Dan to Nafutari nari : Rea no tsukae- 
me Jirupa no ko Ava Gado to Aseru 
nari : korera wa Yakobu no ko ni shite, 
Padan-aramu nite, kare ni umaretaru 

27 mono nari. Yakobu Kiriate-aruba no 
Mamure ni yukite, sono chichi Isaku 
ni itareri : (kore sunaAvachi Heburon 
nari) : kashiko Ava Aburahauui to Isaku 

28 no yadorishi tokoro nari. Isaku no 
yowai wa hyaku hachi jissai nariki. Genesis. 38 SOSEIKI. 35. 29. 29 Isaku oite, toslii michi, iki tac, shinite, 
sono tami ui kmvawareri : sono ko 
Esau to Yak()l)u kore avo homuru. 

36 Esau no deu wa kalu no gotoshi 
(Esau wa sunawachi Edomu nari). 

2 Esau Kaiian no onna no uchi yori 
tsuma wo nietoreri: sunawachi Hetebito 
Eron no musume Ada; oyobi Hibibito 
Jibeon no musume nai'u Ana no musu- 

3 me Ahoribama kore nari ; mata Ishi- 
maeru no musume Nebayote no imoto 

4 Basumate wo nietoreri. Ada wa Eri- 
pazu wo Esau ni imii, Basumate wa 

5 Riueru wo umi ; Ahoribama wa leushi, 
Yaramu oyobi Kora wo umeri : korera 
wa Esau no ko ni shite, Kanan no chi 
ni oite kare ni umaretaru mono nari. 

6 Esau sono tsuma to musuko, musume, 
oyobi sono ie no subete no hito, narabi 
ni kachiku to, subete no kemono, oyobi 
s(mo Kanan no chi nite etaru moro- 
moro no mono wo tazusaete, ototo 
Yakobu wo hanarete, hoka no chi ni 

7 yukeri. Sowa futari no mochimono 
oku shite, tomo ni oru atawazareba 
nari : karera ga j^adorishi tokoro no 
chi wa, karera no kachiku no tame ni 

8 karera wo iruru wo ezariki. Kola ni 
oite Esau Seiru yama ui sumeri : 
Esau wa sunawachi Edomu nari. 

9 Seiru yama ni orishi Edomibito no 
senzo Esau no den wa kaku no gotoshi : 

10 Esau no ko no na wa sa no gotoshi : 
Esau no tsuma Ada no ko wa Eripazu, 
Esau no tsuma Basumate no ko wa 

11 Riueru. Eripazu no ko wa Teman, 
Omaru, Zepo, Gatamu, oyobi Kenazu 

12 nari. Temuna wa Esau no ko Eripazu 
no mekake ni shite, Amareku wo 
Eripazu ni umeri : korera wa Esau no 

13 tsuma Ada no ko nari. Riueru no 
ko wa sa no gotoshi : Nahate, Zera, 
Shamma, oyobi Miza : korera wa 
Esau no tsuma Basumate no ko nari. 

14 Jibeon no musume nam Ana no 
musume ni shite, Esau no tsuma naru 
Ahoribama no ko wa sa no gotoshi : 
kare leushi, Yaramu, oyobi Kora wo 

15 Esau ni umeri. Esau no shison no 
ko taru mono wa sa no gotoshi : 
Esau no uigo Eripazu no ko ni wa 
Teman ko, Omaru ko, Zepo ko, Kenazu 16 ko, Kora ko, Gatamu ko, Amareku 
ko : korera wa Eripazu yori idetaru ko 
ni shite, Edomu no chi ni ariki ; 

17 korera wa Ada no ko nari. Esau no 
ko Riueru no ko Ma sa no gotoshi : 
Xahate ko, Zera ko, Shamma ko, 
!Miza ko : korera wa Riueru yori 
idetaru ko ni shite, Edomu no chi ni 
ariki : korera wa Esau no tsuma Basu- 

18 mate no ko nari. Esau no tsuma 
Ahoribama no ko wa sa no gotoshi : 
leushi ko, Yaramu ko, Kora ko : 
korera wa Ana no musume ni shite 
Esau no tsuma naru Ahoribama yori 

19 idetaru 1 o nari. Korera wa Esau, 
sunawachi Edomu no shison ni shite, 
sono ko taru mono nari. 

20 Moto yori kono chi ni sumaishi 
H(iril)ito Seiru no ko wa sa no gotoshi : 

21 Rotan, Shobaru, Jibecm, Ana, De- 
shon, Ezeru, Deshan : korera Ava Seiru 
no ko, Horibito no uchi no ko ni shite, 

22 Edomu no chi ni ari. Rotan no ko 
wa Hori, Hemamu nari ; Rotan no 

23 imoto wa Temuna. Shobaru no ko 
wa sa no gotoshi : Aruan, Mana- 

24 hate, Ebaru, Shipo, Onamu. Jibeon no 
ko wa sa no gotoshi : sunawachi Aya to 
Ana: kont) Ana st)no chichi Jibeon no roba 
AVO kai orishi toki, areuo nite onsen avo 

25 mi idaseri. ^\na no ko Ava sa no goto- 
shi : Deshon oyobi Ahoribama : Aho- 
ribama Ava /na no musume nari. 

26 Deshon no ko Ava sa no gotoshi : He- 

27 mudan, Eshiban, Iteran, Keran. Ezeru 
no ko Ava sa no gotoshi : Biruhan, 

28 ZaAvan, Yakan. Deshan no ko Ava sa 

29 no gotoshi : Uzu, Aran. Horibito no 
ku taru mono Ava sa no gotoshi : Rotan 
ko, Shobaru ko, Jibeim ko. Ana ko, 

30 Deshon ko, Ezeru ko, Deshan ko : 
korera Ava Horibito no ko ni shite, sono 
kuni ni shitagaite, Seiru no chi ni ari. 

31 Isuraeru no hitobito avo osamuru 
imada arazaru saki ni, Edomu no chi 
AVO osametaru o wa sa no gotoshi : 

32 Beoru no ko Bera Edomu ni o tari ; 
sono miyako no na Ava Denaba to iu. 

33 Bera sliinite, Bozura no Zera no ko 
Y\)babu kore ni kaAVarite u to naru. 

34 Yobabu shiuite, Temanbito no chi no 
Hoshamu kore ni kaAvarite o to naru. Genesis. 37. 21. SOSEIKI. 39 35 Hoshaiuu shinite, Bedade no ko Hadade 
(•ore ni kawarite o to uaru : kare 
Moabu no no nite Midoanbito wo uchi- 
shi koto ari ; 8ono macbi no na wa Abito 

36 to iu. Haxlade shinite, Masureka no 
Samura kore ni 1 awarite o to naru. 

37 Samura shinite, kawa no hotori naru 
Rehobote no Soru kore ni kawarite o 

38 to nam. Soru shinite, Akuboru no 
ko Baru-hanan kore ni kawarite o to 

39 naru. Akuboru no ko Baru-hanan 
shinite, Hadaru kore ni kawarite 6 to 
naru ; sono miyako no na wa Pau to 
iu : sono tsuma no na wa Mehetaberu 
to iite, Materede no musume nari : 
Materede wa Me-zahabu no musume 

iO nari. Esau yori idetaru ko no na wa, 
sono yakara to tokoro to na ni shitagai- 
te ieba, sa no gotoshi : Temuna ko, 

41 Ai'uwa ko, letete ko ; Ahoribama ko, 

42 Era ko, Pinon ko ; Kenazu ko, Teman 

43 ko, Mibuzaruko; Magudeeru ko, Iramu 
ko : korera wa Edomu no ko ni shite, 
sono ryochi no sumai ni yorite ieru 
mono nari. Edomibito no senzo wa 
Esau kore nari. 

37 Yakobu wa Kanan no chi ni sume- 
ri ; sunawachi sono chichi ga yadorishi 

2 chi nari. Yakobu no den wa sa 
no gotoshi : Yosefu ju shichi sai ni 
shite, sono kyodai to tomo ni hitsu- 
ji wo kau ; Yosefu wa, warabe ni shite, 
sono chichi no tsuma Bnuha no ko 
oj'obi Jirupa no ko to tomo tarishi ga, 
karera no ashiki koto wo chichi ni tsu- 

3 gu. Y'osefu wa toshiyorigo naru ga yue 
ni Isuraeru sono subete no kyodai yori 
mo fukaku kore wo ai shi, kore ga tame 
ni irodoreru koromo wo tsukureri. 

4 Sono kyodaira chichi ga sono subete 
no kyodai yori mo t'ukaku kare wo ai 
suru wo mite, \ are wo nikumi, yawa- 
raka ni . are ni mono iu koto wo ese- 

6 zai-iki. Koko ni Yosefu yume wo mite, 
sono kyodai ni tsugekereba, karera iyo- 

6 iyo kore wo nikumeri. Yosefu karera 
ni iikeru wa, Kou, waga mitaru kono 

7 yume wo kike : warera hatake no 
naka ni taba wo musubi itaru ni, waga 
taba oki, katsu tateri ; shikashite nanji- 
ra no taba meguri tachite, waga taba 

b wo hai seri. Sono kyodaira kore ni iikeru wa, Nanji makoto ni warera no 
kimi to naru ya ? Makoto ni warera wo 
osamuru ni itaru ya ? to, sono yume 
to sono kotoba no tame ni masuma- 
9 su kore wo nikumeri. Yosefu mata 
hitotsu no yume wo mite, kore wo sono 
kyodai ni nobete iikeru wa, Ware mata 
yume v/o mitaru ni, hi to tnuki to ju 
ichi no hoshi ware wo hai seri to. 

10 Sunawachi kore wo sono chichi to 
kyodai ni nol)ekereba, chichi kare wo 
imashimete, kare ni iu, Nanji ga mishi 
kono yume wa nani zo ya ? Ware to 
nanji no haha to nanji no kyodai to 
makoto ni yukite, chi ni kagamite, 
nanji wo hai suru ni itaran ya ? to. 

11 Kaicarishil aba sono kyodai kare wo ne- 
tameri ; saredo sono chichi wa kono 

12 kotoba wo oboetari. Koko ni sono 
kj^odaira Shikemu ni yukite, chichi no 

13 hitsuji wo kai itarishikaba, Isuraeru 
Y'^osefu ni iikeru wa, Nanji no kyodai 
wa Shikemu nite hitsuji wo kai oru 
ni arazu ya ? kitare, nanji wo karera 
ni tsukawasan. Yosefu chichi ni iu, 

14 Ware koko ni ari. Chichi kare ni 
iikeru wa, Kou, yukite, nanji no kyo- 
dai to mure no tsutsuga nal-i ya, ina 
ya w^o mite, kaerite, ware ni tsugeyo 
to, kare wo Heburon no tani yori tsu- 
kawashikereba tsui ni Shikemu ni itaru. 

15 Aru hito kare ni an ni, kare no ni sa- 
mayoi orishikaba, sono hito kare ni tbte, 
Nanji nani wo tazunuru ya ? to iikereba, 

16 kare iu, Ware wa waga kyodaitachi 
wo tazunu ; kou, karera ga hitsuji wo 
kai oru tokoro wo ware ni tsugeyo. 

17 Sono hito iikeru wa, Karera wa koko 
wo sareri ; ware karera ga Dotan ni 
yukan to iu wo kikitari to. Koko ui 
oite Yosefu sono kyodai no ato wo oi 
yuki, Dotan nite kore ni au. Yo- 

18 sefu no karera ni chikazukazaru mae 
ni, karera kore wo haruka ni mite, kore 

19 wo korosan to hakari ; tagai ni iikeru 
wa, Miyo, yume miru mono kitaru. 

20 Iza, kare wo koroshite,' anani nage ire, 
Aru ashiki kemono kore wo kuraitari to 
iwan ; shikashite kare no yume no ika- 

21 ni naru ka wo mirubeshi. Ruben 1- ikite, 
Yosefu wo karera no te yori sukui 
idasan to shite, iikeru wa, Warera kore Genesis. 40 SOSEIKI. 37. 22. 22 wo Icorosubekarazu. Ruben nnita 
karera ni iikeru wa, Chi wo nagasu 
uakare, h)re wo areuo no kono ana iii 
uageirete,te wo kore ni tsukuru nakare 
to : kowa kore wo karera no te yori 
snkui idashite, chichi ni kaesan tote 

23 nariki. Koko ni Yosefu kyoclai no 
moto ni itarikereba, karera Yosefu no 
koronio, sunawachi sono kitaru iroclo- 

24 rem koromo wo hagi ; kare wo toraete, 
ana ni nage iretari : ana wa kara ni 
shite, sono naka ni mizu arazariki. 

25 Kaku shite karera suwarite, pan wo 
kurai, nie wo agete niishi ni, hito kunii 
no Ishimaerubito rakuda ni kouiotsu 
to, nyiiko to, motsuyaku wo owasete, 
Ejiputo ni kudari yukan tote, Grireade 

26 yori kitaru. Yuda sono kyodai ni 
iikeru wa, War era ototo wo \ oroshite, 
sono chi wo kakusu mo, nani no eki 

27 ka aran ? Iza, kare wo Ishimaerubito 
ni uran ; kare Ava warera no kyodai, 
warera no niku nareba, warera no te 
wo kare ni tsukubekarazu to : kyodai- 

28 ra kore wo yoshi to su. Toki ni 
Midean no akyudo torikereba, Yosefu 
wo ana yori hiki age, gin ni ju mai 
nite Yosefu wo Ishimaerubito ni ureri ; 
karera sunawachi Yosefu wo Ejiputo 

29 ni tazusae yukinu. Koko ni Ruben 
kaerite, ana ni itari, mishi ni, Yosefu 
ana ni orazarishikaba, sono koromo wo 

30 saki; kyodai no moto ni kaerite iu, 
Warabe wa orazu. A ! ware izuku ni 

31 yukubeki ya ? Kakute I arera Yosefu 
no koromo wo tori, o yagi no 1 o wo 
koroshite, sono koromo wo chini nura- 

32 shi ; sono irodorcru koromo wo chi- 
chi ni okuri tsukawashite iikeru wa, 
Warera kore wo etari ; nanji no ko no 
koromo naru ya, ina ya wo shire to. 

33 Chichi kore wo shirite iu, Waga ko no 
koromo nari : ashiki kemono kare wo 
kuraeri : Yosefu wa kanarazu sakareshi 

34 naran to, Yakobu sono koromo wo 
saki, asanuno wo koshi ni matoi, hisa- 
shiku sono ko no tame ni nagekeri. 

35 Sono musuko, musume mina tachite, 
kare wo nagusamuredomo, sono nagu- 
same wo ukezu shite. Ware wa nageki 
tsutsu yomi ni kudarite, waga ko no 
moto ni yukan to iu. Kaku sono chichi 3G kare no tame ni nakinu. Sate Midean- 
bito wa, Ejiputo nite, Paro no jiei no 
kashira Potuparu ni Yosefu wo ureri. 

33 Sono koro Yuda, kyodai wo hanarete, 
kudari, Adoramubito, na wa Hira to iu 
mono no hotori ni temmaku avo hari- 

2 shi ga, Yuda kashiko nite Kananbito, 
na wa Shua to iu mono no musume 
wo mi, kore wo metorite, sono tokoro 

3 ni iru. Kare haramite nanshi wo umi- 
kereba, Yuda sono na wo Eru to nazu- 

4 ku. Kare futa tabi haramite nanshi 
wo umi, sono na wo Onan to nazuke : 

5 mata kasanete haramite, nanshi wo 
umite, sono na wo Shira to nazuku : 
kono ko wo umikeru toki Y'uda wa Ku- 

6 jibu ni ariki. Yuda sono choshi Eru 
no tame ni tsuma wo mukau; sono na 

7 wo Tamaru to iu. Yuda no choshi 
Eru Iehoba no mae ni aku wo nashi- 
tareba, Iehoba kore wo shinashime 

8 tamau. Koko ni Yuda Onan ni iikeru 
wa, Nanji no ani no tsuma no tokoro 
ni irite, kore wo metori, nanji no ani 

9 wo shite tane wo eseshimeyo. Onan 
sono tane no onore no mono to nara- 
zaru wo shiritareba, ani no tsuma no 
tokoro ni u'ishi toki, ani ni ko wo ese- 
shimezaran tame ni, chi ni morashi- 

10 tari. Kaku naseshi koto Iehoba no 
me ni ashikarikereba, Iehoba kare avo 

11 mo shinashime tamau. Y'^uda sono 
yome Tamaru ni iikeru wa, Yamome 
to narite nanji no chichi no ie ni ori, 
waga ko Shira no hito to naru wo mate 
to : Osoraku Ava, Shira mo mata sono 
kyodai no gotoku shinuru naran to 
omoitareba nari. Tamaru sunaAvachi 

12 yukite, sono chichi no ie ni oru. Hi 
kasanarite nochi Shua no musume 
Yuda no tsuma shinitari ; Yuda nagu- 
same aa'O irete, sono tomo Adoramubito 
Hira to tomo ni Temuna ni nobori, 
sono hitsuji no ke avo kiru mono no 

13 tokoro ni itaru. Koko ni Tamaru ni 
tsugete, Miyo, nanji no shiito Ava sono 
hitsiiji no ke avo kiran tote Temuna ni 

14 noboru to iu mono arishikaba, kare 
sono yamome no koromo wo nugi sute, 
katsugi AVO mote mi wo oi tsutsumi, 
Temuna no michi no kataAvara ni aru 
Enaimu no irikuchi ni za su ; soAva Genesis. 39. 9. 

Shira hito to nai'itareclomo, onore kore j 
ga tsuma ni sorarezaru wo ruitareba 

15 nari. Kare souo kao wo oi itarishika- 
ba, Yuda kore wo mite asobime nai'an j 

16 to omoi, michi no katawara nite kare 
ni tsuki, Kou, kitarite, ware wo shite 
nanji no tokoro ni irashimeyo to iu : 
sowa sono ko no tsuma nam wo shira- 
zareba nari. Kare iikeru wa, Nanji 
nani wo ware ni ataete, waga to oro 

17 ni iran to sum ya ? Yuda iikeru wa, 
Ware mure yori yagi no ko wo oku- 
ran. Kare iu, Xanji sore wo okuru 

18 made sbii-usbi wo ataen ka ? Yuda, 
Nani no sbirushi wo nanji ni atobeki 
ya? to iu ni, kare, Nanji no in, to bimo 
to, nanji no te no tsue wo to ii' ereba, 
sunawachi kore wo ataete, kare no to- 
koro ni irinu : kare Y'uda ni yorite ha- 

19 rameri. Kare tachite sari, sono katsu- 
gi wo nugi sute, yamome no koromo 

20 wo matou. Kakute Y'uda onna no te 
yori sbirushi wo toran tote, sono to- 
mo Adoramubito no te ni taku shite 
yagi no ko wo okurikeru ga, kare onna 

21 wo mizareba, sono tokoro no hito ni 
tote, Michi no katawara nam Enaimu 
no asobime wa izuku ni oru j'a? to iu 
ni, Koko ni wa asobime nashi to iike- 

22 reba, Yuda no moto ni kaerite iu, 
Wai*e kai'e wo mi idasazu, mata sono 
tokoro no hito, Koko ni wa asobime 

23 nashi to ieri to. Yuda iikeru wa, 
Kare ni torase oke ; osoraku wa, ware- 
ra mono-warai to naran ; ware kono 
j-agi no ko wo okuritam ni, nanji kare 

24 wo mizaru nari to. Mi tsuki bakari 
arite nochi Y'^uda ni tsuguru mono 
arite iu, Nanji no yome Tamaru kan- 
in wo naseri ; mata sono kan-in ni 
yorite harameri to. Yuda iikeru wa, 
Kare wo hiki idashite yakubeshi. 

25 Kare hiki idasareshi toki sono shuto 
ni ii tsukawashikeru wa, Kore wo 
moteru hito ni yorite ware wa hara- 
meri to : kare sunawachi, Kou, kono 
in to, himo to, tsue wa tare no mono 

26 nai'u ka wo mi wakeyo to iu. Yuda 
kore wo mi shirite, iikeru wa, Kare 
v.a ware yori mo tadashi, ware kare 
wo waga ko Shii'a ni utaezarishi ni 
yorite nari to. Futa tabi kore wo Sono yaburi nanji ni 
yue ni sono na wa Pe- SOSEIKI. 41 

27 shirazariki. Kakute san no toki ni 
itarite mim ni, sono hara ni futago 

28 ari. Sono umu toki te ideshikaba tori- 
age-onna, Kore saki ni izu to iite, 
akaki ito wo torite sono te ni shibari- 

29 shi ga, te wo hiki komuru ni atarite, 
kyodai idetareba, Nanji nanzo yaburi 
izuru ya ? 
kisen to ieri 

80 rezu (yaburi) to yobaru, Sono kyo 
dai, te ni aka ito no am mono, nochi 
ni izu ; sono na wa Zera to yobaru. 

39 Yosefu tazusaerarete Ejiputo ni kuda- 
rishi ga, Ejiputobito Poteparu, Paro no 
shin, jiei no kashira nam mono kare wo 
soLo ni tazusae kudarem Ishimaerubito 
2 no te yori kore wo kau. Iehoba Yosefu 
to tomo ni imasu : kare sakayuru mo- 
no to narite, sono shujin naru Ejiputo- 
8 hito no ie ni oru. Sono shujin Iehoba 
no kare to lomo ni imasu wo mi, mata 
Iehoba ga kare no te no subete nasu to- 
koro wo sakaeshime tamau wo mitari. 

4 Kore ni yorite Yosefu kare no kokoro ni 
kanaite, sono sobazukae to naru : kare 
Y'^osefu ni sono ie wo tsukasadorashime, 
sono moteru mono wo kotogotoku sono 

5 te ni yudanetari. Kare Yosefu ni 
sono ie to sono moteru subete no 
mono wo tsukasadoraseshi toki yori 
shite, Iehoba Yosefu no tame ni 
sono Ejiputobito no ie wo megumi 
tamau ; sunawachi Iehoba no megumi 
kare ga ie to, hatake ni moteru subete 

6 no mono ni oyobu. Kare sono moteru 
mono wo kotogotoku Yosefu no te ni 
yudane, sono kurau pan no hoka wa 
nani wo mo kaerimizariki. Sore Yo- 
sefu wa katachi uruwashiku shite, kao 

7 utsukushikariki. Korera no koto no 
nochi sono shujin no tsuma Yosefu ni 
me wo tsukete, Ware to ineyo to iu. 

8 Yosefu inamite shujin no tsuma ni 
iikeru wa, Miyo, waga shujin ie no 
uchi no mono wo kaerimizu, sono 
moteru mono kotogotoku waga te ni 

9 yudanu. Kono ie ni wa Avare yori oi 
naru mono nashi ; mata shujin nani 
wo mo ware ni kinzezu, tada nanji wo 
nozoku nomi ; nanji wa sono tsuma 
nareba nari : sareba ware ikade kono oi 
naru aku wo nashite, Kami ni tsumi wo 6 Genesis. 42 SOSEIKT. 39. 10. 10 okasu wo en ya ? Kare hibi ni Yosefu 
ni ii yoritaredomo, Yosefu kikazu shite 
kore to inezu, mata tomo ni orazariki. 

11 Sono koro Yosefu sono tsutome wo 
nasaii tote ie ni irishi ga, ie no hito 

12 hitori uio sono uchi ni orazariki. Toki 
ni kano onna sono koromo wo toraete, 
Ware to ineyo to iikereba, Yosefu koro- 
mo wo kare no te ni sute okite, soto ni 

13 nige idetari. Kare Yosefu ga sono koro- 
mo wo onore no te ni sute okite, nige 

14 ideshi wo mite, sono ie no hitobito wo 
yobite, kore ni iu, Miyo, Heburubito 
wo warera no tokoro ni tsure kitarite, 
warera ni tawamureshimu : kare ware 
to inen tote ware no tokoro ni iri kita- 
rishikaba, ware ogoe ni yobawareri. 

15 Kare waga koe wo agete yobawaru wo 
kikishikaba, sono koromo wo waga 
moto ui sute okite, soto ninige idetari to. 

16 Sono koromo wo katawara ni okite, 

17 shujin no ie ni kaeru wo matsu. Ka- 
kute kare kono kotoba no gotoka shujin 
nitsugete iu, Nanji ga warera ni tazusae 
kitarishi Heburu no shimobe ware ni 
tawamuren tote, waga moto ni iri kita- 

18 rishi ga, ware koe wo agete yobawari- 
shikaba, sono koromo wo waga moto 

19 ni sute okite, nige idetari. Shujin 
sono tsuma ga onore ni tsugete, Nanji 
no shimobe kaku no gotoku ware ni 
naseri to iu kotoba wo kikite, ikari wo 

20 hasseri. Kokoni oite Yosefu no shujin 
kare wo toraete, hitoya ni iru ; sono 
hitoya wa 6 no meshiudo wo tsunagu 
tokoro nari. Yosefu kashiko nite hi- 

21 toya ni orishi ga, Iehoba Yosefu to 
tomo ni imashite, kore ni awaremi wo 
kuwae, hitoya osa no megumi wo kore 

22 ni esase tamaikereba, hitoya osa hito- 
ya ni aru meshiudo wo kotogotoku 
Yosefu no te ni makasetari, soko ni 
nasu tokoro no koto wa mina Yosefu 

23 kore wo nasu nari. Hitoya zukasa sono 
makasetaru tokoro no koto wa nani wo 
mo kaerimizariki ; sowa Iehoba Yosefu 
to tomo ni imaseba nari : Iehoba 
kare no nasu tokoro wo sakaeshime 
tamau. 

40 Korera no koto no nochi Ejiputo o no 

sakabito to kashiwade sono shu Ejipu- 

2 to o ni tsumi wo okasu. Paro sono futari no shin, sunawachi sakabito no 
kashira to, kashiwade no kashira wo 

3 ikarite ; kore wo jiei no kashira no 
ie no uchi navu hitoya ni torau ; 
Y'osefu ga tsunagare oru tokoro 

4 nari. Jiei no kashira Yosefu wo shite, 
karera no soba ni haberashimetareba, 
Yosefu kore ni tsukau : karera tora- 

5 warete hi wo hetari. Koko ni hitoya 
ni tsunagaretaru Ejiputo 6 no sakabito 
to kashiwade no futari tomo ni hito yo 
no uchi ni, ouo-ono yume wo mitari ; 
yume wa ono-ono sono tokiakashi ni 

kanau. Yosefu asa ni oyobite, kare- 
ra no tokoro ni irite miru ni, karera 

7 mono-uge ni miyu. Koko ni oite Yo- 
sefu sono shujin no ie ni onore to 
tomo ni toraware oru Paro no shin 
ni tote, Nanjira nani yue ni kyo 

8 wa kao-iro ashiki ya '? to iu ni; karera 
kore ni iu, Warera yume wo mitaredo, 
kore wo toku mono nashi to. Yosefu 
karera ni iikeru wa, Toku koto wa 
Kami ni yorii ui arazu ya ? Kou, ware 

9 ni nobeyo. Sakabito no kashira sono 
yume wo Yosefu ni nobete, kore ni iu, 
Ware yume no uchi ni mishi ni, waga 

10 mae ni hitotsu no budozuru ari. Sono 
tsuru ni mitsu no eda ari : me ide, hana 
hirakite, budo nari ; fusa wo nut^hite u- 

11 mitaru ga gotoku nariki. Toki ni Paro 
ukj sakazuki waga te ni ari ; ware budo 
wo torite kore wo Paro no sakazuki 
ni shibori, sono sakazuki wo Paro no 

12 te ni sasagetari. Yosefu kare ni iikeru 
wa, Sono tokiakashi wa kaku no go- 
toshi : mitsu no eda wa iiiikka nari ; 

13 ima yori mikka no uchi ni Paro nanji 
no kobe wo age, nanji wo moto no to- 
koro ni kaesan ; nanji wa saki ni saka- 
bito tarishi toki ni naseslii gotoku, 
Paro no sakazuki wo sono to ni sasa- 

14 guru ni itaran. Sareba, kou, nanji 
yoku naran toki ni, ware wo omoite, 
ware ni megumi wo hodokoshi, waga 
koto wo Paro ni nobete, kono ie yori 

15 wave wo idase. Ware wa ruakoto ni 
Heburubito no chi yori saraware kishi 
mono nareba nari ; mata koko nite nio 
ware wa ro ni ireraruru ga gotoki 

16 koto wa nasazarishi naii. Koko ni 
kashiwade no kashira sono tokiaka- Genesis. 41. 25. SOSEIKI. 43 shi no yokarishi wo niito, Yosefu ni iu, 
Ware mo ynme wo ete mi tarn ni, shi- 
roki pail mi kago waga kashira ni ari- 

17 te ; souo ue no kago ni wa kasliiwacle 
ga Paro no tame ni tsnkuritarn sama- 
zama no kniunmo arisbi ga, tori wagn 
Uiishira no kago no uchi 3-ori kore wo 

18 kui'aeri. Yosefu kotaete iikeru wa, 
kSono tokiakashi wa kakn no gotoslii : 

19 mitsu no kago wa mikka nari ; ima yo- 
ri mikka no uchi ni Paro nanji no kobe 
wo age hauashito, nauji wo Id ni kaken ; 
shikashite tori iianji no niku wo kurai 

20 torubeshi to. Mikka me wa Paro no 
umarebi nareba, Paro sono subete no 
kerai ni furumai wo nashi, sakabito 
no kashira to kashiwade no kashira 
wo shite, kobe wo sono kerai no uchi 

21 ni motageshimu. Sunawachi Paro sa- 
kabito no kashira wo sono tsutome ni 
kaeshikereba, kare sakazuki wo Paro 

22 no te ni sasagetari. Saredo kashiwade 
no kashira wa ki ni kakeraru : Yosefu 
no karera ni tokiakaseru ga gotoshi. 

2.3 Shikuru ni sakabito no kashira Yosefu 
wo oboezu shite, kore wo wasuretari. 

41 Ni nen no nochi Paro ynmemiru koto 
ari : sunawachi kawa no hotori ni 

2 tachite, miru ni, nanatsu no uruwashi- 
ki, koetarn me ushi kawa yori noborite, 

3 ashi wo kurau. Sono nochi mata 
nanatsu no minikuki, yasetaru ushi 
kawa yori nobori, kawa no fuchi nite 

4 kano ushi no soba ni tachishi ga, sono 
minikuki, yasetaru ushi kano uruwashi- 
ki, koetaru nanatsu no ushi wo kurai 
tsukuseri. Paro koko ni itarite me- 

6 samu. Kare mata nemurite futa tabi 
yumemiru ni, hitotsu no kuki ni 
nanatsu no koetaru, yoki ho ide kitaru. 

6 Sono nochi ni mata shinabite, kochi ni 
yaketaru nanatsu no ho ide kitarishi 

7 ga, sono nanatsu no shiuabitaru ho 
Uano nanatsu no koo, miuoritaru ho wo 
nomi tsukuseri. Paro mesamete miru 

8 ni yume nariki. Paro asa ni oyobite 
sono kokoro yasukarazu : hito wo tsu- 
kawashite, Ejipnto no- hojutsushi to, 
sono hakase wo mina kotogotokn 
meshi, kore ni sono yume wo nobetari ; 
saredo kore wo Paro ni toki uru mono 

9 nakariki. Toki ni sakabito no kashira Paro ni tsugete iu, Ware kyo waga 

10 ayamachi wo omoi izu : katsute Paro 
sono shimobe wo ikarite, ware to 
kashiwade no kashira wo jiei no 
kashira no ie ni torai tamaishi toki, 

11 ware to kare tomo ni hito ya no uchi 
ni yumemi, ono-ono sono tokiakashi 

12 ni kanau yume wo mitarishi ga, kashi- 
ko ni jiei no kashira no shimobe naru, 
wakaki Hebiirubito warera to tomo ni 
ari : warera kore ni nobetareba, kare 
warera no yume wo toki, sono yume 
ni shitagaite ono-ono ni tokiakashi wo 

13 naseri. Shikashite sono koto kare ga 
tokitaru gotoku narite, ware wa waga 
tsutome ni kaeri, kare wa ki ni kake- 

14 laru. Koko ni oite Paro hito wo yari- 
te Y'osefu wo meshikereba, isogite kore 
wo hito3'a yori idaseri ; Yosefu suna- 
wachi hige wo sori, koromo wo kaete, 

15 Paro no moto ni iri kitaru. Paro 
Yosefu ni iikeru wa, Ware yume wo 
mitaredo, kore wo toku mono nashi ; 
kiku ni nanji wa yume wo kikite, kore 

16 wo toku koto wo uru to iu. Yosefu 
Paro ni kotaete iikeru wa. Ware ni 
yoru ni arazu : Kami Paro no heian 

17 wo tsuge tamawan. Paro Yosefu ni 
iu, Ware yume ni kawa no kishi ni 

18 tachite miru ni, kawa yori nanatsu no 
koetaru, uruwashiki me ushi noborite 

19 ashi wo kurau. Nochi mata yowaku 
hanahada minikuki, yasetaru nanatsu 
no me ushi nobori kitaru ; sono ashiki 
koto Ejiputo zenkoku ni waga imada 

20 mizaru hodo nari. Sono yasetaru, 
minikuki ushi saki no nanatsu no koe- 
taru ushi wo kurai tsukushitarishi ga, 

21 sude ni hara ni irite mo, sono hara ni 
irishi koto shirezu, nao saki no gotoku 
minikukariki : ware koko ni itarite 

22 mesametari. Ware mata yume ni 
miru ni, nanatsu no, minoritaru, yoki 

23 ho hitotsu no kuki ni ide kitaru. Sono 
nochi ni mata ijike, shinabite, kochi 
ni yaketaru, nanatsu no ho shojitarishi 

24 ga, sono shinabitaru ho kano nanatsu 
no 5'oki ho wo nomi tsukuseri : Avare 
kore wo hojutsushi ni tsugetaredomo, 
ware ni kore wo shimesu mono nashi. 

25 Yosefu Paro ni iikeru wa, Paro no 
yume wa hitotsu nari : Kami sono Genesis. 44 SOSEIKI. 41. 25. nasan to suru tokoro wo Paro ni shi- 

26 meshi tamacru nari. Nauatsu no yoki 
me ushi wa shichi neu, nauatsu no 
yoki ho mo shichi nen ni shite, yume 

27 wa hitotsiT nari. Sono uochi ni nobori- 
shi nanatsu no yasetaru, minikuki ushi 
wa shichi nen ni shite, soiio kochi ni 
yaketaru, nanatsu no shiina ho wa 

28 shichi nen no kikin nari. Kore wa 
waga Paro ni mosu tokoro nari : Kami 
sono nasan to snru tokoro wo Paro ni 

29 shimeshi taniau, Ejiputo no zenchi ni 
shichi nen no 6i nam honen arubeshi, 

BO Sono nochi ni shichi nen no kyonen 
okoran ; shikashite Ejiputo no chi ni 
arishi hosakii wo mina wasururu ni 
itarubeshi ; kikin kuni wo horobosan. 

31 Nochi ni itaru sono kikin hanahada 
hageshiki ni yori, saki no hosaku kuni 

32 no uchi ni shirezaru ni itaran. Paro 
no futa tabi yume wo kasane mi tamai- 
shi wa, Kami ga kono koto wo sadame- 
te sumiyaka ni kore wo nasan to shi 

33 tamau nari. Sareba Paro satoku 
kashikoki hito wo eramite, kore ni Eji- 
puto no kuni wo osameshime taniobe- 

34 shi. Paro kore wo nashi, kokuchii ni 
kwanri wo okite, sono shichi nen no 
honen no uchi ni Ejiputo no kuni no 
go bun no ichi wo tori tamobeshi. 

35 Shikashite sono kwanri wo shite, kitaran 
to suru sono yoki toshi no subete no 
ryoshoku wo atsumete, sono koku- 
motau wo Paro no te ni takuwaeshime, 
ryoshoku wo machimachi ni kakowa- 

36 shime tamobeshi. Sono rj'oshoku wo 
kuni no tame ni takuwae okite, Ejiputo 
no kuni ni nozomu shichi nen no kikin 
ni sonae, kuni wo shite kikin no tame ni 

37 horobizarashimubeshi. Paro to sono 
subete no kerai kono koto wo yoshi to 

38 su. Koko ni oite Paro sono kerai ni 
iu, Warera Kami no mitama no 
yadoreru kaku no gotoki hito wo mi 

39 idasu wo en ya to. Shikashite Paro 
Yosefu ni iikeru wa, Kami kore wo 
kotogotoku nanji ni shimeshi tamai- 
tareba, nanji no gotoku satoku kashi- 

40 koki mono nakarubeshi. Nanji 
waga ie wo tsukaaadorubeshi ; waga 
tami mina nanji no kuchi ni shitaga- 
wan : tada kurai ni oite nomi ware 41 wa nanji yori oi narubeshi. Paro 
Yosefu ni iikeru wa, Miyo, ware nanji 
wo Ejiputo zenkoku no tsukasa to 

42 nasu to. Paro sunawachi yubiwa wo 
sono te yori hazushite, kore wo Yosefu 
no te ni hame, kore ni shironuno wo 
kise, kin no kusari wo sono kubi ni 

43 kake, kore wo shite onore no moteru 
tsugi no kuruma ni norashime, Shita 
ni iyo to sono mae ni yobashimu : 
kaku kare wo Ejiputo zenkoku no 

44 tsukasa to naseri. Paro Yosefu ni 
iikeru wa, Ware wa Paro nari ; Ejiputo 
zenkoku ni nanji no yurushi avo ezu 
shite, te ashi wo aguru mono nakaru- 

45 beshi to. Paro Yosefu no na wo 
Zafunate-panea to nazuke, mata On 
no saishi Poteparu no musume Ase- 
nate wo kore ni ataete tsuma to 
nasashimu. Yosefu idete Ejiputo no 

46 chi wo meguru. Yosefu wa Ejiputo 
no o Paro no mae ni tachishi toki, 
san jissai nariki. Yosefu Paro no mae 
wo idete amaneku Ejiputo no chi wo 

47 megureri. Shichi nen no honen no 
uchi ni, chi yama nashite mono wo 

48 shozn. Yosefu sunawachi ]*ijiputo no 
chi ni iirishi sono shichi nen no ryo- 
shoku wo atsumete, sono ryoshoku wo 
machimachi ni osamu : sunawachi 
machi no mawari no tahata no ryo- 
shoku wo sono machi no uchi ni osamu. 

49 Yosefu hama no isago no gotoku ha- 
nahada oku kokumotsu wo takuwae, 
tsui ni kazoru koto wo yamuru ni 
itaru : sowa kazu kagiii nakereba nari. 

50 Kikin no toshi no itavazaru mae ni, Yo- 
sefu ni futiiri no ko umaru: kore wa On 
no saishi Poteparu no musume Asenate 

51 no umitaru mono nari. Yosefu sono 
uigo no na wo Manase (wasuro) to 
nazukete iu, Kami ware wo shite, 
waga moiomoro no kurushimi to, waga 
chichi no ie no subete no koto wo 

52 wasureshime tamau to. Mata tsugi 
no ko no na w'o Efuiaimu (dku umaru) 
to nazukete iu, Kami ware wo shite, 
waga nayami no chi nite oku no ko wo 

53 eseshime tamau to. Koko ni Ejiputo 
no kuni no shichi nen no honen owari, 

54 Yosefu no iishi gotoku, shichi nen no 
kyonen kitari hajimu : sono kikin wa Genesis. 42. 22. SOSEIKI. 45 moromoro no kuni iii ari ; saredo Eji- 
puto zenkokn ni vca sbokumotsu ariki. 

55 Ejipnto zenkoku ueshi toki, tami sa- 
kebite Paro ni shokumotsu wo koii. 
Paro Ejiputo no snbete no hito ni ii- 
keru wa, Yosefu ni yuke ; Icare ga 

56 nanjira ni in tokoro wo nase to. Kikin 
zenchi no omote ni ari. Yosefu snna- 
waohi moromoro no kura wo hirakite. 
Ejiputobito ni iiri watascri : kikin ma- 
sumasu Ejiputo no kuni ni bagesbiku 

57 naru. Kikin moromoro no kuni ni 
bagesbiku narisbikaba, sbokoku no bi- 
to Ejiputo ni kitari, Yosefu ni itarite, 
kokumotsu wo kau. 

42 Yakobu Ejiputo ni kokumotsu aru 
wo misbikaba, sono kora ni iikeru wa, 
Nanjira uanzo tagai ni kao wo mi 

2 awasuru ya? Yakobu niata iu, Ware 
Ejiputo ni kokumotsu ari to kikeri. 
Kasbiko ni kudarite, kashiko yori 
warera no tame ni kai kitare ; sbika- 
laba warera ikuru wo ete, sbi wo 

3 manukaren to. Yosefu no ju nin no 
kyodai Ejiputo nits kokumotsu wo 

4 kawan tote kudari j-ulceri. Saredo 
Yosefu no ototo Beniyamin wa Yako- 
bu kore wo sono kyodai to tomo ni 
tsukawasazariki; osoraku wa wazawai 
kare no mi ni nozomu koto aran to omoi- 

6 tareba nari. Isuraeru no kora kokumo- 
tsu wo kawan tote, kitareru mono to 
tomo ni kitaru ; sowa Kanan no clii ni 

6 kikin aritareba nari. Toki ni Yosefu wa 
kuni no tsukasa ni sbite, kuni no 
subete no bito ni uru koto wo na- 
seri. Y'^osefu no kyodaira kitarite, 

7 sono mae ni cbi ni fushite bai su. Yo- 
sefu sono kyodai wo mite, kore wo 
sbiritaredomo, sbirazaru mono no go- 
toku sbite, ara-arasbiku kore ni mono 
iu ; sunawacbi karera ni, Nanjira wa 
izuku yori kitareru ya ? to ieba, karera 
iu, Piyosboku wo kawan tame ni Ka- 

8 nan no cbi yori kitareri to. Yosefu 
wa sono kj^odai v.o sliiritaredomo, ka- 

9 rera wa Yosefu wo sbirazariki. Yose- 
fu sono saki ni karera no koto wo yu- 
nieniitaru yume wo omoi idasbi, kare- 
ra ni iikeru wa, Nanjira wa kanja ni 
sbite, kono kuni no suki wo ukagawan 

10 tote kitareru nari. Karera kore ni ii- keru wa, Waga shu yo, shikarazu ; ta- 
da ryosboku wo kawan tote sbimobe- 

11 ra wa kitareru nari. Warera wa mina 
bitori no bito no ko ni sbite, makoto 
naru mono nari ; sbimobera wa kanja 

12 ni arazu. Yosefu karera ni iikeru wa, 
Ina, nanjira wa kono kuni no suki wo 

13 ukagawan tote kitareru nari. Karera 
iikeru wa, Sbimobera wa ju ni nin no 
kyodai ni sbite, Kanan no chi no bito- 
ri no bito no ko nari ; sue no ko wa 
kyo cbicbi to tomo ni oru,uiata bitori wa 

14 orazu narinu. Y'osefu karera ni iikeru 
wa, Waga nanjira ni tsugete, Nanjira 
wa kanja nari to iisbi wa kono koto 

15 nari. Nanjira kaku sbite sono makoto 
wo akasubeshi : Paro no inocbi wo 
Siisbite cbikau, nanjira no sue no ototo 
koko ni kitaru ni arazareba, nanjira 

16 wa koko wo izuru wo eji. Nanjira no 
bitori wo yarite, nanjira no ototo wo 
tsure kitarasbimeyo ; nanjira woba 
tsunagi okite, nanjira no kotoba wo 
tamesbi, nanjira no ucbi ni makoto aru 
ya ina j'a wo min. Paro no inocbi wo 
sasbite cbikau, nanjira wa kanarazu 

17 kanja nari to. Karera wo mina tomo 

18 ni mikka no aida torae okeri. Mikka 
ni oyobite Yosefu karera ni iikeru wa, 
Ware Kami wo osoru ; nanjira kaku 

19 nasbite inocbi wo eyo : nanjira mo- 
sbi makoto naru mono naraba, nanjira 
no kyodai no bitori wo sbite kono bi- 
toya ni tsunagaresbime ; nanjira wa 
kokumotsu wo tazusae yuUte, nan- 

20 jira no ie-ie no ue wo sukue. Tada- 
slii nanjira no sue no ototo wo ware 
ni tsure kitarubesbi ; sasurcba nanjira 
no kotoba no makoto arawarete, nan- 
jira sbi wo manukarubesbi. Karera 

21 sunawacbi kaku naseri. Koko ni 
karera tagai ni iikeru wa, Warera wa 
ototo no koto ni yorite makoto ni 
tsumi ari : warera wa kare ga warera 
ni bitasura ni negaisbi toki ni, sono 
kokoro no kurusbimi wo mi nagara 
kore wo kikazariki ; yue ni kono kuru- 

22 sbimi warera ni nozomeru nari. Ru- 
ben karera ni kotaete iikeru wa, Ware 
nanjira ni iite, Warabe ni tsumi wo 
okasu nakare to iisbi ni arazu ya ? 
Shikaru ni nanjira kikazariki ; kono Genesis. 46 SOSEIKI. 42. 22. yuo ni, niij'o, mata kare no chi wo 

23 naj^aseshi tsumi wo tadasaru to. Kare- 
ra wa Yosefu ga kore wo ^fesuru wo 
shirazariki ; sowa tagai ni tsuben wo 

24 mochiitaveba iiiiri. Yoset'ii karera wo 
hanare ynkite nald, mata karera ni 
kacrite koie to katari ; tsui ni Shimeon 
wo l<arera no uchi yori toii, sono me 

25 no mae uite kore wo shibareri. Shika- 
shite Yosefu meijite, sono utsuwa ni 
kokumotsu wo mitasbime, sono hito- 
bito no kaiie wo fukuro ni kaesasbime, 
mata michi no sboku wo kore ni atae- 
shimu : Yosefu kaku karera ni uaseri. 

26 Karera sunawacbi kokumotsu wo roba 

27 ni owasete, soko wo sarisbi ga, sono 
hitori yadori nite roba ni kuimono wo 
ataen tote fukuro wo biraki, sono l^ane 
wo mitari ; sowa fukuro no kuchi ni 

28 arikereba nari. Kare sono kyoibd ni 
iikeru wa, Waga kane wa kaeshite ari ; 
miyo, fukuro no naka ni ari to. Koko 
ni oite k-.irera kimo wo keshi, osorete, 
tagai ni Kami no warera ni nashi tamau 

29 kono koto wa nani zo ya? to ieri. Kaku- 
te karera Kanan no chi ni kaerite, chi- 
chi Yakobu no tokoro ni itari, sono mi 
ni arishi kotodomo wo kotogotoku 

30 kore ni tsugete iikeru wa, Kano kuni 
no shu ara-arasbiku warera ni mono 
ii, warera wo mote, kuni wo ukagau 

31 mono to naseri. Warera kare ni iu, 
Warera wa makoto naru mono nari ; 

32 kanja ni arazu. Warera wa ju ni nin 
no kyodai ni shite, onaji chichi no ko 
nari : hitori wa orazu nari ; sue no wa 
kyo chichi to tomo ni Kanan no chi ni 

33 ari to. Kuni no shu naru sono bito 
warera ni iikeru wa, Ware kaku shite 
nanjira no makoto naru wo shiran : 
nanjira no kyodai no hitori wo waga 
moto ni nokoshi, ryoshoku wo tazusae 
yukite, nanjira no ie-ie no ue wo sukue. 

34 Sbikashite nanjira no sue no ototo wo 
waga moto ni tsure kitare ; sasureba 
ware nanjira ga kanja ni arazu shite, 
makoto naru mono taru wo shiran ; 
ware nanjira no kj'odai wo nanjira ni 
kaeshi, nanjira wo shite kono kuni 
nite koeki wo nasashimubeshi to. 

35 Koko ni karera sono fukuro wo aketaru 
ni, miyo, ono-ono no kane zutsumi sono fukuro no naka ni ari : karera to sono 
chichi kane zutsumi wo mite osoretari. 

36 Sono chichi Yakobu kaiera ni iikeru wa, 
Nanjira wa ware wo shite ko wo ushi- 
nawashimu : Yosefu wa orazu nari ; 
Shimeon mo orazu naritaru ni, mata 
Benij'amin wo toran to su : kore niina 

37 waga mi ni kakaru nari. Ruben chichi 
ni tsugete iu. Ware moslii kare wo 
nanji ni tsure kaeraznba, waga futari 
no ko wo korose. Kare wo waga te 
ni watase ; ware kore wo nanji ni tsure 

38 kaeran, Yakobu iikeru Ava, Waga ko 
wa nanjira to tomo ni kudarubekarazu ; 
kare no ani wa shinite, kare hitori 
nokoritareba nari. Moshi nanjira ga 
5'uku tokoro no michi nite wazawai 
kare no mi ni oyobaba, nanjira wa wa- 
ga shiraga wo shite, kanashimite, haka 
ni kudarasliimuru ni itaran. 

43 Kikin sono clii ni hageshikariki. 

2 Koko ni karera Ejiputo yori mochi 
kitarishi kokumotsu wo kui tsukusesbi 
toki, chichi karera ni, Futa tabi yukite 
sukoshi no ryoshoku wo kai kitare to 

3 iikeieba, Yuda chichi ni katarite iikeru 
wa, Kano bito kataku warera wo ima- 
shimete iu, Nanjira no ototo nanjira to 
tomo ni aru ni arazareba, nanjira wa 

4 waga kao wo mirubekarazu to. Nanji 
moshi ototo wo warera to tomo ni tsu- 
kawasaba, warera kudarite nanji no 

5 tame ni ryoshoku wo kaubeshi. Haredo 
nanji moshi kare wo tsukawasazuba, 
warera kudarazarubeshi : sowa kano 
bito warera ni mukai, Nanjira no oto- 
to nanjira to tomo ni aru ni arazareba, 
nanjira waga kao wo mirubekarazu to 

6 iitareba nari to. Isuraeru iikeru wa, 
Nanjira nani yue ni nanjira ni nao oto- 
to no aru koto wo kano hito ni tsugete, 

7 ware wo ashiku nasu ya ? Karera iu, 
Sono hito warera no arisama to ware- 
ra no shinzoku wo toi tadashite, Nan- 
jira no chichi wa nao iki nagarae oru 
ya ? Nanjira wa ototo wo motsu ja to 
iishi ni yori, sono kotoba no kadokado 
ni shitagaite, kare ni tsugetaru nari. 
Warera ikade ka kare ga nanjira no 
ototo wo tsure kudare to iu naran to 

8 shiru wo en ? Yuda chichi Isuraeru 
ni iikeru wa, Warabe wo ware to tomo Genesis. 43. 32. SOSEIKI. 47 ui tsukawase ; warera tachite j'ukiin : 
shikaraba warera to, nauji, oyobi ware- 
ra no kodomo ikuru koto wo etc, shi 
9 wo nianukanibeshi. "Ware kare no mi 
wo uke-awan ; nnnji Wiiga te ni kare wo 
toe: ware moshi kare wo nanji ni tsiiie 
kaerite, nauji no mae ni okazuba, w^are 
10. tokosbinae ui tsnmi wo owan. Warera 
moslii tamerau koto nakarishi naraba, 
kanarazu sude ni yukite, futa tabi 

11 kaerisbi naran. Cbichi Isuraeru kare- 
ra ni iikeru wa, Sbikaraba kaku nase : 
nanjira kuni no nieibutsu wo utsuwa 
ni ire, tazusae kudarite, k:ino liito ni 
reimotsu to seyo ; nyuko sukoshi, 
mitsu sukoshi, komotsn, motsuyaku, 

12 kuiumi, oyobi hadaukyo. Mata te 
ni icbi bai no kane wo tori yuke ; 
nanjira no fukuio no kiicbi ni kae- 
sbite arisbi kano kane wo futa tabi 
te ni tazusae yukubeshi ; osoraku 

18 wa, ayamari nite arisbi naran : katsu 
mata nanjira no ototo wo tazusae, 
tachite, futa tabi sono hito no to- 

14 koro ni yuke. NegaAvaku wa, ZennO 
no Kami sono hito no mae nite nanjira 
wo awareiui, sono hito wo shite, nan- 
jira no hoka no kyodai to Beni5-amin 
wo hanachi kaesashime tamawan koto 
wo. Moshi ware ko ni wakarubeku 
araba, wakaren to. 

15 Koko ni oite kano hitobito sono rei- 
motsu wo tori, icbi bai no kiine wo te 
ni tori, Beniyamin wo tazusaete ; tachi- 
te Ejiputo ui kudari, Yosefu no 

IG mae ni tatsu. Yosefu Beniyamin no 
karera to tomo nam wo mite, sono 
iezukasa ni iikeru wa, Kono hitobito 
wo ie ni michibiki, kemouo wo hofu- 
rite totonoeyo ; kono hitobito hiru ni 
ware to tomo ni shoku wo nasubekere- 

17 ba nari. Sono hito Yosefu no iishi 
gotoku nashi ; sono hito kono hitobito 

18 wo Yosefu no ie ni michibikeri. Hito- 
bito Yosefu uo ie ni michibikaretaru 
ni yorite osoie, iikeru wa, Hajime ni 
warera no fukuro ni kaerite arishi 
kane no koto no tame ni warera wa 
hiki ireraru ; kore warera wo tori osae- 
te, warera ni scmari, toraete, dorei to 
nashi, katsu warera no roba wo toian 

19 to suru iiari to. Karera sunawachi Yosefu no iezukasa ni susumi yorite, 
ie no irikuchi nite kore ui katarite 

20 iikeru wa, Shu yo, w^iirera makoto ni 
hajime kudarite ryoshoku wo kaitari ; 

21 shikaru ui warera yadori ni itarite, 
fukuro wo hiraki miru ui, ono-ono no 
kane sono fukuro no kuchi ui arite, 
sono kane no ryo mattakarisbi; sareba 
warera kore wo te ni mochi kaereri : 

22 Mata ryoshoku wo kau hoka no 
kaue wo mo te ni mochi kudaru : 
warera no kane w'O fukuro ni ire- 
taru mono wa tare naru ka wa- 

23 rera wa shirazaru nari. Kare iikeru 
wa, Nanjira yasuuzeyo, osoruru naka- 
re: nanjira no Kami, nanjira no chichi 
no Kami takara wo nanjira no fukuro 
ni okite, nanjira ni tamaishi nari ; 
nanjira no kane wa ware ni todokeri 
to. Tsui ni Shimeon wo karera no 

24 tokoro ni tazusae idaseri. Kakute 
sono hito kono hitobito wo Yosefu no 
ie ni michibiki, mizu wo ataete, sono 
ashi wo arawashime ; mata sono roba 

25 ni kaiba wo atau. Karera soko nite 
shoku wo nasu nari to kikishikaba, 
reimotsu wo totonoete, Yosefu uo hiru 

26 ni kitaru wo matsu. Koko ni Yosefu 
ie ni kaerishikaba, karera sono te no 
reimotsu wo ie ni mochi kitarite, Yo- 
sefu uo moto ui itari, chi ni fushite, 

27 kore wo bai su. Yosefu karera no 
ampi wo tote iu, Nanjira no chichi, 
naujira ga saki ni katarishi sono rojin 
wa tsutsuga naki ya ? Niio iki nagarae 

28 oru ya ? Karera kotaete, Warera no 
chichi, nanji uo sbimobe wa tsutsuga 
naku shite, uao iki nagarae oru to ii, 

29 mi wo kiigame rei wo nasu. Yosefu 
me wo agete, sono haha no ko naru 
ouore no ototo Beniyamin wo mite 
iikeru wa, Kore wa nanjira ga saki ui 
ware ni katarishi, nanjira no wakaki 
kyodai naru ya ? Mata iu, Waga ko 5-0, 
negawaku wa, Kami nauji wo megumi 

30 tamawan koto wo to. Yosefu sono 
ototo uo tame ni kokoio 5'akuru ga 
gotoku narishikaba, isogite, sono naku- 
beki tokoro wo tazune, shitsu ni irite, 

31 soko ui nakeri. Shikashite kao wo 
araite ide, mizukara osaete, Sho- 

32 ku wo sonaeyo to iu. Sunawachi Genesis. 48 SOSEIKI. 43. 32. Yosefu wa Yoscfu, karera wa karcra, 
baishoku snru Ejiputobito wa EjijMito- 
bito to betsubctsu ni lu>re wo souau : 
kowa Ejiputobito Heburubito to tomo 
ni sboku suru koto wo ezaru ui yoru ; 
sono koto Ejiputobito no kegiiraM'a&hi 

83 to suru tokoro nareba nari. Kakute 
karera Yosefu no niae ni suwaru ni, 
choslii woba sono cho taru ni sbitagaite 
vsuwarabe ; wakaki mono woba sono 
wakaki ni sbitagaite suwarasekereba, 

34 sono hitobito odoroki aeri. Yosefu 
onore no niae yori sara wo karera ni 
sonau : Beniyamin no sara wa hoka 
no bito no yori mo go bai okariki, 
Karera iiomite, Yosefu to tonio ni lauo- 
sbimeri. 

44 Koko ni Yosefu sono iezukasa ni 
nieijite iu, Kono bitobito no fiikuro 
ni sono oi uru boclo ryobboku wo mita- 
se, ono-ono no kane wo sono fukuro 

2 no kuchi ni ire ; mata wagu sakazuki, 
sunawacbi gin no sakazuki wo kano 
wakaki mono no fukuro no kucbi ni 
irete, sono kokuniotsu no ksme to tomo 
ni arashimeyo to. Kare Yosefu ga ii- 

3 shi kotoba no gotoku naseri. Kakute 
yo no akuru ni oyobite, sono hitobito 

4 to roba wo kaesbikeru ga, karera ma- 
chi wo idete, nao hodo tokaranu ni, 
Yosefu iezukasa ni iikeru wa, Tacliite, 
kano hitobito no ato wo oi, oi tsukishi 
toki kore ni iubesbi, Nanjira nanzo 
aku wo mote zen ni mukuyuru ya ? 

5 Sore wa waga sbu ga mochiite nomi, 
mata mochiite tsune ni uranau mono 
ni arazu ya ? Nanjira kaku nasu wa 

6 ashisbi to. Koko ni oite iezukasa ka- 
rera ni oi tsukite, kono kotoba wo 

7 karera ni iikereba, karera kore ni iu, 
Shu nani yue ni kono koto wo ii tamau 
ya? Shimobera kiwametc kono koto 

8 wo nasazu. Miyo, warera no fukuro 
no kuchi ni arishi kane wa Kanan no 
chi yori nanji no tokoro ni mochi kae- 
reri ; sareba warera ikade nanji no 
shu no ie yori kin gin wo nusuman ya ? 

9 Sbimobera no ucbi tare no te ni mi ataru 
mo, sono mono wa shinubeshi ; warei a 
mata waga sbu no dorei to narubeshi. 

10 Kare iikeru wa, Saraba nanjira no ko- 
toba no gotoku sen : sore no mi atarishi mono wa waga dorei to narubeshi ; 

11 nanjira wa toga nashi to. Koko ni 
oite karera isogite ono-ono sono fukuro 
wo chi ui orosbi, ono-ono siaio fukuro 

12 wo hirakishikaba, kare sunawacbi sa- 
gashi toshi uc yori bajimete toshi shi- 
ta ui owaru ni, sakazuki wa Beniyamin 

13 uofukuroni ariki. Kakarishikaba kare- 
ra sono koromo wo saki, ono-ono sono 
loba ui ni wo owasete, machi ni kaeru. 

14 Hbikashite Yuda to sono kyodaira 
Yosefu no ie ni itaru ni, Yosefu nao 
soko ni orishikaba, sono mae ni chi ni 

15 fusu. Yosefu karera ni iikeru wa, 
Nanjira ga nashitaru kono koto wa 
nani zo ya ? Ware no gotoki bito wa 
yoku uranai uru mono naru wo sbira- 

IG zaru ya ? Yuda iikeru wa, Warera sbu 
ni nani wo iwan ya ? Nani wo noben 
ya ? Ikani shite warera no tadashiki 
wo arawasan ya ? Kami shimobera no 
tsumi wo arawashi tatnacri ; sareba 
warera oyobi kono sakazuki no mi 
atarishi mono tomo ni shu no dorei to 

17 narubeshi. Yosefu iikeru wa, Kiwa- 
mete shikaseji : sakazuki no te ni mi 
atarishi bito wa Avaga dorei to narube- 
shi ; nanjira wa yasuraka ni chichi ni 
kaeri noborubeshi. 

18 Toki ui Yuda kare ni chikayorite 
iikeru wa, Waga shu yo, kou, shimobe 
wo shite shu no mimi ni bito koto iu 
wo eseshimeyo, shimobe nimukaiteika- 
ri wo hasshi tamau nakare ; nanji wa 

19 Paro no gotoku ni imasu nari. Saki 
ni waga sbu shimobera ni tote, Nanji- 
ra wa chichi am ya ? OLoto aru ya to 

20 ii tamaishikaba, warera shu niieri, Wa- 
rera ni waga chichi ari, rojin nari ; ma- 
ta sono toshiyorigo naru wakodo ari ; 
sono ani w^a shinite, sono haha no 
nokoseru wa tada kore nomi yue ni, 

21 chichi kore wo ai su to. Nanji mata 
shimobera ni ii tamawaku, Kare wo 
Avaga moto ni tsure kudari, ware wo shi- 
te kore ni me wo tsukuru koto wo ese- 

22 shimeyoto. Warera shu ni ieri, Wara- 
be chichi wo hanaruru wo ezu ; moshi 
chichi wo hanaruru naraba, chichi 

23 shinubeshi to. Nanji mata shimobera 
ni ii tamawaku, Nanjira no sue no oto- 
to nanjira to tomo ni kudaru ni araza- Genesis. 45. 14. SOSEIKI. 49 reba, nanjira futa tabi waga kao wo 

24 mirubekarazn to. Warera sunawachi 
nanji no shimobe waga cbicbi no motn 
ni kaeri nobovite, shu no kotoba wo 

25 kore ni tsngetari. Warera no cbicbi, 
Futa tabi yukite, sukoshi no ryoshoku 

26 wo kai kitare to iikereba, warera iu, 
Warera kudari ynlai koto wo ezu : 
warera no sue no ototo warera to tomo 
ni araba kudari yukubesbi; sowa sue 
no ototo warera to tomo ni avu ni 
arazareba, kano hito no kao wo niiru 

27 wo ezareba nari to. Nanji no sbimobe 
waga cbicbi warera ni iu, Nanjira no 
shiru gotoku, waga tsuma ware ni 

28 fiitari wo umisbi ga, sono hitori idete 
ware wo banaretareba, kanarazu saki 
korosaresbi naran to omoeri ; ware ima 

29 ni itaru made kare wo mizu. Nanjira 
kore wo mo waga soba yori tori yukan 
ni, moshi wazawai kore no mi ni oyobu 
arabii, tsui ni waga shiraga wo sbite, 
Icanasbimite baka ni kudarashimuru ni 

30 itaran to. Somosomo cbicbi no inocbi 
to warabe no inocbi to wa ai musubite 
areba, ware nanji no sbimobe, waga 
cbicbi ni kaeri itaran toki ni, warabe 
moshi warera to tomo ni orazuba, ikan 

31 zo ya ? Cbicbi warabe no orazaru wo 
mibii., shiuuru ni itaran ; sbikareba sbi- 
mobera nanji no shimobe, warera no 
cbicbi no shiraga wo shite, kanashimite 

32 baka ni kudarashimuru nari. Shimobe 
waga chichi ni warabe no koto wo 
nke-aite, Ware moshi kore wo nanji ni 
tsure kaerazuba, tokoshinae ni tsumi 

33 wo chichi ni owan to ieri, Sareba, kou, 
shimobe wo shite warabe ni kawari 
orite, shu no dorei to narashime ; wa- 
rabe wo shite sono kyodai to tomo ni 

34 kaeri noborashime tamae. Ware ikade 
ka warabe wo tomonawazu shite, chi- 
chi no moto ni nobori yukubeken ? 
osoraku wa, wazawai no chichi ni oyo- 
bu wo min. 

45 Koko ni Yosefn sono soba ni tateru 
hitobito no mae nite miznkara shinobu 
iitawazaru ni itarikereba, Hito mina 
ware wo hanarete ideyo to yobawareri. 
Koko wo mote Yosefu ga onore wo 
kyodai ni akashitnru toki hitori mo 
kore to tomo ni tatsu mono nakariki. 2 Yosefu koe wo agete nakeri. Ejiputo- 
bito kore wo kiki ; Paro no ie mata kore 

3 wo kiku. Yosefu sunawachi sono kyo- 
dai ni iikeru wa, Ware wa Yosefu 
nari. Waga chichi wa nao iki nagarae 
oru ya ? to. Kyodaira sono mae ni 
odoroki osorete, kore ni kotoru wo 

4 ezariki. Yosefu kyodai ni iikeru wa, 
Kou, ware ni chikayore to. Karera 
sunawachi chikayorikereba, in. Ware 
wa nanjira no ototo Yosefu, nanjira ga 

5 Ejiputo ni uritaru mono nari. Saredo 
nanjira ware wo koko ni urishi wo 
mote nryoru nakare, mi wo uramuru 
nakare ; Kami inocbi wo sukuwashimen 
tote, ware wo nanjira no saki ni tsu- 

6 kawashi tamaern nari. Kono ni nen 
no aida kikin kuni no uchi ni arishi ga, 
nao go nen no aida tagaesu koto mo, 

7 karu koto mo nakarubeshi. Kami nan- 
jira no ato wo chi ni tsutaen tame, 
mata 6i naru sukui wo mote nanjira no 
inocbi wo sukuwan tame ni, ware wo 
nanjira no saki ni tsukawashi tamaeri. 

8 Sareba ware wo koko ni tsukawashi- 
taru mono wa nanjira ni wa arazu, 
Kami nari. Kami ware wo mote Paro 
no chichi to nashi, sono zenka no shu 
to nashi, Ejiputo zenkoku no tsukasa 

9 to nashi tamaeri. Nanjira isogi chichi no 
moto ni nobori yukite, kore ni ie, Nan- 
ji no ko Yosefu kaku iu, Kami ware 
wo Ejiputo zenkoku no shu to nashi 
tamaeri : waga moto ni kudare, tame- 

10 rau nakare. Nanji Gosen no chi 
ni sumubeshi : kaku nanji to, nanji no 
ko to, nanji no ko no ko, oyobi nanji no 
hitsuji to, ushi, narabi ni nanji no 
subete motsu tokoro no mouo ware no 

11 chikaku ni arubeshi. Nao go nen no 
kikin aru ni 5'ori, ware soke nite nan- 
ji wo yashinawan ; osoraku wa, nanji to 
nanji no kazoku, oyobi nanji no subete 
motsu tokoro no mono tobosbiku naran. 

12 Nanjira no me to, waga ototo Beniya- 
min no me no miru gotoku, nanjira ni 
kore wo iu mono wa waga kuchi nari. 

13 Nanjira waga Ejiputo nite ukuru sakae 
to, nanjira ga mitaru tokoro to wo mina 
kotogotoku chichi ni tsugeyo ; nanjira 
isogite, chichi wo koko ni michibiki 

14 kudarubeshi, Sbikashite Yosefu sono Genesis. 50 SOSEIKI. 45. 14. ototo Beniyamin no kubi wo kakaete 
naku ni, Beuiyamin mo Yosefu no kubi 

15 wo kakaete naku. Yosefu mata sono 
subete no kyodai ni kuchitsuke shi, 
kore wo idakite naku ; kono uochi 
kyodaira Yosefu to mono iu. 

16 Koko ni Yosefu no kyodaira kitareii 
to iu koe Paro no ie ni kikoekeveba, 
Paro to sono shimobe kore wo yoro- 

17 kobu. Paro sunawachi Y'osefu ni 
iikeru wa, Nanji no kjodai ni iubesbi, 
Naujira kaku nase; nanjira no kemono 
ni mono wo owase, yukite, Kanan no 

18 cbi ni itari ; nanjira no chichi to nan- 
jira no kazoku wo tazusaete, ware ni 
kitare. Ware nanjira ni Ejiputo no 
chi no yoki mono wo ataen ; naujira 
kuni no abura wo kurau koto wo ube- 

19 shi to. Ima nanji mei wo uku, nanji- 
ra kaku nase : nanjira Ejiputo no chi 
yori kuruma wo tori yukite, nanjira 
no kodomo to tsumara wo nose, nauji- 
ra no chichi wo michibikite kitare. 

20 Mata nanjira no utsuwa wo oshimi 
miru nakare ; Ejiputo zenkoku no yoki 
mono wa nanjira no mono nareba nari. 

21 Isuraeru no kora sunawachi kaku 
naseri. Yosefu Paro no mei ni shita- 
gaite, karera ni kuruma wo atae, katsu 
michi no kuimono wo karera ni atae- 

22 tari. Mata karera ni miua ono-ono 
koromo hito kasane wo ataetarishi ga, 
Beniyamin ni wa gin sambyaku to 

23 koromo itsu kasane wo atae tari. Kare 
mata kaku no gotoku cliichi ni okureii : 
sunawachi roba to ni, Ejiputo no yoki 
mono wo owase ; me no roba 16 ni, 
chichi no michi no yo ni sonoru koku- 
motsu to, kate to, niku wo owasete 

24 okureri. Kaku shite kyodai wo kae- 
shite sarashime, kore ni iu, Nanjira 

25 michi nite ai arasou nakare to. Kare- 
ra Ejiputo yori noborite, Kanan no chi 
ni yuki, sono chichi Yakobu ni itari ; 

26 kore ni tsugete, Yosefu wa nao ikite 
ori, Ejiputo zenkoku no tsukasa to 
nari oru to iu. Shikaru ni Yakc^bu no 
kokoro nao hiyayaka nariki ; sowa 

27 kore wo shinzezareba nari. Karera 
mata Y'^osefu no onore ni iitnru kotoba 
wo kotogotoku kore ni tsugetari : sono 
chichi Yakobu Yosefu ga onore wo nosen tote okurishi kuruma wo miru 
ni oyobite, sono ki onore ni kaereri. 

28 Isuraeru suDawachi iu, Tareri, waga ko 
Yosefu nao ikite oru : ware shinazaru 
mae ni, yukite, kore wo min. 

46 Isuraeru sono onore ni tsukeru 
subete no mono to tomo ni ide 
tachi, Beeru-shiba ni itarite, sono 
chichi Isaku no Kami ni ikenie wo 

2 sasagu. Kami yoru no maboroshi ni 
Isuraeru ni katarite, Yakobu yo, Yako- 

3 bu yo to ii tamau. Yakobu, Ware koko 
ni ari to iikereba, Kami ii tamau, Ware 
wa Kami nari, nanji no chichi no Ka- 
mi nari. Ejiputo ni kudaru koto wo 
osoniru nakare ; ware kashiko nite 
nanji wo oi narutami to nasan. W^are 
nanji to tomo ni Ejiputo ui kudarube- 

4 shi ; mata kanarazu nanji wo michibiki 
noborubeshi. Yosefu te wo nanji no 

5 me no ue ni okan to. Kukute Y'akobu 
Beeru-shiba wo tachi idetari ; Isuraeru 
no kora, sunawachi, Paro no nosen 
tote okuritaru kuruma ni chichi Yako- 
bu to, onore no kodomo to, tsumara wo 

6 nose, sono kachiku to, Kanan no chi 
nite etaru mochimouo wo tazusae, 
kaku shite Yakobu to, sono mago ko 

7 mina tomo ni Ejiputo ni itareri. Ya- 
kobu kakusoijo ko to, ko no ko, oyobi 
sono musume to. ko nomusume, suna- 
wachi sono mago ko wo mina tomonaite, 
Ejiputo ni tsure yukeri. 

8 Isuraeru no ko no Ejiputo ni kudareru 
mono no na wa sa no gotoshi, Yakobu 
to sono kora : Yakobu no uigo Ava 

9 lluben. Ruben no ko wa Heno!.u, 

10 Paru. Hezuron, Karumi. Shimeon no 
ko wa lemueru, Yamin, Ohade, Yak in, 
Zohaiu, oyobi Kanan no ouna no ume- 

11 ru ko Shoru. llebi no ko wa Geru- 

12 sbon, Kohate, Merari. Yuda no ko 
wa Eru, Onan, Shira, Perezu, Zera ; 
tadashi Eru to Onan wa Kanan no chi 
ni shinitari. Perezu no ko wa Hezu- 

13 ron oyobi Hamuru nari. Issakaru no 
ko wa Tora, Puwa, Yobu, Shimuron. 

14 Zeburun no ko wa Serede, Eron, 

15 Yarieru nari. Korera oyobi musume 
Dena wa Rea ga Padnn-nramu nite 
Yakobu ni umitaru mono nari : sono 
nanshi nyoshi, awasete san ju san nin Genesis. 47.10. SOSEIKI. 51 16 nariki. Garlo no ko wa Zepon, Hagi, 
Shnni, Ezuboii, Eri, Arocle, Areri. 

17 Aseru no ko wa Emima, Ishiwii, Isni, 
Iberia, oyobi sono imoto Sara ; nai-abi 
iii Beria no ko Heberu to Mainkieru 

18 nari. Korera wa Raban ga sono mu- 
sunie Rea ni ataetaru Jirnpa no ko 
nari : kiire koreia wo Yakobu ni ume- 

19 ri, awasete ju roku nin. Yakobu no 
tsuma Eakeru no ko wii Yosefn 

20 to Beni5amin nari. Ejiputo no kuni 
Liite, Yosefu ni Manase to Efurai- 
niu nmaretari : kore \va On no sai- 
shi Poteparu no musume Asenate ga 

21 umitaru mono nari, Beniyamin no 
ko \va Bera, Bekeru, Ashiberu, Gera, 
Ntlman, Ehi, Roshi, Muppimu, Hopa- 

22 mil, Arude. Korera wa Raker a no ko 
ni shite, Yakobu ni umaretaru mono 

23 nari, awasete ju yo nin. Dan no ko 

24 wa Hoshimn. Nafutari no ko wa Yaji- 

25 eru, Guni, lezeru, Shiremu. Korera 
wa Raban ga sono musume Rakeru ni 
ataetaru Biruha no ko nari : kare kore- 
ra wo Yakobu ni umeri, awasete shichi 

26 nin. Y''akobu to tomo ni Ejiputo ni 
itarishi mono wa, Y'^akobu no ko no 
tsuma wo nozokite, roku jii roku nin 
nariki : kore mina Yakobu no mi yori 

27 idetaru mono nari. Ejiputo nite 
Yosefu ni umaretaru ko futari ari : 
Yakobu no ie no hito no Ejiputo ni 
itarishi mono wa, awasete shichi ju 
nin nariki. 

28 Yakobu arakajime Yuda wo Yosefu 
ni tsukawashi, onore wo Gosen ni 
michibikashimu ; shikashite mina Go- 

29 sen no chi ni itaru. Yosefu sono 
kuruma wo totonoe, Gosen ni noborite, 
chichi Isuraeru wo mukae ; kore ni 
mamiete, sono kubi wo idaki, kubi wo 

30 kakaete, hisashiku naku. Isuraeru 
Yosefu ni in, Nanji nao ikite ori, ware 
nanji no kao wo miru koto wo etareba, 

31 ima wa shinuru mo yoshi to. Yosefu 
sono kyodaitachi to, chichi no kazoku 
to ni iikeru wa. Ware noborite, Paro ni 
tsugete, kore ni iubeshi, Waga kyodaira 
to waga chichi no kazoku Kanan no 
chi ni orishi mono, ware no tokoro ni 

32 kitareri. Sono hitobito wa bokusha 
ni shite, bokuchiku n/hito nari ; kare- ra sono hitsuji to ushi oyobi sono 
moteru subete no mono wo tazusae 

33 kitareri to. Paro moshi nanjira wo 
meshite, nanjira no gyo wa nani nam 

34 ya ? to tou koto araba, Shimobera wa 
itokenaki yori ima ni itaru made, 
bokuchiku no hito nari ; warera mo, 
senzora mo tomo ni shikari to ie : shika- 
raba nanjira Gosen no chi ni sumu 
koto wo en : bokusha wa mina Eji- 
putobito no kegarawashi to suru 
mono nareba nari. 

47 Koko ni Yosefu yukite, Paro ni tsuge- 
te iikeru wa, Waga chichi to, kyodai, 
oj'obi sono hitsuji to, ushi to, subete no 
mochimono Kanan no chi yori itareri ; 
karera wa Gosen no chi ni oru to. 

2 Sono kyodai no uchi yori go nin wo 
torite, kore wo Paro ni mamieshimu. 

3 Paro Yosefu no "kyodaira ni iikeru wa, 
Nanjira no gyo wa nani naru ka ? 
Karera Paro ni iu, Shimobera wa 
bokusha nari ; warera mo, senzora mo 

4 tomo ni shikari to. Karera mata 
Paro ni iikeru wa, Kono kuni ni 
3 adoran tote warera wa kitaru, sowa 
Kanan no chi ni kikin hageshiku shite, 
shimobera no mure wo yashinau 
makiba uakereba nari : sareba, kou, 
shimobera wo shite Gosen no chi ni 

5 sumashime tamae. Paro Y^osefu ni 
katarite iu, Nanji no chichi to kyodai 

6 nanji no tokoro ni kitareri. Ejiputo 
no chi Ava nanji no mae ni ari : chi no 
yoki tokoro ni nanji no chichi to 
kyodai wo sumashimeyo, suuawachi 
Gosen no chi ni karera wo sumashime- 
yo ; nanji moshi karera no uchi ni 
chikara aru mono aru wo shiraba, 
sono hitobito wo shite waga kachiku 

7 wo tsukasadorashimeyo. Yosefu mata 
chichi Yakobu wo hikite iri, Paro no 
mae ni tatashimu ; Yakobu Paro wo 

'8 shuku su. Paro Yakobu ni iu, Nanji 
no yowai no hi wa ikubaku naru ka ? 
9 Yakobu Paro ni iikeru wa, Waga 
tabiji no toshitsuki wa hyaku san jii nen 
ni itaru : waga yowai no hi wa wazuka 
ni shite, katsu ashikari, imada waga 
xonzora no yowai no hi to, tabiji no 

10 hi ni wa oyobazaru nari. Yakobu 
Paro wo shuku shi, Paro no mae yori Genesis. 52 SOSEIKI. 47.11. 11 ido sarinu. Yosefu Paro no meizeshi 
gotoku sono chichi to kyddai ui 
sumika wo atae, Ejiputo no kuiii no 
iichi no yoki chi, sunawachi liamesesu 
no chi wo karera ni ataeto, mochi- 

12 mono to nasashimu, Yosefu sono chi- 
chi to, kyodai to, chichi no zenka ni, 
sono ko no kazuni shitagaite, kuimono 
wo ataete yashinaeri. 

13 Sate kikiu hanahada hageshiku shite, 
zenkoku ni kuimono naku ; Ejiputo no 
kuni to Kanan no kuni kikiu no tame 

14 ni yowareri. Yosefu kukumotsu wo 
uri ataete, Ejiputo no chi to Kanan 
no chi ni arishi kano wo kotogotoku 
atsnmu : shikashite Yosefu sono kane 

15 wo Paro no ie ni mochi kitaru. Eji- 
puto no kuni to Kanan no kuni ni kane 
tsukitareba, Ejiputobito mina Yosefu ni 
itarite iu, Warera ni kuimono wo ata- 
eyo : ikan zo nanji no mae ni shinu- 
beken ya ? Kane sude ni taetari. 

16 Yosefu iikeru wa, Naujira no kachiku 
wo idase ; kane moshi taetaraba, ware 
nanjira no kachiku ni kaete atobeshi to. 

17 Karera sunawachi sono kachiku wo 
Yosefu ui hiki kitarikerebu, Yosefu 
sono uma to, hitsuji no mure to, ushi no 
mure, oyobi roba ni kaete, kuimono wo 
karera ni atae, sono subete no kachiku 
no tame ni, sono toshi no aida, kui- 
mono wo ataete kore wo yashinau. 

18 Kakute sono toshi kurekeru ga, akuru 
toshi ni itarite, hitobito muta Yosefu 
ni kitarite, kore ni iu, Warera shu ni 
kakusu tokoro nashi : warera no kane 
wa tsukitari, mata warera no kemouo 
no mure wa shu ni kisu ; shu no mae 
ni idasubeki mono Ava nani mo nokori 
orazu, tada warera no karada to denji 

19 aru nomi. Warera ikan zo warera no 
denji to tomo ni nanji no me no mae 
ni shini horobubeken ya ? Warera to 
warera no denji wo kuimono ni kaete', 
kai tore ; warera denji to tomo ni Paro 
no shimobe to uaran ; mata warera ni 
tane wo ataeyo : shikaraba warera 
ikuru wo ete, shinuru ni itarazu, denji 

20 mo aruru ni itaraji. Koko ni oite 
Yosefu Ejiputo no denji wo kotogotoku 
kai torite, Paro ni iru ; sowa Ejiputo- 
bito kikin ni semarite, ono-ono sono tahata wo uritareba nari : kore ni yo- 
rite chi wa Paro no mono to nareri. 

21 Mata tami wa I'ljiputo no kono sakai 
no hate yori kano sakai no hate no 
mono made, Yosefu kore wo machi- 

22 machi ui utsuseii. Tada saishi 
no denji wa kai torazariki : saishi wa 
Paro yori roku wo tamawari oreba., 
Paro no atoru roku wo hamitaru ni yo- 
rite, sono denji wo urazareba nari. Ko- 

23 ko ni Yosefu tami ni iikeru wa, Miyo, 
ware kyo nanjira to nanjira no denji wo 
kaite, Paro ni iru ; miyo, kono tane wo 

24 nanjira ni atau; chi ni makubeshi. Shi- 
kashite tori-ire no go bun no ichi avo 
Paro ni idashi, shi bun wo nanjira ni 
torite, tahata no tane to shi, nanjira no 
shoku to shi, nanjira no kazoku to ko- 

25 domo no shoku to seyo. Hitobito ii- 
keru wa, Nanji warera no inochi wo 
sukui tamaeri : warera shu no mae ni 
megiimi wo en koto wo ncgaii ; warera 

26 Paro no shimobe to narubeshi to. Yo- 
sefu Ejiputo no denji ui okite wo tate, 
sono go bun no ichi wo Paro ni osame- 
shimu : sono koto konnichi ni itaru : 
tada saishi no denji nomi Paro no mo- 

27 no to narazariki. Isuraeru Ejiputo 
no kuni ni oite Gosen no chi ni sumi, 
soko ni mochimono wo e, sono kazu 
mashite, oi ni fuetari. 

28 Yakobu Ejiputo no kuni ni ju shichi 
nen iki uagaraetari : Yakobu no j'owai 
no hi wa, awasete hyaku shi jii shichi 

29 nen nariki, Isuraeru shinuru hi chi- 
kayorikereba, sono ko Yosefu wo yobi- 
te, kore ni iikeru wa. Ware moshi nan- 
ji no mae ni megumi wo uru naraba, 
kou, nanji no te wo waga momo no 
shita ni ire, nengoro ni makoto wo 
mote ware wo atsukae; ware wo Ejiputo 

30 ni homnru nakarc. Ware wa senzo- 
tachi to tomo ni fusan koto wo negau : 
nanji ware wo Ejiputo yori kaki ida- 
shite, senzotachi no hakaba ni homure. 
Yosefu iu, Ware nanji ga ieru gotoku 

31 uasubeshi to. Yakobu mata, Ware ni 
chikae to iikereba, sunawachi chikaeri. 
Isuraeru toko no kami nite ogami wo 
naseri. 

48 Korera no koto no nochi, Nanji no 
chichi yamai ni kakaru to Yosefu n[ Genesis. 49. 1. SOSEIKI. 53 tsuguru mono arikereba, Yosofu fntari 
no ko Manase to Efnraimu wo tomo- 

2 naite itaru. Hito Yakobu ni tsugete, 
Nanji no ko Yosefu nanji no moto ui 
kitaru to iikereba, Isuiaeru oshite, to- 

3 ko ni za su. Shikashite Yakobu Yo- 
sefu ni iikeru wa, Saki ni Zenno no 
Kami Kauan no cbi no Ruzu nite wa- 
re ni arawai'ete, ware wo sbuku sbi, 

4 ware ni ii tamaikeraku, AVare nanji wo 
sbite dku ko wo eseshime, nanji wo 
fuj'asbi, nanji wo oku no tami to nasan ; 
ware kono cbi wo nanji no nochi no 
shison ni ataete, tokoshinae no mochi- 

5 mono tonasashimen to. Waga Ejiputo 
ni kitarite nanji ni tsuku mae ni, 
Ejiputo nite nanji ni umaretaru fu- 
tari no ko, Efuraimu to Manase, ko- 
rera wa waga ko to narubeshi : Ruben 
to Sbimeon no gotoku, korera wa Ava- 

6 ga ko to naran. Korera no nocbi ni 
nanji ga etaiu ko wa nanji no mono to 
subeshi, mata sono sang3'o wa sono kj-o- 

7 clai no na wo mote tonaerarubesbi. Wa- 
ga koto woiwan ni, ware mukasbiPadan 
yori kitareru toki, Rakeru ware ni sbita- 
gai orite, micbi nite Kanan no cbi ni shi- 
neri : soko wa Efurata made nao mi- 
cbi no bedatari aru tokoro nari. Wa- 
re kasbiko nite kare wo Efurata no 
micbi ni bomureri (Efurata wa suna- 

8 wacbi Bete-rebemu nari). Kakute Isu- 
raeru Vosefu no kodomo wo mite, 
Korera wa tare naru ya ? to iikereba, 

9 Yosefu cbicbi ni iu, Kore wa Kami no 
koko nite ware ni tamaisbi kodomo 
nari to. Cliicbi sunawacbi iu, Kou, 
karera wo waga moto ni tsure kitaie, 

10 ware kore wo sbuku sen to. Isuraeru 
no me wa tosbi no tame ni kumorite, 
miru wo ezarisbi ga, Yosefu karera wo 
sono moto ni tsure kitarikereba, kore 
ni kuchitsuke sbite, kore wo idakeri. 

11 Sbikasbite Isuiaeru Yosefu ni iikeru 
wa. Ware nanji no kao wo miru aran 
to wa omowazarisbi ni, miyo, Kami 
nanji no tane wo mo ware ni sbimesbi 

12 tamau to. Yosefu karera wo sono biza 
no aida yori idasbi, cbi ni fusbite hai 

13 seri. Sbikasbite Yosefu Efuraimu wo 
migi no te ni toiite, Ynkobu no bidari 
no te ni mukawashime, Manase wo bidari no te ni torite, Yakobu no migi 
no te ni mukawasbime, futari wo mi- 

14 cbibikite kare ni tsukikereba, Isuraeru 
migi no te wo nobete otogo Efuraimu 
no kobe ni oki, bidari no te wo nobete 
Manase no kobe ni okeri : Manase wa 
uigo narodomo, kotosara ni kaku sono 

15 te wo okeru nari. Kaku sbite Yosefu 
wo sbuku sbite in, Waga cbicbi Abu- 
rabamu, Isaku no tsukaesbi Kami, wa- 
ga umarete yori kyo made ware wo 

16 yasbinai tamaisbi Kami, ware wo sbi- 
te moromoro no wazawai wo aganawa- 
sbime tamaisbi ten no tsukai, negawa- 
ku wa, kono warabedomo wo megumi 
tamae ; nc gawaku wa, korera no mono 
waga na to waga cbicbi Aburabamu, 
Isaku no na wo mote tonaeraren koto 
wo ; negawaku wa, korera cbi no ucbi 

17 ni fue birogaru ni itare. Yosefu cbi- 
cbi ga migi no te wo I'-furaimu no ko- 
be ni okeru wo mite yorokobnzu ; cbi- 
cbi no te wo agete, kore wo Efuraimu 
no kobe yori Manase no kobe ni utsu- 

18 sun to su. Yosefu sunawacbi cbicbi 
ni iikeru wa, Sa ni arazu : cbichi 
yo, kore uigo nareba, migi no te 

19 wo sono kobe ni oki tamae. Cbicbi 
kobamite iikeru wa. Ware sbirn, waga 
ko 3'o, ware sbiru : kare mo bitotsu no 
tami to nari, kare mo oi naru mono 
to naran: sbikaredomo sono ototo wa 
kare yori mo oi naru mono to narite, 
sono sbison wa oku no tami to naru- 

20 besbi to. Kono bi karera wo sbuku 
sbite iu, Isuraeru nanji wo sasbite bito 
wo sbuku sbi, Negawaku wa, Kami nan- 
ji wo shite, Efuraimu no gotoku, Mana- 
se no gotoku narasbime tamae to iu ni 
itaran to : sunawacbi Efuraimu wo 

21 Manase no saki ni tatetari, Isuraeru 
mata Yosofu ni iikeru wa, Miyo, ware 
Ava shinan ; saredo Kami nanjira to tomo 
ni imasbite, nanjira wo senzotacbi no 
kuni ni micbii)iki kaeri tamobeslii. 

22 Katsu ware bitotsu no bun wo nanji 
no kyodai yori mo oku nanji ni 
atau : kore waga katana to yumi wo 
mote Amoribito no te 3'ori toritaru 
mono nari. 

40 Yakobu sono kodomo wo yobite iikeru 
wa, Nanjira atsumare, ware nochi no Genesis. 54 


SOSEIKI. 


49. 1. 
hi ni nanjira ga awau tokoro no koto 
Kare ni moromoro no tami shita- 
wo nanjira ni tsugcu. 
gobeshi. 


2 


Nanjira tsndoite, kike, Yakobu no 


11 


Kare sono roba wo budo no ki 
kora yo, 
ni tsunagi, 
Nanjira no chichi Isuraeru ni kike. 
Sono me roba no ko wo budo no 


3 


Ruben, nanji wa waga uigo, 
tsuru ni tsunagan ; 
waga iUioi, waga chikara no 
Mata sono koromo wo sake ni arai, 
liajime, 
Sono kinu wo budO no shiru ni 
Iko no suguretaru mono, ken-i no 
arObeshi. 
snguretaru mono nari. 


12 


Sono me wa sake ni yorite akaku. 


4 


Nanji wa mizu no waki agaru ga 
Sono ha Ava chichi ni yorile shiroshi. 
gotoki mono nareba, sngururu 


13 


Zeburun wa umibe ni sumi, 
wo ezarubeshi ; 
Fane no tomaru umibe ni suma- 
Nfinji chichi no toko ni noborite, 
wan ; 
kegashitareba nari : 
Sono sakai wa Shidon ni oyobubeshi. 
A ! kare wa waga nedoko ni no- 


14 


Issakaru wa hitsuji no ori no aida 
borer i. 
ni fusu, 


5 


Shimeon, Rebi wa kyodai nari ; 
Takumashiki roba no gotoshi: 
Bono tsurugi wa bogyaku no utsu- 


15 


Kare mite, yasnki wo yoshi to shi. 
wa nari. 
Sono kuni wo tanoshi to shi ; 


6 


Waga tamashii yo, karera no seki 
Kata wo sagete ninai. 
ni nozomu nakare ; 
Mitsugi wo idashite shimobe to 
Waga takara yo, karera no atsu- 
narubeshi. 
mari ni tsuranaru nakare ; 


16 


Dan wa Isuraeru no hoka no wa- 
Sowa karera sono ikari ni makasete 
kare no gotoku. 
hito wo koroshi, 
Sono tami wo sahakan. 
Sono kokoro ni makasete ushi wo 


17 


Dan wa michi no katawara no hebi 
snji kiritareba nari. 
no gotoku, 


7 


Sono ikari wa hageshikareba noro- 
Michi ni aru mamushi no gotoshi : 
beshi ; 
Uma no kubisu wo kamite, 
Sono ikidori wa araku areba noro- 
Sono noru mono wo shite nshiro ni 
beshi : 
ochishimu. 
Ware karera wo Yakobu no uchi ni 


18 


Iehoba yo, ware nanji no sukui wo 
wakachi, 
mater i. 
Isuraeru no uchi ni chirasan. 


19 


Gado wa gunzei kore ni semaran ; 


8 


Yuda yo, nanji wa kyodai no 
Saredo kare kaette sono ushiro ni 
homuru mono nari : 
semaran. 
Nanji no te wa nanji no teki no 


20 


Aseru yori izuru kuimono wa 
kubi wo osaeu ; 
yokarnbeshi. 
Nanji no chichi no kodomo nanji 
Kare o no kurau umaki mono wo 
no mae ni kagaman. 
idiisasan. 


9 


Yuda wa shislii no ko no gotoshi ; 


21 


Nafutari wa hanataretaru mejika 
Waga ko yo, nanji wa emono wo 
no gotoshi : 
sakite kaeri noboru : 
Kare yoki kotoba wo idasu nari. 
Kare wa ojishi no gotoku fushi. 


22 


Yosefu wa mi wo musubu ki no 
Mejishi no gotoku uzukumaru; tare 
me no gotoshi : 
ka kore wo okosu koto wo sen ? 
Suiiawachi izumi no katawara ni 


10 


Tsue Yuda wo banarezu, 
aru mi wo musubu ki no me no 
Nori wo tatsuru mono sono ashi no 
gotoshi ; 
aida wo hanaruru koto naku shite, 
Sono eda tsui ni kaki avo koyu. 
Shiro no kitaru toki ni made 


23 


Iru mono kare wo nayamashi. 
oyoban ; 
Kare avo i, kare avo nikumeri : Genesis. 50. 13. SOSEIKI. 55 24 Saredo kare no 5'umi Wii nao tsa- 

yoku ari, 
Kare no te no hiji \va chikara ari ; 
Kore Yakobu no Zenuosha no te 

ui yorite nari : 
(Sore yori Isuraeru uo iwa naru 

bokusha izu,) 

25 Nanji no chichi no Kami ni yoru : 

kare uauji wo tasuken ; 
ZeimOsha ui yoru ; kare uauji wo 

megumau, 
Ue naru ten no fuku, 
Shita ui yokotawaru wada uo fuku, 
Chichi no fuku, hara no fuku nanji 

ni kitarubeshi. 

26 Chichi no nanji wo shuku suru koto 

wa 
Waga chichi no shuku shitaru to- 

koro ni masarite, 
Tokoshinae no yama no kagiri ni 

made oyobau : 
Korera no megumi wa Yosefu no 

kobe ni kishi, 
Sono kyodai to betsu ni naritaru 

mono no itadaki ni kisubeshi. 

27 Beuiyamin wa mono wo kamu 

okami nari : 
Ashitii ni sono emono wo kurai, 
Yube ni sono bundorimono wo 
wakataii. 

28 Korera wa Isuraeru no ju ni no waka- 
re nari : kaku sono chichi karera ni 
katari, karera wo shuku seri ; sunawa- 
chi sono shuku subeki tokoro ni shita- 
gaite, karera Bubete wo shuku seri. 

29 Yakobu mata karera ni meijite, kore ni 
iikeru wa, Ware wa waga tami ni ku- 
wawaran to su : Hetebito Efuron no 
hatake ni aru hora-ana ni waga senzo- 
tachi to tomo ni ware wo homure. 

30 Sono hora-ana wa Kanan no chi 
nite, Mamure no mae naru Makupera 
no hatake ni ari ; kore wa Aburahamu 
ga Hetebito Efuron yori hatake to tomo 
ni kaite, mochimono no hakadokoro to 

31 uaseshi mono nari. Aburahamu to 
souo tsuma Sara kashiko ni hdmurare ; 
Isaku to sono tsuma Ribeku kashiko ni 
homnraretari ; ware mata kashiko ni 

32 ilea wo homureri. Kano hatake to 
sono uchi no hora-ana wa Hete no hi- 33 tobito yori kaitaru mono nari. Yako- 
bu sono ko ni meizuru koto wo 
oeshi toki, ashi wo toko ni osamete, 
iki taete, sono tami ni kuwawaru. 

50 Yosefu chichi no kao ni fushi, kore 
wo idakite naki, kore ni kuchitsuke su. 

2 Shikashite Yosefu sono shimobe naru 
isha ni meijite, sono chichi ni kusuri 
nurashimu : isha Isuraeru ni kusuri 

3 nureri. Sunawachi kore ga tame 
ni shi ju nichi wo mochiyu ; so- 
wa shikabane ni kusuri nuru ni 
wa kono hi-kazu wo mochiyubeke- 
reba nari: Ejiputobito shichi ju nichi 
no aida kore ga tame ni nagekeri. 

4 Nageki no hi sugishi toki, Yosefu 
Paro no ie ni katarite iikeru wa, Ware 
moshi nanjira no mao ni megumi wo 
uru naraba, kou, Paro no mimi ni mo- 

6 shite ie, Waga chichi, Ware shinaba, 
Kanan no chi ni waga hori okitaru 
haka ni ware wo homure to iite, ware 
wo cliikawashimetari. Sareba, kou, 
ware wo shite, noborite, chichi wo 
homurashime tamae ; mata kaeri kita- 

6 ran to. Paro iikeru wa, Nanji no 
chichi nanji wo chikawaseshi gotokii, 
noborite, k^re wo homurubeshi. 

7 Koko ni oite Yosefu chichi wo homuran 
tote noboru : Paro no moromoro no 
shin, Paro no ie no toshiyoritachi, 

8 Ejiputo no chi no toshiyoritachi, oyobi 
Yosefu no zenka to sono kyodaitachi, 
oyobi sono chichi no ie kore to tomo ni, 
noboru : tada sono kodomo to, hitsuji 
to, J ushi wa Gosen no chi ni nokoseri. 

9 Mata kuruma to kihei Yosefu ni 
shitagaite nobori, sono kumi hanahada 

10 oi nariki. Karera tsui ni Yorudan no 
saki naru Atade no uchiba ni itari, 
kashiko nite oi ni naki, itaku 
kanashimu : Yosefu sunawachi na- 
nuka chichi no tame ni nagekinu. 

11 Souo kuni no hito naru Kananbitora 
Atade no uchiba no nageki wo mite, 
Kore wa Ejiputobito no itaku nageku 
nari to ieri : kore ni yorite soko no 
na wo Aberu-mitsuraimu (Ejiputobito 
no nageki) to tonau ; Yorudan no saki 

12 ni ari. Yakobu no kora sono meize- 

13 raretaru gotoku kore ui naseri : suna- 
wachi Yakobu no kora kare wo Kanan Genesis, 66 SOSEIKI. 50. 13. 14 no chi ni kaki yukite, korc wo Maku- 
pera no hatake no liora-ana ni lionin- 
rcri : kitre \va Aburahainii ga Hetc- 
bito Efiiron yori hatake to tomo ni kai 
torite, mocliiniono no hakadokuro to 
naseshi mono nite, Mamure no niae ni 
ari. 

Yosefu chichi wo homurite nochi, 
sono kyoilai, oyobi siibete onore to 
tomo ni noborite chichi wo homurern 
mono to tomo ni Ejiputo ni kaerinii. 

15 Yosefu no kyodaira sono chichi no 
sliinitarii wo mite iikeru wa, Yosefu 
aniiwa warcra wo uramuiu koto 
aran ; mata kanuruzu warera ga kai'e 
ni nashitarii moromoro no aku ni mu- 

IG knyuru naran to. Sunawachi Yosefu 
ni ii okurikeru wa, Nauji no chichi 

17 shiuuvu mae ni meijite iikerakii, Nan- 
jira kaku Yosefu ni iubeshi, Nanji no 
kyodai nanji ni aku wo nashitaredomo, 
koi negawaku wa, sono tsumi toga w'o 
yuruse to; sareba, kou, nanji no chichi 
no Kami no shimobera no toga wo yuru- 
se to. Yosefu sono kotoba wo Uikite 

18 nakeii. Kyodaira mo mata mizukara 
kitari, Yosefu no kao no mae ni fushi, 
Warera wa nanji no shimol)e to naran 

10 to in. Y'^osefu karera ni iikeru wa, Osoruru nakare : ware ani Kami ni 

20 kawaran ya ? Xanjira wa ware wo gai 
sen to omoitaredomo, Kami wa sore 
wo yoki ni kawarase, kounichi no go- 
tokn oku no tanji no inochi w-o suku 

21 ni itarashimen to omoi tamaeri. Yiie 
ni nanjira osoruru nakare : ware nan- 
jira to nanjira no kodomo wo yashiua- 
wun to. Karera wo nagusame, nengo- 
ro ni kore ni katareri. 

22 Yosefu chichi no kazoku to tomo ni 
Ejiputo ni sumeri : Yosefu wa hyaku 

23 jissai iki nagaraetari. Yosefu Efurai- 
mu no san sei no kodomo wo niiru ni 
itareri : Manase no ko Makiru no ko- 
domo mo umarete, Yosefu no hiza ni 

24 ariki. Yosefu sono kyodaitachi ni ii- 
keru w-a, Ware shinan : Kami kauarazu 
nanjira wo kaerimi, nanjira wo kono 
chi yori idashite, sono Aburahamu, 
Isaku, Yakobu ni chikai slii chi ni itara- 

25 shime tamawan to. Yosefu, Kami ka- 
narazu nanjira wo kaerimi tamawan ; 
nanjira waga hone wo koko yori tazu- 
sae noborubeshi to iite, Isuraerii no 

2G kora wo chikawashimu. Yosefu hj^a- 
ku jissai ni shite shinitareba, kore ni 
kusuri nurite hitsngi ni osamete, Eji- 
puto ni okeri. SHUTSU EJIPUTO KI. 1 Isuraeru no kora no Ejiputo ni itnrishi 
mono no na wa, sa no gotoshi ; hito- 
bito ono-ono sono kazoku wo tazusaete 

2 Yakobu to tomo ni itareri. Sunawachi 

3 Ruben, Shimeon, llebi, Yuda ; Issaka- 

4 ru, Zeburun, Beniyamin ; Dan, Nafii- 

5 tari, Gado, Aseru nari. Yakobu no 
koshi yori idetaru mono wa, awasete 
shichi jii nin : Yosefu wa sude ni Eji- 

6 puto ni ariki. Yosefu to sono Sdbete 
no kyodai, oyobi sono yo no hito mina 

7 shinitari. Isuraeru no hitobito oku ko wo nmi, iyamashi, fue, hanahadashiku 
oi ni tsuyoku narite, kuni ni mitsuru 
ni itareri. 

8 Koko ni Y'osefu no koto w^o shirazaru 
atarashiki o Ejiputo ni okorishi ga, 

9 kare sono tauii ni iikeru wa, Miyo, 
kono tami Isuraeru no hitobito warera 

10 3'ori mo oku katsu tsuyoshi : kitare 
warera kashikoku karera ni koto wo 
nasan ; osoraku wa, karera oku naran, 
mata ikusa no okoru koto aru toki wa. Exodus. 2. 14. SHUTSU EJIPUTO KI. 67 karera teki ni kuini shite warera to 
tatakai, tsui ni kiini yori ide saran to. 

11 Sunawachi osa wo karera no ue ni 
tate, karera ni omoni wo owasete, kore 
wo kurushimu ; karera Paro no tame 
ni kura no maclii Pitomu to Ramesesu 

12 wo tatetari. Shikaru ni Isuraeru no 
hitobito wa kurusLimuru ni shitagaite 
mashi fiietareba, mina kore wo osore- 

13 tari. Ejiputobito Isnraerii no hitobito 

14 wo kibishiku hatarakashime, karaki 
tsutome wo mote, kai'era wo shite 
kurushimite yo wo wataiashimn ; su- 
nawachi doro-kone,kawaraziikuri, oyo- 
bi hatake no moromoro no waza ni 
hatarakashimekeru ga, sono hatara- 
kashimeshi waza wa mina kibishi- 
kariki. 

15 Ejiputo no o mata Heburu no toriage- 
onna Shifura to uazukuru mono to, Pu- 
wa to nazukuru mono no futari ni sato- 

16 shite iikeru wa, Nanjira Hebuiu no on- 
na no tame ni toriage wo uasu toki wa, 
toko no ue wo mite, sono ko moshi 
otoko no ko naraba kore wo korose, 
onna no ko naraba ikashi okubeshi to. 

17 Shikaru ni toriage-onna Kami wo osore, 
Ejiputo o no meizeshi gotoku nasazu 

18 shite, onoko wo mo ikashi okeri. Ejipu- 
to o toriage-onna wo meshite kore ni 
iikeru wa, Nanjira nanzo kono koto wo 

19 nashi, onoko wo ikashi^oku ya ? Tori- 
age-onna Paro ni iikeru wa, Heburu 
no onna wa Ejiputo no onna no gotoku 
narazu ; karera wa tsuyoku shite tori- 
age-onna no karera ni itaranu saki ni umi 

20 owaru nari to. Kore ni yorite Kami 
sono toriage- onnadomo ni megumi wo 
hodokoshi tamaeri : koko ni oite tami 
mashi yukite hunahada tsuyoku nari- 

21 nu. Toriage-onna Kami wo osoretaru 
ni yorite, Kami karera no tame ni ie wo 

22 nashi tamaeii. Kakarishikaba Paro 
sono subete no tami ni meijite iu, 
Otoko no ko no umaruru araba nanjira 
kore wo kotogoloku kawa ni nage ire- 
yo, onna no ko wa mina ikashi oku- 
beshi. 

2 Koko ni Rebi no ie no hitori no hito 

2 yukite, Rebi no onna wo metoreri. Onna 

haramite, nanshi wo umi ; sono uruwa- 

shiki wo , mite mi tsuki no aida 3 kore wo kakuseshi ga ; sude ni kore 
wo kakusu atawazaru ni itarikereba, 
yoshi no hakobune wo kore ga tame ni 
torite, kore ni chan to yani wo nuri ; 
ko wo sono uchi ni irete, kore wo ka- 

4 wabe no ashi no naka ni okeri. Sono 
ane haruka ni tachite, sono ikani naru 

5 ka wo ukagau. Koko ni Paro no 
musume mi wo arawan tote kawa ni 
kudari ; sono shimomera kawa no 
hotori ni ayumu : kare ashi no naka ni 
hakobune aru wo mite, me-no-warawa 
wo tsukawashite kore wo tori kitara- 

6 shime; kore wo hirakite, sono kono 
oru wo miru : midorigo sunawachi 
naku. Kare kore wo awaremite iike- 
ru wa, Kore wa Heburubito no ko 

7 nari to. Toki ni sono ane Paro no 
musume ni iikeru wa, Ware yukite 
Heburu no onna no uchi yori kono ko 
wo nanji no tame ni, yashinobeki uba 

8 wo yobi kitaran ka? Paro no musume, 
Yukeyo to kore ni iikereba, musume- 
go sunawachi yukite sono ko no haha 

9 wo yobi kitaru. Paro|no musume kare 
ni iikeru wa, Kono ko wo tsure yukite, 
waga tame ni kore wo yashinae ; ware 
sono atai wo nanji ni torasen to. Onna 
sunawachi sono ko wo torite, kore wo 

10 yashinau. Kakute sono ko no chozuru 
ni oyobite, kore wo Paro no musume 
no moto ni tazusae yukikereba, suna- 
wachi kore ga ko to naru. Kare sono 
na wo Mose (hiki idashi) to nazukete 
iu. Ware kore wo mizu yori hiki ida- 
seshi ni yora to. 

11 Koko ni, Mose hito to naru ni oyo- 
bite, aru toki idete sono kyodaitachi no 
tokoro ni itari, sono omoni wo ou wo 
mishi ga ; tamatama hitori no Ejiputo- 
bito ga hitori no Isuraerubito, sunawa- 
chi onore no kyodai wo utsu wo mita- 

12 reba. Migi hidari wo mimawashite, 
hito no orazaru wo mite, sono Ejipu- 
tobito wo uchi koroshi, kore wo suna 

13 no naka ni uzume kakuseri. Tsugi 
no hi mata idete, futari no Heburubito 
no ai arasou wo mitareba ; sono ashiki 
mono ni mukai, Nanji nanzo nanji no 

14 tonaribito wo utsu ya? to iu ni, kare 
iikeru wa, Taga nanji wo tatete, ware- 
ra no kimi to shi, sabakibito to shitaru . 8 Exodus. 58 SHUTSU EJIPUTO IQ. 2. 14 ya? Nauji kauo Ejiputobito wo koro- 
seshi gotoku, waro wo iiio korosan to 
sum ya, to. Koko ni oite Mose osorete, 
sono koto kanarazu shiretaru naran 

15 to omoeri. Paro kouo koto wo kiki- 
te, Mose wo korosan to motomekereba, 
Mose sunawachi Paro no kao wo 
sakete nige nobi, Mitlean no chi ni 
sumeri : kare ido no katawara ni za 

16 seri. Midean no saishi ni shichi nin 
no musunie arisbi ga; karera kitaiite 
mizu wo kumi, mizubacbi ni mitete ; 
chichi no mure ni mizukawan to shi- 

17 keru ni ; hitsnjikaira kitarite, karera 
wo oi haraikereba : Muse tachi agarite 
karera wo tasuke, sono mure ni mizu- 

18 kau. Karera sono chichi Riueru ni 
itareru toki, chichi iikeru wa, Kyo wa 
nanjira nauzo kaku sumiyaka ni 

19 kaerishi ya? Karera iikeru wa, Hitori 
no Ejiputobito warera wo hitsujikai- 
domo no te yori sukui idashi ; mata 
warera no tame ni mizu wo oku kumi- 

20 te mure ni nomashimetari. Chichi 
musumera ni iikeru wa, Kare wa izn- 
ku ni oru ya ? nanjira nanzo sono hito 
wo sutete kitarishi ya ? kare wo yobite 

21 mono wo kuwashimeyo to. Mose 
koMO hito to tomo ni oru koto wo 
konomeri : kare sunawachi sono musu- 

22 me Chippora wo Mose ni atau. Kare 
otoko no ko wo nmikereba, Mose sono 
na wo Gerushomu (kaku) to nazukete 
iu, Ware kotokimi ni kaku to nari 
oreba nari to. 

23 Kakute toki wo furu hodo ni, Ejiputo 
no o shineri. Isuraeru no hitobito 
sono tsutome no yue ni yorite nageki 
sakebu ni, sono tsutome no yue ni 
yorite sakebu tokoro no koe Kami ni 

24 itarikereba; Kami sono umeki wo 
kiki ; Kami sono Aburahamu, Isaku, 
Yakobu ni nashitaru keiyaku wo 

25 oboe ; Kami Isuraeru no hitobito wo 
kaerimi, Kami shiroshimeshi tamaeri. 

3 Mose sono tsuma no chichi naru 
Midean no saishi letero no mure wo 
kai orishi ga ; sono mure wo areno 
no oku ni micliibikite, Kami no yama 

2 Horebu ni itaru ni ; Iehoba no tsukai, 
shiba no naka no bono no uchi nite, kare ni arawaru: kare miru ui, shiba 
hi ni moyurodumo, sono shiba ya- 

3 kezu. Mose iikeru wa, Ware yu- 
kite kono 6i nr.ru mimono wo mi, 
nani yue ni shiba no moetaezaru ka 

4 wo min. Iu;hoba kare ga kitari min 
to siiru wo mi taniau ; sunawachi 
Kami shiba no naka yori, Mose yo, 
Mose yo to kare wo yobi tamaikereba, 

5 Ware koko ni ari to in ni ; Kami 
ii tamaikeru wa, Koko ni chikayoru 
nakare: nanji no ashi yori kiitsu wo 
uugubeshi ; nauji ga tatsu tokoro wa 

6 kiyoki cbi uareba nari. Mata ii tama- 
ikeru wa. Ware wa nanji no chichi no 
Kami, Aburahamu no Kami, Isaku 
no Kami, Yakobu no Kami nari to. 
Mose Kami wo miru koto wo osorete, 

7 sono kao wo kakuseri. Iehoba ii 
tamaikeru wa. Ware makoto ni Ejiputo 
ni oru waga tami no nayami wo mi, 
mata karera ga sono oi tsukau mono 
no yue wo mote sakebu tokoro no 
koe wo kikeri : ware karera no uree wo 

8 shiru nari. Ware kudarite karera wo 
Ejiputobito no te yori sukui idashi, 
kore wo kano kuni yori micbibiki 
noborite, yoki hiroki chi, chichi to 
mitsu to no nagaruru chi ; sunawachi 
Kanaubito, Hetebito, Amoribito, Peri- 
jibito, Hibibito, lebusubito no oru 

9 tokoro ni iturashimeii to su. Ima 
Isuraeru no hitobito no sakebi ware ni 
itaru : ware mata Ejiputobito ga 
karera wo kurusliimnru sono kurushi- 

10 mi wo mitari. Sareba kitare, ware 
nanji wo Paro ni tsukawashi, nauji 
wo shite waga tami Isuraeru no hito- 
bito wo Ejiputo yori micbibiki idu- 

11 sashimen. Mose Kami ni iikeru wa. 
Ware wa ika naru mono zo ya ? ware 
aiii Paro no moto ni yuki, Isuraeru no 
hitobito wo Ejiputo yori micbibiki 

12 idasubeki mono naran ya ? Kami 
ii tamaikeru wa, Ware kanarazu 
nanji to tomo ni arubeshi ; kore wa 
waga nanji wo tsukawaseru shirushi 
nari : nanji tami wo Ejiputo yori 
micbibiki idashitaru toki, nanjira kono 

13 yama nite Kami ni tsukaen. Mose 
Kauii ni iikeru wa. Ware Isuraeru n© 
hitobito no tokoro ni yukite, Nanjira eq Exodus. 4. 11. SHUTSU EJIPUTO KI. 59 senzotachi no Kami ware wo nanjira ni 
tsukawashi tamau to iwan ni ; karera 
moshi sono ua wa nani to ware ni 
iwaba, nani to karera ni iubeki ya ? 
1-i Kami Mose ni ii tamaikeru wa, ware 
WA AUiTE ARU MONO NARi : mata ii 
tamaikeru wa, Nanji kaku Isuraeru 
no hitobito ni iubeshi, ware ari to iu 
mono ware wo nanjira ni tsuka- 

15 washi taman to. Kami mata Mose 
ni ii tamaikeru wa, Nuuji kaku 
Isuraeru no bitobito ni iubeshi, Nan- 
jira no senzotachi no Kami, Aburahamu 
no Kami, Isaku no Kami, Yakobu no 
Kami Iehoba ware wo nanjira ni tsu- 
kawashi tamau to ; kore wa tokoshinae 
ni waga ua to nari, yoyo ni waga shi- 

16 rushi to narubeshi. Nanji yukite, Isu- 
raeru no toshiyoritachi wo atsumete, 
kore ni iubeshi, Naujira no senzotachi 
no Kami, Aburahamu, Isaku, Yakobu 
no Kami Iehoba ware ni arawarete 
ii tamaikeraku, Ware makoto ni naujira 
wo kaerimi, nanjira ga Ejiputo nite 
komuru tokoro no koto wo mitari: 

17 ware sunawachi ieii, Ware nanjira wo 
Ejiputo no nayami no uchi yori mi- 
chibiki idushite, Kananbito, Hetebito, 
Amoribito, Perijibito, Hibibito, lebusu- 
bito no chi, sunawachi chichi to mitsu 
no nagaruru chi ni nobori itarashimen 

18 to. Karera nanji no kotoba ni kiki 
shitagobeshi : nanji to Isuraeru no 
toshiyoritachi Ejiputo no o no moto 
ni itarite, kore ni ie, Heburubito no 
Kami Ikhoba warera ni uozomeri ; 
sareba, kou, warera wo shite mikkaji 
hodo areno ni irashime, warera no 
Kami Iehoba ni ikenie wo sasaguru koto 

19 wo eseshimeyo to. Ware sbiru Eji- 
puto no 6 wa, tatoi chikara aru te wo 
kuworu mo, nanjira no yuku woyurusa- 

20 zarubeshi. Ware sunawachi waga te 
wo nobe, Ej iputo no uchi ni moromoro no 
fushigi wo okonaite, Ejiputo wo utan : 
sono nochi kare nanjira wo sarashimu- 

21 beshi. Ware Ejiputobito wo shite, 
kono tami wo megumashimen : nanjira 
saru toki, te wo muuashu shite saru- 

22 bekarazu. Onna mina sono tonaribito 
to, onore no ie ni yadoru mono to ni, 
kin no kazari, gin no kazari, oyobi kinu wo kobeshi ; shikashite nanjira 
kore wo nanjira no musuko musume 
ni ki kaburaseyo ; nanjira kaku Ejiputo- 
4 bito no mono wo torubeshi. Mose 
kotaete iikeru wa. Sari nagara karera 
ware wo sbinzezu, mata waga kotoba 
ni kiki shitagawazu shite iwan, Ie- 
hoba nanji ni araware tamawazu to. 

2 Iehoba kare ni ii tamaikeru wa, Nanji 
no te ni aru mono wa nani naru ya ? 

3 Kare iu, Tsue nari. Iehoba ii tamai- 
keru wa. Sore wo chi ni nageyo to. 
Sunawachi kore wo chi ni naguru ni, 
hebi to narikereba ; Mose sono mae wo 

4 saketari, Iehoba Mose ni ii tamaikeru 
wa, Nanji no te wo nobete sono o wo 
tore to : sunawachi te wo nobete kore 
wo toreba ; te ni irite tsue to naru. 

5 Iehoba ii tamau, Kowa karera no senzo- 
tachi no Kami, Aburahamu no Kami, 
Isaku no Kami, Yakobu no Kami Ieho- 
ba no nanji ni arawaretaru koto wo 
karera ni shinzeshimen tame nari. 

6 Iehoba mata kare ni ii tamaikeru wa, 
Nanji no te wo futokoro ni ireyo to. 
Sunawachi te wo futokoro ni irete, kore 
wo idashi miru ni sono te raibyo wo 

7 shojite, yuki no gotoku nareri. Iehoba 
mata ii tamaikeru wa, Nanji no te wo 
futa tabi futokoro ni ireyo to. Kare 
sunawachi futa tabi sono te wo futoko- 
ro ni irete, kore wo futokoro yori ida- 
shi miru ni ; naorite hoka no hadae no 

8 gotoku ni naru. Iehoba ii tamau, 
Karera moshi nanji wo shinzezu, mata 
sono hajime no shirushi no koe ni kiki 
shitagawazaru naraba nochi no shiru- 

9 shi no koe wo shinzen. Karera mo- 
shi kono futatsu no shirushi wo mo 
shinzezu shite, nanji no kotoba ni kiki 
shitagawazaru naraba, nanji kawa no 
mizu wo torite, kore wo kuga ni soso- 
ge : nanji ga kawa yori toritaru mizu 

10 kuga nite chi to narubeshi. Mose Ie- 
hoba ni iikeru wa, Waga shu yo ware 
wa moto kotoba ni toki hito ni arazu : 
nanji ga shimobe ni katari tamaeru no 
oyobite mo nao shikari : ware wa kuchi 

11 omoku, shita omoki mono nari. Ie- 
hoba kare ni ii tamaikeru wa, Hito no 
kuchi wo tsukuru mono wa tare naru 
ya? oshi, mimishii, me-aki, meshii Exodus. 60 SHUTSU EJIPUTO KI. 4. 11. nado wo tsnkuru mono wa tare narn 
ya ? ware Iehoba nara ni arazu ya ? 

12 Sareba ynkcyo, ware nanji iio kuchi 
ni arite, nanji no iubeki koto wo oshi- 

13 en. Mose iikeru wa, Waga Shu yo, 
negawaku wa, tsukawasubeki mono 

14 wo tsukawasbi tamae. Koko ni oite, 
Iehoba Mose ni mukai ikari wo has- 
shite, ii tamaikerii wa, Rebibito Aron 
wa nanji no kyodai narn ni arazu ya ? 
Ware kare ga kotoba wo yoku suru wo 
shiru. Mata kare nanji ni awau tote 
ide kitaru ; kare nanji wo miru toki 

15 kokoro ni yorokoban. Nanji kare ni 
katarite, kotoba wo sono kuchi ni sazu- 
kubeshi : ware nanji no kuchi ni arite, 
nanjira no nasubeki koto wo oshien. 

16 Kare nanji ni kawarite tami ni kata- 
ran : kare wa nanji no kuchi ni kawa- 
ran : nanji wa kare no tame ni Kami 

17 ni kawarubeshi. Nanji kono tsue wo 
te ni tori, kore wo mote shirushi wo 
okonobeshi. 

18 Koko ni oite Mose yukite, sono tsuma 
no chichi letero no moto ni kaerite, 
kore ni iu, Kou, ware wo shite yukite, 
waga Ejiputo ni aru kyodaira no toko- 
ro ni kaerashime, karera no nao iki 
nagarae oru ya ina wo misashimeyo. 
letero Mose ni, Yasuraka ni yukube- 

19 shi to iu. Koko ni Iehoba Midean 
nite Mose ni ii tamaikeru wa, Yukite 
Ejiputo ni kaere : nanji no inochi wo 
motomeshi hito wa mina shinitari to. 

20 Mose sunawachi sono tsuma to kodo- 
mo wo tori, kore wo roba ni nosete, 
Ejiputo no chi ni kaeru : Mose wa 

21 Kami no tsue wo te ni toreri. Iehoba. 
Mose ni ii tamaikeru wa, Nanji Ejipu- 
to ni kaeri yukeru toki wa, kanarazu 
waga nanji no te ni sazuketaru tokoro 
no fushigi wo kotogotoku Paro no mae 
ni okonobeshi, tadashi ware kare no 
kokoro wo katakuua ni sureba, kare 

22 tami wo sarashimezarubeshi. Nanji 
Paro ni iubeshi, Iehoba kaku iu, Isu- 
raeru wa waga ko, waga uigo nari. 

23 Ware nanji ni iu, Waga ko wo sara- 
shimete ware ni tsukoru koto wo 
eseshimeyo; nanji moshi kare wo sara- 
shimuru koto wo kobamaba ; ware 
nanji no ko, nanji no uigo wo korosu- 24 beshi to. Mose michi ni aru toki, 
Iehoba kare no yadori nite kare ni 

25 aite, korosan to shi tamaikereba; Chip- 
pora surudoki ishi wo torite, sono 
musuko no mae no kawa wo kiri ; Mose 
no ashimoto ni nage uchite iu, Nanji 
wa makoto ni waga tame ni wa chi no 

26 otto nari to. Koko ni oite Iehoba 
Mose wo yurushi tamau. Kono toki 
Chippora ga, Chi no otto to iishi wa 
katsurei no yue ni yorite nari. 

27 Koko ni Iehoba Aron ni ii tamaikeru 
wa, Areno ni yukite, Mose wo mukae- 
yo to. Kare sunawachi yukite Kami 
no yama nite Mose ni ai, kore ni 

28 kuchitsuke su. Mose Iehoba ga 
onore ni ii fukumete tsukawashi tama- 
eru subete no kotoba to, Iehoba no 
onore ni meiji tamaishi, subete no 
shirushi to wo Aron ni tsugetari. 

29 Kakute Mose to Aron yukite, Isuraeru 
no hitobito no toshiyori wo kotogo- 

30 toku atsumu : shikasbite Aron Iehoba 
no Mose ni katari tamaishi kotoba wo 
kotogotoku tsugu, mata kare tami no 
me no mae nite fushigi wo nashikereba ; 

81 tami sunawachi shinzu : karera Iehoba 
ga Isurneru no tami wo kaerimi, sono 
nayami wo omoi tamau wo kikite, mi 
5 wo kagamete hai wo naseri. Sono 
nochi Mose to Aron irite, Paro ni 
iu, Isuraeru no Kami Iehoba kaku 
ii tamau, Waga tami wo sarashime, 
karera wo shite areno ni oite ware wo 
matsuru koto wo eseshimeyo to. 

2 Paro iikeru wa, Iehoba wa tare nare- 
ba, ware sono koe ni shitagaite Isu- 
raeru wo sarashimubeki ka? Ware 
Ieuoba wo shirazu, mata Isuraeru wo 

3 sarashimeji. Karera iikeru wa, He- 
burubito no Kami warera ni araware 
tamaeri : kou, warera wo shite mikka 
ji hodo areno ni irite, warera no Kami 
Iehoba ni ikenie wo sasaguru koto 
wo eseshimeyo; osoraku wa Iehoba 
ekibyo ka, mata wa tsurugi wo mote, 

4 warera wo nayamashi tamawan, Eji- 
puto karera ni iikeru wa, Nanjira 
Mose, Aron, nanzo tami no hataraki wo 
samataguru ya ? yukite nanjira no ni 

5 wo oe. Paro mata iu, Domin inia wa 
okari; shikaru ni nanjira karera wo shi- EXODUS. 6.7. SHUTSU EJIPUTO KI. 61 te ni wo ou koto wo yameshimen to su. 

6 Pare kono hi tami wo oi tsukau mo- 
nodoiuo, 03'obi tami no tsukasara ni 

7 meijite iu, Nanjira futa tabi mae no 
gotoku, tami ni kawara wo tsuknru 
wara wo atobekarazii : karera wo shite 
yukite mizukara wara wo atsumeshi- 

8 meyo. Mata karera ga saki ni tsnku- 
rishi kawara no kazu no gotoku ni, 
nao karera ni kore wo tsukarashimeyo; 
sore wo herasu nakare : karera wa 
mono-uki ga yue ni, Warera wo shite 
yukite, warera no Kami ni ikenie wo 
sasngeshimeyo to yobawari iu nari. 

9 Hitobito no hataraki wo omoku shite, 
kore ni hatarakashimeyo ; saraba itsu- 
wari no kotoba wo kiku koto araji to. 

10 Tami wo oi tsukau monodomo, oyobi 
sono tsukasara ide yukite, tami ni 
iikeru wa, Paro kaku ii tamau, Ware 

11 nanjira ni wara wo ataeji. Nanjira 
yukite, wara no aru tokoro nite kore 
wo tore : tadashi nanjira no hataraki 
wa sukoshi mo herasazarul)eshi to. 

12 Koko ni oite tami amaneku Ejiputo no 
chi ni chirite, wara wo atsumete tsuta 

13 to nasu. Oi tsukau mono karera wo 
sekitatete iu, Tsuta no arishi toki no 
gotoku nanjira no hataraki nanjira no 
hibi no waza wo nashi oyubeshi to. 

14 Paro no oi tsukau monora ga, Isuraeru 
no hitobito no ue ni tutetaru tokoro no 
tsukasara utare, Nanjira iianzo kiuO mo 
kyo mo kawara wo tsukuru tokoro 
no, nanjira no waza wo saki no 
gotoku ni nashi oezaru ya, to iwaru. 

15 Koko ni oite Isuraeru no hitobito no 
tsukasatachi kitarite, Paro ni yoba- 
warite iu, Nanji nanzo kaku shimo- 

16 bera ni nasu ya ? Shimobera ni tsuta 
wo ataezu shite, warera ni kawara wo 
tsukure to iu ; miyo, shimobera wa 
utaru ; kore nanji no tami no ayamachi 

17 nari to. Shikaru ni Paro iu, Nanjira 
wa mono-ushi ; mono-ushi yue ni nan- 
jira wa, War-era wo shite yukite 
Iehoba ni ikenie wo sasageshimeyo to 

18 iu nari. Sareba nanjira yukite hata- 
rakeyo, tsuta wa nanjira ni atoru koto 
nakarubekeredo, nanjira nao kazu no 
gotoku ni kawara wo osamubeshi to. 

19 Isuraeru no hitobito no tsukasatachi, Nanjira sono hibi ni tsukuru kawara 
wo herasubekarazu to ieru wo kikite, 
wazawai no mi ni oyobu wo shireri. 

20 Karera Paro wo hanarete idetaru toki 
Mose to Aron no mukai ni tateru wo 

21 mitareba ; kore ni iikeru wa, Negawa- 
ku wa Iehoba nanjira wo kangamite 
sabaki tamae ; nanjira wa warera no 
nioi wo Paro no me to, kare no shi- 
mobe no me ni imi kirawareshime, 
katana wo karera no te ni watashi- 
te, warera wo korosashimen to suru 

22 nari to. Mose Iehoba ni kaerite 
iu, Waga Shn yo, nadote kono tami 
wo ashiku shi tamau ya ? nani no 
tame ni ware wo tsukawashi tamaishi 

23 ya ? Waga Paro no moto ni kitarite 
nanji no na wo mote katarishi yori 
shite, kare kono tami wo ashiku su ; 
nanji mata taete nanji no tami wo su- 

6 kui tamawazaru nari. Iehoba Mose 
ni ii tamaikeru wa, Ima nanji waga 
Paro ni nasan tokoro no koto wo miru- 
beshi : chikara aru te no kuwawaru ni 
yorite, Paro karera wo sarashimen, 
chikara aru te no kuwawaru ni yorite, 
Paro karera wo sono kuni yori oi 
idasubeshi. 

2 Kami Mose ni katarite, kore ni ii 
tamaikeru wa. Ware wa Iehoba nari : 

3 ware Zenno no Kami to iite, Abura- 
hamu, Isaku, Yakobu ni arawaretari : 
saredo waga na no Iehoba no koto 

4 wa karera shirazariki. Ware mata 
karera to waga keiyaku wo tate, 
karera ga tabi shite yadori itaru kuni, 
Kanan no chi wo karera ni atau. 

5 Ware mata Ejiputobito ga dorei to 
naseru Isuraeru no hitobito no umeki 
wo kiki, katsu waga keiyaku wo omoi 

6 izu. Yue ni Isuraeru no hitobito ni 
ie. Ware wa Iehoba nari, ware 
nanjira wo Ejiputobito no omoni no 
shita yori hiki idashi, sono hataraki wo 
manukareshime, mata ude wo nobe 
oi naru batsu wo hodokoshite nai)jira 

7 wo aganawan. Ware nanjira wo 
torite waga tami to nashi, nanjira no 
Kami to narubeshi, nanjira wa waga 
Ejiputobito no omoni no shita yori 
nanjira wo hiki idashitaru, nanjira 
no Kami Iehoba naru koto wo shiran. Exodus. 62 SHUTSU EJIPUTOTKI. 6.8. 8 Ware waga'.te wo agete Aburiihamu, 
Isakii, Yakobu ni ataen to chikaishi 
chi ni iianjira wo miclubiki itari : kore 
wo uanjira ni ataete, mochimono to 
nasasliimen : ware wa Iehoba uari. 

9 Mose kakn Isuraeru no hitobito ni 
katarikeredomo, karera wa kokoro no 
itameru to hataraki no kurusbiki to 
DO tame ni, Mose ni kikazariki. 

10 Iehoba'Mosc ni tsugete ii tamaikeru 

11 wa, Irite Ejiputo no o Paro ni katari, 
Isuraeru no hitobito wo sono kuni 

12 yori sarashimeyo. Mose Iehoba no 
mae ni moshite iu, Isuraeru no hito- 
bito Slide ni ware ni kikazu ; ware wa 
kuchi ni katsnrei wo ukezaru mono 
nareba, Paro ikade ware ni kikan ya? 

13 Iehoba Mose to Aron ni katari, karera 
ni meijite, Isuraeru no hitobito to 
Ejiputo no o Paro no tokoro ni 
yukashime, Isuraeru no hitobito wo 
Ejiputo no chi yon michibiki idasa- 
shime tamau. 

14 Karera no chichi^uo ie-ie no kashira 
wa sa no gotoshi : Isuraeru no uigo 
Ruben no ko ; Heuoku, Paru, Hezuron, 
Karumi : korera wa Ruben no yakara 

15 nari. Shimeon no ko ; lemueru, Ya- 
min, Ohade, Yakin, Zoharu, oyobi 
Kanan no onna no umishi Shorn : 

16 korera wa Shimeon no yakara nari. Rebi 
no ko no na wa sono yo ni shitagaite 
ieba sa no gotoshi ; Grerushon, Kohate, 
Merari kore nari. Rebi no yowai no 
toshi wahyaku san ju shichinen nariki. 

17 Gerushon no ko wa, sono yakara ni 
shitagaite ieba, Ribuui oyobi Shimei 

18 nari. Kobate no ko wa ; Amuramu, 
Izuharu, Heburou, Ujieru nari : Koha- 
te no yowai no toshi wa hyaku sau ju 

19 san nen nariki. Merari no ko wa ; 
Maeri oyobi' Mushi uari. Korera wa 
Rebi no yakara ni shite sono yo ni 

20 shitagaite ieru mono nari. Amuramu 
sono oba Yokebede wo tsuma ni meto- 
reri ; kare Aron to Mose wo umu : 
Amuramu no yowai no toshi wa hyaku 

21 san jii shichi nen nariki. Izuharu no 
ko wa ; Kora, Nepegu, Jikuri nari. 

22 Ujieru no ko wa ; Misaeru, Eruzapan, 

23 Shiteri nari. Aron Nashou no aue 
Amiuadabu no musume, Eriseba wo 24 25 26 27 30 tsuma ni metoreri ; kare Nadabu, Abiu, 
Ercazaru, Itamaru wo umu. Kora no 
ko wa ; Asshiru, Erukana, Abiasafa ; 
korera wa Korabito no yakara nari. 
Aron no ko Eieazaru, Puteeru no mu- 
sume no uchi yori tsuma wo metoreri ; 
kare Pinehasu wo imiu. Korera wa 
Rebibito no cbichi no ie-ie no kashira ni 
shite, sono yakara ni shitagaite ieru 
mono nari. Iehoba ga Isuraeru no 
hitobito wo sono guntai ni shitagaite, 
Ejiputo no chi yori michibiki^ idaseyo 
to ii tamaishi wa, kono Aron to Mose 
nari. Karera wa Isuraeru no hitobito 
wo Ejiputo yori michibiki "idasan to 
shite Ejiputo no o Paro ni katarishi 
mono ni shite ; sunawachijkono Mose 
to Aron nari. 

Iehoba Ejiputo no chi nite Mose ni 
katari tamaeru hi ni, i Iehoba Mose ni 
katarite ii tamaikeru wa. Ware wa Ie- 
hoba nari : nanji waga nanji ni iu 
tokoro wo kotogotoku Ejiputo no o 
Paro ni katarnbeshi. Mose Iehoba no 
mae ni iikeru wa. Ware wa kuchi ni 
katsurei wo ukezaru mono nareba, 
Paro ikade ware ni kikan ya ? Iehoba 
Mose ni ii tamaikeru wa, Miyo, ware 
nanji wo shite Paro ni okeru koto 
Kami no gotoku narashimii : nanji 
no kyodai Aron wa nanji no yo- 
gensha to narubeshi."[^Nanji wa waga 
nanji ni meizuru tokoro wo kotogotoku 
nobubeshi : nanji no kyodai Aron wa 
Paro ni tsuguru koto wo nasubeshi ; 
kare Isuraeru no hitobito wo sono kuni 
yori idasu ni itaran. Ware Paro no 
kokoro wo katakuna ni shite, waga 
shirushi to fushigi wo Ejiputo no kuni 
ni oku sen. Saredo Paro nanji ni 
kikazarubeshi : ware sunawachi waga 
te wo Ejiputo ni kuwae, oi naru batsu 
wo hodokoshite, waga guntai, waga 
tami Isuraeru no hitobito wo Ejiputo 
no knni yori idasau. Ware waga te 
wo Ejiputo no ue ni nobete, Isuraeru 
nt) hitobito wo Ejiputobito no uchi 
yori idasu toki ni wa, karera ware no 
Iehoba naru wo shirau. Mose to Aron 
kaku okonai ; Iehoba no meiji tamaeru 
gotoku ni shika uashiuu. Sono Paro 
to mono iikeru toki Mose 'wa hachi Exodus. 8.8. SHUTSU EJIPUTO KI. 63 jissai, Aron wahachi jusau sai naiiki. 10 14 8 Iehoba Mose to Arou ui tsugete ii i 

9 tamaikeiu wa, Paio nanjira ni katari- \ 
te, Nanjira mizukara fushigi wo oko- i 
nae to in toki ni wa ; nanji Aron ni ! 
iubeshi, Nanji no tsue wo torite, Paro I 21 
no mae ni nage-uteyo to, sore wa hebi 
tt) naran. Koko ni oite Mose to Aion 
wa Paro no moto ni itaii, Iehoba no 
meiji t-imaishi gotoku ni okoiiaeri: 22 
suuawachi Arou sono tsue wo Paro to 
sono shinka no mae ni nage-uchishi ni 

11 hebi to narinu. Kakarishikaba Paro 
mo mata hakase to majutsushi wo 
meshi yusetaru ni, Ejipulo no hojutsu- 23 
shira nio sono hijutsu wo moto, kaku 

12 okonaeri. Suuawachi karera ono-ono 24 
Sono tsue wo nagetareba hebi to nari- 
keru ga ; Aron no tsue karera no tsue 

13 wo nomi tsukuseri. Shikaru ni Paro 
no kokoro katakuna ni narite, karera 25 
ni kiku koto wo sezariki ; Iehoba no ii 
tamaishi gotoshi. 

Iehoba Mose ni ii taniaikeru wa, 
Paro wa kokoro katakuna ni shite, 
tami wo sarashimuru koto wo kobamu 

15 nari. Ashita ni oyobite, nanji Piiro no 2 
moto ui itare; miyo, kare wa mizu ni 
nozomu ; nanji kawa no fuchi ni 
tachite kare wo mukobeshi : nanji kauo 
hebi ni narishi tsue wo te ni torite ori. 

16 Kare ni iubeshi, Heburubito no Kami 
Iehoba ware wo nanji ni tsukawashite 
iwashimu, Waga tami wo sarashimete, 
areno nite ware ni tsukoru koto wo 
eseshimeyo : miyo, ima made nanji wa 4 

17 kiki irezarishi nari. Iehoba kaku iu, 
Nanji kore ni yorite waga Iehoba nara 5 
wo shiran : miyo, ware waga te no 
tsue wo mote kawa no mizu wo utan, 

18 kore chi ni henzubeshi. Shikashite 
kawa no uwo wa shini, kawa w'a kusa- 
ku narau ; Ejiputobito wa kawa no 6 
mizu wo nomu koto wo itou ni itaru- 

19 beshi. Iehoba mata Mose ni ii tama- 
waku, Nanji Aron ni ie, Nanji no tsue 7 
wo torite uanji no te wo Ejiputo uo ue 
ni nobe, nagare no ue, kawagawa no 8 
ue, tame-ike no ue, subete no mizu-umi 
no ue ni nobete, chi to narashimeyo ; 
Ejiputo zenkoku ni oite, bokuseki no 

Exodus. utsuwa no uchi ni, subete chi aru ni 
20 itaran. Mose Aron, suuawachi Iehoba 
no meiji tamaeru gotoku ni naseri ; 
suuawachi kare Paro to sono shiuka 
no mae nite, tsue wo agete kawa no 
mizu wo uchishi ni, kawa no mizu 
mina chi ni heujitari. Koko ni oite 
kawa no uwo shiuite ; kawa kusaku 
nari, Ejiputobito kawa no mizu wo 
nomu koto wo ezariki ; kaku Ejiputo 
zenkoku ui chi ariki. Ejiputo no ho- 
jutsushira mo sono hijutsu wo mote 
kaku no gotoku okonaeri ; Paro wa 
kokoro katakuna ni shite karera ni kiku 
koto wo sezariki; Iehoba no ii tamai- 
shi gotoshi. Paro suuawachi mi wo 
megurashite sono ie ui iri, kono koto 
ni mo kokoro wo tomezariki. Ejiputo- 
bito kawa no mizu wu nomu koto wo 
ezarishikaba, mina nomi mizu W'O en 
tote, kawa no mawari wo horitari. 
Iehoba kawa wo uchi tamaite yori 
nochi nanuka tachinu. 

Iehoba Mose ni ii tamaikeru wa, 
Nanji Paro ni itarite, kare ni ie, Ieho- 
ba kaku ii tamau, Waga tami wo sara- 
shimete, ware ni tsukoru koto wo ese- 
shimeyo. Nanji moshi sarashimuru 
koto wo kobamaba, w'are kawazu wo 
mote uanji no yomo no sakai wo na- 
yamasau. Kawa ni kawazu muragari, 
uobori kitarite nanji no ie ni iri, nanji 
no neya ui iri, nanji no toko ui uobori, 
nanji no shiuka no ie ni iri, nanji no 
tami no tokoro ni itari, nanji no kama- 
do ui oyobi, uanji uo konebachi ni 
iran, Kawazu nanji uo mi ni uobori, 
nanji no tami to, nanji no shinka no ue 
ni noborubeshi. Iehoba Mose ni ii 
tamawaku, Nanji Aron ni ie, Nanji 
tsue wo torite te wo nagare no ue ni 
nobe, kawagawa no ue to tame-ike no 
ue ni nobete, kawazu wo Ejiputo no 
chi ni uoborashimeyo. Arou te wo 
Ejiputo uo mizu uo ue ni nobetareba, 
kawazu uobori kitarite Ejiputo uo chi 
wo Ou. Plojutsushira mo souo hijutsu 
wo mote kaku okonai, kawazu wo Eji- 
puto no chi ni noborashimetari. Paro 
Mose to Aron wo meshite iikeru wa, 
Iehoba ni uegaite kono kawazu wo 
ware to waga tami no tokoro yori tori 64 SHUTSU EJIPUTO KI. 8.8. sarashimeyo ; ware kono tami wo sara- 
shimete, Iehoba ni ikenie wo sasaguru 
9 koto wo eseshimen. Mose Paro ni 
iikeru wa, Ware nanji to nanji no 
sliinka to nanji no tami no tame ni 
negaite, itsii kono kawazu wo nanji 
to nanji no ie yori tachi sarite kawa ni 
nomi todomarashimubeki ya ? Ware ni 

10 shimese to. Kare, Asu to iikereba, 
Mose iu, Nanji no kotoba no gotoku ni 
nashi : nanji wo shite warera no Kami 
Iehoba no gotoki mono naki koto wo 

11 shirashimen. Kawazu nanji to nanji 
no ie wo hanare, nanji no sbinka to 
nanji no tami wo hanarete ; kawa ni 

12 nomi todomarubeshi to. Mose to Aron 
sunawachi Paro wo hanarete ide ; Mo- 
se sono Paro ni itarashime tamaishi 
kawazu no tame ni Iehoba ni yobawa- 

13 rishi ni ; Iehoba Mose no kotoba no 
gotoku nashi tamaite, kawazu ie 
yori, mura yori, hatake j'ori shini 

14 usetari. Koko ni kore wo atsumu- 
ru ni yama wo nashi ; chi kusaku 

15 narinu. Shikaru ni Paro wa iki 
tsuki, hima aru wo mite, sono kokoro 
wo katakuna ni shite, karera ni kiku 
koto wo sezariki ; Iehoba no ii tamai- 
shi gotoshi. 

16 Iehoba Mose ni ii tamaikeru wa, 
Nauji Aron ni ie, Nanji no tsue wo 
nobe, chi no chiri wo uchite, Ejiputo 
zenkoku ni nomi to narashimeyo to. 

17 Karera kaku naseri ; sunawachi Aron 
tsue wo torite, te wo nobe, chi no chi- 
ri wo uchikeru ni, nomi to narite, hito 
to kemono ni tsukeri : Ejiputo zenkoku 
ni oite, chi no chiri mina nomi to nari- 

18 nu. Hojutsnshira sono hijutsu wo 
mote kaku okonaite, nomi wo idasan 
to shitarishi ga, atawazariki : nomi wa 

19 hito to kemono ni tsuku. Koko ni oite 
hojutsushira Paro ni iu, Kore wa Ka- 
mi no yubi nari to : shikaru ni Paro 
wa kokoro katakuna ni shite, karera ni 
kikazariki ; Iehoba no ii tamaishi go- 
toshi. 

20 Iehoba Mose ni ii tamawaku, Nanji 
asa hayaku okite Paro no mae ni tate; 
miyo, kare wa mizu ni nozomu ; nanji 
kare ni ie, Iehoba kaku ii tamau, 
Waga tami wo sarashimete, ware ni 21 tsukoru koto wo esesbimeyo, nanji 
moshi waga tami wo sarashimezuba, 
miyo, ware nanji to, nanji no sbinka to, 
nanji no tami to, nanji no ie to ni abu 
wo okuran ; Ejiputobito no ie-ie ni wa 
abu mitsubeshi : karera no oru tokoro 

22 no chi mo shikaran. Sono hi ni, ware 
waga tami no oru Gosen no chi wo 
wakachi okite, soko ni abu arashimeji: 
kore chi no uchi ni aiite, ware no Ie- 
hoba nam koto wo nanji ga shiran 

23 tame nari. AVare waga tami to nanji 
no tami no aida ni, wakachi wo taten : 

24 asu kono shirushi arubeshi. Iehoba 
kaku nashi tamaitareba ; abu obitada- 
shiku ide kitaiite, Paro no ie ni iri, 
sono sbinka no ie ni iri, Ejiputo zen- 
koku ni itari, abu no tame ni chi soko- 

25 nawaru. Koko ni oite, Paro Mose to 
Aron wo meshite iikeru wa, Nanjira 
yukite, kuni no uchi nite nanjira no 

26 Kami ni ikenie wo sasageyo. Mose 
iu, Sliika suru wa yoroshikarazu ; wa- 
rera wa Ejiputobito no ogamu mono 
wo ikenie to shite, warera no Kami 
Ikhoba ni sasagubekereba nari : ware- 
ra moshi Ejiputobito no ogamu mono 
wo sono me no mae nite, ikenie ni 
sasagenaba, karera ishi nite warera 

27 wo utazaran ya ? Warera wa mikkaji 
hodo areno ni irite, wai'era no Kami 
Iehoba ni ikenie wo sasage, sono meiji 

28 tamaishi gotoku sen to su. Paro iike- 
ru wa. Ware nanjira wo sarashimete, 
nanjira no Kami Iehoba ni areno nite, 
ikenie wo sasagiuu koto wo eseshimen; 
tada amari ni toku wa yukubekarazu : 

29 waga tame ni inoreyo. Mose iikeru 
wa, Miyo, ware nanji wo hanarete izu, 
ware Iehoba ni inoran, asu abu Paro 
to, sono sbinka to, sono tami wo hana- 
ren : tada Paro futa tabi itsuwari wo 
okonai, tami wo sarashimete Iehoba ni 
ikenie wo sasaguru wo eseshimezaru 

30 ga gotoki koto wo nasazare. Kakute 
Mose Paro wo hanarete ide, Iehoba ni 

31 inoritareba ; Iehoba Mose no kotoba 
no gotoku nashi tamaeri ; sunawachi, 
sono abu wo Paro to, sono sbinka to, 
sono tami yori hanareshime tamau ; 

32 hitotsu mo nokorazariki. Shikaru ni, 
Paro kono toki ni mo mata sono koko- EXODUS. 9. 25. SHUTSU EJIPUTO KI. 65 ro wo katakuua ni shite, tami wo 
sarashimezariki. 

9 Koko ni Iehoba Mose ni ii tamaikeru 
wa, Paro no tokoro ni irite, kaie ni 
tsugeyo, Heburubito no Kami Iehoba 
kaku ii tamau, Waga tami wo sara- 
shimete, ware ni tsukoru koto wo 

2 eseshimeyo. Nanji moshi karera wo 
sarashimtiru koto wo kobamite, nao 

3 karera wo osaenaba, Iehoba no te no 
ni oru, nanji no kachiku, uma, roba, 
rakuda, ushi oyobi hitsuji ni kuwawa- 
ran: sunawachi, hauahadaashiki yamai 

4 arubeshi. lEHOBi Isuraeru no kachiku 
to, Ejiputo no kachiku to wo wakachi 
tamawan : Isuraeru no hitobito ni zoku 
suru mono wa shinuru mono arazaru- 

5 beshi to. Iehoba mata toki wo sada- 
mete ii tamau, Asu Iehoba kono 

6 koto wo kuni ni nasan to. Akuru hi 
Iehoba kono koto wo nashi tamai- 
kereba ; Ejiputo no kachiku miua 
shineri : saredo Isuraeru no hitobito 
no kachiku Ava hitotsu mo shinazariki. 

7 Paro hito wo tsukawashite misashime- 
taru ni, Isuraeru no kachiku wa hito- 
tsu dani mo shinazariki. Shikaredomo 
Paro wa kokoro katakuua ni shite, 
tami wo sarashimezariki. 

8 Mata Iehoba Mose to Aron ni ii ta- 
maikeru wa, Nanjira kamado no hai wo 
hito tsukami tore, shikashite Mose 
Paro no me no mae nite, ten ni mukawo 

9 ite, kore wo maki chirasubeshi. Sono 
hai Ejiputo zenkoku ni chiri to narite, 
Ejiputo zeukoku no hito to kemono 
ni tsuki, umi wo mochite fukururu 

10 haremono to naran to. Karera suna- 
wachi kamado no hai wo torite, Paro 
no mae ni tachi, Mose ten ni mukaite 
kore wo maki chirashikereba ; hito 
to kemono ni tsuki, umi wo mochite 

11 fukururu haremono to nareri. Hoju- 
tsushira wa sono haremono no tame 
ni Mose no mae ni tatsu koto wo eza- 
riki : haremono wa hojutsushira yori 
shite subete no Ejiputobito ni made 

12 shojitari. Saredo Iehoba Paro no 
kokoro wo katakuua ni shi tamaitare- 
ba, karera ui kikazariki ; Iehoba no 
Mose ni ii tamaishi gotoshi. 13 Koko ni Iehoba Mose ni ii tamaikeru 
wa, Asa hayaku okite, Paro no mae 
ni tachite, kare ni ie, Heburubito no 
Kami Iehoba kaku ii tamau, Waga 
tami wo sarashimete, ware ni tsu- 

14 koru wo eseshimeyo. Ware kono 
tabi waga moromoro no wazawai 
wo nanji no kokoro to, nanji no 
shinka, oyobi nanji no tami ni ku- 
dashi ; zeuchi ni waga gotoki mono 
naki koto wo nauji ui shirashimen. 

15 Ware moshi waga te wo nobe, ekibyo 
wo mote, nauji to nanji no tami wo 
uchitaraba, nanji wa chi yori tatareshi 

16 naran. Somosomo waga nanji wo 
tatetaru wa sunawachi nanji wo shite, 
waga chikara wo misashime, waga na 

17 wo zenchi ni tsutaen tame nari. Nan- 
ji nao waga tami no mae ni tachi 
fusagarite, kore wo sarashimezaru ya ? 

18 Miyo, asu no ima goro ware hanahada 
oi uaru hyo wo furasubeshi; kore wa 
Ejiputo no hajime yori ima made ni 

19 katsute arazarishi mono nari. Sareba 
hito wo yarite nanji no kachiku, oyobi 
subete nanji ga no ni moteru mono wo 
atsumeyo ; hito mo, kemono mo, subete 
no ni arite, ie ni kaerazaru mono wa, 
hyo sono ue ni furi kudarite shinuru 

20 ni itarau. Paro no shinka no uchi, 
Iehoba no kotoba wo osoruru mono 
wa, sono shimobe to kachiku wo ie ni 

21 uige irashimeshi ga ; Iehoba no kotoba 
wo kokoro ni tomezaru mono wa sono 
shimobe to kachiku wo no ui okeri. 

22 Iehoba Mose ni ii tamaikeru wa, 
Nanji no te wo ten ni nobete, Ejiputo 
zenkoku ni hyo arashime, Ejiputo no 
kokuchu no hito to, kemono to, tahata 
no subete no kusa ni furi kudarashime- 

23 yo to. Mose ten ni mukaite tsue wo no- 
betareba ; Iehoba ikazuchi to hyo wo 
okuri tamau, mata hi idete chi ni 
hasu ; Iehoba hyo wo Ejiputo no chi 

24 ni furase tamau. Kaku hyo furi, 
mata hi no katamari hyo ni majirite 
furu, hanahada hageshi, Ejiputo zen- 
koku ni wa sono kuni wo nashite yori 
kono kata imada kakaru mono araza- 

25 rishi nari. Hyo Ejiputo zenkoku ni 
oite hito to, kemono to wo iwazu, sube- 
te tahata ni oru mono wo uteri ; hyo 9 Exodus. 66 SHUTSU EJIPUTO KI. 9. 2^ mata tahata no moromoro no kusa wo 
tichi, no no moromoro no ki wo oreri. 

26 Tatla Isuraeru no hitobito no oru Gosea 

27 no chi ni wa hyo arazariki. Koko ni 
oite Paro hito wo tsukawashite, Mose 
to Arou wo meshite, kore ni iikeru wa, 
Ware kouo tabi tsumi wo okashitari : 
Iehoba wa tadashikii, ware to waga 

28 tanii wa ashishi. Iehoba ni negaite, 
kouo kaminari to hyo wo mohaya kore 
nite tarashimeyo ; ware nanjira wo sa- 
rashimeu, nanjn-a ima wa todomaru ni 

29 oyobazu. Mose kare ni iikeru wa, 
Ware machi yori idete, waga te wo 
Iehoba ni nobe hirogen ; shikaseba ika- 
zuchi yamite, hyo kasanete arazaru- 
beshi ; kaku shite chi wa Iehoba no 
mono naru wo nanji ni shirashimeu. 

30 Saredo wave shim, nanji to nanji no shin- 
kara wanao Iehoba Kami woosorezaru 

31 naran to. Sate asa to omugi wa iita- 
retari : omngi wa ho ide, asa wa hana 

32 saki itareba nari. Saredo komugi to 
hadakamugi wa imada uobizarishi ni 

33 yorite utarezariki. Mose Paro wo 
hanarete, machi yori ide, Iehoba ni 
mukaite te wo nobe hirogetareba ; 
ikazLichi to hyo yamite, anie chi ni 

34 furazu narinu. Shikaru ni Paro ame 
to hyo to ikaziichi no yamitarii wo 
mite, mata mo tsumi wo okashi, sono 
kokoro wokatakuna ni su,kare mo sono 

35 shinka mo shikari. Sunawachi Paro wa 
kokoro katakima ni shite, Isuraeru no 
liitobito wo sarashimezariki ; Iehoba no 
Mose ni yorite ii tamaishi gotoshi. 

10 Koko ni Iehoba Mose ni ii tamaikeru 
wa, Paro no tokoro ni ire : ware kare 
no kokoro to sono shinka no kokoro wo 
katakuna ni seri, kowa waga korera 
no shirushi wo karera no uchi ni shi- 

2 mesan tame : mata nanji wo shite, 
waga Ejiputo nite okonaishi kotodomo, 
sunawachi waga Ejiputo no uchi nite 
nashitaru shirushi wo nanji no ko to, 
nanji no ko no ko no mimi ni katura- 
shirnen tame nari ; kaku shite nanjira 

3 waga Iehoba naru wo shirubeshi. Mose 
to Aron Paro no tokoro ni irite, kare 
ni iikeru wa, Heburubito no Kami Ie- 
hoba kaku ii tamau, Itsu made nanji 
wa ware ni kudaru koto wo kobamu ya ? waga tami wo sarashimete, ware 

4 ni tsukorti koto wo eseshimeyo. Nanji 
moshi waga tami wo sarashimuru koto 
wo kobamaba, asu ware inago wo nan- 

5 ji no sakai ni irashimen : iuiigo chi no 
omote wo oite, hito chi wo miru ata- 
wazarubeshi : inago kano manukarete 
ntinji ni nokoreru mono, sunawachi 
h3'6 ni uchi nokosaretaru mono wo 
kurai, no ni nanjira no tame ni oru 

G moromoro no ki wo kurawan : mata 
nanji no ie to, nanji no shinka no ie-ie, 
oyobi subete no Ejipiitobito no ie ni 
mitsubeshi ; kore wa nanji no chichi 
to nanji no chichi no chichi ga, yo ni 
ideshi yori kunnichi ni itaru made, 
imada katsute raizaru mono nari to. 
Kakute kare mi wo megurashite, Paro 

7 no tokoro yori idetari. Tuki ni Paro 
no shinka Paro ni iikeru wa, Itsu made 
kono hito warera no wana to naru ya ? 
hitobito wo sarashimete, sono Kami 
Iehoba ni t^ukoru koto wo eseshime- 
yo : nanji nao Ejiputo no horoburu wo 

8 shirazaru ya to. Koko wo mote Mose 
to Aron futa tabi mesarete, Paro no 
moto ni itaru ni ; Paro karera ni in, 
Yukite nanjira no Kami Iehoba ni 
tsukaeyo : tadashi yuku mono wa tare 

9 to tare naru ya ? Mose iikeru wa, Wa- 
rera wa wakaki mono wo mo, oitaru 
mono wo mo, musuko wo mo, musumo 
wo mo tazusaete 5'uki, hitsuji wo mo, 
ushi wo mo tazusaete yukubeshi ; sowa 
warera Iehoba no matsuri wo nasau to 

10 surebanari. Paro karera ni iikeru wa. 
Ware nanjira to nanjira no kodomo 
wo sarashimuru toki wa, Iehoba nanji- 
ra to tomo ni are ; tsutsushimeyo ; 
ashiki koto nanjira no kao no mae ni 

11 ari. Sowa yoroshikarazu : nanjira 
oto uomi yu!<ite, Iehoba ni tsukae- 
yo ; kore nanjira ga motomuru tokoro 
nari to. Karera tsui ni Paro no mae 
yori oi idasaru. 

12 Koko ni Iehoba Mose ni ii tamaikeru 
wa, Nanji no te wo Ejiputo no chi no 
ue ni nobete, inago wo Ejiputo no 
kuni ni nozomasete, kano hyo ga 
uchi nokoshitaru chi no subete no 
kusa wo kotogotoku kurawashimeyo. 

13 Mose sunawachi Ejiputo no chi no ue Exodus. 11. 7. SHUTSU EJIPUTO KI. 67 ni sono tsne wo nobekereba, Iehoba 
higashi kaze wo okoshite, sono ichi 
nichi ichi ya chi ui fukashime tamaishi 
ga, higashi kaze ashita ni oyobite 

14 inago wo fnki kitarite. luago Ejiputo 
zenkokti ni nozomi ; Ejiputo no j'omo 
no sakai ni orite, gai wo nasii koto 
hanahadashi : kore yori saki ni wa 
kaku no gotoki inago nakarishi, kore 

15 yori nochi ui mo arazarubeshi. Inago 
zenkokii no ue wo oikereba, kuni 
kuraku narinu : shikashite inago chi 
no subete no kusa, oyobi hyo no uchi 
nokoseshi ki no mi wo kuraitareba ; 
Ejipnto zenkoku ui oite, ki ni mo 
lahata no kusa ni mo, aoki mono tote 

16 wa nokorazariki. Koko wo mote 
Paro isogi Mose to Aron wo meshite 
in, Ware nanjira no Kami Iehoba to, 
nanjira to ni mukaite tsumi wo okaseri. 

17 Sareba, koii, ima hito tabi nomi waga 
tsumi wo yiiriishite, nanjira no Kami 
Iehoba ni negai, tada kono shi wo 
ware yori tori hanasashime3'o to. 

18 Kare simawachi Paro no tokoro yori 

19 idete, Iehoba ni negaikereba ; Iehoba 
hanahada tsnyoki uishi kaze wo fuki 
megurasete, inago wo fuki harawashi- 
me ; kore wo Kokai ni kari ire tamaite, 
Ejiputo no yomo no sakai ni, inago 
hitotsu mo nokorazaru ni itareri. 

20 Shikaredomo Iehoba Paro no kokoro 
wo katakuna ni shi tamaitareba, Isu- 
raeru no hitobito wo sarashimezariki. 

21 Iehoba mata Mose ni ii tamaikeru wa, 
Ten )ii mukaite nauji no te wo nobe, 
Ejiputo no kuni ni yami wo okosube- 
shi : sono j'ami wa sagurubeki nari to. 

22 Mose sunawachi ten ni mukaite te wo 
nobekereba, atsuki yami mikka no 

23 aida Ejiputo zenkoku ni arite ; mikka 
no aida wa hitobito tagai ni ai miru 
atawazii, mata onore no tokoro yori 
tatsu mono nakariki : saredo Isuraeru 
no hitobito no snmai ni wa mina hika- 

2-4 ri ariki. Koko ni oite Paro Mose wo 
yobite iikeru wa, Nanjira yukite Ieho- 
ba ni tsiikaeyo ; tada nanjira ]io hitsnji 
to ushi wo todome okubeshi : nanjira 
no kodomo mo mata nanjira to tomo ni 

25 ynkubeshi. Mose iikeru wp., Nanji 
mata warera no Kami Iehoba ni sasa- gubeki ikenie to, hansai no mono wo 

26 mo warera ni atobeki nari. Warera 
no kachiku mo warera to tomo ni 
yukubeshi ; hito hizume mo ato ni 
nokosubekarazu ; sowa warera sono 
uchi wo torite, warera no Kami Ieho- 
ba ni tsukobeki ga yue nari : mata 
warera kashiko ui itaru made wa, nani 
wo mote Iehoba ni tsukobeki ka wo 

27 shirazareba nari to. Shikaredomo 
Iehoba Paro no kokoro wo katakuna 
ni shi tamaitareba, Paro karera wo 
sarashimuru koto wo gaenzezariki. 

28 Sanawachi Paro Mose ni iu, Ware wo 
hanarete sareyo ; mizukara tsutsushi- 
me, kasanete waga kao wo miru naka- 
re; nanji waga kao wo miru hi ni wa 

29 shinubeshi. Mose iikeru wa, Nanji no 
iu tokoro wa yoshi ; ware kasanete 
mata nanji no kao wo mizarubeshi, 

1 1 Iehoba Mose ni ii tamaikeru wa, 
Ware ima hitotsu no wazawai wo 
Paro oyobi Ejiputo ni kudasan ; shika- 
ru nochi kare nanjira wo koko yori 
sarashimubeshi : kare nanjira wo mat- 
taku sarashimuru ni wa, kanarazu 
nanjira wo koko yori oi harawan. 

2 Sareba nanji tami no mimi ni katari, 
otoko onna wo shite, ono-ono sono 
tonaridonari ni, gin no kazari, kin no 

3 kazari wo kowashimeyo to. Iehoba tsui 
ni tami wo shite Ejiputobito no megu- 
mi wo komurashime tamau. Mata sono 
hito Mose wa Ejiputo no kuni nite, 
Paro no shinka no me to, tami no 
me ni, hanahada oi naru mono to 
mietari. 

4 Mose iikeru wa, Iehoba kaku ii ta- 
mau, Yonaka gcro ware idete Ejiputo 

5 no naka ni itaran. Ejiputo no kuni 
no uchi no uigo taru mono wa, kurai 
ni za sum Paro no uigo yori, usu no 
ushiro ni oru shimome no uigo made, 
kotogotoku shinubeshi ; mata kemono 

6 no uigo mo shikari. Shikashite Ejipu- 
to zenkoka ni oi naru sakebi arubeshi, 
kore made kaku no gotoki koto wa 
arazu, mata futa tabi kakaru koto ara- 

7 .•:irabeshi. Saredo Isuraeru no hito- 
bito ni mukaite wa, inu mo sono shita 
wo ugokasaji, hito ni mukaite mo, EXODDS. 68 SHUTSU EJIPUTO KI. 11. 7. kemono ni nnikaite mo shikari : nanji- 
ra kore ni yorite Tehoba ga Ejiputobito 
to Isuraeru no aida ni wakaclii wo 

8 nashi tamau wo shirnbeshi. Nanji no 
kouo shinra mina waga moto ni kudari 
kite, ware wo hai shi, nanji to nanji ni 
shitagau tami mina ideyo to iwan : 
sliikaru nochi wave izubeshi to, hage- 
shiku ilcarite Paro no tokoro yori 
idetari. 

9 Iehoba Mose ni ii tamaikeru wa, Paro 
nanji ni kikazarubeshi : koko wo mote 
waga Ejiputo no kimi ni fushigi m'o 

10 okonau koto masubeshi. Mose to Aron 
kouo moromoro no fushigi wo kotogo- 
toku Paro no mae ni okonaitaredomo ; 
Iehoba Paro no kokoro wo katakuna 
ni shi tamaikereba, kare Isuraeru no 
hitobito wo sono kuni yori sarashime- 
zariki. 

12 Iehoba Ejiputo no kuni nite, Mose to 

2 Aron ni tsugete ii tamaikeru wa, Kono 
tsuki wo nanjira no tsuki no hajime 
to nase ; nanjira kore wo toshi no 

3 shogwatsu to uasubeshi. Nanjira Isu- 
raeru no zenkwaishu ni tsugete iu- 
besbi, Kono tsuki no toka ni, ie no 
chichi taru mono ono-ono ko hitsnji 
wo torubeshi, sunawachi io goto ni 
hitotsu no ko hitsuji wo torubeshi : 

4 moshi kazoku sukunaku shite sono 
ko hitsuji wo tsukusu koto atawazuba, 
sono ie no tonari nam hito to tomo ni 
hito no kazu ni shitagaite, kore wo 
torubeshi : ono-ono no kurau tokoro 
ni shitagaite nanjira ko hitsuji w-o 

5 hakarubeshi, Nanjira no ko hitsuji 
wa kizu naki tosai no osu narubeshi : 
nanjira hitsuji aruiwa yagi no uchi 

6 yori kore wo torubeshi : shikashite 
kono tsuki no ju yokka made kore wo 
mamori old : Isuraeru no kwaishii 
mina yugure ni kore wo hofuri; 

7 sono chi wo torite, sono kore wo 
kiirau ie no kadoguchi no futatsu no 

8 hashira to kamoi ni nurubeshi. Shi- 
kashite kono yo sono niku wo hi ni 
yakite kurai, mata tane irenu pan ni 

9 nigaua wo soete kurobeshi. Sore wo 
nama nite mo, mizu ni nite mo, kurau 
nakare, hi ni j^akubeshi : sono atama 
to ashi to zofu to wo mina kurae. 10 Sore wo ashita made nokoshi oku 
nakare : sono ashita made nokoreru 
mono wa hi nite yaki tsukusubeshi. 

11 Nanjira kaku kore wo kurobeshi: 
sunawachi koshi wo hiki karage, ashi 
ni kutsu wo haki, te ni tsue wo torite, 
isogite, kore wo kurobeshi : kore 

12 Iehoba no sugikoshi nari. Kono yo 
ware Ejiputo no kuni wo megurite, 
hito to, kemono to wo iwazu, Ejiputo 
no kuni no uchi no uigo taru mo- 
no wo kotogotoku uchi koroshi : mata 
Ejiputo no moromoro no kami ni batsu 
wo komurasen : ware wa Iehoba nari. 

13 Sono chi nanjira ga oru tokoro no ie 
ni arite, nanjira no tame ni shirushi 
to narau : ware chi wo miru toki nan- 
jira wo sugikosubesbi, mata waga 
Ejiputo no kuni wo utsu toki, waza- 
wai nanjira ni kudarite horobosu koto 

14 nakarubeshi. Nanjira kouo hi wo 
oboete, Iehoba. no iwaibi to nashi ; yo- 
yo kore wo iwobeshi, nanjira kore wo 

15 jorei to uashite iwobeshi. Nauuka 
no aida tane irenu pan wo kurobeshi : 
sono hajime no hi ni, pandane wo nan- 
jira no ie yori nozoke : subete hajime 
no hi yori nanuka made ni, tane ire- 
taru pan wo kurau hito wa, Isuraeru 

16 yori tatarubeki nari. Katsu hajime no 
hi ni seikwai wo hirakubesbi, mata 
nauuka me ni seikwai wo nanjira no 
uchi ni hirake : kono futatsu no hi ni 
wa nani no waza wo mo nasubekarazu, 
tada ono-ono no kurau mono nomi 

17 nanjira tsukuru koto wo ubeshi. Nan- 
jira tane irenu pan no iwai wo mamo- 
rubeshi : sowa kono hi ni ware nanji- 
ra no guntai wo Ejiputo no kuni yori 
michibiki idaseba nari, yue ni nanjira 
jorei to nashite, yoyo kono hi wo 

18 mamorubeshi. Shogwatsu ni oite, sono 
tsuki no ju yokka no yoi yori, onaji 
tsuki no ni ju ichi nichi no yoi 
made, nanjira tane irenu pan wo kurae. 

19 Nanuka no aida nanjira no ie ni pan- 
dane wo okubekarazu : subeto tane 
iretaru mono wo kurau hito wa, sono 
kotokunibito taru to, kuni ni umare- 
shi mono taru to wo towazu, mina 
Isuraeru no seikwai yori tatarubeshi. 

20 Nanjira tane iretaru mono wa nani wo Exodus. 12. 46. SHUTSU EJIPUTO KI. 69 mo kurobekanizu ; subete naiijira no 
sumai ni oite wa, tane irenu pau wo 
kurobesbi. 

21 Koko ni oite Mose Isuraeru no tosbi- 
yori wo kotogotoku manekite, kore ni 
iu, Nanjira sono kazoku ni sbitagaite 
hitotsu no ko bitsuji wo erami tori, 
kore wo hofurite, sngikosbi no tame 

22 ni sonaeyo. Mata bisopu bito taba 
wo torite, sara no cbi wo kadogucbi 
no kamoi oyobi futatsu uo basbira ni 
sosogubesbi ; asbita ni itaru made nan- 
jira bitori mo ie no to wo izuru nakare. 

23 Sowa Iehoba Ejiputo wo ucbi ni me- 
guri tamau toki, kamoi to futatsu uo 
hashira ni cbi no aru wo miba, Iehoba 
sono kado wo sugikosbi, horobosu 
mono wo shite nanjira no ie ni irite 

24 utazarashime tamobekerebanari. Nan- 
jira kono koto wo rei to nasbite, nan- 
ji to nanji no sbisou nagaku kore wo 

25 mamorubesbi. Natijira Iehoba ga so- 
no ii tamaisbi gotoku ni, nanjira ni 
atae tamawan tokoro no cbi ni itaru 
toki wa, kono reisbiki wo mamoru- 

26 besbi. Moshi nanjira no kodomo, 
Kono reisbiki wa nani no kokoro naru 

27 ya to nanjira ni towaba ; nanjira iu- 
besbi, Kore wa Iehoba no sugikosbi 
no matsuri nari, Iehoba Ejiputobito 
wo ucbi tamaisbi toki, Ejiputo ni 
oru Isuraeru no hitobito no ie wo su- 
gikosbite, warera no ie wo sukui 
tamaeri to. Tami sunawacbi kagamite 

28 bai seri. Isuraeru no bitobito sarite, 
Iehoba no Mose to Aron ni meiji 
tamaisbi gotoku uashi, kaku oko- 
naeri. 

29 Koko ni Iehoba yonaka ni, Ejiputo 
no kuni no ucbi no uigo taru mono wo, 
kurai ni za suru Paro no uigo yori, hi- 
toya ni aru toriko no uigo made, koto- 
gotoku ucbi tamau : mata kachiku no 

30 uigo mo sbikari. Kakarishikaba, Paro 
to sono subete no sbinka, oyobi Ejiputo- 
bito mina yo no ucbi ni oki agari, 
Ejiputo ni oi naru sakebi ariki ; sbi- 

31 nin arazaru ie nakarikereba nari. Pa- 
ro sunawacbi yo no ucbi ni, Mose to 
Aron wo mesbite iikeru wa, Nanjira to 
Isuraeru no hitobito tachite, waga tami 
no uchi yori ide sari ; nanjira ga ieru gotoku ni, yukite Iehoba ni tsukaeyo. 

32 Muta nanjira ga ieru gotoku, nanjira 
no bitsuji to ushi wo hikite sare : nan- 

33 jira mata ware wo shuku !«eyo to. Ko- 
ko ni oite Ejiputobito, Warera mina 
shinuru to iite, tami wo sekitatete su- 
miyaka ni kuni wo sarashimen to seshi- 

34 kaba ; tami neriko uo imada tane ire- 
zaru wo tori, konebachi wo koromo 

35 ni tsutsumite katn ni ou. Sbikashite 
Isuraeru no bitobito Mose uo kotoba 
no gotoku nashi ; Ejiputobito ni gin 
no kazari, kin no kazari, oyobi kinu 

36 wo koitaru ni : Iehoba Ejiputobito 
wo sbite tami wo megumashime, kare- 
ra ni kore wo ataesbime tamau. Kaku 
Ejiputobito no mono wo toreri. 

37 Kakute Isuraeru no hitobito Ramesesu 
yori Sukote ni susumishi ga, kodomo 
no hoka ni kacbi nite ayumeru otoko 

38 roku ju man nin ariki. Mata oku no 
yori-atsnmaribito, oyobi hitsuji ushi 
nudo, hanahada oku no kachiku karera 

39 to tomo ni noboreri. Koko ni karera 
Ejiputo yori taznsae idetaru neriko wo 
mote, tane irenu pan wo yakeri ; imada 
tane wo irezarikereba nari : kore 
karera Ejiputo yori oi idasarete, todo- 
koru wo ezarishi ni yori, mata nani no 
kuimono wo mo sonaezarishi ni yoru, 

40 Sate Iguraeru no hitobito no Ejiputo 
ni sumaishi, sono sumai no aida wa, 

41 sbi hyaku san jii nen nariki. Shi hya- 
ku san ju nen no owari ni itari, sunawa- 
cbi sono hi ui Iehoba no guntai mina 

42 Ejiputo no kuni yori idetari. Kore wa 
Iehoba ga karera wo Ejiputo no kuni 
yori michibiki idashi tamaisbi koto no 
tame ni, Iehoba no mae ui mamoru- 
beki yo nari ; kore wa Iehoba no yo 
ni sbite, Isuraeru no bitobito ga mina 
yoyo mamorubeki mono nari. 

43 Iehoba Mose to Aron ni ii tama- 
ikeru wa, Sugikosbi no rei wa 
kaku no gotoshi ; kotokunibito wa 

44 kore wo kurobekarazu : tadashi ono- 
ouo no kane nite kaitaru shimobe 
wa, katsurei wo hodokoshite shikaru 

45 nochi, kore wo kurawashimubesbi. 
Kotokuni no kaku, oyobi yatoibito 

46 wa, kore wo kurobekarazu. Hitotsu Exodus. 70 SHUTSU EJIPUTO KI. 12. 46. no ie nite kore wo kuvobeshi ; sono 
niku wo sukoshi mo ie no soto ni 
moclii izuru uakare ; mata. soiio hone 

47 wo orubekarnzu. Isnraeru no kwai- 
shil niina kore wo mamorubeshi. 

48 Kotokunibito nanji to tomo ni yado- 
rite, Iehoba no sngikoshi wo mauioran 
to seba, sono otoko kotogotoku katsn- 
rei wo ukete, shikaru nochi ni chi- 
kayorite mamorubeshi ; suuawachi kare 
wa knni ni umnretaru mono no gotoku 
narnbesbi : katsurei ^voukezarn hito Ava 

49 kore wo knrobekarazara nari. Kuni 
ni umaretaru mono ni mo, mata nanjira 
no uchi ni yadoreru kotokunibito ni 
mo, kouo okite wa hitotsu nari. 

50 Isuraeru no hitobito mina kaku 
okonai ; Iehoba no Mose to Aron ni 

51 meiji tamaisbi gotoku nashitari. Sono 
onaji hi ni Iehoba Isuraeru no hitobito 
wo sono gunt:ii ni shitagaite, Ejiputo 
no kuni yori michibiki iclashi tama- 
eri. 

13 Koko ni Iehoba Mose ni tsugete ii 

2 tamaikeru wa, Hito to kemono to wo 
iwnzu, subete Isuraeru no hitobito no 
uchi no hajimete umaretaru uigo woba, 
miua kiyomete wareni kiseshimubeshi : 
kore waga mono nareba nari. 

3 Mose tami ni iikeru wa, Nanjira 
Ejiputo wo ide, dorei tarn ie wo izuru 
kono hi wo oboeyo, Iehoba chikara 
aru te wo mote nanjira wo koko yori 
michibiki idashi tamneba nari : lane 

4 iretaru pan wo kurobekarazu. Abibu 
no tsuki no kono hi nanjira izu. 

5 Iehoba nanji wo inichibikite Kananbito, 
Hetebito, Amoribito, Hibibito, lebusu- 
bito no chi, sunawachi sono nanji ni 
ataen to nanji no senzotachi ni chikai 
tamaisbi, kano chicbi to mitsu no 
nagaruru chi ni itarashime tamawan 
toki, nanji kono tsuki ni kono reishiki 

6 wo mamorubeshi. Nanuka no aida 
nanji tane irenu pan wo kurai, nanuka 
me ni Iehoba no iwai wo nasubeshi. 

7 Tane irenu pan wo nanuka kurobeslii; 
tane iretaru pan wo nanji no tokoro ni 
oku nakare, mata nanji no sa,kai no 
uchi nite, nanji no moto ni pandane 

8 wo oku nakare. Nanji sono hi ni 
nanji no ko ni shimeshite iubesbi, Kore wa waga Ejiputo yori izuru 
toki ni, Iehoba no ware ni nashi 
9 tamaisbi koto no tame nari to. Kaku 
kore wo nanji no te ni okite shirushi 
to nashi, nanji no me no aida ni okite 
oboe to nashite, Iehoba no okite wo 
nanji no kuchi ni arashimubeshi ; sowa 
Iehoba chikara aru te wo mote, mmji 
wo Ejiputo yori michibiki idashi tama- 

10 eba nari. Kono jaie ni toshidoshi 
sono ki ni itarite kono rei wo mamoru- 
beshi. 

11 Iehoba nanji to nanji no senzotachi ni 
chikai tamaisbi gotoku, nanji wo 
Kananbito no chi ni michibikite, kore 
wo nanji ni atae tamawan toki, 

12 nanji siibete hajimete umaretiirn mo- 
no o_yobi nanji no moteru komono 
no uigo wo kotogotoku wakachite, 
Iehoba ni kiseshimubeshi ; otoko wa 

13 Iehoba no mono uarnbcshi. Mata 
roba no uigo wa mina ko hitsuji wo 
mote aganobeshi ; moshi aganawazuba, 
sono kiibi wo orubeshi : nanji no 
kodomo no uchi no uigo nam hito wa 

14 mina aganobeshi. Nochi ni nanji no 
ko nanji ni tote, Kore wa nani naru 
to iwaba, kore ni iubesbi, Iehoba 
chikara aru te wo mote warera wo 
Ejiputo yori idashi, dorei tarishi ie 

15 yori idashi tamaeri : sono toki Pare 
katakuna ni shite, warera wo sara- 
shimezarishikaba, Iehoba Ejiputo no 
kuni no chi no uigo taru mono wo, 
hito no uigo yori kemono no uigo 
made, kotogotoku koroshi tamaeri : 
kono yue ni hajimete umareshi osu wo 
kotogotoku Iehoba ni ikenie ni sa- 
sagu ; tadashi waga kodomo no uchi 
no uigo wa, kore wo aganau nari. 

16 Kore w^o nanji no te ni okite shirushi to 
nashi, nanji no me no aida ni okite 
oboe to nasubeshi : Ikhoba chikara 
aru te wo mote warera wo Ejiputo 
yur'i michibiki idashi tamaitarcba nari 
to. 

17 Sate Paro tami wo sarashimeshi toki- 
Perishitebito no chi wa chikakarike, 
redomo Kami karera wo michibikite 
sono chi wo tori tamawazariki : so- 
wa tami ikusa wo miba, kuite Ejiputo Exodus. 14. 19. SHUTSU EJIPUTO Kl. 71 ni kaeru uarau to, Kami omoi tauiita- 

18 reba naii: Kami Kokai no arcno nomi- 
chi )'ori tami wo michibiki tamiiii : Isn- 
raerii nobitobito kiuni wo tatete Ejiputo 

19 uo kuni yori izii. Sdiio toki Mose \va 
Yosefu no hone wo tazusaii ; kowa 
Yosefu, Kami kauarazu nanjira wo 
kaorimi tamobekereba ; nanjira waga 
hone wo koko yori tazusae izubeshi to 
iite, Isuraeru no hitobito wo kataku 

20 cbikawasetareba nari. Kakute karera 
Sukote yori susumite areno no hashi 

21 naru Etamu ni makubari su. Iehoba 
karera no saki ni yuki tamai, hiru wa 
kumo no hashira wo mote karera wo 
michibiki : yoru wa hi no hashira wo 
mote karera wo terashite, hiru yoru 

22 yuki susumashime tamau : tami no 
mae ni hiru wa kumo no hashira wo 
nozoki tamawazu, yoru wa hi no ha- 
shira wo nozoki tamawazu. 

14 Koko ni Iehoba Mose ni tsugete ii 

2 tamaikeru wa, Isuraeru no hitobito ni 
iite, megurite Migudoru to umi no 
aida naru Pi-hahirote no mae ni atari- 
te, Baru-zepon no mae ni maku wo 
harashimeyo : sore ni mukaite umi no 
katawara ni maku wo harubeshi. 

3 Paro Isuraeru no hitobito no koto wo 
katarile, Karera wa sono chi ni ma- 
yoi orite areno ni toji komeraretaru 

4 uarau to iubekereba nari. AVai'e Paro 
no kokoro wo katakuna ni subekereba, 
Paro karera no ato wo owan ; ware 
Paro to sono subete no gunzei ni yori- 
te homare wo e ; Ejiputobito wo shite 
waga Iehoba naru wo shirashimen to. 

5 Karera sunaAvachi kaku naseri. Koko 
ni tami no nige saritaru koto Eji- 
puto ui kikoekereba ; Paro to so- 
no shinkara tami no koto ui tsukite, 
kokoro wo henjite iu, Warera nadote 
kaku Isuraeru wo sarashimete, ware 
ni tsukaezarashimuru ga gotoki koto 

6 wo nashitaru yu to. Paro sunawachi 
sono kuruma wo sonae, tami wo ite 

7 onore ni shitagawashime : erinuki no 
ikusaguruma roppyaku ryo ni, Ejipu- 
to no subete no ikusaguruma, oyobi 
sono subete no kashiratachi wo iiiki- 

8 itari. Iehoba Ejiputo 6 Paro no ko- 
koro wo katakuna ni shi tamaitareba. kare Isuraeru no hitobito no ato wo 
ou : Isuraeru no hitobito wa takaraka 
9 naru te ni yoriteideshi nari. Ejiputi)- 
bitora Paro no uma, kuruma, oyobi so- 
no kihei to gunzei karoni no ato wo 
ote, sono Baru-zepon no mae naru 
Pi-hahirote no hotori nite umi no ka- 
tawara ni maku wo hareru ni oi tsu- 

10 keri. Paro no chikayorishi toki, 
Isuraeru no hitobito mo wo agete mi- 
shi ui, Ejiputobito onore no ushiro ni 
susumi kitarisbikaba ; itaku osoretari : 
koko ni oite Isuraeru no hitobito 

11 Iehoba ui yobawari; katsu Mose ni 
iikeru wa, Ejiputo ui haka no arazaru 
ga tame ui, nauji warera wo tazusae 
idashite, areno ni shinashimuru ya ? 
nani yue ni nauji warera wo Ejiputo 
yori michibiki idashite, kaku warera 

12 ni nasu ya ? Warera ga Ejiputo nite 
nauji ui tsugete, Warera wo sute oki, 
warera wo shite Ejiputobito ni tsukae- 
shimeyo to iishi kotoba wa kore narazu 
ya ? Bowa areno nite shinuru yori mo 
Ejiputobito ni tsukoru wa yokereba 

13 nari. Mose tami ni iikeru wa, Nanjira 
osoruru uakare, tachite, Iehoba ga 
kyo nanjira no tame ni nashi tamawan 
tokoro no sukui wo miyo : nanjira ga 
kyo mitaru Ejiputobito woba, nanjira 
kasanete mata kore wo miru koto 

14 taete uakarubeki nari. Iehoba nanji- 
ra uo tame ni tatakai tamawan, nanji- 
ra wa shizumarite orubeshi. 

15 Toki ui Iehoba Mose ni ii tamaikeru 
wa, Nauji nanzo w^are ni yobawaru ya? 
Isuraeru uo hitobito ni iite, susumi 

16 yukashimeyo. Nauji tsue wo age, te 
wo umi no ue ni nobete, kore wo wa- 
kachi, Isuraeru no hitobito wo shite, 
umi uo naka no kawakeru tokoro wo 

17 yukashimeyo. Ware Ejiputobito no 
kokoro wo katakuna ni subekereba, 
karera sono ato ni shitagaite irubeshi : 
ware kaku shite Paro to, sono subete uo 
gunzei, oyobi sono ikusaguruma to, ki- 

18 hei ni yorite homare wo on. Waga 
Paro to, sono ikusaguruma to, kihei 
to ui yorite homare wo en toki, Ejiputo- 
bito wa ware no Iehoba naru wo shiran, 

19 Koko ni Isuraeru uo jin-ei no mae ni 
yukeru Kami no tsukai utsurite sono Exodus. 72 SHUTSU EJIPUTO KI. 14. 19. ushiro ni yukeri ; snnawachi kumo no 
hashira sono mae wo hanarete, ushiro ni 

20 tachi: Ejiputobito no jin-ei tolsuraeru- 
bito no jin-ei no aida ni itarikeru ga ; 
kare ga tame ni \va kumo to nari, yami to 
nari, kore ga tame ni wa yo wo teraseri : 
koko wo mote kare to kore to, yo no 

21 uchi ni ai chikazukazariki. Mose te wo 
umi no ue ni nobekereba, Iehoba yomo- 
sugara tsuyoki higashi kaze wo mote 
umi wo shirizokashime, umi wo kuga to 
nashi tamaite, mizu tsui ni wakaretari. 

22 Isuraeru no hitobito umi no naka no 
kawakeru tokoro wo yuku ni : mizu wa 
karera no migi hidari ni kaki to nareri. 

23 Ejiputobitora Paro no uma, kuruma, 
kihei, mina sono ato ni shitagaite umi 

24 no naUa ni iru. Akatsuki ni Iehoba 
hi to kumo to no hashira no uchi yori, 
Ejiputobito no gunzei wo nozomi, Eji- 
putobito no gunzei wo nayamashi ; 

25 sono kuruma no wa wo hazushite, 
yuku ni omoku narashime tamaikereba ; 
Ejiputobito iu, Warera Isuraeru wo 
hanarete nigen ; sowa Iehoba karera 
no tame ni Ejiputobito to tatakaeba 
nari to. 

26 Toki ni Iehoba Mose ni ii tamaikeru 
wa, Nanji no te wo umi no ue ni nobete, 
mizu wo Ejiputobito to, sono ikusa- 
guruma to, kihei no ue ni nagare kaera- 

27 shimeyo to. MOse sunawachi te wo 
umi no ue ni nobekeru ni, yoake ni 
oyobite umi moto no ikioi ni kaeri- 
tareba ; Ejiputobito kore ni mukaite 
nigetarishi ga ; Iehoba Ejiputobito wo 
umi no naka ni nage-vichi tamaeri. 

28 Sunawachi mizu nagare kaerite, ikusa- 
guruma to kihei wo oi, Isuraeru no 
ato ni shitagaite umi ni irishi Paro no 
gunzei wo kotogotoku oeri ; hitori mo 

29 nokoreru mono arazariki. Saredo 
Isuraeru no hitobito wa umi no naka 
no kawakeru tokoro wo ayumishi ga, 
mizu wa sono migi hidari ni kaki to 

30 nareri. Kaku Iehoba kono hi Isurae- 
ru wo Ejiputobito no te yori sukui 
tamaeri : Isuraeru wa Eijputobito ga 

31 umibe ni shini oru wo mitari. Isu- 
raeru mata Iehoba ga Ejiputobito ni 
nashi tamaishi oi naru waza wo mitari : 
koko ni oite tami Iehoba wo osore, Ie- hoba to sono shimobe Mose wo shin- 
jitari. 

15 Koko ni oite MOse oyobi Isuraeru no 
hitobito kono uta wo Iehoba ni utau, 
iwaku, 

Ware Iehoba wo utai homen, kare 
wa takaraka ni takaku imasu 
nari : 
Kare wa uma to sono norite wo 
umi ni nage-uchi tamaeri. 

2 Waga chikara, waga uta wa Iehoba 

nari, 
Kare wa waga sukui to nari 

tamaeri : 
Kare wa waga Kami nari, ware 

kore wo tataen ; 
Kare wa waga chichi no Kami nari, 

ware kore wo agamen. 

3 Iehoba wa ikusabito ni shite, 
Sono na wa Iehoba nari. 

4 Kare Paro no ikusaguruma to sono 

gunzei wo umi ni nage sute 

tamau. 
Paro no suguretaru kashiratachi wa 
Kokai ni shizumeri. 

5 Omizu karera wo oite ; 

Karera ishi no gotoku ni fuchi no 
soko ni kudaru. 

6 Iehoba yo, nanji no migi no te wa 

chikara wo mote sakae wo ara- 
wasu : 
Iehoba yo, nanji no migi no te wa 
teki wo kudaku. 

7 Nanji no oi naru sakae wo mote, 

nanji wa nanji ni tachi sakarau 
mono wo horoboshi tamau : 
Nanji ikari wo hassureba, karera 
wa wara no gotoku ni yaki tsu- 
kusaru. 

8 Nanji no hana no iki ni yorite, mizu 

tsumikasanari ; 

Nami kataku tachite, kishi no goto- 
ku ni nari : 

Omziu umi no uchi ni koru. 

9 Ata wa iu. 

Ware ote oitsuki, bundorimono 

wo wakatan : 
Ware karera ni yorite, waga kokoro 

wo akashimen ; 
Ware tsurugi wo nukan, waga te 

karera wo horobosan to. Exodus. 16. 3. SHUTSU EJIPUTO KI. 73 10 Nanji ki wo fuki tamaeba, umi ka- 

rera wo oite, 
Karera wa hagcshiki mizu ni na- 
mari no gotoku ni shizumeri. 

11 Iehoba yo, kami no uehi ni tare 

ka nanji ni shiku mono aran ? 
Tare ka nanji no gotoku kiyoku 

shite sakae ari, tatobeku shite, 
I arite I'ushigi wo okonau mono 

aran ya ? 

12 Nanji sono migi no te wo nobe 

tamaeba, 
Chi karera wo nomu. 

13 Nanji wa sono aganaishi tami wo 

megumi wo mote michibiki ; 
Nivnji no chikara wo mote, karera 
wo nanji no kiyoki sumika ni 
hiki tamau. 

14 Kimiguni no tami kikite furue : 
Perishite ni sumu mono osore wo 

idaku. 

15 Edomu no kimitaehi odoroki ; 
Moabu no tsuyoki mono ononoku : 
Kanan ni sumeru mono mina kie 

usen. 

16 Osore to ononoki karera ni oyobu; 
Nanji no ude no oi naru ga tame ni, 

karera wa ishi no gotoku ni 

mokunen tari ; 
Iehoba yo, nanji no tami no tori 

suguru made, 
Nanji no kai tamaishi tami no tori 

suguru made shikarubeshi. 

17 Nanji tami wo michibikite, kore wo 

nanji no sangyo no yama ni ue 

tamawan, 
Iehoba yo, kore sunawaehi nanji no 

sumika to sen tote, nanji no moke 

tamaishi mono nari, 
Shu yo, kore nanji no te no tatetaru 

kiyoki tokoro nari. 

18 Iehoba wa yoyo kagiri naku o taru- 

beshi. 

19 Kaku Paro no uma, sono kuruma, 
oyobi kihei to tomo ni umi ni irishi ni, 
Iehoba umi no mizu wo karera no ue 
ni nagare kaerashime tamaishi ga, Isu- 
raeru no hitobito wa umi no naka ni 

20 arite kawakeru chi wo toreri, Toki ni 
Aron no ane naru, yogensha Mii'iamu 
tsuzumi wo te ni toru ni ; onnatachi 
mina kare ni shitagaite ide, tsuzumi 21 wo tori katsu odoru. Miriamu suna- 
waehi karera ni kotaete iu, 

Nanjira Iehoba avo utai homey o, 
kare wa takaraka ni takaku ima- 
su nari : 

Kare wa uma to sono norite wo 
umi ni nage-uchi tamaeri to. 

22 Kakute Mose Kokai yori Isuraeru wo 
michibikite, Shuru no areno ni iri ; 
areno ni mikka ayumitarishi ga, mizu 

23 wo ezariki. Karera tsui ni Mera ni 
itarishi ga, Mera no mizu nigaku shite 
nomu koto wo ezariki : koko wo mote 
sono na wa Mera (nigashi) to yobaru. 

24 Koko ni oite tami Mose ni mukaite 
tsubizyaki, Warera nani wo noman ka 

25 to iikereba ; Mose Iehoba ni yobawa- 
rishi ni, Iehoba kore ni hitotsu no ki 
wo shimeshi tamaitareba, sunawaehi 
kore wo mizu ni nage ireshi ni, mizu 
amaku nareri. Kashiko nite Iehoba 
tami no tame ni nori to okite wo tate 
tamai, kashiko nite kore wo kokoro- 

26 mite ; ii tamawaku, Nanji moshi yoku 
nanji no Kami Iehoba no koe ni kiki 
shitagai, Iehoba no me ni yoshi tomi- 
5'uru koto wo nashi, sono imashime ni 
mimi wo katamuke, sono subete no 
nori wo mamoraba, ware waga Ejiputo- 
bito ni kuwaeshi tokoro no sono yamai 
wo hitotsu mo nanji ni kuwaezarube- 
shi : sowa ware wa Iehoba ni shite, 
nanji wo iyasu mononareba nari to. 

27 Kakute karera Erimu ni itareri; soko 
ni mizu no ido jii ni, shuro shichi jip- 
pon ari : kashiko nite karera mizu no 

ICkatawara ni makubari su. Kakute 
Erimu wo ide tachite, Isuraeru no 
hitobito no kwaishu sono Ejiputo no 
chi wo ideshi yori futa tsuki me no jii 
go nichi ni, mina Erimu to Shinai no 
aida naru Shin no areno ni itarikeru 

2 ga, sono areno ni oite Isuraeru no zen- 
kwaishu Mose to Aron ni mukaite tsu- 

3 buyakeri ; sunawaehi Isuraeru no hito- 
bito karera ni iikeru wa, Warera Eji- 
puto no chi ni oite, niku no nabe no 
soba ni suwari, aku made ni pan wo 
kuraishi toki ni, Iehoba no te ni yorite 
shinitaraba yokarishi mono wo, nanjii-a 
wa kono areno ni warera wo michibiki 10 Exodus. 74 SHUTSU EJIPUTO KI. 16. 3. idashite, kono zenkwai wo iie ni shina- 

4 shimen to suru nari. Toki ni Iehoba 
Mose ni ii tamaikeru \va, Miyo, ware 
pan wo nanjira no tame ni ten yori 
furasan : tanii idete nichiyo no bun wo 
mainichi atsumubeshi ; kaku shite ware 
karera ga ware no okite ni shitagau ya 

5 ina wo kokoromin. Muika me ni wa, 
karera sono tori iretaru mono wo toto- 
nobeshi ; sore wa hibi ni atsumuru 

6 mono no ni bai narubeshi. Mose to 
Aron Isuraeru no subete no hitobito ni 
iikeru wa, Yiibe ni itaraba nanjira wa 
Iehoba. ga nanjira wo Ejiputo no chi 
yori michibiki idashi tamaishi nam wo 

7 shiru ni itaran : mata ashita ni itaraba 
nanjira Iehoba no sakae wo min; sowa 
Iehoba nanjira ga Iehoba ni mukaite 
tsubuyaku wo kiki tamaeba nari: wa- 
rera wo tare to nashite nanjira wa 
warera ni mukaite tsubuyaku ya '? 

8 Mose mata iikeru wa, Iehoba yube ni 
wa nanjira ni niku wo ataete kurawa- 
shime, ashita ni wa pan wo ataete aka- 
shime tamawan ; sowa Iehoba onore ni 
mukaite nanjira ga tsubuyaku tokoro 
no tsubuyaki wo kiki tamaeba nari : 
warera wo tare to nasu ya ? nanjira no 
tsubuyaki wa warera ni mukaite suru 
ni arazu, Iehoba ni mukaite suru nari. 

9 Mose Ai'on ni iikeru wa, Isuraeru no 
hitobito no zenkwaishu ni ie, Nanjira 
Iehoba no mae ni chikayore, Ikhoba 
nanjira no tsubuyaki wo kiki tamaeri 

10 to. Aron sunawachi Isuraeru no hito- 
bito no zenkwaishu ni tsugeshikaba, 
karera areno wo nozomu ni Iehoba no 

11 sakae kumo no uchi ni arawaru. Ie- 
hoba Mose ni tsugete ii tamaikeru wa, 

12 Ware Isuraeru no hitobito no tsubuya- 
ki wo kikeri : karera ni tsugete ie, Nanji- 
ra yCibe ni wa niku wo kurai, ashita ni 
wa pan ni akubeshi ; shikashite wave 
no Iehoba ni shite, nanjira no Kami 
naru koto wo shiru ni itaran to. 

13 Sunawachi yube ni oyobite, uzura ki- 
tarite ei wo cu ; mata ashita ni oyobite 

14 tsuyu ei no mawari ni okishi ga ; sono 
okeru tsuyu kawaku ni atarite, areno 
no omote ni shimo no gotoki, chiisaki, 

15 maroki mono chi ni ari. Isuraeru no 
hitobito kore wo mite, Kore wa nani zo ya to tagai ni iu: sowa sono nani- 
taru wo shirazareba nari. Mose kare- 
ra ni iikeru wa, Kore wa Iehoba ga 
nanjira no shoku ni atae taniau pan 

16 nari. Iehoba no meiji tamau tokoro 
no koto wa kore nari ; sunawachi ono- 
ono sono kurau tokoro ni shitagaite 
kore wo atsume ; nanjira no hito kazu 
ni shitagaite, hitori ni ichi omeru wo 
tore : ono-ono sono temmaku ni oru 
monodomo no tame ni kore wo toru- 

17 beshi. Isuraeru no hitobito kaku nase- 
shi ni, sono atsumuru tokoro ni oki 

18 to sukunaki to arishi ga ; omeru wo 
mote kore wo hakaru ni, oku atsume- 
shi mono ni mo amaru tokoro naku, 
sukanaku atsumeshi mono ni mo tara- 
nu tokoro nakariki : mina sono kurau 
tokoro ni shitagaite kore wo atsiime- 

19 tari. Mose karera ni, Tare mo ashita 
made kore wo nokoshi okubekarazu to 

20 ieri. Shikaru ni karera Mose ni kiki 
shitagawazu shite, aru mono wa kore 
wo ashita made nokoshitarishi ga ; 
mushi takarite kusaku narinu : Mose 

21 kore wo ikaru. Hitobito ono-ono 
sono kurau tokoro ni shitagaite, asa 
goto ni kore wo atsumeshi ga ; hi 

22 atsuku nareba kiyu. Muika me ni 
itarite, hitobito ni bai no pan wo atsu- 
metari ; sunawachi hitori ni ni omeru 
wo atsumuru ni, kwaishu no kashira 
mina kitarite, kore wo Mose ni tsugu. 

23 Mose karera ni iu, Iehoba no ii tamau 
tokoro kaku no gotoshi ; Asu wa Ieho- 
ba no sei ansokunichi ni shite yasumi 
nari ; kyo nanjira yakan to suru mono 
wo yaki, nin to suru mono wo niyo ; 
sono nokoreru mono wa mina ashita 

24 made osame okuheshi. Karera Mose 
no meizeshi gotoku ni ashita made 
osame okishi ga ; kusaku naru koto 
naku, mata mushi mo sono uchi ni 

25 shozezariki. Mose iu, Nanjna kyo 
sore wo kurae ; kyo wa Iehoba no 
ansokunichi nareba ; kyO wa nanjira 

26 kore avo no ni czarubeshi. Muika no 
aida nanjira kore wo atsumubeshi ; 
nanuka wa ansokunichi nareba, sono 

27 hi ni wa arazarubeshi. Shikaru ni 
tami no uchi ni nanuka ni idete atsu- 
men to seshi mono arishi ga, uru Exodus. 17. 16. SHUTSU EJIPUTO KI. 75 28 tokoro nakariki. Koko ni oite Iehoba 
Mose ni ii tamaikeru wa, Itsii made 
nanjira wa waga imashime to waga 
okite wo mamoru koto wo sezaru ya ? 

29 Nanjira, miyo, Iehoba nanjira ni an- 
sokunichi wo tamaeri ; yue ni muika 
me ni futsuka no shokumotsu wo nan- 
jira ni atae tamau nari : nanjira ono- 
ono sono tokoro ni y as ami ore, nanuka 
ni wa sono tokoro yori izuru mono 

30 arubekarazu. Kaku tanii nanuka ni 

31 yasumeri. Isuraeru no ie sono mono 
no na wo Mana to yoberi : kore wa 
iwaki no mi no gotoku ni shite shiroku, 
sono ajiwai wa mitsu wo iretaru kwa- 

32 shi no gotoshi. Mose iu, Iehoba no 
meiji tamau tokoro kaku no gotoshi, 
kore wo ichi omeru morite, nanjira no 
3'oyo no shison no tame ni takuwae 
okubeshi : kowa waga nanjira wo Eji- 
puto no chi yori michil»iki idaseshi 
toki ni, areno nite nanjira wo yashinai- 
shi tokoro no pan wo kore ni misashi- 

33 men tame nari. Bhikashite Mose 
Aron ni iikeru wa, Tsubo wo torite, 
sono uchi ni mana ichi omeru wo 
morite, kore wo Iehoba no mae ni oki, 
nanjira no yoyo no shison no tame ni 

34 takuwobeshi. Iehoba Mose ni meiji 
tamaishi gotoku ni, Ai-on kore wo 

35 Okite no mae ni okite takuwau. Isu- 
raeru no hitobito wa hito no sumeru 
chi ni itaru made, shi ju nen ga aida, 
mana wo kuraeri ; sunawachi Kanan 
no chi no sakai ni itaru made mana wo 

36 kuraeri. Omeru wa epa no ju bun no 
ichi nari, 

17 Isuraeru no hitobito no kwaishu Ie- 
hoba no mei ni shitagaite, mina Shin 
no areno wo tachi ide, tabiji wo kasa- 
nete Repidemu ni makubari seshi ga ; 

2 tami no nomu mizu arazariki. Koko 
wo mote tami Mose to arasoite iu, 
Warera ni mizu wo ataete nomashime- 
yo. Mose karera ni iikeru wa, Nanji- 
ra nanzo ware to arasou ya? nanzo 

3 Iehoba wo kokoromuru ya ? Kashiko 
nite tami mizu ni kawaki ; tami ]\l6se 
ni mukaite tsubu5-aki iu, Nanji nadote 
warera wo Ejiputo yori michibiki ida- 
shite, warera to, warera no kodomo to, 
warera no kachiku wo kawaki ni 4 shinashimen to suru ya '? Koko ni oite 
Mose Iehoba ni yobawarite iu, Ware 
kono tami ni naui vio nasubeki ya? 
karera wa hotondo Avare wo ishi 

5 nite utan to suru nari. Iehoba 
Mose ni ii tamaikeru wa, Nanji 
tami no mae ni susumi, tami no 
uchi no aru toshiyoritachi wo tomo- 
nai ; kano nanji ga kawa wo uchishi 

6 tsue wo te ni torite yukeyo. Miyo, 
ware soko nite nanji no mae ni atarite, 
Horebu no iwa no ue ni tatan ; nanji 
iwa wo utsubeshi, shikaseba sore yori 
mizu iden, tami kore wo nomubeshi. 
Mose sunawachi Isuraeru no toshiyori- 
tachi no mae nite kaku okonaeri. 

7 Kakute kare sono tokoro no na wo 
Massa to yobi, mata Meriba to yo- 
beri : kowa Isuraeru no hitobito no 
arasoishi ni yori, mata sono Iehoba wa 
warera no uchi ni imasu 5'a ina to iite, 
Iehoba wo kokoromishi ni yoru 
nari. 

8 Toki ni Amareku kitarite Isuraeru to 

9 Repidemu ni tatakau. Mose Yoshua 
ni iikeru wa, Warera no tame ni hito 
wo erami, idete, Amareku to tatakae ; 
asu ware Kami no tsue wo te ni torite, 

10 oka no itadaki ni tatan. Yoshua suna- 
wachi Mose no onore ni iishi gotoku 
ni nashi, Amareku to tatakau ; Mose, 
Aron oyobi Horn Ava oka no itadaki ni 

11 noborishi ga ; Mose te wo age oreba 
Isuraeru kachi, te wo tarureba Amare- 

12 ku kateri. Shikaru ni Mose no te 
omoku naritareba, Aron to Horu ishi 
wo torite Mose no shita ni oldte, sono 
ue ni za seshime ; hitori wa konata, 
hitori wa kanata ni arite, Mose no te 
wo sasaetarishikaba, sono te hi no iri 

13 made sagarazariki. Koko ni oite Yo- 
shua yaiba wo mote, Amareku to sono 

14 tami wo yabureri. Iehoba Mose ni 
ii tamaikeru wa, Kore wo sho ni shiru- 
shite oboe to nashi, Yoshua no mimi 
ni kore wo ireyo : ware kanarazu 
Ainareku no na wo keshi sarite, tenka 
ni kore wo oboyuru koto nakarashimen 

15 to. Kakute Mose hitotsu no dan avo 
kizuki, sono na wo lehoba-nishi (Ieho- 

16 BA waga hata) to tonau. Mose iikera- 
ku, Iehoba no kurai ni mukaite, te wo Exodus. 76 SHUTSU EJIPUTO KI. 17. 16. agurn koto ari : Iehoba yoyo Amareku 
to tatakai tamawan. 

18 Koko ni Mose no shuto nam, Mitlean 
no saishi letero, Kami ga subete Mose 
no tame, mata sono tami Isuraeru no 
tame ni nashi tamaishi koto, Iehoba 
ga Isuraeru wo Ejiputo yori michibiki 

2 idashi tamaishi koto wo kikeri. Koko 
ni oite Mose no shuto letero kano oku- 
ri kaesareto arishi Mose no tsuma 
Chippora to, sono futari no ko wo tazu- 

3 sae kitaru : sono ko no hitori no na wa 
Gerushomu to in ; kowa Mose, Ware 
takoku ni kaku to nari oru to iitareba 

4 nari : ima hitori no na wa Eriezeru to 
iu ; kowa kare, Waga chichi no Kami 
ware wo tasuke, ware wo sukuite Paro 
no tsurugi wo manukareshime tamau 

5 to iitareba nari : kaku Mose no shuto 
letero, Mose no koclomo to tsuma wo 
tsurete, areno ni kitari, Mose ga Kami 
no 3'ama ni jin wo hareru tokoro ni 

6 itaru : kare sunawachi Mose ni iikeru 
wa, Nanji no shuto naru ware letero, 
nanji no tsuma oyobi kore to tomo 
narvi sono futari no ko wo tazusaete 

7 nanji ni itaru to. Mose idete sono 
shuto wo mukae, rei wo nashite kore 
ni kuchitsuke shi ; tagai ni sono ampi 
wo tote tomo ni temmaku ni iru. 

8 Shikashite Mose Iehoba ga Isuraeru 
no tame ni Paro to Ejiputobito to ni 
nashi tamaishi moromorono koto to, mi- 
chi nite aishi moromoro nokannan, oyo- 
bi Iehoba no onorera wo sukui tamai- 
shi koto wo sono shiito ni katarikereba ; 

9 letero Iehoba ga Isuraeru wo Ejiputo- 
bito no te yori sukui idashite, kore ni 
moromoro no megumi wo tamaishi 

10 koto wo yorokoberi. letero sunawa- 
chi iikeru wa, Iehoba wa homubeki 
kana, nanjira wo Ejiputobito no te to 
Paro no te yori sukui idashi; tami 
wo Ejiputobito no te no shita yori 

11 sukui idaseri. ima ware shiru Iehoba 
wa moromoro no kami yori mo 6i 
nari : karera goman wo takumashu 
shite, koto wo naseshi ga, Iehoba 

12 karera ni kateri to. Shikashite Mose 
no shuto letero hansai to ikenie wo 
Iehoba ni mochi kitareri : Aron oyobi Isuraeru no toshiyoritachi mina kitarite, 
Mose no shuto to tomo ni Kami no mae 

13 ni shoku wo nasu. Tsugi no hi ni 
itarite Mose za shite tami wo sabaki shi 
ga ; tami wa asa yori yu made Mose no 

14 katawara ni tateri. Mose no shuto 
Mose no subete tami ni nasu tokoro wo 
mite iikeru wa, Nanji ga tami ni nasu 
kono koto wa nani naru ya ? nani yue 
ni nanji wa hitori za shi orito, tami 
asa yori yu made nanji no katawara ni 

15 tatsuya? Mose sono shuto ni iikeru 
wa, Tami Kami ni towan tote ware ni 

16 kitaru nari : karera koto aru toki wa 
ware ni kitareba ; ware kore to kare to 
wo sabakite, Kami no nori to okite wo 

17 shirashimu. Mose no shuto kore ni 
iikeru wa, Nanji no nasu tokoro yoka- 

18 razu, Nanji kanarazu chikara oto- 
roen, nanji mo, nanji to tomo naru 
tami mo shikaran : kono koto nanji ni 
wa omoki ni sugu ; nanji hitori nite wa 
kore wo nasu koto atawazarubeshi. 

19 Ima waga kotoba wo kike, ware nanji 
ni saku wo sazuken ; negawaku wa 
Kami nanji to tomo ni imase : nanji 
tami no tame ni Kami no mae ni 

20 ori, uttae wo Kami ni nobej'o : nanji 
karera ni nori to okite wo oshie, 
karera no ayumubeki michi to, nasu- 
beki koto to wo karera ni shimese. 

21 Mata nanji subete no tami no uchi 
yori kashikoku shite Kami wo osore, 
makoto wo omonji, ri wo nikumu 
tokoro no hito wo erami, kore wo 
tami no ue ni tatete, sen nin no tsu- 
kasa to nashi, hyaku nin no tsu- 
kasa to nashi, go jii nin no tsukasa 
to nashi, ju nin no tsukasa to nasu- 

22 beshi : shikashite karera wo shite 
tsune ni tami wo sabakashime ; daiji 
wa subete kore wo nanji ni nobeshime, 
shoji wa subete karera ni mizukarakore 
wo sabakashimubeshi : kaku nanji no 
mi no wazurai wo habuki, karera wo 
shite nanji to sono nin wo tomo ni 

23 seshimeyo. Nanji moshi kono koto 
wo nashi, Kami mata kaku nanji ni 
meijinaba, nanji wa kore ni taen, kono 
tami mo mata yasuraka ni sono tokoro 

24 ni itaru koto avo ubeshi. Mose sono 
shuto no kotoba ni shitagaite, sono Exodus. 19. 23. SHUTSU EJIPUTO KI. 77 25 subetc iishi gotoku naseri. Mose su- 
nawachi Isuraeru no uchi yori amane- 
ku kashikoki hito wo eramite, kore wo 
tami no kashira to nashi, sen nin no 
tsukasa to nashi, hyaku nin no tsuka- 
sa to nashi, go jii nin no tsukasa to 
nashi, jii nin no tsukasa to naseri. 

26 Karera tsune ni tami wo sabaki : 
nanji wa kore wo Mose ni nobe, shoji 
wa subete mizukara kore wo sabakeri. 

27 Kakute Mose sono shiito wo kaeshi- 
tareba ; sono kuni ni yukinu. 

19 Isuraeru no hitobito Ejiputo no chi 
wo idete nochi mi tsuki me ni itarite, 
sono hi ni Shinai no areno ni itaru. 

2 Sunawachi karera Repidemu wo ide 
tachite, Shinai no areno ni itari, areno 
ni maku wo hareri ; kashiko uite Isu- 
raeru wa yama no mae ni ei wo moke- 

3 tari. Koko ni Mose noborite Kami 
ni itaru ni, Iehoba yama yori kare wo 
yobite ii tamawaku, Nanji kaku Yako- 
bu no ie ni ii, Isuraeru no hitobito ni 

4 tsugubeshi. Nanjira wa Ejiputobito 
ni waga nashitaru tokoro no koto wo 
mi, waga washi no tsubasa avo nobete, 
nanjira wo oite, ware ni itarashimeshi 

5 wo mitari. Sareba nanjira moshi 
yoku waga kotoba wo kiki, waga 
keiyaku wo mamoraba, nanjira wa 
moromoro no tami ni masarite waga 
takara to narubeshi : zenchi wa waga 

6 mono nareba nari: nanjira wa ware ni 
tai shite saishi no kuni to nari, kiyoki 
tami to narubeshi. Ivor era no kotoba 
wo nanji Isuraeru no hitobito ni tsugu- 

7 beshi. Koko ni oite Mose kitarite 
tami no toshiyoritachi wo yobi, Iehoba 
no onore ni meiji tamaishi kotoba wo 
kotogotoku sono mae ni nobetareba; 

8 tami mina hitoshiku kotaete iikeru 
wa, Iehoba no ii tamaishi tokoro wa, 
mina warera kore wo nasubeshi to. 
Mose sunawachi tami no kotoba wo 

9 Iehoba ni tsugu. Iehoba Mose ni ii 
tamaikeru wa, Miyo, ware atsuki 
kumo no uchi ni orite nanji ni nozomu, 
kore tami wo shite waga nanji to kata- 
ru wo kikashimete, nanji wo nagaku 
shinzeshimen ga tame nari to. Mose 
tami no kotoba wo Iehoba ni tsugetari. 

10 Iehoba Mose ni ii tamaikeru wa, Nanji tami no tokoro ni yukite, kyo, asu, 
kore wo kiyome, kore ni sono koromo 

11 wo arawase, sonae wo nashite liiikka 
wo mate, sowa mikka me ni Iehoba 
subete no tami no me no mae nite 

12 Shinai Zan ni kudareba nari. Nanji 
tami no tame ni mawari ni sakai wo 
mokete iiibeshi, Nanjira tsutsushinde 
yama ni noboru nakare, sono sakai ni 
sawarubekarazu : yama ni sawaru 
mono wa kanarazu korosarubeshi : 

18 te wo kore ni furubekarazu, sono mo- 
no wa kanarazu ishi nite uchi korosare, 
aruiwa i korosarubeshi : kemono to hito 
to wo iwazu, ikuru koto wo eji : rappa 
wo nagaku fuki narasaba, hitobito 

14 yama ni noborubeshi to. Mose suna- 
wachi yama wo kudari, tami ni itarite, 
tami wo kiyome, tami sono koromo wo 

15 arau. Mose tami ni iikeru wa, Sonae 
wo nashite mikka wo mate ; onna 

16 ni chikazukubekarazu. Kakute mikka 
no asa ni itarite, ikazuchi to inabikari, 
oyobi atsuki kumo yama no ue ni ari, 
mata rappa no koe arite hanahada taka- 

17 kari : ei ni aru tami mina furuu. Mose 
ei yori tami wo hiki idete, Kami ni 
awashimu ; tami yama no fumoto ni 

18 tatsu ni. Shinai Zan subete ke- 
muri wo idaseri, Iehoba hi no uchi ni 
arite, sono ue ni kudari tamaeba nari : 
sono kemuri kamado no kemuri no 
gotoku tachi nobori, yama subete furuu. 

19 Rappa no koe iyo-iyo takaku nari 
yukite, hageshiku narikeru toki, Mose 
kotoba wo idasu ni, Kami koe wo mote 

20 kotae tamau. Iehoba Shinai Zan ni 
kudari, sono yama no itadaki ni ima- 
shi ; shikashite Iehoba yama no itadaki 
ni Mose wo meshi tamaikereba ; Mose 

21 noboreri. Iehoba Mose ni ii tamai- 
keru wa, Kudarite tami wo imashimeyo, 
osoraku wa tami oshi yaburite, Iehoba 
ni kitarite min to shi, oku no mono 

22 shinuru ni itaran. Mata Iehoba ni 
chikazuku tokoro no saishira ni 
sono mi wo kiyomeshimeyo, osoraku 

23 wa Iehoba karera wo utan. Mose 
Iehoba ni iikeru wa, Tami wa Shinai 
Zanni enoboraji : sowa nanji warera wo 
imashimete, Yama no mawari ni sakai 
wo tate, yama wo kiyomeyo to ii tamai- EXODUS. 78 SHUTSU EJIPUTO KI. 19. 24. 24 tarcba nari, Iehoha kare ni ii tamai- 
kcru wa, Yuke, kudare ; shikashite 
nanji to Arou tomo ni nobori kitaru- 
beshi : tada saisliira to tami ni wa oshi 
yaburite ware ni nobori kitarasbimeza- 
re ; osoraku wa ware karera wo i;tan. 

25 Mose tami ni kudari yukite, kore ni 
tsngetari. 

20 Kami kono subete no kotoba wo nobeto 
ii tamawaku, 

2 Ware wa nanji no Kami Iehoba, nanji 
wo Ejiputo no chi, sono dorei taru ie 
yori micbibiki idasesbi mono nari. 

3 Nanji waga kao no mae ni ware no 
hoka nani mono wo mo kami to sube- 
karazu ; 

4 Nanji onore no tame ni nani no guzO 
wo mo kizamubekarazu ; mata kami wa 
ten ni am mono, shimo wa chi ni aru 
mono, narabi ni chi no shita no mizu 
no naka ni aru mono no, nani no kata- 

5 chi wo mo tsukiirnbekarazu : kore wo 
ogamubekarazu, kore nitsukobekarazu : 
ware Iehoba nanji no Kami wa nctamu 
Kami nareba, ware wo niknmu mono ni 
mukaite wa chichi no tsumi wo ko ni 

6 mukuite, san j'o dai ni oyoboshi ; ware 
wo ai shi, waga imashime wo mamorn 
mono ni wa, megumi wo hodokoshite, 
sen dai ni itaru nari. 

7 Nanji no Kami Iehoba no na wo mida- 
ri ni kuchi ni agubekarazu ; Iehoba wa 
onore no na wo midari ni kuchi ni agu- 
ru mono wo tsumi sede wa okazaru- 
beshi. 

8 Ansokunichi wo oboete kore wo kiyo- 

9 ku subeshi. Muika no aida hatarakite, 
nanji no subete no waza wo nasubeshi : 

10 nanuka wa nanji no Kami Iehoba no 
ansoku nareba, nani no waza wo mo 
nasubekarazu ; nanji mo, nanji no mu- 
suko musume mo, nanji no shimobe 
shimome mo, nanji no kachiku mo, 
nanji no mon no uchi ni oru yosoguni 

11 no hito mo shikari : sowa Iehoba mui- 
ka no uchi ni ten to chi to umi to, sore- 
ra no uchi no subete no mono wo tsu- 
kurite, nanuka me ni yasumitareba na- 
ri : koko wo mote Iehoba ansokunichi 
wo iwaite seijitsu to shi tamau. 

12 Nanji no chichi haha wo uyamae: 
kowa nanji no Kami Iehoba no nanji ni tamau tokoro no chi ni, nanji no 
inochi no nagakaran tame nari. 

13 Nanji korosu nakare. 

14 Nanji lian-in suru nakare. 

15 Nanji nusumu nakare. 

16 Nanji sono tonari ni tai shite, itsuwari 
no akashi wo tatsuru nakare. 

17 Nanji sono tonari no ie wo musaboru 
nakare, mata nanji no tonari no tsuma, 
oyobi sono shimobe, shimome, ushi, 
roba, narabi ni subete nanji no to- 
nari no mochimono wo musaboru 
nakare. 

18 Tami mina ikazuchi to, inabikari to. 
rappa no oto to, yama no kemureru to 
wo mitari : tami kore wo mite osore 

19 ononokite toku tachi, Mose ni iikeru 
wa, Nanji warera ni katare, Avarera 
kikan : tada Kami no Avarera ni katari 
tamau kotoarazarashimeyo, osoraku wa 

20 warera shinan. Mose tami ni iikeru 
wa, Osoruru nakare : Kami nanjira wo 
kokoromin tame, mata sono osore wo 
nanjira no kao no mae ni okite, nanjira 
ni tsumi wo okasazarashimen tame ni 

21 nozomi tamaeru nari. Koko ni oite 
tami wa toku ni tachishi ga, JMose wa 
Kami no imasu tokoro no atsuki kumo 
ni susumi itaru. 

22 Iehoba Mose ni ii tamaikeru wa, 
Nanji Isuraeru no hitobito ni kaku 
iubeshi, Nanpra wa ten yori waga 

23 nanjira ni mono iu wo mitari. Nanjira 
nani wo mo ware ni narabete tsuku- 
rubekarazu ; gin no kami wo mo, kin no 
kami wo mo, nanjira no tame ni tsuku- 

24 rubekarazu. Nanji tsuchi no dan wo 
ware ni kizukite, sono ue ni nanji no 
hansai to shuonsai, nanji no hitsuji to 
ushi wo sonobeshi : ware wa subete 
waga na wo oboeshimuru tokoro nitc, 
nanji ni nozomite nanji wo megumau. 

25 Nanji moshi ishi no dan wo ware ni 
tsukuru naraba, kiri ishi wo mote kore 
wo kizukubekarazu : sowa nanji moshi 
nomi wo kore ni atenaba, kore wo kega- 

26 subekereba nari. Nanji kizahashi yori 
waga dan ni noborubekarazu ; kore 
nanji no hazurii tokoro no sono ue ni 
arawaruru koto nakaran tame nari. 

21 Kore wa nanji ga tami no mae ni 
tatsubeki okite nari. Exodus. •21. 29. SHUTSU EJIPUTO KI. 79 2 Nanji Heburu no shimobe wo kau 
toki wa, roku nen no aida kore 
ui tsutome wo nasasliime; dai shi- 
chi neu ni \va tsuknnoi wo motome- 

3 zu shite kore "vvo lianatsubeshi. Kare 
moshi hitori mi nite kitaraba hitori- 
mi nite sarubeshi : moshi tsnma araba 
sono tsuma kore to tomo ni sarubeshi. 

4 Moshi sono shujin kore ni tsuma wo 
ataete, otoko no ko mata wa onna 
no ko kore ni umaretaraba ; tsuma to 
sono kodomora wa shujin ni zoku 
subeshi, kare wa hitori -mi nite saru- 

5 beshi. Shimobe moshi, Ware waga 
shujin to waga tsumako wo ai su; ware 
hanataruru wo konomazu to akiraka 

6 ni iwaba ; sono shujin kore wo sabaki- 
bito no moto ni tsure yuki, mata to 
aruiwa tobashira no tokoro ni tsure 
j^ukubeshi ; shikashite shujin kiri wo 
mote, kare no mimi wo sashi tosube- 
shi ; kare wa itsu made mo kore ni 
tsukdbeki nari. 

7 Hito moshi sono musume wo urite 
shimome to nasu toki wa, shimobe no 

8 gotoku ni sarubekarazu. Kare moshi 
sono yaku seshi shujin no kokoro ni 
kanawazaru toki wa, sono shujin 1-ore 
wo aganawashimuru koto wo ubeshi : 
saredo kore ni makoto narazu shite, 
mata kore wo kotokunibito ni uru koto 

9 wo nasu wo ubekarazu. Mata moshi 
kore wo onore no ko ni ataen to yaku 
shinaba, kore wo musume no gotoku 

10 ni ashirobeshi. Chichi moshi sono ko 
no tame ni hoka ni metoru koto aru to 
mo, kare ni kuimono to koromo wo 
atoru koto to, sono totsugi no michi 
to wa, kore wo taeshimubekarazu, 

11 Sono hito kare ni kono mitsu wo 
okonawazuba, kare wa kane wo tsu- 
kunowazu shite ide saru koto wo 
ubeshi. 

12 Hito wo uchite shinashimetaru mono 

13 wa kanarazu korosarubeshi. Moshi 
hito mizukara takumu koto naki ni, 
Kami hito wo sono te ni kakarashime 
tamau koto aru toki wa, ware nanji no 
tame ni hitotsu no tokoro wo mokure- 
ba, sono hito soko ni nogarubeshi. 

14 Hito moshi kotosara ni sono tonaribito 
wo hakarite korosu toki wa, nanji kore wo waga dan yori mo torae yukite 
korosubeshi. 

15 Sono chichi aruiwa haha wo utsu 
mono wa, kanarazu korosarubeshi. 

16 Hito wo kadowakashitaru mono wa, 
kore wo uritaru mo, nao sono te ni aru 
mo, kanarazu korosarubeshi. 

17 Sono chichi aruiwa haha wo nonoshi- 
ru mono wa korosarubeshi. 

18 Hito ai arasou toki ni hitori ishi 
mata wa kobushi wo mote, sono aite 
wo uchishi ni, shi ni itarazu shite toko 

19 ni tsuku koto aran ni ; moshi oki aga- 
rite tsue ni yorite ayumu ni itaraba, 
kore wo uchitaru mono wa yurusaru- 
beshi ; tadashi sono waza wo yasumeru 
tsukunoi wo nashite kore wo mattaku 
ieshimubeki nari. 

20 Hito moshi tsue wo mote sono shi- 
mobe aruiwa shimome wo utan ni, sono 
te no shita ni shinaba ; kanarazu basse- 

21 rarubeshi. Saredo kare moshi ichi 
nichi futsuka iki nobinaba, sono hito 
wa basserarezarubeshi : kare wa sono 
hito no kane nareba nari. 

22 Hito moshi ai arasoite harameru onna 
wo uchi, sono ko wo orisasen ni, hoka 
ni gai naki toki wa, kanarazu sono 
onna no otto no motomuru tokoro ni 
shitagaite tsumi serare, sabakibito no 

23 sadamuru tokoro wo nasubeshi. Moshi 
gai aru toki wa, inochi nite inochi wo 

24 tsukunoi, me nite me wo tsukunoi, ha 
nite ha wo tsukunoi, te nite te wo 
tsukunoi, ashi nite ashi wo tsukunoi, 

25 yaki nite yaki wo tsukunoi, kizu nite 
kizu wo tsukunoi, uchikizu nite uchi- 
kizu wo tsukunobeshi. 

2G Hito moshi sono shimobe no hitotsu 
no me, aruiwa shimome no hitotsu no 
me wo uchite, kore wo tsubusaba ; sono 
me no tame ni kore wo hanatsubeshi. 

27 Mata moshi sono shimobe no hitotsu no 
ha ka, shimome no hitotsu no ha wo 
uchi kakaba ; sono ha no tame ni 
kore wo hanatsubeshi. 

28 Ushi moshi otoko aruiwa onna wo 
tsukite shinashimenaba, sono ushi wo- 
ba kanarazu ishi nite uchi korosubeshi, 
sono niku wa kurobekarazu ; tadashi 
sono ushi no nushi wa tsumi nashi. 

29 Saredo ushi moshi moto yori tsuku ko- EXODUS. 80 SHUTSU EJIPUTO KI. 21. 29. to wo nasu mono ni shite, sono nushi 
kore ga tamo ni isame wo ukeshi koto 
aru ni, kore wo mamori okazu shite, 
tsui ni otoko aruiwa ouna wo korosu 
ni itarashimenaba ; sono ushi wa ishi 
nite utare, sono nushi mo mata koro- 

30 sarubeshi. Moshi kare aganai wo 
meizerarenaba, subete sono meizerare- 
shi mono wo inochi no tsukunoi ni 

81 idasubeshi. Musuko wo tsuku mo, 
musume wo tsuku mo, kono rei ni 

32 shitagaite nasubeshi. Ushi moshi 
shimobe aruiwa shimome wo tsukaba, 
sono shujin ni gin san ju shikeru wo 
atobeshi ; mata sono ushi wa ishi nite 
uchi korosubeshi. 

83 Hito moshi ana wo hiraku ka, mata 
wa hito moshi ana wo horu koto wo 
nashi, kore wo owazu shite, ushi arui- 

84 wa roba kore ni ochiiraba, ana no 
nushi kore wo tsukunoi, kane wo sono 
mochinushi ni atobeshi ; tadashi sono 
shinitaru kemono wa onore no mono 
to narubeshi. 

85 Kono hito no ushi moshi kano 
hito no wo tsuki korosaba ; futari sono 
ikeru ushi wo urite, sono atai wo wa- 
katsubeshi; mata sono shinitaru no wo 

86 mo wakatsubeshi. Saredo sono ushi 
moto yori tsuku koto wo nasu mono 
naru koto shire oru ni, sono nushi ko- 
re wo mamori okazarishi naraba ; sono 
hito kanarazu ushi wo mote ushi wo 
tsukunobeshi, tadashi sono shinitaru 
mono wa onore no mono to narube- 
shi. 

22 Hito moshi ushi aruiwa hitsuji wo 
nusumite kore wo koroshi, mata wa 
uru toki wa ; itsutsu no ushi wo mote 
hitotsu no ushi wo tsukunoi, yotsu no 
hitsuji wo mote hitotsu no hitsuji wo 

2 tsukunobeshi. Moshi nusubito no 
yaburi iru wo mite, kore wo uchite 
shinashimuru toki wa, kore ga tame ni 

8 chi wo nagasu ni oyobazu. Saredo 
moshi hi idete yori naraba, kore ga 
tame ni chi wo nagasubeshi : nusubito 
wa mattaku tsukunoi wo nasubeshi ; 
moshi mono arazaru toki wa, mi wo 
urite sono nusumeru mono wo tsuku- 

4 nobeshi. Moshi sono nusumeru mono 
makoto ni ikite sono te ni araba, sono ushi, roba, hitsnji taru ni kakawarazu ; 
bai shite kore wo tsukunobeshi. 
6 Hito moshi hatake aruiwa budobatake 
no mono wo kurawase, sono kachiku 
wo hanachite hito no hatake no mono 
wo kurau ni itarashimuru toki wa ; 
onore no hatake no yoki mono to, onore 
no budobatake no yoki mono wo mote 
sono tsukunoi wo nasubeshi. 

6 Hi moshi tobite ibara ni utsuri, sono 
tsumi agetaru kokumotsu, aruiwa ima- 
da karazaru kokumotsu, aruiwa hatake 
wo yakaba ; sono hi wo takitaru mono 
kanarazu kore wo tsukunobeshi. 

7 Hito moshi kane, aruiwa mono wo 
hito ni azukuru ni, sono hito no ie 
yori nusumi torareturu toki wa ; sono 
nusubito arawarenaba, kore wo bai 

8 shite tsukuuowashimubeshi. Nusubito 
moshi arawarezuba, ie no aruji wo 
sabakibito ni tsure yukite, kare ga 
sono hito no mono ni, te wo kaketaru 

9 ya ina wo mirubeshi. Nani no toga 
wo iwazu, ushi ni mo are, roba ni mo 
are, hitsuji ni mo are, koromo ni mo 
are, mata wa nani no usemono ni mo 
are, subete hito no mite, Kore sore 
nari to iu mono aru toki wa ; sabaki- 
bito sono ryOzo no kotoba wo kiku- 
beshi ; shikashite sabakibito no tsumi 
ari to suru mono kore wo bai shite 
sono aite ni tsukunobeshi. 

10 Hito moshi robaka, ushi ka, hitsuji ka, 
mata wa sono hoka no kachiku wo sono 
tonari ni azuken ni ; shinu ka, kizu tsu- 
keraruru ka, mata wa ubai sararuru 
koto arite, tare mo kore wo mishi 

11 mono naki toki wa; futari no aida ni 
sono tonari no mono ni te wo kakezu 
to Iehoba wo sashite chikau koto aru- 
beshi ; shikaru toki wa sono mochi- 
nushi kore wo uke irubeshi ; kano hito 
wa tsukunoi wo nasu ni oyobazu. 

12 Saredo moshi onore no moto yori nu- 
sumaretaru toki wa, sono mochinushi 

13 ni kore wo tsukunobeshi. Moshi ma- 
ta sono saki korosareshi toki wa, sore 
wo akashi no tame ni mochi kitaru- 
beshi ; sono saki korosareshi mono wa 
tsukunou ni oyobazu. 

14 Hito moshi sono tonari yori karitaru 
mono aran ni, sono mono kizu tsukerare, Exodus. 23. 12. SHUTSU EJIPUTO KI. 81 mata wa shinuru koto arite, sono 
mochinushi sore to tomo ni orazaru 
toki wa, kanai'azu kore wo tsukuno- 

15 beshi. Sono mochinushi sore to tomo 
ni oraba, kore wo tsukunou ni oyobazu, 
yatoishi mono naru toki mo shikari, 
sowa yatowarete kitarishi nareba 
nari. 

16 Hito moshi iinazuke arazaru otome 
woizanaite,kore to inetaraba, kanarazu 
kore ni okurimono shite tsuma to 

17 nasubeshi. Sono chichi moshi kore 
wo sono hito ni atom koto wo kataku 
kobamaba, otome ni sum okurimono 
ni terashite kane wo harobeshi. 

18 Majutsu wo tsukau onna wo ikashi 
okubekarazu. 

19 Subete kemono wo okasu mono woba 
kanarazu korosubeshi. 

20 Iehoba wo okite hoka no kami ni 
ikenie wo sasaguru mono woba koro- 

21 subeshi. Nanji takoku no hito wo iiaya- 
masubekarazu, mata kore wo shietagu- 
bekarazu ; nanjira mo Ejiputo no kuni 
ni oru toki wa takoku no hito tari- 

22 shi nari. Nanji subete yamome, arui- 
wa minashigo wo nayamasubekarazu. 

23 Nanji moshi karera wo nayamashite, 
karera ware ni yobawaraba, ware kana- 
razu sono yobawari wo kikubeshi ; 

24 waga ikari hageshiku nari, ware tsurugi 
wo mote nanjira wo korosan ; nanjira 
no tsuma wa yamome to nan, nanjira 
no koclomo wa minashigo to naran. 

25 Nanji moshi nanji to tomo ni am 
waga tami no mazushiki mono ni kane 
wo kasu toki Ava, kanekashi no gotoku 
nasubekarazu : mata kore yori risoku 

26 wo torubekarazu. Nanji moshi hito 
no koromo wo shichi ni toraba, hi no 
iru toki made ni kore wo kaesubeshi : 

27 sowa sono mi wo ou mono wa kore 
nomi ni shite, kore wa sono had a no 
koromo nareba nari ; kare nani no 
uchi ni inen ya ? kare ware ni yoba- 
waraba, ware kikan ; ware wa aware- 
mi am mono nareba nari. 

28 Nanji Kami wo nonoshimbekarazu, 
tami no tsukasa wo norobekarazu. 

29 Nanji no yutaka naru mono to, nanji no 
shiboritam mono to wo sasaguru koto 
wo okotaru nakare. Nanji no uigo 30 wo ware ni atobeshi. Nanji mata 
nanji no ushi to hitsuji wo mo kaku 
nasubeshi : sunawachi nanuka • haha 
to tomoni orashimete, yoka ni kore wo 

31 ware ni atobeshi. Nanjira wa ware no 
kiyoki tami to nambeshi : nanjira wa 
no nite kemono ni sakareshi mono no 
niku wo kurobekarazu; nanjira kore 
wo inu ni nage atobeshi. 

23 Nanji itsuwari no uwasa wo ii furasu- 
bekarazu : ashiki hito to te wo awasete 
hito wo shiyuru akashibito to nambeka- 

2 razu, Nanji oku no hito ni shitagaite 
aku wo nasubekarazu ; uttae ni oite 
kotae wo nasu ni atarite, oku no hito 
ni shitagaite michi wo magubekarazu : 

3 nanji mata mazushiki hito no uttae 
wo magete tasukubekarazu. 

4 Nanji moshi nanji no teki no ushi 
aruiwa roba no mayoi saru ni awaba, 
kanarazu kore wo hikite sono hito ni 

5 kaesubeshi. Nanji moshi nanji wo 
nikumu mono no roba no sono ni no 
shita ni taore fiisu wo miba, tsutsu- 
shimite kore wo sute sambekarazu, 
kanarazu kore wo tasukete, sono ni wo 
tokubeshi. 

6 Nanji mazushiki mono no uttae am 
toki ni sono sabaki wo magubekarazu. 

7 Itsuwari no koto ni tozakare ; tsumi 
naki mono to tadashiki mono to wa 
kore wo korosu nakare : ware wa ashi- 
ki mono wo gi to sum koto arazaru 

8 nari. Nanji mainai wo ukubekarazu : 
mainai wa hito no me wo kuramashi, 
tadashiki mono no kotoba wo mage- 

9 shimuru nari. Takoku no hito wo 
shietagubekarazu ; nanjira wa Ejiputo 
no kuni ni oru toki wa takoku no hito 
nite aritareba, takoku no hito no koko- 
ro wo shim nari. 

10 Nanji roku nen no aida nanji no chi 
ni tanemaki, sono mi wo kari irubeshi : 

11 tadashi dai shichi nen ni wa kore wo 
yasumasete tagaesazu ni okubeshi : shi- 
kashite nanji no tami no mazushiki mo- 
no ni kurau koto wo eseshimeyo : sono 
amareru mono wa no no kemono kore 
wo kurawan. Nanji no budobatake mo, 
kanranbatake mo kaku no gotoka nasu- 

12 beshi. Nanji muika no aida nanji no 
waza wo nashi nanuka ni yasumubeshi : 11 Exodus. 82 SHUTSU EJIPUTO KI. 23. 12 kaku nanji no ushi oyobi roba wo yasii- 
maso, nanji no shimomc no ko oyobi 
takoku no hito wo shite iki wo tsuka- 

13 shimeyo. Waga nanji ni iishi koto ni 
subete kokoro wo niochiiyo : hoka no 
kamigami no na wo tonobekarazu, 
mata kore wo nanji no kuchi yori kikoe- 
shimezare. 

14 Nanji toshi ni mi tabi waga tame ni 

15 iwai wo mamorubeshi. Nanji tane 
irenu pan no iwai wo mamorubeshi : 
sunawachi waga nanji ni meizeshi go- 
toku, Abibu no tsuki no sadame no 
toki ni oite, nanuka no aida tane irenu 
pan wo kurobeshi ; (sowa sono tsuki 
ni nanji Ejiputo yori idetareba nari :) 
munashide nite waga mae ni izuru 

16 mono arubekarazu : mata kari-ire-doki 
no iwai wo mamorubeshi, kore suna- 
wachi nanji ga hone-orite hatake ni 
maker u mono no hajime no mi wo iwau 
nari : mata tori-ire no iwai wo mamo- 
rubeshi, kore sunawachi nanji no hone- 
ori ni yorite nareru mono wo toshi no 
owari ni hatake yori tori iruru mono 

17 nari. Nanji no otoko taru mono wa 
mina toshi ni mi tabi Shu Ikhoba no 
mae ni izubeshi, 

18 Nanji waga ikenie no chi wo tane 
ireshi pan to tomo ni sasagubekarazu ; 
mata waga iwai no abura wo akuru 

19 asamade nokoshi okubekarazu. Nanji 
no chi ni hajime ni niusuberu mi no 
hatsu wo nanji no Kami Iehoba no ie 
ni mochi kitarubeshi. Nanji ko yagi 
wo sono haha no chichi nite nirubeka- 
razu. 

20 Miyo, ware ten no tsukai wo tsuka- 
washite nanji ni sakidatase, michi nite 
nanji wo mamorase, nanji wo waga 
sonaeshi tokoro ni michibikashimen. 

21 Nanjira sono mae ni tsutsushimi ori, so- 
no kotoba ni shitagae ; kore wo ikara- 
suru nakare : kare nanjira no toga wo 
yurusazarubeshi ; waga na kare no uchi 

22 ni areba nari. Nanji moshi kare ga 
kotoba ni shitagai, subete waga iu 
to' oro wo nasaba, ware nanji no 
teki no teki to nari, nanji no ata 

23 no ata to narubeshi. Waga tsukai 
nanji ni sakidachi yukite, nanji wo 
Amoribito, Hetebito, Perijibito, Kanan- bito, Hibibito oyobi lebusubito ni 
michibiki itaran, ware karera wo tatsu- 

24 beshi. Nanji karera no kami wo 
ogamubekarazu, kore nitsukobekarazu, 
karera no saku ni narau nakare : nanji 
sorera wo kotogotoku kobochi, sono 

25 guzo wo uchi kudakubeshi. Nanjira 
n,o Kami Iehoba ni tsukaeyo, saraba 
Iehoba nanjira no pan to mizu wo 
shuku shi ; nanjira no uchi yori yamai 

2G wo nozoki tamawan. Nanji no kuni 
no uchi ni wa ryuzan suru mono 
naku, haramazaru mono nakarubeshi : 
ware nanji no hi no kazu wo mitasan. 

27 Ware waga osore wo nanji no saki ni 
tsukawashi, nanji ga itaru tokoro no 
tami wo kotogotoku yaburi, nanji no 
moromoro no teki wo shite nanji 

28 ni ushiro wo miseshimen. Ware ku- 
mabachi wo nanji no saki ni tsukawa- 
san, kore Hibibito, Kananbito, oyobi 
Hetebito wo nanji no mae yori oi haro- 

29 beshi. Ware karera wo ichi nen no 
uchi ni wa, nanji no mae yori oi hara- 
waji ; osoraku wa tochi areno no 
kemono mashite, nanji wo gai sen. 

30 Ware yoyaku ni karera wo nanji no 
mae yori oi harawan, nanjira wa tsni 
ni mashite sono chi wo uru ni itaran. 

31 Ware nanji no sakai wo sadamete, 
Kokai yori Perishitebito no umi ni 
itarase, areno yori Kawa ni itarashi- 
men ; ware kono chi ni sinnern mono 
wo nanji no te ni watasan, nanji i are- 
ra wo nanji no mae yori oi harobeshi. 

32 Nanji karera oyobi karera no kami to 
naui no keiyaku wo mo nasubekarazu. 

33 Karera wa nanji no kuni ni sumubeki ni 
arazu, osoraku wa karera nanji wo 
shite ware ni tsumi wo okasashimen : 
nanji moshi karera no kami ni tsukae- 
naba, sono loto kanarazu nanji no 
wana to narubeki nari. 

24 Mata Mose ni ii tamaikeru wa, Nanji 
Aron, Nadabu, Abiu, oyobi Isnraeru no 
shichi jii nin no toshiyori to tomo ni 
Ikhoba no nioto ni nobori kitare ; shi- 
kashite nanjira haruka ni tachite oga- 

2 mubeshi : Mose hitori Iehoba ni 
chikazukubeshi ; karera wa chikayoru- 
bek arazu ; mata tami mo kare to tomo 

3 ni noborubek arazu. Mose kitarite Exodus. 25. 17. SHUTSU EJrPUTO KI. 83 Iehoba no subete no kotoba, oyobi 
souo subete no okite wo tami ni tsu- 
geshi ni ; tami mina do-on ni kotaete 
iu, Iehoba no notamaishi kotoba wa 

4 mina warera kore wo nasubesbi. Mose 
Iehoba no kotoba wo kotogotoku kaki 
shirushi, asa tsuto ni oki iclete, yama 
no fumoto ni dan wo kiznki, Isuraeru 
no jii ni no wakare ni shitagaite, ju ni 

5 no hashira wo tate ; shikashite Isura- 
eru no hitobito no uchi no wakaki hito- 
tachi wo tsukawashite, Iehoba ni 
hansai wo sasagesbime, ushi wo mote 

6 shuonsai wo sonaeshimu. Mose toki 
ni sono chi no nakaba wo torite, hachi 
ni ire mata sono chi no nakaba wo 

7 dan no ue ni sosogeri. Shikashite 
keiyaku no fumi wo torite, tami ni 
yomi kikasetaru ni ; karera kotaete iu, 
Iehoba no notamau tokoro wa mina 
warera kore wo nashite shitagobeshi 

8 to. Mose sunawachi sono chi wo torite 
tami ni sosogite iu, Kore sunawachi 
Iehoba ga kono subete no kotoba ni 
tsukite nanji to musubi tamaeru keiya- 

9 ku no chi nari. Kakiite Mose, Aron, 
Nadabu, Abiu, oyobi Isuraeru no shichi 
jii nin no toshiyori nobori yukite ; 

10 Isuraeru no Kami wo miru ni ; sono 
ashi no shita ni wa sukitOreru aodama 
wo mote tsukureru gotoki mono arite, 
kagayakeru sora ni sa mo nitari. 

11 Kami wa Isuraeru no kono kashiratachi 
ni sono te wo kake tamawazariki : 
karera wa Kami wo mi, mata kui nomi 
wo naseri. 

12 Koko ni Iehoba Mose ni ii tamaikeru 
wa, Yama ni noborite ware ni kitari, 
soko ni ore : ware waga karera wo 
oshien tame ni kaki shiruseru okite to 
imashime wo nosuru tokoro no ishi no 

13 ita wo nanji ni ataen. Mose sono 
jusha Yoshua to tomo ni tachi agari : 
Mose noborite Kami no yama'ni itaru. 

14 Toki ni kare toshiyoritachi ni iikeru 
wa, Warera no nanjira ni kaeru made 
nanjira wa koko ni machi ore : mij'o, 
Aron to Horn nanjira to tomo ni ari, 
subete koto aru mono Ava karera ni 

15 itarubeshi. Shikashite Mose yama 
ni noborishi ga, kumo yama wo 6i 

16 ora. Sunawachi Iehoba no eiko Shinai Zan no ue ni todomarite, ku- 
mo yama wo ou koto muika narishi 
ga, nanuka ni itarite Iehoba kumo no 

17 uchi yori Mose wo yobi tamau. Ie- 
hoba no eiko yama no itadaki ni mo- 
yuru hi no gotoku ni Isuraeru no hito- 

18 bito no me ni mietari. Mose kumo no 
uchi ni iri, yama ni noboreri : Mose 
shi jii nichi shi jii ya yama ni oru. 

25 Iehoba Mose ni tsugete, ii tamaike- 

2 ru wa, Isuraeru no hitobito ni tsugete. 
Ware ni sasagemono wo mochi kitare 
to ie : subete sono kokoro ni kononde 
idasu mono yori wa, nanjira sono 
ware ni sasaguru tokoro no mono 

3 wo torubeshi. Xanjira ga karera 
yori torubeki sono sasagemono wa 
kore nari ; sunawachi kogane, shi- 

4 rogane, akagane ; ao, murasaki, kure- 

5 nai no ito, asa, yagi no ke ; akazome 
no o hitsuji no kawa, mami no kawa, 

6 nemunoki ; tomoshi abura, nuri abura 
to kobashiki ko wo totonou tokoro no 

7 kor5^o ; soko oyobi epode to mune-ate 

8 ni hamuru tama. Karera waga tame 
ni kiyoki tokoro wo tsukurubeshi ; 

9 ware karera no uchi ni suman. Sube- 
te waga nanjira ni shimesu tokoro ni 
shitagai, makuya no hinagata, oyobi 
sono utsuwa no hinagata ni shitagaite, 
kore wo tsukurubeshi. 

10 Karera nemunoki wo mote hako wo 
tsukurubeshi : sono nagasa w^a ni 
kyubito ban, sono haba wa ichi kyubi- 
to ban, sono takasa wa ichi kyubito 

11 ban narubeshi. Nanji junkin wo mote 
kore wo oubeshi, sunawachi uchi soto 
tomo ni kore wo 6i, sono ue no mawari 

12 ni kin no fuchi wo tsukurubeshi. Nan- 
ji kin no wa yotsu wo ite, sono yotsu 
no ashi ni tsukubeshi ; sunawachi ko- 
nata ni futatsu no wa, kanata ni futa- 

13 tsu no wa wo tsukubeshi. Nanji mata 
nemunoki wo mote sao wo tsukurite, 

14 kore ni kin wo kisubeshi. Shikashite 
sono sao wo hako no katawara no wa 
ni sashi irete, kore wo mote hako wo 

15 kakubeshi. Sao wa hako no wa ni 
sashi ire okubeshi ; sore yori nuki ha- 

16 nasubekarazu. Nanji waga nanji ni 
atom okite wo sono hako ni osamu- 

17 beshi. Nanji junkin wo mote shoku- EXODUS. 84 SHUTSU EJIPUTO KI. 25. 17. zaisho wo tsukurubeshi ; sono nagasa 
wa ni kyubito bau, souo baba wa ichi 

18 kyubito bau narubesbi. Nanji kin wo 
mote futatsu no kerubiniu wo tsukuru- 
beshi ; sunawachi tsuchi nite uchite 
kore Avo tsukuri, sbokuzaisbo no ryo- 

19 ho ni okubeshi. Hitotsu no kerubimu 
wo konata ni, hitotsu no kerubimu wo 
kanatani tsukure; sunawachi kerubimu 
wo sbokuzaisbo no rj^obo ni tsukuru- 

20 beshi. Kerubimu wa tsubasa avo ta- 
kaku nobe, sono tsubasa wo mote sbo- 
kuzaisbo wo oi, sono kao wo tagai ni 
ai mukubeshi : sunawachi kerubimu no 
kao wa sbokuzaisbo ni mukobeshi. 

21 Nanji sbokuzaisbo wo hako no ue ni 
sue ; mata waga nanji ni atoru okite 

22 wo hako no uchi ni osamubeshi. So- 
ko nite ware nanji ni ai, sbokuzaisbo 
no ue yori, okite no hako no ue naru 
futatsu no kerubimu no aida yori shite, 
ware, Isuraeru no hitobito no tame ni, 
waga nanji ni meizen to suru moromo- 
ro no koto wo nanji ni kataran. 

23 Nanji mata neniunoki wo mote tsukue 
wo tsukurubeshi ; sono nagasa wa ni 
kyubito, sono haba wa ichi kj'ubito, so- 
no takasa wa ichi kyubito bau narube- 

24 shi. Shikasbite, nanji junkiu wo kore 
ni kise, sono mawari ni kin no fuchi wo 

25 tsukurubeshi. Nanji sono mawari ni 
te-haba no fuchi wo tsukuri, sono fuchi 
no mawari ni, kin no kobuchi wo tsuku- 

26 rubeshi. Mata sore ga tame ni, kin no 
wa yotsu wo tsukuri, sono ashi no yo 

27 sumi ni, souo wa wo tsukubeshi, Wa 
wa fuchi no soba ni tsukubeshi, kowa 
tsukue wo kaku tokoro no sao wo iruru 

28 tokoro nari. Mata memunoki wo mo- 
te sono sao wo tsukurite, kore ni kin 
wo kisubeshi, tsukue wa kore ni yorite 

29 kakarubeki nari. Nanji mata sore ni 
mochiyuru sara, saji, shaku, oyobi sake 
wo sosogu tokoro no sakazuki wo tsu- 
kurubeshi : sunawachi junkin wo mote 

30 kore wo tsukurubeshi. Nanji tsukue 
no ue ni sonae no pan wo okite, tsune 
ni waga mae ni arashimubeshi. 

31 Nanji junkin wo mote hitotsu no todai 
wo tsukurubeshi, todai wa tsuchi wo 
mote uchite kore wo tsukurubeshi : so- 
no daiza, jiku, utena, fushi, hana wa 32 sore ni tsuranarasbimubeshi : mata 
mutsu no eda wo sono katawara yori 
idesbimubeshi : sunawachi todai no mi- 
tsu no eda wa kono katawara yori ide, 
todai no mitsu no eda wa kano kata- 

33 wara yori idesbimubeshi : hadankyo no 
hana no katachi seru mitsu no utena, 
fushi, o3^obi hana to tomo ni kono eda ni 
ari ; mata hadankyo no hana no katachi 
seru mitsu no utena, fushi oyobi hana 
to tomo ni kano eda ni arubeshi ; todai 
yori izuru mutsu no eda wo mina kaku 

34 no gotoku ni subeshi : hadankyo no 
hana no katachi seru yotsu no utena, 
sono fushi oyobi hana to tomo ni todai 

35 ni arubeshi : futatsu no eda no shita ni 
hitotsu no fushi arashime, mata sono 
futatsu no eda no shita ni hitotsu no 
fushi arashime, mata sono futatsu no 
eda no shita ni hitotsu no fushi arashi- 
mubeshi, todai yori izuru mutsu no eda 

36 mina kaku no gotoku narubeshi. Sono 
fushi to eda to wa sore ni tsuranarashi- 
me : mina tsuchi nite uchite junkin wo 

37 mote tsukurubeshi. Mata sore ga tame 
ni nanatsu no tomoshibizara wo tsuku- 
ri, souo tomoshibizara wo ue ni suete 
sono mukau wo terasashimubeshi. 

38 Souo shinkaki to shintorizara wo mo 

39 junkin narashimubesbi. Todai to ko- 
no subete no utsuwa wo tsukuru ni wa, 
junkin ichi taranto avo mochiyubeshi. 

40 Nanji yama nite shimesareshi hinagata 
ni shitagaite, kore wo tsukuru koto ni 
kokoro wo mochiiyo. 

26 Nanji mata makuya no tame ni, to 
no maku wo tsukurubeshi ; sono maku 
Ava suuaAA'acbi asa no yori-ito, ao, 
murasalsi, oyobi kurenai no ito avo 
mote kore wo tsukuri, takumi ni 
kerubimu aa'O sono ue ni ori idasubeshi. 

2 Hitotsu no maku no nagasa A\'a ni ju 
hachi kyubito, hitotsu no maku no haba 
wa shi kyubito narubeshi : maku A\"a 
mina sono sunshaku avo onaju subeshi. 

3 Sono maku itsutsu avo tagai ni tsurane 
aAvase, mata sono hoka no maku itsutsu 
AVO mo tagai ni tsurane aAvasubeshi. 

4 Shikasbite sono hito tsurane no maku no 
fuchi ni oite sono aAvasedokoro no ha- 
shi ni, ao-iro no chi avo tsukubeshi; ma- 
ta hoka no hito tsurane no maku no awa- EXODUS. 26. 32. SHUTSU EJIPUTO KI. 85 setlokoro no fuchi ni mo, kaku nasube- 

5 shi. Nanji hito tsurane no maku ni, 
clii go ju wo tsuke, mata hoka no 
hito tsurane no maku no awasedokoro 
no fuchi ni mo chi go ju wo tsuke ; 
kaku sono chi wo shite kare to kore to 

6 ai tai seshimubesbi. Shikashite kin no 
kwan go ju wo tsukuri, sono kwan 
wo mote maku wo tsurane awasete, 
hitotsu no makuya to nasubeshi. 

7 Nanji mata yagi no ke wo mote maku 
wo tsukurite makuya no ue no oi to 
nasubeshi : sunawachi maku ju ichi wo 

8 tsukurubeshi. Sono hitotsu no maku no 
nagasa wa san ju kyubito, sono hitotsu 
no maku no haba wa shi kyubito naru- 
beshi : sunawachi sono ju ichi no 
maku wa sunshaku wo hitotsu ni su- 

9 beshi. Shikashite sono maku itsutsu 
wo hitotsu ni tsurane, mata sono maku 
mutsu wo hitotsu ni tsurane, sono 
mutsu me no maku wo makuya no mae 

10 ni tatamubeshi. Mata sono hito 
tsurane no maku no fuchi, sunawachi 
sono awasedokoro no hashi ni chi 
go ju wo tsuke, mata hoka no hito 
tsurane no maku no awasedokoro 
ni mo chi go jii wo tsukubeshi. 

11 Shikashite akagane no kwan go ju wo 
tsukuri, sono kwan wo chi ni kakete, 
sono maku wo tsurane aAvasete, hitotsu 

12 to nasubeshi, Sono temmaku no 
maku no amareru nokori, sunawachi 
sono amareru han maku woba makuya 

13 no ushiro ni tareshimubeshi. Tem- 
maku no maku no amareru mono 
wa, konata ni ichi kyubito, ka- 
nata ni ichi kyubito ari, kore wo 
makuya no ryoho, konata kanata ni 

14 tarete, kore wo oubeshi. Nanji akaku 
sometaru o yagi no kawa wo mote ma- 
kuya no oi wo tsukuri, sono ue ni 
mami no kawa no oi wo hodokosu- 
beshi. 

15 Nanji nemunoki wo mote makuya no 

16 tame ni tate ita wo tsukurubeshi. Hito 
hira no ita no nagasa wa ju kyubito, 
hito hira no ita no haba wa ichi kyubi- 

17 to han narubeshi. Ita goto ni futatsu 
no hozo wo tsukurite, kare to kore to 
kui awashimeyo : makuya no ita ni 
wa mina kaku no gotoku nasubeshi. 18 Nanji makuya no tiime ni ita wo tsu- 
kurubeshi, sunawachi niinami muki no 
kata no tame ni ita ni jii mai wo tsu- 

19 kurubeshi. Shikashite sono nijfi mai 
no ita no shita ni, gin no za shi jii wo 
tsukurubeshi : sunawachi kono ita no 
shita ni mo sono futatsu no hozo no 
tame ni futatsu no za arashime, kano 
ita no shita ni mo sono futatsu no 
hozo no tame ni futatsu no za ara- 

20 shimubeshi : makuya no hoka no kata, 
sunawachi sono kita no kata no tame 
ni mo ita ni ju mai wo tsukurubeshi : 

21 shikashite kore ni gin no za shiju 
wo tsukuri ; kono ita no shita ni mo 
futatsu no za, kano ita no shita ni mo 

22 futatsu no za arashimubeshi. Maku- 
ya no ushiro, sunawachi sono nishi no 
kata no tame ni ita roku mai wo tsuku- 

28 rubeshi. Mata makuya no ushiro no 
futatsu no sumi no tame ni ita ni 

24 mai wo tsukurubeshi. Sono ni mai wa 
shita nite ai gasseshime, sono itadaki 
made hitotsu ni tsuranarashimubeshi, 
hitotsu no wa ni oite shikari : sono ni 
mai tomo ni kaku no gotoku narubeshi ; 
sorera wa futatsu no sumi no tame ni 

25 mokuru mono nari. Sono ita wa 
awasete hachi mai, sono gin no za wa 
ju roku za ; kono ita ni mo futatsu no 
za, kano ita ni mo futatsu no za arashi- 

26 mubeshi, Nanji nemunoki wo mote 
yokogi wo tsukuri ; makuya no konata 
no ita no tame ni itsutsu wo moku- 

27 beshi, mata makuya no kanata no ita no 
tame ni yokogi itsutsu wo moke, ma- 
kuya no ushiro, sunawachi sono nishi 
no kata no ita no tame ni yokogi itsu- 

28 tsu wo mokubeshi. Ita no tada-naka 
ni aru naka no yokogi woba hashi 

29 yori hashi made torashimubeshi, Shi- 
kashite sono ita ni kin wo kise, kin 
wo mote kore ga tame ni wa wo tsu- 
kurite, yokogi wo kore ni tsuranuki : 
mata sono yokogi ni kin wo kisubeshi. 

30 Nanji j^ama nite shimesareshi tokoro 
no sono nori ni shitagaite makuya wo 
tatsubeshi. 

31 Nanji mata ao, murasaki, kurenai no 
ito, oyobi asa no yori-ito wo mote 
maku wo tsukuri ; takumi ni kerubimu 

32 wo sono ue ni ori idasubeshi : shika- EXODUS. 86 SHUTSU EJIPUTO KI. 26. 32. shite kiu wo kisetaru j-otsu no neinu- 
noki no hashira no ue ni kore wo l<a- 
kubeshi : sono kagi wa kin ni shi, 

33 sono hashira wa j^otsu no gin no 
za no ue ni snubeshi. Nanji sono 
maku wo kwan no shita ni kake, 
soko ni sono maku no uchi ni okite 
no hako wo osamubeshi ; sono maku 
sunawachi uanjira no tame ni kij'oki 
tokoro to ito kiyoki tokoro wo wa- 

34 katan. Nanji ito kiyoki tokoro ni 
aru okite no hako no ue ni sho- 

35 kuzaisho wo suubeshi. Shikashite 
sono maku no soto ni tsukue wo sue, 
makuya no minami no kata ni todai 
wo suete, tsukue ni mukawashimu- 
beshi ; tsukue wa kita no kata ni suu- 

36 beshi. Mata ao, murasaki, kurenai no 
ito, oyobi asa no yori-ito wo mote 
tobari wo ori nashite, Makuya no iri- 

37 kuchi ni kakubeshi. Mata sono tobari 
no tame ni nemunoki avo mote hashira 
istutsu wo tsukurite, kore ni kin wo 
kise; sono kagi wo kin ni subeshi : 
mata sono hashira no tame ni akagane 
wo mote itsutsu no za wo irubeshi. 

27 Nanji nemunoki wo mote nagasa go 
kyubito, haba go kyubito no clan wo 
tsukurubeshi ; sono dan wa shikaku : 
sono takasa wa san kyubito narubeshi ; 

2 sono yo sumi no ue ni sore no tsuno 
wo tsukurite, sono tsuno wo sore yori 
ideshime : sono dan ni wa akagane wo 

3 kisubeshi. Mata hai wo ukuru tsubo 
to, jiino to, hachi to, nikusashi to, 
hizara wo tsukurubeshi : dan no utsu- 
wa wa mina akagane wo mote kore wo 

4 tsukurubeshi. Nanji dan no tame ni 
akagane wo mote k ana- ami wo tsukuri; 
sono ami no ue ni sono yo sumi ni 
akagane no wa wo yotsu tsukurubeshi. 

5 Shikashite sono ami wo dan no naka 
hodo no fuchi no shita ni suete, kore 
wo dan no nakaba ni tasseshimubeshi. 

6 Mata dan no tame ni sao wo tsukuru- 
beshi, sunawachi nemunoki wo mote 
sao wo tsukuri, akagane wo kore ni 

7 kisubeshi. Sono sao wo wa ni tsura- 
nuki, sono sao wo dan no ryoho ni 

8 arashimete, kore wo kakubeshi. Dan 
wa nanji ita wo mote kore wo utsuro 
ni tsukuri ; nanji ga yama nite shime- sareshi gotoku ni kore wo tsukuru- 
beshi. 
9 Nanji mata makuya no niwa wo tsuku- 
rubeshi : minami ni mukaite wa, niwa 
no tame ni minami no kata ni nagasa 
hyaku kyubito no hoso nuno no maku 
wo mokete, sono ippo ni atsubeshi : 

10 sono ni ju no hashira, oyobi so- 
no ni ju no za wa akagane ni 
shi : sono hashira no kagi oyobi sono 

11 keta wa gin ni subeshi. Mata kita no 
kata ni atarite, nagasa hyaku kyubito 
no maku wo sono tate ni moUi- 
beshi ; sono ni ju no hashira to, sono 
hashira no ni ju no za wa akagane 
ni shi, hashira no kagi to sono keta 

12 wa gin ni subeshi. Niwa no yoko, 
sunawachi sono nishi no kata ni wa 
go ju kyubito no maku wo moku- 
beshi : sono hashira wa tO, sono za 

13 mo to. Mata higashi ni mukaite wa, 
niwa no higashi no kata no haba wa 

14 go ju kyubito ni subeshi. Shikashite 
kono ippo ni ju go kyubito no maku 
wo mokubeshi; sono hashira wa mitsu, 

15 sono za mo mitsu. Mata kano ippO 
ni mo ju go kyubito no maku wo mO- 
kubeshi : sono hashira wa mitsu, sono 

16 za mo mitsu. Niwa no mon no tame ni 
ao, murasaki, kurenai no ito, oyobi asa 
no yori-ito wo mote, ori nashitaru ni ju 
kyubito no tobari wo mokubeshi : sono 
hashira wa yotsu, sono za mo yotsu. 

17 Niwa no rnawari no hashira wa mina 
gin no Ueta wo mote tsuzuke, sono 
kagi wo gin ni shi, sono za wo akaga- 

18 ne ni subeshi. Niwa no tate wa hyaku 
kyubito, sono yoko wa go ju kyubito 
zutsu, sono takasa wa go kyubito, asa 
no yori-ito avo mote tsukuri nashi, sono 

19 za wo akagane ni subeshi. Subete 
makuya ni mochiyuru tokoro no moro- 
moro no utsuwa, narabi ni sono kugi, 
oyobi niwa no kugi wa akagane wo 
mote tsukurubeshi. 

20 Nanji mata Isuraeru no hitobito ni 
meiji, kanran wo katete toritaru kiyoki 
abura wo tomoshibi no tame ni nanji 
ni mochi kitarashimete, taezu tonio- 

21 shibi wo tomosubeshi. Shukwai no 
makuya ni oite, okite no mae naru 
maku no soto ni, Aron to sono kora Exodus. 28. 26. SHUTSU EJIPUTO KI. 87 yoi yori asa made, Iehoba no mae ni 
sono tomoshibi wo totonobeshi : kore 
wa Isuraeru no hitobito ga yoyo taezu 
niamorubeki nori nari. 
28 Nauji Isuraeru no hitobito no uchi 
yori nanji no kyodai Aron to sono 
kora, sunawachi Ai'on to sono ko 
Nadabu, Abiu, Ereazaru, Itamaru 
nanji ni itarashimete, kare wo shite 
ware ni mukaite, saishi no tsutome wo 

2 nasashimubeshi. Nanji mata nanji no 
kyodai Aron no tame ni kiyoki koromo 
wo tsukurite, kare no mi ni homare to 

8 sakae arashimubeshi. Nanji subete 
kokoro ni chie aru mono, sunawachi 
waga chie no rei wo mitashi okitaru 
monodomo ni katarite, Aron no koromo 
wo tsukurashime, kore wo mote Ai'on 
wo kiyomete ware ni saishi no tsutome 

4 wo nasashimubeshi. Karera ga tsu- 
kurubeki koromo wa kore nari ; suna- 
wachi mune-ate, epode, uwagi, ichi- 
matsu no shitagi, kashirazutsumi, oyo- 
bi obi, karera nanji no kyodai Aron 
to, sono kora no tame ni kiyoki koromo 
wo tsukurite, kare wo shite saishi no 
tsutome wo ware ni mukaite nasu koto 

5 wo eseshimubeshi. Sunawachi karera 
kin, ao, murasaki, kurenai no ito, oyo- 
bi asa-ito wo torite mochiyubeshi. 

6 Mata kin, ao, murasaki, kurenai no 
ito, oyobi asa no yori-ito wo mote 
takumi ni epode wo ori nasubeshi. 

7 Epode ni wa futatsu no kata-ate wo 
hodokoshi ; sono futatsu no hashi 
wo tsuranete kore wo awasubeshi. 

8 Epode no ue ni arite, kore wo tsuka- 
nuru tokoro no obi wa, sono mono 
onaju shite, epode no tsukuri no goto- 
ku ni subeshi ; sunawachi kin, ao, 
murasaki, kurenai no ito, oyobi asa no 
yori-ito wo mote kore wo tsukurubeshi. 

9 Nanji futatsu no soko wo torite, sono 
ue ni Isuraeru no kora no na wo eri 

10 tsukubeshi : sunawachi karera no uma- 
re ni shitagaite, sono na mutsu wo 
hitotsu no tama nieri, sono nokorinona 
mutsu wo hoka no tama ni erubeshi, 

11 Tama ni horimono suru hito no in wo 
horu gagotokuni, nanji Isuraeru no kora 
no na wo sono futatsu no tama ni eri 
tsuke ; sono tama wo kin no fuchi ni 12 hamubeshi. Kono futatsu no tama wo 
epode no kata-ate no ue ni tsukete, Isu- 
raeru no kora no oboe no tama to nara- 
shimubeshi : sunawachi Aron Iehoba 
no mae ni oite karera no na wo sono 
futatsu no kata ni oute, oboe to narashi- 
mubeshi. 

13 Nanji kin no fuchi wo tsukurubeshi : 

14 shikashite juukin wo kumite, himo no 
gotoki futatsu no kusari wo tsukuri: so- 
no kumeru kusari wo kano fuchi ni 

15 tsukubeshi. Nanji mata sabaki no mu- 
ne-ate wo takumi ni ori nashi ; epode 
no tsukuri no gotoku ni kore wo tsuku- 
rubeshi ; sunawachi kin, ao, mura- 
saki, kurenai no ito, oyobi asa no 
yori-ito wo mote kore wo tsuku- 

16 rubeshi. Kore wa shikaku ni shite 
futae narubeku ; sono take wa ban 
kyubito, sono haba mo ban kyubito 

17 narubeshi. Nanji mata sono naka ni 
tama wo hamete, tama wo yo narabi 
ni subeshi ; sunawachi aka-dama, ki no 
tama, meno no hito narabi wo dai ichi 

18 gyo to subeshi : dai ni gyo wa, kure- 

19 nai no tama, ao-dama, kongoseki ; dai 
san gyo wa koki kurenai no tama, 

20 shiro meno, murasaki no tama : dai 
shi gyo wa ki midori no tama, soko, 
midori no tama, subete kin no fuchi 

21 no naka ni kore wo hamubeshi, Sono 
tama wa Isuraeru no kora no na ni 
shitagai, sono na no gotoku ni kore 
wo ju ni ni subeshi : shikashite sono 
ju ni no wakaie no ono-ono no na wa, 
in wo horu gotoku ni kore wo eri 

22 tsukubeshi. Nanji junkiu wo himo no 
gotoku ni kumitaru kusari wo mune- 

23 ate no ue ni tsukubeshi. Mata mune- 
ate no ue ni kin no wa futatsu wo 
tsukuri, mune-ate no futatsu uo hashi 

24 ni sono futatsu no wa wo tsuke, kano 
kin no himo futa suji wo muue-ate no 
hashi no futatsu no wa ni tsukubeshi. 

25 Shikashite sono futa suji no himo no 
futatsu no hashi wo, futatsu no fuchi 
ni yui, epode no kata-ate no ue ni tsu- 
kete sono mae ni arashimubeshi. 

26 Mata futatsu no kin no wa wo tsuku- 
rite kore wo mune-ate no futatsu no 
hashi ni tsukubeshi, sunawachi sono 
epode ni mukau tokoro no uchi uo Exodus. 88 SHUTSU EJIPUTO KI. 28. 27. 27 fuchi ni kore wo tsukubeshi. Naiiji 
niata kin no wa futatsu wo tsnkurite, 
kore wo cpocle no ryoho no shita no 
kata ni tsuke, sono mac no kata nite 
sono tsnranareru tokoro ni mukaite, 
epode no obi no ue ni aiashimubeshi. 

28 Mune-ate wa ao himo wo mote sono 
wa ni yorite, kore wo epode no wa ni 
yiii tsuke, epode no obi no ue ni ara- 
shimubeshi ; shikaseba mune-ate epode 

29 wo hauaruru koto nakarubeshi. Aron 
kiyoki tokoro ni iru toki wa, sono 
mune ni aru sabaki no mune-ate ni 
Isuraeru no kora no na wo obite, kore 
wo sono kokoro no ue ni oki, Iehoba 
no mao ni tsune ni oboe to uarasbimu- 

30 beshi. Nanji sabaki no mune-ate ni 
Urimu to Tommimu wo ire, Aron wo 
shite sono Iehoba no mae ni iru toki ni 
kore wo sono kokoro no ue ni okashimu- 
beshi : Aron wa Iehoba no mae ni tsune 
ni Isnraeru no hitobito no sabaki wo 
obite, sono kokoro no ue ni oku- 
beshi. 

31 Epode ni zoku suru uwagi wa subete 

32 koie wo aoku tsukurubeshi. Kubi wo 
iruru ana wa sono mannaka ni moku- 
beshi: mata sono ana no mawari ni 
wa orimono no heri wo tsukete, yo- 
roi no erimawari no gotoku ni na- 
shite, kore wo hokorobizarashimubeshi. 

33 Sono suso ni wa ao, murasaki, kure- 
nai no ito wo mote zakuro wo tsnku- 
rite, sono suso no mawari ni tsuke ; 
mata mawari ni kin no suzu wo sono 

34 aida aida ni tsukubeshi : sunawachi 
uwagi no suso ni wa kin no suzu ni 
zakuro, uiata kin no suzu ni zakuro to 

35 sono mawari ni tsukubeshi. Aron 
tsutome wo nasu toki ni kore wo kiru- 
beshi ; kare ga kiyoki tokoro ni irite 
Iehoba no uiae ni itaru toki, mata ide 
kitaru toki ni wa sono suzu no oto 
kikoyubeshi; kaku seba kare shiuuru 
koto araji. 

36 Nanji junkin wo mote hitotsu no mae 
ita W'O tsukuri, in wo horu ga gotoku 
ni sono ue ni, Iehoba ni kiyoshi to eri 

37 tsuke, kore wo ao himo ni tsukete, 
kasliirazutsumi no ue ni arashimu- 
beshi ; sunawachi kashirazutsumi no 
mae no kata ni kore wo tsukubeshi. 38 Kore wa Aron no hitai ni arubeshi, 
Aron wa Isuraeru no hitobito ga sasa- 
guru tokoro no kiyoki mono, sunawa- 
chi sono sasiiguru moromoro no kiyoki 
sonaeuiono no ue ni aru tokoro no 
tsumi wo oubeshi; kono ita woba tsune 
ni Aron no hitai ni arashimubeshi, kore 
Iehoba no mae ni sorera no uke ire- 

39 raren tame nari, Nanji asa-ito wo 
mote shitagi wo ichimutsu ni ori, asa- 
ito wo mote kashirazutsumi wo tsuku- 
ri, mata obi wo aya ni ori nasubeshi. 

40 Nanji mata Aron no kora no tame ni 
shitagi wo tsukuri, karera no tame ni 
obi wo tsukuri, karera no tame ni 
zukin wo tsukurite, sono mi ni liomare 

41 to sakae arashimubeshi. Sliikashite 
nanji kore wo nanji no kyodai Aron, 
oyobi kare to tomo naru sono kora ni 
kise ; abura wo karera ni sosogi, kore 
wo tate, kore wo kiyomete, kore wo 
shite saishi no tsutome wo ware ni 

42 nasashimubeshi. Mata karera no 
tame ni sono kakushidokoro wo ou 
asa no momohiki wo tsukuri, koshi 

43 yoii momo ni itarashimubeshi. Aron 
to sono kora wa shukwai no makuya 
ui iru toki, mata wa saidan ni chika- 
zukite, kiyoki tokoro ui tsutome wo 
nasu toki wa kore wo kirubeshi : 
kaku seba toga wo komurite shinuru 
koto nakaran; kore wa kare oyobi 
kare no nochi no shison no nagaku 
mamorubeki nori nari. 

29 Nanji karera wo kiyomete, karera 
wo shite ware ni mukaite saishi no 
tsutome wo nasashimuru ni wa, kaku 
kore ni nasubeshi ; sunawachi wakaki 
o ushi to, futatsu no mattaki o yagi wo 

2 tori, tane irenu pan, abura wo maze- 
taru tane irenu kwashi, oyobi abura 
wo nuritaru tane irenu sembei wo toru- 
beshi ; korera wa mugiko wo mote 

3 tsukurubeshi. Shikashite kore wo 
hitotsu no kago ni ire, o ushi oyobi 
futatsu no o yagi to tomo ni kore wo 
sono kago no mama ni mochi kitaru- 

4 beshi. Nanji mata Aron to sono kora 
wo shukwai no makuya no kuchi ni 
tsure kitarite, mizu wo mote karera 

5 wo arai kiyome ; koromo wo torite 
shitagi, epode ni zoku suru uwagi. Exodus. 29. 30. SHUTSU EJIPUTO KI. 89 epode, oyobi mune-ate wo Aron ni 
kisc, cpode no obi wo kore ni obishi- 

6 mubeshi : shikashite kare no kobe ni 
kashirazutsiimi wo kamuiase, sono 
kashirazutsuuii no ue ni kauo kiyoki 

7 kin no ita wo itadakashime ; sosogi- 
abnra wo torite, kore wo kare no kobe 

8 ni kataniuke sosogubeshi. Mata kare 
no kora wo tsure kitarite, kore ni 

9 shitagi wo kise. Kore ni obi wo obi- 
shimc, zukiu wo kore ni kauiurasu- 
besbi : sunawachi Aron to sono kora 
ni kaku nasubasbi : saishi no tsutonie 
wa karera ni kisu ; nagaku kore wo 
nori to nasubesbi: naiiji kaku Aron to 

10 sono kora wo tatsubeshi, Nanji sbu- 
kwai no makuya no mae ni o usbi wo 
hiki kitarasbimubesbi : shikashite Aron 
to sono kora sono o ushi no kasliira 

11 ni to wo okubesbi. Kaku sbitc nanji 
shukwai no makuya uo kuchi nite, 
Iehoba no mae ni sono o ushi wo 

12 korosul)eshi. Nanji sono o ushi no 
chi wo tori, nanji no yubi wo mote 
kore wo dan no tsuno ni nuri, sono 
chi woba kotogotoku dan no moto ni 

13 sosogubeshi. Nanji mata sono zofu 
wo tsutsumu tokoro no subete no 
abura, kau no ue no momaku, oyobi 
futatsu no jin to sono ue no abura wo 
torite kore wo dan no ue ni yakubeshi. 

14 Tadashi sono o ushi uo uiku to, sono 
kawa, oyobi fun wa ei no soto nite hi 
ni yakubeshi : kore wa zaisai nari. 

15 Nanji kauo o yagi hitotsu wo torube- 
shi; shikashite Aron to sono kora sono 
o yagi no ue ni te wo okubeslii. 

16 Nanji sono o yagi wo koroshi, sono 
chi wo torite kore wo dan no ue no 

17 mawari ni sosogubeshi. Nanji sono o 
yagi wo kiri saki, sono zol'u to 
sono ashi wo araite, kore wo sono 
niku no kire to sono kashira no 

18 ue ni okubesbi. Nanji sono o yagi 
wo dan no ue ni kologotoku yaku- 
beshi: kore Iehoba ni tatematsuru 
hansai nari ; kore wa kobashiki nioi ni 
shite, Iehoba ni tatematsuru kwasai 

19 nari. Nanji mata ima hitotsu no o 
yagi wo torubeshi ; shikashite Aron to 
sono kora sono o yagi no kashira no 

20 ue ni te wo okubesbi, Nanji sunawa- chi sono 5'agi wo koroshi, sono chi 
wo toiite kore wo Aron no inigi uo 
mimi no hashi, oyobi sono kora no 
migi no mimi no hashi ni tsuke, mata 
sono migi no te no o yubi to, migi no 
ashi no oya yubi ni tsuke, sono chi wo 

21 dan no mawari ni sosogubeshi. Mata 
dau no ue no chi wo tori, sosogi-abura 
wo torite kore wo Aron to, sono 
kororno, 05'obi sono kora to, sono kora 
no koromo ni sosogubeshi ; kaku kare 
to, sono koromo, oyobi sono kora to, 
sono kora no koromo kiyoku naru- 

22 beslii. Nanji sono yagi no abura to, 
abura no 0, oyobi sono zofu wo tsutsu- 
meru abura, kan no ue no momaku, 
futatsu no jin to sono ue no abura, 
oyobi migi no momo wo torubeshi ; 
kore wa ninshoku no o yagi nari : 

23 nanji mata Iehoba no mae ni aru 
tane irenu pan no kago no uchi 
yori pan hitotsu to, abura nuritaru 
kwiishi hitotsu to, sembei hitotsu wo 

24 torubeshi : nanji korera wo kotogotoku 
Aron no te to sono kora no te ni sazu- 
ke ; kore wo furite Iehoba ni yosai to 

25 nasubeshi. Shikashite nanji korera wo 
karera no te yori torite, dan no ue nite 
hansai ni kuwaete yakubeshi ; kore 
Iehoba no mae ni kobashiki nioi to na- 
rubeshi : kore sunawachi Iehoba ni 

26 tatematsuru kwasai nari. Nanji mata 
Aron no ninshoku no yagi no mune 
wo torite, kore wo Iehoba no mae ni 
furite, yosai to nasubeshi : kore nanji 

27 no ukuru tokoro no bun nari. Nanji 
sono furu tokoro no yosai no mono no 
mune, oj^obi sono aguru tokoro no 
kyosai no mono no momo, sunawachi 
Aron to sono kora no ninshoku no 
yagi no mune to momo wo kiyome 

28 wakatsubeshi : kore wa Aron to sono 
kora ni kisubeshi, Isuraeru no hitobito 
nagaku kono nori wo mamorubeki 
nari : kore wa Isuraeru no hitobito ga 
shuousai no ikenie no uchi yori torn 
tokoro no kyosai ni shite, Iehoba ni 

29 nasu tokoro no kyosai nari. Aron no 
kiyoki koromo wa sono nochi no shi- 
son ni kisubeshi, shison kore wo kite 
abura wo sosogare, shoku ni ninzeraru- 

30 beki nari. Aron no shison no uchi, 12 Exodus. 90 SHUTSU EJIPUTO KI. 29. 30. kare ni kawarite saishi to uari, sliii- 
kwai no niaknya ni irite, kiyoki tokoro 
ui tsutome wo nasu mono \va mazu 
nanuka no aida kore wo kirubeslii. 

31 Nanji ninshoku no o yagi wo tori, 
kiyoki tokoro nite sono uiku wo niru- 

32 beshi. Aron to sono kora wa shu- 
kwai no makuya no toguchi ni oite 
sono o yagi no niku to kago no uchi 

33 no pan wo kurobesbi. Tsunii wo aga- 
naumouosunawacbi karera wo tate, kii- 
rera wo kiyomurn ni mocbiyuru tokoro 
no mono wo karera wa kurobesbi : 
hoka no bito wa knrobekaiazn, sowa 

34 kiyoki mono nareba nari. Mosbi nin- 
sboku no niku, aruiwa pan asbita made 
nokorioraba, sono nokori wa bi wo mote 
kore wo yakubesbi : kore wa kiyoke- 

35 reba kurobekarazu. Nanji waga subete 
nanji ni meizuru gotoku ni Aron to 
sono kora ui kaku nasubesbi : simawa- 
cbi karera no tame ni nanuka no aida 

36 niusboku no rei wo okonobeslii. Nan- 
ji bibi ui zaisai no o usbi bitotsu wo 
sasagete aganai wo nasubesbi : mata dan 
no tame ni aganai wo nasbite kore wo 
kiyome ; kore ni abura wo sosogi, kore 

37 wo kiyomubesbi. Nanji nanuka no 
aida dan no tame ni aganai wo nasbite 
kore wo kiyome, ito kiyoki dan to na- 
rashimubesbi : subete dan ni sawaru 
mono wa kiyoku narubesbi. 

38 Nauji ga dan no ue ui sasagubeki mono 
wa kore nari ; snnawacbi issai no ko bi- 
tsuji futatsu wo bibi taezu sasagubeshi. 

39 Hitotsu no ko bitsuji wa asa ni kore 
wo sasage, bitotsu no ko bitsuji wa yii 

40 ni kore wo sasagubesbi : bitotsu no ko 
bitsuji ni mugiko ju bun no icbi ni, kate- 
taru abura icbi bin no sbi bun no icbi 
wo mazetaru wo soe, mata kwausai to 
shite sake icbi bin no sbi bun no icbi 

41 wo sobeshi. Ima hitotsu no ko bi- 
tsuji wa yu ni kore wo sasage, asa to 
onajiki sosai to kwansai wo kore to 
tomo ni sasage, kobasbiki nioi to 
narasbime, Iehoba ni kwasai tarasbi- 

42 mubesbi. Kore sunawacbi naujira ga 
yoyo taezu sbukwai no makuya no 
kadogucbi nite Iehoba no mae ni sasa- 
gubeki bansai nari : ware soko nite 
nanjira ni ai, nauji to mono iubesbi. 43 Soko nite ware Isuracru no bitobito ui 
awau ; Rlakuya wa waga sakae ui yori- 

44 to kiyoku narubesbi. Ware sbukwai 
no maku3'a to saidan wo ki3'omen : 
mata Arou to sono kora wo kiyomete 
ware ni saishi no tsutouie wo nasashi- 

45 mubesbi. Ware Tsuraeru no bitobito 
no uchi ni orite, karera no Kami to 

4G uaran. Karera wa waga karera no 
Kami Iehoba ui shite, karera no uchi 
ui suman tote karera wo Ejiputo no 
cbi yori michibiki idaseshi mono uaru 
koto wo shiran : ware wa karera no 
Kami Iehoba nari. 

30 Nauji ko wo taku dan wo tsukuru- 
beshi : sunawacbi uemuuoki wo mote 

2 kore wo tsukurubeshi. Sono nagasa 
wa icbi kyubito, sono haba mo icbi 
kyubito ni shite, shikaku narashime : 
sono takasa wa san kyubito ni sbi : 
sono tsuuo wa sore yori idesliimubeshi, 

3 Shikasbite sono ue, sono shibo, sono 
tsuuo tomo ni junkin wo kise ; sono 
mawari ui kin no fucbi wo tsukuru- 

4 beshi. Nauji mata sono ryouien ni 
kin no fucbi no shita ni, kin no wa 
futatsu wo kore ga tame ni tsukuru- 
beshi, sunawacbi sono r3'6ho ni kore 
wo tsukurubeshi ; kore sunawaclii 
kore wo kaku tokoro no sao wo 

5 tsuranuku tokoro nari, Sono sao wa 
uemuuoki wo mote kore wo tsukurite, 

6 kore ui kin wo kisubesbi. Nauji 
kore wo okite no hako no katawara 
naru maku no mae ni suete, okite no 
ue uaru shokuzaislio ui mukawashimu- 
beshi, soko wa waga nauji ni an 

7 tokoro nari. Aron asa goto ni sono ue 
ui kobasbiki ko wo takubeshi : kare 
tomoshibi wo totonoru toki wa sono ue 

8 ni ko wo takubeki uari. Arcm yube ui 
tomoshibi wo tomosu toki wa sono ue 
ni ko wo takubeshi; kouo ko wa 
Iehoba no mae ni nanjira ga yoyo 

9 tayasubekarazaru mono uari. Nanjira 
sono ue ui kotonaru ko wo taku- 
bekarazu, hausai wo mo sosai wo mo 
sasagubekarazu, mata sono ue ui 
kwansai no sake wo sosogubekarazu. 

10 Aron, toshi ui bito tabi, tsumi aganai 
no zaisai no cbi wo mote sono dan no 
tsuno no tame ni aganai wo nasu- EXODUS. 30. 36. SHUTSU EJIPUTO KI. 91 beshi : nanjira yo3'o toshi ni hito tabi I 
kore ga tame ni agauai wo nasu beshi : 
kore wa Iehoba ui uiottoino kiyoki ! 
luouo tarn nari. j 

11 Iehoba Mose ui tsugete ii tamawaku, ■< 24 

12 Naiiji ga Isuraeru no hitobito uo kazu 
wo kazoe shiraburu ui atnrite, karera ' 
wa uuo-ouo souo kazoeiaruru toki 25 
ui, souo iuocbi uo agauai wo Ieho- j 

BA ui trttematsurubeshi ; kowa sono | 
kazoru toki ni atarite, karera uo uchi 
ni wazawai no arazarau tame nari. 

13 Snbete kazoeraruru mono no uchi ui ; 26 
iru mono wa kiyoki tokoro no shikeru [ 27 
ui shitagaite, ban shikeru wo idasu- [ 
beshi ; ichi shikeru wa ni jii gera nari: 
suuawacbi ban shikeru wo Iehoba ni 28 

14 tatematsurnbeslii. Snbete kazoeraruru : 
mono no uchi ui iru mono, suna- 29 
wachi ni jissai ijo no mono wa Iehoba '. 

15 ni sasiigemono wo uiisubesbi. Nanji- ' 

ra iuoclii wo agauau tame ni Iehoba ni I 30 
sasagemono wo nasu ni atarite wa, 
tomeru mono mo hau shikeru yori oku ! 
idasiibekarazu, mazushiki mono mo ! 31 
sore yori sukunaku idasubekarazu. 

16 Nanji Isuraeru no hitobito yori agauai 
no kane wo torite kore avo makuya no 
yo ni sonobeshi ; kore wa Iehoba 32 
no mae ni Isuraeru no hitobito no oboe 
to narite, nanjira no iuocbi wo agauo- 
besbi. 

17 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 33 

18 Nanji mata akagane wo mote tarai wo 
tsukuri, souo dai wo mo akagaue ni 
nashite arau koto no tame ni souae ; 
kore wo shukwai no makuya to dan , 

to no aida ni suete, sono naka ni mizu , 34 

19 wo ire okubeshi. Arou to sono kora j 
wa sore ni tsiikite to to ashi wo aro- i 

20 beshi : karera wa shukwai no maku3-a j 
ni iru toki ni, mizu wo mote arau koto 1 
wo nashite, shi wo manukarubeshi : 35 
mata dan ui chikazukite sono tsutome 

wo iiashi, kwasai wo Iehoba no mae ni 

21 yaku toki mo shika siibeshi ; suuawacbi ! 
kaku sono te asbi wo araite shi wo 
manukarubeshi : kore wa kare to sono 36 
sbisou uo yoyo tsuue ui mamorubeki ' 
nori uari. j 

22 Iehoba mata Mose ni ii tauiaikeru w'a, 

23 Nauji mata omodachitaru komotsu wo ) tore ; sunawachi kiyoki motsuyaku go 
hyaku shikeru, kobashiki nikkei sono 
ban, ni hyaku go ju shikeru, kobashiki 
ayauie, ni hyaku go ju shikeru, 
keishi go hyaku shikeru wo, kiyoki 
tokoro no shikeru ni shitagaite tori, 
mata kanran no abura ichi hiu wo toru- 
bcshi : nauji kore wo mote kiyoki so- 
sogi-abura wo tsukurubeshi, suuawa- 
cbi kaorimono wo tsukuru ho ni 
shitagaite, nioi-abura wo tsukurubeshi : 
kore wa kiyoki sosogi-abura taru nari. 
Nauji kore wo sbiikwai no makuya to 
okite no halio ni nuri, tsukue to sono 
moromoro no utsuwa, todai to sono 
moromoro no utsuwa oyobi kodan, 
narabi ni hansai no dan to sono 
moromoro no utsuwa, oyobi tarai to 
souo dai to ni niirubeshi. Nanji kore- 
ra wo liiyomete ito ki3'okarashimu- 
beshi : subete kore ni sawaru mono wa 
kij'oku narau. Nauji Arou to sono 
kora ni abura wo sosogite kore wo 
tate, karera wo shite ware ni saishi no 
tsutome wo nasashimubeshi. Nanji 
Isuraeru no hitobito ui tsugete iubeshi, 
Kore wa nanjira ga yoyo ware no tame 
nimochiyubeki Uiyoki sosogi-abura nari. 
Kore wa hito no mi ni sosogubekara- 
zu, nanjira mata kono ryo wo mote, 
kore ni hitoshiki mono wo tsukurube- 
karazu : kore wa kiyoshi, nanjira kore 
wo kiyoki mono to nasubeshi. Subete 
kore ui hitoshiki mono wo tsukuru 
mono, subete kore wo hoka no hito ni 
tsukuru mono wa sono tami no ucbi 
yori tatarubeshi. 

Iehoba Mose ni ii tamawaku, Nanji 
natafu, shikerete, herubena no komo- 
tsu wo tori ; sono komotsu wo ki- 
ui maze awasubeshi : 
ono-ouo hitoshikarashi- 
nanji kore wo mote ko 
wo tsukurubeshi, sunawachi kaori- 
mono wo tsukuru hd ui shitagaite, kore 
wo mote kaorimono wo tsukuri, shio 
wo kore ni kuwae, isagiyoku katsu 
kiyokarashimubeshi : nanji mata sono 
ikubun wo komaka ni katete, waga 
nauji ni au tokoro nam, shukwai no 
makuya no uchi ni aru okite no mae 
ni kore wo sonobeshi : kore wa nanjira yoki nj'uko 
sono ryo wa 
mubeki nari ; Exodus. 92 SHUTSU EJIPUTO KI. 30. 36. ni oite niottomo kiyoki mono nari. 

37 Nauji ga tsukuru tokoro no ko wa, 
naiijira souo ryo ^vo mote kore wo 
onorc no tame ni tsukurubekarazu ; 
kore Ava nanji ni oite Iehoba no tame 

38 ni kiyoki mono taru nari. Subete 
kore ni hitoshiki mono wo tsukurite 
kore wo kagu mono wa, souo tami no 
uchi yori tatarubeshi. 

31 Iehoba Mose ni tsngete ii tamaikeru 

2 wa, Ware Yuda no wakare no Horu no 
ko naru, Uri noko Bezareru wo nazashi- 

3 te meshi : Kami no rei wo kore ni mita- 
shite, chie to, satori to, chishiki to, 
moromoro no tagui no waza ni take- 

4 sbimo, takumi wo tsukushite kin, gin, 
oyobi akagane no sakn wo nasu koto 

5 wo eseshime, tama wo kiri hame, ki ni 
bori kizamite, moromoro no tagui no 
waza wo nasu koto wo eseshimu. 

6 Miyo, ware mata Dan no wakare no 
Abisamaku no ko Aboriabu wo ataete, 
kare to tomo narasbimu : subete koko- 
ro ni cbi aru mono ni ware cbie wo 
sazuke, karera wo sbite waga nanji ni 
ninizuru tokoro no koto wo kotogotoku 

7 nasasbimubosbi ; sunawacbi sbukwai 
no makuya, okite no bako, sono ue no 
sbokuzaisbo, Makuya no moromoro no 

8 utsuwa; tsukue, narabi ni sono utsu- 
wa, jiinkin no todai to sono moromoro 

9 no utsuwa oyobi kodan ; hansai no dan 
to sono moromoro no utsuwa, tarai to 

10 sono dai ; tsutome no koromo, saisbi 
no tsutome wo nasu toki ni mochij'uru 
Aron no kiyoki koromo, oyobi sono 

11 kora no koromo ; oyobi sosogi-abura 
narabi ni kiyoki tokoro no kobasbiki 
ko : korera wo waga subete nanji ni 
meizesbi gotoku ni karera tsukurubeki 
nari. 

12 Iehoba Mose ni tsugcto ii tamaikeru 

13 wa, Nanji Isuracru no hitobito ni 
tsugete inbesbi, Nanjira kanarazu 
waga ansokuuichi wo mamorubesbi : 
kore wa ware to nanjira no aida no 
yoyo no shirushi ni sbite, nanjira ni 
ware no nanjira wo kiyokarasbiuinru 
Iehoba naru wo sbirawbimuru tame no 

14 uKmo nareba nari. Suuawaclii nanjira 
ansokunicbi wo mamorubesbi : kore 
wa nanjira ni kiyoki bi nareba nari : subete kore wo kcgasu mono wa kana- 
razu korof-nvulicsbi : subete sono bi ni 
bataraki v^o n-.isa hito wa sono tami no 

15 ucbi 3'ori tatarubesbi. Mnika no aida 
waza wo nasubesbi : nanuka me wa 
dai ansoku ni shite Iehoba ni kiyoki 
nari : subete ansokunicbi ni liataraki 
wo nasu mono wa kanarazu korosaru- 

16 besbi. Kaku Isuraeru lio hitobito wa 
ansokunicbi wo mamori, yoyo ansoku- 
nicbi wo iwubeshi : kore eien no 

17 keiyaku nari. Kore wa tokoshiuae ni 
ware to Isuraeru no hitobito no aida 
no sbirusbitaru nari : sowa Iehoba 
muika no ucbi ni teuchi wo tsukurite 
nanuka ni yasumite, ansoku ni iri tamai- 
tareba nari. 

18 Iehoba Shinai Zan nite Mose ni 
kataru koto wo oc tamaishi toki, okite 
no ita ni mai wo Mose ni tamau : kore 
wa ishi no ita ni sbite, Kami ga te wo 
mote shirushi tamaishi mono nari. 

32 Koko ni tami Mose ga yama wo 
kudaru koto no osoki wo mi, tami 
atsumarite Avon, no moto ni itari, kore 
ni iilccru wa, Tattyo, nauji warera wo 
micbil)ikn kami wo warera no tame ni 
tsukure ; sowa warera wo Ejiputo no 
kuni yori michibiki iioborishi, kano 
Mose sono hito wa ika ni uarishi ka 

2 sbirezaroba nari. Aron karera ni ii- 
keru wa, Nanjira no tsuma to musuko, 
musumera no mimi ni aru kin no wa 
wo tori hazuishite, ware ni mochi kitare 

3 to. Koko ni oite tami mina sono 
mimi ni aru kin no wa wo tori hazu- 
shite, Aron no moto ni mochi kitari- 

4 kereba ; Aron kore wo karera no te 
5-ori tori, nomi wo mote kore ga 
katachi wo tsukurite, ko usbi wo i 
nashitarn ni ; hitobito iu, Isuraeru yo, 
kore wa naigi wo Ejiputo no kuni yori 
micliibiki noborishi nanji no kami 

5 nari to. Aron kore wo mite sono mae 
ni dan wo kizuki, shikashite Aron 
furcte, Asu wa Iehoba no matsuri 

6 nari to iu. Koko ni oite hitobito akuru 
asa liayaku oki idete, hansai wo sasage, 
shiiousai wo soiiuu : tami za shite nomi- 
kui shi, tacbite tawanuun. 

7 Iehoba MOse ni ii tamaikeru wa, 
Nanji yukite kudareyo ; nauji ga Exodus. 32. 29. SHUTSU EJIPUTO KI. 93 Ejiputo no chi yori micliibiki idaseshi 
uanji no tami wa ashiki koto wo 

8 okonau nari ; knrera v>a hayakn mo 
waga karora ui meizeshi inichi wo 
hanarc ; onore no tame ni ko nshi wo 
i uasliite, sore wo ogami, sore ni ikenie 
wo sasagete iu, Isuraeru yo, kore 
wa nanji m'o Ejiputo no chi yori 
micliibiki noborishi nanji no kami nari 

9 to. Iehoba mata Mose ni ii tamai- 
keru wa, Ware kono tami wo mitari, 
miyo, kore wa unaji no kowaki tami 

10 nari ; sareba ware wo todomuru na- 
kare, ware karera ni mukaite ikari 
wo hasshite, karera wo horobosbi 
tsukusau : shikashite nanji wo sbite 
oi naru kuni wo nasashimubesbi. 

11 Mose sono Kami Iehoba no kao avo 
nagomete iikeru wa, Iehoba yo, nanji 
nadote kano oi naru cbikara to tsu- 
yoki te wo mote Ejiputo no kuni 
yori micbibiki idasbi tamaishi, uauji no 
tami ni mukaite ikari wo basshi tamau 

12 ya ? Nanzo Ejiputobito wo shite 
kaku iwasbimubeken ya ? iwaku, Kare 
wa wazawai wo kudasbite karera wo 
yama ni korosbi chi, no omote yori 
horobosbi tsukusan tote karera wo 
micbibiki idaseshi nari to. Sareba 
nanji no hageshiki ikari wo 5"ame, 
nanji no tami ni kono wazawai wo 
kudasan to sesbi wo omoi naoshi 

13 tamae. Nanji no sbimobe Aburabamu, 
Isaku, Isuraeru wo omoi tamae, nanji 
wa mizukara sasbite karera ni chi- 
kaite, Ware ten no hoshi no gotoku 
ni nanjira no sbison wo mashi, mata 
waga iu tokoro no kono chi wo koto- 
gotoku nanjira no sbison ni ataete, 
nagaku kore wo tamotasbimen to 

14 karera ni ii tamaeri to. Iehoba koko 
ni oite sono tami ni wazawai wo 
kudasan to sesbi wo omoi naoshi 
tamaeri. 

15 Mose snnawacbi mi wo megurasbite, 
yama yori kudarcri ; kano okitc no 
fiitatsu no ita sono te ni ari : kono ita 
wa sono futa omo ni moji ari ; snna- 
wacbi konata ni mo kanata ni mo moji 

IG ari. Kono ita wa Kami no saku nari ; 

mata moji wa Kami no sho ni shite, ita 

17 ni hori tsuketo ari. Yoshua tami no yobawaru koe wo kikite, Mose ni mu- 
kai, Eicbii ni ikusa no koe su to iike- 

18 reba. Most) iu, Kore wa kachidoki no 
koe ni arazu ; mata make no sakebi- 
goe ni mo arazu ; waga kiku tokoro 
no mono wa uta utau koe nari to. 

19 Kakute Mose ei ui cbikazuku ni oyo- 
bite, ko usbi to odori wo mitareba ; 
ikari wo hasshite sono te yoii kano 
ita wo nage-uchi kore wo yama no 

20 shita ni kudakeri. Shikashite karera 
ga tsukurishi ko usbi wo torite, kore 
wo hi ni yaki, kudakite ko to nasbite, 
kore wo mizu ni maki, Isuraeru no 

21 hitobito ni kore wo nomasbimu. Mo- 
se Avon ni iikeru wa, Kono tami nanji 
ni nani wo nasbite ka, nanji karera ni 

22 oi naru tsumi wo okasasesbi ya '? Aron 
iikeru wa, AVaga sbu yo, ikari wo bas- 
shi tamau nakare : kono tami no aku 
naru wa nanji no shiru tokoro nari. 

23 Karera ware ni iikeraku, Warera wo 
michibiku kami wo warera no tame ni 
tsukure, sowa warera wo Ejiputo no 
kuni yori micbibiki noborishi, kano 
Mose sono hito wa ika ni narishi ka 

21 sbirezareba nari to. Koko ni oite 
ware, Subete kin wo motsu mono wa 
sore wo tori bazuse to karera ni iike- 
reba ; snnawacbi sore wo ware ni atae- 
tari : ware kore wo hi ni nagetareba, 

25 kono ko usbi ide kitareri to. Mose tami 
M'o miru ni, boshiimama ni koto wo 
nasu, Aron karera wo shite boshiima- 
ma ni koto wo nasasbimetareba ; kare- 
ra wa sono teki no naka ni azakeri to 

20 nareru nari : koko ni Mose ei no mon 
ni tachi, Subete Iehoba ni kisuru mono 
wa ware ni kitare to iikereba, Rebi no 
sbison mina atsumarite, kare ni itaru. 

27 Mose sunawachi karera ni iikeru wa, 
Isuraeru no Kami Iehoba kaku ii ta- 
mau, Nanjira ono-ono tsurugi wo 
yokotaete, mon yori mon to ei no uchi 
wo soko koko ni yuki megurite, ono- 
ono sono kyodai wo korosbi, ono-ono 
sono tomo wo korosbi, ono-ono sono 

28 tonaribito wo korosubeshi to. Rebi 
no sbison, sunawachi Mose no kotoba 
no gotoku ni nasbitareba ; sono hi ta- 
mi oyoso san zen nin korosaretari. 

29 Koko ni oite Mose iu, Nanjira ono-ono Exodus. 94 SHUTSU EJIPUTO KI. 32. 29. sono ko wo UK), souo kyodai wo mo 
kaerimizii shito, konnicbi Ikhoba ni 
iiii wo sasago, shikasliito konnichi 

30 saiwai wo eyo. Alciu-u hi Mose tami 
ni iikeru wa, Nanjira wa oi uaru tsuuii 
wo okaseri : iuia ware Iehoba uo moto 
ni nobori yukau to su ; ware nanjira 
no tsuuii wo agauaii wo uru koto mo 

31 aran. Mose sunawachi Iehoba ni kae- 
rite iikeru wa, Aa, kono tami uo tsumi 
wa oi naru tsumi uari, karera wa onore 
no tame ni kin no kami wo tsukureri. 

32 Saretlo kanawaba karera no tsumi wo 
yurusbi tamae ; shikasezuba, negawa- 
ku wa, nauji no kaki sbirusbi tamaeru 
fumi no uchi yori waga na wo kcsbi 

33 sari tamae. Iehoba Mose ni ii tamai- 
keru wa, Subete ware ni tsumi wo okasu 
mono woba ware kore wo waga fumi 

34 yori keshi saran. Sareba ima yukite, 
tami wo waga nanji ni tsugetaru tokoro 
ni michibikeyo : waga tsukai nanji ni 
sakitlachite yukan : tadashi waga batsu 
wo okouau hi ni wa ware karera no 

35 tsumi wo bassen. Iehoba sunawachi 
tami wo uchi tamaeri : kowa karera 
ko ushi wo tsukuritaru ni yoru, su- 
nawachi Aron kore wo tsukurishi 
nari. 

33 Koko ni Iehoba Mose ni ii tamaikeru 
wa, Nanji to nanji ga Ejiputo no kuui 
yori michibiki noborishi tami, koko wo 
tachi idete, waga Aburahamu, Isaku, 
Yakobu ni chikaite, Kore wo nanji no 
shison ni ataen to iishi, souo chi ni 

2 noborubeshi. Ware hitori no tsukai wo 
tsukawashitc nauji ni sakidatashimen : 
ware Kauanbito, Amoribito, Hetebito, 
Perijibito, Hibibito, lebusubito wo oi 

3 harai ; nanjira wo shite chichi to mitsu 
no nagaruru chi ni itarashimubeshi : 
ware wa nauji uo uchi ni orite wa 
tomo ni noboraji : nanji wa unaji no 
kowaki tami nareba ; osoraku wa ware 
michi nite nanji wo horobosu ni itaran. 

4 Tami kono ashiki tsuge wo kikite 
uree, hitori mo sono kazari wo mi ni 

5 tsukuru mouo nashi. Iehoba Mose ni 
ii tamaikeru wa, Isuraeru no hitobito 
ni ie, Nanjira wa unaji no kowaki tami 
nari : ware moshi ikkoku mo nanji 
no uchi ni arite yukaba, nanji wo horobosu ni itaran : sareba ima nanjira 
no kazari wo mi yori tori suteyo, shi- 
kaselia ware uauji ni nasubeki koto wo 

6 shiran to. Koko wo mote Isuraeru 
no hitobito Hoiebu Zan yori kono 
kata wa sono kazari wo tori sutete 
orinu. 

7 Mose makuya wo torite kore wo ci no 
soto ni harite, ei to haruka ni hanare- 
shime ; kore wo Shukwai no makuya 
to nazuketari. Hubete Iehoba ni mo- 
tomuru koto no aru mono wa ide yu- 
kite, ei no soto naru sono shukwai no 

8 makuya ni itaru. Mose no idete Ma- 
kuya ni itaru toki ni wa tami miua 
tachi agarite, Mose ga Makuya ni iru 

9 made ono-ouo sono temmaku no kado- 
guchi ni tachite kare wo miru. Mose 
Makuya ni ireba, kumo no hashira 
kudarite Makuya no kadoguchi ni 
tatsu : shikashite Iehoba Mose to mo- 

10 no ii tamau. Tami mina Makuya no 
kadoguchi ni kumo no hashira no tatsu 
wo mireba ; tami mina tachite, ono- 
ono sono temmaku no kadoguchi nite 

11 hai wo nasu : hito ga sono tomo ni 
mono iu gotoku ni Iehoba Mose to kao 
wo awasete mono ii tamau. Mose wa 
sono temmaku ni kacrishi ga soui > 
shimobe naru wakamono. Nun no ko 
Yoshua wa Makuya wo hanarcza- 
riki. 

12 Koko ni Mose Iehoba ni iikeru wa, 
Mi tamae, nanji wa, Kono tami wo 
michibiki nobore to ware ni ii tamai 
nagara ; tare wo ware to tomo ni tsu- 
kawashi tamau ka wo ware ni shira- 
shime tamawazu. Nanji katsute ii 
tamaikeraku, Ware na wo mote nanji 
wo shiru, nanji wa mata waga mae ni 

13 megumi wo etari to. Sareba ware 
moshi makoto ni nanji no me no mae 
ni megumi wo etaraba, negawaku wa 
nanji no michi wo ware ni shimeshite, 
ware ni nanji wo shirashime, ware wo 
shite nanji no me no mae ni megumi 
wo eseshime tamae : mata nanji kono 
tami no nauji no mono naru wo omoi 

14 tamae. Iehoba ii tamaikeru wa. Ware 
mizukara nanji to tomo ni yukubeshi, 
ware nanji wo shite yasuraka ni nara- 

15 shimen. Mose Iehoba ni iikeru wa, Exodus. 34. 15. SHUTSU EJIPUTO KI. 95 NiiDJi moshi miziiknra yuki tamawa- 
zuba, wareia wo koko yori noborashime 
IG tamnu uakare. Ware to nanji no tami 
to ga nanji no me no mae ui megunii 
wo lira koto wa ika ni shite sliivubeki 
ya ? kove nanji ga warera to tomo ni 
yuki tamaite, ware to nanji no tami to 
ga, chi uo moromoro no tami ni koto- 
narii mono to nam ni yoru ni arazu 

17 Ieiioba Mose ni ii tamaikeru wa, 
Nanji ga ieru kouo koto wo mo ware- 
nasan : nanji wa waga me no mae ni 
megumi wo etareba nari, Avare na wo 

18 mote nanji wo sliiru nari. Mose, 
Negawaku wa, nanji no sakae wo ware 

19 ni shimesbi tamae to iikereba ; Iehoba 
ii tamawaku, Ware waga moromoro no 
zen wo nanji no mae ni torashime, 
Iehoba no na wo nanji no mae ni 
noben : ware wa megnman to suru 
mono wo megumi, awareman to sum 

20 mono wo awaremu nari. IMata ii 
tamawaku, Nanji wa waga kao wo 
miru koto atawazu : ware wo mite 

21 ikuru hito arazareba nari. Shikasbite 
Ikhoba ii tamaikeru wa, Miyo, waga 
katawara ni bitotsu no tokoro ari, nanji 

22 iwa no ue ni tatsubeshi. Waga sakae 
soko wo torn toki ni, ware nanji wo 
iwa no ana ni ire, waga torn toki ni, 
waga te wo mote nanji wo owan : 

23 shikasbite waga te wo nokuru toki ni, 
nanji waga ushiro wo mirubeshi : waga 
kao wa mirubeki ni arazu. 

34 Koko ni Iehoba Mose ni ii tamaikeru 
wa, Nanji ishi no ita ni mai wo mae no 
gotoku ni kirite tsukure : nanji ga 
kuflakishi kano mae no ita ni arishi 
kotoba wo ware sono ita ni shirusau. 

2 Ashita made ni sonae wo nashi, asa no 
uchi ni Shinai Zan ni nobori, yama no 

3 itadaki ui oite waga mae ni tate. Tare 
mo nanji to tomo ni noborubekarazu, 
mata tare mo yama no uchi ni orube- 
karazu ; mata sono yama no mae nite 

4 hitsuji ya iishi wo kobek arazu. Mose 
sunawachi ishi no ita ni mai wo mae 
no gotoku ni kirite tsukuri, asa hayaku 
okite, te ni ni mai no ishi no ita wo 
tori, Iehoba no meiji tamaishi gotoku 

5 ni Shinai Zan ni nobori yukeri. Ieho- ba kumo no uchi ni arite kutlari, kare 
to tomo ni soko ni tachite Iehoba no 

6 na wo nobe tamau. Iehoba sunawa- 
chi kare no mae wo sugite nobe tama- 
waku, Iehoba, Iehoba, awaremi ari, 
megumi ari, ikaru koto no osoku, me- 
gumi to makoto no oi naru Kami ; 

7 megumi wo sen dai made mo hodoko- 
shi, aku to toga to tsumi to wo yurusu 
mono, mata tsumi subeki mono woba 
kauarazu yurusu koto wo sezu ; chichi 
no tsumi wo ko ui mukui, ko no ko ni 
mukuite san yo dai ni oyobosu mono. 

8 Mose isogi chi ni mi wo kagamete 

9 hai shi, iikeru wa, Iehoba yo, ware mo- 
shi nanji no me no mae ni megumi wo 
etaraba, negawaku wa, Shu warera no 
uchi ni imashite yuki tamae ; kore wa 
unaji no kowaki tami nareba nari ; 
warera no aku to tsumi wo yurushi, 
warera wo nanji no mochimono to 

10 nashi tamae. Iehoba ii tamau, Miyo, 
ware keiyaku wo nasu ; ware imada 
zcnchi ni okouawareshi koto arazu, 
iznre no kunitami no uchi ni mo oko- 
nawareshi koto arazaru tokoro no 
fushigi wo nanji no subete no tami no 
mae ui okonobeshi : nanji ga sumu 
tokoro no kuui no tami mina Iehoba 
no waza wo mia, waga nanji wo mote 
nasu tokoro no koto wa osorubeki 

11 mono nareba nari. Nanji waga kyo 
nanji ni meizuru tokoro no koto wo 
mamore : miyo, Avare Amoribito, Kanan- 
bito, Hetebito, Perijibito, Hibibito, 
lebusubito wo nanji no mac yori oi 

12 harau. Nanji mizukara tsutsushime, 
nanji ga yuku tokoro no kuni to tami 
to keiyaku wo musububekarazu, oso- 
raku wa nanji no uchi ni oite Avana to 

13 naru koto aran : nanji kaette karera no 
saidan wo kuzushi, sono guzo wo ko- 
bochi, sono Ashirazo wo kiri taosu- 

14 bt'shi : nanji wa hoka no kami avo oga- 
mubekarazu : soAva Iehoba wa sono na 
Avo Netami to iitc, netamu Kami nare- 

15 ba nari : sareba nanji sono chi no tami 
to keiyaku wo musububekarazu, osora- 
ku wa karera ga sono kamigami avo 
shitaite, kore to kan-in avo okonai, 
sono kamigami ni ikenie wo sasaguru 
toki ni nanji a\'o manekite, sono ikenie Exodus. 96 SHUTSU EJIPUTO KI. 34. 15. iii tsukite kurawasliimnru mouo araii ; 
1() uiata osoraku wa nauji karera no niu- 
suincra wo nanji no musukora ni me- 
awasu koto arito, karera no musumera 
souo kamigami wo shitaite kan-in wo 
okonai, nanji no musukoia wo shite 
karera no kamigami wo shitaite kan- 
iu wo okouawashimuru ni itaran. 

17 Nanji onore no tame ni kamigami wo 

18 i nasubekarazu, Nanji tane irenu 
pan no iwai wo mamorubcshi ; suna- 
wachi waga uanji ni mcizeshi gotoku, 
Abibu no tsuki no sono ki ni oyobite 
nannka no aida tane irenu pan wo 
kurobeshi : sowa nanji Abibu no 
tsuki ni Ejiputo yori idetareba uari. 

19 Uigo tarn mono wa mina ware no 
mono nari; mata nanji no kachiku 
no uigo no osu naru mono mo, ushi, 

20 hitsuji tomo ni mina shikari. Tadashi 
roba no uigo wa ko hitsuji wo mote 
aganobeshi : moshi aganawazuba sono 
kubi wo orubeshi. Nauji no musuko 
no uchi no uigo wa mina aganobeshi. 
Waga mae ni munashide nite izuru 

21 mono arubekarazu. Muika no aida nanji 
hatai'aki wonaslii, nannka me ni yasu- 
mubeshi : tagaeshi-doki ni mo kari-ire- 

22 doki ni mo yasumubeshi. Nanji nana 
mawari no iwai, sunawachi mugi-kari 
no hatsuho no iwai wo nashi, mata 
toshi no owari ni tori-ire no iwai wo 

23 nasubeshi. Toshi ni mi tabi nanji no 
onoko mina Shu Iehoba, Isuraeru no 

24 Kami no mae ni izubeshi. Ware 
kuniguni no tami wo nanji no mae 
yori oi haraite, nanji no sakai wo 
hiroku sen : nauji ga toshi ni mi tabi 
noboritc, nauji no Kami Iehoba no mae 
ni izuru toki ni wa tare mo nanji no 
kuni wo toran to suru mono araji. 

25 Nanji waga ikenio no chi wo tane 
ireshi pan to tomo ni sonobekarazu ; 
mata sugikoshi no iwai no ikenie wa 
akuru nsa made nokoshi okubekara- 

26 zaru nari. Nanji no tochi no hatsuho 
no hatsu wo nanji no Kami Iehoba no 
ie ni taznsdbcshi. Nanji ko yagi wo 
sono haha no chichi nite nirubekarazu. 

27 Kakute Iehoba Mose ni ii tamaikeru 
wa, Nanji korera no kotoba wo kaki 
shiruse : ware korera no kotoba wo mote nanji oyobi Isuraeru to keiyaku 

28 wo musubeba nari. Kare wa Iehoba 
to tomo ni shi ju nichi shi ju ya soko 
ni orishi ga, kuimont) wo mo kuwazu, 
mizu wo mo nomazariki. Iehoba 
sono keiyaku no kotoba nam jikkai 
wo kauo ita no uo ni shirushi 
tamaeri. 

29 Mose sono okite no ita ni mai wo 
onore no te ni torite, Shinai Zau yori 
kudarishi ga, sono yama yori kudari- 
shi toki ni Mose wa sono kao no onore 
ga Iehoba to mono iishi ni yorite 
hikari wo hanatsu wo shirazariki. 

80 Aron o)'obi Isuraeru no hitobito IVIose 
wo mite sono kao no ];awa no hikari 
wo hanatsu wo mi, osorete kare ni 

81 chikazukazarishikaba ; Mose karera 
wo yoberi : Aron oyobi kwaisliii no 
kashiratachi sunawachi Mose no toko- 
ro ni kaeritareba Mose karera to 

32 mono iu. Kaku arite uochi Isuraeru 
no hitobito mina chikayorikereba, 
Muse Iehoba ga Shinai Zan nite onore 
ni tsuge tamaisbi kotodomo wo koto- 

38 gotoku kore ni satoseri. Mose karei'a 
to mono iu koto wo oete, kao-oi wo 

84 sono kao ni atetari. Tadashi Mose wa 
Iehoba no mae ni irite tomo ni kataru 
koto aru toki wa, sono izuru made 
kao-oi wo nozokite ori ; mata idc 
kitarite sono meizerareshi koto wo 

85 Isuraeru no hitobito ni tsugu. Isura- 
eru no hitobito Mose no kao wo miru 
ni Mose no kao no kawa hikari wo 
hanatsu ; Mose wa irite Iehoba to 
mono iu made, mata sono kao-oi avo 
kao ni ate oru. 

35 Mose Isuraeru no hitobito no kwaishii 
wo kotogotoku atsumete, kore ni iu, 
Kore wa Iehoba ga naso to meiji 

2 tamaeru kotoba nari. Sunawachi mui- 
ka no aida wa hataraki wo nasubeshi, 
nanuka mc wa nanjira no seijitsu, 
Iehoba uo dni ausokunichi nari : 
subete kono hi ni hataraki wo nasu 

3 mono wa korosarubeshi. Ansokunichi 
ni wa nanjira no subete no sumika ni 
hi wo tiikubekarazu. 

4 Mose Isuraeru no hitobito no kwaishu 
ni amaneku tsugcte iu, Kore wa 
Iehoba no meiji tamaeru tokoro no Exodus. 35. 35. SHUTSU EJIPUTO KI. 97 5 koto nari, iwaku, Nanjira ga moteru 
mono no uchi yori nanjira Iehoba ni 
sasaguru mono wo torubeshi : subete 
kokoro yori negau mono wa sore wo 
tazusae kitarite Iehoba ni sasagu- 

6 beshi ; sunawachi kin, gin, akagaue, 
ao, murasaki, kureuai no ito, asa-ito, 

7 yagi no ke ; akazome no o hitsuji no 
kawa, mami no kawa, nemunoki, 

8 tomoshi-abura, sosogi-abura to koba- 

9 shiki ko wo tsnkuru komotsu ; soko, 
epode to mune-ate ni hamuru tama. 

10 Subete nanjira no ucbi no kokoro ni 
chie aru mono kitarite, Iehoba no mei- 
ji tamaisbi mono wo kotogotoku tsuku- 

11 rubeshi ; sunawachi makuya, sono 
temmaku, sono oi, sono kagi, sono ita, 

12 sono yokogi, sono hashira, sono za ; ka- 
no hako to sono sao, shokuzaisho, heda- 

13 te no maku; tsukue to sono sao, oyobi 
sono moromoro no utsuwa, sonae no 

14 pan; tomyo no dai, sono utsuwa to sono 
16 sara, oyobi tomosliibi no abura ; kodan 

to sono sao, sosogi-abura, kobashiki 

16 ko, makuya no irikuchi no tobari ; 
hansai no dan, oyobi sono akagane no 
ami, sono sao, sono moromoro no 

17 utsuwa, tarai to sono dai ; niwa no 
maku, sono hashira, sono za, niwa no 

18 kucbi no tobari ; makuya no kugi, 

19 niwa no kugi oyobi sono himo ; kiyoki 
tokoro nite tsutome wo nasu tokoro no 
tsutome no koromo, sunawachi sai- 
shi no tsutome wo nasu toki ni mo- 
chiyuru mono naru, saishi Ai'on no 
kiyoki koromo, oyobi sono kora no 
koromo. 

20 Kakute Isuraeru no hitobito no kwai- 
shu mina Mose no mae wo hanarete 

21 sarishi ga ; subete kokoro ni kanjitaru 
mono, subete kokoro yori negau mono 
wa kitarite, Iehoba ye no sasagemono 
wo tazusae itari, shukwai no makuya 
to sono moromoro no yo ni sonae, 
maca kiyoki koromo no tame ni sonae- 

22 tari. Sunawachi subete kokoro yori 
negau mono wa otoko onua tomo ni 
wadome, mimiwa, yubiwa, kubi- 
dama, moromoro no kin no mono wo 
tazusae itareri : mata subete kin no 
sasagemono wo Iehoba ni nasu mono 

23 mo shika seri. Subete ao, murasaki, kurenai no ito oyobi asa-ito, yagi no 
ke, akazome no o hitsuji no kawa, 
mami no kawa, aru mono wa kore wo 

24 tazusae itari. Subete shirogane oyobi 
akagane no sasagemono wo nasu mono 
wa kore wo tazusae kitarite Iehoba 
ni sasage, mata mono wo tsukuru ni 
mochiyubeki nemunoki am mono wa 

25 sore wo tazusae itareri. Mata subete 
kokoro ni chie aru onnadomo wa sono 
te wo mote tsumugu koto wo nashi, 
sono tsumugitaru mono naru ao, mura- 
saki, kurenai no ito oyobi asa-ito wo 

26 tazusae kitari ; subete chie arite ko- 
koro ni kanjitaru onna wa yagi no ke 

27 wo tsumugeri. Mata kashira taru 
monodomo wa soko, oyobi epode to, 
mune-ate ni hamnbeki tama wo tazu- 

28 sae itari ; tomoshibi to, sosogi-abura 
to, kobashiki ko to ni mochiyuru ko- 
motsu to abura wo tazusae itareri. 

29 Kaku Isuraeru no hitobito yorokonde 
Iehoba ni sasagemono wo nasei"i ; su- 
nawachi Iehoba ga !Mose ni yorite 
nase to meiji tamaishi, moromoro no 
waza wo nasashimuru tame ni mono 
wo tazusae kitaran to kokoro yori ne- 
gau tokoro no otoko onna wa, mina 
kaku no gotoku ni nashitari. 

30 Mose Isuraeru no hitobito ni iu, Miyo, 
Iehoba Yuda no wakare no, Horn no ko 
naru, Uri no ko Bezareru wo nazashite 

31 meshi tamai ; Kami no rei wo kore ni 
mitashite, chie to, satori to, chishiki to, 
moromoro no tagui no waza ni take- 

32 shime ; takumi wo tsukushite kin, gin 
oyobi akagane no saku wo nasu koto 

33 wo eseshime, tama wo kiri hame, ki ni 
hori kizamite, moromoro no tagui 
no waza wo nasu koto wo eseshime ; 

34 kare no kokoro wo akiraka ni shite 
oshiuru koto wo eseshime tamau, kare 
to Dan no wakare no, Ahisamaku 
no ko, Ahoriabu tomo ni shikari. 

35 Kaku chie no kokoro wo karera ni mi- 
tashite, moromoro no tagui no waza 
wo nasu koto wo eseshime tamau ; 
sunawachi horimono, aya-ori, oyobi 
ao, murasaki, kurenai no ito to asa-ito 
no nuitori, narabi ni hata-ori nado, su- 
bete moromoro no tagui no waza wo 
nasu koto wo eseshime ; takumi wo kore 13 Exodus. 98 SHUTSU EJIPUTO KI. 36. 1. 36iii tsukusashime tamau nari. Sate 
Bezaveru to Ahoriabn, oyobi subcte 
kokoro uo kashikoki hito, sunawachi 
Iehoba ga chie to satori wo ataete, 
kiyoki tokoro no yo ni sonoru tokoro 
no nioromoro no waza wo uasu koto 
wo shiri eseshime tamaeru monodomo 
wa, Iehoba no subete meiji tamaishi 
gotoku ni koto wo nasubekarishi. 

2 Mose sunawachi Bezaveru to Ahoria- 
bn, oyobi subete kokoro no kashikoki 
hito, sunawachi sono kokoro ni Iehoba 
ga chie wo sazuke tamaishi mono, 
oyoso kitarite sono waza wo nasan to 
kokoro ni nozomu tokoro no mono wo 

3 meshi yosetari. Karera wa kiyoki 
tokoro no'yo ni sonoru tokoro no wa- 
za wo nasashimuru tame ni, Isuraeru 
no hitobito ga tazusae kitarishi moro- 
moro no sasagemouo wo Mose no te 
yori uke torishi ga, tami wa nao mata 
asa goto ni kokoro knra no sasagemono 

4 wo Mose ni mochi kitaru. Koko ni 
cite kiyoki tokoro no moromoro no 
waza wo nasu tokoro no kashikoki hi- 
totachi, mina ouo-ono sono nasu tokoro 

5 no waza wo yamete kitari ; Mose ni 
tsiigete iikeru wa, Tami amari ni oku 
mochi kitareba, Iehoba ga nase to mei- 
ji tamaishi waza wo nasu ni mocliiyuru 

6 ni amari ari to. Mose sunawachi mei 
wo tsutaete, eichil ni fure shimete iwa- 
ku, Otoko onna tomo ni ima yori wa 
kiyoki tokoro ni sasagemouo wo nasu 
ni oyobazu to. Koko wo mote tami 
wa tazusae kitaru koto wo yametari. 

7 Sowa sono aru tokoro no mono sucle ni 
subete no waza wo nasu ni tarite, katsu 
amari areba nari. 

8 Sate karera no nchi kokoro ni chie ari- 
te, sono waza wo naseru tokoro no mo- 
no to no maku wo mote makuya wo 
tsukureri : sono maku wa asa no yori- 
ito to ao, murasaki, kurenai no ito wo 
motetakumini kerubimu wo ori nashite 

9 tsukureru mono nari. Sono maku wa 
ono-ono nagasa ni jn haehi kyubito, 
sono maku wa ono-ono haba shi kyu- 
bito, sono maku wa mina sunshaku 

10 hitotsu nari. Shikashite sono maku 
itsutsu wo tagai ni tsurane awase : ma- 
ta sono maku itsutsu wo tagai ni tsurane 11 awasc : hito tsurane no maku no fuchi 
ni oito sono awasedokoro no hashi ni 
ao iro no chi wo tsulcuri : mata hoka no 
hito tsnraue no maku no i'achi ni oite 
sono awasedokoro ni kore wo tsuku- 

12 reri. Hito tsurane no maku ni chi go 
j\\ wo tsukuri, mata hoka no hito tsu- 
rane no maku no awasedokoro no 
fuchi ni mo chi go jii wo tsukureri : 
sono chi wa kare to kore to ai taisu. 

18 Shikashite kin no kagi go jii wo tsuku- 
ri, sono kagi wo mote sono maku wo kare 
to kore to ai tsuranetareba ; hitotsu no 

14 makuya to nam. Mata yagi no ke wo 
mote maku wo tsukurite, makuya no 
ue no temmaku to naseri : sono tsuku- 

15 reru maku wa ju ichi nari. Sono ma- 
ku wa ono-ono nagasa san ju kyubito, 
sono maku wa ono-ono haba shi k3'u- 
bito ni sliite, ju ichi no maku wa suu- 

16 shaku hitotsu nari. Sono maku itsutsu 
wo hitotsu ni tsurane, mata sono maku 

17 mutsu wo hitotsu ni tsurane ; sono 
maku no fuchi ni oite awasedokoro ni 
chi go ju wo tsukuri, mata tsugi no 
hito tsura no maku no fuchi ni mo chi 

18 goju wo tsukureri. Mata akagane no 
kagi go jii wo tsukurite, sono temmaku 
wo tsurane awasete hitotsu to nara- 

19 shime ; akazome no o hitsuji wo mote 
sono temmaku no oi wo tsukurite, so- 
no ue ni mami no kawa no oi wo 
moketari. 

20 Mata nemunoki wo mote makuya no 

21 tate-ita wo tsukureri. Ita no nagasa 
wa ju kyubito, ita no haba wa ichi 

22 kyubito ban. Hitotsu no ita ni futatsu 
no hozo arite kare to kore to kui au : 
makuya no ita ni wa mina kaku no 

23 gotoku tsukuri naseri. Mata makuya 
no tame ni ita wo tsukureri ; sunawa- 
chi minami ni oite wa minami no kata 

24 ni ita ni ju mai : sono ni ju mai no ita 
no shita ni gin no za shi jCi wo tsuku- 
reri ; sunawachi kono ita no shita ni 
mo futatsu no za arite sono futatsu no 
hozo wo uke, kano ita no shita ni mo 
futatsu no za arite sono futatsu no 

25 hozo wo uku. Makuya no hoka no 
kata, sunawachi sono kita uo kata no 
tame ni mo ita ni ju mai wo tsukuri, 

26 mata sono gin no za shi ju wo tsuku- Exonus. 37. 18. SHUTSU EJIPUTO KI. 99 reri ; sunawachi kono ita no shita ni 
mo futatsii no za ari, kauo ita no shita j 

27 ui mo futatsu no za ari. Mata maku- j 
ya no ushiro, suuawachi sono nishi no ; 
tame ni ita roku mai wo tsukuri, 

28 makuya no ushiro no fnta sumi no 
tame ni ita ni mai zutsu wo tsnkureri. 

29 Sono ni mai wa shita nite ai gasshi, 
sono itadaki made hitotsu ni tsura- 
nareri ; hitotsu no wa ni oite shikari : 
sono ni mai tomo ni kaku no gotoshi, 
korera wa futa sumi no tame ni moke- 

30 taru mono nari. Sono ita wa hacbi 
mai ari, sono za wa gin no za ju roku 
za ari ; ono-ono no ita no shita ni futa- 

31 tsu no za ari. Mata nemuuoki wo 
mote yokogi wo tsnkureri ; sunawachi 
makuya no konata no ita no tame ni 

32 itsutsu wo moke, makuya no kanata 
no ita no tame ni yokogi itsutsu wo 
moke, makuya no ushiro sunawachi 
sono nishi no ita no tame ni yokogi 

33 itsutsu wo moketari. Mata naka no 
yokogi wo tsukurite, ita no tadanaka 
ni oite hashi yori hashi made tora- 

34 shime ; shikashite sono ita ni kin wo 
kise, kin wo mote kore ga tame ni wa 
wo tsukurite, yokogi wo kore ni tsura- 
nuki, mata sono yokogi ni kin wo 
kisetari. 

35 Mata ao, murasaki, kurenai no ito 
oyobi asa no yori-ito wo mote maku 
wo tsukuri ; takumi ni kerubimu wo 

3G sono ue ni ori idashi : sore ga tame 
ni nemunoki wo mote shi hon no ha- 
shira wo tsukurite, kore ni kin wo 
kisetari : sono kagi wa kiu nari ; mata 
gin wo mote kore ga tame ni za yotsu 

37 wo itari. Mata ao, murasaki, kurenai 
no ito, oyobi asa no yori-ito wo mote 
Makuya no iri kuchi ni kakuru tobari 

38 wo ori nashi : sono itsutsu no hashi- 
ra to sono kagi to wo tsukuri, sono 
hashira no kashira to keta ni kin wo 
kisetari : tadashi sono itsutsu no za wa 
akagane nariki. 

37 Bezareru nemunoki wo mote hako wo 
tsnkureri : sono nagasa wa ni kyubito 
ban, sono haba wa ichi kyubito ban, 
sono takasa wa ichi kyubito ban : 
2 shikashite junkin wo mote sono uchi 
soto wo oite, sono ue no mawari ni kiu 3 no fuchi wo tsukureri. Mata kin no 
wa yotsu wo ite, sono yotsu no ashi 
ni tsuketari ; sunawachi konata ni fu- 
tatsu no wa, kanata ni futatsu no wa 

4 wo tsuku. Mata nemunoki wo mote 
sao wo tsukurite kore ni kin wo kise, 

5 sono sao wo hako no katawara no wa 
ni sashi irete, kore wo mote hako wo 

6 kiikubekarasbimn. Mata junkin wo 
mote sliokuziiisho wo tsukureri : sono 
nagasa wa ni kyubito ban, sono haba 

7 wa ichi kyubito han nari. Mata kin 
wo mote futatsu no kerubimu wo tsu- 
kureri ; suuawachi tsuchi nite uchite 
kore wo shokuzaisho no ryoho ni tsu- 

8 kuri ; hitotsu no kerubimu wo konata 
no hashi ni, hitotsu no' kerubimu wo 
kanata no hashi ni okeri : sunawachi 
shokuzaisho no ryoho ni kerubimu wo 

9 tsukureri. Kerubimu wa tsubasa wo 
takaku nobe, sono tsubasa wo mote 
shokuzaisho wo oi, sono kao wo tagai 
ni ai muku ; suuawachi kerubimu no 
kao wa shokuzaisho ni mukau. 

10 Mata nemunoki wo mote tsukue wo 
tsukureri : sono nagasa wa ni kyubito, 
sono haba wa ichi kyubito, sono takasa 

11 wa ichi kyubito han : shikashite junkin 
wo kore ni kise, sono mawari ni kin 

12 no fuchi wo tsuke : mata sono mawa- 
ri ni te-haba no fuchi wo tsukuri, 
sono fuchi no mawari ni kin no ko- 

13 buchi wo tsukureri. Shikashite kore 
ga tame ni kin no wa yotsu wo i, sono 
ashi no yo sumi ui sono wa wo tsuke- 

14 tari. Suuawachi wa wa fuchi no soba 
ni arite, tsukue wo kaku sao wo iruru 

15 tokoro nari. Shikashite nemuuoki wo 
mote tsukue wo kaku sao wo tsukurite, 

16 kore ni kin wo kisetari. Mata tsukue 
no ue no utsuwa, sunawachi sara, saji, 
sbaku, o)'obi sake wo sosogu sakazuki 
wo junkin nite tsukureri. 

17 Mata junkin wo mote hitotsu no 
todai wo tsukureri : sunawachi tsuchi 
vfo mote uchite sono todai wo tsuku- 
reri : sono daiza, jiku, utena, fushi, 
oyobi hana w'a sore ui tsuranaru : 

18 mutsu no eda sono katawara yori izu ; 
sunawachi t(3dai no mitsu no eda wa 
kono katawara yori ide, todai no mitsu 
no eda wa kano katawara yori izu : Exodus. 100 SHUTSU EJIPUTO KI. 37. 19- 19 hadankyo no liana no katachi sera 
mitsu no utena, fashi oyobi hana to 
tomo ni kono eda ni ari ; mata hadan- 
kyo no hana no katachi serii mitsu no 
utena, fushi, oyobi hana to tomo ni 
kano eda ni ari : todai yori izuru 
mutsu no eda mina kaku no gotoshi. 

20 Hadankyo no hana no katachi seru 
yotsu no utena sono fushi oyobi hana 

21 to tomo ni todai ni ari : futatsu no eda 
no shita ni hitotsu no fushi ari, mata 
futatsu no eda no shita ni hitotsu no 
fushi ari, mata futatsu no eda no shita 
ni hitotsu no fushi ari, todai yori izuru 
mutsu no eda mina kaku- no gotoshi. 

22 Sono fushi to eda to wa sore ui tsura- 
nareri : mina tsuchi nite uchite junkin 

23 wo mote tsukureri. Mata junkin wo 
mote nanatsu no tomoshibizara to, 
shinkaki to, shintorisara wo tsuku- 

24 reri. Todai to sono subete no utsuwa 
wa junkin ichi taranto wo mote tsuku- 
reri. 

25 Mata nemunoki wo mote kodan wo 
tsukureri : sono nagasa ichi kyubito, 
souo haba ichi kyubito ni shite shika- 
ku nari ; sono takasa wa ni kyubito ni 
shite, sono tsuno wa sore yori izu. 

26 Sono ue, sono shiho, sono tsuno tomo 
ni junkin wo kise, sono mawari ni kin 

27 no fuchi wo tsukureri. Mata sono 
ryomen ni, kin no fuchi no shita ni, 
kin no wa futatsu wo kore ga tame ui 
tsukureri ; sunawachi souo ryoho ni 
kore wo tsukuru : kore sunawachi kore 
wo kaku tokoro no sao wo tsuranuku 

28 tokoro nari. Mata nemunoki wo mote 
sono sao wo tsukurite, kore ni kin wo 

29 kisetiiri. Mata kawarimono wo tsu- 
kuru ho ni shitagaite, kiyoki sosogi- 
abura to komotsu no kiyoki k5 to wo 
tsukureri. 

38 Mata nemunoki wo mote hansai no 
dan wo kizukeri : sono nagasa wa go 
kyubito, sono haba wa go kyubito ni 
shite shikaku, sono takasa wa san 

2 kyubito ; shikashite souo yo sumi no 
ue ni sore no tsuno wo tsukurite, sono 
tsuno wo sore yori ideshime, sono dan 

3 ui wa akagiine wo kisetari. Mata 
sono dan no moromoro no utsuwa, 
sunawachi tsubo to, jiino to, hachi to, nikusashi to, hizara wo tsukureri : dan 
no utsuwa wa mina akagane nite tsu- 

4 kuru. Mata dan no tame ni akagane no 
ami wo tsukuri, kore wo dan no naka 
hodo no fuchi no shita ni suete, dan no 

5 nakaba ni tasseshime, sono akagane 
no ami no yo sumi ni j'otsu no wa wo 
ite, sao wo tsuranuku tokoro to nashi ; 

G nemunoki wo mote sono sao wo tsu- 

7 kurite, kore ni akagane wo kise ; dan 
no ryoho no wa ni sono sao wo tsura- 
nukite, kore wo kakubekarashimu ; 
sono dan wa ita wo mote kore wo 
utsuro ni tsukureri. 

8 Mata akagane wo mote tarai wo 
tsukuri, sono dai wo mo akagane ni 
su, sunawachi shukwai no makuya no 
kado nite tsutome wo nasu tokoro no 
onnatachi no kagami wo mote kore 
wo tsukureri. 

9 Mata niwa wo tsukureri : minami ni 
oite wa niwa no minami no kata ni 
hyaku kyubito no hosonuno no maku 

10 wo moku : sono hashira wa ni jii, sono 
za wa ni jii ni shite, tomo ni akagane 
nari ; sono hashira no kagi oyobi keta 

11 wa gin nari. Kita no kata ni wa 
hyaku kyubito no maku wo moku, sono 
hashira wa ni ju, sono za wa ni ju ni 
shite, tomo ni akagane nari ; sono 
hashira no kagi to keta wa gin nari. 

12 Nishi no kata ni wa go ju kyubito no 
maku wo moku, sono hashira wa to, 
sono za wa to, sono hashira no kagi 

13 to keta wa gin nari. Higashi ni oite 
wa higashi no kata ni go ju kyubito 

14 no maku wo moku. Shikashite kono 
ippo ni ju go kyubito no maku wo 
moku ; sono hashira wa mitsu, sono za 

15 mo mitsu : mata kano ippo ni mojii 
go kyubito no maku wo moku ; sono 
hashira wa mitsu, sono za mo mitsu : 
sunawachi niwa no mou no konata 

16 kanata tomo ni shikari. Niwa no 
mawari no maku wa mina hosonuno 

17 nari. Hashira no za wa akagane; 
hashira no kagi to keta wa gin, hashira 
no kashira no tsutsumi Ava gin nari ; 
niwa no hashira wa mina gin no keta 

18 nite tsuranaru. Niwa no mon no 
tobari wa ao, murasaki, kurenai no ito, 
oyobi asa no yori-ito wo mote ori Exodus. ;^11. 13. SHUTSU EJIPUTO KI. 101 uasliitaru mono nari : sono uagasa wa 
ni ju kyubito, sono haba ui okeru 
takasa Ava go kyubito ni sbite, niwa no 

r.) maku to hitosbi. Sono b.isbira wa 
3'otsu, sono za wa yotsu ni sbite tomo 
ni akagane ; sono kagi wa gin, sono 
kasbira no tsutsumi to keta wa gin 

1^1* nari. Makuya oyobi sono mawari no 
niwa no kugi wa mina akagane nari. 

1^1 Makuya ni tsnkeru mono, sunawachi 
okite no makuya ni tsnkeru mono wo 
bakaru ni sa no gotosbi ; saisbi Aron 
no ko Itamaru, Mose no mei ni sbita- 
gaite, Rebibito wo bikii mocbiite kore 

•I'l wo bakareru nari. Yucla no v/akare 
no, Horn no ko naru, Uri no ko Boza- 
reru subete Iehoba no Mose ni meiji 

2;; tamaisbi kotodomo wo nasori. Dan 
no wakare no, Abisamaku no ko Abori- 
abn, kare to tomo ni arite, borimono, 
orimono wo nasbi, ao, murasaki, ku- 
renai no ito, oyobi asa-ito wo mote 
nuitori wo naseri. 

24 Kiyoki tokoro no moromoro no waza 
wo nasu ni mocbiitaru kin wa, kiyoki 
tokoro no sbikeru ni shitagaite ieba, 
awasete ni ju ku taranto, sbicbi byaku 
san ju sbikeru nari : kore sunawacbi 

2.5 sasagetaru tokoro no kin nari. Kwai- 
sbu no ucbi no kazoeraresbi mono no 
sasagesbi gin Ava, kiyoki tokoro no 
sbikeru ni sbitagaite ieba, byaku ta- 
ranto, sen sbicbi byaku sbicbi ju go 

26 sbikeru nari. Subete kazoeraruru mo- 
no no ucbi ni irisbi mono, sunawacbi 
ni jissai ijo no mono roku ju man san 
sen go byaku go junin aritureba, kiyo- 
ki tokoro no sbikeru ni sbitagaite ieba, 
bitori ni icbi beka to naru, kore suna- 

27 wachi ban sbikeru nari. Hyaku ta- 
ranto no gin wo mote kiyoki tokoro 
no za to maku no za wo itari ; byaku 
taranto wo mote hyaku za wo tsuku- 
reba, ichi za sunaw^acbi icbi taranto 

28 nari. Mata sen sbicbi byaku sbicbi 
ju go sbikeru wo mote hasbira no kagi 
wo tsukuri, bashira no kasbira wo 
tsutsumi, mata basbira wo tsurane 

j 29 awasetari. Mata sasagetaru tokoro no 

akagane wa sbicbi jii taranto, ni sen 

30 shi hyaku sbikeru nari. Kore wo 

mochiite shukwai no makuya no kado no za wo tsukuri, akagane no dan to, 
sono akagane no ami, oyobi dan no su- 

31 bete no utsuwa wo tsukuri : niwa no 
mawari no za to, niwa no mon no za, 
oyobi makuya no subete no kugi to, 
niwa no mawari no subete no kugi 
wo tsukureri. 

39 Ao, murasaki, kurenai no ito wo mo- 
te kiyoki tokoro nite tsutome wo nasu 
tokoro no tsutome no koromo wo tsu- 
kuri, mata Aron no tame ni kiyoki 
koromo wo tsukuri, Iehoba no Mose 
ni meiji tamaisbi gotoku seri. 

2 Mata kin, ao, murasaki, kurenai no 
ito, oyobi asa no yori-ito wo mote epo- 

3 de wo tsukuri ; kin wo usu-ita ni ucbi 
nobe, kirite ito to nasbi, kore wo ao, 
murasaki, kurenai no ito, oyobi asa-ito 

4 ni majiete kore wo ori nasbi ; mata 
kore ga tame ni kata-ate wo tsukurite, 
kore Avo tsurane : sono i'utatsu no ba- 

5 shi ni oite kore avo tsuranu. Epode 
no ue ni arite, kore wo tsuganuru toko- 
ro no obi Ava, sono mono onaju sbite sore 
no tsukuri no gotosbi ; sunaAvachi kin, 
ao, murasaki, kurenai no ito, oyobi 
asa no yori-ito avo mote tsukureru 
mono nari ; Ikhoba no Mose ni meiji 
tamaisbi gotoku nari. 

6 Mata soko avo surite kin no fucbi ni 
bame, in avo boru ga gotoku ni, Isu- 
raeru no kora no na avo kore ni eri 

7 tsuke, kore wo epode no kata-ate no 
ue ni tsukete, Isuraeru no hitobito no 
oboe no tama to narashimu ; Iehoba 
no Mose ni meiji tamaisbi gotosbi. 

8 Mata mune-ate avo takumi ni ori nasbi, 
epode no tsukuri no gotoku ni, kin, ao, 
murasaki, kurenai no ito, oyobi asa no 
yori-ito wo mote kore avo tsukureri. 

9 Mune-ate Ava sbikaku ni sbite, kore avo 
futae ni tsukuritarcba, futae ni sbite, 
sono take ban kyubito, sono baba ban 

10 kyubito nari. Sono naka ni tama yo 
narabi avo bamu : sunawacbi akadama, 
kinotama, meno no bito narabi avo dai 

11 icbi gyo to su. Dai ni gyo wa kurenai 

12 no tama, aodama, kongoseki ; dai san 
gyo wa koki kurenai no tama, sbiro- 

13 meno, murasaki no tama ; dai shi gyo 
Ava ki midori no tama, soko, midori no 
tama : subete kin no fucbi no naka ni Exodus. 102 SHUTSU EJIPUTO KI. 39. 14. 14 korc wo hametari. Sono tama wa 
Isuraeru no kora no na ni shitagai, 
sono na no gotoku iii kore wo ju ni ni 
nashi ; shi! ashite in wo horu ga gotoku 
ni sono jii ni no wakare no ono-ono no 

15 na wo kore ni eri tsnketari. Mata 
jnukin wo himo no gotoku ni kumitaru 
kusari wo muue-ate no ue ni tsnketari. 

16 Mata kin wo mote futatsu no fuchi wo 
tsukuri, futatsu no kin no wa wo tsu- 
kuri, sono futatsu no wa wo mune-ate 

17 no futatsu no hashi ni tsuke, kano kin 
no himo fata suji wo mune-ate no 
hashi no futatsu no wa ni tsnketari. 

18 Shikashite sono futa suji no himo no 
futatsu no hashi wo futatsu no fuchi 
ni yui, epode no kata-ate no ue ni tsn- 

19 kete, sono mae ni arashimu. Mata 
futatsu no kin no wa wo tsukurite, 
kore wo mune-ate no futatsu no hashi 
ni tsnketari ; sunawachi sono epode ni 
mukau tokoro no uchi no fuchi ni kore 

20 wo tsuku. Mata kin no wa futatsu wo 
tsukurite, kore wo epode no rj-oho no 
shita no kata ni tsukete, sono mae no 
kata nite, sono tsuranareru tokoro ni 
mukaite, epode no ohi no ue ni arashi- 

21 mu. Mune-ate wa ao himo wo mote 
sono wa ni yorite kore wo epode no wa 
ni yui-tsuke, epode no obi no ue ni ara- 
shime, mune-ate wo shite epode wo 
hanaruru koto nakarashimu ; Iehoba 
no Mose ni meiji tamaishi gotoshi. 

22 Mata epode ni zoku sum uwagi wa 

23 subete kore wo aoku ori naseri. Uwagi 
no ana wa sono mannaka ni arite, 
yoroi no erimawari no gotoshi, sono 
ana no mawari ni eri arite hokorobi- 

24 zarashimu. Shikashite uwagi no suso 
ni ao, murasaki, kurenai no yoii-ito 
wo mote zakuro wo tsukuri tsuke ; 

25 mata junkin wo mote suzu wo tsukuri, 
sono suzu wo uwagi no suso no zakuro 
no aida ni tsuke, mawari ni oite zakuro 
no aida-aida ni kore wo tsnketari ; 

26 sunawachi suzu ni zakuro, suzu ni 
zakuro to tsutome no uwagi no suso 
no mawari ni tsnketari ; Iehoba no 
Mose ni meiji tamaishi gotoshi. 

27 Mata Avon to sono kora no tame ni 
ori-nuno wo mote shitagi wo tsukuri, 

28 hosonuno wo mote kashirazutsumi wo tsukuri, hosonuno wo mote uruwashiki 
zukin wo tsukuri, asa no j'ori-ito wo 

29 mote; momohiki wo tsukuri, asa no 
3ori-ito, oyobi ao, murasaki, kure- 
nai no ito wo mote obi wo ori nase- 
ri ; Iehoba no Mose ni meiji tamaishi 
gotoshi. 

30 Mata junkin wo mote kiyoki kammuri 
no mae-ita wo tsukuri, in wo horu ga 
gotoku ni sono ue ni, Iehoba ni kiyoshi 

31 to iu moji wo kaki tsuke ; kore ni ao 
himo wo tsukete, kore wo kashira- 
zutsumi no ue ni j'ui tsnketari ; Iehoba 
no Mose ni meiji tamaishi gotoslii. 

32 Kaku shukwai no temmaku naru 
makuya no moromoro no waza narinu : 
Isuraeru no hitobito Iehoba no subete 
Mose ni meij i tamaishi gi)toku ni nashite, 
kaku okouaeri. 

33 Hitobito maku3'a to Temmaku to sono 
moromoro no utsuwa wo Mose no moto 
ni tazusae itaru, sunawachi sono kagi, 
sono ita, sono yokogi, sono hashira, 

34 sono za ; akazome no o hitsuji no kawa 
no oi, mami no kawa no oi, hedate no 

35 maku ; okite no hako to, sono sao, 

36 shokuzaisho ; tsukue to sono moro- 

37 moro no utsuwa, sonaenopan; junkin 
no todai to sono sara sunawachi nara- 
buru tomoshibizara to sono moromoro 
no utsuwa narabi ni sono tomoshibi no 

38 abura ; kin no dan, sosogi-abura, ko, 

39 Makuya no kado no tobari; akagane 
no dan, sono akagane no ami to sono 
sao oyobi sono moromoro no utsuwa, 

40 tarai to sono dai ; niwa no maku, 
sono hashira to sono za, niwa no mon 
no tobari, sono himo to sono kugi, 
narabi ni makuya ni mochiyuru moro- 
moro no utsuwa, shukwai no temmaku 

41 no taine ni mochiyuru mono; kiyoki 
tokoro nite tsutome wo nasu tokoro 
no tsutome no koromo, sunawachi 
saishi no tsutome wo nasu toki ni 
mochiyuru mono naru, saishi Aron no 
kiyoki koromo, oyobi sono kora no 

42 koromo. Kaku Iehoba no subete 
Mose ni meiji tamaishi gotoku ni, 
Isuraeru no hitobito sono moromoro 

43 no waza wo naseri. Mose sono subete 
no waza wo miru ni Iehoba no meij 
tamaishi gotoku ni tsukurite ari : Exodus. 40. 36. SHUTSU EJIPUTO KI. 103 sunawachi kaku no gotoku ni tsu- 
knrite areba, Mose hitobito wo shuku 
seri. 
40 Koko ni Iehoba IMose ni tsugete ii 

2 tamaikeru wa, Sbogwatsu no gwanjitsa 
ni nanji shiikwai no temmaku no 

3 maknya wo tatsubeshi. Shikashite 
nanji sono uchi ni okite no hako wo 
sue, maku wo mote sono hako wo 

4 hedate kakushi, mata tsukue wo 
tazusae iri, sonaetsnke no mono wo 
sonae tsuke, katsu todai wo tazusae 
irite, sono tomoshibizara wo subeshi. 

5 Xanji mata kin no kodan wo okite no 
hako no mae ni sue, tobari wo makuya 

6 no kado ni kake : hansai no dan wo 
shukwai no temmaku no makuya no 

7 kado no mae ni sue : tarai wo shukwai 
no temmaku to sono dan no aida ni 

8 suete, kore ni mizu wo ire : niwa no 
mawari ni kakoi wo tate, niwa no mon 

9 ni tobari wo tare : shikashite sosogi- 
abura wo torite, makuya to sono uchi 
no subete no mono ni sosogite, sore to 
sono moromoro no utsuwa wo kiyomu- 
beshi : kore kiyoki mono to naran. 

10 Nanji mata hansai no dan to, sono 
subete no utsuwa ni abura wo sosogite, 
sono dan wo kiyomubeshi : dan wa ito 

11 kiyoki mono to naran. Mata tarai 
to sono dai ni abura wo sosogite, kore 

12 wo kiyome ; Aron to sono kora wo 
shukwai no makuya no kado ni tsure 
kitarite, mizu wo mote kurera wo arai, 

13 Aron ni kiyoki koromo wo kise ; kare 
ni abara wo sosogite, kore wo kiyome, 
kare wo shite saishi no tsutome wo 

14 ware ni nasashimubeshi. Mata kare 
no kora wo tsure kitarite, kore ni 

15 uwagi wo kise; sono chichi ni naseru 
gotoku ni kore ni abura wo sosogite, 
saishi no tsutome wo ware ni nasashi- 
mubeshi : karera no abnra sosogarete 
saishi taru koto wa yoyo kawarazaru- 

IG beki nari. Mose kaku okonaeri : 
sunawachi Iehoba no onore ni meiji 
tamaishi gotoku ni nashitari. 

17 Dai ni nen no shogwatsu ni itarite, 
sono tsuki no gwanjitsu ni makuya 

18 tachinu. Sunawachi Mose makuya wo 
tate, sono za wo sue, sono ita wo tate, 
sono yokogi wo sashikomi, sono hashira 19 wo tate : makuya no ue ni temmaku wo 
hari, temmaku no oi wo sono ue ni 
hodokoseri; Iehoba no Mose ni meiji 

20 tamaishi gotoshi. Shikashite kare oki- 
te wo torite hako ni osame, sao wo 
hako ni tsuke, shokuzaisho wo hako 

21 no ue ni sue : hako wo makuya 
ni tazusae iri, hedate no maku wo 
tarete, okite no hako wo kakuseri; 
Iehoba no Mose ni meiji tamaishi 

22 gotoshi. Kare mata shukwai no ma- 
kuya ni oite makuya no kita no kata 
nite, kano maku no soto ni tsukue wo 

23 sue ; sonae no pan wo sono ue ni 
Iehoba no mae ni sonae tsuketari ; 
Iehoba no Mose ni meiji tamaishi 

24 gotoshi. Mata shukwai no makuya 
ni oite makuya no minami no kata ni 
todai wo okite tsukue ni mukawashime, 

25 tomoshibizara wo Iehoba no mae ni 
kakagetari ; Iehoba no Mose ni meiji 

2G tamaishi gotoshi. Mata shukwai no 
makuya ni oite kano maku no mae ni 

27 kin no dan wo sue, sono ue ni koba- 
shiki ko wo takeri ; Iehoba no Mose 

28 ni meiji tamaishi gotoshi. Mata maku- 

29 ya no kado- ni tobari wo tare, shu- 
kwai no temmalu no makuya no kado 
ni hansai no dan wo sue, sono ue ni 
hansai to sosai wo sasagetari ; Iehoba 
no Mose ni meiji tamaishi gotoshi. 

30 Mata shukwai no temmaku to, sono 
dan no aida ni tarai wo oki, sore ni 
mizu wo irete arau koto no tame ni sn. 

31 Mose, Aron, oyobi sono kora sore ni 

32 tsukite te ashi wo arau ; sunawachi 
shiikwai no makuya ni iru toki, mata 
wa dan ni chikazuku toki ni arau koto 
wo seri ; Iehoba no Mose ni meiji 

33 tamaishi gotoshi. Mata makuya to 
dan no mawari no niwa ni kakoi wo 
tate, niwa no mon ni tobari wo tare- 
nu. Kaku Mose sono waza wo 
oetari. 

34 Kakute kumo shukwai no temmal- u w' o 
oite, Iehoba no eikwo makuj'a ni michi- 

35 tari. Mose washukwainomakuyani iru 
koto wo ezariki ; kore kumo sono ue ni 
todomari, katsu Iehoba no eikwo maku- 

36 ya ni michitareba nari. Kumo maku- 
ya no ue yori noboru toki ni wa Isura- 
eru no hitobito michi ni susumeri : sono Exodus, 104 SHUTSU EJIPUTO KI. 40. 37. 37 michimichi subete shikari. Sareclo liu- 
DU) uo iioborazaru toki ui wa sono 
noboru hi made michi ni susumu koto 

38 wo sezariki. Suuawachi hiru wa ma- kiiya no ne ni Iehoba no kunio ari, 
yo'.'U wa souo uchi ui lii ari, Isiiraeru uo 
ie no mono miiia kore wo miru : sono 
michimichi subete shiiiari. EEBI KI. 1 Iehoba shukwai no maknya yori 
Mose wo yobi, koi'e ni tsngete ii tama- 

2 waku, Isnraeru no liitobito ni tsngete, 
kore ni ie, Nanjira no uchi no hito 
moshi 1 achiku no sonaemono wo Ieho- 
ba ni sonaen to seba, ushi aruiwa 
hitsuji wo torite, sono sonaemono to 
nasnbesbi. 

3 Moshi nshi no hansai wo mote sono 
sonaemono ni nasan to seba, mattaki o 
nshi wo sonobeshi; sunawachi shu- 
kwai no makuya no kado nite, kore wo 
Iehoba no niae ni sono uke ire taman 

4 yo ni souObeshi. Kare sono hansai to 
sum mono no kashira ni te wo oknbe- 
shi ; sareba uke irerarete, kare no tame 

5 ni aganai to uaran. Kare Iehoba no 
mae ui sono ko ushi wo hofurubeshi ; 
mata Aron no kodomo naru saishira 
wa, sono chi wo tazusae kitarite, shu- 
kwai no makuya uo kado narii dan no 
mawari ni sono chi wo sosogubeshi, 

6 Kare mata sono hansai no mono no 
kawa wo hagi, kore wo kiri wakatsu- 

7 beshi. Saislii Aron no kora dan no ue 
ni hi wo oki, sono hi uo ue ni takigi 

8 wo narabe : shikashite Aron no kodo- 
mo naru saishira sono kiri wakateru 
mono, sono kashira o}^obi sono abura 
wo dan no ue nam hi no ue ni aru 

9 takigi no ue ni narabubeshi : souo zofu 
to ashi wa kore wo mizu ni arobeshi : 
kaknte saishi wa subete wo dan no ne 
ni yakite, hansai to nasubeshi ; kore 
suuawachi IcAvasai ni shite, Iehoba ni 
kobashiki nioi tar a uaii. 

10 Mata sono sonaemono moshi mure no hitsuji, nrniwa yagi no hansai taraba, 

11 mattaki osu wo sonobeshi. Kare dan no 
kita no kata ni oite Iehoba no mae ui 
kore wo hofurubeshi : Aron no kodomo 
naru saishira wa sono chi wo dan no 

12 mawari ni sosogubeshi. Kare mata 
kore wo kiri wakachi, sono kashi- 
ra to sono abura wo kiri torubeshi : 
shikashite saishi kore wo mina dan no 
ue nam, hi no ue ui aru takigi no ue ni 

13 narabubeshi : mata souo zofu to ashi 
wa kore wo mizu ui arai, saishi subete 
wo tazusae kitarite dati no ue ni yaku- 
beshi : kore wo hansai to nasu ; kore 
sunawachi kwasai ni shite, Iehoba ni 
kobashiki nioi taru uari. 

14 Moshi mata tori wo hansai to nashite 
Iehoba ni sasaguru naraba, yamabato 
mata w^1 wakaki iebato wo tazusae 

15 kitarite sonaemono to nasubeshi. Sai- 
shi wa kore wo dan ni tazusae yukite, 
sono kubi wo kiri yaburi, kore wo dan 
no ue ni yakubeshi ; muta sono chi wa 
kore wo shibori idashite dan no ippo 

16 ni nurubeshi : mata sono ibukuro to, so- 
no uchi no mono wa kore wo nozokite, 
dan no higashi no kata naru hai-sute- 

17 dokoro ni, kore wo sutsubeshi : mata 
souo tsubasa wa kiri hanasu koto 
nashi ni, kore wo sakubeshi : shika- 
shite saishi kore wo dan no ue nite, hi 
no ue naru takigi no ue ni yakubeshi : 
kore wo hansai to nasu; kore sunawa- 
chi kwasai ui shite, Iehoba ui kobashiki 
nioi taru nari. 

2 Hito sosai no sonaemono wo Iehoba 
ni sonoru toki wa, mugiko wo mote Leviticus. 3. 8. REBI KI. 105 sono sonaemono to nashi, sono ue ni 
abura wo sosogi, mata sono ue ni 

2 uyuko wo kuwae : kore wo Aron no 
kodomo nam saishitachi no moto ni 
tazusae yukubesbi : kakute mata saishi 
wa sono mugiko to abura hito tsukami 
wo sono subete no nyuko to tomo ni 
tori, kore wo oboe no bun to nasbite, 
dan no ue ni yakubesbi ; kore sunawa- 
cbi kwasai ni shite, lEHOBAni kobashi- 

3 ki nioi taru nari : sosai no amari wa 
Aron to sono kora ni kisubeshi : kore 
wa Iehoba ni sasagurn kwasai no bi- 
totsu ni shite, ito kiyoki mono taru 
nari. 

4 Nanji moshi kama ni yakitaru mono 
wo mote sosai no sonaemono to nasan 
to scba, mugiko ni abura wo mazete 
tsukureru tane irenu kwashi, oyobi 
abnra wo nuritaru tane irenu sembei 

5 wo mochiyubeshi. Nanji no sosai to 
sum sonaemono moshi nabe ni yakitaru 
mono naraba, mugiko ni abura wo 
mazete, tane irezu ni tsukureru mono 

6 wo mochiyubeshi. Nanji kore wo ko- 
maka ni sakite, sono ue ni abura wo 
sosogubeshi : kore wo sosai to nasu. 

7 Nanji no sosai to suru sonaemono 
moshi kama ni nitam mono naraba, 
mugiko to abura wo mote tsukureru 

8 mono wo mochiyubeshi. Nanji korera 
no mono wo mote tsukureru sosai no 
mono wo Iehoba ni tazusae itarubeshi : 
kore wo saishi ni watasaba, saishi wa 

9 kore wo dan ni tazusae yuki ; sono 
sosai no uchi yori oboe no bun wo 
torite, dan no ue ni yakubesbi : kore 
sunawachi kwasai ni shite, Iehoba ni 

10 kobashiki nioi taru nari. Sosai no 
amari wa Aron to sono kora ni kisu- 
beshi : kore wa Iehoba ni sasagum 
kwasai no hitotsu ni shite, ito kij^oki 

11 mono taru nari. Oyoso nanjira ga 
Iehoba ni tazusae itaru sosai wa subete 
tane irete tsukurubekarazu : nanjira wa 
Iehoba ni sasuguru kwasai no uchi ni, 
tane mata wa mitsu wo irete yakubeka- 

12 razu. Tadashi hatsunari no sonaemo- 
no wo sonoru toki ni wa, nanjira kore 
wo Iehoba ni sonobeshi : saredo koba- 
shiki nioi no tame ni kore wo dan 
ni sonoru koto wa nasubekarazu. 13 Nanji sosai wo sasagum ni wa 
subete shio wo mote kore ni ajitsu- 
kubeshi : nanji no Kami no keiyaku 
no shio wo nanji no sosai ni kaku 
koto nakare : nanji sonaemono wo nasu 
ni wa subete shio wo sonobeshi. 

14 Nanji hatsuho no sosai wo Iehoba ni 
sonaen to seba, ho wo hi ni yakite 
kara wo saritaru mono wo mote nanji 
no hatsuho no sonaemono ni sonobeshi. 

15 Nanji mata abura wo sono ue ni hodo- 
koshi, nyuko wo sono ue ni kuwobeshi : 

16 kore wo sosai to nasu. Saishi wa sono 
kara wo saritam koknmotsu no uchi, 
oyobi abura no uchi j-ori sono oboe no 
bun wo tori, sono subete no nyuko 
to tomo ni kore wo yakubesbi : kore 
sunawachi Iehoba ni sasaguru kwasai 
nari. 

3 Hito moshi shiionsai no ikenie wo 
sasagum ni atarite, ushi wo torite kore 
wo sasaguru naraba, me-o ni kakawa- 
razu, sono mattaki mono wo Iehoba no 

2 mae ni sonobeshi. Sunawachi sono 
sonaemono no kashira ni te wo oki, 
shukwai no makuya no kado ni ko- 
re wo hofumbeshi : sbikashite Aron 
no kodomo nam saishira sono chi wo 

3 dan no mawari ni sosogubeshi. Kare 
wa mata sono shuonsai no ikenie no 
uchi yori shite, kwasai wo Iehoba ni 
sasagubeshi : sunawachi zufu wo tsu- 
tsumu tokoro no abura to, zofu no ue 

4 no subete no abura, oj'obi futatsu no 
jin to, sono ue no abura no koshi no 
ryoho ni am mono, narabi ni kan no 
lie no momaku no jin no hotori ni 

5 itaru mono wo tombeshi. Shikashite 
Aron no kora dan no ue ni oite, hi no 
ue nam takigi no ue no hansai no ue 
ni kore wo yakubesbi : kore sunawachi 
kwasai ni shite, Iehoba ni kobashiki 
nioi taru nari. 

G Moshi mata Iehoba ni shuonsai no 
ikenie wo sasaguru ni atarite, hitsuji wo 
sono sonaemono to nasu naraba, me-o ni 
kakawarazu, sono mattaki mono wo so- 

7 no1)eshi. Moshi matako hitsuji wo sono 
sonaemono to nasu naraba, kore wo 

8 Iehoba no mae ni hiki kitari : sono 
sonaemono no kashira ni te wo oki, 
kore wo shukwai no makuya no mae 14 Leviticus. 106 REBI KI. 3. 8. ni hofurubeshi : shikashite Avon no I 
kora sono chi wo dan no mawavi ni 
9 sosogubeshi. Kare sono sbuonsai no 
ikenie no uchi yori shite kwasai wo 
Iehoba ni sasagubeshi ; sunawachi 
sono abura wo tori, sono o wo sebono 
j'ori mattaku tachi kiri; mata zofu wo 
tsutsumu tokoro no abura to, zofu no 

10 ue no siibete no abura, oyobi futatsu 
no jin to, sono ue no abura no koshi 
no ryoho ni aru mono, narabi ni kan 
no ue no momaku no jin no hotori ni 

11 itaru mono wo tornbeshi. Saisbi wa 
kore wo dan no ue ni yakubeshi : 
kore wa kwasai ni shite, Iehoba ni 
tatematsiiru shokumotsu nari. 

12 Moshi yagi avo sonaemono to nasn 
naraba, kore wo Iehoba no mae ni 

13 hiki kitari : sono kashira ni te wo 
oki kore wo shfikwai no makuya no 
mac ni hofurubeshi : shikashite Arou 
no kora sono chi wo dan no mawari ni 

11 sosogubcshi. Kare mata sono uchi 
yori shite sonaemono wo tori Iehoba 
ni kwasai wo sasagubeshi ; sunawachi 
zofu wo tsutsumu tokoro no abura to, 

15 zofu no ue no subete no abura, oyobi 
futatsu no jin to, sono ue no abura 
no koshi no ryoho ui aru mono, narabi 
ni kan no ue no momaku no jiu no 
hotori ni itaru mono wo torubeshi. 

16 Saishi wa kore wo dan no ue ui 
yakubeshi : kt)re wa kwasai to shite 
tatematsuru shokumotsu ni shite, ko- 
bashiki nioi taru nari : abura wa mina 

17 Iehoba ni kisubeshi. Nanjira wa 
abura to chi wo kurobekarazu : kore 
wa nanjira ga sono subete no sumika 
ni oite, yoyo nagaku mamorubeki nori 
nari. 

4 Iehoba mata Mose ni tsugete ii tama- 

2 waku, Isuraeru no hitobito ni tsugete 
iubeshi, Hito moshi ayamarite Iehoba 
no imashime ni tagaite tsumi wo oka- 
shi, sono nasubekarazaru koto no 

3 hitotsu wo okonau koto ari : mata 
moshi abura sosogareshi saishi tsumi 
wo okashite, tami wo tsumi ni otoshi- 
iruru gotoki koto araba ; sono okaseshi 
tsumi no tame ni, mattaki ko ushi no 
wakaki mono wo zaisai to shite Iehoba 4 ni sasagubeshi. Sunawachi sono o 
ushi wo shukwai no makuya no 
kado ui hiki kitarite, Iehoba no 
mae ni itari; sono o ushi no kashira 
ni te wo oki, sono o ushi wo Iehoba no 

5 mae ni hofurubeshi. Kakute abura 
sosogareshi saishi sono o ushi no chi 
wo torite ; kore wo shukwai no makuya 

6 ni tazusae iri : shikashite saishi yubi 
wo sono chi ni hitashite, Iehoba no mae 
kiyoki tokoro no hedate no maku no 
mae ni, sono chi wo nana tabi sosogu- 

7 beshi. Saishi mata sono chi wo torite, 
Iehoba no mae nite shukwai no maku- 
ya ni aru keiko no dan no tsuno ni 
kore wo nurubeshi : sono o ushi no chi 
wa subete kore wo shiikwai no makuya 
no kado ni aru hansai no dan no moto 

8 ni sosogubeshi. Mata sono o ushi no 
abura wo kotogotoku torite, zaisai ni 
mochiyubeshi ; sunawachi zofu wo tsu- 
tsumu tokoro no abura to, zofu no ue 

9 no subete no abura, oyobi futatsu no 
jin to, sono ue no abura no koshi no 
ryoho ni aru mono, narabi ni kan no 
ue no momaku no jin no hotori ni itaru 

10 mono wo torubeshi. Kore W3 torn ui 
wa sbuonsai no ikenie no ushi yori toru 
ga gotoku subeshi : shikashite saishi 
kore wo hansai no dan no ue ni yaku- 

11 beshi. Sono o ushi no kawa to, sono 
subete no niku, oyobi sono kashira to, 

12 a'shi to, zofu to, fun nado, subete sono 
o ushi wa kore wo ei no soto ni tazusae 
idashite, hai wo sutsuru ha naru kiyoki 
tokoro ni itari, hi wo mote kore wo 
takigi no ue ni yakubeshi : sunawachi 
kore wa hai-sutedokoro ni yakubeki 
nari. 

13 Mata Isuraeru no zenkwaishu ayama- 
chi wo nashitaru ni, sono koto kwai- 
shu no me ni arawarezu shite, karera 
tsui ni Iehoba no imashime no nasu- 
bekarazaru mono wo nashi, tsumi wo 

14 uru koto aran ni ; moshi sono okaseshi 
tsumi arawarenaba, kwaishii no mono 
wakaki ko ushi wo zaisai ni sasagu- 
beshi : sunawachi kore wo shukwai no 

15 makuya no mae ni hiki itari : kwaishu 
no toshiyoritachi Iehoba no mae nite 
sono o ushi no kashira ni te wo oki, 
sono hitori o ushi wo Iehoba no mae Leviticus. 5. 4. EEBI KI. • 107 16 ui hofurubeshi. Shikashite abura so- 
sogareshi saishi sono o ushi no chi wo 
shukwai no maknya ni tazusae iri : 

17 saishi yabi wo sono chi ui hitashite 
Iehoba. no mae, hetlate no maku no 
mae ni kore wo nana tabi sosogube- 

18 shi. Saishi mata sono chi wo toi-i, 
Iehoba no mae nite shukwai no makn- 
ya ni aru dan no tsnno ni kore wo 
uurubeshi ; sono chi wa subete kore wo 
shukwai no makuya no kaclo ni aru 
hausai no dan no moto ni sosognbeshi, 

19 Mata sono abura wo kotogotoku torite, 

20 dan no ue ni yakubeshi. Sunawachi 
zaisai no o ushi ni nushitaru gotoku ni, 
kono ushi ni mo nashi : saishi kore 
wo mote karera no tame ni aganai wo 
nasubeshi, shikaseba karera yurusaren. 

21 Kaku shite kare sono o ushiwoeinosoto 
ni tazusae idashi, hajime no o ushi wo 
yakishi gotoku ni kore wo yakubeshi : 
kore sunawachi kwaishu no zaisai 
nari. 

22 Mata tsukasa taru mono tsumi wo 
okashi, sono Kami Iehoba no imashime 
no nasubekarazaru mono wo ayamari 
nashite, tsumi wo uru koto aran ni : 

23 moshi sono tsumi wo okaseshi koto wo 
satoraba, o yagi no mattaki mono wo 
sonaemono ni mochi kitari ; sono yagi 

24 no kashira ni te wo oki, hansai no mo- 
no wo hofuru ba nite, Iehoba no mae ni 
kore wo hofurubeshi: kore sunawa- 

25 chi zaisai nari. Saishi wa yubi wo 
mote sono zaisai no mouo no chi wo 
tori, hansai no dan no tsuno ni 
kore wo nuri, hansai no dan no mo- 

2G to ni sono chi wo sosogi: shiionsai 
no ikenie no abura no gotoku ni 
sono abura wo dan no ue ni yakubeshi : 
kaku saishi kare no tsumi no tame ni 
aganai wo nasubeshi, shikaseba kare 
yurusaren. 

27 Mata kuni no tami no uchi ni ayama- 
rite tsumi wo okashi, Iehoba no imashi- 
me no nasubekarazaru mono no hitotsu 
wo nashite, tsumi wo uru mono aran 

28 ni; moshi sono tsumi wo okaseshi koto 
wo satoiaba, me yagi no mattalii mono 
wo hiki kitari, sono okaseshi tsumi no 
tame ni kore wo sonaemono ni nasu- 

29 beshi. Sunawachi sono zaisai no mono no kashira ni te wo oki, hausai no 
mono no ba nite, sono zaisai no mono 

30 wo hofurubeshi. Shikashite saishi wa 
yubi wo mote sono chi wo tori, hansai 
no dan no tsuuo ni kore wo nuri, sono 
chi wo kotogotoku sono dan no moto ni 

31 sosogubeshi. Saishi mata shuonsai no 
mono yori abura wo toru gotoku ni 
sono abura wo kotogotoku tori ; kore 
wo dan no ue ni yakite, Iehoba ni 
kobashiki nioi wo tatematsurubeshi; 
kaku saishi kare no tame ni aganai wo 
nasubeshi, shikaseba kare wa yurusa- 
ren. 

32 Kare moshi ko hitsuji wo zaisai no 
sonaemono ui mochi kitaran to seba, 
mesu no mattaki mono wo tazusae 

33 kitari: sono zaisai no mono no kashira 
ni te wo oki, hansai no mono wo 
hofuru ba nite kore wo hofurite zaisai 

34 to nasubeshi. Kakute saishi yubi wo 
mote sono zaisai no mono no chi wo 
tori, hansai no dan no tsuno ni kore 
wo nuri, sono chi wo kotogotoku sono 

35 dan no moto ni sosogi : ko hitsuji no 
abura wo shuonsai no ikenie yori toru 
gotoku ni, sono abura wo kotogotoku 
turubeshi ; shikashite saishi wa Iehoba 
ni sasaguru kwasai no gotoku ni, kore 
wo dan no ue ni yakubeshi : kaku saishi 
kare no okaseru tsumi no tame ni 
aganai wo nasubeshi, shikaseba kare 
wa yurusaren. 

5 Hito moshi akashibito to shite idetaru 
toki ni chikai no koe wo kiki nagara, 
sono mitaru koto, mata wa sono shireru 
koto wo nobezu shite, tsumi wo okasaba, 
sono toga wa onore no mi ni kisubeshi : 

2 hito moshi kegaretaru kemouo no 
shikabane, kegaretaru kachiku no shi- 
kabane, kegaretaru homono no shika- 
bane uado, subete kegaretaru mono ni 
sawaru koto araba, sono koto ni 
kokorozukazaru mo, sono mi wa 

3 kegarete tsumi ari : moshi mata 
kokorozukazu shite hito no kegare ni 
fururu koto araba, sono hito uo kegare 
wa ika nam kegare ni mo are, sono 
kore wo shiru ni itaru toki wa tsumi 

4 ari : hito moshi kokorozukazu shite 
chikai wo hasshi, midari ni kuchi wo 
mote aku wo nasan to ii, zen wo nasan Leviticus. 108 •REBI KI. 6.4. to iwaba, sono hito no chikai wo 
hiisshite, midari ni iu tokoi-o wa 
ika iiaru koto ui mo are, sono kore 
wo shirn ui itaru toki wa korera no 

5 hitotsu ni oite tsunii ari : nioshi 
korera no hitotsu ni oite tsurai arn 
toki wa, sore no koto ni oite tsiimi 

(j wo okaseri to ii arawashi : sono toga 
no tame, sono okaseshi tsumi no tame 
ni, hitsuji no mesu naru mono, simawa- 
clii ko hitsuji aruiwa me yagi wo 
Iehoba ni tazusae kitarite, zaisai to 
nasubeshi ; kakute saishi wa kare no 
tsurai no tame ni agaiiai wo nasubeshi. 

7 Moshi ko hitsuji ni made te no todoka- 
zaru toki wa, yamabato ni wa ka, wa- 
kaki iebato ui wa wo sono okaseshi 
toga no tame ni Iehoba ni mochi kita- 
ri ; hitotsu wo zaisai ni mochii, hito- 

8 tsu wo hansai ui mochiyubeshi. Suua- 
wachi kore wo saishi ui tazusae yuku- 
beshi, saishi wa sono zaisai no mono 
wo saki ni sasagubeshi, sunawachi 
sono kashira wo kubi no moto yori 
kiri yaburubeshi, tadashi kore wo kiri 

9 hanasubekarazu : shikashite sono zai- 
sai no mono no chi wo dan no ippo ni 
sosogi ; sono hoka no clii woba dan no 
moto ni shibori idasubeshi : kore wo 

10 zaisai to nasu. Mata sono tsugi no 
wa narawashi no gotoku ni hansai ui 
sasagubeshi : kaku saishi kare ga oka- 
seshi tsumi no tame ni aganai wo 
nasubeshi, shikaseba kare wa yuru- 
saren. 

11 Moshi ui wano yamabato ka, ni wa no 
wakaki iebato made ni te no todokaza- 
ru toki wa, sono tsumi aru mono mugi- 
ko hito epa no ju bu ichi wo sonae- 
niouo ni mochi kitarite, kore wo zaisai 
to nasubeshi ; sono ue ni abura wo 
kakubekarazu, mata sono ue ni uyuko 
wo kuwobekarazu : kore wa zaisai 

12 nareba nari. Kare saishi no moto ni 
kore wo tazusae yukubeshi, saishi wa 
kore wo hito tsukami torite oboe no 
bun to nashi, dan no ue nite Iehoba no 
kwasai no ue ni kore wo yakubeshi ; 

13 kore wo zaisai to nasu. Kaku saishi 
wa kare ga korera no hitotsu avo oka- 
shite etaru tsumi no tame ni agaiiai 
wo nasubeshi, shikaseba kare wa yu- rusaren : sono nokori wa sosai to 
hitoshiku saishi ui kisubcshi. 

14 Iehoba Mose ni tsugetc ii tamawaku, 

15 Hito moshi ayamachi wo nashi, shirazu 
shite Iehoba no kiyoki mono wo oka- 
shite, tsumi wo uru koto araba, nanji 
no uezumori ni yori, kiyoki tokoro no 
shikeru ni shitagaite, su shikeru no 
gin ui ataru mattaki o hitsuji wo mure 
no uchi yori tori, sono toga no tame ni 
kore wo Iehoba ui tazusae kitarite, 

IG kensai to nasubeshi : shikashite sono 
kiyoki mono wo okashite etaru tsumi 
no tame ui tsukunoi wo nashi, mata 
kore ui go bun no ichi w^o kuw^xete 
saishi ni watasubeshi : saishi wa souo 
kensai no o hitsuji wo mote kare no 
tame ui aganai wo nasubeshi, shikase- 
ba kare wa yurusareu. 

17 Hito moshi tsumi wo okashi, Iehoba 
no imashime no uasubekarazaru mouo 
no hitotsu wo nasu koto araba ; tatoi 
kore wo shirazaru mo nao tsumi ari, 

18 souo tsumi wo obeki nari. Sunawa- 
chi nanji no uezumori ni shitagaite, 
mure no uchi yori mattaki o hitsuji wo 
tori, kensai to uashite kore wo saishi 
ni tazusae itarubeshi : saish wa kare 
ga shirazu shite ayamarishi ayamachi 
no tame ni aganai wo nasubeshi, shi- 

19 kaseba kare wa yurusareu. Kore wo 
kensai to nasu : souo hito wa makoto 
ui Iehoba ni tsumi wo etari. 

G Iehoba mata Mose ni tsugete ii tama- 

2 waku, Hito moshi Iehoba ui mukaite 
fushin wo uashite, tsumi wo uru koto 
ari, sunawachi hito no mono wo azu- 
kari, mata wa shichi ni tori, mata wa 
ubai okite, saru koto arazu to ii, 
aruiwa hito wo shietaguru koto wo 

3 nashi ; aruiwa hito no otoseshi mono 
wo hiroi okite, saru koto nashi to ii, 
itsuwarite chikau koto wo nasu nado ; 
subete hito no uashite, tsumi wo uru 
tokoro no koto wo hitotsu nite mo 

4 okouawaba: kore tsumi wo okashite, 
mi ui tsumi aru mouo nareba, sono 
ubaishi mono, souo shietagete toritaru 
mouo, sono azukarishi mouo, sono 

5 hiroi torishi mono, oyobi subete sono 
itsuwari chikaisbi mono wo kaesu- 
beshi ; sunawachi souo gembutsu wo Leviticus. G. 29. REBI KI. 109 kaeshi, souo ue ni go bun no ichi wo 
koro ni kiiwae ; sono kensai wo sasa- 
guru hi kore wo sono mishi ni watasii- 
G beshi. Kure sono kensai wo Iehoba 
ni tazusae kitarubeshi, sunawacbi 
nanji no ueziimori ni shitagai, souo 
toga no tame ni, mure no uchi yori 
mattaki o hitsnji wo torite saishi ni 

7 itarubeshi : saishi wa Ikhoba no mac 
ni oite kare no tame ni aganai wo 
nasubeshi, shikaseba kare wa sono 
uchi no izure wo okonaite toga wo 
uru mo yurusarubeshi. 

8 Iehoba mata Mose ni tsugete ii 

9 tamawaku, Aron to sono kora ni 
meijite ie, Hansai no nori wa kaku 
no gotoshi : kono hansai wa clan no 
ue naru ro no ue ni ashita made yomo- 
sugara arashimubeshi ; sunawaohi dan 
no hi wo shite kore to tomo ni moe 

10 tsutsu arashimubeki nari. Saishi wa 
asa no koromo wo kite, asa no momo- 
hiki wo sono niku ni matoi ; dan no 
ue nite hi ni yaketaru hansai no hai 
wo torite, dan no katawara ni oki : 

11 shikashite sono koromo wo nugi, 
hoka no koromo wo tsukete, souo hai 
wo ei no soto ni tazusae idashi, kiyoki 

12 tokoro ni mochi yukubeshi. Dan no 
ue no hi wuba taezu moeshimubeshi, 
kieshimubekarazu ; saishi wa asa goto 
ni takigi wo sono ue ni moyashi : hansai 
no mono wo sono ue ni narabe, mata 
shuoiisai no abura wo sono ue ni yaku- 

13 beshi. Hi wa tsuue ni dan no ue ni 
taezu moeshimubeshi ; kieshimube- 
karazu. 

14 Sosai no nori wa kaku no gotoshi : 
Aron no kora kore wo Iehoba no mae, 
sunawacbi dan no mae ni sasagubeshi. 

15 Sunawacbi susai no mugiko to sono 
abura wo hito tsukami tori, mata sosai 
no ue no nyuko wo kotogotoku torite, 
kore wo dan no ue ni yaki, kobashiki 
nioi to nashi, oboe no bun to nashite, 

16 Iehoba ni tatematsurubeshi. Sono 
i nokori wa Aron to sono kora kore wo 
[ kurobeshi : sunawacbi tane wo irezu 
j shite kore wo kiyoki tokoro ni kuvo- 
! beshi ; shukwai no makuya no niwa 
i 17 nite kore wo kurobeki nari. Kore wo taue irete yakubekarazu ; waga kwasai 
no uchi yori ware kore wo karera ni 
ataete sono bun to nasashimu ; kore 
wa zaisai to kensai no gotoku ni ito 

18 kiyoshi. Aron no kodomora no otoko 
tarn mono wa mina kore wokurau koto 
wo ubeshi ; kore wa Iehoba ni tatema- 
tsuru kwasai no nori ni shite, nanjira ga 
)-oyo nagaku mamorubeki mono nari ; 
subete kore ni fururu mono wa kiyoku 
narubeshi. 

19 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 

20 Aron to sono kora ga abura sosogaruru 
hi ni Iehoba ni sasagubeki sonaemono 
wa kakix no gotoshi ; mugiko ichi epa 
no ju bun no ichi wo sosai to nashite 
tsune ni sasagubeshi ; sunawacbi sono 
nakaba wo ashita ni, sono nakaba wo 

21 yube ni sasagubeshi, Kore wa nabe 
no uchi ni abuia wo mote tsukuri ; 
souo yaketaru toki ni nanji kore wo 
tazusae kitarubeshi : sunawacbi kore 
wo ikutsu ni mo warite sosai to nashi, 
Iehoba ni sasagete, kobashiki nioi to 

22 nanishimubeshi. Aron no kora no 
uchi abura wo sosogarete kare ni tsuide 
saishi to naru mono wa kore wo sasa- 
gubeshi : kore wa Iehoba ni tai shite 
nagaku mamorubeki nori nari : koi*e wa 

23 matlaku yaki tsiikusubeshi. Subete 
saishi no sosai wa mina mattaku yaki 
tsiikusubeshi : kurobekarazaru nari. 

24 Iehoba mata Mose ni tsugete ii tama- 

25 waku, Aron to sono kora ni tsugete 
iubeshi, Zaisai no nori wa kaku no 
gotoshi : hansai no mono wo hofuru ba 
nite zaisai no mono wo Iehoba no mae 
ni hofurubeshi : kore wa ito kiyoki 

26 mono nari. Tsumi no tame ni kore 
wo sasaguru tokoro no saishi kore wo 
kurobeshi : sunawacbi shukwai no ma- 
kuya no niwa ni oite kiyoki tokoro ni 

27 kore wo kurobeshi, Subete sono niku 
ni fururu mono w a kiyoku narubeshi : 
sono chi moshi koromo ni sosogi kaka- 
ru koto araba, sono sosogi kakareru 
mono wo kiyoki tokoro ni arobeshi. 

28 Mata kore wo nitv.ru yakimono no 
utsuwa wa kudakubeshi : moshi kore 
wo nitaru mono akagane no nabe nara- 
ba, mizu wo mote kore wo migaki 

29 arobeshi. Saishira no uchi no otoko Leviticus. no REBI KI. 6. 29. tarn mono wa mina kore wo kurau 
koto wo ubeshi : kore wa ito kiyoshi. 
30 Siiredo sono clii wo shiikwai no makii- 
ya ni tazusae irite, kiyoki tokoro iiite 
iigiuiai wo nashitnru zaisai wa kore wo 
knrobekiirazu : hi wo mote kore wo 
yakubeshi. 

7 Mata kensai no nori wa kaku no go- 
toshi : kore wa ito kiyoki mono nari. 

2 Hansai wo hofuru ba nite keusai wo 
hofurubeshi : sbikashite saishi souo chi 

8 wo dan no mawari ni sosogi ; sono 
abnra wo kotogotoku sasagubeshi ; 
sunaAvaclii sono abura no o, sono zofn 
wo tsutsumu tokoro no subete no abu- 

4 ra, f'utatsu no jin to, sono ue no abura 
no koshi no ryoho ni aru mono, oyobi 
kan no ue no moraaku no jin no hotori 

5 ni oyoberu mono wo tori ; saishi kore 
wo dan no ue ni yakite, Iehoba ni 
kwasai to subeshi : kore wo kensai to 

6 nasu. Saishira no uchi no otoko taru 
mono wa mina kore wo kurau koto wo 
u : kore wa kiyoki tokoro ni kurobeshi : 

7 ito kiyoki mono nari. Zaisai mo ken- 
sai mo sono nori wa hitotsu ni shite 
kotonarazu : kore wa aganai wo nasu 

8 tokoro no saishi ni kisubeshi. Hito no 
hansai wo sasaguru tokoro no saishi, 
sono saishi wa scmo sasaguru hansai no 
mono no kawa wo onore ni ubeshi. 

9 Subete ro ni yakitaru sosai no mono, 
oyobi subete kama to nabe nite koshi- 
raetaru mono wa kore wo sasaguru 

10 tokoro no saishi ni kisubeshi. Oyoso 
sosai wa abura wo mazetaru mono mo, 
kawakitaru mono mo, mina Aron no 
subete no kora ni hitoshiku kisube- 
shi. 

11 Iehoba ni sasagubeki shuonsai no ike- 

12 nie no nori wa kaku no gotoshi. Moshi 
kore wo kansha no tame ni sasaguru 
naraba, abura wo mazetaru tane irenu 
kwashi to, abura wo nuritaru tane ire- 
nu sembei, oyobi mugiko ni abura wo 
mazete yakitaru kwashi wo, sono 
kansha no ikenie ni awasete sasagu- 

13 beshi. Sono kwashi no hoka ni mata 
tane ireshi pan wo shuonsai naru kan- 
sha no ikenie ni awasete sono sonae- 

14 mono ni sonobeshi. Sunawachi kono 
subete no souaemono no uchi yori hitotsu zutsu wo tori, Iehoba ni sasa- 
gete kyosai to uasubeshi ; kore wu 
shiionsai no chi wo sosogu tokoro no 

15 saishi ni kisubeki nari. Kansha n(j 
tame ni sasaguru shuonsai no ike- 
nie no niku wa kore W'o sasageshi souo 
hi no uchi ni kurobeshi ; sukoshi nite 
mo akuru asa made nokoshi okuma- 

16 jiki nari. Sono ikenie no sonaemono 
moshi gwan hatashi ka, mata wa koko- 
ro yori no sonaemono naraba, sono 
ikenie wo sasageshi hi ni kore wo 
kurobeshi : sono nokori wa mata akuru 
hi kore wo kurau koto wo uru nari ; 

17 tadashi sono ikenie no niku no nokori 
Ava niikka meni itaraba hi ni yakubeshi. 

18 Moshi souo shuonsai no ikenie no niku 
wo mikka me ni sukoshi nite mo ku- 
rau koto wo nasaba, sore wa uke ire- 
rarezu, mata sonaemono to kazoeraru- 
ru koto naku shite, kaette nikumubeki 
mono to naran ; kore wo kurau mono 

19 sono tsumi wo obeshi. Sono niku 
moshi kegaretaru mono ni fururu koto 
araba kurobekarazu ; hi ni yakubeshi. 
Sono niku wa kiyoki mono mina kore 

20 wo kurau koto wo uru nari. Moshi 
souo mi ni kegare aru hito Iehoba ni 
zoku suru slu'ionsai no ikenie no niku 
wo kurawaba, sono hito wa sono tami 

21 no uchi yori tatarubeshi. Mata hito 
moshi hito no kegare, aruiwa kegare- 
taru kemono, aruiwa imawashiki kega- 
retaru mono nado, subete kegai'e ni 
fururu koto ari nagara, Iehoba ni zoku 
suru shuonsai no ikenie no niku wo 
kurawaba, sono hito wa sono tami no 
uchi yori tatarubeshi. 

22 Iehoba mata Mose ni tsugete ii tama- 

23 waku, Isuraeru no bitobito ni tsugete 
iubeshi, Usbi, hitsuji, yagi no abura wa 
subete naujira kore wo kurobekarazu. 

24 Mizukara shinitaru kemono no abura, 
oyobi saki korosareshi kemono no 
abura wa, moromorp no koto ni mochi- 
yuru wo uredomo; kore wo kurau koto 

25 wa taete nasubekarazu. Hito no Ie- 
hoba ni kwasai to shite sasaguru toko- 
ro no kemono no abura wa tare mo 
kore wo kurobekarazu ; kore wo kurau 
hito wa sono tami no uchi yori tataru- 

26 beshi, Mata nanjira wa sono subete Leviticus. 16. REBI KI. Ill no sumika ni oite tori kemono no chi j 
■ wo kesshite karobekarazu. Nani no 
chi ui yorazn kore wo kuriui hito 
areba, souo bito wa miua tarai no uchi 
yori tatarubeshi. 

28 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 

29 Isuraeru no hitobito ni tsugcto iubeshi, 
Shuonsai no ikenie wo Ikhoba ni sasa- 
guru mono wa, souo shuonsai no ike- 
nie no uchi yori sono sonaemono w'o 
torite Iehoba ni tazusae kitarubeshi : 

30 Iehoba no kwasai wa sono hito tezu- 
kara kore wo tazusae kitarubeshi ; 
sunawachi sono abura to mune to wo 
tazusae kitari, sono mune wo Iehoba 
no mae ni furite yosai to uiisubeshi. 

31 Shikashite saishi sono abura wo clan 
no ue ni yakubeshi : sono mune wa 
Aron to souo kora ni kisubesbi. 

32 Nanjira wa sono shuonsai no ikenie no 
migi no momo wo kyosai to nashite 

33 saishi ui atobeshi. Aron no kora no 
uchi shuonsai no chi to abura to wo 
sasaguru mono, sono migi no momo 
wo ete onore no bun to nasubeshi. 

34 Ware Isuraeru no hitobito no shuonsai 
no ikenie no uchi yori sono fureru 
mune to agetaru momo wo torite, kore 
wo saishi Aron to sono kora ni atau, 
kore w^a Isuraeru no hitobito no uchi 
ui nagrtku okonawarubeki nori nari. 

35 Kore wa Iehoba no kwasai no uchi 
yoii Aron ni kisuru buu, mata sono 
kora ni kisuru bun nari ; karera wo 
tatete Iehoba ui saishi no tsutome wo 
nasashimuru hi ni kaku sadameraru ; 

36 sunawachi kore wa karera ni abura 
wo sosogu hi ni Iehoba ga mei wo 
kudashite, Isuraeru no hitobito no uchi 
yori karera ni kiseshime tamau mono 
nite, yoyo nagaku mamorubeki nori 

37 taru nari. Kore sunawachi hansai, 
sosai, zaisai, kensai, ninshokusai, sliu- 

38 onsai no ikenie no okite nari. Iehoba 
Shinai no areno ni oite Isuraeru no 
hitobito ni sono sonaemono wo Iehoba 
ni sonoru koto wo meiji tamaishi hi 
ui, kore wo Shinai Zau nite Mose ui 
meiji tamaishi nari. 

8 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 
2 Nauji Aron to, sono kora, oyobi sono koromo to, sosogi-abura to, zaisai no 
o ushi to, futatsu no o hitsnji to, tane 
irenu pan hito kago wo tazusae kitari ; 

3 mata kwaishu wo kotogotoku shukwai 
no makuya no kado ni atsumeyo. 

•4 Mose sunawachi Iehoba no onore ni 
meiji tamaishi gotokunashitareba, kwai- 
shu wa shukwai no makuya no kado ni 

5 atsumarinu. Mose kwaishu ni mukaite 
in, Iehoba no uase to meiji tamaerii 

6 koto wa kaku no gotoshi to. Shikashite 
Mose Aron to sono kora wo tsure 
kitari, mizu wo mote karera wo arai 

7 kiyome, Aron ni shitagi wo kise, obi 
wo obishime, uwagi wo matowase, 
epode wo tsukeshime, epode no obi 
wo kore ni obishime, kore wo 
mote epode wo sono mi ni yui-tsuke: 

8 mata mune-ate wo kore ni tsukesase, 
sono mune-ate ni Urimu to Tomuii- 

9 mu wo tsuke, sono kobc ni kasbirazu- 
tsumi wo kamurashimc, sodi) kashira- 
zutsumi no ue, sunawachi sono hitai 
ni kin no ita no kiyoki mae-ita wo 
tsuketari ; Iehoba no Mose ni meiji 

10 tamaishi gotoshi. Mose mata sosogi- 
abura wo tori, makuya to sono uchi no 
subete no mono ni sosogite, kore wo 

11 kiyome: katsu kore wo nana tabi dan ni 
sosogi, dau to, sono moromoro no 
utsuwa, oyobi tarai to, sono dai ni abura 

12 sosogite kore wo kiyome, mata sosogi- 
abura wo Aron no kobe ni sosogi, 
kore ni abura sosogite kiyometari. 

13 Mose mata Aron no kora wo tsure kita- 
rite, shitagi wo kore ni kise, obi wo 
kore ni obishime, zukin wo kore ni 
kamurasetari ; Iehoba no Mose ni 

14 meiji tamaishi gotoku nari. Mata 
zaisai no o ushi wo hiki kitarite ; 
Aron to sono kora sono zaisai no o 
ushi no kashira ni te avo okeri. 

15 Kakute kore wo koroshite ; Mose sono 
chi wo tori, yubi vfo mote sono chi wo 
dan no mawari no tsuno ni tsukete, 
dau wo isagiyoshi, mata dan no shita 
ni sono chi wo sosogite, kore wo 
kiyome, kore ga tame ni aganai wo 

16 naseri. Mose mata sono zofu no ue 
uo subete no abura, kau no ue no 
momaku, oyobi futatsu no jin to, souo 
abura wo torite, kore wo dan no ue ni Leviticus. 112 REBI KI. 8. 17. 17 yakeri. Tiulashi soiio o ashi, soiio 
kawa, snno niUii, oyobi sono fun wa 
ei no soto nite hi ni ynkeri ; Iehoba 
no Mose ni meiji tamaishi gotoshi. 

18 Miita hansai no o hitsnji wo hiki kita- 
tai'ite ; Aron to sono kora sono o 
hitsnji no kashira ni te wo tsuketari. 

19 Kakute kore wo koroshite ; MOse sono 
chi wo dan no mawari ni sosogeri. 

20 Shikashite Mose sono o hitsnji wo 
kiri saki, sono kashira to, shi- 
shikire to, abnra to wo yakeri. 

21 Mata mizu wo mote sono zofu to ashi 
wo araito ; Mose sono o hitsuji. wo 
kotogotokix clan no ne ni yakeri : kore 
wa kobashiki nioi no tame ni sasagmu 
hansai ni shite, Iehoba ni tatematsuru 
kwasui taru nari ; Iehoba no Mose ni 

22 meiji tamaishi gotoshi. Mata hoka no 
o hitsnji sunawachi uinshoku no o 
hitsuji wo hiki kitarite ; Aron to sono 
kora sono o hitsnji no kashira ni te wo 

23 okeri. Kakute kore wo koroshite ; 
Mose sono chi wo tori, kore wo Aron 
no migi no mimi no hashi to, sono 
niigi no te no oyayubi to, migi no ashi 

24 no oyaynbi ni tsnke : mata i^ron no 
kora wo tsure kitarite, sono migi no 
mimi no hashi to, migi no te no oya- 
yubi to, migi no ashi no oyayubi ni 
sono chi wo tsuketari : shikashite Mose 
sono chi wo dan no mawari ni soso- 

25 geri. Kare mata sono abura to, abura 
no o, oyobi zofu no ue no subete no 
abura to, kan no ue no momaku nara- 
bi ni futatsu no jin to, sono abura to, 

26 sono migi no momo to wo tori : mata 
Iehoba no mae naru tane irenu pan no 
kago no uchi yori tane irenu kwashi 
hitotsu to, abura nuritaru pan no 
kwashi hitotsu to, sembei hitotsu wo 
tori, korera wo sono abura no ue to, 

27 sono migi no momo no ue ni nose : kore 
wo subete Aron no te to, sono kora no 
te ni sazuke, kore wo Iehoba no mae 

28 ni furite yosai to nasashimetari. Shi- 
kashite Mose mata kore wo karera no 
te yori tori, dan no ue nite hansai no 
ue ni kore wo yakeri : kore wa koba- 
shiki nioi no tame ni tatematsuru uin- 
shokusai ni shite, Iehoba ni sasaguru 

29 kwasai nari. Kakute Mose sono mune wo tori, Iehoba no mae ni kore wo 
furite yosai to nasori : ninshoku no o 
hitsuji no uchi kore wa Mose no liun j 
ni kisuru mono nari ; Iehoba no Mose i 

30 ni meiji tamaishi gotoshi. Shikashite 
Mose sosogi-abura to, dan no ue no chi 
to wotorite, kore wo Aron to, scmo 
koromo ni sosogi ; mata sono kora to, 
sono kora no koromo ni sosogi, Aron 
to sono koromo, oyobi sono kora to, 
sono kora no koromo wo kiyo- 

31 metari. Kakute Mose mata Aron to 
sono kora ni iikeru wa, Shukwai no 
makuya no kado nite, nanjira sono ni- 
ku wo niyo ; shikashite ninshokusai no 
kago no uchi naru pan to tomo ni kore 
wo soko ni kurae : kowa, Aron to sono 
kora kore wo kurobeshi to ware ni mei 

32 arishi ni shitagau nari. Sono niku to 
pan no amareru mono wa nanjira kore 

33 wo hi ni yakubeshi. Nanjira wa sono 
ninshokusai no owaru hi made nanuka 
ga uchi wa shukwai no makuya no 
kadoguchi yori izubekarazu : sowa nan- 
jira no ninshoku wa nanuka ni wata- 

31 rebanari. Konnichi okonaite nanjira no 
tame ni tsumi wo aganau ga gotoku 
ni, Iehoba kaku seyo to meiji tamau 

35 nari. Nanjira wa shukwai no makuya 
no kadoguchi ni nanuka no aida hiru 
yoru orite, Iehoba no ose wo mamore, 
shikaseba nanjira shinuru koto naka- 
ran : ware kaku meizeraietaru nari. 

30 Sunawachi Aron to sono kora wa Ie- 
hoba no Mose ni yorite meiji tamaishi 
kotodomo wo kotogotoku naseri. 
9 Kakute yoka me ni itarite Mose Aron 
to, sono kora, oyobi Isnraeru no toshi- 

2 yoritachi wo yobi ; shikashite Aron ni 
iikeru wa, Nanji wakaki o ushi no 
mattaki mono wo zaisai no tame ni 
tori, mata o hitsuji no mattaki mono 
wo hansai no tame ni torite, kore wo 

3 Iehoba no mae ni sasagubeshi. Nanji 
Isuraeru no hitobito ni tsugete iube- 
shi, Nanjira o yagi wo zaisai no tame 
ni tori; mata ko ushi to, ko hitsuji no 
tosai ni sliite mattii,ki mono wo hansai 

4 no tame ni tori kitare ; mata shuonsai 
no tame ni Iehoba no mae ni sonOru o 
ushi to o hitsuji wo tori ; katsu abura 
wo mazetaru sosai wo tori kitarubeshi : Leviticus. 10. 6. REBI KI. 113 Iehoba kyo iianjira ni araware tarno- 

5 bekereba nari. Koko ni oite Mose uo 
meizeslii mono wo shukwai no makuya 
no aiae ni tazusae kitari : kwaishu 
miiia susumi yoiite Iehoba no mae ni 

6 tachikereba ; Mose in, Iehoba no nanji- 
ra ni nase to meiji tamaeni mono \va 
sunawachi kore nari : kaku seba Ieho- 

7 BA no eikwo uanjira ni arawaren. Mose 
SLinawacbi Aron ni iikera wa, Niinji 
dan ni yuUi, nanji no zaisai to, nanji uo 
hansai wo sasagete, ouore no tame to 
tami no tame ni aganai wo nashi : mata 
tami no sonaeuiono wo sasagete, kore ga 
tame ni aganai wo nashi ; subete Ieho- 
ba no meiji tamaishi gotoku seyo. 

8 Koko ni oite Aron clan ni yuki, onore 
no tame ni sum zaisai no Uo ushi wo 

9 hofureri. Shikashite Aron no kora 
sono chi wo Aron uo moto ni tazusae 
kitarikereba, Aron yubi wo sono chi 
ni hitashite, kore wo dan no tsuno ni 
tsulie, sono chi wo dan no moto ni 

10 sosogi: mata zaisai no mono no abura 
to, jin to, kan no ue no momaku wo 
dan no ue ni yakeri ; subete Iehoba 
no Mose ni meiji tamaishi gotoshi. 

11 Mata sono niku to kawa wa ei no 

12 soto nite hi ni yakeri. Ai'on mata 
hansai no mono wo hofurishi ga, sono 
kora kore ga chi wo onore no moto ni 
tazusae kitarikereba, kore wo dan no 

13 mawari ni sosogeri. Karera mata han- 
sai no mono, sunawachi sono shishi- 
kire to kashira avo kare ni niochi ki- 
tarikereba, kare dan no ue ni kore wo 

14 yaki: mata sono zofu to ashi wo arai, 
dan uo ue nite kore wo hansai no ue 

15 ni yakeri. Kare mata tami no sonae- 
mono wo tazusae kitareri: sunawachi 
tami no tame ni suru zaisai no yagi 
wo torite, kore wo hofuri, mae no go- 
toku ni kore wo sasagete zaisai to 

16 nashi: mata hansai no mono wo hiki 
kitarite, sadame no gotoku ni kore 

17 wo sasagetari. Mata sosai wo tazu- 
sae kitarite, sono uchi yori hito tsukami 
wo tori, asa no hansai ni kuwaete kore 

18 wo dan no ue ni yakeri. Aron mata 
tami no tame ni suru shuonsai no ikenie 
naru o ushi to o hitsuji wo hofurishi ga, 
sono kora kore ga chi wo onore ni niochi kitarikereba, kore wo dan no 

19 mawari ni sosogeri ; karera mata sono 
o ushi to, hitsuji no abura, oyobi sono 
abura no o to, zofu wo tsutsumu mono 
to, jin to, kan no ue no momaku to wo 

20 tazusae kitareri : sunawachi karera 
sono abura wo sono mune no ue ni 
nose kitarikeru ni, Aron sono abura 

21 wo dan no ue ni yakeri : sono mune to 
migi no momo wa Aron kore wo Ieho- 
ba no mae ni furite yosai to naseri ; 
subete Mose no meijitaru gotoshi. Aron 

22 tami ni mukaite te wo agete kore wo 
shuku shi, zaisai, hansai, shiionsai wo 

23 sasaguru koto wo oete kudareri. Mose 
to Ai'on shukwai uo makuya ni iri, ide 
kitarite, tami wo shuku seri : kakute 
Iehoba no eikwo subete no tami ni ara- 

24 ware: hi Iehoba no mae yori idete, 
dan no ue no hansai to abura wo yaki 
tsukuseri ; tami kore wo mite koe wo 
age, hirefushinu. 

10 Koko ni Ai'on no kodomo naru Nada- 
bu to Abiu tomo ni sono hizara wo 
torite, hi wo kore ni ire, ko wo sono 
ue ni morite, kotobi wo Iehoba uo mae 
ni sasagetari : kore wa Iehoba no mei- 
ji tamaishi mono ni arazarishikaba, 

2 hi Iehoba yori idete, karera wo yaki 
horoboseri ; sunawachi karera wa Ieho- 

3 BA no mae ni shini usenu. Mose Aron 
ni iikeru wa, Iehoba no notamau tokoro 
wa kaku no gotoshi, iwaku, Ware 
wa ware ni chikazuku monodomo no 
uchi ni ware uo kiyoki koto wo arawa- 
shi, mata subete no tami uo mae ni 
sakae wo shimesan. Aron wa moku- 

4 nen tariki. Mose kakute Aron no oji 
Ujieru no kodomo naru Misaeru to 
Eruzapan wo yobi, Nanjira susumi 
yorite, kiyoki tokoro no mae yori nan- 
jira no kyodaitachi wo ei no soto ni tazu- 

5 sae idase to kore ni iikereba, sunawachi 
susiimi yorite karera wo sono shitagi 
no mama ni ei no soto ni tazusae ida- 

6 shi ; Mose no ieru gotoku seri. Mose 
mata Arou oyobi sono ko Ereazaru to 
Itamaru ni iikeru wa, Nanjira no kashi- 
ra wo arawasu nakarc, mata nanjira uo 
koromo wo saku nakare : osoraku wa 
nanjira shinan, mata ikari subete no 
tami ni oyobu aran : tada nanjira no Leviticus. 114 REBI KI. 10. 6. kyodai taru Isuracru no zenka Iehoba 
no kaku hi wo mote yaki horoboshi ta- 
7 maishi koto wo nagekubeshi. Nanjira 
wa mata slmkwai no makuya no kado 
yori izubekarazu, osoraku wa nanjira 
shinan : sowa Iehoba no sosogi-abura 
nanjira no ue ni areba nari to. Kare- 
ra Mose no kotoba no gotoku ni na- 8 Koko ni Iehoba Aron ni tsugete ii 

9 taniawaku, Nanji mo nanji no kora mo 
shukwai no makuya ni iru toki ni wa, 
budoshu to kokisake wo nomu nakare, 
osoraku wa nanjira shinan : kore wa 
nanjira ga yoyo nagaku mamorubeki 

10 nori tarubeshi : kaku suru wa nanjira 
ga mono no kiyoki to, yo no tsune nam 
to wo wakachi, kegaretaru to isagiyoki 

11 to wo wakatsu koto wo en tame ; mata 
Iehoba no Mose ni yorite tsuge tamai- 
shi subete no nori wo Isuraeru no hito- 
bito ni oshiuru koto wo en ga tame 
nari. 

12 Mdse mata Aron oyobi sono nokoreru 
ko Ereazaru to Itamaru ni iikeru wa, 
Nanjira Iehoba no kwasai no uchi yori 
sosai no nokori wo tori, tane wo irezii 
shite kore wo dan no soba ni kurae : 

13 kore wa ito kiyoki mono nari : kore 
wa Iehoba no kwasai no uchi yori 
nanji ni kisuru mono, mata nanji no 
kora ni kisuru mono nareba, nanjira 
kore wo kiyoki tokoro nite kurobe- 
shi : ware kaku meizeraretaru nari. 

14 Mata fureru mune to agetaru momo 
wa, nanji, oyobi nanji no musuko to, 
musume kore wo kiyoki tokoro nite 
kurobeshi : kore Ava Isuraeru no hito- 
bito no shuonsai no uchi yori nanji no 
ban to, nanji no kora no bun ni ataera- 

15 ruru mono nareba nari. Karera sono 
aguru tokoro no momo to, furu tokoro 
no mune wo kwasai no abura to tomo 
ni mochi kitari, kore wo Iehoba no 
mae ni fiirite yosai to nasubeshi : sore 
wa nanji to nanji no kora ni kisube- 
shi ; kore wa nagaku mamorubeki nori 
ni shite Iehoba no meiji tamau mono 
nari. 

16 Kakute Mose zaisai no yagi wo tazu- 
ne motomekeru ni, sude ni kore wo yakitarishikaba, Ai'on no nokoreru ko- 
domo Ereazaru to Itamaru ni mukaite 

17 Mose ikari wo hasshi, iikeru wa, Zaisai 
no mono wa ito kiyokaru ni, nanjira 
nanzo kore wo kiyoki tokoro nite ku- 
wazarishi ya ? Kore wa nanjira wo 
shite kwaishu no tsumi wo oite, karera 
no tame ni Iehoba no mae ni aganai 
wo nasashimen tote nanju'a ni ta- 

18 man mono taru nari. Miyo, sono 
chi wa mata kore wo kiyoki tokoro 
ni tazusae iru koto wo sezariki : 
kano mono wa waga meizeshi gotoku 
ni, nanjira kore wo kiyoki tokoro nite 

19 kurobekarishi nari. Aron Mose ni ii- 
keru wa, Kyo karera sono zaisai to 
hansai wo Iehoba no mae ni sasageshi 
ga ; kakaru koto waga mi ni nozomeri : 
kyo moshi ware zaisai no mono wo 
kurawaba, Iehoba kore wo yoshi to mi 

20 tamau ya ? Mose kore wo kikite, yoshi 
to seri. 

1 1 Iehoba Mose to Aron ni tsugete, kore 

2 ni ii taniawaku, Isuraeru no hitobito 
ni tsugete ie, Chi no moromoro no ke- 
mono no uchi nanjira ga kurobeki ke- 

3 mono wa kore nari. Subete kemono 
no uchi hizume no wakaretaru mono, 
sunawachi hizume no mattaku wakare- 
taru nirekamu mono wa, nanjira kore 

4 wo kurobeshi. Tadashi nirekamu 
mono to hizume no wakaretaru mo- 
no no i;chi, nanjira no kurobe- 
karazaru mono wa kore nari : suna- 
wachi rakuda, kore wa nirekame- 
domo hizume wakarezareba, nanjira ni 

5 wa kegaretaru mono nari. Yamane- 
zumi, kore wa nirekamedomo hizume 
wakarezareba, nanjira ni wa kegare- 

6 taru mono nari. Usagi, kore wa nire- 
kamedomo hizume wakarezareba, nan- 
jira ni wa kegaretaru mono nari. 

7 Buta, kore wa hizume ai wakare, hizu- 
me mattaku wakarurcdomo, nirekamu 
koto wo sezareba, nanjira ni wa kega- 

8 retaru mono nari. Nanjira korera no 
mono no niku wo kurobekarazu ; mata 
sono shikabane ni sawarubekarazu ; 
korera wa nanjira ni wa kegaretaru 
mono nari. ; 

9 Mizu ni aru moromoro no mono no Leviticus. 11. 39. REBI KI. 115 uclii nanjira no Ivurobeki mono wa kore 
nari : snbete mizu no uchi ni ori, umi, 
kawa ni oru mono ni shite, hire to 
uroko no aru mono wa, nanjira kore 

10 wo kurobeshi. Subete mizu ni ugoku 
mono, subete mizu ni ikern mono, suna- 
wachi subete umi, kawa ni aru mono ni 
shite, hire to uroko naki mono wa, kore 

1 1 nanj ira ni wa imawashiki mono nari : ko- 
rera wa nanjira ni wa imawashiki mono 
nari ; nanjira sono niku wo kurobeka- 
razu, mata sono shikabane Avoba ima- 

12 washiki mono to nasubeshi. Subete 
mizu ni arite hire mo uroko mo naki 
mono wa nanjira ni wa imawashiki 
mono tarubeshi. 

13 Tori no uchi ni nanjira ga imawa- 
shi to subeki mono wa kore nari; 
kore woba kurobekarazu ; kore wa 
imawashiki mono nari : sunawachi 

14 washi, kumataka, tobi ; hayabusa, 

15 taka no tagui ; moromoi-o no ka- 

16 rasu no tagui ; dacho, fukuro, ka- 

17 mome, suzume, taka no tagui ; ko, 
' 18 u, sagi ; hakuoho, osumedori, otaka ; 

19 tsm-u, omu no tagui, shigi, oyobi ko- 
mori. 

20 ]\Iata subete tsubasa no arite, yotsubai 
ni aruku tokoro no homono wa nanjira 

21 ni wa imawashiki mono nari. Tadashi 
tsubasa no arite, yotsubai ni aruku 
moromoro no homono no uchi, sono 
ashi ni tobimono no arite chi ni tobu 
mono wa, nanjira kore wo kurau 

22 koto wo ubeshi ; sunawachi sono uchi 
inamushi no tagui, o inago no tagui, 
ko inago no tagui, hatahata no tagui 
wo nanjira kurau koto wo ubeshi. 

23 Subete tsubasa arite, yotsubai ni aruku 
tokoro no homono wa, mina nanjira 
ni wa imawashiki mono taru nari. 

24 Korera wa nanjira wo kegasu nari : 
subete korera no mono no shikabane 
ni sawaru mono wa kure made kegaru- 

25 beshi : subete sono shikabane avo mi 
ni tazusoru mono wa sono koromo 
wo arobeshi ; sono mi wa kure made 

26 kegaruru nari. Oyoso hizume no wa- 
karetaru kemono no uchi, sono hizume 
no mattaku Avakarezaru mono, aruiwa 
nirekamu koto wo sezaru mono no 
shikabane wa, nanjira ni wa kegareta- rubeshi : subete kore ni sawaru mono 

27 wa kegarubeshi. Yotsu ashi hite aru- 
ku moromoro no kemono no ucbi, sono 
tanazoko nite ayumu mono wa, mina 
nanjira ni Ava kegaretarubeshi : sono 
shikabane ni sawaru mono wa kure 

28 made kegarubeshi. Sono shikabane 
wo mi ni tazusOru mono wa sono 
koromo wo arobeshi ; sono mi wa ku- 
re made kegaruru nari : korera wa 
nanjira ni Ava kegaretaru mono nari. 

29 Chi ni hau tokoro no homono no uchi 
nanjira ni kegare to naru mono Ava ko- 
re nari ; sunaAvachi itachi, nezumi, 

30 tokage no tagui; tokage, imori, j'a- 

31 mori, jai, entei. Moromoro no homono 
no uchi, korera AA'a nanjira ni AA-a kegare- 
taru nari : subete sono shinitaru ni sa- 
Avaru mono Ava kure made kegarubeshi. 

32 Korera no mono no shinite, ue ni ochi- 
taru mono AA'a nani ni mo are kegaru- 
beshi ; ki no utsuwa ni mo are, koromo 
ni mo are, kaAva ni mo are, fukuro ni 
mo are, oyoso kotonimochiyuruutsuAA'a 
Ava, mina kore wo mizu ni irubeshi, 
kore Ava kure made kegaren ; kaku 

33 seba kore Ava kiyomarubeshi. Mata 
korera no uchi no mono j'akimono no 
utsuAA'a ni otsureba, sono uchi ni aru 
mono mina kegarubeshi; nanjira sono 

34 utsuwa Avo kobotsnbeki nari. Mata 
mizu no iritaru kurobeki kuimono mo 
korera ni yorite kegarubeku : moro- 
moro no utsuAA'a ni aru nomubeki no- 
mimono mo korera ni yorite kegaru- 

35 beshi. Korera no mono no shikabane 
mono no ue ni otsureba, sono mono 
subete kegarubeshi ; kama ni mo are, 
nabe ni mo are, kore avo kobotsnbeki 
nari : kore Ava kegarete nanjira ni AA-a 

36 kegaretaru mono to nareba nari. Sare- 
do izumi, aruiAva tame-ike, mizu no 
tamari AA-a kegaruru koto nashi : tada 
sono shikabane ni fururu mono kega- 

37 rubeshi. Korera no mono no shika- 
bane Ava makubeki tane no ue ni otsu- 
ru mo, sore AA-a kegaruru koto nashi. 

38 Saredo tane no ue ni mizn no kakareru 
toki ni, sono shikabane ue ni ochinaba, 
sore Ava nanjira ni Ava kegaretaru- 
beshi. 

39 Nanjira ga kurau tokoro no kemono Leviticus. 116 REBI KL 11. 39. no shinitaru toki wa, sono shikabane ni 
sawaru mono wa kure made kegarube- 

40 shi. Sono sbikabane wo kurau mono 
wa sono koromo wo arobesbi ; sono mi 
wa kure made kegaruru nari : sono shi- 
kabane wo tazusoru mono mo sono 
koromo wo arobesbi ; sono mi wa 
kure made kegaruru nari. 

41 Chi no ue ni hau tokoro no moromoro 
no homono wa imubeki mono nari ; 

42 kurobekarazu. Sunawachi chi ni hau 
tokoro no moromoro no homono no 
uchi, subete harabai yuku mono, yotsu 
ashi nite aruku mono, narabi ni oku no 
ashi wo motsu mono, korera woba 
nanjira kurobekarazu ; korera wa 

43 imubeki mono taru nari. Nanjira wa 
hau tokoro no homono no tame ni, 
sono mi wo imawashiki mono ni suru 
nakare ; korera wo mote sono mi wo 
kegasu nakare, mata korera ni kegasa- 

44 ruru nakare. Ware wa nanjira no 
Kami Iehoba nareba, nanjira sono mi 
wo kiyoku seyo, saraba nanjira kiyoki 
mono to naran ; ware kiyokereba nari : 
nanjira wa kanarazu chi ni hau tokoro 
no homono wo mote sono mi wo 

45 kegasu koto wo sezare. Ware wa 
nanjira no Kami to naran tote, nanjira 
wo Ejiputo no kuni yori michibiki 
idaseshi Iehoba nari : ware kiyokereba, 
nanjira kiyoku narubeshi. 

46 Kore sunawachi kemono to, tori to, 
mizu ni ugoku moromoro no ikiniono 
to, chi ni hau moromoro no homono ni 
kakawaru tokoro no nori ni shite : 

47 kegaretaru mono to kiyoki mono to wo 
wakachi, kuraAvaruru ikiniono to kura- 
warezaru ikiniono to wo wakatsu mono 
nari. 

1 2 Iehoba mata Mose ni tsugete ii tania- 

2 waku, Isuraeru no hitobito ni tsugete 
ie, Onna moshi tane wo yadoshite, nanshi 
wo umaba nanuka kegarubeshi ; suna- 
wachi sono tsuki no sawari no hi kazu 

3 hodo kegaruru nari. Mata yoka nie 
ni itaraba, sono ko no mae no kawa wo 

4 kirubeshi. Sono onna wa nao sono 
kiyomari no chi ni san ju san nichi wo 
fubeshi ; sono kiyomari no hi no 
mitsuru made wa kiyoki mono ni sa- warubekarazu, kiyoki tokoro ni iru- 

5 bekarazu. Moshi nyoshi wo umaba, 
futa nanuka kegarubeshi, tsuld no 
sawari ni okeru ga gotoshi : mata sono 
kiyomari no chi ni roku ju roku nichi 

6 wo fubeki nari. Shikashite sono nanshi 
aruiAva nyoshi ni tsukite no kiyomari 
no hi michinaba, hansai no tame ni tosai 
no ko hitsuji wo tori, zaisai no tame ni 
wakaki iebato, aruiwa j'amabato wo 
torite, kore wo shukwai no makuya no 
kado ni tazusae kitari, saishi ni itaru- 

7 beshi ; saishi wa kore wo Iehoba no 
mae ni sasagete sono onna no tame ni 
aganai wo nasubeshi ; shikaseba sono 
shukketsu no kegare kij'omarubeshi. 
Kore sunawachi nanshi mata wa nyo- 
shi wo umeru onna ni kakawaru toko- 

8 ro no nori nari. Sono onna moshi ko 
hitsuji ni made te no todokazaru toki 
wa, yamabato ni wa ka mata wa 
wakaki iebato ni wa wo tazusae kitaru- 
beshi ; kore hitotsu wa hansai no tame, 
hitotsu wa zaisai no tame nari ; saishi 
kore ga tame ni aganai wo nasu- 
beshi ; shikaseba onna wa kiyoma- 
rubeshi. 

13 Iehoba Mose to Ai'on ni tsugete ii 

2 tamawaku, Hito sono mi no kawa ni 
hare aruiwa dekimono aruiwa hikaru 
tokoro aran ni, moshi kore ga sono mi 
no kawa ni aru koto, raibyo no kwan- 
sho no gotoku naraba, sono hito wo 
saishi Ai'on, mata wa saishi taru Aron 

3 no kora ni tazusae itarubeshi : mata 
saishi wa niku no kawa no sono kwan- 
sho wo mnubeshi : sono kwansho no 
ke moshi shiroku nari, katsu sono 
kwansho mi no kawa yori mo fukaku 
mienaba, kore raib3'0 no kwansho 
nari : saishi kare wo mite, kegaretaru 

4 mono to nasubeshi. Moshi mata sono 
mi no kawa no hikaru tokoro shiroku 
arite, kawa yori mo fukaku miezu, 
mata sono ke mo shiroku narazuba, 
saishi sono kwansho aru hito wo nanu- 

5 ka'no aida tojikome oki ; nanuka me 
ni mata saishi kore wo mirubeshi : 
moshi sono kwansho kawaru tokoro 
naku, mata sono kwansho kawa ni 
hirogaru koto nakuba, saishi mata sono Leviticus. 13. 30. REBI KI. 117 hito Avo nanuka no aida tojikome oki ; 

6 nanuka me ni itarite saishi futa tabi 
sono hito wo mirubeslii : souo kwansho 
uioshi usnragi, niata sono kwansho 
kawa ni hirogarazuba, saishi kore wo 
kiyoki mono to nasubeshi : kore wa 
(lekimono nari : sono hito wa koromo 
wo arobeshi ; shikascba kiyoku uaran. 

7 Saredo sono hito saishi ni niirarete 
kiyoki mono to naritarn hochi ni itarite, 
sono dekimono kawa ni hiroku hiroga- 
raba, futa tabi saishi ni sono mi wo 

8 misubeshi : saishi kore wo mite, sono 
dekimono kawa ni hirogaru wo miba, 
saishi sono hito wo kegaretaru mono to 
nasubeshi : kore wa raibyo nan. 

9 Hito moshi sono mi ni raibyO no 
kwansho araba, saishi ni kore wo tsu- 

10 re yukubeshi ; saishi kore wo miru ui, 
sono kawa no hare shiroku shite, sono 
ke mo shiroku nari, katsu sono hare 

11 ni tadarejishi no miyuru araba, kore 
furuki raibj'O no sono mi no kawa ni 
aru nareba, saishi kore wo kegaretaru 
mono to nasubeshi : sono hito wa ke- 
garetaru mono nareba, kore wo toji- 

12 komuru ni oyobazu. Moshi mata rai- 
byo 6i ni sono kawa ni hasshi, sono 
kwansho aru mono no kawa ni amane- 
ku michite, kobe yori ashi made subete 

13 saishi no miru tokoro ni oyobaba, sai- 
shi kore wo mi ; moshi sono mi ni 
amaneku raibyo no michitaru wo miba, 
sono kwansho aru mono wo kiyoki 
mono to nasubeshi : sono hito wa mat- 
taku shiroku naritareba, kiyoki nari. 

14 Saredo moshi tadart^'ishi no sono hito 
ni arawarenaba, kegaretaru mono nari. 

15 Saishi tadarejishi wo miba, sono hito 
wo kegaretaru mono to nasubeshi : 
tadarejishi wa kegaretaru mono nari : 

16 kore sunawachi raibyo tari. Moshi 
mata sono tadarejishi kawarite shiroku 
naraba, sono hito wa saishi ni itarube- 

17 shi ; saishi kore wo miru ni, sono 
kwansho moshi shiroku nari oraba, 
saishi sono kwansho aru mono wo ki- 
yoki mono to nasubeshi : sono hito wa 
kiyoki nari. 

18 Mata niku no kawa ni haremono ari- 

19 shi ni, iete, sono haremono no tokoro 
ni shiroki hare okori, mata wa shiroku shite, usu akaki hikaru tokoro okoru 
arite, kore wo saishi ni misuru koto 

20 aran ni ; saishi kore wo miru ni, kawa 
yori mo hikuku miete, sono ke shiroku 
nari oraba, saishi sono hito wo kegareta- 
ru mono to nasubeshi : sore wa haremo- 
no yori okorishi raibyo no kAvansho taru 

21 nari. Saredo saishi kore wo miru ni, so- 
ko ni shiroki ko arazu, mata kawa yori 
mo hikukarazu shite, kaettcusuragi ora- 
ba, saishi sono hito wo nanuka no aida 

22 tojikome okubeshi: shikashite moshi 
oi ni kawa ni hirogaraba, saishi sono 
hito wo kegaretaru mono to nasubeshi : 

23 kore sono kwansho nari. Saredo sono 
hikaru tokoro moshi sono tokoro ni 
todomarite hirogarazuba, kore wa 
haremono no ato nari ; saishi sono 
hito wo kiyoki mono to nasubeshi. 

24 Mata niku no kawa ni yakedo aran ni, 
sono yakedo no ato moshi usu akaku 
shite shiroku, mata wa tada shiroku 

25 shite hikaru tokoro to naraba; saishi 
kore wo mirubeshi : moshi sono hikaru 
tokoro no ke shiroku narite sono tokoro 
kawa yori mo fukaku mienaba, kore 
yakedo yori okorishi raibyO nareba; 
saishi sono hito wo kegaretaru mono 
to nasubeshi : kore wa raibyo no kwan- 

26 sho taru nari. Saredo saishi kore wo 
miru ni, sono hikaru tokoro ni shiroki 
ke arazu, mata sono tokoro kawa yori 
mo hi ukarazu shite, kaette usuragi 
oraba, saishi sono hito wo nanuka no 

27 aida tojikome oki ; nanuka me ni saishi 
kore wo mirubeshi : moshi oi ni kawa 
ni hirogari oraba, saishi sono hito wo 
kegaretaru mono to nasubeshi : kore 

28 wa raibyo no kwansho nari. Moshi 
sono hikaru tokoro sono tokoro ni 
todomari, kawa ni hirogarazu shite, 
kaette usuragi oraba; kore yakedo no 
hare nari, saishi sono hito wo kiyoki 
mono to nasubeshi : sowa kore yakedo 
no ato nareba nari. 

29 Otc^ko aruiwa onna moshi kashira 

30 mata wa hige ni kwansho araba, saishi 
sono kwansho wo mirubeslii : moshi 
kawa yori mo fukaku mie, mata soko 
ni ki naru hosoki ke araba, saishi sono 
hito wo kegaretaru mono to nasube- 
shi : sore wa kasa ni shite, kashira Lkviticus. 118 KEBI KI. 18. 30. mata wa hige ni aru raibyo nari. 

31 Moshi mata saishi sono kasa no kwan- 
sho wo mini ni, kawa yori mo fukaka- 
razu shite, mata soko ni kiiroki ke aru 
koto nakuba, saishi sono kasa no 
kwansho arn mono avo nannka no aida 

32 tojikome oki ; nanuka me ni saishi 
sono kwansho wo mirubeshi : sono 
kasa moshi hirogarazu, mata soko ni 
ki nam ke aiazu shite, kawa yori mo 

33 sono kasa fukaku mieznba, sono hito 
wa soru koto wo nasubeshi ; tadashi 
sono kasa no ue wa sorubekarazu ; 
saishi sono kasa aru mono wo nao 
mata nanuka no aida tojikome oki ; 

34 nannka mo ni saishi mata sono kasa 
wo mirubeshi : moshi sono kasa kawa 
ni hirogarazu, mata kawa j'ori mo 
fukaku miezuba, saishi sono hito wo 
kiyoki mono to nasubeshi : sono hito 
wa mata sono koromo wo arobeshi, 

35 shikaseba kiyoku naran. Moshi sono 
kiyoki mono to narishi nochi ni itarite, 
sono kasa 6i ni kawa ni hirogavinaba ; 

36 saishi sono hito wo mirubeshi : moshi 
sono kasa kawa ni hirogaraba, saishi 
wa- ki naru ke wo tazunuru ni oyoba- 
zu ; sono hito wa kegaretaru mono 

37 nari. Saredo moshi sono kasa toma- 
ritaru gotoku ni miete, kuroki ke no 
soko ni shozuru araba ; sono kasa ieta- 
ru mono nite, sono hito wa kiyoshi : 
saishi sono hito wo kiyoki mono to 
nasubeshi. 

38 Mata otoko aruiwa onna sono mi no 
kawa ni hikaru tokoro, sunawachi slii- 

39 roki hikaru tokoro araba ; saishi kore 
wo mirubeshi : moshi sono mi no kawa 
no hikaru tokoro usu shirokaraba, kore 
hakuhan no sono kawa ni shojitaru 
nareba, sono hito wa kiyoshi. 

40 Hito moshi sono kami no ke kashira 
yori nuke otsuru aru mo, hage nareba ; 

41 kiyoshi. Hito moshi sono kao ni chi- 
kaki tokoro no kashira no ke nuke 
otsuru aru mo, hitai no hagetaru nare- 

42 ba ; kiyoshi. Shikaredomo moshi sono 
hage-atama mata wa hagebitai ni shi- 
roku usu akaki kwansho araba, kore 
sono hage-atama mata wa hagebitai ni 
raibyo no hasshitaru nari. Saishi kore 

43 wo mirubeshi : moshi sono hage-atama aruiwa hagebitai no kwansho no hare 
shiroku shite usu akaku ari, mi no ni- 
ku ni raibyo no arawaruru gotoku 

44 naraba ; kore raibyonin ni shite, kega- 
retaru mono nari : saishi sono hito wo 
mote mattaku kegaretaru mono to 
nasubeshi ; sono kwansho s(mo kashi- 
ra ni aru nari. 

45 Raibyo no kwansho aru mono wa 
sono koromo wo saki, sono kashira 
wo arawashi, sono kuchi ni oi wo ate- 
te ori, Kegaretaru mono, kegaretaru 

46 mono to mizukara tonobeshi. Sono 
kwansho no mi ni aru hi no aida wa 
tsune ni kegaretaru mono tarubeshi ; 
sono hito wa kegaretaru mono nareba, 
hito ni hanarete orubeshi ; sunawachi 
ei no soto ni sumai avo nasubeki nari. 

47 Moshi mata koromo ni raibyo no kwan- 
sho okoru aran toki wa, ke no koromo 
ni mo are, asa no koromo ni mo are, 

48 mata asa aruiwa ke no tato-ito ni aru 
ni mo seyo, yoko-ito ni aru ni mo seyo ; 
kawa ni aru ni nu) are, mata subete kawa 
nite tsukureru mono ni aru ni mo are ; 

49 moshi sono koromo, aruiwa kawa arui- 
wa tate-ito, aruiwa 3a)ko-ito, aruiwa 
subete kawa nite tsukureru mono ni 
aru tokoro no kwansho aoku aru ka, 
mata wa akaku araba ; kore raibyo no 
kwansho nari, kore wo saishi ni misu- 

50 beshi : saishi wa sono kwansho wo 
mi, sono kwansho aru memo wo 

51 nanuka no aida tojikome oki; nanuka 
me ni sono kwansho wo mirubeshi : 
moshi sono koromo, aruiwa tate-ito 
aruiwa yoko-ito, aruiwa ke, aruiwa 
kawa, aruiwa subete kawa nite tsu- 
kureru mono ni aru tokoro no 
kwansho hirogari or aba; kore ashi- 
ki raibyo ni shite, sono mono wa 

52 kegaretaru mono nari. Kare sono 
kwansho aru tokoro no koromo, ke 
mata wa asa no tate-ito, yoko-ito 
aruiAva, subete kawa nite tsukureru 
mono Avo yakubeshi : kore AA'a ashiki 
raibyo nari; sono mono avo hi ni 

53 yakubeshi. Saredo saishi kore avo 
niivu ni, kAA^ansho moshi sono koromo, 
aruiAva tate-ito, aruiAva yoko-ito, aruiAva 
subete kaAva nite tsukureru mono ni 

54 hirogarazuba; saishi meijite sono kwan- Leviticus. 14. 17. REBI KI. 119 sho am mono wo arawase, nao nanuka 
no alcla kore avo tojikonic oki ; 

55 shikashitc saishi sono araishi kwanaho 
wo mirubeshi : kwanslio nioshi iro no 
kawaru koto nakuba, kwausho no 
hirogaru koto arazaru mo, kore wa ke- 
garetaru mono nari; nanji kore wo hi ui 
yakubeshi : kore wa ouiote ni aru mo, 
ura ni aru mo tomo ni fushoku no ku- 

56 bomi nari. Saredo araitaru nochi ni 
saishi kore avo miru ni, sono kAA^ansho 
usuragitaraba, sono koromo, aruiwa 
kaAA'a, aruiAA'a tate-ito, aruiAA'a yoko-ito 

57 yori kwansho aa'o kiri torubeshi : shi- 
karu ni nao mata sono koromo, 
aruiAA'a tate-ito, aruiAA-a yoko-ito, arui- 
Ava subete kaAva nite tsukureru mono 
ni kAA'ansho no araAvaruru araba, kore 
saihotsu nari: nanji sono kAvansho 

58 aru mono avo hi ni yakubeshi. Mata 
nanji ga arau tokoro no koromo, aru- 
iwa tate-ito, aruiAva yoko-ito, aruiAva 
subete kaAva nite tsukureru mono yori 
shite, moshi sono kAvanshonuke saraba, 
fiita tabi kore avo arobeshi, shikaseba 

59 kiynshi. Kore sunaAvachi ke mata Ava 
asano koromo, oyobi tate-ito, yoko-ito, 
narabi ni subete kaAva nite tsukiiritarn 
mono ni okoreru raibyo no kAvansho 
AVO shirabete, kiyoki to, kegaretaru to 
AVO sadamuru tokoro no nori nari. 

14 Iehoba Mose ni tsugete ii tamaAvaku, 

2 Kaibjouin no kiyomerariiru hi no nori 
Ava kaku no gotoshi : sunaAvachi sono 
hito Avo saishi no moto ni tazusae yu- 

3 kubeshi : mazu saishi ei yori ide yiiki- 
te mi, saishi moshi raibyonin no mi ni 
arishi raibyo no kAvansho no ietaru avo 

4 miba; saishi sono kiyomeraruru mono 
no tame nimeijite, ikeru kiyoki tori ni 
AA'a ni, kohakuto, kurenaino ito to, hiso- 

5 pu wo tori kitarashime : saishi mata 
meijite sono tori ichi Ava wo yakimono 
no utsuAva no uchi nite, ikeru mizu 

6 no ue ni korosashime : shikashite sono 
ikeru tori avo tori, kohaku to, kurenai 
no ito to, hisopu wo mo torite, kore 
AVO kano ikeru mizu no ue ni koroshi- 
taru tori no chi no naka ni sono ikeru 

7 tori to tomo ni hitashi : raibyo yori 
kiyomeraren to suru mono ni kore wo nana tabi sosogite, kore avo kiyoki 
mono to nashi, sono ikeru tori Avoba 

8 no ni hanatsubeshi. Kiyomeraruru 
mono Ava sono koromo avo arai, sono 
ke Avo kotogotoku sori otoshi, mizu ni 
mi AVO sosogite, kiyoku nari : shikaru 
nochi ni ei ni iri kitarubeshi, tadashi 
nanuka ga aida Ava onore no temmaku 

9 no soto ni oruboshi. Shikashite na- 
nuka me ni sono mi no ke avo kotogo- 
ku sorubeshi, sunaAvachi sono kami no 
ke to, hige to, mayu to avo kotogotoku 
sori : mata sono koromo avo arai, katsu 
sono mi avo mizu ni sosogite, kiyoku 

10 narubeshi. Yoka me ni itarite sono 
hito futatsu no mattaki ko hitsuji no 
osu to, tosai naru hitotsu no mattaki ko 
hitsuji no mesu avo tori, mata mugi- 
ko ju bun no san ni al)ura avo maj ie- 
taru sosai to, abura ichi rogu avo toru- 

11 beshi. Kiyomegoto avo nasu tokoro 
no saishi sono kiyomerarubeki hito to 
korera no mono to avo shukAvai no 
makuj'a no kado nite Iehoba no 

12 mae ni oki : shikashite saishi kano 
ko hitsuji no osu hitotsu avo tori, ichi 
rogu no abura to tomo ni kore 
wo kensai ni sasage, mata kore 
AVO Iehoba no mae ni furite yosai 

13 to nasubeshi: kono ko hitsuji no 
osu Ava zaisai, hansai no mono avo 
hofuru tokoro, sunaAvachi kiyoki tokoro 
nite kore avo hofurubeshi: zaisai no mono 
no saishi ni kisuru gotoku kensai no 
mono mo shikaru nari : kore wa ito 

14 kiyoki mono tari : shikashite saishi 
sono kensai no mono no chi wo tori, 
sono kiyomerarubeki mono no migi 
no mimi no hashi to, migi no te no oya- 
yubi to, migi no ashi no oyayubi ni 

15 saishi kore avo tsukubeshi: saishi mata 
sono ichi rogu no abura wo torite, 
kore wo onore no hidari no te no hira 

16 ni tsugi : shikashite saishi sono migi 
no yubi avo hidari no te no abura ni 
hitashi, sono yubi avo mote kore wo 
nana tabi Iehoba no mae ni sosogubeshi: 

17 sono te no nokori no abura Ava saishi 
sono kiyomerarubeki mono no migi no 
mimi no hashi to, migi no te no oya- 
yubi to, migi no ashi no oyayubi ni 
oite sono kensai no mono no chi no ue Leviticus. 120 REBI KI. 14. 18. 18 ui kore wo tsukuheshi: shikashite nao 
sono te ui nokoreru abura wa saishi 
kore wo sono kiyomerarubeki mono no 
kasbira ni tsuke : Iehoba no mae nite 
saisbi sono bito no tame ni aganai wo 

19 nasubesbi. Kaku sbite mata saisbi 
zaisai wo sasage, sono kegare wo 
kiyomerarubeki mono no tame ni 
aganai wo nasbite ; sbikaru nocbi ni 
bansai no mono wo bol'urubesbi : 

20 sbikasbite saisbi bansai to sosai wo 
(Ian no ue ni sasage ; sono bito no tame 
ni saisbi aganai wo nasubesbi, shikaseba 
sono bito wa kiyoku naran. 

21 Sono bito moshi mazusbiku shite 
kore ni made te no toclokazaru toki wa, 
furite onore no aganai wo nasasbi- 
mubeki kensai no tame ni ko bitsuji no 
osu bitotsu wo tori, mata sosai no tame 
ui mugiko ju bun no icbi ni abura wo 
majietaru wo tori, mata abura iebi rogu 

22 wo tori ; katsu sono te no todoku tokoro 
ni sbitagaite yamabatoni wa ka, matawa 
wakaki iebato ni wa wo torubesbi : sono 
bitotsu wa zaisai no tame no mono, 
bitotsu wa bansai no tame no mono 

23 nari. Sbikasbite sono kiyomegoto no 
yoka me ni kore wo saishi ui tazusae, 
sbukwai no makuya no kado ui kitarite 

24 Iehoba no mae ni itarubesbi. Kakute 
saisbi wa sono kensai no o bitsuji to 
icbi rogu no abura wo tori, saisbi kore 
wo Iehoba no mae ni furite yosai to 

25 nasubesbi : sbikasbite kensai no ko 
bitsuji wo bofurite, saisbi sono kensai 
no mono no chi wo tori, kore wo sono 
kiyomerarubeki mono no migi no mimi 
no bashi to, migi no te no oyayubi to, 

26 migi no ashi no oyaj'ubi ni tsuke: mata 
saishi sono abura no uebi wo ouore no 

27 hidari no te no hiranitsugi : sbikasbi- 
te saisbi sono migi no yubi wo mote 
hidari no te no abura wo nana tabi 

28 Iehoba no mae ni sosogi : mata saishi 
sono kiyomerarubeki mono no migi no 
mimi to, migi no te no oyayubi to, 
migi no ashi no oyayubi ni oite, ken- 
sai no mono no chi wo tsukeshi tokoro 
ni sono te no abura wo tsukubesbi : 

29 mata sono te ni nokoreru abura woba 
saisbi sono kiyomerarubeki mono no 
kasbira ni kore wo tsuke, Iehoba no mae nite sono hito no tame ni aganai wo nasu- 

30 besbi. Sono hito wa sono te no oyobu to- 
koro no y amabato mata wa wakaki iebato 

31 icbi wa wo sasagubeshi ; sunawachi 
sono te no oyobu tokcu'o no mono, bi- 
totsu wo zaisai ui, bitotsu wo bansai 
ui nasubesbi: saishi wa sono kiyome- 
rarubeki mono no tame ni Iehoba no 

32 mae ui aganai wo nasubesbi. Raibyo 
no kwansho arishi hito nite, sono kiyo- 
megoto ui mocbiyubeki mono ui te no 
todokazaru mono wa, kore wo sono 
nori to subesbi. 

33 Iehoba Mose to Ai"ou ui tsugete ii 

34 tamawaku, Waga nanjira no mochi- 
mono ni atom Kanan no chi ni nauji- 
ra no itaran toki ni, ware nanjira no 
moehimono no chi no aru ie ni raibyo 
no kwansho wo shozesbimuru koto 

35 araba ; sono ie no nushi kitari, saisbi ni 
tsugete, Kwansho no gotoki mono ie ui 

36 arawaru to iubeshi : sbikaru toki 
wa saishi meijite saishi no sono kwan- 
sho wo mi ni yuku mae ni, sono ie 
wo akesbimubeshi, kowa ie ni aru 
mono no subete kegarezaran tame 
nari : sbikasbite nocbi ni saishi irite 

37 sono ie wo mii'ubeshi : sono kwansho 
wo mini ni, moshi sono ie no kabe ni 
aoku mata wa akaki kubomi no kwan- 
sho arite, kabe 5'ori mo hikuku mienaba; 

38 saishi sono ie wo idete, ie no kado 
ui itari, nanuka no aida ie wo toji oki: 

89 saishi nanuka me ni mata kitarite miru- 
beshi : sono kwansho moshi ie no kabe 

40 ni birogari oraba ; saisbi meijite so- 
no kwansho aru ishi avo tori nozokite, 
machi no soto no kegaredokoro ni kore 

41 wo sutesbime: mata sono ie no uchi 
no mawari wo kezurashimubeshi ; so- 
no kezurishi shikkui wa kore wo machi 

42 no soto no kegaredokoro ni ake : hoka 
no ishi wo torite, sono ishi no tokoro ni 
ire kobeshi ; sbikasbite kare hoka no 
shikkui wo torite, ie wo nurubeki nari. 

43 Kaku ishi wo tori nozoki, ie wo keza- 
rite, kore wo nuri kaeshi nocbi ni, sono 
kwansho moshi fiita tabi okorite ie ni 

44 bassbiuaba ; saishi mata kitarite miru- 
beshi : kwansho moshi ie ni hirogarita- 
raba, kore ie ni aru asbiki raibyo nareba, 

45 sore wa kegaruru nari. Kare sono ie Le"\T[TICUS. 15. 18. REBI KI. 121 wo kobochi, sono ishi, sono ki, oyobi 
sono ie no shikkui wo kotogotoku 
machi no soto no kegaredokoro ni ha- 

46 kobi idasubeshi. Sono ie wo toji 
okern hi no iichi ni kore ni iru mono 

47 wa kure made kegunibeshi. Sono ie ni 
fusu mono wii sono koromo wo arobe- 
shi : sono ie ni shoku suru'mono mo 

48 sono koromo wo arobeshi. Saredo sai- 
shi irite mini ni, sono kwansho ie wo 
niiri kaesbi nochi ni ie ni hirogarazu- 
ba ; kore kwansho no ietarii mono nare- 
ba, saishi sono ie wo kiyoki mono to na- 

49 subeshi. Kare sunawachi sono ie wo 
kiyomuru tame ni tori ni wa ni kohaku 
to kiirenai no ito to hisopu wo tori : 

50 sono tori ichi wa avo yakimono no 
utsuwa no uchi nite ikeru mizu no 

51 ue ni koroshi : kohaku to, hisopu to, 
kurenai no ito to, ikeru tori wo 
torite, kore avo sono koroseshi to- 
ri no chi naru ikeru mizu ni hi- 
tashi, nana tabi ie ni sosogubeshi : 

52 kaku saishi tori no chi to, ikeru 
mizu to, ikeru tori to, kohaku to, hisopu 
to, kurenai no ito wo mote ie wo kiyo- 

53 me : sono ikeru tori wo machi no soto 
no no ni hanachi, sono ie no tame ni 
aganai wo nasubeshi : shikaseba sore 
wa kiyoku naran. 

54 Kore sunawachi raibyo no shokwan- 

55 sho, kasa ; oyobi koromo to ie no rai- 

56 byo ; narabi ni hare to, dekimono to, 
hikaru tokoro to ni kakawaru nori ni 

57 shite, izure no hi kij-oki ka, izure no 
hi kegaretaru ka wo oshiuru mono 
nari : raibyo no nori wa kaku no goto- 
shi. 

15 Ii:hoea Mose to Aron ni tsugete ii 

2 tamawaku, Isuraeru no hitobito ni 
tsugete ie, oyoso hito sono niku ni 
ryushutsu araba, sono ryushutsu no 

3 tame ni kegarubeshi. Sono ryushu- 
tsu ni yoritc kegaruru koto kaku 
no gotoshi : sunawachi sono niku no 
ryushutsu shitataru mo, sono niku no 
ryushutsu todokoru mo, tumo ni sono 

4 kegare to naru nai-i. Ryushutsu aru 
mono no fushitaru toko wa subete 
kegaru : mata sono hito no za shitaru 

5 mono wa subete kegarubeshi. Sono toko ni fururu hito wa koromo wo 
arai, mizu ni mi wo sosogubeshi, sono 
mi wa kure made kegaruru nari. 

6 R3H'ishutsu aru hito no za shitaru 
mono no ue ni za sm'u hito wa koromo 
wo arai, mizu ni mi wo sosogubeshi, 
sono mi Ava kure made kegaruru nari. 

7 Ryushutsu aru mono no mi ni fururu 
hito AA-a koromo aa'O arai, mizu ni mi 
AVO sosogubeshi : sono mi AA'akure made 

8 kegaruru nari. Moshi ryushutsu aru 
mono no tsubaki kiyoki mono ni 
kakaraba ; sono hito koromo wo arai, 
mizu ni mi wo sosogubeshi : sono mi 

9 wa km'e made kegariu'u nari. Ryushu- 
tsu aru mono no noritaru mono AA-a 

10 subete kegarubeshi. I\Iata sono shita 
ni narishi mono ni fururu hito wa mina 
kure made kegaru : mata sorera no 
mono AA'o tazusoru mono wa koromo 
wo arai, mizu ni mi wo sosogubeshi: 
sono mi Ava kure made kegaruru nari. 

11 Ryushutsu aru mono te wo mizu ni 
arawazu shite hito ni sawaraba, sono 
hito wa koromo wo arai, mizu ni mi 
wo sosogubeshi : sono mi wa kure made 

12 kegaruru nari. Ryushutsu aru mono 
no sawarishi yakimono no utsuwa wa 
subete kudakubeshi : ki no utsuwa wa 

13 subete mizu ni arobeshi. Ryushutsu aru 
mono sono ryushutsu yamite kiyoku 
naraba, onore no kiyome no tame ni 
nanuka avo kazoe, sono koromo wo 
arai; ikeru mizu ni sono karada avo 
sosogubeshi, shikaseba kiyoku naru- 

14 beshi. Shikashite yoka me ni yama- 
bato ni Ava, mata wa wakaki iebatoni wa 
wo onore no tame ni tori, shukAA'ai no 
makuya no kado ni kitarite Iehoba no 
mae ni yuki, kore wo saishi ni watasu- 

15 beshi: saishi wa sono hitotsu wo zaisai 
ni, hitotsu avo hansai ni sasage ; shika- 
shite saishi sono hito no rj'iishutsu no 
tame ni Iehoba no mae ni aganai avo 
nasubeshi. 

16 Hito moshi sei no moruru koto araba, 
sono zenshin wo mizu ni arobeshi: 
sono mi wa kure made kegaruru nari. 

17 Subete sei no tsukitaru koromo, kaAva 
nado Ava mina mizu ni arobeshi : kore 

18 wa kure made kegaruru nari. Otoko 
moshi ouna to inete sei wo morasaba, 16 Leaiticus. 122 REBI KI. 15. 18. futari tomo ni mizii ni mi wo sosogube- 
shi : souo mi ■sva kure made kegaruru 
nari. 

19 Mata onua ryushutsu aran ni, sono 
niku no ryushutsu moslii chi naraba, 
nanuka no aida fuketsu nari : subete 
kare ni sawaru mono wa kure made 

20 kegarubeshi. Sono fuketsu no aida ni 
kare ga fushitaru tokoro no mono wa 
subete kegarubeshi : mata kare ga sono 
ue ni suwareru mono mo mina kegaren. 

21 Sono toko ni sawaru mono wa mina 
koromo wo arai, mizu ni mi wo sosogu- 
beshi : sono mi wa kure made kegaruru 

22 nari. Kare ga subete suwarishi mono 
ni sawaru mono wa mina koromo wo 
arai, mizu ni mi wo sosogubeshi : sono 

23 mi wa kure made kegaruru nari. Kare 
no toko no ue, mata wa sono subete 
suwarishi mono no ue ni aru chi ni 
sawaraba, sono hito wa kure made 

24 kegaruru nari. Hito moshi onna to 
inete sono fuketsu wo mi ni eba, nanu- 
ka kegarubeshi ; souo hito no fushitaru 
toko wa subete kegaren. 

25 Onna moshi sono chi no rj'usbutsu 
fuketsu no toki no hoka ni arite, 
Oku no hi ni wataru koto ari, mata 
wa sono ryushutsu suru koto fuke- 
tsu no toki ni koyuru araba, sono 
kegare no ryushutsu suru hi no 
aida wa subete souo fuketsu no toki 
no gotoku ni shite, sono mi kegaru. 

26 Subete sono ryushutsu aru hi no aida 
kare ga fusu tokoro no toko wa kare 
ni okeru koto fuketsu no toko no 
gotoshi: oyoso kare ga suwareru mono 
wa sono kegaruru koto fuketsu no 

27 kegare no gotoshi. Korera no mono 
ni sawaru hito Ava subete kegaru ; sono 
koromo wo arai, mizu ni mi wo sosogu- 
beshi : sono mi wa kure made kegaruru 

28 nari. Kare moshi sono ryushutsu 
yamite kiyomaraba, nanuka wo kazo- 
beshi, shikashite noclii kiyoku naran. 

29 Kare yoka me ni yamabato ni wa, mata 
wa wakaki iebato ni wa wo onore no 
tame ni tori, kore wo saishi ni tazusae 
kitari, shukwai no makuya no kado ni 

30 itarubeshi. Saishi sono hitotsu wo 
zaisai ni, hitotsu wo hansai ni sasage ; 
shikashite saishi kare ga kegare no ryushutu no tame ni, Iehoba no mae 

ni aganai wo nasubeshi. 

31 Kaku uanjira Isuraeru no hitobito wo 
sono kegare ni hanareshimubeshi ; kowa 
karera sono uchi ni aru waga makuya 
wo kegashite, sono kegare ni shinuru 
koto nakaran tame nari. 

32 Kore sunawachi ryushutsu aru mono, 
sono sei wo morashite, kore ni mi wo 

33 kegaseshi mono ; sono fuketsu wo 
wazurau onna, aruiwa otoko, aruiwa 
onna no ryushutsu aru mono, kegare- 
taru onna to inetaru mono nado ni 
kakawaru toloro no nori nari. 

16 Ai'on no kodomo futari ga Iehoba no 
mae ni sasaguru koto wo nashite shini- 
taru nochini, Iehoba Mosenikaku tsuge 

2 tamaeri ; sunawachi Iehoba Mose ni ii 
tamaikeru wa, Naujino kyodai Aron ni 
tsugeyo, toki wo wakatazu shite, hedate 
no maku no uchi naru kiyoki tokoro ni 
iri, hako no ue naru shokuzaisho no mae 
ni itarubekarazu ; kore shinuru koto 
nakaran tame nari : sowa ware kumo no 
uchi ni arite shokuzaisho no ue ni ara- 

3 warubekereba nari. Aron kiyoki tokoro 
ni iru ni wa kaku subeshi : sunawachi 
ko ushi no osu wo zaisai no tame ni 
tori, o hitsuji wo hansai no tame ni 

4 tori. Kiyoki asa no shitagi wo ki, 
asa no momohiki wo sono niku ni 
matoi, asa no obi wo mote mi ni obi- 
shi, asa no kashirazutsumi wo kamuru- 
beshi : kore wa kiyoki koromo nari: 
sono mi wo mizu ni araite, kore wo 

5 kirubeshi. Mata Isuraeru no hitobito 
no kwaishu no uchi yori o yagi futatsu 
wo zaisai no tame ni tori, o hitsuji hi- 
totsu wo hansai no tame ni torubeshi. 

6 Ai'on wa onore no tame naru sono zaisai 
no o ushi wo hiki kitarite, onore to sono 
kazoku no tame ni aganai wo nasubeshi. 

7 Aron mata sono futatsu no yagi wo tori, 
shukwai no makuya no kado nite, Ieho- 

8 BA no mae ni kore wo oki : sono futa- 
tsu no yagi no tame ni kuji wo hiku- 
beshi ; sunawachi hitotsu no kuji wo 
Iehoba no tame ni shi, hitotsu no kuji 

9 wo Azazeru no tame ni subeshi. Shika- 
shite Ai'on sono Iehoba no kuji ni ata- 
rishi yagi wo sasagete, zaisai to nasu- Leviticus. 16. 32. EEBI KI. 123 10 beshi. Mata Azazerii no kuji ni atari- 
shi j'agi wa kore wo Iehob.v no mae ni 
ikashi oki, kore wo mote aganai wo 
nashi, kore wo no ni olvurite Aza- 

1 1 zeru ni itarasubeshi. SunaAvachi Aron 
onore no tame nam sono zaisai no o 
iishi wo hiki kitarite, onore to sono 
kazoku no tame ni aganai wo nashi, 
onore no tame nam sono zaisai no o 

12 ushi wo hofuri : shikashite hizara wo 
tori, Iehoba no mae no clan yori shite 
okoreru hi wo kore ni mite, mata mo- 
rote ni saimatsu no kobashiki ko wo 
mite, kore wo hedate no maku no uchi 

13 ni tazusae iri : Iehoba no mae ni oite 
ko wo sono hi ni kube, ko no kemuri no 
knmo wo shite okite no ue nam shoku- 
zaisho wo owashimubeshi, shikaseba 

14 kare shinum koto araj i : kare mata sono o 
ushi no chi wo tori , yubi wo mote kore wo 
shokuzaisho no higashi omote ni soso- 
gi ; mata yubi wo mote sono chi wo 
shokuzaisho no mae ni nana tabi soso- 

15 gubeshi. Kaku shite mata tami no 
tame nam sono zaisai no yagi wo hofuri, 
sono chi wo hedate no maku no uchi 
ni tazusae iri, kano o ushi no chi wo 
mote uaseshi gotoku sono chi wo mote 
nashi, kore wo shokuzaisho no ue to 

16 shokuzaisho no mae ni sosogi : Isurae- 
ru no hitobito no kegare to, sono moro- 
moro no motorem tsumi to ni yorite, 
kiyoki tokoro no tame ni aganai wo 
nasubeshi : sunawachi karera no kegare 
no uchi ni am shukwai no makuya no 

17 tame ni kaku nasubeki nari. Kare ga 
kiyoki tokoro ni oite aganai wo nasan 
tote iritaru toki wa, sono onore to, 
onore no kazoku to, Isuraeru no zen- 
kwaishii no tame ni aganai wo nashite 
izin-u made wa, tare mo shukwai no 

18 makuyanouchiniombekarazii. Kakute 
kare Iehoba no mae no dan ni ide 
kitari, kore ga tame ni aganai wo nasu- 
beshi ; sunawachi stmo u ushi no chi to 
yagi no chi wo torite, dan no mawari no 

19 tsuno ni tsuke : mata yubi wo mote 
nana tabi sono chi wo sono ue ni soso- 
gi, Isuraeru no hitobito no kegare wo 
nozokite sore wo isagiyoshi, katsu 

20 kiyomubeshi. Kaku kare kiyoki toko- 
ro to, shukwai no makuya to, dan no tame ni aganai wo nashite, kano ikcru 

21 yagi wo hiki kitambeshi : shikam toki 
Aron sono ikeru yagi no kashira ni 
morote wo oki, Isuraeru no hitobito no 
moromoro no akuji to sono moromoro 
no motorem tsumi wo kotogotoku 
sono ue ni ii arawashite, kore wo yagi 
no kashira ni nose, erabi okem hito no 
te wo mote kore wo no ni okumbeshi: 

22 sono yagi karera no shoaku wo hito 
naki chi ni oi yukubeki nari : sunawa- 
chi sono yagi wo no ni okumbeshi. 

23 Kaku shite Aron shukwai no makuya 
ni iri, sono kiyoki tokoro ni irishi toki 
ni tsuketam asa no koromo wo nugite, 

24 soko ni oki: kiyoki tokoro ni oite sono 
mi wo mizu ni sosogi, koromo wo 
tsukete ide, onore no hansai to tami no 
hansai to wo sasagete, onore to tami 
to no tame ni aganai wo nasubeshi. 

25 Mata zaisai no mono no abura wo dan 

26 no ue ni yakubeki nari. Kano yagi 
wo Azazeru ni okurishi mono wa 
koromo wo arai, mizu ni mi wo soso- 
gite, shikam nochi ei ni irubeshi. 

27 Kiyoki tokoro ni oite aganai wo nasan 
tame ni sono chi wo tazusae iritaru 
zaisai no o ushi to zaisai no yagi to 
wa, kore wo ei no soto ni tazusae 
idashi ; sono kawa to, niku to, fun wo 

28 hi ni yakubeshi. Kore wo yakitaru 
mono wa koromo wo arai, mizu ni mi 
wo sosogite, shikam nochi ei ni iru- 
beshi. 

29 Nanjira nagaku kono nori wo mamo- 
rubeshi : sunawachi shichi gwatsu ni 
itaraba sono tsuki no toka ni nanjira 
sono mi wo nayamashi, nani no waza 
wo mo nasubekarazu, onore no kuni no 
hito mo mata nanjira no uchi ni yado- 
reru yosoguni no hito mo tomo ni shika 

30 subeshi : sowa kono hi ni saishi nan- 
jira no tame ni aganai wo nashite nan- 
jira wo kiyomureba nari ; kore nanjira 

j ga Iehoba no mae ni sono moromoro 
no tsumi wo kiyomeraren tame ni nasu 
! 31 mono nari. Kore wa nanjira no dai 
; ansokunichi nari, nanjira mi wo nayama- 
j subeshi ; kore nagaku mamombeki nori 
I 32 nari. Abura wo sosogarete ninzcrare, 
j sono chichi ni kawarite saishi no tsu- 
1 tome wo nasu tokoro no saishi aganai Leviticus. 124 EEBI KI. 16. 32. wo nasubeshi ; kare wa asa no koromo 
sunawachi kiyoki koromo wo kirubeshi : 

33 kare sunawachi ito kiyoki tokoro no 
tame ni agaiiai wo nashi, mata shii- 
kwai no makuya no tame to dan no 
tame ni aganai wo nashi ; mata saishi- 
ra no tame to tami no kwaishu no tame 

34 ni aganai wo nasubeshi. Kore nanjira 
ga iiagaku mamorubeki nori ni shite 
Isuraeru no hitobito no moromoro no 
tsumi no tame ni, toshi ni hito tabi 
aganai wo nasu mono nari. Kare 
sunawachi Iehoba no Mose ni mciji 
tamaishi gotoku nashinu. 

17 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 

2 Aron to, sono kora, oyobi Isuraeru no 
subete 210 hitobito ni tsugete, kore ni 
iubeshi, Iehoba no meizuru tokoro kaku 

3 no gotoshi, iwaku, Oyoso Isuraeru no 
ie no hito no uchi ushi, hitsuji, mata 
wa yagi wo ei no uchi ni hofuri, aruiwa 
ei no soto ni hofuru koto wo nashi, 

4 kore wo shtikwai no makuya no kaclo 
ni hiki kitarite hofuri, Iehoba no maku- 
ya no mae ni oite, kore wo Iehoba ni 
sonaemono to shite sasaguru koto wo 
sezaru mono wa, chi wo nagaseru mono 
to kazoerarubeshi ; kare wa chi wo 
nagashitaru nareba, sono tami no uchi 

yori tatarubeki nari : kore wa Isuraeru 
no hitobito wo shite sono no no omote 
ni ikenie to suru tokoro no ikenie wo 
Iehoba ni hiki kitarashimen ga tame 
nari : sunawachi karera wa kore wo hi- 
ki kitari, shukwai no makuya no kado 
ni itarite, saishi ni tsuki, kore wo 
shiionsai to shite Iehoba ni sasagubeki 

6 nari. Shikaru toki wa saishi sono chi 
wo shukwai no makuya no kado naru 
Iehoba no dan ni sosogi, mata sono 
abura wo kobashiki nioi no tame ni 
yakite Iehoba ni tatematsurubeshi. 

7 Karera wa sono shitaite in seshi chimi 
ni kasanete ikenie wo sasagubekarazu. 
Kore wa karera ga yoyo nagaku mamo- 
rubeki nori nari. 

8 Nanji mata karera ni iubeshi, Oyoso 
Isuraeru no ie no hito, mata wa nanjira 
no uchi ni yadoreru yosoguni no hito, 
hansai aruiwa ikenie wo sasaguru koto 

9 wo sen ni, kore wo shukwai no makuya no kado ni tazusae kitarite, Iehoba ni 
kore wo sasagurii ni arazuba ; sono 
hito wa sono tami no uchi yori tataru- 
beshi. 

10 Oyoso Isuraeru no ie no hito mata 
wa nanjira no uchi ni yadoreru yoso- 
guni no hito no uchi, nani no chi ni 
yorazu chi wo kurau mono areba ; ware 
sono chi wo kurau bito ni waga kao wo 
mukete seme, sono tami no uchi yori 

11 kore wo tachi sarubeshi. Sowa niku 
no inochi wa chi ni areba nari : ware 
nanjira ga kore wo mote nanjira no 
tamashii no tame ni, dan no ue nite 
aganai wo nasan tame ni kore wo nan- 
jira ni atau : chi wa sono uchi ni ino- 
chi no aru yue ni yorite, aganai wo nasu 

12 mono nareba nari. Koko wo mote 
ware Isuraeru no hitobito ni ieri, Nan- 
jira no uchi tare mo chi wb kurobeka- 
razu, mata nanjira no uchi ni yadoreru 
yosoguni no hito mo chi wo kurobcka- 
razu to. 

13 Oyoso Isuraeru no hitobito no uchi 
mata wa nanjira no uchi ni yadoreru 
yosogimi no hito no uchi moshi kuwa- 
rubeki kemono aruiwa tori wo kari 
etaru mono araba ; sono chi wo sosogi 
idashi, tsuchi nite kore wo obeshi. 

14 Subete no niku no inochi wa sono chi 
ni shite, kore wa sunawachi sono tama- 
shii taru nari : yue ni ware Isuraeru no 
hitobito ni ieri, Nanjira wa izure no 
niku no chi wo mo kurobekarazu : 
sowa subete no niku no inochi wa sono 
chi nareba nari : subete chi wo kurau 

15 mono wa tatarubeshi. Oyoso mizuka- 
ra shinitaru mono, mata Ava saki koro- 
sareshi mono wo kurau hito wa, 
nanjira no kuni no mono ni mo are, 
yosoguni no mono ni mo are, sono ko- 
romo wo arai, mizu ni mi wo sosogu- 
beshi : sono mi wa kure made kegaruru 

16 nari : sono nochi wa kiyoshi. Sono 
hito moshi arau koto wo sezu, mata 
sono mi wo mizti ni sosogazuba, sono 
tsumi wo obeshi. 

18 Iehoba mata Mose ni tsugete ii tama- 

2 waku, Isuraeru no hitobito ni tsugete, 
kore ni ie, Ware wa nanjira no Kami 

3 Iehoba nari. Nanjira sono sumi ori- 
shi Ejiputo no kuni ni okonawaruru Leviticus. 18. 30. REBI KI. 125 tokoro no kotoclomo wo narai okono- 
bekarazu : mata M-aga naiijira wo 
michibiki itaru Kauan uo kuui ui oko- 
uawaruvu tokoro no kotodomo wo 
narai okouobekarazu : mata sono nori 

4 ni aynmubokarazu. Xanjira wa waga 
okite wo okonai, waga nori wo mauio- 
rite sono uchi ni ayumubeshi ; ware 
wa nanjira no Kami Iehoba nari. 

5 Nanjira waga nori to waga okite wo 
mamorubeshi : hito moslii kore wo 
okonawaba, kore ni yorite ikubeshi : 
ware wa Iehoba nari. 

6 Nanjira siibete sono kotsimiku no shin 
ni chikaznkite, kore to in siu'u naliare : 

7 ware wa Iehoba nari. Nanji no haha 
to in surn nakare : kore nanji no chichi 
wo hazukashimuru nareba nari ; kare 
wa nanji no haha narebii ; nanji kore 

8 to in surn nakare. Nanji no chichi no 
tsuma to in surn nakare : kore nanji no 
chichi wo hazukashimuru nareba nari. 

9 Nanji no shimai sunawachi nanji no 
chichi uo uiusume to nanji no haha uo 
musume wa, ie ni umaretaru to hoka 
ni umaretaru to ni yorazu, subete 

10 kore to in suru nakare. Nanji no 
musuko no musume, mata wa nanji no 
musume no musume to in suru koto 
nakare : kore onore wo hazukashimu- 

11 ru nareba nari. Nanji no chichi no 
tsuma ga nanji uo chichi ni yorite 
umitaru musume wa nanji no shi- 
mai nareba, kore to in suru nakare. 

12 Nanji no chichi no shimai to in suru 
nakare : kore wa nanji uo chichi no 

13 kotsuniku no shin nareba nari. Ma- 
ta nanji no haha no shimai to in 
suru nakare : kore wa nanji no haha 

14 no kotsuniku no shin nari. Nanji 
no chichi no kyodai no tsuma ni chika- 
znkite, kore to in suru nakare : kore 

15 Ava nanji no oba nari. Nanji no yome 
to in suru nakare: koi'e wa nanji 
no musuko no tsuma nareba, nanji ko- 

16 re to in suru nakare. Nanji no kyodai 
no tsuma to in suru nakare : kore 
nanji no kyodai wo hazukashimuru 

17 nareba nari. Nanji onna to sono 
onna no musume to ni in suru na- 
kare : mata sono onna no musuko 
no musume, mata wa sono musume no musume wo torite, kore ni in suru 
nakare : korera wa nanji no kotsuniku 
no shin nareba, shika suru wa ashishi. 

18 Nanji tsuma no nao ikeru uchi ni kare 
no shimai wo torite, kare to ouajiku 
tsuma to nashite, kore ni in suru na- 

19 kare. Onna no sono sawari no kegare 
ni aru aida vra kore ni chikaznkite in 

20 suru nakare. Nanji no tonari no tsuma 
to kogo shite, kare ni yorite onoga mi 

21 wo kegasu nakare. Nanji sono kodomo 
ni hi no naka wo torashimete, kore wo 
Moroku ni sasaguru koto wo taete 
sezare: mata nanji no Kami Iehoba no 
na wo kegasu koto nakare : ware wa 

22 Iehoba nari. Nanji onna to ineru 
gotoku ni otoko to ineru nakare : kore 

23 wa nikumubeki koto nari. Nanji ke- 
mono to kogo shite, kore ni yorite 
onoga mi wo kegasu koto nakare : mata 
onna taru mono wa kemono no mae ni 
tachite, kore to majiwaru koto nakare : 
kore nikumubeki koto nari. 

24 Nanjira wa kono moromoro no koto 
wo mote mi wo kegasu nakare : waga 
nanjira no mae ni oi harau kuniguni no 
hito wa kono moromoro no koto ni 

25 yorite kegare : sono chi mo mata kega- 
ru : koko wo mote ware sono aku no 
tame ni kore wo bassu, sono chi mo 
mata mizukara soko ni sumeru tami wo 

26 haki idasu nari. Sareba nanjira wa 
waga nori to okite wo mamori, kono 
moromoro no nikumubeki koto wo 
hitotsu mo nasubekarazu ; nanjira no 
kuni no hito mo, nanjira no uchi ni ya- 
doru j-osoguni no hito mo shikarubeshi. 

27 Nanjira no saki ni arishi kono chi no 
hitobito wa kono moromoro no nikumu- 
beki koto wo okonaeri : sono chi mo 

28 mata kegaru. Nanjira wa kaku no go- 
toku suru nakare, osoraku wa kono chi 
nanjira no saki ni arishi kunibito wo ha- 
ki idasu gotoku ni, nanjira wo mo haki 

29 idasan. Oyoso kono nikumubeki koto- 
domo wo hitotsu nite mo okonau mono 
areba, kore wo okonau hito wa sono 

30 tami no uchi yori tatarubeshi. Sareba 
nanjira wa waga sadamc wo mamori, 
nanjira uo saki ui okonawareshi korera 
no nikumubeki narawashi wo hitotsu 
mo okonau nakare : mata kore ni yorite Leviticus. 126 REBI KI. 18. 80. nanjira mi wo kegasu nakare : ware wa 
nanjira no Kami Iehoba nari. 

13 Ikhoba mata Mose ni tsugcte ii ta- 

2 mawakn, Nauji Isuraeru no hitobito 
no ZL'nkwaishu ni tsugete, kore ni ie, 
Nanjira yoroshiku kiyoku arnbeshi : 
sowa ware Iehoba nanjira no Kami 

3 kiyoku areba nari. Nanjira ono-ono 
sono haha to sono chichi wo osore, 
mata waga ansokunichi wo mamoru- 
beshi : ware wa nanjira no Kami Ie- 

4 HOBA nari. Nanjira munashiki mono 
wo tanomu nakare : mata nanjira no 
tame ni kamigami wo i tsukuru koto 
na'are : ware wa nanjira no Kami 

5 Iehoba nari. Nanjira shuonsai no 
ikenie wo Iehoba ni sasagnru toki wa 
sono like irerarm'u yo ni sasagubeshi. 

6 Kore wo kurau koto wa kore wo sasa- 
guru hi to, sono yokujitsu ni oite sube- 
shi : moshi nokorite mikka ni itaraba, 

7 kore wo hi ni 3'akubeshi. Moshi mikka 
me ni sukoshi nite mo kore wo kurau 
koto araba, kore wa nikumubeki mono 

8 to narito uke irerarezarubeshi : kore 
wo kurau mono wa Iehoba no kiyoki 
mono wo kegasu ni yorite sono batsu 
wo kOmurubeshi : sunawachi sono hito 
wa tami no uchi yori tachi sararen. 

9 Nanjira no chi no kokumotsu wo k;iru 
toki ni wa, nanjira sono tahata no sumi- 
zumi made wo kotogotokn karubeka- 
razu, mata nanji no kokumotsu no ochi- 

10 ho wo liivobeknrazu. Mata nanji no 
kiulamoiiobatake no kudamono wo tori 
tsukusubekarazu, mata nanji no kuda- 
monobatake ni ochitarii kudamono wo 
atsumubekarazu ; mazushiki mono to 
tabibito no tame ni kore wo nokoshi 
okubeshi : ware wa nanjira no Kami 

11 Iehoba nari. Nanjira nusumubeka- 
razii, itsuwartibekarnzu, tagai ni aza- 

12 mnkubekarazu. Nanjira waga na 
wo sashite itsnwari chikobekarazu : 
mata nanji no Kami no na wo 
kegasubekarazii : ware wa Iehoba 

13 nari. Nanji no tonaribito wo shietagu- 
bekarazn, mata sono mono wo nbo- 
bekarnzu : yatoibito no atai wo jikuru 
asa made nanji no moto ni todome okii- 

14 bekarazu. Nanji mimishii wo noro- bekarazu, mata meshii no mae ni tsu- 
maznku mono wo okubekarazu, nanji 
no Kami wo osornbcshi: ware walEHO- 

15 BA nari. Nanji sabaki wo nasu ni ata- 
rite fiigi wo okonobekarazn : mazushiki ! 
mono wo katayori matiiornbekarazu, 
chikara iiru mono wo magete tasuku- 
bekarazu : tada tadashiki wo mote natj- 

16 ji no tonari wo sabiiknbeshi. Nanji no 
tami no uchi ni yuki megurite hito wo 
soshirubekarazu : nanji no tonaribito no 
chi wo nagasubekarazu : ware wa Ieho- 

17 BAuari. Nanji kokoroni nanji no kyodai 
wo nikumubekarazu: kanarazu nanji 
no tonaribito wo imashimubeshi, kare 
no yue ni yorite tsumi wo mi ni ukuiu 

18 nakare. Nanji ata wo kaesnbekarazu, 
nanji no tami no hitobito ni ninkaite 
urami wo idakubekarsizu, onore no goto- 
ku nanji no tonari wo ai snbeshi: ware 

19 wa Iehoba nari. Niinjira wiign, nori wo 
mamoriibeshi. Nanji no kachikii wo 
shite irni to majiwarasliimubekarazu : 
iriii no tane wo mazeto nanji no hatake 
ni makubekarazu : asa to ke wo nniji- 
etaru konmio wo mi ni tsukubekarazu. 

20 Oyoso imada aganai idasarezu, imada 
hanatarezaru dorei no onua ni shite 
otto ni yuku yakusoku wo naseshi mo- 
no aran ni, hito moshi kore to kogo 
shiuaba, sono futari wo imashimubeshi; 
saredo kore wo korosu ni oyobazu: kore 
sono onna imada hanatarezaru ga yue 

21 nari. Sono otoko wa kensai wo Ieho- 
ba ni tazusae kitarubeshi ; sunawachi 
kensai no o hitsnji wo shfikwai no 
makuya no kado ni hiki kitarubeki nari. 

22 Shikashite saishi sono hito no okaseru 
tsumi no tame ni, sono kensai no o hi- 
tsnji wo mote Iehoba no mae ni kore ga 
tame ni aganai wo nasubeshi : kaku se- 
ba sono hito no okaseshi tsumi yurusa- 

23 ren. Nanjira kano chi ni itarite moro- 
moro no kudamono no ki wo ueu toki 
wa, sono kudamono wo mote imada 
katsurei wo ukezaru mono to minasu- 
beshi : sunawachi san nen no aida nan- 
jira kore wo mote katsurei wo ukezaru 
mono to nasubeshi ; kore wa kuraware- 

24 zaru nari. Dai yo nen ni wa nan- 
jira suno moromoro no kudamono wo 
kiyoki mono to nashi, kore wo mote Leviticus. 20. 14. REBI KI. 127 Iehoba ni kansha uo matsuri wo nasu- 

25 beshi. Dai go nen ni nanjirasonokiula- 
mono wo kurobeshi, shikaseba nanjira 
no tame ni oku ini wo niusuban : ware 

26 wa nanjira no Kami Iehoba nari. Nan- 
jira uani wo mo cbi no mama ni kuro- 
bekarazu : mata majutsn wo okono- 
bekarazii, urauai wo nasubekarazu. 

27 Nanjira kasbira no bin wo maruku 
kirubekarazu, nanji bige no ryobo wo 

28 sonzubekarazii. Nanjira sbinuru bito 
no tame ni onoga mi ni kizutsuku- 
bekarazu : mata sono mi ni horimono, 
wo nasubekarazu: ware wa Iehoba 

29 nari. Nanji no musume wo kegasbite, 
asobime no waza wo nasasbimubekara- 
zu; osorakii wainji kuui ni okonaware, 

30 zai-aku kuni ni michin. Nanjira waga 
ansokunicbi wo mamori, wagii kiyoki 
tokoro wo uyamobesbi : ware wa 

31 Iehoba nari. Nanjira kucbiyose wo 
tauomu nakare : urimaisiii ni ton koto 
wo nasbite, kore ni mi wo kegasaruru 
iiakiire: ware wa nanjira no Kami 

32 Iehoba nari. Sbiraga no bito no mae 
ai wa tacbi agarubesbi : mata tosbiyori 
no mi wo uyamai, nanji no Kami wo 
osorubesbi : ware wa Iehoba nari. 

33 Yosoguni no bito nanjira no kuni ni 
yadorite, nanji to tomo ni ai-aba, 

34 kore wo sbietaguiu nakare. Nanjira 
to tomo ni oru yosoguni no bito 
woba nanjira no ucbi ni umaretaru mo- 
no no gotoku sbi, onore no gotoku ni 
kore wo ai subesbi ; nanjira mo Ejiputo 
no kuni ni kaku tarisbi koto ari: ware 

35 wa nanjira no Kami Iehoba nari. Nan- 
jira sabaki ni oite mo, monosasbi ni 
oite mo, bakari ni oite mo, masu ni 

86 oite mo fngi wo nasubekarazu. Nan- 
jira tadasbiki bakari, tadasbiki omo- 
ri, tadasbiki epa, tadasbiki bin wo 
mochiyubesbi : warewananjiranoKami 
Iehoba, nanjira wo Ejiputo no kuui 
yoii niicbibiki idasesbi mono nari. 

37 Nanjira waga subete no nori to, waga 
subete no okite wo mamorite, kore wo 
okonobesbi : ware wa Iehoba nari. 

20 Iehoba mata Mose ni tsugete ii tama- 

2 waku, Nanji Lsuraeru no bitobitt) ni 

idbeshi, OyobO lsuraeru no bitobito no 

ucbi, mata wa lsuraeru ni yadoreru yosoguni no bito no ucbi, sono ko wo 
Moroku ni sasagnru mono wa kanara- 
zu korosarubeshi : kuni no tami ishi 

3 wo mote kore wo utsubesbi. Ware 
mata waga kao wo sono bito ni mukete, 
kore wo seme, kore wo sono tami no 
ucbi yori tatan ; sowa kare sono ko 
wo Moroku ni sasagete, waga kiyoki 
tokoro wo kegasbi, mata waga kiyoki 

4 na wo kegaseba nari. Sono bito ga 
Moroku ni sono ko wo sasagnru toki 
ni, kuni no tami mosbi me wo oite mi- 
zaru ga gotoku sbi, kore wo korosu 

5 koto wo sezuba; ware waga kao wo 
sono bito to sono kazoku ni muke, 
kare oyobi subete kare ni naraite Mo- 
roku to in wo okonau tokoro no mono- 
domo wo sono tami no ucbi yori tatan. 

6 Kucbiyose mata wa uranaisbi wo tano- 
mi, kore ni sbitagau bito araba ; ware 
waga kao wo sono liito ni muke, kore 
wo sono tami no ucbi ni tatsiibeshi. 

7 Saieba nanjira yorosbiku mizukara ki- 
yokii shite, kiyoku arubeshi : ware wa 
nanjira no Kami Iehoba taru nari. 

8 Nanjira waga nori wo mamori, kore wo 
okonobesbi :, ware wa nanjira wo kiyo- 

9 muru Iehoba nari. Subete sono cbichi 
mata wa sono baha wo norou mono wa 
kanarazu korosarubesbi : kare sono 
cbicbi mata wa sono baba wo noroita- 
reba, sono chi wa onore ni kisubeki 

10 nari. Hito no tsuma to kan-in surii 
bito, sunawacbi sono tonari no tsuma 
to kan-in suru mono areba, sono kampu 
impu tomo ni kanarazu korosarubesbi, 

11 Sono cbicbi no tsuma to ineru bito wa 
cbicbi wo bazukasbimuru nari : futari 
tomo ni kanarazu korosarubesbi; so- 

12 no cbi wa onore ni kisen. Hito nioshi 
sono ko no tsuma to ineru toki wa, fu- 
tari timio ni kanarazu korosarubeshi : 
kore nikumubeki koto wo okonaeba na- 

13 ri ; sono cbi wa onore ni kisen. Hito 
mosbi onna to ineru gotoku otoko to 
ineru koto wo seba, kore sono futari ni- 
kumubeki koto wo okonau nari : futari 
tomo ni kanarazu korosarubeshi ; sono 

14 cbi wa (more ni kisen. Hito tsuma wo 
metoru toki ni, sore no baba wo tomo ni 
metoraba, kore asbiki koto nari : kare 
mo karera mo tomo ni hi ni yakaru- LE\aTicus. 128 REBI KI. 20. 14. beshi ; kore nanjira no uchi ni ashiki 
15 koto no nakarau tame iiavi. Otoko 
inoshi kemoiio to kogo shinaba, kiina- 
razu korosarubt'slii : nixnjira mata sono 
IG liemono wo korosubesbi. Onna mosbi 
kemono ni cbikazuki, kore to majivvara- 
ba, sono onna to kemono wo korosu- 
besbi : korera wa tomo ni kanarazn ko- 
rosarubesbi ; sonocbi wa onore ni kisen. 

17 Hito mosbi sono sbimai, sunawacbi 
sono cbicbi no musume aruiwa baha 
no mnsumo wo torite, kore wa kare no 
kakusbidokoro wo mi, kare wa kore no 
kaknshidokoro wo minaba, kore bazu- 
beki koto wo nasu nari ; sono tami no 
bitobito no mae nite sono futari wo 
tatsiibesbi: kare sono sbimai to in 
sbitareba, sono tsiimi wo obeki nari. 

18 Hito mosbi meguri aru onna to inete, 
kare no kakushidokoro wo arawasu 
koto ari, sunawacbi otoko sono onna 
no minamoto wo arawasbi, onna mata 
onore nocbi no minamoto wo arawasu 
araba, futari tomo ni sono tami no uchi 

19 yori tatarubesbi. Nauji no baha no 
sbimai mata wa nanji no cbicbi no 
sbimai no kakusbidokoro wo arav/asu- 
bekarazn : kaku sum toki wa sono 
kotsuniku no shin taru mono no 
kakusbidokoro wo arawasu nareba, 
futari tomo ni sono tsumi wo obeki 

20 nari. Hito mosbi sono oji no tsuma 
to ineru toki wa, kore sono oji no 
kakusbidokort) wo arawasu nareba, 
futari tomo ni sono tsumi wo oi, ko 

21 naku shite sbinan. Hito mosbi sono 
kyodai no tsuma wo toraba, kore kega- 
rawasbiki koto nari : kare sono kyodai 
no kakusbidokoro wo arawasbitaru na- 
reba, sono futari wa ko nakarubeshi. 

22 Nanjira wa waga subete no nori to su- 
bete no okite wo mamorite, kure wo oko- 
nobesbi : sblkaseba waga nanjira wo 
sumasen tote micbibiki yuku tokoro no 
chi nanjira wo baki idasu koto wo seji. 

23 Nanjira no mae yori waga oi baran 
tokoro no kunibito no nori ni nanjira 
ayumubekarazu : karera wa kono mo- 
romoro no koto wo nashitareba, ware 

24 karera wo nikumu nari. Ware saki 
ni nanjira ni ieri, Nanjira sono chi wo 
en, ware kore wo nanjira ni ataete esasu- besbi ; kore wa cbicbi to mitsu to nagaru- 
ru chi nari: ware wa nanjira no Kami 
Iehoba ni shite, nanjira wo boka no ta- 
25 mi yori wakateri. Nanjira wa kemono 
no kiyoki to kegaretaru to, tori no ki- 
3'oki to kegaretaru to wo wakatsubesbi : 
naojira wa waga kegaretaru mono to 
shite, nanjira no tame ni wakachitaru 
kemono, mata wa tori, mata wa chi 
ui bau moromoro no mono wo mote 
nanjira no mi avo kegasubekarazu. 

20 Nanjira wa ware no kiyoki mono to 
narubeshi : sowa ware Iehoba kiyoke- 
reba nari ; ware mata nanjira wo sbite 
ware no mono to narasbimen ga tame 
ni, nanjira wo boka no tami yori waka- 
chitaru nari. 

27 Otoko mata wa onna no kucbiyose wo 
nasbi, aruiwa uranai wo nasu mono wa 
kanarazu korosarubeshi : sunawacbi 
ishi wo mote kore wo utsul:)esbi : karera 
no chi wa karera ni kisen. 

21 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 
Aron no kora naru saisbidomo ni tsu- 
gete, kore ni ie, Tami no uclii no sbinin 
no tame ni mi wo kegasu mono arube- 

2 karazu ; tadashi sono kotsuniku no 
shin no tame, sunawacbi sono baba 
no tame, chichi no tame, musuko no 
tame, musume no tame, kyOdai no 

3 tamo ; mata sono sbimai no otome 
ni shite imada otto arazaru mono 
no tame ni wa mi wo kegasu mo yo- 

4 shi. Saislii wa sono tami no uchi no 
choja nareba, mi wo kegasbite, kega- 

5 retaru mono to narubekarazu. Karera 
wa kami wo sorite, kasbira ni ke naki 
tokoro wo tsukurubekarazu, sono hige 
no ryoho wo sonzubekarazu ; mata 

G sono mi ni kizutsukubekarazu. Sono 
Kami ni mukaite kiyoku arubeku, mata 
sono Kami no na wo kegasubekarazu : 
karera wa Iehoba no kwasai, sunawaclii 
sono Kami no sholcumotsu wo sasaguru 
mono nareba, kiyoku arubeki nari. 

7 Karera wa asobime mata wa kegare- 
taru onna wo tsuma ni metorubeka- 
razu ; mata otto ni idasaretaru onna 
wo metorubekarazn : sowa sono mi 
Iehoba ni mukaite kiyokereba nari. 

8 Nanji kare wo mote kiyoki mono to Leviticus. 22. 10. REBI KI. 129 subeshi ; kare wa nanji no Kami Ieho- 
BA no shokumotsu wo sasagaru mono 
nareba naii : nanji siinawachi kore wo 
mote kiyoki mono to iiasiibeshi : sowa 
ware Iehoba, nanjira wo kiyomuru 
9 mono kiyokereba nari. Saishi no mu- 
sume taru mono inko wo nashite sono 
mi wo kegasaba, kore sono chichi wo 
kegasu uari : hi wo mote kore wo 
yakubeshi. 
10 Sono kyodai no nchi sosogi-abura wo 
kobe ni sosogare, sboku ni ninzerarete, 
saishi no osa to nareru mono wa sono 
kashira wo arawasubekarazu, mata so- 
il no koromo wo sakubekarazu ; shinin 
no tokoro ni yukubekarazu, mata sono 
chichi no tame ni mo, haha no tame 

12 ni mo mi wo kegasubekaraza ; mata 
kiyoki tokoro yori izubekarazu, sono 
Kami no kiyoki tokoro wo kegasu- 
bekarazu ; sowa sono Kami no niu- 
shoku no sosogi-abura kobe ni areba 
nari: ware v/a Iehoba nari. Kare 

13 tsuma ni wa otome wo metorube- 

14 shi. Yamome, saravetaru onna, mata 
wa kegaretaru onna, asobime nado wa 
metoiubekarazu : tada ouore no tami 
no uchi no otome wo tsuma ni meto- 

15 rubeshi. Sono tami no uchi ni onore 
no shisou wo kegasubekaraza ; Iehoba 
kore wo kiyomureba nari. 

16 Iehoba Muse ni tsugete ii tamawaku, 

17 Aron ni tsugete ie, Oyoso nanji no yo- 
yo no shison no uchi mi ni kizu aru 
mono wa, susumi yorite sono Kami 
Iehoba no shokumotsu wo sasagnru 

18 koto wo nasubekarazu. Subete kizu 
aru hito w^a susumi )-orubekarazu : 
sunawachi meshii, ashinae, oyobi ha- 
na no kaketaru mono, nari-amareru 

19 tokoro mi ni aru mono, ashi no ore- 
taru mono, te no oretaru mouo, 

20 sekagamu mouo, take hikuki mouo, 
me ni hoshi aru mono, kosegasa aru 
mono, zenigasa aru mono, gwaijin no 
yaburetaru mouo nado wa susumi yoru- 

21 bekarazu ; oyoso saishi Aron no shison 
no uchi mi ni kizu aru mono wa susu- 
mi yorite, Iehoba no kwasai wo sasagu- 
bekarazu : kaie wa mi ni kizu aru na- 
reba, susumi yorite Iehoba no shoku- 

22 motsu wo sasagubekarazaru nari. Ka- mi no shokumotsu no ito kiyoki 
mono mo, kiyoki mono mo, kare 

23 Ava kurau koto wo u. Saredo hedate 
no maku ni itavubekarazu, mata sai- 
dan ni chikayorubekarazu, sowa mi 
ni kizu areba nari ; kaku kare v/aga 
kiyoki tokoro w'o kegasubekarazu : so- 
wa ware Iehoba kore wo kiyomureba 

24 nari. Mose sunawachi Aron to, sono 
kora, oyobi Isuraeru no subete no 
hitobito ni kore wo tsugetari. 

22 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawakn, 

2 Nanji Aron to sono kora ni tsugete, 
karera wo shite Isuraeru no hitobito 
no kiyoki mono wo midari ni mochii- 
zarashime, mata sono kiyomete ware 
ni sasagctaru mono ni tsuite, waga na 
wo kegasu koto nakarashimubeshi : 

3 w'are w^a Iehoba nari. Karera ni ie, 
Oyoso nanjira no yoyo no shison no 
uchi, subete Isuraeru no hitobito no ki- 
yomete Vv'are ui sasageshi kij'oki mono 
ni, kegaretaru mi wo mote chikazuku 
mono areba, sono hito wa waga mae 
yori tatarubeslii : ware wa Iehoba nari. 

4 Aron no shison no uchi raibyo aru 
mono, mata.wa ryiishutsu aru mono wa 
subete sono kiyoku naru made kiyoki 
mono wo kurobekarazu. Mata shi- 
kabane ni kegaretaru mono ni sawa- 
reru mono, mata wa sei wo moraseru 

5 mouo ; mata wa subete hito wo kegasu 
tokoro no homono ni sawareru mono, 
mata wa nani no kegare wo iwazu, hito 
wo shite kegareshimiu'u tokoro no hito 

6 ni sawareru mono ; kaka no gotoki 
mono ni sawaru mono wa kure made 
kegarubeslii : mata sono mi wo mizu 
nite arau ni arazareba, kiyoki mono 

7 wo kurobekarazu. Hi no iritaru 
toki wa kiyoku narubekereba, sono 
nochi ni kiyoki mono wo kurobeshi, 

8 kore sono kuimono nareba nari. Mizu- 
kara shinitaru mono, mata wa saki koro- 
sareshi mono wo kuraite, kore wo mote 
mi wo kegasubekarazu : ware wa Ie- 

9 HOBA nari. Karera kore wo kegashite 
kore ga tame ni tsumi wo ete shiuuru 
ni itarazaru yo, waga sadame wo 
mamorubeshi : ware Iehoba korera wo 

10 kiyoku seri. Yosoguni no hito wa 
kiyoki mono wo kurobekarazu : saishi 17 Leviticus. 130 EEBI KI. 22, 10. no kj^aku aruiwa yatoibito wa kiyoki 

11 mono wo kurobekarazaru nari. Saredo 
saishi kaue wo mote hito wo kaitaru 
toki wa, souo mono wa kore wo kurau 
koto wo u ; mata sodo ie ui umaresbi 
mono mo sbikari : karera wa saishi uo 
kuimono wo kurau koto wo ubesbi, 

12 Saishi no musume moshi yosoguni no 
hito ni totsuginaba, souaemono nam 

13 kiyoki mono wo kurobekarazu. Saishi 
uo musume yamome to naru ari, mata 
wa idasaruru arite, ko uaku shite 
sono chichi no ie ui kaeri ; wakaki toki 
no gotoku nite araba, sono chichi no 
kuimono wo kurau koto wo ubesbi : 
tadashi yosoguni no hito wa kore wo 

14 kurobekarazu. Hito moshi ayamarite 
kiyoki mono wo kurawaba, sono kiyoki 
mono ni kore ga go bu ichi wo kuwa- 

15 ete saishi ui watasubeshi. Isuraeru no 
hitobito ga Iehoba ni sasaguru tokoro 
no kiyoki mono wo karera kegasu- 

16 bekarazu. Sono kiyoki mono wo 
kurau mono ui wa sono toga no batsu 
wo komurashimubeshi : sowa ware 
Iehoba kore wo kiyoku sureba nari. 

17 Iehoba mata Mose ni tsugete ii tama- 

18 waku, Aron to, sono kora, oyobi Isu- 
raeru no subete no hitobito ni tsugete, 
kore ni ie, Oyoso Isuraeru ni oru yo- 
soguni no hito no uchi gwanhatashi 
no souaemono, mata wa kokoro yori uo 
souaemono wo Iehoba ni sasngete, 
hausai to nasan to suru mono wa, 

19 souo uke ireraruru yo ui, ushi, hitsuji, 
aruiwa yagi no osu no mattaki mono 

20 wo sasagubeshi. Subete kizu aru 
mono wa naujira sasagubekarazu : 
kowa sono mono nanjira no tame ui 

21 uke irerarezarubekereba nari, Subete 
gwau wo hatasan to shi, mata wa koko- 
ro yori uo souaemono wo nasau to shito, 
ushi aruiwa hitsuji wo mote shuonsai 
no ikeuie wo sasaguru mono wa sono 
uke ireraruru yo ni, mattaki mono wo 
torubeshi ; sono mono ui wa nani 
no kizu mo arashimubekarazaru nari. 

22 Sunawachi mekura uaru mono, oretaru 
tokoro aru mono, kiri toritaru tokoro 
aru mono, haremono aru mono, kosegasa 
aru mono, zenigasa aru mono, kaku uo 
gotoki mono wa naujira kore wo Iehoba ni sasagubekarazu ; mata dan 
no ue ni kwasai to uashite, Iehoba ni 

23 tatematsurubckarazu. Ushi aruiwa hi- 
tsuji uo nari-amareru tokoro, mata wa 
uari-tarazaru tokoro aru mono wa, nau- 
jira kore wo kokoro yori no souaemo- 
no. ni wa mochiyuru mo yoshi; saredo 
gwanhatashi ni oite wa kore wa uke 

24 ireraruru koto nakarubesbi. Naujira 
gwaijin wo uchi yaburi, mata wa oshi 
tsubushi, mata wa saki, mata wa kiri- 
taru mono wo Iehoba ni sasagubeka- 
razu, mata nanjira no kuni no uchi ni 
kakaru waza wo okonobekarazu. 

25 Nanjira mata ihjoiu no te j'ori mo 
korera no mono wo ukete, Kami no 
sboku ui sonoru koto wo nasubekarazu ; 
sowa korera wa kake ari, kizu aru mono 
uaru ni yorite, nanjira no tame ui uke 
ireraruru koto arsizareba nari. 

26 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 

27 Ushi, hitsuji, mata wa yagi umarenaba, 
kore wo nanuka sono haha ni tsuke 
okubeshi ; yoka yori nochi wa, kore 
wa Iehoba ui kwasai to sureba uke 

28 irerarubesbi. Me ushi ni mo are, me 
hitsuji ni mo are, nanjira sono haha to 
ko to wo ouaji hi ui korosubekarazu. 

29 Nanjira kansha no ikenie wo Iehoba ni 
sasaguru toki wa, nanjira no uke ire- 

30 raruru yo ni sasagubeshi. Kore wa sono 
hi no uchi ni kui tsukusubeshi ; akuru 
hi made nokoshi okubekarazu : ware 

31 wa Iehoba nari. Nanjira wnga imashi- 
me wo mamori, katsu kore wo okonobe- 

32 shi : ware wa Iehoba nari. Nanjiiawaga 
ua wo kegasubekarazu ; ware wa kaette 
Isuraeru no hitobito no uchi ni kiyoki 
mono to arawarubeki nari : ware wa 
Iehoba ni shite, naujiia wo kiyoku suru 

33 mono, nanjira uo Kami to naran tote, 
nanjira wo Ejiputo no kuni yori michi- 
biki idaseshi mono nari : ware wa 
Iehoba nari. 

23 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 

2 Isuraeru no hitobito ni tsugete, kore ui 
ie, Nanjira ga furcte seikwai to nasu- 
beki Iehoba jio sekki wa kaku uo go- 
toshi, waga sekki Ava sunawachi kore 

3 nari. Muika no aida waza wo nasu- 
beshi : nanuka me wa yasumubeki an- Leviticus. 23. 27. REBI KI. 131 soknuichi iii shite seikwai nari : naiijira 
uani no waza wo mo nasnbekarazu : 
kore wa iianjira ga sono subcte no 
simiika ni oite mamoruheki Iehoba no 
ansokunichi uavi. 

4 Sono tokidoki ni nanjira ga farebeki 
Iehoba no sekki taru seikwai wa kore 

6 nari. Snnawachi shogwatsu no ju. 
yokka no ban wa Iehoba no sugikoshi 

6 no iwai nari. Mata sono tsuki no ju 
go nichi wa Iehoba no tane ireuu pan 
no iwai nari : naiiuka no aida nanjira 

7 tane irenu pan wo kiirobeshi. Sono 
hajime no hi ni wa nanjira seikwai wo 
nasnbeshi: nani no shokugyo wo mo 

8 nasnbekarazu. Nanjira nanuka no 
aida Iehoba ni kwasai wo sasagnbeshi : 
nanuka me ni wa mata seikwai wo 
nashi, nani no shokugyo wo mo 
nasnbekarazu. 

9 Iehoba mata Mose ni tsugete ii 

10 tamawaku, Isuraeru no hitobito ni 
tsugete, kore ni ie, Nanjira waga 
nanjira ni tamau tokoro no chi ni 
itaru ni oyobite, nanjira no koku- 
motsu wo karu toki wa, mazu nanjira 
no kokumotsu no hatsuho hito taba wo 

11 saishi ni mochi kitarubeshi ; kare sono 
taba no nke ireraruru yo ni kore wo 
Iehoba no mae ni furubeshi ; sunawachi 
sono ansokunichi no yoknjitsu ni saishi 

12 kore wo furubeshi. Mata nanjira scmo 
taba wo furu hi ni tosai no o hitsuji 
no mattaki mono wo hansai to nashite 

13 Iehoba ni sasagnbeshi. Sono sosai 
ni wa abura wo mazetarn mngiko 
}u bun no ni wo mochii, kore wo Ie- 
hoba ni sasagete kwasai to nashi, 
kobashiki nioi tarashimubeshi : mata 
sono kwansai ni wa sake ichi bin no shi 

14 bun no ichi wo mochiynbeshi. Nanjira 
wa sono Kami Iehoba ni souaemono 
wo tazusae kitaru sono hi made wa, 
pan wo mo, j-akimugi wo mo, aoho 
wo mo kurobekarazu : kore wa nanjira 
ga sono subete no sumika ni oite, yoyo 
nagaku mamoruheki nori nari. 

15 Nanjira ansokunichi no yoknjitsu yo- 
ri, sunawachi nanjira ga yosai no taba 
wo tazusae kitarislii hi yori kazoete, 
ansokunichi nanatsu wo mote sono su 

16 wo mitasubeshi: sunawachi dai shichi no ansokunichi no yoknjitsu made ni, 
hi-kazu go ju wo kazoe owari, shinso- 

17 sai wo Iehoba ni sasagnbeshi. Mata 
nanjira no sumika yori ju bun no ni 
wo mote tsnkuritaru pan futatsu wo 
tazusae kitarite furubeshi : kore wa 
mngiko nite tsukuri, tane wo irete yaku- 
beshi : kore hatsuho wo Iehoba ni sasa- 

18 guru mono nari. Nanjira mata tosai 
no mattaki ko hitsuji nanatsu to, wa- 
kaki o ushi hitotsu to, o yagi futatsu 
wo sono pan to tomo ni sasagnbeshi : 
sunawachi korera wo sono sosai oyobi 
sono kwansai to tomo ni Iehoba ni 
tatematsurite, hansai to nasnbeshi: kore 
wa kwasai ni shite, Iehoba ni kobashiki 

19 nioi to naru mono nari. Kakute 
mata o yagi hitotsu wo zaisai ni 
sasage, tosai no ko hitsuji futatsu wo 
shuonsai no ikenie ni sasagnbeshi. 

20 Shikashite saishi sono hatsuho no pan 
to tomo ni kono futatsu no ko hitsu- 
ji wo Iehoba no mae ni furite yosai 
to nasnbeshi : korera wa Iehoba ni 
tatematsuru kiyoki mono ni shite 

21 saishi ni kisubeshi. Nanjira sono hi 
ni nanjira no uchi ni seikwai wo fure 
idasubeshi ; nani no shokugyo wo mo 
nasnbekarazu : kore wa nanjira ga so- 
no subete no sumika ni oite nagaku 
mamoruheki nori nari. 

22 Nanjira no chi no kokumotsu wo karu 
toki wa, nanji sono karu ni nozomite, 
nanji no tahata no sumizumi made wo 
kotogotoku kari tsukusubekarazu : ma- 
ta nanji no kokumotsu no ochiho wo 
hirobekarazu : kore wo mazusbiki mo- 
no to, tabibito to ni nokoshi okubeshi : 
ware wa nanjira no Kami Iehoba 
nari. 

23 Iehoba mata Mose ni tsugete ii tama- 

24 wakn, Isuraeru no hitobito ni tsugete 
ie, Shichi gwatsu ni oite wa nanjira 
sono tsuki no tsuitachi wo mote ansoku 
no hi to nasnbeshi : kore wa rappa wo 
fukite kiuen sum no hi ni shite, suna- 

25 wachi seikwai tari. Nanjira nani no 
shokugyo wo mo nasnbekarazu : tada 
Iehoba ni kwasai wo sasagnbeshi. 

2G Iehoba mata Mose ni tsugete ii tama- 
27 wakn, Koto ni mata sono shichi gwa- 
tsu uo toka wa aganai no hi ni shite, Leviticus. 132 REBI KI. 23, 27. iiaujira ni oite seikwai tari : uanjira mi 
wo uayamashi, mala kwasai wo Iehoba 

28 i)i sasagubeshi. Soiio hi ui wa uaujira 
iiani no waza wo mo uasubekarazu : 
sore wa iiaujira no lame ni naujira no 
Kami Iehosa no mae ni aganai wo 
nasubeki agauai no hi uareba nari. 

29 Subete sono hi ni mi wo nayamasn 
koto wo sezaru mono wa sono tami no 

30 uchi yori tatareu. Mata sono hi ni 
nani no waza nite mo nasu mono 
areba, ware sono hito wo sono tami no 

31 uchi yori horoboshi saran. Naujira 
nani no waza wo mo nasubekarazu : 
kore wa nanjira ga sono subete no 
sumika ni oite yoyo nagaku mamoru- 

32 beki nori uari. Kore wa naujira no 
yasumubeki ansokunichi nari ; nanjira 
sono mi wo nayamasubeshi ; mata so- 
no tsuki no kokonoka no ban, suua- 
wachi sono ban yori yokubau made 
niinjira sono ansoku wo mamorubeshi. 

33 Iehoba mata Mose ni tsugete ii tama- 

34 waku, Isuraeru no hitobito ni tsugete 
ie, Sono shichi gwatsu no ju go nichi 
wa karihozumai no iwai nari : nanuka 
no aida Iehoba no mae ni kore wo ma- 

35 morubeshi. liajime no hi ni wa sei- 
kwai wo hirakubeshi : nani no shokugyu 

36 wo mo nasubekarazu. Nanjira mata 
nanuka no aida kwasai wo Iehoba ni 
sasagubeshi : shikashite yoka me ni nan- 
jira no uchi ni seikwai wo hiraki ; mata 
kwasai wo Iehoba ni sasagubeshi : 
kore wa kwai no owari nari : nanjira 
nani no shokugyo wo mo nasubeka- 
razu. 

37 Sate korera wa Iehoba no sekki ni shi- 
te, nanjira ga f'urete seikwai to nashi, 
kwasai wo Iehoba ui sasagubeki mono 
nari; sunawachi hansai, sosai, ikenie,o- 
yobi kwausai nado wo, sono sasagubeki 

38 hi ni shitagaite, sasagubeshi : kono hoka 
ni Iehoba no sho ansokunichi ari, mata 
hoka ni nanjira no sasagemono ari, ma- 
ta hoka ni nanjira no moromoro no 
gwanhatashi no sonaemono ari, mata 
hoka ni nanjira no kokoro yorino sonae- 
mono ari, kore mina nanjira ga Iehoba 
ni sasaguru mono nari. 

39 Nanjira sono chi no tsukurimono wo 
atsumeshi tokiwa, shichi gwatsu no ju go nichi j'ori shite nanuka no aida Iehoba 
no iwai wo mamorubeshi : sunawachi 
liajime no hi ni mo ansoku wo nashi, 
yolva me ni mo ansoku wo nasubeshi. 

40 Sono hajime no hi ni wa nanjira yoki ki 
no eda wo torubeshi ; sunawachi shuro 
no- eda to, shigereru ki no eda to, kawa- 
yanagi no eda to wo torite, nanuka no 
aida nanjira no Kami Iehoba no mae ni 

41 tanoshimubeshi. Nanjira toshi ni nanu- 
ka Iehoba ni kono iwai wo mamorube- 
shi : nanjira yoyo nagaku kono nori wo 
niamori, shichi gwatsu ni kore wo iwobe 

42 shi. Nanjira nanuka no aida kariho ni 
ori, Isuraeru ni umaretaru hito wa mina 

43 kariho ni orubeshi : kaku sum wa waga 
Isuraeru no hitobito wo Ejiputo no chi 
yori michibiki idaseshi toki ni, kore wo 
kariho ui sumashimeshi koto wo nanji- 
ra no yoyo no shison ni shirashimcn ta- 
me nari : ware wa nanjira no Kami Ie- 

44 hoba nari. Mdse sunawachi Iehoba no 
sekki Avo Isuraeru no hitobito ni tsuge- 
tari, 

24 Iehoba mata Mose ni tsugete ii 

2 tamawaku, Isuraeru no hitobito ni 
meiji, kanran wo katete toritaru kiyoki 
abura wo, tomoshibi no tame ni naiiji 
ni mochi kitarashimete, taezu tomoshibi 

3 wo tomosubeshi. Mata Ai'on wa shu- 
kwai no .makuya ni oite, okite no mae 
naru maku no soto nite, taezu Iehoba 
no mae ni sono tomoshibi wo totono- 
beshi : kore wa nanjira ga yoyo nagaku 

4 mamorubeki nori nari. Kare suna- 
wachi Iehoba no mae nite junsei no 
todai no ue ni sono tomoshibi wo 
taezu totonobeki nari. 

5 Nauji mugiko wo tori, kore avo mote 
kwashi ju ni wo yakubeshi : kwashi 
hitotsu ni wa sore no ju bun no ni wo 

6 mochiyubeshi. Shikashite kore wo 
Iehoba no mae naru junsei no tsukue 
no ue ni futa kasane ni tsumi, hito ka- 
sane ni mutsu zutsu arashiinubeshi. 

7 Nanji mata kij^oki nyuko wo sono ka- 
sane no ue ni oki, kore wo shite sono 
pan no ue ni arite oboe to narashime, 
Iehoba ni tatematsurite kwasai to na- 

8 subeshi. Ansokunichi goto ni taezu Leviticus. 25. 10. KEBI KI. 133 kore wo Iehoba no mae ni sonobeshi ; 
kore wa Isuraeru no hitobito no sasa- 
gubeki mono ui shite, eien no keiyaku 
9 taru nari. Kore wa Ai"on to sono kora 
ni kisu; karera kore wo ki3-oki tokoro 
ni kurobeshi : kore wa Iehoba no kwa- 
sai no hitotsu ni shite kare ni kisuru 
mono uite ito ki)X)shi, kore wo mote 
eien no nori to nasubcshi. 

10 Koko ni sono chichi wa Ejiputobito, 
haha wa Isuraerubito naru mono arite, 
Isuraeru no hitobito no uchi ni ide 
kitareru koto ari.shi ga; sono Isuraeru 
no onna no umitaru mono Isuraeru no 
hito to, ei no uchi ni arasoi wo naseri ; 

11 toki ni sono Isuraeru no onna no umi- 
taru mono Iehoba no na wo kegashite, 
norou koto wo nashikereba, hitobito 
kore wo Mose no moto ]ii hiki kitareri. 

[Sono haha wa Dan no wakare no, De- 
buri no musume ni shite, na wo Shiro- 

12 mite to iu.] Hitobito kare wo toji- 
kome okite, Iehoba no shimeshi wo 
komuru wo mater i. 

13 Toki ni Iehoba Mose ni tsugete ii 

14 tamawaku, Kano norou koto wo nase- 
shi mono wo ei no soto ni hiki iclashi, 
kore wo kikitaru mono ni mina sono te 
wo kai'e no kobe ni okashime, zenkwai- 
shu wo shite kare wo ishi nite utashi- 

15 meyo. Nanji mata Isuraeru no hitobi- 
to ni tsugete iubeshi, Subete sono 
Kami wo norou mono wa sono batsu wo 

16 komurubeshi. Iehoba no na wo kega- 
su mono wa kanarazu korosaren ; zen- 
kwaishu kanarazu ishi wo mote kore 
Avo utsubeshi ; yosoguni no hito nite 
mo, onore no kuni no hito nite mo, Ie- 
hoba no na wo kegasu ni oite wa koro- 

17 sarubeshi. Hito wo korosu mono wa 

18 kanarazu korosarubeshi ; kemono wo 
korosu mono wa mata kemono wo mote 

19 kemono wo tsukunobeshi. Hito moshi 
sono tonaribito ni kizu wo tsukenaba, 
sono naseshi gotoku onore mo seraru- 

20 beshi. Sunawachi kujiki wa kujiki, me 
wa me, ha wa ha wo mote tsukunobeshi: 
hito ni kizu wo tsukeshi gotoku onore 

21 mo shika serarubeki nari. Kemono wo 
korosu mono wa kore wo tsukunobeku : 
hito wo korosu mono wa korosaru- 22 beki nari. Yosoguni no hito ni mo, 
onore no kuni no hito ni mo, kono oki- 
te wa hitotsu nari : ware wa nanjira 

23 no Kami Iehoba nari. Mose sunawa- 
chi Isuraeru no hitobito ni mukai, kano 
ei no soto nite norou koto wo naseshi 
mono wo hiki idashite, ishi nite ute 
to iikereba, Isuraeru no hitobito Ie- 
hoba no Mose ni meiji tamaishi gotoku 
nashinu. 

25 Iehoba Shiuai Zau nite Mose ni tsu- 

2 gete ii tamawaku, Isuraeru no hito- 
bito ni tsugete, kore ni iubeshi, Waga 
nanjira ni atoru chi ni nanjira itaran 
toki wa, sono chi ni mo Iehoba ni 
mukaite ansoku wo mamorashimubeshi. 

3 Roku nen no aida nanji sono hatake ni 
tane maki, mata roku nen no aida nanji 
sono kiulamonobatake no mono wo 
kari komite, sono mi wo atsumubeshi : 

4 saredo dai shichi nen ni wa chi ni 
ansoku wo nasashimubeshi, kore Ieho- 
ba ni mnkaite suru ansoku nari : nanji 
sono tahatani tane makubekarazu, mata 
sono kudamonobatake no mono wo kari 

5 komubekarazu. Nanji no kokumotsu 
no onozukara haetaru mono wa karu- 
bekarazu, mata nanji no budozuru 
no te-ire nashi ni musuberu budo 
wa atsumubekarazu: kore chi no an- 

6 soku no toshi nareba nari. Ansoku 
no toshi no sambutsu wa nanjira no 
shoku to narubeshi : sunawachi nanji to, 
nanji no shimobe to, nanji no shimome 
tv, nanji no yatoibito to, nanji no tokoro 

7 ni yadoreru yosoguni no hito : narabi ni 
nanji no kachiku to, nanji no kuni no 
uchi no kemono mina sono sambutsu 
wo mote shoku to nasubeshi. 

8 Nanji ansoku no toshi wo nanatsu 
kazobeshi, kore sunawachi shichi nen 
AVO nana tabi kazoru nari; ansoku no 
toshi nanatsu no aida Ava sunaAA^a- 

9 chi shi ju ku nen nari. Shichi 
gAA'atsu no toka ni nanji rappa no 
oto AVO nari Avatarashimubeshi ; suna- 
Avachi aganai no hi ni nanjira kuni 
no uchi ni amaneku rappa avo fuki 

10 narasashime : kaku shite sono dai go 
ju nen avo kiyome, kokuchu no subete 
no tami ni jiyu wo fureshimesubeshi : Leviticus. 134 REBI KI. 25 10. kono toshi wa nanjira ni \va yoberu 
no toshi nari; uanjira ono-ono sono 
sangyo ui kaeri, ouo-ouo sono ie ni 

11 kaerubeshi. Bono go ju uenwa nanjira 
ni wa yoberu nari: nanjira tane maku- 
bekarazu, mata onozukara haetaru 
mono Avo karubekarazu, te-ii-e nashi ni 
naritaru budo wo atsumubekarazu. 

12 Kono toshi wa yoberu ni shite, nan- 
jira ni kiyokereba nari : nanjira wa 
tahata no sambutsu avo kurobeshi. 

13 Kono yoberu no toshi ni wa nanjira 
ono-ono sono sangyO ni kaerubeshi. 

14 Xanji no tonari ni mono wo uri, 
mata wa nanji no tonari no te j^ori 
mono wo kau toki wa, nanjira tagai ni 

15 ai azamukubekarazu. Yoberu no no- 
chi no toshi no kazu ni shitagaite, nanji 
sono tonari yori kau koto wo nasube- 
shi : kare mo mata sono mi wo ubeki 
toshi no kazu ni shitagaite, nanji ni uru 

16 koto wo nasubeki nari. Toshi no kazu 
oki toki wa, nanji sono atai wo mashi, 
toshi no kazu sukuuaki toki Ava nanji 
sono atai wo herasubeshi ; sunawachi 
kare sono mi no tasho ni shitagaite, 

17 kore wo nanji ni urubeki nari. Nanjira 
tagai ni ai azamukubekarazu ; nanji no 
Kami avo osorubeshi : A\-are Ava nanjira 

18 no Kami Iehoba nari. Nanjira Avaga 
nori wo okonai, mata AA-aga okite aa'O ma- 
morite, kore wo okonobeshi ; shikaseba 
nanjira yasuraka ni sono chi ni sumu 

19 koto Avo en. Chi Ava sono sambutsu 
wo iclasan, nanjira Ava aku made ni 
kuraite, j'asuraka ui soko ni sumu 

20 koto AVO ubeshi. Nanjira AA'a, Warera 
moshi dai shichi nen ni taue avo maka- 
zu, mata sono sambutsu avo atsume- 
zuba, nani avo kuraAvan 3-a to iu ka : 

21 Avare meijite dai roku nen ni megumi 
AVO nanjira ni kudashi, san nen dake no 

22 mi AVO musubashimubeshi. Nanjira 
dai hachi nen ni Ava tane a\'o makan, 
saredo dai ku nen made sono furuki 
mi AVO kurau koto avo en ; sunaAvachi 
sono mi no ide kitaru made, nanjira 
furuki mono avo kurau koto avo ubeshi. 

23 Chi avo uru ni Ava kagiri naku urube- 
karazu ; chi Ava Avare no mono nareba 
nari. Nanjira Ava tabibito mata yado- 
reru mono ni shite, Avare to tomo ni aru 24 nari. Nanjira no sangyo no chi ni 
oite Ava subete sono chi avo aganau koto 
AVO yiirusubeshi. 

25 Nanji no kyodai moshi ochiburete, 
sono sangyo aa'o urishi koto araba, sono 
aganaibito taru shinseki kitarite, sono 
kyocUii no uritaru mono avo agano- 

26 beshi. Moshi mata hito no kore avo 
aganau mono arazu shite, onore mizu- 
kara kore avo aganau koto avo uru ni 

27 itaraba ; sono urite yori no toshi avo 
kazoete, kore ga amari no bun avo sono 
kainushi ni tsukun(3beshi ; shikaseba 
sono sangyo ni kaeru koto avo en. 

28 Saredo moshi kore avo sono hito ni 
tsukunou koto avo ezuba, souo uritaru 
mono Ava kainushi no te ni yoberu no 
toshi made arite, yoberu ni oyobite 
modosariibeshi ; kare sunaAvachi sono 
sangyo ni kaeru koto avo en. 

29 Hito ishigaki aru machi no uchi 
no jiitaku avo uru koto aran ni, 
urite yori niaru ichi nen no aida 
wa kore avo agauau koto avo ube- 
shi; sunaAvachi sadame no hi no uchi 

30 ni sono aganai AVO nasubeki nari. Mo- 
shi maru ichi nen no uchi ui aganau 
koto nakuba, sono ishigaki aru machi 
no uchi no ie Ava kainushi no mono ni 
sadamarite, yoyo nagaku kore ui zoku 
shi, yoberu ni mo modosarezarubeshi. 

31 Saredo maAvari m ishigaki arazaru mu- 
ramura no ie Ava sono kuni no tahata no 
tsukimono to minasubeshi ; kore Ava 
aganaAvarubeku, mata yoberu ni ita- 

32 rite modosarubeki nari. Rebil)ito no 
machimachi, sunaAvachi Rebibito no 
sangyo no machimachi no ie Ava Rebi- 
bito itsu nite mo aganau koto avo ube- 

33 shi. Hito moshi Rebibito no sangyo 

no machi ni oite Rebibito yori ie 
AVO kau koto araba, kare no uri- 
taru ie Ava j'oberu ni oyobite modosaru- 
beshi : soAva Rebibito no machimachi 
no ie Ava Isuraeru no shison no uchi 
ni kore ga moteru sangyo nareba nari. 

34 Tadashi sono machimachi no kochi no 
tahata Ava urubekarazn ; kore sono ei- 
kyu no sangyo nareba uari. 

35 Nanji no kyodai ochibure, katsu te fii- 
ruite nanji no katawara ni araba, kore 
AVO tasuke : kore avo shite tabibito mata Leviticus. 26. 4. REBI KI. 135 wii yadorcru mono no gotoku ni nanji 
to tonio ni arite, inochi wo tamotashi- 

36 umboshi. Xauji no kjodai yori ri wo 
mo soku wo mo torubekarazu ; Kami 
wo osoruheshi : mata nanji no kyodai 
wo shite nanji to tomo ni arite, inochi 

37 wo tamotashimubeshi. Nanji kare ni 
ri wo torite kane avo kasubekarazu : 
mata eki wo en tote shokumotsn wo 

38 kasubekarazu. Ware wa naujira no 
Kami Iehoba ni shite, Kanan no chi wo 
nanjira ni atae, katsu nanjira no Kami 
to narau tote, nanjira wo Ejiputo no 
kuni yori michibiki idaseshi mono 
nari. 

39 Nanji no kyodai oehiburete, nanji ni 
mi wo uru koto araba, nanji kore wo 
dorei no gotoku ni tsukobekarazu : 

40 kare wo shite yatoibito mata wa yado- 
reri; mono no gotoku ni shite, nanji to 
tomo ni arashime, yoberu no toshi made 

41 nanji ni tsukaeshimubeshi : sono toki 
ni wa kare sono kodomo to tomo ni 
nanji no tokoro yori ide sari, sono ichi 
zoku ni kaeri, sono I'usotachi no san- 

42 gyo ni kaerubeshi. Karera wa Ejipu- 
to no kuni jori waga michibiki idase- 
shi ware no shiuiobe nareba, mi wo 

43 urite dorei to narubekarazu. Nanji 
kibishiku kare wo tsukobekarazu ; 

44 nanji no Kami wo osorubeshi. Nanji 
no motsu dorei wa naunyo tomo ni 
nanji no mawari no ihojin no uchi yori 
torubeshi : nannyo no dorei wa kakaru | 

45 mono no uchi j'ori kobeki nari. Mata 
nanjira no uchi ni yadoreru ihojin no 
kodomo no uchi yori mo nanjn-a kan 
koto wo u, mata karera no uchi nanjira 
no kuni ni umarete, nanjira to tomo ni 
oru hitobito no ie yori mo shikari : 
karera wa nanjira no mochimono to 

46 narubeshi. Nanjira karera wo ete 
nanjira no nochi no shison no mochi- 
mono ni nokoshi, kore ni karera wo 
tamochite sono mochimono to nasashi- 
muru koto wo ubeshi ; karera wa naga- 
ku nanjira no dorei to naran ; saredo 
nanjira no kyodai nam Isuraeru no 
hitobito woba nanjira tagai ni kibishiku 
ai tsukobekarazu. 

47 Nanji no uchi naru tabibito mata wa 
yadoreru mono ni shite tomi wo itashi, sono katawara ni sumcru nanj i no kyodai 
oehiburete, nanji no uchi naru sono tabi- 
bito, aruiwa yadoreru mono, aruiwa 
tabibito no ie no wakare nado ni, mi wo 

48 uru koto araba ; sono mi wo uritaru 
nochi ni aganawaruru koto wo u ; sono 
kyodai no hitori kore wo aganobeshi : 

49 sono oji mata wa oji no ko kore wo 
aganobeku, sono ie no kotsuniku no 
shin taru mono kore wo aganobeshi ; 
mata moshi yoku seba mizukara agano- 

50 beshi. Shikaru toki wa kare onore ga mi 
wo uritaru toshi yori yoberu no toshi 
made wo sono kainushi to tomo ni 
kazoe, sono toshi no kazu ni shitagaite 
sono mi no shirt) no kane wo sadamu- 
beshi ; mata sono hito ni tsukaeshi hi 
wa hito Avo yatoishi hi no gotoku ni 

51 kazobeki nari. Moshi nao nokoreru 
toshi okaraba, sono kazu ni shitagai, 
mata sono kawareshi kane ni terashite, 
aganai no kane wo sono hito ni haro- 

52 beshi. Moshi mata yoberu no toshi 
made ni nokoreru toshi sukunakaraba, 
sono hito to tomo ni keisan wo nashi, 
sono uensu ni terashite aganai no kane 

53 wo kore ni harobeshi. Kare no sono 
hito ni tsukoru koto wa toshi-yatoi 
no yatoibito no gotoku narubeshi : 
nanji no me no mae ni oite kare wo 

54 kibishiku tsukawashimubekarazu. Ka- 
re moshi kaku aganaAvarezuba, yoberu 
no toshi ni itarite, sono kodomo to tomo 

55 ni izubeshi. Kore Isuraeru no hitobito 
wa ware no shimobe naru ni yoru, 
karera wa Avaga shimobe ni shite Avaga 
Ejiputo no chi yori michibiki idaseshi 
mono nari : AA'are AA^a nanjira no Kami 
Iehoba nari. 

26 Nanjira onore no tame ni guzo aa^o 
tsukuri, mokuzo aa'o kizamubekarazu, 
hashira no zo avo tatsubekarazu, mata 
nanjira no chi ni sekizo avo tatete kore 
' wo ogamubekarazu : soAva AA'are wa 
naujira no Kami Iehoba nareba nari. 

2 Nanjira Avaga ansokimichi avo mamori, 
Avaga kiyoki tokoro avo uyamobeshi : 
ware Ava Iehoba nari. 

8 Nanjira moshi waga nori ni ayumi, 
Avaga imashime avo mamorite, kore wo 

4 okonaAvaba ; Avare sono tokidoki ni ame 
AVO nanjira ni atobeshi : clii Ava Leatiticus. 136 REBI KI. 26. 4. sono sambutsu wo idashi, hatake 
no kigi wa sono mi wo musuban. 

5 Koko wo mote nanjira no mugi-uchi 
wa biulo wo atsumuru toki ni made 
oyobi, nanjira ga budo wo atsmnnru 
koto wa tanemaki-doki ni made oyo- 
ban : nanjira wa aku made ni sho- 
kumotsu wo kui, nanjira no chi ni 
yasuraka ni sumn koto wo nbeshi. 

6 Ware heiwa wo kuni ni tamobekereba, 
nanjira wa yasunjite nemin'it koto wo 
en; nanjira wo osoreshimuru mono 
nakarubeshi : ware mata takeki kemo- 
no wo kuni no ucbi yori nozoki saran; 
tsurugi nanjira no kuni wo yuki megu- 

7 ru koto mo araji. Nanjira wa sono 
teki wo owan, karera wa nanjira no 

8 mae ni tsnrugi ni taorubeshi. Nanjira 
no go nin wa hyaku nin wo oi, nanjira 
no hyaku nin wa man nin wo ou aran : 
nanjira no teki wa mina nanjira no mae 

9 ni tsurugi ni taoren. Ware nanjira wo 
kaerimi, nanjira ni ko wo umu koto 
okarashimete, nanjira wo mashi, nan- 
jira to musubishi waga keiyaku wo 

10 kato sen. Nanjira wa furuki koku- 
motsu wo kurau ucbi ni, mata atarashiki 
mono wo ete sono furuki mono wo idasu 

1 1 ni itaran . Ware waga makny a wo nanj i- 
ra no ucbi ni taten ; waga kokoro nanjira 

12 wo imi kirawaj i . Ware nanj ira no ucbi ni 
ayumi, mata nanjira no Kami to naran; 
nanjira wa mata waga tami to narn- 

13 beshi. Ware wa nanjira no Kami 
Iehoba, nanjira wo Ejiputo no kuni 
yori micbibiki idasbite, sono dorei taru 
koto wo manukaresbimeshi mono nari ; 
ware wa nanjira no kubiki no yokogi 
wo kudaki, nanjira wo shite masugu ni 
tachite aruku koto wo eseshimetari. 

14 Saredo nanjira moshi ware ni kiki 
shitagau koto wo nasazu, kono moro- 
moro no imashime wo mamorazu ; 

15 waga nori wo naigashiro ni shi, mata 
kokoro ni waga okite wo imi kiraite, 
waga moromoro no imashime wo oko- 
nawazu, kaette waga keij-aku wo ya- 

16 burn koto wo nasaba ; ware mo kaku 
nanjira ni nasan ; sunawacbi ware nan- 
jira ni osore wo komurashimubeshi, 
rOsai to netsubyo arite, me wo horo- boshi, tamashii wo tsukarc bateshimen : 
nanjira no tane maku koto wa itazura 
nari ; nanjira no teki kore wo kurawan. 

17 Ware waga kao wo nanjira ni mukete 
semen, nanjira wa sono teki ni korosa- 
ren : mata nanjira no nikumu mono 
nanjira wo osamen ; nanjira wa mata 

18 ou mono naki ni nigen. Nanjira 
moshi kaku no gotoku naru mo 
nao ware ni kiki sbitagawazuha, ware 
nanjira no tsumi wo bassuru koto wo 

19 shichi bai omoku subeshi. Ware nan- 
jira ga chikara to shite hokoru tokoro 
no mono wo horoboshi, nanjira no ten 
wo tetsu no gotoku ni nashi, nanjira no 

20 chi wo akagane no gotoku ni sen : nan- 
jira ga chikara wo mochiyuru koto wa 
itazura narubeshi : sunawacbi chi wa 
sono sambutsu wo idasazu, kuni no 
ucbi no ki wa sono mi wo musubaza- 

21 ran. Nanjira moshi ware ni teki shite 
koto wo nashi, ware ni kiki shitagau 
koto wo sezuba ; ware nanjira no tsumi 
ni shitagaite shichi bai no wazawai wo 

22 nanjira ni kudasan. Ware mata yaju 
wo nanjira no ucbi ni okurubeshi, ko- 
rera no mono nanjira no kodomo wo 
tori kurai, nanjira no kachiku wo kami 
koroshi, mata nanjira no kazu wo 
sukunaku sen ; nanjira no oji wa torn 

23 hito naki ni itaran. Ware korera no 
koto wo mote korasu mo nanjira ara- 
tamezu, nao ware ni teki shite koto wo 

24 nasaba ; ware mo nanjira ni teki shite 
koto wo nashi, nanjira no tsumi wo 
bassuru koto wo mata shichi bai omoku 

25 subeshi. Ware tsurugi wo nanjira no 
ue ni mochi Idtarite, nanjira no hai- 
yaku no ata wo kaesan ; mata nanjira 
ga sono macbiniacbi ni atsumaru toki 
wa, nanjira no ucbi ni ware ekibyo wo 
okuran; nanjira wa sono teki no te ni 

26 watasaren. Ware nanjira ga tsue to 
suru pan wo ucbi kudakan toki, onna 
ju nin hitotsu no ro nite nanjira no pan 
wo yaki, kore wo hakarite nanjira ni 
watasan : nanjira wa kurau mo akaza- 
rubeshi. 

27 Nanjira moshi kaku no gotoku naru 
mo nao ware ni kiki shitagau koto wo 
sezu, ware ni teki shite koto wo nasaba ; 

28 ware mo nanjira ni teki shi, ikarite Leviticus, 27. 5. REBI KI. 137 koto wo nasubeshi ; ware sunawachi 
iiaujira no tsumi wo imashimuru koto 
2U wo shichi bai omoku sen. NaDJira w'a 
sono uuisuko uo niku wo kiirai, mata 
sono musume no niku wo kurau ni 

30 itarau. "Ware naujira no tukaki tokoro 
wo kobochi, nanjira no hashira no 
zo wo kiri taoshi, nanjira no giizo 
uo shikabane no ue ni nanjira no 
shikabane wo nage sute ; waga ko- 
koro ni nanjira wo imi kiiawan. 

31 Mata nanjira no machimachi wo horo- 
boshi, nanjira no kiyoki tokoro wo 
arasan ; mata nanjira no sonaemono no 

32 kobashiki nioi wo Icagaji. Ware sono 
chi wo arasubekereba, nanjira no teki 
no soko ni sumeru mono kore w'o aya- 

33 shiman. Ware nanjira wo kuniguni 
ni cbirashi, tsurugi wo nukite nanjira 
no ato wo owan : nanjira no chi wa 
are, nanjira no machimachi wa horobin. 

34 Kaku sono chi are hatete, nanjira ga 
teki no kuni ni oran, sono aida chi wa 
ansoku wo tanoshiman : sunaw^achi 

■ kakaru toki wa sono chi yasnmite 

35 ansoku w'o tanoshimubeshi. Kore wa 
sono arete oru hi no aida yasuman ; 
nanjira ga soko ni sumitaru aida wa 
nanjira no ansoku ni kono yasumi wo 

36 ezarifehi nari. Mata nanjira no uchi 
no uokoreru mono ni wa, sono teki no 
chi ni oite, ware kore ni osore wo ida- 
kashimen : karera wa konoha no ugoku 
koe ni mo odorokite nige, sono niguru 
koto w-a tsurugi wo sakete niguru ga 
gotoku ; mata on mono mo naki ni koke 

37 maroban. Karera wa ou mono mo naki 
ni tsurugi no mae ni aru ga gotoku, 
tagai ni ai tsumazukite taoren : nanjira 
wa sono teki no mae ni tatsu koto wo 

38 eji. Nanjira wa moromoro no kuni no 
uchi ni arite horobi usen, nanjira no 
teki no chi nanjira wo nomi tsuknsu- 

39 beshi. Nanjira no uchi no nokoreru 
mono wa nanjira no teki uo chi ni oite, 
sono tsumi no uchi ni yase otoroe, 
mata onore no mi ni tsukeru sono sen- 
zotachino tsumi no uchi ni yase otoroen. 

40 Kakute nochi karera sono tsi;mi to, sono 
senzotachi no tsumi, oyobi onoga ware 
ni motorishi toga to, ware ni teki shite 
koto wo naseshi koto wo seuge sen: 41 ware mo karera ni teki shite koto wo 
nashi, karera wo sono teki no chi ni 
hiki itarishi ga ; karera no katsurei wo 
ukezaru kokoro orete hikuku nari, 
amanjite sono tsumi no batsu m'o uku- 

42 ru ni itarubekereba ; ware mata Yakobu 
to musubishi waga keiyaku, oyobi Isaku 
to musubishi w^aga keiyaku wo omoi 
idashi ; mata Aburahamu to musubishi 
waga keiyaku wo omoi idashi ; katsu 

43 sono chi wo kaerimin. Karera sono 
chi wo hanarubekereba, chi wa ka- 
rera no kore ni oru mono naku shite 
arete oru aida, sono ansoku wo tano- 
shiman ; karera wa mata amanjite sono 
tsumi no batsu wo uken : kore wa 
karera waga okite wo naigashiro ni shi, 
sono kokoro ni waga nori wo imi kirai- 

44 tareba nari. Karera kaku no gotoki 
ni itaru mo, nao ware karera ga teki no 
kuni ni oru toki ni kore W'o sutezu, ma- 
ta kore wo imi kirawaji: kaku ware 
karera wo horoboshi tsukushite, waga 
karera to musubishi keiyaku wo 
yaburu koto wo sezarubeshi : ware 
wa karera no Kami Iehoba nari : 

45 ware karera no senzotachi to musu- 
bishi keiyaku wo karera no tame ni 
omoi idasan ; karera wa saki ni waga 
sono Kami to naran tote, knniguni no 
hito no me no mae nite Ejiputo no 
chi yori michibiki idaseshi mono nari : 
ware wa Iehoba nari. 

46 Korera wa sunawachi Iehoba ga 
Shinai Zau ni oite, onore to Isuraeru 
no hitobito no aida ni Mose ni yorite 
tate tamaishi nori to sadame to okite 
nari. 

27 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 

2 Isuraeru no hitobito ni tsugete, kore ni 
ie, Hito moshi seigwan wo kakenaba, 
nanji no nezumori ni shitagaite Iehoba 

3 ni osamemono wo nasubeshi. Nanji 
no nezumori wa kaku subeshi, suna- 
wachi ni jissai yori roku jissai made 
wa, otoko ni wa sono ne wo kiyoki 
tokoro no shikeru ni shitagaite go ju 

4 shikeru ni tsumori ; onna ni wa sono 
ne wo san jii shikeru ni tsumorubeshi. 

5 Mata go sai yori ni jissai made wa 
otoko ni w^a sono ne wo ni ju shikeru 18 Leviticus. 138 EEBI la. 27. 5. tsumori ; onna ni 
ni tsumorubeslii. 
mazushiku shite 
toki ni tsumori, onna ni wajii shikeru ni 

6 tsumorubeslii. Mt^ta ikkagetsn yori 
go sai made "sva, otoko ni wa sono ne 
wo gin go shikeru ni tsumori ; onna ni 
wa sono ne ^\'0 gin san shikeru ni 

7 tsumorubeshi. Mata roku jissai 
yori ue wa, otoko ni wa sono ne wo 
ju go shikeru ni 
wa ju shikeru 

8 Sono hito moshi 
nanji no nezumori ni taezaru 
wa, saishi no mac ni itari, saishi no 
nezumori wo ukubeki nari ; saishi wa 
sono seigwansha no chikara ni shita- 
gaite nezumori wo nasubeshi. 

9 Hito moshi sono Iehoba ni souaemo- 
no to shite sasaguru koto wo nasu tokoro 
no kemono no uchi w^o tori, seigwan no 
mono to nashite Iehoba ni sasaguru 
toki wa, sono mono wa subete kiyoshi. 

10 Kore W'O aratamubekarazu, mata yoki 
wo ashiki ni, ashiki wo yoki ni kobeka- 
razu : moshi kemono wo mote kemono 
ni koru koto wo seba, sore to sore ni 
kaetaru mono tomo ni kiyoku narube- 

11 shi. Mushi hito no Iehoba ni sonae- 
mono to shite, sasaguru koto wo sezaru 
tokoro no kegaretaru kemono no uchi 
naraba, sono kemono wo saishi no 

12 mae ni hiki itarubeshi : saishi wa 
mata sono yoshi ashi ni shitagaite, kore 
ga nezumori wo nasubeshi : sunaw^achi 
sono ne wa saishi no tsumoru tokoro 

13 ni yorite sadamubeki nari. Sono hito 
moshi kore wo aganawan to seba, sono 
tsumoreru ne ni mata kore ga go bun 
no ichi w'o kuwobeshi. 

14 Mata hito moshi sono ie wo Iehoba 
ni kiyome sasagetaru toki wa, saishi 
sono yoshi ashi ni shitagaite, kore ga 
nezumori wo nasubeshi : sunawachi 
sone ne wa saishi no tsumoru tokoro 

15 ni yorite sadamubeki nari. Sono hito 
moshi ie wo aganawan to seba, sono 
nezumori no kaue ni mata kore ga go 
bun no ichi wo kuwobeshi, shikaseba 
kore wa onore no mono to naran. 

16 Hito moshi sono igyo no tahata no 
uchi wo Iehoba ni sasaguru toki wa, 
soko ni makaruru tane no kasa ni shi- 
tagaite kore ga nezumori wo nasube- 
shi : sunawachi omugi no tane ichi ho- mer u wo go ju shikeru ni kazobeki 

17 nari. Moshi sono tahata wo yoberu 
no toshi yori sasagetaru toki wa, sono 
ne wa naoji no tsumoreru tokoro ni 

18 yorite sadamubeshi. Moshi mata sono 
tahata wo yoberu no nochi ni sasage- 
taru toki wa, saishi sono yoberu no 
toshi made ni nokoreru toshi no kazu 
ni shitagaite sono kane wo kazoe, kore 
ni junjite sono nezumori w'o herasn- 

19 beslii. Sono tahata wo sasagetaru 
mono moshi kore wo aganawan to 
seba, sono nezumori no kane no go bun 
no ichi wo kore ni kuwobeshi, shika- 
seba kore wa sono hito ni kisen. 

20 Saredo moshi sono tahata wo agauau 
koto wo sezu, mata wa kore w'o hoka 
no hito ni uru koto wo nasaba, futa 

21 tabi aganau koto wo eji : sono tahata 
wa yoberu ni oyobite ide kitaru toki 
wa, nagaku osametaru tahata no go- 
toku Iehoba ni kishite kiyoki mono to 
nari ; saishi no mochimono to naran. 

22 Moshi mata onoga kaitaru tahata ni 
shite sono igyo ni arazaru mono wo 

23 Iehoba ni sasagetaru toki wa, saishi 
sono hito no tame ni nezumori shite 
yoberu no toshi made no kane wo ka- 
zobeshi : kare wa nanji no tsumoreru 
kanedaka wo sono hi Iehoba ni tate- 
matsurite kiyoki mono to nasubeshi. 

24 Yoberu no toshi ni itareba, sono tahata 
wa urinushi aaru sono moto no mochi- 

25 nushi ni kaerubeshi. Nanji no nezu- 
mori wa mina kiyoki tokoro no shikeru 
ni shitagaite nasubeshi : ni ju gera wo 
ichi shikeru to nasu. 

26 Tadashi kemono no uigo wa Iehoba 
ni kisubeki uigo nareba, tare mo kore 
wo sasagubekarazu ; ushi ni mo are, 
hitsuji ni mo are, kore wa Iehoba no 

27 mono nari. Moshi kegaretaru kemono 
naraba, nanji no nezumori ni shitagai, 
kore ni sono go bun no ichi wo kuwaete, 
sono hito kore wo aganobeshi : moslii 
kore wo agauau koto wo sezuba, nanji 
no nezumori in shitagaite, kore wo 
urubeshi. 

28 Tadashi hito ga sono subete moteru 
mono no uchi yori torite, nagaku Iehoba 
ni osametaru osamemono wa, hito ni 
mo are, kemono ni mo are, sono igj'o Leviticus. 1.20. REBI KI. 139 no taliata ni mo are, issetsu urubckara- 32 
zti, mata aganobekarazu : osamemono 
wa mina Iehoba ni ito kiyoki mono taru 

29 nari. Mata hito no uclii nagaku osa- 
merarete osamemono to nareru mono 
mo aganobekarazu ; kanarazu korosu- 33 
beshi. 

30 Chi no ju ban no ichi wa, chi no 
sambutsu ni mo are, ki no mi ni mo 
are, mina Iehoba. no mono ni shite 

31 Iehoba ni kiyoki nari. Hito moshi 34 
sono sasaguru ju bun no ichi wo aga- 
nawan to seba, kore ni mata sono go bun no ichi wo kuwobeshi. Ushi 
mata wa hitsnji no ju bun no ichi ni 
tsuite wa subete tsue no shita wo tOru 
mono no clai ju ban ni ataru mono wa 
Iehoba ni kiyoki mono narubeshi. 
Sono yoshi ashi wo tazunnbekarazu, 
mata kore wo kobekarazu : moshi kore 
wo koru toki wa sore to sono kaetaru 
mono tomo ni kiyoki mono to naru- 
beshi ; kore wo aganau koto wo ezu. 

Korera wa Iehoba ga Shinai Zan ni 
oite, Isuraeru no hitobito no tame ni 
Mose ni meiji tamaishi imashime nari. MINSU KIEYAKU. 1 Ejiputo no kuni wo idetaru tsugi no 
toshi no ni gwatsu no tsuitachi ni, Ieho- 
ba Shinai no no ni oite, shukwai no 
makuya no uchi nite, Mose ni tsngete 

2 ii tamawaku, Nanjira Isuraeru no hito- 
bito no zenkwaishu no sosil wo sono 
yakara ni yori, sono fuso no ie ni shi- 
tagaite sliirabe, sono subete no otoko 
no na no kazu to, kashira kazu to wo 

3 eyo ; sunawachi Isuraeru no uchi, 
subete ni jissai ijo ni shite, ikusa ni 
izuru ni tayuru mono wo, nanji to 
Aron sono gunryo ni shitagaite kazo- 

4 beshi. Mata subete no wakare ono- 
ono sono fuso no ie no kashira taru 
mono hitori wo idashite ; nanjira to 

5 tomo uarashimubeshi. Nanjira to to- 
mo ni tatsubeki hitobito no na wa kore 
nai'i : sunawachi Ruben yori wa ; 

6 Shideuru no ko Erizurn. Shimeon 
yori wa; Zurishadai no ko Shirnmie- 

7 ru. Yuda yori wa ; Aniinadabu no ko 

8 Nashon. Issakaru yori wa ; Zuaru 

9 no ko Netanieru. Zeburun yori wa ; 
10 Heron no ko Eriabn. Yosefu no ko- 

domo no uchi nite wa Efuraimu yori 19 20 wa ; Amihode no ko Erishama : Manase 
yori wa ; Padazuru no ko Gamarieru. 
Beniyamin yori wa ; Gideoni no ko 
Abidan. Dan yori wa ; Amishadai no 
ko Ahiezeru. Aseru yori wa ; Okuran 
no ko Pagieru. Gudo yori wa ; Deueru 
no ko Eriasafu. Nafutari yori wa; 
Enan no ko Ahira. Korera wa 
kwaishu no uchi yori erami ida- 
sareshi mono nite, sono fuso no 
wakare no tsukasa; mata Isuraeru no 
sen nin no kashira nari. Kakute Mo- 
se to Aron koko ni na wo agetaru hito- 
bito wo hiki tsurete : ni gwatsu no 
tsuitachi ni, kwaishu wo kotogotoku 
atsumekereba, karera sono yakara 
ni shitagai, sono fuso no ie ni shi- 
tagai, souo na no kazu ni shitagaite, 
onore no umare wo uobetari : kaku ni 
jissai ijo no mono kotogotoku kazoe- 
raru. Iehoba no meiji tamaishi go- 
toku, Mose Shinai no no nite karera 
wo kazoetari. 

Sunawachi Isuraeru no uigo, Ruben 
no kodomo yori umaretaru mono wo 
sono yakara ni yori, sono fuso no ie ni NUMBEKS. 140 MINSU laRYAKU. 1. 20. shitagaite shirabe, ni jissai ijo ni shite, 
ikusa ni izuru ui tayurii otoko wo 
kazoetaru ni, sono ua no kazn ni 
yori, sono kashira kazu ni yoreba ; 

21 liubeu no wakare no uchi ui, sono 
kazoerareshi mono shi man roku sen 
go h}'aku nin ariki. 

22 Mata Shimeon no kodomo yori uiuare- 
taru monodomo wo, sono yakara ni 
yori, sono fiiso no ie ni shitagaite 
shirabe, ni jissai ijo ni shite, ikusa ni 
izuru ni tayuru otoko wo kazoetaru ni, 

23 sono na no kazu ni yori, sono 
kashira kazu ni yoreba ; Sliimeon no 
wakare no uchi ni, sono kazoera- 
reshi mono go man ku sen sambyaku 
nin ariki. 

24 Mata Gado no kodomo yori umaretaru 
mono wo, sono yakara ni yori, sono 
fuso no ie ni shitagaite shirabe, ni 
jissai ijo ni shite, ikusa ni izuru ni 
tayuru otoko wo kazoetaru ni, sono 

25 na no kazu ni yoreba; Gado no wakare 
no uchi ni, sono kazoeraresiii mono shi 
man go sen roppyaku go jii nin ariki. 

26 Yuda no kodomo yori umaretaru 
mono wo, sono yakara ni yori, sono 
fuso no ie ni shitagaite shirabe, ni 
jissai ijo ni shite, ikusa ni izuru ni 
tayuru otoko wo kazoetaru ni, sono na 

27 no kazu ni yoreba ; Yuda no Avakare 
no uchi ni, sono i^azoerareshi mono 
shichi man shi sen roppyaku nin ari- 
ki. 

28 Issakaru no kodomo yori umaretaru 
mono wo, sono yakara ni yori, sono 
fuso no ie ni shitagaite shirabe, ni 
jissai ijo ni shite, ikusa ni izuru ni 
tayuru otoko wo kazoetaru ni, sono na 

29 no kazu ni yoreba ; Issakaru no wa- 
kare no uchi ni, sono kazoerareshi 
mono go man shi sen shi hyaku nin 
ariki. 

30 Zeburun no kodomo yori umaretaru 
mono wo, sono yakara ni yori, sono 
fuso no ie ni shitagaite shirabe, ni 
jissai ijo ui shite, ikusa ni izuru ni 
tayuru otoko wo kazoetaru ni, sono na 

31 no kazu ni yoreba ; Zeburun no wa- 
kare no uchi ni, sono kazoerareshi 
mono go man shichi sen shi hyaku nin 
ariki. 32 Yosefu no kodomo no uchi, Efuraimu 
no kodomo yori umaretaru mono wo, 
sono 3'akara ni yori, sone fuso no ie 
ni shitagaite shirabe, ni jissai ijo ni 
shite, ikusa ni izuru ni tayuru otoko 
wo kazoetaru ni, sono na no kazu ni 

33 yoreba; Efuraimu no wakare no uchi 
ni, sono kazoerareshi mono shi man go 
hyaku nin ariki. 

34 Mata Manase no kodomo yori umare- 
taru mono wo, sono yakai-a ni yori, 
sono fuso no ie ni shitagaite shirabe, 
ni jissai ijo ni shite, ikusa ni izuru ni 
tayuru otoko wo kazoetaru ni, sono 

35 na no kazu ni yoreba; Manase no 
wakare no uchi ni, sono kazoerareshi 
mono san man ni sen ni hyaku nin 
ariki. 

36 Beniyamin no kodomo yori umaretaru 
mono wo, sono j'akara ni yori, sono fu- 
so no ie ni shitagaite shirabe, ni jissai ijo 
ni shite, ikusa ni izuru ni tajairu otoko 
wo kazoetaru ni, sono na no kazu ni 

37 yoreba; Beniyamin no wakare no uchi 
ni, sono kazoerareshi mono san man 
go sen shi hyaku nin ariki. 

38 Dan no kodomo yori umaretaru mono 
wo, sono yakara ni yori, sono fuso no 
ie ni shitagaite shirabe, ni jissai 
ijo ni shite, ikusa ni izuiu ni ta- 
yuru otoko wo kazoetaru ni, sono na 

39 no kazu ni yoreba ; Dan no wakare 
no uchi ni, sono kazoerareshi mono 
roku man ni sen shichi hyaku nin 
ariki. 

40 Aseru no kodomo yori umaretaru mo- 
no wo, sono yakara ni yori, sono fuso 
no ie ni shitagaite shirabe, ni jissai ijo 
ni shite, ikusa ni izuru ni tayuru otoko 
wo kazoetaru ni, sono na no kazu ni 

41 yoreba ; Aseru no wakare no uchi ni, 
sono kazoerareshi mono shi man issen 
go h3'aku nin ariki. 

42 Nafutari no kodomo yori umaretaru 
mono wo, sono yakara ni yori, sono 
fuso no ie ni shitagaite shirabe, ni jis- 
sai ijo ni shite, ikusa ni izuru ni tayu- 
ru otoko wo kazoetaru ni, sono na no 

43 kazu ni yoreba; Nafutari no wakare no 
uchi ni, sono kazoerareshi mono go 
man san zen shi hyaku nin ariki. 

44 Kore sunawachi sono kazoerareshi Numbers. 2. 17. MINSU KIRYAKU. 141 mono ni shite, Mose to Aron to Isura- 
eru no tsukasatachi no kazoru tokoro 
kaku no gotoshi : sono tsukasatachi 
wa jn ni nin ni shite, ono-ono sono 
fuso no ie no tame ni idetaru nari. 

45 Kivku Isuraeru no hitobito wo sono 
fuso no ie ni shitagaite shirabe, ni jis- 
sai ijo ni shite, ikusa ni izuru ni tayu- 
ru otoko wo Isuiaei'u no uchi ni kazo- 

46 etaru ni ; sono kazoerareshi mono 
awascte roku ju man sau zen go hyaku 
go ju nin ariki. 

47 Taclashi Rebi no wakare no hito wa 
sono fuso ni shitagaite, kazoeraruru 

48 koto nakariki. Sunawachi Iehoba 

49 Mose ni tsugete ii tamaikeraku, Tacia 
Rebi no wakare nomi wa uanji kore 
wo kazobekarazu, mata sono sosii wo 
Isuraeru no hitobito to tomo ni kazo- 

50 bekariizaru nari. Nanji Rebibito wo 
shite okite no makuya to, sono moro- 
moro no utsuwamono to, sore ni zoku 
suiu moromoro no mono wo tsukasa- 
dorashimubeshi : karera wa sono ma- 
kuya to sono moromoro no utsuwamono 
wo mochi hakobu koto avo nashi, mata 
kore ga tsutome wo nashi, makuya no 

51 mavvari ui sono ei wo harubeshi. Ma- 
kuya wo utsusu toki wa Rebibito kore 
wo tori kuzushi; makuya wo tatsuru 
toki wa Rebibito kore wo kumi tatsu- 
beshi : gwaijin no kore ni chikazuku 

52 mono wa korosarubeshi, Isuraeru no 
hitobito wa sono gunryo ni shitagaite 
ono-ono ouore no ei ui sono temmaku 
wo hari, ono-ono sono tai no hata no 

53 shita ni temmaku wo harubeshi. Sa- 
redo Rebibito wa okite no makuya no 
mawari ni ei wo harubeshi ; kore Isu- 
raeru no hitobito no zenkwaishu no ue 
ni ikari no oyobu koto nakaran tame 
nari : Rebibito wa okite no makuya 

54 wo azukari mamoiubeshi. Koko ni 
oite Isuraeru no hitobito Iehoba no 
Mose ni meiji tamaishi gotoku ni, su- 
bete nashi ; kaku okonaeri. 

2 Iehoba Mose to Aron ni tsugete ii 
2 tamawaku, Isuraeru no hitobito wa 
ono-ono sono tai no hata no shita ni 
ci wo harite, sono fuso no hatajirnshi 
no shita ni orubeku : mata shiikwai no 
makuya no mawari ni oite, kore ni 3 mukaite ei wo harubeshi. Sunawachi 
hi no izuru kata, higashi ni oite wa 
Yuda no ei no hata no shita ni tsiiku 
mono, sono gunryo ni shitagaite ei wo 
hari : Aiuinadabu no ko Nashon Yuda 
no shison no tsukasa to narubeshi. 

4 Sono gunryo sunawachi sono kazoera- 
reshi mono wa shichi man shi sen rop- 

5 pjaxku nin. Sono katawara ni ei wo 
haru mono wa Issakaru no wakare 
narubeshi : shikashite Znaru no ko 
Netanieru Issakaru no shison no tsu- 

6 kasa to narubeshi. Sono gunryo su- 
nawachi sono kazoeriireshi mono wa 

7 go man shi sen shi liyaku nin. Mata 
Zeburun no wakare, kore to tomo 
ni arite ; Heron no ko Eriabu Ze- 
burun no shison no tsukasa to naru- 

8 beshi. Sono gunryo sunawachi sono 
kazoerareshi mono wa go man shichi 

9 sen shi hyaku nin, Yuda no ei no 
gunryo sunawachi kazoerareshi mono 
wa awasete ju hachi man roku sen shi 
hyaku nin. Korera no mono iyasaki ni 
susumubeshi. 

10 Mata minami no kata ni oite wa 
Ruben no ei no hata no shita ni tsuku 
mono, sono gunryo ni shitagaite ori ; 
Shideuru no ko Erizuru Ruben no 

11 shison no tsukasa to narubeshi. Sono 
gunryo sunawachi sono kazoerareshi 
mono wa shi man roku sen go hyaku 

12 nin. Sono katawara ni ei wo haru 
mono wa Shimeon no wakare naru- 
beshi: sliikasbite Zurishadai no ko 
Shirumieru Shimeon no shison no tsu- 

18 kasa to narubeshi. Sono gunryo suna- 
wachi sono kazoerareshi mono wa go 

14 man ku sen sambyakii nin. Gado no 
wakare kore ni tsugi; Deneru no ko 
Eriasafu Gado no shison no tsukasa to 

15 narubeslii. Sono gunryo sunawachi 
sono kazoerareshi mono wa shi man go 

10 sen roppyaku go jii nin. Ruben no ei 
no gunryo sunawachi sono kazoerareshi 
mono wa, awasete ju go man issen shi 
hyaku go ju nin. Korera no mono dai 
ui ban ni susumubeshi. 

17 Sono tsugi ni, okite no makuya Rebi- 
bito no ei to tomo ni, sho ei no manaka 
ni arite susumubeshi: karera wa sono 
ei wo haru ga gotoku ni, ono-ono sono Numbers. 142 MINSU KIRYAKU. 2. 17. tai ni shitagai, souo hata ni shitagaite 
susiimiilieki narl. 

18 Mata uishi no kata ni oite \va Efuvai- 
luu no eino hata no shita nitsuku mono, 
sono gnni\yo ni shitagaite ori : Amihode 
no ko Erishama Efiiraimu no shison 

19 no tsukasa to narubeshi. Sono gunryo 
sunawachi sono kazoerareshi mono wa 

20 shi man go hyaku nin. Manase no 
\vakare sono katawara ni arite ; Pada- 
zurn no ko Gamarieru Manase no shi- 

21 son no tsukasa to narubeshi. Sono 
gunryo sunawachi sono kazoerareshi 
mono wa san man ni sen ni hyaku nin, 

22 Beniyamin no w-akare kore ni tsngi ; 
Gideoni no ko Abidan Beniyamin no 

23 shison no tsukasa to narubeshi. Sono 
gunryo sunawachi sono kazoerareshi 
monowa san mango sen shi hyaku nin. 

24 Efuraimu no ei no gunryo sunawachi 
sono kazoerareshi mono wa, awasete 
jii man hassen ippyaku nin. Korera no 
mono dai san ban ni susumubeshi. 

25 Mata kita no kata ni oite wa Dan no 
ei no hata no shita ni tsuku mono, so- 
no gunryo ni shitagaite ori : Amishadai 
no ko Ahiezeru Dan no shison no tsu- 

26 kasa to narubeshi. Sono gunryo suna- 
wachi sono kazoerareshi mono wa roku 

27 man ni sen shichi h)'aku nin. Sono 
katawara ni ei wo haru mono wa Aseru 
no wakare narubeshi : shikashite Oku- 
ran no ko Pagieru Aseru no shison no 

28 tsukasa to narubeshi. Souo gunryo 
sunawachi sono kazoerareshi mono "\va 

29 shi man issen go hyaku nin. Nafutari 
no wakare kore ni tsugi ; Enan no ko 
Ahira Nafutari no shison no tsukasa to 

30 narubeshi. Sono gunryo sunawachi 
sono kazoerareshi mono wa go man 

31 san zen shi hyaku nin. Dan no ei no 
kazoerareshi mono wa, awasete ju go 
man shichi sen roppyaku nin. Korera 
no mono sono hatnjirushi ni shitagaite, 
iyahate ni susumubeshi. 

32 Isuraeru no hitobito no sono fuso no 
ie ni shitagaite, kazoerareshi mono w-a 
kaku no gotoshi : sho ei no gunryo 
sunawachi sono kazoerareshi mono 
wa, awasete roku ju man san zen go 

33 hyal<u go jii nin nariki, Tadashi 
Rebibito w'a Isuraeru no hitobito to 34 10 11 

12 13 tomo ni kazoeraruru koto nakarild; 
sunawachi Iehoba no Mose ni meiji 
tamaeru gotoshi. Koko ni oite Isura- 
eru no hitobito Ie:hoba no subete Mose 
ni meiji tamaishi gotoku ni okonai ; 
ono-ono sono yakara ni yori, sono 
fuso no ie ni yori, sono tai no hata ni 
shitagaite ei wo hari, mata susumu 
koto wo naseri. 

Iehoba Shinai Zan ni oite, Mose to 
mono ii tamaeru hi ni wa, Aron to 
Mose no yakara sa no gotoku nite 
ariki. Aron no kodomo wa kaku no 
gotoshi : uigo wa Nadabu, tsugi wa 
Abiu, Ereazaru, Itamaru. Kore suna- 
wachi Aron no kodomo no na nari ; 
karera wa mina abura sosogare, saishi 
no shoku ni ninzerai-ete, saislii to 
nareri. Nadabu to Abiu wa Shinai no 
no nite kotobi wo Ikhoba no mae ni 
sasagetaru toki ni Iehoba no mae ni 
shineri, ko uashi : Ereazaru to Itama- 
ru wa souo chichi Aron noma no mae 
nite saishi no tsutomc wo naseri. 

Iehoba mata Mose ni tsugete ii tama- 
waku, Rebi no wakare wo meshi 
yose, saishi Aron no mae ni haberite, 
kore ni tsukaeshimeyo. Karera wa 
shukwai no makuya no mae ni arite, 
Aron no shoku to zenkw^aishuno shoku 
ni kawari, makuya no tsutome wo 
nasubeki nari. Sunawachi karera wa 
shukwai no makuya no moromoro no 
utsuwa wo mamori, Isuraeru no hito- 
bito no shoku ni kawarite, makuya no 
tsutome wo nasubeshi. Nanji Rebi- 
bito wo Aron to sono kora ni atobeshi: 
Isuraeru no hitobito no uchi yori 
karera wa mattaku Aron ni ataerare- 
taru mono nari. Nanji Aron to sono 
kora wo tatete saishi no tsutome wo 
okouawashimubesLi : gwaijin no chi- 
kazuku mono wa korosaren. 

Iehoba sunaw-achi Mose ni tsugete ii 
tamaw'aku, Miyo, ware Isuraeru no hito- 
bito no uchi naru hajime ni umaretaru 
mono, sunawachi uigo no kawari ni, 
Rebibito wo Isuraeru no hitobito no uchi 
yori toreri : uigo w'a subete waga mono 
nari; ware Ejiputo no kuni no uchi no 
uigo wo kotogotoku uchi koroseru toki, 
Isuraeru no uigo wo hito mo, kemono Numbers. 3. 42. MINSU KIRYAKU. 143 mo kotogotoku kiyomete ■ware ni ki- 
soshimetari : kore wa waga mono to 
iiavubeslii ; ware wa Iehoba nari. 

14 Iehoba Shiniii no no nite, Mose ni 

15 tsugete ii tamawaku, Nanji Rebi no 
shison wo sono fuso no ie ni yori, sono 
yakara ni shitagaite kazoeyo : sunawa- 
chi sono ikkagetsu ijo no mono wo 

16 kazobeshi. Koko ]ii oite Mose Ikhoba 
no kotoba ni shitagaite, sono meizera- 
reshi gotoku ni kore wo kazoetari. 

17 Rebi no kotlomo no ua wa sa no goto- 

18 shi ; Gerushon, Kohate, Merari. Ge- 
rushon no kodomo no na wa sono 
yakara ni yoreba, sa no gotosbi ; Ribu- 

19 ni, Shimei. Kohate no kodomo no na 
wa sono yakara ni yoreba, ^a no goto- 
slii; Amurauin,Izuiiaru, Heburou, Uji- 

20 eru. IMerari no kodomo no na wa sono 
yakara ni yoreba; Maberi, Mushi nari. 
Rebibito no yakara wa sono I'uso no ie 
ni yoreba, kaku no gotoku nari. 

21 Gerusbon yori Ribunibito no yakara 
to, Sbimeibito no j'akara idetari : kore 
sunawachi Gerusbonbito no yakara 

22 nari. Sono kazoerareshi mono no 
kazu, sunawaebi ikkagetsu ijo no otoko 
no kazu wa, awasete sbichi sen go 

23 hyaku niu. Gerusshonbito no yakara 
wa subete makuya no nshiro, sunawa- 
chi nitsbi no kata ni ei wo bariibeshi. 

24 Sliikasbite Raeru no ko Eriasafu Geru- 
sbonbito no tsukasa to narubesbi. 

25 Sbukwai no makuya ni okeru Gerushon 
no shison no tsutome wa, makuya to 
Temmaku to, sono Oi, oyobi shfikwai 
no makuya no irikucbi no tobari to, 

26 niwa no maku, oyobi makuya to, dan 
no mawari naru niwa no irikucbi no 
tobari, narabi ni sono nawa nado, 
subete kore ni mocbiyuru mono wo 
mamorubeki koto nari. 

27 Mata Kohate yori Amuramibito no 
yakara, Izubaribito no yakara, Hebu- 
ronbito no yakara, Ujieribito no yaka- 
ra idetari : kore sunawachi Kobatebito 

28 no yakara nari. Ikkagetsu ijo no 
otoko no kazu wa, av/asete hassen 
roppyaku nin, kore minakiyoki tokoro 
no Isiitome wo mamorubeki mono nari. 

29 Kohate no shison no yakara wa subete 
makuya no minami no kata ni ei wo 30 harubeshi. Shikashite Ujieru no ko 
Erizapan, Kohatebito no yakara no 

31 tsukasa to narubesbi. Karora no tsu- 
tome wa okite no hako, tsukue, todai, 
slio dan, oyobi kij'oki tokoro no tsu- 
tome ni mocbiyuru utsuwa, narabi ni 
tobai'i nado, subete soko ni mocbiyuru 

32 mono wo mamorubeki koto nari. Sai- 
shi Aron no ko Ereazaru Rebibito no 
tsukasa no kashira to nari, katsu kiyoki 
tokoro no tsutome wo mamoru mono 
wo tsukasadorubesbi. 

33 Mata Merari yori Maheribito no yakara 
to, Mushibito no yakara idetari: kore 

34 sunawachi Merari no yakara nari. Sono 
kazoerareshi mono sunawachi ikkage- 
tsu ijo no otoko no kazu wa roku sen 

35 ni hyaku nin. Abihairu no ko Zuri- 
eru Merari no 3'akara no tsukasa to 
nari : kono yakara makuya no kita 

36 no kata ni ei wo harubeshi, Me- 
rari no sbison no tsukasadorubeki 
mono, tsutome to subeki mouo wa 
makuya no ita to, sono yokogi, sono 
hashira, sono za, sono moromoro no 
utsuwa, oyobi sore ni mocbiyuru subete 

37 no mono ; narabi ni niwa no mawari 
no hashira to, sono za, sono kugi, 

38 oyobi sono nawa nari. Mata makuya 
no mae sono higashi no kata, sunawa- 
chi sbukwai no makuya no higashi no 
kata ni wa, Mose to Aron, oyobi Aron 
no kodomo ei wo hari, Isuraeru no 
hitobito no tsutome ni kawarite, kiyoki 
tokoro no tsutome wo mamorubeshi; 
gwaijin no chikazuku mono wa koro- 

39 saren. Mose to Aron Iehoba no ko- 
toba ni yori, Rebibito wo kotogotoku 
kazoetaru ni, ikkagetsu ijo no otoko 
no kazu ni man ni sen ariki. 

40 Iehoba mata Mose ni ii tamawaku, 
Nanji Isuraeru no hitobito no ucbi no 
uigo taru otoko no ikkagetsu ijo naru 
mouo wo kotogotoku kazoete, sono na 

41 no kazu wo hakare. Ware wa Iehoba 
nari, waga tame ni uaiiji Rebibito wo 
torite, Isuraeru no hitobito no uchi 
naru moromoro no uigo ni kae ; mata 
Rebibito no kachiku wo torite, Isurae- 
ru no hitobito no kachiku no uchi 
naru, subete no uigo ni kobeshi. 

42 Mose sunawachi Iehoba no onore ui Numbers. 144 MINSU KIRYAKU. 3. 42. uieiji tauiaeru gotoku iii, Isuraeru no 
bitobito no ucbi nam uigo wo koto- 

43 gotoku kazoctari. Sono kazoerai'eshi 
uigo nam otoko no ikkagetsu ijo 
uaru mono \va, sono na no kazn ni 
yoreba, awasete ni man ni sen ni 
byaku shicbi jii san nin nariki. 

44 Sunawachi Iehoba Mose ni tsugete ii 

45 tamawaku, Nanji Rebibito "\vo torite, 
Isuraern no hitobito no ucbi niiru 
snbete no uigo ni kae; mata Rebilnto 
110 kachiku wo torite, karera no kachi- 
ku ni kaeyo : Kebibito wa wnga mono 

46 to naran ; ware wa Iehoba nari. Mata 
Isuraeru no hitobito no uigo wa Kebi- 
bito yori oki koto ni hyakii sbicbi ju 
san nin uareba, korera woba aganobeki 

47 mono to nashi, sono kasbira kazu ni 
yorite, hitori goto ni go sbikern wo 
torubesbi; sunawacbi kij'oki tokoro no 
sbikeru ni sbitagaite kore wo torubeki 
nari : ichi sbikeru wa ni jfi gera nari. 

48 Nanji sono amiireru mono no aganai no 
kaue wo Aron to sono kora ni watasu- 

49 beshi. Koko ni oite Mose Rebibito wo 
mote, aganai amaseru tokoro no mono 

50 no aganai no kane wo toreri : sunawa- 
cbi Mose Isuraeru no liitobito no uigo 
no ucbi yori kiyoki tokoro no sbikeru 
ni sbitagaite, kane sen sambyaku roku 

51 ju go sbikeru wo tori : sono aganawa- 
ruru mono no kane wo Iehoba no ko- 
toba ni sbitagaite, Aron to sono kora 
ni wataseri : Iehoba no Mose ni nieiji 
tamaisbi gotosbi. 

4 Iehoba mata Mose to Aron ni tsugete 

2 ii tamawaku, Rebi no sbison no ucbi yo- 
ri, Kobate no sbison no sosu wo sono 
yakara ni yori, sono fuso no ie ni shita- 

3 gaite shirabe, san jissaiijogojissaimade 
ni sbite, yoku gundau ni u'i, sbiikwai no 
makuj'a ni bataraki wo nasu koto wo 
uru mono wo kotogotoku kazoeyo. 

4 Kobate no sbison ga sbiikwai no ma- 
kuya ni oite nasubeki tsutome wa, ito 
kiyoki mono ni kakawaru mono ni sbi- 

5 te kaku no gotosbi : sunawacbi ei wo 
susumuru toki wa Aron to sono kora 
mazu yukite, liedate no maku wo tori 
orosbi, kore wo mote okite no hako wo 

6 oi : sono ue ni mami no liawa no 6i wo 
hodokoshi, mata sono ue ni sO ao no nuno v,o ucbi kake, sono sao wo sashi 

7 irubesbi. I\lata sonae no pan no tsu- 
kue no ue ni wa aoki nuno wo ucbi 
kake, sono ue ni sara, saji, sbaku, 
oyobi sake wo sosogii sakazuki wo 
oki : mata joku no pan wo sono 

8 ue- ni arasbime : kurenai no nuno wo 
sono ue ni ucbi kake, mami no kawa 
no oi wo mote kore wo oi, shikasbite 

9 sono sao wo sasbi irubesbi. Mata aoki 
nuno wo torite todai to sono sara, sono 
sbinkaki, sono sbintorizara, 03'obi sore 
ni luocbiyuru moromoro no abura no 

10 utsuwa wo oi : mami no kawa no oi 
no ucbi ni todai to, sono moromoro no 
utsuwa wo irete, kore wo sao ni kaku- 

11 besbi. Mata kin no dan no ue ni aoki 
nuno wo ucbi kake, mami no kawa no 
oi wo mote kore wo oi, sono sao wo 

12 sashi irubesbi : mata kiyoki tokoro no 
tsutome ni mocbiyuru tsutome no utsu- 
wa wo kotogotoku tori, aoki nuiioni tsu- 
tsumi, mami no kawa no oi wo mote 

13 kore wo oite, sao ni kakubesbi. Mata 
dan no bai wo tori sarite, murasaki no 

14 nuno wo sono dan ni ucbi kake : sono 
ue ni tsutome wo nasu ni mocbi3'uru 
moromoro no utsuwa, sunawacbi hiza- 
ra, nikusasbi, jvino, bacbi, oyobi dan no 
subete no utsuwa wo kore ni nose ; 
mami no kawa no oi wo sono ue ni 
ucbi kake, shikasbite sono sao wo 

15 sasbi tosubesbi. Ei wo susumuru ni 
atarite, Aron to sono kora kiyoki to- 
koro to, kiyoki tokoro no subete no 
utsuwa wo ou koto wo owaritaraba ; 
sunaAvacbi Kobate no sbison iri kitari- 
te, kore wo kakubesbi : sari nagara 
karera wa kiyoki mono ni sawarubeka- 
razu, osoraku wa sbinan. Sbiikwai no 
makuya no ucbi naru korera no mono 
wa Kobate no sbison no ninobeki mono 

16 nari. Saishi Aron no ko Ereazaru wa 
tomoshibi no abura, kobasbiki ko, joku 
no sosai, oyobi sosogi-abura wo tsuka- 
sadori, mata makuya no zentai to sono 
ucbi naru subete no kiyoki mono, oyo- 
bi soko no moromoro no utsuwa wo 
tsukasadorubeshi. 

17 Iehoba mata Mose to Aron ni tsugete 

18 ii tamawaku, Nanjira Kohatebito no 
yakara no mono wo shite, Rebibito no Numbers. 4. 43. MINSU KIRYAKU. 145 uchi yori tataruru ni itarashimuru 

19 iiakare : karera ga ito kiyoki mono 
ni chikazuku toki ni, inochi wo tamo- 
chite shiuuru koto uakaran tame ni, 
naujira kaku kore ni nasubcshi : suna- 
wachi Aron to sono kora mazu iri, 
karera avo shite ouo-ouo sono hataraki 
ni tsakashime, sono uiuobeki mono wo 

20 torashimiibeshi. Karera wa irite shi- 
baraku mo kiyoki mono wo mirubeka- 
razu, osoraku wa shinan. 

21 Iehoba mata Mose ni tsiigete ii ta- 

22 mawaku, Nanji Gerusbon no shison no 
sosu wo sono fiiso no ie ni yori, sono 

23 yakara ni shitagaite shirabe ; san jis- 
sai ijo go jissai made ni shite, yoku 
gundan ni iri ; shukwai no makuya ni 
hataraki wo nasu koto wo uru mono 

24 wo kotogotoku kazoeyo. Gerushonbito 
no hataraku koto to, ninau mono wa 

25 kaku no gotoshi : sunawachi karera 
wa makuya no maku to, shiikwai no 
temmaku, oyobi sono oi to, sono ue 
naru mami no kawa no oi, narabi ni 
shukwai no temmaku no irikuchi no 

26 tobari wo ninai ; niwa no maku, oyo- 
bi makuya to, dan no mawari naru 
niwa no mon no irikuchi no tobari 
to, sono nawa, narabi ni sore ni mochi- 
yuru moromoro no utsuwa to, sore ga 
tame ni tsukureru subete no mono wo 
ninobesbi ; kaku hatarakubeki nari. 

27 Gerusbon no shison no subete no hata- 
raki, sunawachi sono ninau tokoro to, 
hataraku tokoro wa Aron to sono kora 
no mei ni shitagobeki nari: nanjira wa 
karera ni sono ninobeki mono wo wari 
watashite, kore wo mamorashimubeshi. 

28 Gerusbon no shison no yakara ga, 
shukwai no makuya ni oite nasubeki 
hataraki Ava kaku no gotoshi : karera 
no mamoru tokoro wa saishi Aron no 
ko Itamaru kore wo tsukasadoru- 
beshi. 

29 Merari no shison mo mata nanji kore 
wo sono yakara- ui yori, sono fuso no 

30 ie ni shitagaite shh-abe ; san jissai ijo 
go jissai made ni shite, yoku gundan 
ni iri, shiikwai no makuya ni oite 
tsutome wo nasu koto wo uru mono 

81 wo kotogotoku kazoeyo. Karera ga 
shiikwai no makuya ni oite nasubeki subete no hataraki, sunawachi sono 
ninai mamorubeki mono wa kaku no 
gotoshi ; makuya no ita, sono yokogi, 

32 sono hashira, sono za ; niwa no mawa- 
ri no liasbira, sono za, sono kugi, sono 
nawa, o)'obi kore ga tame ni mochiyu- 
ru subete no utsuwa nari : karera ga 
ninai mamorubeki utsuwa wa naujira 
sono na wo shirabete, kore wo kazobe- 

33 shi. Kore sunawachi Merari no shison 
no yakara ga nasubeki hataraki ni 
shite, karera wa saishi Aron no ko 
Itamaru no kantoku wo ukete, shii- 
kwai no makuya ni oite, kono subete 
no hataraki wo nasubeki nari. 

34 Koko ni oite, Mose to Aron oyobi 
kwaishri no tsukasatachi, Kohate no 
shison wo sono yakara ni yori, sono 

35 fuso no ie ni shitagaite shirabe ; san 
jissai ijo go jissai made ni shite, yoku 
guudan ni iri, shiikwai no makuya ni 
oite, tsutome wo nasu koto wo uru 
mono wo kotogotoku kazoetaru ni ; 

36 sono yakara ni shitagaite kazoerareshi 
mono ni sen shichi hyaku go jii nin 

37 ariki. Kore sunawachi Kohatebito no 
yakara no kazoerareshi mono ni shite, 
mina shukwai no makuya ni oite, 
hataraki wo nasu koto wo uru mono 
nari. Mose to Aron Iehoba ga Mose 
ni yorite meiji tamaishi tokoro ni shi- 
tagaite, kore wo kazoetari. 

38 Mata Geruslion no shison wo sono 
yakara ni j'ori, sono fuso no ie ni 

39 shitagaite shirabe ; san jissai ijo go 
jissai made ni shite, yoku gundan ni 
iri, shiikwai no makuya ni oite, tsuto- 
me wo nasu koto wo uru mono wo 

40 kazoetaru ni ; sono yakara ni yori, 
sono fuso no ie ni shitagaite kazoerare- 
shi mono ni sen roppyaku san jii nin 

41 ariki. Kore sunawachi Gerusbon no 
shison no yakara no kazoerareshi 
mono ni shite, mina shiikwai no 
makuya ni oite, tsutome wo nasu koto 
wo uru mono nari. Mose to Aron 
Iehoba no mei ni shitagaite, kore wo 
kazoetari. 

42 Mata Merari no shison no yakara wo 
sono yakara ni yori, sono fuso no ie ni 

43 shitagaite shirabe ; san jissai ijo go 
jissai made ni shite, yoku gundan ni 19 Numbers. 146 MINSU KIRYAKU. 4. 43. iri, shiikwai no maknya ni oite, tsuto- 
me wo nasi; koto wo uru mono wo 

44 kazoetaru ni ; sono yakara ni shitagaite 
kazoerareshi mono san zen ni hyaku 

45 nin ariki. Kore sunawachi Merari no 
shison no yakara no kazoerareshi 
mono nari. Mose to Aron Iehoba no 
MOse ni yorite meiji tamaishi tokoro ni 
shitagaite, kore wo kazoetari. 

46 Mose to Aron, oyobi Isuraeru no 
tsukasatachi Rebibito wo sono yakara 
ni yori, sono fuso no ie ni shitagaite 

47 shirube; san jissai ijo go jissai made 
ni shite, yoku kitarite shiikwai no 
makuya no hataraki wo nashi, katsu 
kore wo niuau waza wo nasu mono wo 

48 kazoetaru ni ; sono kazoerareshi mono 
no kazu, awasete hassen go hyaku 

49 hachi jii nin nariki. Iehoba no mei 
ni shitagaite Mose karera wo kazoe, 
karera wo shite ono-ono sono hataraki 
ni tsukashime, katsu sono ninau tokoro 
wo uke niotashimetari : Iehoba no mei 
ni shitagaite kazoetaru tokoro kaku no 
gotoshi. 

5 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 

2 Isuraeru no hitobito ni meijite raibyo- 
nin to, ryiishutsu aru mono to, shika- 
bane ni kegasaretaru mono to wo 
kotogotoku ei no soto ni idasashimeyo. 

3 Nannyo wo wakatazu, nanjira kore wo 
idashite ei no soto ni orashime, karera 
wo shite sono ei wo kegasashimubeka- 
razu ; ware sono sho ei no naka ni 

4 sumu nari. Isuraeru no hitobito kaku 
nashite kore wo ei no soto ni idaseri : 
sunawachi Iehoba no Mose ni tsuge 
tamaishi gotoku ni, Isuraeru no hito- 
bito shika nashinu. 

5 Iehoba mata Mose ni tsugete ii 

6 tamawaku, Isuraeru no hitobito ni 
tsugeyo, Otoko mata wa onna moshi 
hito no okasu tsumi wo okashite, Ie- 
hoba ni motori, sono mi tsumi aru mono 

7 to naraba ; sono okaseshi tsumi wo ii 
arawashi : sono mono no atai ni sono 
go bun no ichi wo kuwaete, kore 
wo onoga tsumi wo okaseru mono ni 
watashite, sono tsukunoi wo nasubeshi. 

8 Saredo moshi sono tsumi no tsukunoi wo 
ukubeki shinseki, sono hito ni arazaru 
toki wa, sono tsumi no tsukunoi wo Iehoba ni nashite, kore wo saishi ni [ 
kiseshimubeshi ; mata kare no tame 
ni mochiite aganai wo nasu tokoro no 
aganai no o hitsuji mo saishi ni kisu. ■ 
9 Isuraeru no hitobito no kyosai to na- 
shite, saishi ni tazusae kitaru tokoro 
no, kiyoki mono wa mina saishi ni kisu. 

10 Subete no hito no kiyomete sasaguru 
mono wa saishi ni kishi : subete hito no 
saishi ni watasu mono wa saishi ni 
kisuru nari. 

11 Iehoba Mose ni tsugete, ii tamawaku, 

12 Isuraeru no hitobito ni tsugete, kore 
ni ie, Hito no tsuma michi naranu koto 
wo nashite, sono otto ni tsumi wo 

13 okasu ari ; hito kare to kogo shitaru 
ni, sono koto otto no me ni kakurete 
arawarezu, kare sono mi wo kegashi- 
taredo, kore ga shonin to naru mono 
naku, kare mata sono toki ni toraerare 

14 mo sezaru ari ; sunawachi tsuma sono 
mi wo kegashitaru koto arite, otto 
utagai no kokoro wo okoshite, sono 
tsuma wo utagau koto ari : mata wa 
tsuma sono mi wo kegashitaru koto 
naki ni, otto utagai no kokoro wo 
okoshite, sono tsuma wo utagau koto 

15 aru toki wa: otto sono tsuma wo 
saishi no moto ni tazusae kitari, omu- 
gi no ko ichi epa no ju bun no ichi wo 
kore ga tame ni sonaemono to shite 
mochi kitarubeshi ; sono ue ni abura 
wo sosogubekarazu, mata nyCiko wo 
kuwobekarazu : kore wa utagai no so- 
naemono, oboe no sonaemono ni shite, 
tsumi wo oboeshimuru mono nareba na- 

16 ri. Saishi wa mata sono onna wo chikaku 
susumasete, Iehoba no mae ni tatashi- 

17 nie : yakimono no utsuwa ni kiyoki 
mizu wo ire ; makuya no shita no chi 
no tsuchi wo torite, sono mizu ni ha- 

18 nachi : sono onna wo Iehoba no mae 
ni tatase, onna ni sono kashira wo ara- 
wasashimete, oboe no sonaemono, 
sunawachi utngai no sonaemono wo 
sono teni motasubeshi : shikashite sai- 
shi wa noroi wo kitarasuru tokoro no 

19 nigaki mizu wo te ni tori : onna wo 
chikawasete, kore ni iubeshi, Hito mo- 
shi nanji to inetaru koto arazu, nanji 
mata nanji no otto wo okite, michi 
naranu koto wo nashite kegare ni so- NUMBERS. 6. 12. MINSU KIKYAKU. 147 mishi koto nakuba ; noroi wo kitara- 
suru kouo nigaki inizu yori gai wo 

20 nkuru koto arazare : saiecTo nanji 
moshi nauji no otto wo oki, michi na- 
lann koto wo nashite, sono mi wo ke- 
gashi, nanji no otto narazaru hito to 

21 inetaru koto araba : (saishi sono onna 
wo shite noroi wo kitarasuru chikai wo 
nasashimete, saishi sono onna ni iu- 
beshi,) Iehoba nanji no momo wo yase- 
shime, nanji no hara wo fukureshime, 
nanji wo shite nanji no tami no sashite 
norou mono, sashite chikau mono to 

22 narashime tamae : mata noroi wo ki- 
tarasuru kono mizu nauji no harawata 
ni irite, nanji no hara wo fukuresase ; 
nanji no momo wo yasesasen to : sono 
toki onna wa, Amen, Amen to iubeshi. 

23 Shikashite saishi kono noroi wo fu- 
mi ni kaki shirushi, sono nigaki 

24 mizu nite kore wo arai otoshi : on- 
na wo shite sono noroi wo kitarasu- 
ru mizu wo nomashimubeshi : sono 
noroi wo kitarasuru mizu kare no uchi 

25 ni irite nigaku naran, Saishi mazu 
sono onna no te yori utagai no sonae- 
mono wo tori, sono souaemouo wo 
Iehoba no mae ni furite, kore wo dan 

26 ni mochi kitari : shikashite saishi sono 
souaemouo no uchi yori, oboe no bun 
hito tsukami wo torite, kore wo dan no 
ue ui yaki, shikaru nochi onna ni sono 

27 mizu wo nomashimubeshi. Sono mizu 
wo kore ni nomashimetaru toki wa, 
moshi kare sono mi wo kegashi, otto ni 
tsumi wo okashitaru koto aru ni oite 
wa, sono noroi wo kitarasuru mizu 
kare no uchi ni irite nigaku nari, sono 
hara fukure, sono momo yase.te ; onore 
wa sono tami no sashite norou mono 

28 to naran. Saredo kare moshi sono mi 
wo kegashishi koto arazu shite kiyo- 
karaba ; gai wo ukezu shite, yoku ko 

29 wo uman. Kore sunawachi utagai no 
okite nari : tsuma taru mono sono otto 
wo oki, michi naranu koto wo nashite, 

30 mi wo kegashishi toki ; mata otto taru 
mono utagai no kokoro wo okoshite, 
sono tsuma wo utagau toki wa ; sono 
onua wo Iehoba no mae ni okite, sai- 
shi sono okite no gotoku, kore ni 

31 okonobeki nari. Kaku seba otto wa tsumi ]naku, tsuma' wa sono tsumi wo 
owan. 
6 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 

2 Isuraeru no hitobito ni tsugete, kore 
ni ie, Otoko mata wa onna zokii wo ha- 
narete, Nazarebito no seigwan wo tate, 
zoku wo hanarete sono mi wo Iehoba ni 

3 kiseshimuru toki wa, budoshu to koki 
sake wo tachi ; budoshu no su to na- 
reru mono to, koki sake no su to nareru 
mono wo noniazu ; mata budo no shiru 
wo nomazu, budo no nama naru mono 
wo mo, hoshitaru mono wo mo kura- 

4 wazarubeshi. Sono zoku wo hanare 
oru hi no aida wa, subete budo no ki 
yori toritaru mono wa sono tane yori 
kawa made, issetsu kurobekarazaru 

5 nari. Sono seigwan wo tatete zoku wo 
hanare oru hi no aida wa, subete kami- 
sori wo sono kobe ni atsubekarazu : 
sono zoku wo hanarete, mi wo Iehoba 
ni kiseshimetaru hi no mitsuru made, 
kare wa kiyokereba sono kami no ke 

6 wo nobashi okubeshi. Sono zoku wo 
hanarete, mi wo Iehoba ni kiseshimuru 
hi no aida wa, subete shikabane ni chi- 

7 kazukubekarazu. Sono fubo, kyodai, 
shimai no shinitaru toki ni mo, kore 
ga tame ni mi wo kegasubekarazu : 
sowa sono zoku wo hanarete, Kami ni 
kishitaru shirushi sono kobe ni areba 

8 nari. Kare wa sono zoku wo hanare 
oru hi no aida wa, subete Iehoba no 

9 kiyoki mono nari. Moshi hito hakara- 
zu mo kare no katawara ni shinite, so- 
no Nazare no kobe wo kegasu koto 
araba ;. sono mi wo kiyomuru hi ni ko- 
be wo sorubeshi, sunawachi nanuka me 

10 ni kore wo sorubeki nari. Shikashite 
yoka me ni yamabato ni wa ka, mata wa 
wakaki iebato ni wa wo saishi ni tazu- 
sae kitari, shiikwai no makuya no kado 

11 ni itarubeshi: kakute saishi wa sono 
hitotsu wo zaisai ni, hitotsu wo hansai 
ni sasage, kare ga shikabane ni yorite 
etaru tsumi wo aganai, mata sono hi 
ni kare no kobe wo kiyoku subeshi. 

12 Kare mata sono zoku wo hanarete, 
Iehoba ni kisuru no hi wo arata ni 
shi, tosai no ko hitsuji wo tazusae ki- 
tarite, kensai to nasubeshi : kare sono 
zoku wo hanare oru toki ni, mi wo ke- NUMBERS. 148 MINSU KIRYAKU. 6. 12. gashitareba kore yori saki no hi wa 
sono uchi ni kazobekarazaru nari. 

13 Nazarebito no okite wa kaku no goto- 
slii ; sono zoku wo hauaruru no hi mi- 
chitaru toki wa, sono hito wo shu- 
kwai no maknya no kaclo ni tazusae ita- 

14 rubeshi : kakute sono hito wa sonae- 
mono wo Iehoba ni sasagubeshi ; suna- 
wachi tosai no ko hitsnji no osu no 
mattaki mono hitotsu wo hansai to 
uashi, tosai no ko hitsuji no mesu no 
mattaki mono hitotsu wo zaisai to na- 
shi, o hitsuji no mattaki mono hitotsu 

15 wo shuonsai to nashi, mata tanc irenu 
pan hito kago, mugiko ni abura wo 
majiete tsukureru kAvashi, aliura wo 
nuritaru tane irenu sembei, oyobi sono 
sosai to kwansai no mono wo mochi 

16 kitarubeshi. Kakute saishi kore wo 
Iehoba no mae ni tazusae kitari, sono 

17 zaisai to shuonsai wo sasage : mata 
sono hitsuji wo kago no uchi iiaru 
tane irenu pan to awase, kore wo shii- 
onsai no ikenie to shite Iehoba ni sa- 
sagubeshi : saishi mata sono sosai to 

18 kwansai wo mo sasagubeki nari. Na- 
zarebito wa shukwai no makuya no 
kado ni oite, sono Nazare no kobe wo 
sori, sono Nazare no kobe no ke wo tori- 
te, kore wo shuonsai no ikenie no shita 

19 no hi ni hanatsubeshi. Saishi sono o hi- 
tsuji no nietaru kata to, kago no uchi 
no tane irenu kwashi hitotsu to, tane 
irenu sembei hitotsu wo torite, kore wo 
Nazarebito ga souo Nazare no kobe avo 
soru ni oyobite, kore wo sono teni sazu- 

20 ke : shikashite saishi Iehoba no mae nite 
kore wo furite yosai to nasubeshi ; kore 
wa kiyoki mono ni shite, sono fureru 
mune to, agetaru momo to tomo ni sai- 
shi ni kisubeshi : kakute nochi Naza- 
rebito wa sake wo nomu koto wo u. 

21 Kore sunawachi seigwan wo tatetaru 
Nazarebito ga sono zoku wo hanare 
orishi koto ni yorite, Iehoba ni sonae- 
mono wo sasaguru no okite nari, kono 
hoka ni mata sono chikara no oyobu 
tokoro no mono wo sasaguru koto wo 
ubeshi : sunawachi sono tatetaru sei- 
gwan no gotoku, sono zoku wo hana- 
ruru no okite ni shitagaite nasubeki 
nari. 22 Iehoba mata Mose ni tsugete ii ta- 

23 mawaku, Aron to sono kora ni tsugete 
ie, Nanjira kaku no gotoku Isuraeru 
no hitobito wo shuku shite iubeshi, 

24 Negawaku wa Iehoba nanji wo megu- 
mi, nanji wo mamori tamae : 

25 Negawaku wa Iehoba sono kao wo 
mote nanji wo terashi, nanji wo awa- 
remi tamae : 

26 Negawaku Ava Iehoba sono kao wo 
agete nanji wo kacrimi, nanji ni heiaA 
wo tamae to, 

27 Kaku shite karera \vaga ua wo Isura- 
eru no hitobito ni komurasubeshi ; sa- 
raba ware karera wo meguman. 

7 Mose makuya wo tate owari, kore ni 
abura wo sosogite, kore wo kiyome; 
mata sono subete no utsuwa, oyobi 
sono dan to, sono subete no utsuwa ni 
abura wo sosogite kore wo kiyometaru 

2 hi ni ; Isuraeru no tsukasatachi, suna- 
wachi sono yakarayakara no kashira, 
wakarewakare no tsnkasa ni shite ; 
sono kazoerareshi mono wo tsukasado- 
ru mouodumo sasagemono wo naseri. 

3 Karera sono sonaemono wo Iehoba ui 
mochi kitaru ni, oi aru kuruma roku 
ryo to, ushi ju ni hiki ari ; tsukasa 
futari ni kuruma ichi ryO, hitori ni 
ushi ippiki nari : sunawachi kore wo 

4 makuya no mae ni hiki itareri. Toki 
ni Iehoba Mose ni tsugete ii tamawa- 

5 ku, Nauji kore wo kiirera yori torite, 
shukwai no makuya no yo ni sonae ; 
Rebibito ui sono tsutometsutome ni 

6 shitagaite, kore wo watasubeshi. Koko 
ni oite Mose sono kuruma to ushi wo 
torite, kore wo Rebibito ni wataseri. 

7 Sunawachi Gerushou no shison ni wa 
sono tsutome wo kangaete, kuruma ni 
ryo to, ushi shi hiki wo watashi : 

8 Merari no shison ni wa sono tsutome 
wo kangaete, kuruma shi ryo to, ushi 
hachihiki wo watashi : saishi Aron no ko 
Itamaru wo shite kore wo tsukasadora- 

9 shimetari. Saredo Kohate no shison 
ni wa nani wo mo watasazariki : kown 
karera ga kiyoki tokoro ni nasubeki 
tsutome wa, sono kata wo mote ninau 

10 no koto naru ga yue nari. Dan ui 
abura wo sosogu hi ni, tsukasatachi 
dan-osame no sonaemono wo tazusae Numbers. 7.41. MINStJ KIRYAKU. 149 kitari, tsiikasatachi sono sonaemono 

11 wo dan no ue ni sasagetari. Iehoba 
saki ni Mose ni ii tamaikeru wa, Tsu- 
kasara wa iehi nichi ni hitori zutsu, 
sono dan-osame no sonaemono wo sasa- 
gubeshi. 

12 Dai iclii nichi ni sonaemono wo sasage- 
shi mono wa Yuda no wakarc no, Ami- 

13 nadabu no ko Xashon nari : sono sonae- 
mono wa gin no sara hitotsu, sono 
omosa wa hyaku san ju shikeru, gin 
no hachi hitotsu, kore wa shichi ju 
shikeru, mina kiyoki tokoro no shikeru 
ni shitagau ; kono futatsu ni wa mugi- 
ko ni abura wo majietaru sosai no 

14 shina wo mitasu ; mata kin no saji no ju 
shikeru naru mono hitotsu, kore ni wa 

15 ko wo mitasu ; mata hansai ni mochi- 
yuru wakaki o ushi hitotsu, o hitsuji 
hitotsu, tosai no ko hitsuji hitotsu ; 

16 z.iisiii ni mochiyuru o yagi hitotsu ; 

17 shuonsai no ikenie ni mochiyuru ushi 
futatsu, o hitsuji itsutsu, o yagi itsn- 
tsu, tosai no ko hitsuji itsutsu : Ami- 
nadabu no ko Nashon no sonaemono 
wa kaku no gotoshi. 

18 Dai ni nichi ni wa Issakaru no tsukasa, 
Zuaru no ko Netanieru sasagemono 

19 wo naseri : sono sasageshi sonaemono 
wa gin no sara hitotsu, sono omosa wa 
hyaku san ju shikeru, gin no hachi hito- 
tsu, kore wa shichi jii shikeru, mina ki- 
yoki tokoro no shikeru ni shitagau; kono 
futatsu ni wa mugiko ui abura wo ma- 

20 jietaru sosai no shina wo mitasu; mata 
kin no saji no ju shikeru naru mono 
hitotsu, kore ni w^a ko wo mitasu ; 

21 mata hansai ni mochiyuru wakaki o 
ushi hitotsu, o hitsuji hitotsu, tosai no 

22 ko hitsuji hitotsu ; zaisai ni mochiyu- 

23 ru yagi hitotsu ; shuonsai no ikenie 
ni mochiyuru ushi futatsu, o hitsuji 
itsutsu, o yagi itsutsu, tosai no ko 
hitsuji itsutsu : Zuaru no ko Neta- 
nieru no sonaemono wa kaku no go- 
toshi. 

24 Dai san uichi ni wa Zeburim no shison 
no tsukasa. Heron no ko Eriabu sasage- 

25 mono wo naseri : sono sonaemono wa 
gin no sara Jiitotsu, sono omosa wa 
hyaku san jii shikeru, gin no hachi 
hitotsu, kore wa shichi ju shikeru, mina kiyoki tokoro no shikeru ni 
shitagau ; kono futatsu ni wa miigiko 
ni abura wo majietaru sosai no shina 

26 wo mitasu ; mata kin no saji no ju shi- 
keru naru mono hitotsu, koro ni wa 

27 ko wo mitasu ; mata hansai ni mochi- 
yuru Avakaki o ushi hitotsu ; o hitsuji 
hitotsu, tosai no ko hitsuji hitotsu ; 

28 zaisai ni mochiyuru o yagi hitotsu ; 

29 shuonsai no ikenie ni mochij-uru ushi 
futatsu, hitsuji itsutsu, o yagi itsutsu, 
tosai no ko hitsuji itsutsu : Heron no 
ko Eriabu no sonaemono wa kaku no 
gotoshi. 

30 Dai shi nichi ni Ava Ruben no shison 
no tsukasa, Shidcuru no ko Erizuru 

31 sasagemono wo naseri : sono sonae- 
mono wa gin no sara hitotsu, sono 
omosa wa hyaku san ju shikeru, gin 
no hachi hitotsu, kore Ava shichi ju 
shikeru, mina kiyoki tokoro no shikeru 
ni shitagau ; kono futatsu ni wa 
mugiko ni abura wo majietaru sosai 

32 no shina wo mitasu : mata kin no 
saji no ju shikeru naru mono 
hitotsu, kore ni wa ko wo mitasu ; 

33 mata hansai ni mochiyuru wakaki o 
ushi hitotsu, o hitsuji hitotsu, tosai no 

34 ko hitsuji hitotsu; zaisai ni mochiyuru 

35 yagi hitotsu ; shuonsai no ikenie ni 
mochi3'uru ushi futatsu, o hitsuji itsu- 
tsu, tosai no ko hitsuji itsutsu : iShideu- 
ru no ko Erizuru no sonaemono wa 
kaku no gotoshi. 

36 Dai go nichi ui wa Shimeon no shison 
no tsukasa, Zurishadai no ko Shiru- 
mieru . sasagemono wo naseri : sono 

37 sonaemono wa gin no sara hito- 
tsu, sono omosa wa hyaku san ju 
shikeru, gin no hachi hitotsu, kore wa 
shichi ju shikeru, mina kiyoki tokoro 
no shikeru ni shitagau ; kono futatsu ni 
wa mugiko ni abura wo majietaru sosai 

38 no shina wo mitasu ; mata kin no saji 
no jii shikeru naru mono hitotsu, kore 

39 ni wa ko wo mitasu; mata hansai ni 
j mochiyuru wakaki o ushi hitotsu, o 
I hitsuji hitotsu, tosai no ko hitsuji hito- 

40 tsu ; zaisai ni mochiyuru o 3'agi hito- 

41 tsu ; shiionsai no ikenie ni mochiyuru 
ushi futatsu, o hitsuji itsutsu, o yagi 
itsutsu, tosai no ko hitsuji itsutsu : Numbers. 150 MINSU KIRYAKU. 7. 41. Zurishadai uo ko Rhirnmieru no sonae- 
mono wa kaku no gotoshi. 

42 Dai roku nichi ni wa Gaclo no sliison 
no tsukasa, Deueni no ko Eriasafu 

43 sasagemono wo naseri : sono sonaenio- 
no Ava giu no sara hitotsu, sono 
omosa wa hyaku san ju shikeru, 
gin no hachi hitotsu, kore wa shi- 
chi ju shikeru, mina kiyoki tokoro 
no shikeru ni sljitagau ; kono futatsu 
ni wa mugiko ni abura wo majietaru 

44 sosai no shiua wo mitasu; mata kin 
no saji no ju shikeru naru mono hito- 

45 tsu, kore ni wa ko wo mitasu ; mata 
hansai ni mochiyuru wakaki o ushi 
hitotsu, o hitsuji hitotsu, tosai no ko 

46 hitsuji hitotsu ; zaisai ni mochiyuru o 

47 yagi hitotsu ; shfionsai no ikenie ni 
mochiyuru ushi futatsu, o hitsuji itsu- 
tsu, o yagi itsutsu, tosai no ko hitsuji 
itsutsu : Deueru no ko Eriasafu no 
sonaemono wa kaku no gotushi. 

48 Dai shichi nichi ni wa Efuraimu no 
shison no tsukasa, Amihode no ko 

49 Erishama sasagemono wo naseri : sono 
sonaemono wa gin no s:ira hitotsu, 
sono omosa wa hyaku san ju shikeru, 
giu no hachi hitotsu, kore wa shichi 
ju shikeru, mina kiyoki tokoro no 
shikeru ni shitagau ; kono futatsu ni 
wa mugiko ni abura wo majietaru sosai 

50 no shina wo mitasu ; mata kin no Siiji 
no ju shikeru naru mono hitotsu, kore 

51 ni wa ko wo mitasu ; mata hansai ni 
mochiyuru wakaki o ushi hitotsu, o 
hitsuji hitotsu, tosai no ko hitsuji hito- 

52 tsu ; zaisai ni mochiyuru o yagi hito- 

53 tsu ; shiionsai no ikenie ni mochiyuru 
ushi futatsu, o hitsuji itsutsu, o yagi 
itsutsu, tosai no ko hitsuji itsutsu : 
Amihode no ko Erishama no sonae- 
mono wa kaku no gotoshi. 

54 Dai hachi nichi ni wa Manase no shi- 
son no tsukasa, Padazuru no ko Gama- 

55 rieru sasagemono wo naseri : sono 
sonaemono wa gin no sara hitotsu, 
sono omosa wa hyaku san ju shi- 
keru, gin no hachi hitotsu, kore 
wa shichi ju shikeru, mina kiyoki 
tokoro no shikeru ni shitagau ; ko- 
no futatsu ni wa mugiko ni abura wo 
majietaru sosai no shina wo mitasu ; 56 mata kin no saji no ju shikeru naru 
mono hitotsu, kore ni wa ko wo mitasu ; 

57 mata hansai ni mochiyuru wakaki o 
ushi hitotsu, o hitsuji hitotsu, tosai 

58 no ko hitsuji hitotsu ; zaisai ni mochi- 

59 yuru o yagi hitotsu ; shuonsai no ike- 
nie ni mochiyuru ushi futatsu, o hi- 
tsuji itsutsu, o yagi itsutsu, tosai no ko 
hitsuji itsutsu : Padazuru no ko Gama- 
rieru no sonaemono wa kaku no 
gotoshi. 

GO Dai ku nichi ni wa Beniyamin no 
shison no tsukasa, Gideoni no ko Abi- 

61 dan sasagemono wo naseri : sono so- 
naemono wa gin no sara hitotsu, sono 
omosa wa hyaku san ju shikeru, gin 
no hachi hitotsu, kore wa shichi jii 
shikeru, mina kiyoki tokoro no shi- 
keru ni shitagau ; kono futatsu ni wa 
mugiko ni abura wo mnjietnru sosai 

62 no shina wo mitasu ; mata kin no sa- 
ji no ju shikeru naru mono hitotsu, ko- 

63 re ni wa ko wo mitasu; mata hansai ni 
mochiyuru wakaki o ushi hitotsu, o hi- 
tsuji hitotsu, tosai no ko hitsuji hitotsu ; 

64 zaisai ni mochij'uru o yagi hitotsu ; 

65 sliiiousai no ikenie ni mochiyuru ushi 
futatsu, o hitsuji itsutsu, o yagi itsutsu, 
tosai no ko hitsuji itsutsu : Gideoni no 
ko Abidan no sonaemono wa kaku no 
gotoshi. 

66 Dai ju nichi ni wa Dan no shison 
no tsukasa, Amishadai no ko Ahiezeru 

67 sasagemono wo naseri : sono sonaemo- 
no wa gin no sara hitotsu, sono omosa 
wa hyaku san jii shikeru, gin no hachi 
hitotsu, kore wa shichi ju shikeru, 
mina kiyoki tokoro no shikeru ni slii- 
tagau ; kono futatsu ni wa mugiko ni 
abura wo majietaru sosai no shiua wo 

68 mitasu ; mata kin no saji no ju shike- 
ru naru mono hitotsu, kore ni wa ko wo 

69 mitasu ; mata hansai ni mochiyuru 
wakaki o ushi hitotsu, o hitsuji hito- 

70 tsu, tosai no ko hitsuji hitotsu ; zaisai 

71 ni mochiyuru o yagi hitotsu ; shuon- 
sai no ikenie ni mochiyuru ushi futatsu, 
o hitsuji itsutsu, o yagi itsutsu, tosai 
no ko hitsuji itsutsu : Amishadai no 
ko Ahiezeru no sonaemono wa kaku 
no gotoshi. 

72 Dai ju ichi nichi ni wa Aseru ^^ Numbers. 8. 10. MINSU KIRYAKU. 151 shisou no tsukasa, Okurao no ko Pa- 

73 gierii sasagemono wo naseri : sono so- 
naemono wa gin no sara hitotsii, sono 
omosa wa hyaku san ju shikeru, gin 
no hachi hitotsu, kore wa shichi ju 
shikeru, miiia kiyoki tokoro no shikeru 
ni sliitagau ; kono futatsu ni wa mugiko 
ni abura wo majietaiu sosai no shiua 

74 wo uiitasu ; mata kin no saji no ju 
shikeru naru mono liitotsu, kore ni wa 

75 ko wo niitasu ; mata hansai ni niochi- 
yuru wakaki o ushi hitotsu, o hitsuji 
hitotsu, tosai no ko hitsuji hitotsu ; 

76 zaisai ni mochiyuru o yagi hitotsu ; 

77 shiionsai no ikenie ni mochiyuru ushi 
futatsu, o hitsuji itsutsu, o yagi itsutsu, 
tosai no ko hitsuji itsutsu : Okurau no 
no ko Pagieru no sonaemono wa kaku 
no gotoshi, 

78 Dai ju ninichi ni wa Nafutari no shison 
no tsukasa, Euan no ko Ahira sasage- 

79 mono wo naseri: sono souaemono wa 
gill no sara hitotsu, sono omosa wa 
hyaku san ju shikeru, gin no hachi 
hitotsu, kore wa shichi ju shikeru, 
mina kiyoki tokoro no shikeru ni shi- 
tagau ; kono futatsu ni wa nmgiko ni 
abura wo majietaru sosai no shina wo 

80 mitasu: mata kin no saji no jii 
shikeru naru mono hitotsu, kore ni 

81 wa ko wo mitasu ; mata hansai ni 
mochiyuru wakaki o ushi hitotsu, o 
hitsuji hitotsu, tosai no ko hitsuji hito- 

82 tsu ; zaisai ni mochiyuru o yagi hitotsu ; 

83 shiiousai no ikenie ni mochiyuru ushi 
futatsu, o hitsuji itsutsu, o yagi itsutsu, 
tosai no ko hitsuji itsutsu : Enan no ko 
Ahira no soiuiemono wa kaku no goto- 
shi. 

84 Kore suuawachi clan ui abura wo soso- 
geru hi ni, Isuraeru no tsukasatachi ga 
sasagetaru dan-osame no sonaemono 
nari: sunawachi gm no sara jii ni, 
gin no hachi ju ui, kin no sajiju ui : 

85 gin no sara wa ono-ono hyaku sanju 
shikeru, hachi wa ono-ono shichi jii 
shikeru : kiyoki tokoro no shikeru ni 
yoreba, kono subete no gin no utsuwa 
wa sono omosa awasete ni sen shi 

86 hyaku shikeru nariki. Mata k5 wo 
mitaseru kin no saji jii ni ari; souo 
omosa wa kiyoki tokoro no shikeru ui * yoreba, ono-ono ju shikeru : sono saji 
no kin wa awasete hyaku ni jii- shi- 

87 keru nariki. Mata hansai ni mochi- 
yuru mono wa o ushi jii ni, o hitsuji ju 
ni, tosai no ko hitsuji, ju ni ariki ; ko- 
re ni sono sosai no mono wo kuwau : 

88 mata zaisai no o yagi jii ni ari. Mata 
shuonsai no ikenie ni mochiyuru mono 
wa o ushi ni jii shi, o hitsuji roku jii, 
o yagi roku jii, tosai no ko hitsuji roku 
jii an : dan ui abura wo sosogite nochi 
ni sasagetaru dan-osame no sonaemono 

89 wa kaku no gotoshi. Kakute Mose wa 
Iehoba to mono iwan tote, shukwai no 
makuya ni irikeru ni, okite no hako 
no ue naru shokuzaisho no ue, futatsu 
no kerubimu no aida yori Koe idete, 
onore ui mono iu wo kikeri : sunawa- 
chi kare to mono ieri. 

8 Iehoba mata Mose ni tsugete ii tama- 
'2 waku, Aron ni tsugete, kore ni ie, 
Nanji tomoshibi wo toniosu toki wa 
nanatsu no tomoshibizara wo shite, 
hitoshiku todai no mae wo terasashimu- 
8 beshi. Aron sunawachi shika nashi, to- 
moshibi wo todai no mae no kata ni mu- 
kete tomoseri; Iehoba no Mose ni meiji 

4 tamaeru gotoshi. Todai no tsukuri 
wa kaku no gotoshi, kore wa tsuchi 
nite uchite tsukureru mono ; sunawachi 
sono daiza yori sono hana made, tsuchi 
nite uchite tsukureru mono nari : Mose 
Iehoba no ouore- ni shimeshi tamaeru 
hiuagata ni terashite, kono todai wo 
tsukureri. 

5 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 

6 Rebibito wo Isuraeru no hitobito no 
uchi yori torite, kore wo kiyomeyo. 

I 7 Nanji kaku karera ni uashite, kore wo 
kiyomubeshi : sunawachi tsumi wo ki- 
yomiiru mizu wo karera ni sosogi 
kake, karera ni sono mi wo kotogotoku 
sorashime, sono koromo wo arawashi- 

8 mete kore wo kiyome ; shikashite 
karera ni wakaki o ushi hitotsu to, 
mugiko ni abura wo majietaru mono wo 
torashimeyo : nanji mata hoka ni waka- 
ki o uslii wo zaisai no tame ni torubeshi. 

9 Kakute nanji Rebibito wo shukwai no 
makuya no mae ni tsure kitarite, Isu- 
raeru no hitobito no zenkwai wo atsu- 

10 me : shikashite Rebibito wo Iehoba Numbers. 152 MINSU KIRYAKU. 8. 10. uo mae ni susumashimete : Isiinieru no 
hitobito ui sono te wo Rebibito no ue 

11 ni okashiiuubeshi : shikashite Isuraeru 
uo hitobito uo tame ni iiebibito wo 
yosai to nashite, Ikhoba no mae ni 
sasagubesbi ; kore karera wo shite Ie- 
HOBA no tsntome wo nasashimen tame 

12 nari. Kakate nanji Rebibito ni sono 
te wo kauo ushi no kasbira ni okashi- 
me : sono hitotsu wo hansai to nashite 
Iehoba ni sasage, kore wo mote Rebi- 
bito no tame ni aganai wo nasubeshi. 

13 Sunawachi Rebibito wo Avon to sono 
kora no mae ni tatashime, kore wo 
yosai to nashite Iehoba ui sasagubesbi. 

14 Nanji Rebibito wo Isuraeru no hitobito 
no uchi yori wakachi : Rebibito wo 
shite waga mono to narashimubeshi. 

15 Kakute nochi Rebibito wa irite shu- 
kwai no maknya no hataraki wo nasu- 
beshi : nanji karera wo kiyome, kore 

16 wo sasagete yosai to nasubeshi. Kare- 
ra wa Isuraeru no hitobito no uchi 
yori shite, ware ni sasageraruru mono 
nari : Isuraeru no hitobito no uchi 
naru hajime ni umaretaru mono, suna- 
wachi souo uigo no kawari ui ware 

17 karera wo torn nari. Isuraeru no 
hitobito no uchi no uigo wa hito taru 
mo, kemouo taru mo subete waga 
mono to narubeshi : sowa ware Ejiputo 
uo chi ni oite uigo wo kotogotoku 
uchi koroshitaru toki ni, karera wo 
ki5'oki mono to nashite, ware ui zoku 

18 seshimetareba nari. Koko wo mote 
ware Isuraeru no hitobito no uchi uo 
subete no uigo no kawari ni, Rebibito 

19 wo torn nari. Ware Isuraeru no hito- 
bito no uchi yori Rebibito wo torite, 
kore wo Aron to sono kora ni atae, 
kore wo shite shukwai no makuya ni 
oite, Isuraeru no hitobito ni kawarite 
sono hataraki wo nasashime, mata Isu- 
raeru no hitobito no tame ni aganai 
wo nasashimen : kore Isuraeru no hito- 
bito ga kiyoki tokoro ni chikazuku 
toki ni, Isuraeru no hitobito no uchi 
ni wazawai no okorazaran tame 

20 nari. Mose to Aron, oyobi Isuraeru 
no hitobito no zenkwaishu Iehoba ga 
Rebibito no koto ni tsukite, Mose ni 
meiji tamaeru tokoro ni kotogotoku 25 2G shitaguite, Rebibito ni okonaeri : suua- 
Wiichi Isuraeru no hitobito kaku no 

21 gotoku karera ni okonaitari. Rebibito 
koko ni oite sono mi avo kiyome, koro- 
mo wo araitareba ; Aron karera wo 
Iehoba no mae ni sasagete yosai to 
nasbi ; Aron mata karera uo tame ni 
aganai wo nashite, kore wo kiyome- 

22 tari. Kakute noclii Rebibito wa shu- 
kwai no maku}'a ni irite, Aron to sono 
kora no mae nite souo hataraki wo 
naseri : karera wa Rebibito no koto ni 
tsukite Iehoba no Mose ui meiji tama- 
eru tokoro ni shitagaite, kaku no goto- 
ku kore wo okonaitari. 

23 Iehoba mata Mose ni tsugete ii ta- 

24 mawaku, Rebibito wa kaku nasubeshi : 
sunawachi ni ju go sai ijo no mono 
wa gundan ni irite, shukwai no maku- 
ya no hataraki wo nasubeshi : sareclo 
go jissai yori wa gundan wo shirizoki- 
te yasumi, kasanete hataraki wo nasu- 
bekarazu ; tada shukwai no makuya ni 
oite souo kyodaira wo tsukasadori, katsu 
ukagai uiamoru koto wo tsutomubeshi, 
hataraki wo nasubekarazu. Nanji Re- 
bibito wo shite sono tsutome wo nasa- 
shimuru ni wa kaku no gotoku nasube- 
shi. 

9 Ejiputo no kuni wo idetaru tsugi no 
toslii no shogwatsu, Iehoba Shinai no 
no nite, Mose ni tsugete ii tamawaku, 

2 Isuraeru no hitobito wo shite sugikoshi 
no iwai wo sono ki ni oyobite okanawa- 

3 shimeyo. Souo ki sunawachi kono tsuki 
no ju yokka no ban ni itarite, nanjira 
kore v>'o okonoboshi: nanjira kore wo 
okonau ni wa sono subete no nori to, so- 
no subete no sadame ni sbitagobeki nari. 

4 Koko ni oite Mose Isuraeru no hitobito 
ui, sugikoshi no iwai wo okonobeki 

5 koto wo tsugetareba; karera shogwa- 
tsu no ju yokka no ban ni, Shinai no 
no nite sugikoshi no iwai wo okonae- 
ri : sunawachi Isuraeru no hitobito wa 
Iehoba no Mose ni meiji tamaeru toko- 
ro ni kotogotoku shitagaite, kore wo 

6 nashinu. Toki ni hito no shikabane ni 
mi wo kegashite, sugikoshi no iwai wo 
okonau koto atawazaru hitobito arite, 
sono hi ni Mose to Aron no mae ni 

7 itareri : souo hitobito sunawachi kare ni Numbers. 10. 8. MINSU KIRYAKU. 153 in, "Warera wa liito no shikabaue ni mi 
wo kegashitari : sareba M'arera wa so- 
no ki ni oyobite, Isuraeru no hitobito 
to tomo ni Iehoba ni souaemouo wo 

8 sasagurn koto wo ezarubeki ka"? Mose 
karera ni iikeru wa, Shibiiraku mate ; 
Iehoba nanjira no koto wo ika ni no- 
tamau ka wo kikau. 

9 Iehoba Mose ni tsngete ii tamawaku, 

10 Isuraeru no hitobito ni tsugete ie, 
Xanjira mata wa nanjira no shisou no 
uchi shikabane ni mi wo kegashitaru 
hito mo, toki michi ni aru hito mo, 
mina sugikoshi no iwai wo Iehoba ni 

11 mukaite okonobeki nari : sunawa- 
chi ni gwatsu no ju yokka no ban 
ni kore wo okonai ; tana irenu pan to 
nigana wo soete kore wo kurobeslii : 

12 ashita made kore wo sukoshi mo 
nokoshi okubekarazu; mata sono hone 
wo hitotsu mo orubekarazu : sugikoshi 
uo iwai no subete no nori ni shitagaite, 

13 kore wo okonobeshi. Saredo hito sono 
mi kiyoku ari, mata tabiji ni mo ara- 
zu sLite, suigikoshi no iwai wo okonau 
koto wo sezarn toki wa, sono hito tami 
no nchi yori tataren : kakaru hito wa 
souo ki ni oyobite, Iehoba no sonae- 
mono wo mochi kitarazaru ga yue ni, 

14 sono tsumi w'o obeki nari. Yo- 
soguni no hito moshi nanjira no uchi 
ni yadori orite, sugikoshi no iwai wo 
Iehoba ni okonawan to seba ; sugiko- 
shi no iwai no nori ni yori, sono 
sadame ni shitagaite, kore wo okono- 
beshi: yosoguui no hito ni mo, onore 
no kuni no hito ni mo souo nori wa 
hitotsu narubeshi. 

16 Makuya wo tatetaru hi ni kumo 
makuya wo oeri, kore sunawachi okite 
no makuya nari: shikashite yube ni 
itareba, makuya no ue ni hi no goto- 
ki mono arawarete ashita ni oyoberi. 

16 Sunawachi tsune ni kaku no gotoku ni 
shite; hiru wa kumo kore wo oi, yoru 

17 w^a hi no gotoki mono ariki. Kumo 
Makuya wo hanarete noboru toki wa 
Isuraeru no hitobito tadachi ni michi 
ni susumi : mata kumo no todomaru 
tokoro ni, Isuraeru uo hitobito ei w'o 

18 hareri. Sunawachi Isuraeru no hito- 
bito wa Iehoba no mei ni yorite michi ni susumi, mata Iehoba no mei ni yorite 
ei wo hari : makuya no ue ni kumo no 
todomareru aida wa ei wo hari oreri. 

19 Makuya no ue ni kumo no todomaru koto 
lii hisashiki toki wa, Isuraeru no hito- 
bito Iehoba uo tsiitome wo mamorite, 

20 michi ni susumazariki. Mata makuya 
no ue ni kumo no todomaru koto hi 
sukuuaki toki mo shikari ; karera wa 
tada Iehoba no mei ni shitagaite ei wo 
liari, Iehoba no mei ni shitagaite michi 

21 ni susumeri. Mata kumo yube yori 
ashita made todomari ; ashita ni oyobite 
souo kumo noboru toki wa karera michi 
ni susumeri : yoru ni mo are, hiru ni 
mo are, kumo no noboru toki wa 

22 sunawachi michi ni susumeri. Fu- 
tsuka ni mo are, hito tsuki ni mo are, 
mata wa sore yori mo oku no hi ni mo 
are, makuya no ue ni kumo no todo- 
mari oru aida wa Isuraeru no hitobito 
ei wo hari ite, micbi ni susuuiazu: sono 
noboru ni oyobite, michi ni susumeri. 

23 Sunawachi karera Ava Iehoba no mei 
ni shitagaite ei wo hari, Iehoba no mei 
ni shitagaite michi ni susumi : katsu 
Mose ni yorite tsutawarishi Iehoba no 
mei ni shitagaite Iehoba no tsutome wo 
mamoreri. 

10 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 

2 Xanji gin no rappa futatsu wo tsukure; 
sunawachi tsuchi uite uchite kore wo 
tsukuri : kore wo mochiite hito wo 
yobi atsume, mata ei wo susuma- 

3 subeshi. . Kono futatsu wo fuku to- 
ki wa zenkwaishu shukwai no makuya 
no kado ni atsumarite uanji ni tsuku- 

4 beshi. Moshi tada sono hitotsu wo fuku 
toki wa Isuraeru no sen nin no kashira 
taru sono tsukasatachi atsumarite nanji 

5 ni tsukubeshi. Xanjira kore wo fuki 
narasu toki wa, higasbi no kata ni ei 
wo hareru mono michi ni susumu- 

6 beshi. Mata futa tabi kore wo fuki 
narasu toki wa, minami no kata ni 
ei wo hareru mono michi ni susu- 
mubeshi : subete miclii ni susuman to 
suru toki wa, oto nagaku rappa wo 

7 fuki narasubeshi. Mata kwaishii wo 
atsumuru toki ni mo rappa wo fuku- 
beslii ; tadashi oto nagaku kore wo 

8 fuki narasubekarazu. Aron no kora 20 Numbers, 154 MINSU KIRYAKU. 10. 8. no saishi taru nionodoiuo sono rappa 
wo fukubeslii ; kore tsunawachi iiaii- 
jira ga yoyo nagaku inamorubeki uo- 
9 ri taru naii. Mata iianjira no knni 
ni oite, nanjira sono ouore wo semu- 
ru tokoro no teki to tatakawan tote 
izuru toki wa, rappa wo fnl<i iiarasu- 
beshi : shikaseba nanjira no Kami 
Iehoba nanjiia wo oboete, nanjira wo 
sono teki no te yori sukiii tamawau. 

10 Mata nanjira no yorokobi no hi, 
nanjira no sekki, oyobi tsiikizuki no 
tsiiitacbi ni wa hansai no ne to, 
shuonsai no ikenie no ue ni rappa 
wo fuki narasubeshi ; shikaseba nan- 
jira no Kami kore ni yorite nanjira 
wo oboe tamawan : ware wa nanjira 
no Kami Iehoba nari. 

11 Kakute clai ni nen no ni gwatsu no 
hatsuka ni, kumo okite no makuya wo 

12 hauarete noborikereba ; Isiiraern no 
hitobito Shinai no no yori itlete, michi 
ni susumitarishi ga ; Paran no no ni 

13 itarite kumo todomareri. Kaku karera 
wa Iehoba no Mose ni yorite meiji 
tamaeru tokoro ni shitagaite, niicbi nl 

14 susumu koto wo hajimetari. lyasaki 
ni wa Yuda no shison no ei no hata no 
sbita ni tsukii mono, sono gunrj'o ni 
shitagaite susumeri : Yuda no gunryo 
no kashira wa Aminadabu no ko Na- 

15 shon. Issakaru no shison no wakare 
no gimryo no kashira wa Zuaru no ko 

16 Netanieru. Zebnrun no shison no wa- 
kare no gunryo no kashira wa Heron 

17 no ko Eriabu nariki. Sunawachi 
makuya wo tori kuzushi ; Gerushon no 
shison oyobi Merari no shison maknya 

18 wo ninaite susumeri. Tsugi ni Ruben 
no ei no hata no shita ni tsuku mono, 
sono gunryo ni shitagaite susumeri : 
Ruben no gunryo no kashira wa Shi- 

19 deuru no ko Erizuru. Shimeon no 
shison no wakare no gunryo no ka- 
shira wa Zurishadai no ko Shirumie- 

20 ru. Gado no shison no wakare no 
gunryo no kashira wa Deueru no ko 

21 Eriasafu nariki. Kohatebito kiyoki 
tokoro Avo niniiite susumeri : kore 
ga itaru made ni kare sono maku- 

22 ya wo tate owaru. Tsugi ni Efii- 
raimu no shison no ei no hata no shita ni tsuku mono, sono gun- 
ryo ni shitagaite susumeri : Efurai- 
mu no gunryo no kashira wa Amihode 

23 no ko Erishama. Manase no shison 
no wakare no gunryo no kashira wa 

24 Padazuru no ko Gamarieru. Beniya- 
min no shison no wakare no gunryo 
no kashira wa Gideoni no ko Abidan 

25 nariki. Tsugi ni Dan no shison no ei no 
hata no sbita ni tsuku mono, sono 
gunryo ni shitagaite susumeri ; kono 
gunryo wa sho ei no ato-osae nariki : 
Dan no gunryo no kashira wa Amisha- 

26 dai no ko Ahiezeru. Aseru no shison 
no wakare no gunrj'o no kashira wa 

27 Okuran no ko Pagieru. Natutari 
no shison no wakare no gunryo 
no kashira wa l<lnan no ko Ahira 

28 nariki. Isuraeru no hitobito wa sono 
michi ni susumu toki wa, kaku no 
gotoku sono guur)'o ni shitagaite 
susumitari. 

29 Koko ni Mose sono shuto naru, Mi- 
deanibito Riuern no ko, Hobabu ni 
iikeru wa, Warera wa Iehoba ga 
katsute, Ware kore wo nanjira ni ataen 
to ii tamaishi tokoro ni susumi yuku 
nari : nanji mo warera to tomo ni kita- 
re, warera nanji wo shite saiwai nara- 
shimcn : sowa Iehoba Isuraeru ni saiwai 

30 wokudasan toii tamaitarebanari. Kare 
Mose ni iu, Ware wa yukaji ; ware wa 
waga kuni ni kaeri, waga shinzoku ni 

31 itaran. Mose mata iikeru wa, Kou, 
warera wo sute saru nakare : nanji wa 
warera ga areno ni ei wo haru wo 
shireba, negawaku wa Avarera no me to 

32 nare. Nanji mosbi warera to tomo ni 
yukaba ; Iehoba no warera ni kudashi 
tamau tokoro no saiwai wo warera 
mata nanji ni mo oyobosan. 

33 Kaknte karera Iehoba no yama wo 
tachi idete, mikka ji hodo susumi 3'uke- 
ri : Iehoba no keiyaku no hako sono 
mikka ji no aida karera ni sakidachi 
yukite, karera no yasumidokoro wo 

34 tazune motometari. Karera ei wo ide- 
te, michi ni susumu ni atarite, hiru 
wa Iehoba no kumo karera no ue ni 
ariki. 

35 Keiyaku no hako no susuman to suru 
tokini waMoseieri, Iehoba yo, tachi aga- NUMBERS. 11. 21. MINSU KIRYAKU. 155 ri tamae, saraba nanji no teki wa uchi 
chirasare ; nanji wo nikumu monodomo 
■n-a nanji no mne yori nige saran to. 

36 Mata sono todomfiru toki wa ieri, 
Ikhoba yo, chi yoiozu no Isuraerubito 
ni kaeri tamae. 

1 1 Koko iii tami wazawai ni kakareru 
mono no gotoku ni, 1ehob\ no mimi 
ni tsuliuyakina : Iehoba sono tsubuyaki 
wo kikite, ikari wo husshi tamaikere- 
ba ; Iehoba no hi karera ni mukaite 
moe ide, sono ei no bashi wo yakeri. 

2 Koko ni oite tami Mose ni yobawari- 
shi ga ; Mose Iehoba ni inorikereba, 

3 sono hi shizumarinu. Iehoba no hi 
karera ni mukaite moe idetaru ni yori- 
te, sono tokoro no na wo Tabera (moe) 
to yobn. 

4 Koko ni karera no uchi nam oku no 
yori-atsumaril)itodomo yokushin wo 
okosu : IsiU'aeru no hitobito mo mata 
fnta tabi nakite iu, Tare ka war era ni 

5 niku wo ataete kuwushimeh ka ? Omoi 
izuru ni warera Ejipnto ni arishi toki 
wa, uwo, ki-uri, snikwa, nira, hitomoji, 
ninnikn nado wo kokoro no mama ni 

6 kuraeri : shikaru ni ima wa warera 
no seishin kare otorou ; warera no me 
no mae ni wa kono mana no hoka, 

7 nani mo arazaru nari to. Mana w'a 
iwaki no mi no gotoku ni shite, sono 
iro wa biidoraku no iro no gotoshi. 

8 Tami ynki megurite kore wo atsume, 
ishi-usu ni hiki, aruiwa usu ni kate, 
kore wo kama no nal<a ni nite mochi 
to naseri : sono ajiwai wa abara- 

9 gwashi no ajiwai no gotoshi. Yo 
ni irite tsuyu ei ni kudaru toki ni, 

10 mana sono ue ni kudareri. Mose kiku 
ni, tami no ie-ie no mono ono-ono sono 
temmaku no kadoguchi ni naku : koko 
ni oite Iehoba hageshiku ikari wo has- 
sbi tiimau ; kono koto mata Mose no 

11 me ni mo ashiku miyu. Mose suna- 
wiichi Iehoba ni iikeru wa, Nanji nanzo 
shimobe wo ashiku shi tamau ya? ika 
nareba ware nanji no mae ni megumi 
wo ezu shite, nanji kaku kono subete 
no tami wo waga ni to nashite, ware 

12 ni owase tamau ya ? Kono subete 
no tami wa waga haramishi mono 
narau ya ? waga umishi mono na- rau ya ? shikaru ni nanji nanzo ware 
ni jifu ga chinomigo wo idaku ga 
gotoku ni, karera wo futokoro ni ida- 
kite nanji ga mukashi karera no sen- 
zotachi ni cliikai tamaishi chi ni itare 

13 to ii tamau ya ? Ware izuku yori niku 
wo ete, kono subete no tami ni ataen 
ya ? karera wa ware ni mukaite naki, 
Warera ni niku wo ataete kuwashime- 

14 yo to iu nari. Ware wa hitori nite wa 
kono subete no tami wo waga ni to 
shite ou koto atawazu, kore wa ware 

15 ni wa omoki ni sugureba nari. Ware 
moshi nanji no mae ni megumi wo 
eba, kou, kaku ware wo sen yori wa 
mushiro tadachi ni ware wo koroshi 
tamae ; ware wo shite waga kurushimi 
wo miseshime tamau nakare. 

16 Koko ni oite Iehoba Mose ni ii tama- 
waku, Isuraeru no toshiyori no uchi 
tami no choro tari, tsukasa taru wo 
nanji ga shiru tokoro no monoshichiju 
nin wo waga mae ni atsume ; shiikwai 
no makuya ni tsure kitarite, soko 
ni nanji to tomo ni tatashimeyo. 

17 Ware kudarite soko nite nanji to mono 
iwan, mata ware nanji no ue ni aru to- 
koro no rei wo karera ni mo wakachi 
ataen ; karera nanji to tomo ni tami no 
ni wo oi, nanji wo shite tada hitori nite 
kore wo ou koto nakarashimubeshi. 

18 Nanji mata tami ni tsugete ie, Nanjira 
mi w^o kiyomete asu wo mate, kanara- 
zu niku wo kurau koto wo en : nanjira 
Iehoba no mimi ni nakite, Tare ka 
warera ni niku wo ataete kuwashimen ? 
warera Ejiputo ni arishi toki wa kaet- 
te yokarishi to iitarcba : Iehoba nanjira 
ni niku wo ataete, kuwashime tamo- 

19 beshi, Nanjira ga kore wo kurau wa 
ichi nichi ya, futsuka ya, itsuka ya, 
toUa ya, hatsuka ni wa arazu shite ; 

20 hito tsuki ni oyobi, tsui ni nanjira 
no hana yori izuru ni itaran, nanjira 
kore ni aki hatsubeshi : kore nanjira 
onorcra no uchi ni imasu Iehoba wo 
karonjite, sono mae ni naki, Warera 
nani tote Ejiputo yori ideshi ya to 

21 iitareba nari. Mose iikeru wa, Waga 
tomo ni oru tami wa hosotsu nomi nite 
mo roku ju man ari ; shikaru ni 
nanji wa, Ware karera ni niku wo ata- NUMBERS. 156 MINSU KIRYAKU. 11. 21. et'\ hito tsuki no aida kuwashimen to 

22 ii iamau. Hitsuji to ushi no mure wo 
hofuru tomo, karera wo akashimuru 
koto wo en ya? umi no uwo wo kotogo- 
toku atsumuru tomo, karera wo aka- 
shimuru koto wo en ya ? 

23 Iehoba Mose ni ii tamawaku, Iehoba 
no te mijikakaran ya? waga kotoba no 
naru to shikarazaru to wa nanji ima 

24 kore wo miru aran. Koko ni oite 
Mose ide kitarite, Iehoba no kotoba 
wo tami ni tsuge: tami no toshiyori 
shichi ju nin wo atsumete, Maku- 
ya no mawari ni tatasbimekeru ni ; 

25 Iehoha kumo no uchi ui arite kudari, 
Mose to mono ii, Mose no ue ni aru rei 
wo mote sono toshiyori shichi ju nin ni 
mo wakachi atae tamaishi ga; sono 
rei karera no ue ni yadorishikaba, 
karera yogen seri : tadashi kouo nochi 

26 wa kasanete sezariki. Toki ni ka- 
rera no uchi naru futari no mono 
ei ni todomari oru, sono hitori no na 
wa Erudade to ii, hitori no na wa 
Medade to iu : rei mata karera no ue 
ni mo yadoreri ; karera wa sono na wo 
shirusaretaru mono narishi ga, Makuya 
ni yukazarikereba; ei no uchi nite 

27 yogen wo naseri. Toki ni hitori no 
w^akamono hashiri kitari, Mose ni 
tsugete, Erudade to Medade ei no uchi 

28 nite yogen su to iikereba; sono waka- 
ki toki yori shite Mose no jiisha 
tarishi, Nun no ko Yoshua kotaete 
iikeru wa, Waga shu Mose, kore wo 

29 todome tamae, Mose kore ni iikeru 
wa, Nanji waga tame ni netami w^o 
okosu ya? Iehoba no tami no mina 
yogensha to naran koto, mata Iehoba 
no sono rei wo kore ni kudashi tama- 

30 wan koto koso negawashikere ! Kaku- 
te Mose Isuraeru no toshiyoritachi to 

31 tomo ni ei ni kaereri. Koko ni Iehoba 
no moto yori kaze okori idete, umi no 
kata yori uzura wo fuki kitari, kore 
wo shite ei no mawari ni ochishime- 
tari : sono ochi hirogareru koto ei no 
mawari konata mo omune ichi nichi 
ji, kanata mo omune ichi uichi 
ji, chi no omote yori takaki koto 

82 omune ni kyubito nariki. Tami 
sunawachi tachi agarite, sono hi hito hi, snno yo hito yo, mata sono 
tsugi no hi hito hi, uzura wo hiroi 
atsumekeru ga ; hiroi atsumuru koto 
no itatte sukuuaki mono mo, ju 
horaeru hodo hiroi atsumetari : mina 
kore wo ei no mawari ni naiabe okeri. 

33 Niku nao ha no aida ni arite, imada 
kui tsukusazaru ni, Iehoba tami ni 
mukaite ikari wo hasshi, kore wo uchite 

34 oinihoroboshi tamaeri. Koko wo mote 
sono tokoro no na wo Kiburote-hattawa 
(yokushin no haka) to yoberi : sowa 
yokushiu w'O okoseru hitobito wo soko 

35 ni uzumetareba nari. Kakute tami 
Kiburote-hattawa yori Hazerote ui su- 
sumi yukite ; Hazerote ni orinu. 

12 Mose wa Eteopia no onua wo metori- 
tarishi ga, sono Eteopia no onna wo 
metorishi wo mote, Miriamu to Aron 

2 Mose wo soshireri. Karera sunawachi 
iikeru wa, Iehoba tada Mose ni yorite 
nomi katari tamawan ya ? mata -vvarera 
ni yorite mo katari tamau ni arazu ya 

3 to. Iehoba kore wo kiki tamaeri. 
(Mose wa sono hito to nari onju naru 
koto, yo no nsika no subete no hito ni 

4 masareri.) Koko ni oite Ikhoba niwa- 
ka ni Mose, Aron, oyobi Miriamu ni ii 
tamawaku, Nanjira san nin shukwai 
no makuya ni ide kitare to. San nin 

5 sunawachi ide kitarikereba ; Iehoba 
kumo no hashira no uchi ni arite ku- 
dari, Makuya no kado ni tachite, Aron 
to Miriamu wo yobi tamaishi ga, kare- 

6 ra futari susumitareba ; kore ni ii 
tamawaku, Nanjira waga kotoba wo 
kiki : nanjira no uchi ni moshi yogen- 
sha araba, ware Iehoba maboroshi ni 
oite ware wo kore ni shirashime, mata 

7 yume ni oite kore to kataran. Waga 
shimobe Mose ni oite wa shikarazu ; 
kare wa waga ie ni chiigi naru mono 

8 nari : kare to wa ware kuchi wo moteai 
katari, akiraka ni mono iite, jingo wo 
mochiizu ; kare wa mata Iehoba no kata- 
chi wo miru nari : shikaru wo nanjira 
nanzo waga shimobe Mose wo soshiru 

9 kotowoosorezaruyato. lEHOBAkarera 
nimukai ikari wo hasshite; sari tamaeri. 

10 Kumo sunawachi Makuya wo hanare- 
te sarinu ; sono toki Miriamu ni raibyo 
shojite sono mi yuki no gotoku nareri : Numbers. 13. 27. MINSU KIRYAKU. 157 Aron Miriamu wo niikaeru ni, sude ni 

11 raibyo shoji oru. Arou koko ni oite 
Mose ui iikevu wa, A a waga shn yo, 
warera oroka nam koto ^vo uashite, 
tsumi wo okashitaredo, negawaku wa 
soiio tsumi wo warera ni koniurashi- 

12 muru nakare. Kare wo shite haha no 
tai yori uiku iiakaba kusarcte, shinite 
umare izuru mono no gotoku naraslii- 

13 muru nakare. MosesunawachilEHOBA 
ni yobawarite iu, Aa Kami yo, nega- 
waku wa kare wo iyashi tamae. 

14 Iehoba Mose ni ii tamaikcru wa, Kare 
no chichi sono kao ni tsubaki suru 
koto arite sura, kare wa nanuka no 
aida liaji oriibeki ni arazu ya ? sareba 
nanuka no aida kare wo ei no soto ni 
tojikome okite, shikaru nochi ni kaeri 

15 irashimubeslii to. Miriamu wa suna- 
wachi nanuka no aida ei no soto ni 
tojikouier arena : taiui wa Miriamu uo 
kaeri iru made michi ni susumazariki. 

16 Sono nochi tami Hazerote yori susu- 
mite, Paran no areno ni ei wo hareri. 

13 Koko ni Iehoba Mose ni tsugete ii 

2 tamawaku, Nanji hito wo tsukawa- 
shite, waga Isuracru no hitol)ito ni 
atom Kanan no cbi wo ukagawashime- 
yo : sunawachi wakate goto ni hitori 
wo torite, kore wo tsukawasubeshi : 
sono hitobito wa mina karera no uchi 
no tsukasa taru mono narubeshi. 

3 Mose sunawachi Iehoba no mei ni 
shitagaite, Paran no areno yori kore 
wo tsukawaseri : sono liitotaehi wa 
mina Isuraeru no bitobito no kashira 

4 taru mono nari. Sono na wa kaku no 
gotoslii ; Ruben no wakare nite wa 

5 Zakkuru no ko Shamma. Shimeon 
no wakare nite w^i, Hori no ko Shapate. 

6 Yuda no wakare nite w'a lefunne no 

7 ko Karebu. Issakaru no wakare nite 

8 wa, Yosefu no ko Igaru. Efuraimii no 
wakare nite wa. Nun no ko Hosea. 

9 Beniyamin no wakare nite wa, Rafu no 

10 ko Parute. Zeburnu no wakare nite 

11 wa, Sode no ko Gadeeru. Yosefu no 
wakare sunawachi Manase no wakare 

12 nite wa, Sushi no ko Gade. Dan no 
wakare nite wa Gemari no ko Am- 

13 mieru. Aseru no wakare nite wa, 

14 Mikaeru no ko Setoru. Nafutari no wakare nite w^a, Wafushi no ko Nahebi. 

15 Gado no wakare nite wa, Maki no ko 

16 Giueru. Kore sunawachi Mose ga 
sono cbi w^o ukagavvashimen tote 
tsukawashitaru hitobito no na nari. 
Toki ni Mose Nun no ko Hosea 

17 Avo Yoshua to nazuketari. Mose 
karera wo tsukawasbite Kanan no chi 
wo ukagawashimen to shite, kore ni 
iikeru wa, Nanjira sono Minami no 
kata ni omomukite, yama ni nobori : 

18 sono chi no ikan to, soko ni sumu 
tami no tsuyoki ka yowaki ka, oki ka 

19 sukunaki ka w'o mi ; mata sono sumu 
tokoro no chi wa yoki ka asliiki ka ; 
sono sumu tokoro no machimachi wa 
ika naru no mono naru ka, karera wa 
temmaku ni sumi oru ka, shiro no 

20 machi ni sumi oru ka wo mi ; mata 
sono chi wa yutaka naru ka, yasetaru 
ka, sono uclii ni ki aru ya inn ya wo 
miyo. Naujira isamashikare, sono chi 
no kudamono wo tazusae kitareyo to. 
Kouo toki wa budo no juku shi haji- 

21 muru toki nariki. Koko ni oite kare- 
ra nobori yukite, sono chi w'O ukagai. 
Chin no areno yori Rehobu ni oyoberi : 

22 kore wa Hamate ni chikashi. Karera 
sunawachi Minami no kata ni nobori 
yukite, Heburon ni itareri; koko ni wa 
Anaku no ko Ahiman, Seshai, oyobi 
Tarumai ari. (Heburon wa Ejiputo 
no Zoan yori mo shichi nen mae ni 

23 tatetaru mono nari. ) Karera tsui ni 
Eshikoru no tani ni itari, soko yori hito 
fusa no budo no nareru eda wo kiri 
torite, kore wo sao ni tstiranuki, futari 
shite kore wo ninaeri : mata jakuro to 

24 ichijiku wo toreri. Isuraeru no hito- 
bito soko yori budo hito fusa wo kiri 
torishi ga yiie ni, souo tokoro wo 
Eshikoru (hito fusa no budo) no tami 

25 to tonau. Karera shi jii nichi wo he, 
sono chi wo ukagau koto wo oete kaeri, 

26 Paran no areno naru Kadeshi ni itarite, 
Mose to Aron, oyobi Isuraeru no hito- 
bito no zeiikwaisbii ni tsuki: karera to 
zenkwaishu ni sono kaerigoto wo mo- 
shi, sono cbi no kudamono wo kore 

27 ni sbimeseri. Karera sunawachi Mose 
ni katarite iu, AVarera wa nanji ga 
tsukawashishi chi ui itareri : makoto ni Numbers. 158 MINStJ KIRYAKU. 13. 27. soko wa chichi to mitsu to nagara ; 

28 kore sono kudamono nnri. Sari niiga- 
ra sono clii ni sumu tarai wa takeku, 
sono machimachi wa kengo ni shite, 
hanahiida oi uari : warera mata Anaku 
no shison no soko ni oru wo mitari. 

29 Mata Amarekibito sono Minami no chi 
ni sumi : Hetebito, lobusubito, oyobi 
Amoribito sono yamayamn ni sumi : 
Kananbito sono umibe to Yorudan Jio 

30 hotori ni svuni oru to. Toki ni Karobii 
Mose no mae ni tami wo shiziimete ii- 
keru wa, Warera tadachi ni nobori 
yukito, kore wo seme toran ; warera 
wa kanarazu kore ni katsu koto wo 

31 en. Saredo kare to tomo ni yakitaru 
hitobito wa in, Warera wa kano tami 
no tokoro ni seme noboru koto wo 
ezu ; karera wa warera yori mo tsuyo- 

32 kereba nari to. Karera sunawachi 
sono ukagaitarishi chi no koto wo 
Isuraeru no hitobito no uchi ui asliiku 
ii furashite iwaku, Warera ga 5'uki 
megurite ukagaitaru chi wa, sono uchi 
ni sumu mono wc nomi horobosu chi 
nan ; katsu mata sono uchi ni warera 
ga mishi tami wa miiia take takaki 

33 hito narishi. Warera mata Anaku no 
ko Nepirimu wo kashiko ni mitari ; 
kore Nepirimu yori idetaru mono nari : 
warera wa mizukara miru ni inago no 
gotoku, mata karera ni mo shika nii- 
nasaietari. 

14 Koko ni oite kwaishii mina koe w^o 
agete sakebi ; tami sono yo naki akase- 

2 ri. Sunawachi Isuraeru no hitobito 
mina Mose to Aron ni mukaite tsubu- 
yaki ; zenkwaishii karera ni iikeru wa, 
Aa warera Ejiputo no kuni ni shini- 
taraba yokarisshi mono wo ! mata wa 
kono areno ni shinaba yokaran mono 

3 wo ! Nani tote Iehoba warera wo ko- 
no chi ni michibiki ii'ite, tsurugi ni 
taoreshimen to sbi, warera no tsuma- 
ko wo shite kasnmerareshimen to suru 
ya ? Ejiputo ni kaeru koto kaette yoka- 

4 razu ya to. Tagai ni ai katari, Ware- 
ra hitori no kashira wo tatete, Ejiputo 

5 ni kaeran to ieri. Koko wo mote Mose 
to Aron wa Isuraeru no hitobito no zen- 
kwaishii no mae ni oite hiref'ushitari. 

6 Toki ni kano chi wo ukagaitarishi mo- no no uchi naru Nun nokoYosbiia to, 
lefunne no ko Karebu sono koromo wo 

7 saki : Isuraeru no liitobito no zonkwai- 
shu ni katarite iu. Warera ga yuki 
megurite ukagaitarishi chi wa hanabada 

8 yoki chi nari. Iehoba moshi warera 
wo yorokobi tamawaba, warera wo so- 
no chi ni michibiki irite, kore wo wa- 
rera ni tamawan ; kore wa chichi to 
mitsu to no nagaruru chi naru zo 

9 kashi. Tada Iehoba. ni sakarau naka- 
re, mata sono chi no tami wo osoruru 
nakare ; karera wa warera no kuimo- 
no to naran : kareia no kage to naru 
mono wa sude ni sareri, katsu Iehoba 
warera to tomo ni imasu nari : karera 

10 wo osoruru nakare. Sbikaru ni kwai- 
shu mina ishi wo mote kore wo utan 
to seri. Toki ni Iehoba no eikwo 
shukwai no makuya no uchi yori, Jsn- 
raeru no subete no hitobito ui ara wa- 
re tar i. 

11 Iehoba sunawachi Mose ni li tamawa- 
ku, Kono tami wa itsu made ware wo 
karonzuru ya ? ware moromoro no shi- 
rushi wo karera no uchi ni okonaitaru 
ni, karera itsu made ware wo tanoiun 

12 koto wo sezarii ya ? AVare ekibyo wo 
mote karera wo uchi horoboshi, nanji 
wo shite karera yori mo 6i nam tsuyo • 

13 ki tami to narashimen. Mose Iehoba ni 
iikeru wa, Nanji ga sono chikara wo 
mote kono tami wo Ejiputo yori mi- 
chibiki idashi tamaishi koto w^aEjiputo- 
bito tada kore wo kikishi nomi narazu ; 

14 mata kore wo kono chi ni sumcru tauii 
ni tsugetari : mata karera Ava nanji 
Iehoba ga kono tami no uchi ni imashi ; 
nanji Iehoba ga akiraka ni kore ni ara- 
ware tamau koto wo kiki, mata sono ue 
ni nanji no kumo orite, nanji ga hiru wa 
kumo no hasliira no uchi ni ari, yoru 
wa hi no hasbira no uchi ni arite, kore 

15 ga mae ni j'uki tamau wo kikeri. Sareba 
nanji moshi kono tami wo ichi nin no 
gotoku ni korosbi tamawaba, nanji 
no kikoe wo kikeru kunibitv)ra iwan, 

16 Iehoba kono tami wo micbibikite, 
sono kore ni chikaitarishi chi ui 
itaru koto atawazaru ga yue ni, kore 

17 wo areno ui koroseri to. Waga Shu, 
negawaku wa, ima nanji no chikara Numbers. 14. 44. MINSU KIRYAKU. 159 wo oi narashiinete, nanji no ii tamaeini 

18 gotoku shi tamae. Kaiiji katsiite ii ta- 
inaikeraku, Iehoba wa ikarn koto oso- 
ku, megiimi fiikaku, aku to, toga to wo 
yurusn uiouo, mata tsuiiii subeki mono 
woba kanarazu j'urnsu koto wo sezu ; 
chichi no tsumi wo ko ni mnknite, 

19 san yo dai ni oyobosu mono to. Nega- 
waku wa naiiji no oi iiaru megnmi avo 
mochi, nanji ga Ejipiito yori inia ni 
itaru made kono tami wo yurushishi 
gotoku ni, kono tami no aku v/o ynru- 

20 shi tamae. Iehoba ii tamawaku, Ware 
nanji no kotoba ni shitagaite, kore wo 

21 yui iisu : sari nagara ware no ikeru 
gotoku, mata Iehoba no eikwo no zense- 

22 kai ni michi wataran gotoku ; kano 
waga eikwo, oj'obi waga Ejiputo to 
areuo ni oite okonaishi shirushi wo 
mi nagara, kaku to t-.'.bi mo ware wo 
kokoromite, waga koe ni kiki shita- 

23 gawazaru hitobito wa; miiia kanarazu 
waga SOLO senzotachi ni chikaishi chi 
wo mizarnbeshi : mata ware wo kar(m- 
zuru hitobito mo kore wo mizarnbeshi: 

24 tadashi waga shimobe Karebu wa sono 
kokoro koto ni shite, ware ni mattaku 
shitagaitareba, kare no ynkitarishi chi 
ni, ware kare wo michibiki iran ; sono 
shison kore wo tamotsn ni itarubeshi. 

25 Amarekibito to Kanaubito tani ni ore- 
ba; asu nanjira mi wo megurashite, 
Kokai no michi yori areiio ni shirizo- 
kubeshi. 

26 Iehoba Mose to Aron ni tsugete ii 

27 tamawaku, Ware kono ware ni mukai- 
te tsubuyaku tokoro no ashiki kwai- 
shu wo itsu made yurushi okan ya ? 
ware Isuraeru no hitobito ga ware ni 
mukaite tsubuyaku tokoro no tsubu- 

28 yaki wo kikeri.- Karera ni ie, Iehoba 
iu, Ware wa iku, nanjira ga waga mimi 
ni iishi gotoku, ware nanjira ni nasu- 

29 beshi : nanjira no shikabane wa 
kono areno ni j'okotawaran ; sunuwachi 
nanjira kazoeraretaru ni jissai ijo 
no mono no uchi, ware ni mukaiteu 
tsubuyakeru mono wa mina kotogotoko 

30 koko ni taorubeshi. lefunne no ko 
i Karebu to, Niiu no ko Yoshua wo 

nozoku no hoka, nanjira wa waga 
nanjira wo sumashimen to, te wo agete chikaitarishi chi ni itaru koto wo ezu. 

31 Nanjira ga kasnmeraren to iitarishi 
nanjira no kodomora wo ware michi- 
bikite iran : karera wa nanjira ga 
kaerimizaru tokoro no chi wo shiru ni 

32 itariibeHhi. Nanjira no shikabane wa 
kanarazu kono areno ni yokotawaran. 

33 Nanjira no kodomora wa nanjira ga 
shikabane to narite, areno ni kutsuru 
made, shi ju nen no aida areno ni 
samaj'oite, nanjira no haigyaku no 

34 tsumi ni ataran. Nanjira wa kano chi 
wo ukagau ni, hi-kazu shi ju nichi wo 
hetareba, sono ichi nichi wo ichi nen 
to shite, nanjira shi ju nen no aida 
sono tsumi wo oi, waga nanjira wo hana- 

35 retaru Avo shiriibeshi. Ware Iehoba ko- 
re wo ieri, kanarazu kore wo kano atsu- 
marite, ware ni teki siiru ashiki kwai- 
shii ni kotogotoku okonobeshi : karera 
Ava kono areno ni knclii, koko ni shi- 

30 ni usen. Mose ni tsukaAA'asarete kano 
chi A\'o ukagai ni yuki, kaeri kitarite 
sono chi avo soshiri, zenkAvaishu avo 
shite Mose ni mukaite tsubuyakashi- 

37 metaru hitobito, sunaAvachi sono chi 
AVO ashiku ii nashitaru kano hitobito 
Ava batsu avo ukete, Iehoba no mae 

38 ni shineri. Tadashi sono chi avo uka- 
gai ni yukitaru hitobito no uchi. Nun 
no ko Yoshiia to,, lefunne no ko 

39 Karebu to Ava iki nokoreri. Mose ko- 
rera no koto avo Isuraeru no hito- 
bito ni tsiigekereba ; tami itaku kana- 

40 shimi, asa hayaku oki idete, yama no 
itadaki ni noborite iu, Miyo, Avarera 
koko ni ari, iza Iehoba no yakusoku 
shi tamaishi chi ni nobori yukan : 
Avarera tsumi avo okashitareba nari. 

41 Mose iikeru wa, Nanjira nanzo kiiku 
Iehoba no mei ni somuku ya ? kono 

42 koto joju sezarubeshi. Nanjira nobori 
yuku nakare, Iehoba nanjira no uchi 
ni imasazareba ; osoraku Ava nanjira 
sono teki no mae ni uchi yuburaren. 

43 Amarekibito to Kananbito soko ni nan- 
jira no mae ni areba, nanjira Ava tsuru- 
gi ni taoruru naran : nanjira Iehoba 
ni shitagaAvazarishi yue ni, Iehoba 
nanjira to tomo ni imasazarnbeshi to. 

44 Shikaru ni karera hoshiimama ni yama 
no itadaki ni noboreri : tadashi Iehoba Numbers. 160 MINSU KIRYAKU. 14. 44. no kei5'aku no hako, oyobi Mose wa ei | 14 
45 wo idezariki. Kakarishikiiba soiio ya- 
ma ni sumerii Amarekibito to Kanan- I 
bito kudari kite, kore wo uchi yaburi, 
Horunia made oi itarori. 

1 5 Koko ni Iehoba Mose ni tsugete ii ta- 

2 ma\vakii,Isuraera no hitobitoni tsugete, 
kore ni ie, Waga nanjira ni ataete siuna- 

3 shimuru chi ni nanjira itari, Iehoba ni 
kwasai wo sasaguru told, siinawacbi 
gwan wo hatasu ori, niata wa kokoro ' 
yori no sonaemono wo nasu no ori, 
mata wa nanjira no sekki ni atarite ! 16 
ushi arniwa bitsnji wo mote, hansai i 
mata wa ikenie wo sasagete, Iehoba ni ' 
kobasbiki nioi wo tatematsiiru toki wa; 

* sono sonaemono wo Iehoba ni sasa- 17 
guru mono, moshi ko bitsnji wo mote, 18 
hansai arniwa ikenie to nasn naraba, 
mugiko ju bun no ichi ni abura ichi 
hiu no shi bun no ichi wo majietaru 19 
wo sono sosai to shite sonae : sake 
ichi bin no shi bun no ichi wo sono 20 

6 kwansai to shite sonobeshi. Moshi 
mata o hitsuji wo kore ni mochiyuiu [ 
naraba, mugiko ju bun no ni ni abura 
ichi hin no san bun no ichi wo majie- , 
taru wo sono sosai to shite sonae : I 21 

7 mata sake ichi hin no san bun no ichi [ 
wo sono kwansai to shite sasage, Ieho- 

BA ni kobasbiki nioi wo tatematsuru- i 22 

8 beshi. Nanji mata gwan-batashi ami- [ 
wa shuonsai wo Iehoba ni misu ni 23 
atarite, o ushi wo mote, hansai arniwa ! 

9 ikenie to nasu naraba ; mugiko ju bun 
no san ni abura ichi hiu no han wo 
mnjietaru wo sosai to uashite, sono o 

10 ushi to tomo ni sasage : mata sake ichi 
hin no han wo sono kwansai to shite 24 
sasagubeshi : kore sunawacbi kwasai ni 
shite Iehoba ni kobasbiki nioi wo 

11 tatematsuru mono nari. ushi, arniwa 
o hitsuji, aruiwa ko bitsnji, arniwa ko 
yagi wa hitotsu goto ni kaku nasubeki 

12 nari. Sunawacbi nanjira ga sasaguru 
tokoro no kazu ni terashi, sono kazu ni 
shitagaite hitotsu goto ni kaku nasu- 25 

13 beshi. Kuni ni umaretaru mono kwasai 
wo sasagete, Iehoba ni kobasbiki nioi wo 
tatematsuru toki ni wa, subete kaku no 
gotoku korera no koto wo okonobeshi. Mata nanjira no uchi ni yadoreru yoso- 
guni no bito, aruiwa nanjira no uchi ni 
yoyo sumau tokoro no bito kwasai wo 
sasagete, Ikhoba ni kobasbiki nioi wo 
tatematsuran to suru toki wa, nanjira 
no nasu ga gotoku ni sono bito mo 
nasubeki nari. Nanjira kwaishu, oyobi 
nanjira no uchi ni yadoreru yosoguni 
no bito wa hitotsu no nori ni shitago- 
beshi, kore wa nanjira ga yoyo nagaku 
mamorubeki nori nari : yosoguni no 
bito no Iehoba no mae ni haberu koto 
wa nanjira to kotonaru tokoro nakaru- 
beki nari. Nanjira to, nanjira no uchi 
ni yadoreru yosoguni no bito to wa 
hitotsu no okite, hitotsu no sadame ni 
shitagobeshi. 

Iehoba mata Mose ni tsugete ii tama- 
waku, Isuraeru no hitobito ni tsugete, 
kore ni ie, Waga nanjira wo michibiki 
yuku tokoro no chi ni nanjira itaran 
toki wa, sono chi no shokumotsu wo 
kurau ni atarite, nanjira kyosar wo 
Iehoba ni sasagubeshi. Sunawacbi 
nanjira wa sono mugiko no iiatsu wo 
mote pan wo tsukurite, kore wo kyo- i 
sai ni sonobeshi : koie wa uchiba 
yori kyosai wo sonoru ga gotoku ni, 
agete sonobeki nari. Nanjira yoyo 
sono mugiko no hatsu wo mote, kyosai 
wo Iehoba ni tatematsurubeshi, 

Nanjira moshi ayamarite, Iehoba no 
Mose ni tsuge tamaeru, kono moro- 
moro no meirei wo okonawazu, Iehoba 
ga Mose wo mote meiji tamaishi koto- 
domo, narabi ni sono meizuru koto wo 
hajime tamaishi hi yori, kono kata nan- 
jira no yoyo ni mo meiji tamawan 
tokoro no kotodomo wo okonawazaru 
koto aran toki ; sunawacbi kwaishu 
ayamarite okasu tokoro arite, kore wo 
shirazaru koto aran toki wa, zenkwai- 
shu wakaki o ushi hitotsu wo hansai 
ni sasagete, Iehoba ni kobasbiki nioi 
to narashime, kore ni sono sosai to 
kwansai wo sadame no gotoku ni 
kuwae, mata o yagi hitotsu wo zaisai 
ni sasagubeshi. Shikashite saishi Isu- 
raeru no hitobito no zenkwaishu no 
tame ni aganai wo nasubeshi, kaku 
seba kore wa yurusaren ; kore wa aya- 
machi nareba nari : karera wa sono Numbers. 16. 9. MINStJ KIRYAKU. 161 sonaemono to shite, kwasai wo Iehoba 
ni sasage, inata sono ayamachi no 
tame ni, zaisai wo Iehoba no mae ni 

26 sasagnbeshi. Shikascba Isuraeru no 
hitobito no kwaishu niiiia yurusaren ; 
mata karera no nehi ni yadoreru yoso- 
guni no Lito mo shikar ubeshi : sowa 
tami mina ayamari okaseru nareba 

27 nari. Hito moslii ayamarite tsumi wo 
okasaba, tosai no me yagi hitotsu wo 

28 zaisai ni sasagubeshi. Saishi wa mata 
sono ayamarite tsumi wo okaseru 
hito ga ayamarite Iehoba no mae 
ni tsumi wo etaru ga tame ni aga- 
nai wo nashite, sono tsumi wo agano- 
beshi ; shikaseba kore wa yurusaren. 

29 Isuraeru no hitobito no kuni no mono 
ui mo are, mata sono uchi ni yadoreru 
yosogiiui no hito ni mo are, oyoso 
ayamarite tsumi wo okasu mono ni wa, 
nanjira sono okite wo onajikarashimu- 

30 beshi. Kuni no hito ni mo are, 
yosoguni no hito ni mo are, oyoso 
hoshiimama ni tsumi wo okasu mono 
wa kore Iehoba wo kegasu nareba ; so- 
no hito wa sono tami no uchi yori 

31 tatarubeshi. Kakaru hito wa Iehoba 
no kotoba wo karonji, sono imashime 
wo yaburu naru ga yue ni, kanarazu 
tatare, sono tsumi wo mi ni uken. 

32 Isuraeru no hitobito areno ni oru toki, 
ausokunichi ni hitori no hito no shiba 

33 wo hiroi atsumuru wo mitari. Koko 
ni oite sono shiba wo hiroi atsumuru 
wo mitaru monodomo, kore wo Mose 
to Aron, oyobi kAvaishu no moto ni hi- 

34 ki kitarikeru ga, kore wo ikani nasu- 
beki ka imada shimeshi wo komura- 
zaru ga yue ni, kore wo tojikome 

35 okeri. Toki ni Iehoba Mose ni ii 
tamaikeru wa, Sono hito wa kanarazu 
korosarubeki nari : zenkwaishu ei no 
soto nite ishi wo mote kore wo utsu- 

36 beshi to. Zenkwaishu sunawachi kore 
wo ei no soto ni hiki idashi, ishi wo 
mote kore wo uchi koroshi : Iehoba no 
Mose ui meiji tamaeru gotoku seri. 

37 Iehoba mata Mose ni tsugete ii ta- 

38 mawaku, Nanji Isuraeru no hitobito ni 
tsuge, yoyo sono koromo no suso ni 
fusa wo tsuke, sono suso no fusa no 
ue ni, aoki himo wo hodokosubeshi to 39 kore ni meizeyo : kono fusa wa nauji- 
ra ni kore wo mite Iehoba no moro- 
moro no imashime wo omoi idashite, 
sore wo okonawashime ; nanjira wo 
shite sono hoshiimama ni suru onore 
no kokoro to, me no yoku ni shitagau 
koto nakarashimuru tame no mono 

40 nari : kaku shite nanjira waga moro- 
moro no imashime wo omoi idashite, 
kore wo okonai, nanjira no Kami no 

41 mae ni kiyoku arubeshi. Ware wa 
nanjira no Kami Iehoba ni shite, nanji- 
ra no Kami to naran tote, nanjira wo 
Ejiputo no chi yori michibiki idaseshi 
mono nari : ware wa nanjira no Kami 
Iehoba naru zo kashi. 

16 Koko ni Rebi no ko, Kohate no 
ko, Izuharu no ko naru, Kora, oyobi 
Ruben no kodomo naru, Eriabu no 
ko Datan to Abiramu, narabi ni 
Perete no ko On ra ai musubi : 

2 Isuraeru no hitobito no kwaishii no 
uchi ni eramai'ete, tsukasa to nareru 
tokoro no na aru hitobito ni hyaku go 
ju nin to tomo ni tachite Mose ni saka- 

3 ran : sunawachi karera atsumarite 
Mose to Aron ni sakarai, kore ui ii- 
kei'u wa, Nanjira wa sono bun wo ko- 
yu, kwaishu mina kotogotoku kiyoki 
mono to narite, Iehoba sono naka ni 
imasu naru ni ; nanjira nao Iehoba no 

4 kwaishu no kami ni tatsu ya ? Mose ko- 

5 re wo kikite, hirefushitarishi ga ; yagate 
Kora to sono subete no tomogara ni ii- 
keru wa, Asu Iehoba onore no mono 
wa tare, kiyoki mono wa tare naru 
ka wo shimeshite, sono mono wo 
onore ni chikazukase tamawan : su- 
nawachi sono erabi tamaeru mono 
wo onore ni chikazukase tamobeshi. 

6 Nanjira kaku seyo; Kora to sono 
tomogara yo, nanjira mina hizara wo 

7 tori ; sono naka ni hi wo ire, sono 
uchi ni ko wo morite, asu Iehoba no 
mae ni itare : sono toki Iehoba no 
erami tamau hito wa kiyoki mono taru- 
beshi : Rebi no hitobito yo, nanjira wa 

8 sono bun v.'o koyuru nari. Mose mata 
Kora ni iikeru wa, Nanjira Rebi no 

9 kodomora yo, kou, kike : Isuraeru no 
Kami nanjira wo Isuraeru no kwaishu 21 Numbers. 162 MINSU KIRYAKU. 16.9. no uchi yori wakachi, ouore ni chika- 
zukasete ; Ieuoba no maknya no hata- 
raUi wo nasashime, kwaishu no mae ni 
tachite, kore ni kawarite tsutome wo 
nasashime tamau : kore ani nanjira ni 

10 torite chiisaki koto navan ya ? Kami 
Slide ni nanji to, nanji no kyodai naru 
Rebi no kodomora wo ouore ni chika- 
zukase tamau ni, nanjira mata saislii to 
uaran koto wo mo motomuru ya ? 

11 Nauji to, nauji no tomogara wa miua 
kore ga tame ni atsumarite, Iehoba 
ni teki suru nari : Aron wo ika nam 
mono to shite, nanjira kore ni mukaite 

12 tsubuyaku ya ? Kakute Mose Eriabu 
no ko Datan to Abiramu wo j'obi ni 
tsukawashikeru ni ; karera iikeru wa, 

13 Warera wa nobori yukaji : nanji wa 
chichi to mitsu to no nagaruru chi 
yori, warera wo michibiki idashite, 
areno ni warera wo korosan to sii : 
kore ani chiisaki koto naran ya ? 
shikaru ni nanji mata warera no ne ni 

14 kimi taran to su. Katsu mata nanji wa 
warera wo chichi to mitsu to no nagaru- 
ru chi ni mo, michibiki yukazu, mata 
hatake wo mo, budobatake wo mo 
warera ni ataete tamotashimezu : nanji 
kono hitobito no me wo kujiri toranto 
suru ya '? warera wa nobori yukaji. 

15 Koko ni oite Mose oi ni ikari, 
Iehoba ni moshikeru wa, Nauji karera 
no sonaemono wo kaerimi tamau naka- 
re : ware wa karera yori roba hitotsu 
wo mo torishi koto naku, mata karera 
wo hitori mo gai seshi koto nashi. 

16 Kakute Mose Kora ni iikeru wa, Nanji 
to, nanji no tomogara niina Aron to 
tomo ni, asu Iehoba no mae ni itare : 

17 sunawachi nanjira ono-ono hizara wo 
torite, sono uchi ni ko wo mori, ono- 
ono souo hizara wo Iehoba no mae ni 
tazusae itare ; sono hizara wa awasete 
ni hyaku go ju : nanji to, Aron mo, 
ono-ono sono hizara wo tazusiie itaru- 

18 beshi to. Karera sunawachi ono-ono 
hizara wo tori, hi wo sono naka ni 
irete, ko wo sono ue ni mori, Mose 
oyobi Aron to tomo ni sbukwai no 

19 makuya no kado ni tateri. Kora 
kwaishu wo kotogotoku sbukwai no 
makuya no kado ni atsume okite, karera fatari ni teki seshimen to seshi ni : 
Iehoba no eikwo zenkwaishu ni 
araware. 

20 Iehoba Mose to Aron ni tsugete ii 

21 tamaikeru w^a, Nanjira kono kwaishii 
wo hanareyo, ware kore wo tadachi ni 

22 horobosan to su to. Koko ni oite 
karera futari hiref'ushite iu, Kami yo, 
subete no ketsuniku am mono no ino- 
chi no Kami 3^0, kono hitori no mono 
tsumi wo okashitareba tote, nanji 
zenkwaishu ni mukaite ikari wo hasshi 

23 tamau ya ? Iehoba Mose ni tsugete ii 

24 tamawaku, Nanji kwaishu ni mukaite, 
Kora to, Datan to, Abiramu no sumai no 

25 mawari wo sare to ie to. Mose suna- 
wachi tachi agarite, Datan to, Abiramu 
no tokoro ni yukikeru ga; Isnraeru no 
toshiyoritacbi kore ni shitagai itareri. 

26 Sbikashite Mose kwaishu ni tsugete 
iikeru wa, Nanjira kono ashiki hitobi- 
to no temniaku wo hanarete sare, kare- 
ra no mono ni wa nani ni mo sawaru 
nakare, osorakii wa karera no moro- 
moro no tsumi no tame ni nanjira mo 

27 borobosaren. Koko ni oite hitobito wa 
Kora to, Datan to, Abiramu no sumai 
wo hanarete, shibo ni sari yukeri : mata 
Datan to, Abiramu wa sono tsumako, 
narabi ni osanago to tomo ni idete, 
sono temmaku no kado ni tateri. 

28 Mose yagate iikeru wa, Nanjira 
Iehoba ga kono subete no koto 
wo nasasen tote, w-are wo tsukawashi 
tamaeru koto ; mata waga kore wo 
onore no kokoro ni shitagaite okonau 
ni arazaru koto wo, kore ni yorite 

29 shimbesbi. Sunawachi kono hitobito 
moshi subete no hito no shinuru gotoku 
ni shiui, subete no hito no basseraruru 
gotoku ni basserarenaba ; Iehoba ware 

30 wo tsukawashi tamawazam nari. Sa- 
redo Iehoba moshi atarashiki koto wo 
nashi tamai, chi sono kuchi wo hirakite, 
kono hitobito to, kore ni zoku suru 
mono wo nomi tsukushite, iki nagara 
yomi ni kudarashimcnaba; kono hito- 
bito wa Iehoba wo kegasbishi nari to 

31 nanjira sbirubeshi. Mose kono subete 
no kotoba wo nobe owareru toki, kare- 

32 ra no shita naru tsuchi sake ; chi sono 
kuchi wo hirakite, karera to sono Numbers, 17. 6. MINSU KIRYAKU. 163 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 kazokii no mono, naiabi ni Koi'a ui 
zokii sum subete no otokodomo to, 
siibete no mochimono wo nomi tsuku- 
seri. Suuawachi karera to, karera ni 
zoku suru mono wa mina iki nagara 
yomi ni kiularite; chi sono ne ni toji 
fiisagarinu : karera kaku kwaishu no 
uchi yori horobosaretarishi ga ; sono 
mawari ni itaru Isuraerubito ^'a iniua 
karera no sakebi wo kikite, uige hashi- 
ri : Osoraka wa cbi Avarera wo mo 
nomi tsiikusau to ieri, Katsu mata 
Iehoba no moto yori bi iclete, kano ko 
wo sonaetaru mono ni hyaku go ju nin 
wo yaki tsukuseri. 

Toki ni Iehoba Mose ni tsugete ii 
tamawaku, Nanji saishi Aron no ko 
Ereazaru ni tsugete, sono moyuru hi 
no naka yori kano hizara wo tori 
iclasashime, sono naka no hi wo toki 
tokoro ni ake suteyo ; sono hizara wa 
kiyoku naritareba nari. Shikashite 
sono tsumi wo okashite, inochi wo 
nshinaeru monodomo no hizara wa 
kore wo hiroki nobe-ita to nashite, 
saidan wo tsutsumu ni mocbiij'o : kare- 
ra Iehoba no mae ni sonaeshi ni yorite, 
kore wa kiyoku naritareba nari : kaku 
kore wa Isuraeru no bitobito ni sbirushi 
to narubesbi. Koko ni oite saishi 
Ereazaru kano yaki korosareshi mo- 
nodomo ga mochiite sonaetani akagane 
no hizara wo tori idashikereba ; 
kore wo hiroku uchi nobashi, kore 
wo mote saidan wo tsutsumi ; kore 
wo Isuraeru no bitobito no kinen 
no mono to naseri : kore wa Aron 
no shison tarazarii gwaijiu ga chi- 
kayorite Iehoba no mae ni ko wo 
taku koto nakaran tame ; mata kakaru 
hito arite Kora to sono tomogara no 
gotoku ni narazaran tame nari : kore 
mina Iehoba ga Mose wo mote kare 
ni notamaishi tokoro ni yoru nari. 

Sono yokujitsu Isuraeru no bitobito 
no kwaishu mina Mose to Aron ni mu- 
kaite tsubuyaki, Nanjira wa Iehoba 
no tami wo koroseri to ieri. Kwaishu 
atsumarite Mose to Aron ni teki suru 
toki, shiikwai no makuya wo uozomi 
miru ni ; kumo arite kore wo oi, Ieho- 
ba no eikwo araware oru. Toki ni Mose to Aron shukwai no makuya no mae ni 

44 itarikeru ni. Iehoba Mose ni ii tamai- 

45 keru w'a, Nanjira kouo kwaishu wo 
hanarete sare, ware tadachi ni kore wo 
horobosan to su to. Koko ni oite kare- 

46 ra futari wa hirefushinu. Kakute 
Mose Arou ui iikeru wa, Nanji hizara 
wo tori, dan no hi wo kore ni ire, 
ko wo sono ue ni morite, sumiyaka ni 
kore wo kwaishu no uchi ni mochi yu- 
ki, kore ga tame ni aganai wo nase : 
sowa Iehoba ikari wo hasshi tamaite ; 
ekibyo sude ni hajimaritareba nari to. 

47 Aron sunawachi Mose no meizeshi go- 
toku ni kore wo torite, kwaishu no 
naka ni base yukikeru ui ; ekibyo sude 
ni tami no uchi ni hajimari itareba, ko 
wo takite tami no tame ni aganai wo 

48 nashi, sude ui shineru mono to, nao 
ikeru mono to no aida ni tachikereba ; 

49 ekibyo todomareri. Kora no koto ni 
yorite shinitaru mono no hoka, kono 
ekibj'o ni shinitaru mono wa ichi man 

50 shi sen shiehi hyaku nin nariki. Shi- 
kashite Aron wa Mose no moto ni 
kaeri, shukwai no makuya no kado ni 
itareri : ekibyo wa kaku yaminu. 

17 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 

2 Nanji Isuraeru no bitobito ni katari, 
kore ga uchi j^ori sono ono-ono no fuso 
no ie ni shitagaite, tsueippon zutsu w^o 
tore ; sunawachi sono subete no tsuka- 
satachi yori sono fuso no ie ni shitagai- 
te, tsae awasete jti ni hon wo tori : 
sono hitotachi no na wo ono-ono sono 

3 tsue ni shiruse. Rebi no tsue ni wa 
nanji Aron no na wo shiruse : sowa 
sono fuso no ie no kashira taru mono 
ono-ono tsue ippon wo idasubekereba 

4 nari. Shikashite shukwai no makuya 
no uchi, Avaga nanjira ni aa tokoro 
nam okite no hako no mae ni, ,nanji 

5 kore wo okubeshi. Waga erameru hi- 
to no tsue wa mezasan : w^are kaku 
Isuraeru no bitobito ga nanjira ni mu- 
kaite, tsubuyaku tokoro no tsubuj'aki 

6 wo waga mae ni todomubeshi. Mose 
kaku Isuraeru no bitobito ni katari- 
kereba, sono tsukasatachi ono-ono tsue 
ippon zutsu wo kore ni wataseri; suna- 
wachi tsukasatachi ono-ono sono fuso Numbers. 164 MINSU KIRYAKU. 17. 6. no ie ni shitagaite ippon zutsu wo 
iclashitareba, sono tsue awasete ju ni 
lion : Aron no tsue mo sono tsue no 
uchi ni ari. Mose sono tsue wo mina 

7 okite no maknya no uchi nite Iehoba 
no mae ni okeri. Kakute sono akuru 

8 hi, Mose okite no maknya ni irite miru 
ni ; Rebi no ie no tame ni iclaseru Aron 
no tsue me wo fuki, tsubomi wo nashi, 
hana sakite, hadankyo no mi wo musu- 
beri. Mose sono tsue wo kotogotoku 

9 Iehoba no mae yori Isuraeru no hitobi- 
to no tokoro ni tori iclashikereba ; karera 
mite ono-ono onore no tsue wo toreri. 

10 Toki ni Iehoba Mose ni ii tamawaku, 
Nanji Aron no tsue wo okite no hako 
no mae ni tazusae kaeri, soko ni taku- 
wae okite, kono somuku monodomo no 
tame ni shirushi to narashimeyo ; kaku 
shite nanji karera no tsubuyaki wo 
mattaku tori nozoki, karera wo shite 

11 shinazarashimubeshi. Mose sunawa- 
chi shika nashi : Iehoba no onore ni 
meiji tamaeru gotoku seri. 

12 Isuraeru no hitobito Mose ni katarite 
iu, Aa warera wa shinan, warera wa 
horobin, warera wa mina horobin. 

13 Oyoso Iehoba no maknya ni sukoshi 
nite mo chikazuku mono wa, mina 
shinuru nari : warera wa mina shini 
tajaibeki ka ? 

18 Kaknte Iehoba Aron ni tsugete ii 
tamawaku, Nanji to, nanji no kora, 
oyobi nanji no fuso no ie no mono wa 
kiyoki tokoro ni kakawareru tsumi wo 
sono mi ni hiki ukubeshi : mata nanji 
to nanji no kora Ava nanjira ga sono 
saishi no tsutome ni tsuite urn tokoro 
no tsumi wo sono mi ni hiki ukubeshi. 

2 Nanji mata nanji no kyodai tarn Eebi 
no wakare no mono, sunawachi nanji 
no fuso no wakare no monodomo wo 
mo hikiite, nanji ni gasseshime, nanji 
ni tsukaeshimubeshi : tadashi nanji to 
nanji no kodomo wa okite no maknya 

3 no mae ni haberubeki nari. Karera 
wa nanji no tsutome to, kiyoki tokoro 
no tsutome to avo mamorubeshi : tada 
kiyoki tokoro no utsuwamono to, dan 
to ni chikazukubekarazu, osoraku wa 
karera mo, nanjira mo shinuru naran. 

4 Karera wa nanji ni gasshite shukwai no makuya no tsutome wo mamori, 
Maknya no moromoro no hataraki wo 
nasubeki nari: gwaijin wa nanjira ni 

5 chikazukubekarazu. Kaku nanjira wa 
kiyoki tokoro no tsutome to, saidan no 
tsutome wo mamorubeshi : shikaseba 
Iehoba no ikari kasanete Isuraeru no 

6 hitobito ni oyobu koto araji. Miyo, 
ware nanjira no kyodai tarn Rebibito 
wo Isuraeru no hitobito no uchi yori 
tori : Iehoba no tame ni kore wo tama- 
mono to shite, nanjira ni tamote shu- 
kwai no makuya no hataraki wo nasa- 

7 shimu. Nanji to nanji no kora wa 
saishi no shoku wo mamorite, saidan 
no ue to, hedate no makn no uchi no 
subete no koto wo tori okonai ; kaku 
tomo ni tsutomubeshi : ware saishi no 
shoku no tsutome wo tamamono to 
shite, nanjira ni tamau : gwaijin no 
chikazuku mono wa korosaren. 

8 Iehoba mata Ai'on ni ii tamaAvaku, 
Ware Isuraeru no hitobito no moromo- 
ro no kiyoki sonaemono no uchi, ware 
ni kyosai to sum tokoro no mono avo 
mote, nanji ni tamaite esasu ; sunawa- 
chi Avare kore avo nanji to nanji no 
kora ni ataete sono bun to nasashime, 

9 kore AA'o nagaku nori to nasu. Kaku no 
gotoku ito kiyoki sonaemono no uchi hi 
nite yakazarn mono Ava nanji ni kisu- 
beshi : sunaAvachi sono Avare ni sasa- 
guru moromoro no sonaemono, sosai, 
zaisai, kensai nado mina ito kiyoku 
shite, nanji to nanjira no kora ni kisu- 

10 beshi. Ito kiyoki tokoro nite nanji 
kore AVO kurobeshi : otokodomo wa 
mina kore avo kurau koto wo u ; kore 
Ava nanji ni kisubeki kiyoki mono taru 

11 nari. Nanji ni kisubeki mono Ava ko- 
re nari ; sunaAvachi Isuraeru no hitobito 
no sasagiiru kyosai to, yosai no mono : 
ware kore avo nanji to, nanji no musu- 
ko to musume ni atae, kore avo nagaku 
nori to nasu : nanji no ie no mono no 
uchi kiyoki mono Ava mina kore avo ku- 

12 ran koto wo uru nari. Abura no yoki 
mono, sake no yoki mono, kokumotsu 
no yoki mono nado, subete Iehoba ni 
sasagurn sono hatsu no mono avo Avare 

13 nanji ni atau. Hajime ni nareru kuni Numbers. 18. 32. MINSU KIRYAKU. 165 no sambutsu no uchi, Iehoba ni tazu- 
saotaru mono wa mina nanji ni kisu- 
boshi ; nanji no ie no mono no uchi 
kiyoki mono wa mina kore wo kurau koto 

14 wo uru nari. Isuraeru no Into no osa- 
muru mono wa mina nanji ni kisubeshi. 

15 Oyoso ketsuniku aru mono no uigo ni 
shite, Iehoba ni sasagerarui'u mono wa 
hito ni mo are, kemono ni mo are, mina 
nanji ni kisubeshi : tadashi hito no 
uigo wa kanarazu aganobeku, mata 
kegaretaru kemono no uigo mo agano- 

16 beki nari. Kore wo aganau ni 
wa sono hito no umarete ikkagetsu 
ni itareru nochi ni, nanji sono 
nezumori ni yori, kiyoki tokoro 
no shikeru ni shitagaite, gin go 
shikeru ni kore wo aganobeshi, ichi 
shikeru wa sunawachi ni ju gera nari. 

17 Saredo ushi no uigo, hitsuji no uigo, 
yagi no uigo wa aganobekaraza; kore- 
ra wa kiyoshi : sono chi wo dan no 
ue ni sosogi, mata sono abura wo 
yakite, kwasai to nashite, Iehoba ni 
kobashiki nioi wo tatematsurubeshi. 

18 Sono niku wa nanji ni kisubeshi : fureru 
mune to, migi no momo to, onajiku 

19 kore wa nanji ni kisuru nari. Isuraeru 
no hitobito ga Iehoba ni sasagete, 
kyosai to suru tokoro no kiyoki mono 
wa mina ware kore wo nanji to, nanji 
no musuko musume ni atae, kore wo 
nagaku nori to nasu : kore wa Iehoba 
no mae ni oite nanji to, nanji no shison 
ni tai suru shio no keiyaku ni shite, 

20 kawarazaru mono nari. Iehoba mata 
Aron ni tsuge tamawaku, Nanji wa 
Isuraeru no hitobito no chi no uchi ni 
sangyo wo motsubekarazu, mata kare- 

' ra no uchi ni nani no bun wo mo mo- 
tsubekarazu : karera no uchi ni oite 
ware wa nanji no bun, nanji no sangyo 
tarn nari. 

21 Mata Rebi no shison taru mono ni wa, 
ware Isuraeru no uchi ni oite, mono no 
ju bun no ichi wo ataete, kore ga san- 
gyo to nashi, sono nasu tokoro no 
hataraki, sunawachi shukwai no maku- 

22 ya no hataraki ni mukuyu. Isuraeru 
no hitobito wa kasanete shukwai no 
makuya ni chikazukubekarazu, osoraku 

23 wa tsumi wo ote shinan. Tada Rebi- bito shukwai no makuya no hataraki 
wo nasubeshi ; mata karera wa sono 
tsumi wo onore no mi ni obeshi : 
karera wa Isuraeru no hitobito no 
uchi ni sangyo no chi wo motazaru ko- 
to wo mote, sono nori to nashite, nan- 
jira no yoyo no shison no uchi ni 
nagaku kore wo mamorubeki nari. 

24 Isuraeru no hitobito ga jii ni itsu wo 
tori, kyosai to shite, Iehoba ni sasa- 
guru tokoro no mono wo ware Rebibi- 
to ni ataete, sono sangyo to nasashi- 
muru ga yue ni ; ware karera ni tsu- 
kite ieri, Karera wa Isuraeru no hito- 
bito no uchi ni sangyo no chi wo 
ubekarazu to. 

25 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 

26 Nanji kaku Rebibito ni tsugete, kore 
ni iubeshi, Waga Isuraeru no hitobito 
yori torite, nanjira ni ataete sangyo to 
nasashimuru sono ju itsu no mono wo 
nanjira kore yori ukuru toki wa, sono ju 
itsu no mono no jii bun no ichi wo sa- 
sagete, Iehoba no kyosai to nasubeshi. 

27 Nanjira no kyosai no mono wa uchiba 
yori tatematsuru kokumotsu no gotoku, 
sakabune no uchi }'ori tatematsuru 

28 sake no gotoku ni minasaren. Kaku 
no gotoku nanjira mo mata Isuraeru 
no hitobito yori ukuru, subete no ju 
itsu no mono no uchi yori, Iehoba ni 
kyosai avo sasage'; sono Iehoba no 
kyosai wo saishi Aron ni atobeshi. 

29 Nanjira no ukuru subete no sonaemo- 
no no uchi yori, nanjira wa sono yoki 
tokoro, sunawachi sono kiyoki bun wo 
torite, Iehoba no kyosai wo sasagube- 

30 shi. Nanji kaku karera ni iubeshi, 
Nanjira sono uchi yori yoki tokoro wo 
torite sasaguru ni oite wa, sono nokori 
no mono wa nanjira Rebibito ni okeru 
koto, uchiba yori toreru mono no go- 
toku, sakabune yori toreru mono no 

31 gotoku naran. Nanjira to nanjira no 
kenzoku izuku nite mo kore wo kurau 
koto wo ubeshi : kore wa nanjira ga 
shukwai no makuya ni oite nasu hata- 

32 raki no mukui tareba nari. Nanjira 
sono yoki tokoro wo sasaguru ni oite 
wa, kore ga tame ni tsumi wo on koto 
araji : nanjira wa Isuraeru no hitobito 
no kiyomete sasaguru mono wo kega- NUMBEBS. 166 MINSU KIRYAKU. 18. 32. subekarazu, osoraku wa nanjira shi- 
nau. 

19 Iehoba Mose to Aroii ni tsugete ii 

2 tamawaku, Iehoba ga meizuru tokoro 
no okite no nori wa kaku no gotoshi, 
iwaku, Isuraern no hitobito ni tsugete, 
aka me ushi no mattaku shite kizu 
naku, imada kubiki wo oishi koto ara- 
zaru mono wo nanji no moto ni biki 

3 kitarasbime : nanjira kore wo saisbi 
Ereazaru ni watasubesbi ; kare wa mata 
kore wo ei no soto ni biki idasbite, ono- 
re no me no mae ni kore wo bofura- 

4 sbimubesbi : sbikasbite saisbi Ereazaru 
kore ga cbi wo sono yubi ni tsuke, 
shukwai no niakuya no omote ni mu- 
kaite, sono cbi wo nana tabi sosogi : 

6 yagate sono me ushi wo onore no me 
no mae ni 3'akasbimubesbi ; sono kawa, 
sono niku, sono cbi, oyobi sono fun wo 

6 mina yakubesbi : sono toki saisbi koba- 
ku to, hisopu tOjkurenai noito wotorite, 
kore wo sono j-akeru me ushi no naka ni 

7 nage irubesbi. Kakute saisbi wa sono 
koromo wo arai, mizu nite sono mi wo 
sosogite, sbikaru nocbi ei ni irube- 
sbi : saisbi no mi wa kure made kega- 

8 ruru uari. Mata kore wo yakitaru mo- 
no mo, mizu ni sono koromo wo arai, 
mizu ni sono mi wo sosogubeshi; kare 

9 mo kure made kegaruru nari. Kakute 
mi no kiyoki bito hitori sono me ushi 
no bai wo kaki atsumete, kore wo ei 
no soto no kiyoki tokoro ni takuwae 
okubeshi ; kore Isuraeru no hitobito no 
kwaishu no tame ni sonae okite, 
kegare wo kiyomuru mizu avo tsukuru- 
beki mono ni shite, tsumi wo kiyomuru 

10 mono ni ataru nari : sono me ushi no 
bai wo kaki atsumetaru mono wa sono 
koromo wo arobeshi, sono mi wa kure 
made kegaruru nari : Isuraeru no hito- 
bito to sono uchi ni yadoreru yoso- 
guni no bito to wa nagaku kore wo 

11 nori to subeki nari. Hito no shika- 
hane ni sawaru mono wa nanuka no 

12 aida kegaru: mikka me to, nanuka 
me ni kono bai mizu wo mote mi 
wo kiyomubeshi, shikaseba kiyoku 
naran : saredo moshi mikka me to, na- 
nuka me ni mi wo kiyomuru koto wo 18 sezaroba, kiyoku naraji. Oyoso shinin 
no sbikabano ni sawarite, mi wo kiyo- 
muru koto wo sezaru memo wa Iehoba 
no makuya wo kegasu nareba, Isurae- 
ru yori tatarubeshi : kegare wo kiyo- 
muru mizu wo sono mi ni sosogazaru 
. ni yorite, kij^oku narazu ; sono kegare 
i 14 nao mi ni aru nari. Temmaku ni bito 
! no shinuru koto aru toki ni ate-mochi- 
I yuru okite wa kore nari : sunawachi 
I subete sono temmaku ni iru mono, 
subete sono temmaku ni aru mono wa 
I 15 nanuka no aida kegarubesbi. Oyoso 
j futa wo tori banasbite, OAvazarishi 
tokoro no utsuwa Ava mina kegaru. 

16 Oyoso tsurugi nite korosaretaru mono, 
mata wa shikabane, mata wa hito no 
bone, mata wa haka nado ni no no 
omote nite sawaru mono wa mina 

17 nanuka no aida kegarubesbi. Kegare- 
taru mono aru toki wa, kano tsumi wo 
kiyomuru mono taru yakeru me iTshi 
no bai wo turite, utsuwa ni ire, ikeru 

18 mizu wo kore ni kuwobeshi : sbika- 
sbite mi no kiyoki bito hitori hisopu 
wo torite, sono mizu ni bitashi, kore 
wo sono temmaku to, moromoro no 
utsuwa, oyobi soko ni i-awasetaru hito- 
bito ni sosogubeku, mata wa hone, 
aruiwa korosareshi mono, aruiwa shi- 
nitaru mono, aruiwa haka nado ni 

19 sawareru mono ni sosogubeshi : suna- 
wachi mi no kiyoki bito mikka me to, 
nanuka me ni sono kegaretaru mono ni 
kore wo sosogubeshi : sbikasbite nanu- 
ka me ni wa sono bito mizukara mi 
wo kiyomuru koto wo nashi ; sono ko- 
romo wo arai, mizu ni mi avo sosogu- 
beshi, shikaseba kure ni oyobite kiyoku 

20 narubeshi. Saredo kegarete mi wo 
kiyomuru koto wo sezaru hito Ava, 
Iehoba no kiyoki tokoro aa'o kegasu ga 
yue ni, sono mi aa-r kAA'aishu no uchi 
yori tatarubeshi : kegare avo kiyomuru 
mizu AA'O mi ni sosogazaru ni yorite ; 
sono hito Ava kiyoku narazaru nari. 

21 Karera mata nagaku kore aa'o nori to 
subeshi : sunaAA'achi kegare avo kiyo- 
muru mizu AA'O hito ni sosogeru mono 
Ava, sono koromo aa'o arobeshi ; mata 
kegare aa'o kiyomuru mizu ni saAA-areru 
mono mo kure made kegarubesbi. Numbers. ! 20. 23. MINSU KIRYAKU. 167 22 Subete kegaretaru hito no sawareru 
mono wa kegarubeshi ; mata kore ni 
sawaru hito mo kure made kegaru- 
beshi. 

20 Kakntf Isnraeru no hitobito no zen- 
kwai.shu shogwatsu ni oyobite, Chin no 
areno ni itareri : shikashite tami niina 
Kadeshi ni todomarikern ga ; Miriamu 
soko nite shinitareba, kore wo soko ni 

2 homiirinu. Sono koro kwaishii mizu 
wo eziU'u ni yorite ; ai atsumaiite Mose 

3 to Aron ni semareri. Siinawachi tami 
Mose to arasoi, iikeru wa, Saki ni 
warera no kyodaitachi ga Iehoba no 
mae ni shinitaru toki ni, warera mo 

4 shinitaraba yokarishi mono wo ! Nan- 
jira nani tote Iehoba no kwaishu 
wo kono areno ni michibiki nobori- 
te, warera to warera no kachiku 
wo koko ni shinashimen to sum ya ? 

6 Naujira nanzo warera wo Ejiputo yori 
noborashimete, kono ashiki tokoro ni 
miphibiki irishi ya? koko ni wa tane 
wo makubeki tokoro naku, ichijiku mo 
naku, budo mo naku, zakuro mo naku; 

6 mata nomubeki mizu mo nashi. Koko 
ni oite Mose to Ai'on wa kwaishu no 
mae wo sari, shiikwai no makuya no 
kado ni itarite, hirefushikeru ni ; Iehoba 

7 no eikwo karera ni araware, Iehoba mae ni, ware no kiyoki wo arwaasaza- 
rishi ni yorite, kono kwaishu wo waga 
kore ni ataeshi chi ni michibiki iru 

13 koto wo eji to. Kore wo Meriba (ara- 
soi) no mizu to yoberi; Isnraeru no 
hitobito kore ga tame ni Iehoba ni 
mukaite arasoitarishikaba, Iehoba tsui 
ni sono kiyt)ki koto wo arawashi tamae- 
ri. 

14 Koko ni Mose Kadeshi yori tsukai wo 
Edomu no o ni tsukawashite iikeru 
wa, Xanji no kyodai Isnraeru kaku iu, 
Nanji wa warera ga aishi moromoro 

15 no kannan wo shiru: somosomo warera 
no senzotachi Ejiputo ni kudari yukite, 
warera toshi hisashiku Ejiputo ni sumi 
orishi ga; Ejiputubito warera to warera 
no senzotachi wo nayaniashitareba : 

16 warera Iehoba ni yobawarikeru ni, 
Iehoba warera no koe wo kiki tamai, 
hitori no ten no tsukai wo tsukawashite, 
warera wo Ejiputo yori michibiki idashi 
tamaeri: miyo, warera ima wa nanji 
no sakai no hate ni aru Kadeshi no 

17 machi ni oru nari : negawaku wa ware- 
ra wo shite nanji no kuni wo torashi- 
meyo : warera wa hatake wo mo, budo- 
batake avo mo toraji, mata ido no mizu 
Avo mo nomaji: warera wa tada o no 
niichi wo tori, nanji no sakai wo izuru 
made wa migi ni mo hidari ni mo 8 Mose ni tsugete ii tamawaku, Manji : 18 magaraji. Edomu Mose ni iikeru wa, tsue wo tori, nanji no kyodai Aron to 
tomo ni kwaishu wo atsume, sono me 
no mae nite nanjira iwa ni meizeyo, 
iwa sono naka yori mizu wo idasan; 
nanji kaku iwa yori mizu wo idashite, 
kwaishii to sono kemononi nomashimu- 
9 beshi to. Mose simawachi sono meize- 
rareshi gotoku, Iehoba no mae yori 

10 tsue wo tori, Aron to tomo ni kwaishu 
wo iwa no mae ni atsumete, kore ni 
iikeru wa, Xanjira somuku monodomo 
yo, kike ; warera mizu wo shite kono 
iwa yori nanjira no tame ni ideshimen 

11 ka to. Mose sono te wo age, tsue avo 
mote iwa wo futa tabi uchikeru ni : 
mizu oku waki idetareba, kwaishu to 

12 sono kemono tomo ni nomeri. Toki 
ni Iehoba Mose to Ai-on ni ii tamaikeru 
wa, Xanjira \\a ware wo shinzezu 
shite, Isuraeru no hitobito no me no Nanji ware no uchi avo torubekarazu, 
osoraku wa AA^are idete tsurugi avo mote 

19 nanji ni mukaAvan. Isuraeru no hito- 
bito Edomu ni iu, Warera Ava oji avo 
toran; moshi AA'arera to AA'arera no 
kemono nanji no mizu avo nomu koto 
araba, sono atai avo harobeshi: Avare 
wa kachi nite torn nomi nareba, nani- 

20 goto ni mo arazaru nari to. Shikaru 
ni Edomu wa, Nanji torubekarazu to 
iite, amata no gunshu avo hikiite ide, 
6i nam chikara aa^o mote, kore ni 

21 mukaeri. Edomu kaku Isuraeru ni 
sono sakai no uchi avo torn koto avo 
yurusazarikereba, Isuraeru Ava hoka ni 
mukaite sareri. 

22 Kakute Isuraeru no hitobito no kAvai- 
shu mina Kadeshi yori susumite : Horn 

23 Zan ni itareri. Iehoba Edomu no 
kuni no sakai naru Horu Zan nite. Numbers. 168 MINSU KIRYAKU. 20. 23. Mose to Aron ni tsugete ii tama- 

24 waku. Aron wa sono shinitaru tami 
ni tsuranaran : Isuraeru no hitoln- 
to ni waga ataeshi chi ni, kare wa 
iru koto wo ezarubeshi; kore Merilia 
no mizu no am tokoro nite, nanjira 
Wiiga kotoba ni soniukitareba nari. 

25 Nanji Aron to sono ko Ereazaru wo 
hiki tsurete, Horn Zan ni nobori : 

26 Aron ni sono koromo wo nugasete, 
kore wo sono ko Ereazaru ni kiseyo : 
Aron wa soko ni shinite, sono tanii ni 

27 tsuranarubeshi to. Mose sunawacbi 
Iehoba no meiji tamaeru gotoku nashi: 
ai tsuredacbite zcnkwaisbu no me no 

28 mae nite, Horn Zan ni noboreri, Sbi- 
kashite Mose wa Aron ni sono koroino 
wo nugasete, kore wo sono ko Ereaza- 
ru ni kisetari ; Aron wa soko nite 
yania no itadaki ni shineri : kakute 
Mose to Ereazaru yama yori kudari- 10 

29 keru ga, kwaisbu mina Aron no shini- 11 
taru wo mite, san jii nichi no aida 
nageki wo naseri, Isuraeru no ie mina 
sbika seri. 

21 Koko ni Minami no kata ni sumeru 12 
Kananbito Arade 6 to iu mono, Isurae- 
n; ga kanja no michi yori sbite kitaru j 13 
to iu wo kiki ; Isuraeru wo seme ucbi- I 
te, sono uchi no su nin wo toriko ni j 

2 seri. Koko ni oite Isuraeru seigwan 
wo Iehoba ni tatete iu, Nanji moshi 
kono tami wo waga te ni watashi 14 
tamawaba, ware sono machimachi wo 

3 kotogotoku borobosan to. Iehoba 
sunawacbi Isuraeru no kotoba wo kiki 
irete, Kananbito wo watashi tamaike- 15 
reba ; kore to sono macbimachi wo 
kotogotoku boroboseri : koko wo mote 
sono tokoro no na wo Horuma (boro- 16 
boshi) to yobi nashitari. 

4 Tami wa Horn Zan yori susumi yuki, 
Kokai no micbi yori sbite Edomu wo 
meguri tor an to seshi ga, sono micbi ! 17 
no tame ni tami kokoro wo kurusbime- 

5 tari. Sunawacbi tami Kami to Mose 
2ii mukaite tsubuyakikeru wa, Nanjira 
nanzo warera wo Ejiputo yori micbi- 18 
biki noborite, areno ni shinasbimen to 
suru ya? koko ni wa kuimono mo 
naku, mata mizu mo nashi : warera 
wa kono ashiki kuimono wo koko- ro ni itou nari to. Koko wo mote 
Iehoba hi no hebi wo tami no ucbi ni 
tsukawashite, tami wo kamashimc 
tauiaikereba ; Isuraeru no tami no ucbi 
sbinuru mono okariki. Kore ni yorite 
tami Mose ni itarite iikeru wa, Ware- 
ra Iehoba to, nanji ni mukaite tsubu- 
yakite, tsumi wo etari ; kou, nanji 
Iehoba ni inorite, hebi wo warera yori 
tori banasashimeyo to. Mose sunawa- 
cbi tami no tame ni inorikereba ; Ieho- 
ba Mose ni ii tamaikeru wa, Nanji hebi 
wo tsukurite, kore wo sao no ue ni 
nose okubeshi : subete kamaretaru 
mono wa, kore wo aogi minaba ikube- 
shi. ]\Iose sunawacbi akagane wo 
mote hito suji no hebi wo tsukuri, kore 
wo sao no ue ni nose okeri ; subete 
hebi ni kamaretaru mono, sono aka- 
gane no hebi wo aogi mireba ikitari. 
Isuraeru no hitobito michi ni susumite, 
Obote ni ei wo hari ; mata Obote 
yori susumi yuki Moabu no higashi 
no kata ni wataru tokoro no .areno 
ni oite le-abarimu ni ei wo ha- 
reri : mata soko yori susumi yukite, 
Zerede no tani ni ei wo hari : 
soko yori susumi yukite, Arunon no 
kanata ni ei wo hareri : Arunon wa 
Amori no sakai yori idete, areno ni na- 
garuru mono nite, Moabu to Amori no 
aida ni arite Moabu no sakai wo nasu 
nari. Yue ni Iehoba no Ikusa no fumi 
ni ieru ari, iwaku : 

Supa no Wahebu, 

Arunon no kawa, 

Kawa no nagare, sunawacbi Aru no 
machi ni ochi kudari, 

Moabu no sakai ni yoru mono to. 
Karerasoko yori Beeru (ido) ni itareri : 
Iehoba ga Mose ni mukaite, Nanji tami 
wo atsumeyo, ware kore ni mizu wo 
ataeu to ii tamaishi wa kono ido nariki. 
Toki ni Isuraeru kono uta wo utaeri, 
iwaku : 

Ido no mizu yo, waki agare ; nanji- 
ra kore ga tame ni utaeyo : 

Kono ido wa shaku to tsue to wo 
mote, 

Tsukasatachi kore wo hori, 

Tami no kimitachi kore wo borer i 
to. Numbers. 22. 5. MINSU KIRYAKU. 169 Kakute areno yori Mattana ni itari : 
19 Mattana yori Naharieru ni itari : Naha- 
rieru yori Bamote ni itari : Bamote 
yori Moabu no no ni am tani ui yuki, 
areno ui tai sum Pisuga no itaclaki ni 
itareri. 

21 Kakute Isuraeru tsukai wo Amoribito 
uo o Shihou ui tsukawashite iwashi- 

22 uiekeru wa, Ware wo sbite nanji no 
kuni wo torashimeyo : warera wa 
tahata ni mo, budobatake ui mo iraji ; 
mata ido no mizu wo mo uomaji : 
warera wa nanji no sakai wo izura 
made wa, tada o no michi wo torite 

23 yukan uomi to. Shikaru ui Shihon wa 
Isuraeru ni ouore no sakai no uchi wo 
torn koto wo yurusazariki : shikashite 
Shihon sono tami wo kotogotoku atsu- 
me, areno ni idete, Isuraeru wo semen 
to shi, Yahazu ni kitarite, Isuraeru to 

24 tatakaikem ga ; Isuraeru yaiba wo 
mote, kore wo uchi yaburi, sono chi wo 
Ai'unon yori Yaboku made ubai tori, 
Ammon no hitobito ni made itareri : 
Ammon no hitobito no sakai wa kengo 

25 nariki. Isuraeru kaku sono machi- 
machi wo kotogotoku toreii : shikashite 
Isuraeru wa Amoribito no subete no 
maehimachi ni sumi, Heshibou to sore 
ni tsukem subete no muramura ni om. 

26 Heshibon wa Amoribito no o Shihon 
no miyako nari : Shihon wa katsute 
Moabu no saki no o to tatakaite, kare 
no chi wo Arunon made, kotogotoku 

27 sono te yori ubai torishi nari. Yue ni 
uta wo mote iem ari, iwaku : 

Nanjira Heshibon ni kitare, 
Shihon no miyako wo kizuki tate- 
yo: 

28 Heshibon j-ori hi ide, 

Shihon no miyako yori bono idete; 
Moabu no Am wo yuki tsukushi, 
Arunon no hotori no takami wo 

shimuru kimitachi wo horobo- 

seri. 

29 Moabu yo, nanji wa wazawai nam 

kaua ! 
Kemoshi no tami yo, uanji wa ho- 

robosaru : 
Sono nanshi wa nige hashiri, 
Sono nyoshi wa Amoribito no o 

Shihon ni Toraeramm nari. 

30 Warera wa karera wo uchi taoshi ; 

Heshibon wo horoboshite, Debon 

ni oyobi, 
Kore- wo arashite mata Nopa ni 

oyobi, 
Medeba ni itam. 

31 Kaku Isuraeru no hitobito wa Amori- 

32 bito no chi ni sumitarishi ga ; Mose 
mata hito wo tsukawashite, Yazem wo 
ukagawashime, tsui ni sono muramura 
wo torite, soko ni orishi Amoribito wo 

33 oi idashi ; megurite Bashan no michi 
ni ilobori yukikem ni : Bashau no o 
Ogu sono tami wo kotogotoku hiki- 
ite ide, kore wo mukaete Ederei 

34 ni tatakawan to su. Iehoba Mose 
ni ii tamaikeru wa, Kare wo oso- 
mru nakare : ware kare to, sono tami 
to, sono chi wo kotogotoku nanji 
no te ni watasu ; nanji Heshibon ni 
sumi orishi Amoribito no o Shihon ni 
nashitam gotoku ni, kare ni mo nasu- 

35 beshi to. Koko ni oite kare to, sono 
ko to, sono tami wo kotogotoku uchi 
koroshi, hitori mo iki nokom mono 
naki ni itarashimete ; kore ga chi wo 

22ubaitari. Kakute Isuraeru no hitobito 
mata michi ni susumite, Moabu no hira- 
no ni ei wo hareri: koko wa Yorudan 
no konata ni shite leriko ni mukau. 

2 Chipporu no ko Baraku Ava Isuraeru 
ga subete Amoribito ni nashitam toko- 

3 ro wo mitari. Koko ni oite Moabubito 
oi ni Isuraeru no tami wo osoru; kore 
sono kazu oki ni yorite nari : Moabu- 
bito kaku Isuraeru no hitobito no tame 

4 ni kokoro wo nayamashitareba ; suna- 
wachi Midean no toshiyoritachi ni iu, 
Kono gunshii wa ushi ga no no kusa 
wo name kurau gotoku ni, warera no 
mawari no mono wo kotogotoku name 
kurawan to su to. Kono toki ni wa 
Chipporu no ko Baraku Moabubito no 

5 tari. Kare sunawachi tsukai wo 
Petom ni tsukawashite, Beoru no ko 
Baramu wo manekashimen to su ; Peto- 
m wa Baramu no kuni ni arite, Kawa 
no hotori ni tateri : sono kore wo 
manekashimum kotoba ni iwaku, Koko 
ui Ejiputo yori ide kishi tami ari : chi 
no omote wo ote, ware no mae ni oru : 22 NUMBEKS. 170 MINSU KIRYAKU. 22. 6. 6 sareba, kou, nanji ima kitarite, waga 
tame ni koiio tami wo noroe ; karera 
wa ware yori mo tsuyokereba nari : 
shikaseba ware kore wo iichi yaburite, 
waga knni yori kore wo oi harau wo 
uru koto mo aran : sowa nanji ga shu- 
ku sum mono wa saiwai wo e, nanji 
ga norou mono wa wazawai wo iiku to 

7 ware shireba nari to. Moabu no to- 
shiyoritacbi to Mideau no tosbiyori- 
tachi sunawachi uranai no reimotsu 
wo te ni torite ide tachi ; Baramu ni 
itarite, Baraku no kotoba wo kore ni 

8 tsugetareba ; Baramu karera ni iu, 
Koyoi wa koko ni yadore, Iehoba no 
ware ni tsuguru tokoro ni shitagaite, 
nanjira ni kotae wo nasubesbi to : koko 
wo mote Moabu no tsukasatacbi Bara- 

9 mu no moto ni oru. Toki ni Kami 
Baramu ni nozomite ii tamaAvaku, 
Nanji no moto ni oru kono bitol)ito wa 

10 nani mono naru ya ? Baramu Kami ni 
iikeru wa, Moabu no 6 Cbipporu no 
ko, Baraku ware ni ii tsukawasbikera- 

11 ku, Koko ni Ejiputo yori ide kitarisbi 
tami arite, chi no omote wo ou ; kou, 
ima kitarite waga tame ni kore wo 
noroe ; sbikaseba ware kore ni tatakai 
kachite, kore wo oi harau wo uru koto 

12 mo aran to. Kami Baramu ni ii tamai- 
keru wa, Nanji karera to tomo ni yuku- 
bekarazu ; mata kono tami wo noro- 
bekarazu : kore wa megumaruru mono 

13 taru nari. Koko ni oite Baramu asa 
okite, Baraku no tsukasatacbi ni iikeru 
wa, Nanjira kuni ni kaereyo ; Iehoba 
waga nanjira to tomo ni yuku koto wo 

14 yurusazaru nari to. Moabu no tsuka- 
satacbi sunawacbi tachi agarite, Baraku 
no moto ni itari, Baramu wa warera to 
tomo ni kitaru koto wo gaenzezu to tsu- 

15 getareba ; Baraku mata saki no mono yo- 
ri mo totoki tsukasatachi wo, saki yori 

16 mo oku tsukawaseri. Karera Baramu ni 
itarite, kore ni iikerii wa, Cbipporu no 
ko Baraku kaku iu, Negawaku wa nan- 
ji nani no sawari wo mo kaerimizu 

17 shite, ware ni kitare : ware nanji wo 
shite hanahada oi naru homare wo esa- 
sen; nanji ga ware ni iu tokoro wa su- 
bete ware kore wo nasubesbi : sareba 
negawaku wa kitarite, waga tame ni 18 kono tami wo noroe. Baramu kotaete, 
Baraku no shimobedomo ni iikeru wa, 
Tatoi Baraku sono ie ni mitsuru hodo 
no kingin wo ware ni atoru tomo, wa- 
re wa koto no daisho wo iwazu, waga 
Kami Ieboba no kotoba wo koete wa, 

19 nani wo mo nasu koto wo ezu. Sare- 
ba, kou, nanjira mo koyoi koko ni ya- 
dori, ware wo shite Iehoba no futa 
tabi ware ni nani to ii tamau ka wo 

20 shirashimeyo to. Yo ni irite Kami 
Baramu ni nozomite, kore ni ii tamai- 
keru wa, Kono bitobito nanji wo ma- 
neki ni kitaritareba, tachi agarite, kore 
to tomo ni yuke ; tadashi nanji wa 
waga nanji ni tsuguru kotoba nomi wo 

21 ()konol)esbi. Baranni akuru asa oki 
agari, sono roba ni kura okite, Moabu 
no tsukasatachi to tomo ni ynkeri. 

22 Shikaru ni Iehoba kare no yukitaru ni 
yorite, ikari wo basshi tamaikereba ; 
Iehoba no tsukai kare ni teki sen 
tote, michi ni tateri. Kare wa roba 
ni nori, sono shimobe futari wa kore 

28 to tomo ni arishi ga, roba Iehoba no 
tsukai ga tsurugi wo te ni nuki mo- 
chite, michi ni tateru wo mi : roba 
michi yori mi wo megurashite, hatake 
ni irikereba ; Baramu roba wo ucbite, 

24 michi ni kaesan to seshi ni ; Iehoba no 
tsukai mata budobatake no michi ni 
tateri, soko ni wa kcmata ni mo ishigaki 

25 ari : kanata ni mo ishigaki ari. Roba 
Iehoba no tsukai wo mi, ishigaki ni 
suri yorite, Baramu no ashi wo ishi- 
gaki ni suri yosetareba ; Baramu mata 

26 kore wo uteri. Shikaru ni Iehoba no 
tsukai mata susumi yorite, semaki to- 
koro ni tachikeru ga, soko ni wa migi 
ni mo, hidari ni mo, magaru michi ara- 

27 zarishikaba ; roba Iehoba no tsukai wo 
mite, Baramu no shita ni fushitari : 
koko ni oite Baramu ikari wo basshi, 
tsue wo mote roba wo uchikeru ni ; 

28 Iehoba roba no kuchi wo hiraki tamai- 
tareba, roba Baramu ni mukaite iu, 
Ware nanji ni nani wo naseba zo, 
nanji kaku mi tabi ware wo utsu ya ? 

29 Baramu roba ni iu, Nanji ware wo 
anadoru ga yue nari : waga te ni tsu- 
rugi araba, ima nanji wo korosan mono 

30 wo. Roba mata Baramu ni iikeru wa, Numbers. 23. 9. MINSU KIEYAKU. 171 Ware wa uanji no mono to narite yori 
konnichi ni itaru made, nanji ga tsune 
ui noru tokoro no roba narazu ya ? 
■ware tsune ui kaku no gotoku nauji ni 
nashitaru ya to. Baramn kotaete, Ina 

31 to iu. Toki ni Iehoba Baramu no me 
wo hiraki tamaikereba, kare Iehoba 
no tsukai no michi ni tachite, tsu- 
rugi wo te ni nuki moteru wo mi : 
mi wo kagamete hirefushitaru ni ; 

32 Iehoba no tsukai kore ni iu, Nanji 
nani tote kaku mi tabi nanji no roba 
wo utsu ya? ware nanji no michi no 
tadachi ni horobi ni itaru mono naru 
wo mite, nanji ni teki sen tote ide 

33 kitareri : roba wa ware wo mite, kaivu 
mi tabi mi wo megurashite, ware wo 
saketaru nari : kore moshi mi wo 
megurashite ware wo sakezuba, ware 
sude ni nanji wo koroshite, kore wo 

34 ikashi okishi naran. Baramu Iehoba 
no tsukai ni iikeru wa. Ware tsumi wo 
etari ; ware wa nanji ga ware ui teki 
sen tote, michi ni tateru wo shirazari- 
shi nari : nanji moshi kore wo ashishi 

35 to seba, ware wa kaerubeshi. Iehoba 
no tsukai Baramu ni iikeru wa, Kono 
hitobito to tomo ni yiike, tadashi nanji 
wa waga nanji ni tsuguru kotoba nomi 
wo nobubeshi to. Baramu sunawachi 
Baraku no tsukasatachi to tomo ni 

36 yukeri. Sate mata Baraku wa Bara- 
mu no kitaru wo kikite, Moabu no 
sakai no hate ni nagaruru Ai'unon no 
hotori no Machi made ide yukite, kore 

37 wo mukau. Baraku sunawachi Bara- 
mu ni iikeru wa. Ware kotosara ni 
hito wo tsukawashite, nanji wo mane- 
kishi ni arazu ya ? nanji nani yue 
waga moto ni kitarazarishi ya ? ware 
ani nanji ni homare wo esasuru koto 

88 wo ezaran ya ? Baramu Baraku ni ii- 
keru wa, Miyo, ware tsui ni nanji no 
moto ni kitareri : saredo ima wa ware 
nanigoto wo mo mizukara iu wo en 
ya ? ware wa tada Kami no waga kuchi 
ni sazukuru kotoba wo noben nomi to. 

39 Kakute Baramu wa Baraku to tomo ni 

}mkite, Kiriate-hozote ni itarishi ga; 

j 40 Baraku ushi to hitsuji wo hofurite, 

Baramu oyobi kore to tomo naru tsu- 

41 kasatachi ni okureri. Shikashite sono aknru asa ni itari, Baraku wa Baramu 
wo tomonai, kore wo tazusaete Baaru 
no takaki tokoro ni nobori, Isuraeru 
no tami no hashi wo nozomashimu. 
23 Baramu Baraku ni iikeru wa, Waga 
tame ni koko ni nanatsu uo dan wo 
kizuki, koko ni nanatsu no o ushi to, 
nanatsu no o hitsuji wo sonaeyo to. 

2 Baraku sunawachi Baramu no ieru 
gotoku nashi ; Baraku to Baramu sono 
dan goto ni o ushi hitotsu to, o hitsuji 

3 hitotsu wo sasagetari. Shikashite Ba- 
ramu wa Baraku ni mukai, Nanji wa 
hansai no katawara ni tachi ore, ware 
wa yukan to su ; Iehoba aruiwa ware ni 
k itari nozomi tamawan : sono ware ni 
shimeshi tamau tokoro no koto wa 
subete kore wo nanji ni tsugen to iite, 
hitotsu no takami ni noboritaru ni, 

4 Kami Baramu ni nozomi tamaikereba ; 
Baramu kore ni iikeru wa, Ware wa 
nanatsu no dan wo moke, sono dan 
goto ni ushi hitotsu to, o hitsuji 

5 hitotsu wo sasagetari to. Iehoba 
Baramu no kuchi ni kotoba wo sazu- 
kete, ii tamawaku, Nanji Baraku no 

6 moto ni kaerite, kaku iubeshi to. Kare 
sunawachi Baraku no moto ni itaru ni, 
Baraku wa Moabu no subete no tsuka- 
satachi to tomo ni hansai no katawara 

7 ni tachi orii. Baramu sunawachi kono 
uta wo nobete iwaku, 

Moabu no o Baraku Suria yori ware 

wo maueki yose, 
Higashi no kuni no yama yori ware 

wo maueki yosete iu : 
Kitarite, waga tame ni Yakobu wo 

noroe, 
Kitarite, waga tame ni Isuraeru wo 

inore to. 

8 Kami no norowazaru mono wo, 

ware ikade norou koto wo en 
ya? 
Iehoba no inorazaru mono wo, 
ware ikade inoru koto wo en ya? 

9 Iwa no itadaki yori ware kore 

wo mi, 
Oka no ue yori ware kore wo nozo- 

mu : 
Kono tami wa hitori hanarete oran, 
Yorozu no tami no uchi ni narabu 

koto uakaran. Numbers. 172 MINSU KIRYAKU. 23. 10. 10 Tare ka Yakobu no cliiri wo kazoe 

en ya ? 
Isuraeru uo yotsu hitotsu wo kazd- 

ru koto wo yoku sen ja ? 
Negawakn wa tadashiki hito uo 

gotokn ni ware shinan : 
Negawaku wa waga owari kore ga 

owari ni hitoshikare ! 

11 Koko ni oite Baraku Baramu ni iikeru 
wa, Nanji ware ni nani wo nasu ya ? 
ware wa waga teki wo norowashimen 
tote, nanji wo tsure kitarishi narn ni, 
nanji wa kaette mattaku Uore wo shuku 

12 seri. Baramn kotaete iikerix wa. Ware 
wa tsutsushimite Iehoba no waga kuchi 
ni sazukurii koto nomi wo nobubeki ni 

13 arazu ya ? Barakii kore ni iikeru wa, 
Kou, nanji ware to tomo ni hoka no 
tokoro ni kitarite, soko yori karera wo 
miyo ; nanji tacla karera no hashi nomi 
Avo min, karera wo mattaku wa miru 
koto wo ezarubeshi : kou, soko nite 
waga tame ni karera avo noroe to. 

14 Yagate kore wo michibikite, Pisuga no 
itadaki naru monomi no bara ni itari, 
nanatsu no dan wo kizukite, dan goto 
ni ushi hitotsu to, o hitsuji hitotsu 

15 wo sasagetari. Toki ni Baramu Baraku 
ni iikeru wa, Nanji koko nite hansai no 
katawara ni tachi ore : ware mata mo 
yukite ai mamiyuru koto wo sen to. 

16 Iehoba mata Baramu ni nozomite ko- 
toba wo sono kuchi ni sazuke, Nanji 
Baraku no moto ni kaerite kaku ie to 

17 notamaikereba ; kare Baraku no moto 
ni kaerikeru ni Baraku wa hansai no 
katawara ni tachi ori, Moabu no tsu- 
kasatachi kore to tomo ni orishi ga ; 
Baraku sunawachi Baramu ni mukai, 
Iehoba nani to iishi ya to toikereba ; 

18 Baramu mata kono uta wo nobetari, 
iwaku, 

Baraku yo, tachite, kike ; 
Chipporu no ko yo, ware ni mimi 
wo katamukeyo : 

19 Kami wa hito no gotoku, itsuwaru 

koto nashi ; 
Mata hito no ko no gotoku, kuyuru 

koto arazu : 
Sono iu tokoro wa kore wo okona- 

wazaran ya ? 
Sono kataru tokoro wa kore wo nashi togezaran ya ? 

20 Ware wa kore ga tame ni saiwai 

wo inore to no ose wo uku : 
Sude ni kore ni saiwai wo tamaeba, 
ware kore wo koru ataAvazaru 
nari. 

21 Iehoba Yakobu no uchi ni ashiki 

koto aru wo mizu, 
Isuraeru no uchi ni uree aru wo 

mizu : 
Sono Kami Iehoba kore to tomo 
_ ni imashi, 
O wo yorokobite yobawaru koe 

sono naka ni ari. 

22 Kami karera wo Ejiputo yori mi- 

chibiki idashi tamau ; 
Isuraeru Ava tsuyoki koto no-ushi 
no gotoshi. 

23 Yakobu ni wa uiajutsu nashi, 
Isuraeru ni A\'a uranai arazu : 
Kami Ava sono nasu tokoro avo, 
Sono toki ni Yakobu ni tsuge, 
Isuraeru ni shimeshi tamau nari ! 

24 Miyo, kono tami wa me jishi no 

gotoku ni tachi agari, 
jishi no gotoku ni mi avo okosan : 
Kore Ava sono tsukami etaru mono 

AA'o kurai, 
Sono koroshishi mono no chi aa'o 

uomade Ava fusu koto aa^o seji. 

25 Koko ni oite Baraku Ava Baramu ni 
mukai, Nanji karera avo norou koto 
wo mo, shuku suru koto avo mo suru 

26 nakare to iikeru ni ; Baramu kotaete, 
Baraku ni iu. Ware Ava Iehoba no no- 
tamau koto Ava subete kore avo nasa- 
zaru AVO ezu to nanji ni tsuge okishi ni 

27 arazu ya to. Baraku mata Baramu ni 
iikeru Ava, Kou, kitare, Avare nanji avo 
hoka no tokoro ni michibiki yukan ; 
Kami aruiwa nanji ga soko yori karera 
AVO Avaga tame ni norou koto avo yoshi to 

28 sen to. Baraku sunaAvachi Baramu avo 
michibikite, areno ni tai suru Peoru no 

29 itadaki ni itaru ui ; Baramu Baraku ni 
iikeru Ava, Waga tame ni nanatsu no 
dau AVO koko ni kizuki, o ushi nanatsu, o 
hitsuji nanatsu avo koko ni sonaeyo to. 

30 Baraku sunaAvachi Baramu no ieru go- 
toku nashi, sono dan goto ni o ushi hito- 
tsu, to hitsuji hitotsu avo sasagetari. 

24Baramu Ava Isuraeru avo shuku suru Numbers. 24. 19. MINSU KIRYAKU. 173 koto no Iehoba. no kokoro ni kanan wo 
mitai'eba, ko tabi wa mae no gotoku ui 
yukite, hojutsu wo motomuru koto wo 
sezu, sono kao avo areno ni mukete ori. 

2 Baramu me wo agete Isuraeru no sono 
wakare ni shitagaite oru avo mitari ; 
toki ni Kami no mitama kare ni nozo- 

3 mikcreba ; kare snnawachi kono uta 
wo nobete iwakii, 

Beoru no ko Barami; in, 
Me no hirakitaru hito iu : 

4 Kami no kotoba wo kikishi mono, 
Atawazaru naki Mono wo maboro- 

slii ni mishi mono, 
Taore fushite, sono me no hirake- 
taru mono iu : 

5 Yakobu yo, nanji no temmakn wa 

uruwashiki kana ! 
Isuraeru yo, nanji no sumai wa 
uruwashiki kana ! 

6 Kore wa tanidani no gotoku ni 

shiki tsurane, 
Kawabe no sono no gotoku, 
Iehoba no ueshijinkoju no gotoku, 
Mizu no hotori no kohaku no go- 

toshi. 

7 Sono oke yori wa mizu afureu, 
Sono tane wa mizu no hotori ni 

sodatan, 
Sono wa Agagu yori mo takaku 

uari, 
Sono kuni wa furui ok(jran. 

8 Kami kore wo Ejiputo yori michi- 

biki idaseri ; 
Kore wa tsuyoki koto uo-ushi no 

gotoku : 
Sono ata naru kuniguni no tami 

wo nomi tsukushi, 
Sono hone wo kudaki, 
Ya wo mote kore wo tsuki tosau. 

9 Kore wa o jishi no gotoku ni, mi 

wo kagame, 
Me jishi no gotoku ni fusu ; tare ka 

aete kore avo okosan ya ? 
Xanji wo shuku sum mono wa 

saiwai wo e, 
Nanji wo norou mono wa wazawai 
AVO komurubeshi. 
10 Koko ni oite Baraku Ava Baramu ni 
mukaite ikari avo hasshi, sono te avo 
uchi naraseri : shikashite Baraku Ba- 
ramu ni iikeru Ava, Ware Ava nanji avo shite Avaga teki avo noroAvashimen tote 
nanji avo manekitaru ni, nanji Ava kaet- 
to kaku mi tabi made mo karera aa'O 

11 oi ui shuku shitari. Sareba nanji ima 
nanji no tokoro ni hashiri yukc : Avare 
AA^a nanji ni oi naru homare avo esasen 
to omoitaredo ; Iehoba nanji avo todo- 
mete homare avo urn ni itarazarashimu. 

12 Baramu Baraku ni iikeru Ava, Ware 
Ava nanji ga Avare ni tsukaAvashishi 
tsukaitachi ni tsugete iAvazarishi ya ? 

13 Tatoi Baraku sono ie ni mitsuru hodo 
no kingin wo Avare ni atoru tomo, Avare 
A\'a Iehoba no kotoba avo koete, onore 
no kokoro no mama ni yoki mo ashiki 
mo nasu koto aa'o ezu ; Avare Ava Iehoba 
no notamau koto nomi avo iubeshi to. 

14 Ima Avare Ava Avaga tami ni kaeru : 
sareba kitare, Avare kono tami ga 
nochi no hi ni nanji no tami ni nasan 
tokoro no koto avo nanji ni tsuge shi- 

15 rasen to. SunaAvaehi kono uta avo no- 
bete iAvaku, 

Beoru no ko Baramu iu, 
Me no hirakitaru hito iu : 

16 Kami no kotoba avo kikeru ari, 
Ito Takaki Mono avo shiru no chi- 

shiki ari, 
AtaAvazaru naki Mono avo maboro- 

shi ni mi, 
Taore fushite, sono me no hirake- 

taru mono iu : 

17 Ware kore avo min, saredo ima ni 

arazi; : 
Ware kore avo nozoman, saredo 

chikaku Ava arazu : 
Yakobu yori hitotsu no hoshi iden, 
Isuraeru yori hito suji no tsue 

okori, 
Moabu AVO konata yori kanata ui 

itaru made uchi yaburi, 
Mata saAvadatsu monodomo wo 

kotogotoku horobosubeshi. 

18 Sono teki naru Edomu Ava kore ga 

mochimono to nari, 
Seiru Ava kore ga mochimono to 

naran : 
Isuraeru Ava sakan ni narubeshi. 

19 Ken AA'o toru mono Yakobu yori 

ide, 
Nokoreru monodomo avo machi ! 
yori horoboshi tatan. NUMBEES. 174 MINSU KIRYAKU. -4 

24. 20. r™ 20 Baramu mata Amareku wo nozomi, 
kouo uta wo nobete iwakn, 

Amareku wa kunigiuii no nchi no 
iyasaki nam mono nari ; 

Sono owari ni wa horobi tayurn ni 
itaran. 

21 Mata Kenibito wo nozomi, kt)no uta wo 
nobete iwaku, 

Nanji no sumika wa kengo nari, 
Xanji wa iwa ni su wo tsukuru. 

22 Saredo Kain wa horobite, 

Tsui ni Assuria no tame ni torae 
utsusaren. 

23 Kare mata kono uta wo nobete iwaku, 

Aa, Kami kore wo nashi tamawan 
toki wa tare ka ikuru koto wo en ? 

24 Kittemu no kata yori fune kitarite, 
Assuria wo seme naj-amashi, Eberu 

wo seme nayamasubeshi, 
Shikasbite kore mo mata tsui ni 
horobi useu. 

25 Kakute Baramu wa tacbi agarite, ono- 
re no tokoro ni kaeri 3-ukinu: Barak u 
mo mata sari yukeri. 

25 Isuraeru wa Shittemu ni todomari 
ikeru ga, sono tami Moabu no onnado- 
mo to in wo okonau koto wo bajime- 

2 tari : sono onnadomo sono kamigami 
ui ikenie wo sasaguru toki ni tami wo 
manekeba ; tami wa yukite kurau koto 
wo nashi, katsu sono kamigami wo 

3 ogameri. Isuraeru kaku Baaru-peoru 
ni tsukikereba ; Isuraeru ni mukaite 

4 Iehoba ikari wo hassbi tamaeri. Iehoba 
sunawachi Mose ni tsugete ii tamawaku, 
Tami no kashira wo kotogotoku tsure 
kitari, Iehoba no tame ni kano mono- 
domo wo hi ni sarase, shikaseba Ie- 
hoba no hageshiki ikari Isuraeru 

5 wo hanaruru aran to. Koko ni oite 
Mose Isuraeru no sabakibitotachi ni 
mukai, Xanjira ono-ono sono haika no 
hitobito no Baaru-peoru ni tsukeru mo- 

6 no wo korose to ieri. Mose to Isura- 
eru no hitobito no zenkwaishii shukwai 
no makuya no Icado nite naki oru toki, 
hitori no Isuraerubito Midean no onna 
hitori wo tsure kitari, karera no me no 
mae nite sono kyodaitachi no uehi ni 

7 itareri. Saishi Aron no ko naru, Ere- 
azaru no ko, Pinehasu kore wo mi, kwaishu no uchi yori tachi agaritc, yari 

8 wo te ni tori; sono Isuraeru no hito no 
ato wo ote kore ga nej'a ni iri, Isuraeru 
no hito wo tsnki, mata sono onna no 
hara wo tsuki toshite fntari wo koro- 
seri. Koko ni oite ekibyo no Isuraeru 
no hitobito ni oyobu koto todomareri. 

9 Sono ekibyo nite shinitaru mono wa ni 
man shi sen nin nariki. 

10 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 

11 Saishi Aron no ko naru, Ereazaru no 
ko Pinehasu wa waga nesshin wo 
Isuraeru no hitobito no uchi ni arawa- 
shite, waga ikari wo sono uchi yori tori 
sari, ware wo shite nesshin wo mote 
Isuraeru no hitobito wo horoboshi 

12 tsukusu ni itarazarashimetari. Yue 
ni nanji ie, Ware kore ni heiwa no 

13 Avaga keiyaku wo sazuku : simawachi 
kare to sono nochi no shison, nagaku 
saishi no shoku wo ubeshi ; kowa kare 
sono Kami no tame ui nesshin ni shite, 
Isuraeru no hitobito no tame ni aganai 

14 wo nashitareba nari. Sono korosareshi 
Isuraerubito, sunawachi Midean no on- 
na to tomo ni korosareshi mono wa, 
sono na wo Jimuri to iite, Saru no ko 
ni shite, Shimeonbito no yakara no 

15 tsukasa no hitori nari. Mata sono 
korosareshi Alideanno onna wa, na wo 
Kozubi to iite, Zuru no musume nari ; 
Zuru Ava Midean no tami no yakara 
no kashira nari. 

16 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawalcu, 

17 Mideanbito ni semarite, kore wo ute: 

18 sowa karera hakarigoto wo mote nanji 
ni semari, Peoru no koto to sono shimai 
naru Midean no tsukasa no musume. 
sunawachi Peoru no tame ni ekibyO no 
okoreru hi ni korosareshi Kozubi no 
koto ni oite, nanjira wo madowashita- 
reba nari. 

26 Ekib^'o no nochi, Iehoba Mose to 
saishi Aron no ko Ereazaru ni tsugete 

2 ii tamawaku, Isuraeru no zenkwaishu 
no sosu wo sono fuso no ie ni shitagaite 
shirabe, Isuraeru no uchi oyoso ni 
jissai ijo ni shite, ikusa ni izuru ni 

3 tayuru mono wo kazoeyo to. Mose 
oyobi saishi Ereazaru sunawachi leriko 
ui tai shite Yorudan no hotori ni aru 
Moabu no hirano ni oite, karera ni M XUJIBEES. I 26. 35. MINSU KIRYAKU. 175 4 tsugete iikeru wa, Ejiputo no chi yori I 
icle kitareru Mose to Isuraerii no hito- | 
bito ni, Iehoba no uitMJi tamaeru goto- j 
ku, uanjira souo uchi no ni jissai ijo ; 21 
no mono wo kazoeyo to. 

5 Isuraeru no i;igo wa Ruben : Ruben no 
shison wa Henoku yori Henokuliito no 
yakara icle : Paru yori Parubito no yaka- 22 

G ra ide : Hezuron yori Hezuronbito no 
yakara ide : Karinui yori Karumibito no , 

7 yakara izu. Ruben no yakara wa kaku j 
no gotoku ni sbite, sono kazoerareshi : 23 
mono wa shi man san zen shichi hya- j 

8 ku san ju nin. Mata Paru no ko wa j 

9 Eriabu. Eriabu no ko wa Xemueru, I 24 

Datan, Abiramu. Kono Datan to i 

. . . 1 

Abn-amu wa kwaishii no uchi ni na ! 

aru mono nite, Kora no tomogara to j 25 

tomo ni Muse to Aron ni sakaraite, { 

Iehoba ni motorishi koto arisbi ga ; j 

10 chi souo kuchi wo hirakite, karera to 
Kora to wo nomi, sono tomogara ni 26 
hyaku go ju nin wa hi ni yakarete 
shini use ; hito no kagami to nareri. 

11 Tadashi Kora no kodomo wa shina- 
zariki. 

12 Shimeon no shison wa sono yakara ni j 27 
yoreba sa no gotoshi ; Nemueru yori 
wa Xemuerubito no yakara ide : Ya- 
min yori wa Yaminbito no yakara ide: 28 
Yak in yori wa Yakinbito no yakara 29 

13 ide: Zera yori wa Zerabito no yakara 
ide ; Hhauru yori wa Shaurubito no ya- 

14 kara izu. Shimeoulnto no yakara 
wa kaku no gotoku ni shite, sono 30 
kazoerareshi mono wa ni man ni sen 
ni hyaku nin. 

15 Gado no shison wa sono yakara ni 
yoreba sa no gotoshi : Zepon yori wa 31 
Zeponbito no yakara ide : Hagi yori 

wa Hagibito no yakara ide : Shuni yori 32 

16 wa Shunibito no yakara ide : Ozuni 
yori wa Ozunibito no yakara ide : Eri j 

17 yori wa Enbito no yakara ide : Arodo j 33 
yori wa Arodobito no yakara ide : 
Areri yori wa Ai-eribito no j'akara izu. 

18 Gado no yakara wa kaku no gotoku ni 34 
shite, sono kazoerareshi mono wa shi 
man go hyaku nin. 

19 Yuda no kodomo wa Eru to Onau : 
EriT to Onan wa Kanan no chi ni shini- 35 

20 tari. Yuda no shison wa sono yakara ni yoreba sa no gotoshi : Shira yori wa 
Shirabito no yakara ide : Perezu yori 
wa Perezubito no yakara ide : Zera 
yori wa Zerabito no j'akara izu. Pere- 
zu no shison wa sa no gotoshi : Hezu- 
ron yori wa Hezuronbito no yakara 
ide : Hamuru yori wa Hamurubito no 
yakara izu. Yuda no j'akara wa kaku 
no gotoku ni shite, sono kazoerareshi 
mono wa shichi man roku sen go hyaku 
niii. 

Issakaru no shison wa sono j'akara ni 
j'oreba sa no gotoshi : Tora j'ori wa 
Torabito no j'aliara ide : Puwa j'ori 
wa Piiwabito no j'akara ide : Y'ashnbu 
j'ori wa Yashububito no j^akara ide : 
Shimuron j'ori wa Shimuroubito no 
J'akara izu. Issakaru no j'akara wa 
kaku no gotoku ni shite, sono kazoera- 
reshi mono wa roku man shi sen sam- 
bjaku nin. 

Zeburun no shison wa sono jakara ni 
j'oreba sa no gotoshi : Serede j'ori wa 
Seredebito no j'akara ide : Eron j'ori 
wa Eronbito no j'akara ide : Yarieru 
j'ori wa Yarierubito no j'akara izu. 
Zeburunbito no j'akara wa kaku no 
gotoku ni shite, sono kazoerareshi 
mono wa roku man go hj^aku nin. 

Yosefu no kodomo wa sono j'akara ni 
j^oreba : Manase to Efuraimu. • Mana- 
se no kodomo no uchi : Makiru j'ori 
Makirubito no j'akara izu : Makiru 
Gireade wo umeri : Gireade j'ori 
Gireadebito no j'akara izu. Gireade 
no shison wa sa no gotoshi : lezeru 
j'ori wa lezerubito no j'akara ide : 
Hereku j'ori wa Herekubito no j-akara 
ide : Asurieru j'ori wa Asurierubito no 
j^akara ide : Shikemu j'ori wa Shikemu- 
bito no J'akara ide : Semida j'ori wa 
Semidabito no j'akara ide : Hepe- 
ru jori wa Heperubito no j'akara 
izu. Heperu no ko Zeropehade ni wa 
nanshi naku, tada nj'oshi arishi nomi : 
sono na wa Maara, Xoa, Hogura, Miru- 
ka, Teruza to iu. Manase no j'akara wa 
kaku no gotoku ni shite, sono kazoe- 
rareshi mono wa go man ni sen shichi 
hj'aku nin. 

Efuraimu no shison wa sono j'akara 
ni J'oreba sa no gotoshi : Shutera yori Numbers. 176 MINSU KIRYAKU. 26. 35. \va Shuterabito no yakara ide : Bekeru 1 
yori Ava Bekeiubito no yakara itle : : 
Tahan yori wa Tahanbito no yakara 

36 izu. Shutera no shison Ava sa no , 
gotoshi : Eran yori Eranbito no yaka- 

37 ra izu. Efuraimu no shison no yakara 
■\va kaku no gotokii ni shite, sono i 
kazoerareshi mono wa san man ni sen 
go hyaku nin. Yosefu no shison wa 
sono yakara ni j'oreba kaku no goto- 
shi. 

38 Beniyamiu no shison wa sono yakara 
ni yoreba sa no gotoshi : Bera yori wa [ 
Berabito no yakara ide : Ashiberii yori \ 
wa Ashiberubito no yakara ide : Ahira- i 
niu yoii wa Ahiramubito no yakara i 

39 ide : Shupamu yori wa Shupamubito ' 
no yakara ide : Hopamu yori wa ! 

40 Hopamubito no yakara izu. Bera no { 
kodomo wa Arude to Naaman : Ai-ude 
yori wa Arudebito no yakara ide : 
Xaaman yori wa Naamanbito no yuka- 

41 ra izu. Beniyamin no shison wa sono 
yakara ni yoreba kaku no gotoku ni 
shite, sono kazoerareshi mono wa shi 
man go sen roppyaku nin. 

42 Dan no sliison wa sono yakara ni 
yoreba sa no gotoshi : Shuhamu yori 
wa Shuhamubito no yakara izu. Dan 
no yakara wa sono yakara ni yoreba 

43 kaku no gotoshi. Shuhamubito no 
subete no yakara no uchi, kazoerare- 
shi mono wa roku man shi sen shi 
h3'aku nin. 

44 Aseru no shison wa sono yakara ni 
yoreba sa no gotoshi : Emuna yori wa 
Emunabito no yakara ide : Esui yori 
wa Esuibito no yakara ide : Beria yori 

45 wa Beriabito no yakara izu. Beria no 
shison no uchi, Heberu yori wa Hebe- 
rubito no yakara ide : Marukieru yori 

46 wa Marukierubito no yakara izu. Ase- 
ru no musume no na wa Sara to iu. 

47 Aseru no shison no yakara wa kaku no 
gotoku ni shite, sono kazoerareshi 
mono go man san zen shi hyaku nin. 

48 Nafutari no shison wa sono yakara ni 
yorel^a sa no gotoshi : Yajieru yori 
Yajierubito no yakara ide : Guni yori 

49 Gunibito no yakara ide : Ezeru yori 
Ezerubito no yakara ide : Shiremu yori 

50 Shiremubito no yakara izu. Nafutari no yakara wa sono yakara ni yoreba 
kaku no gotoku ni shite, sono kazoera- 
reshi mono wa shi man go sen shi 
hyaku nin. 

51 Sunawachi Isuraeru no hitobito no 
kazoerareshi mono wa roku jfi man 
issen shichi hyaku san jfi nin nariki. 

52 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku, 

53 Kono hitobito ni sono na no kazu ni 
shitagaite chi wo Avakachi ataete, kore 

54 ga sangyo to nasashimubeshi. Hito 
oki ni Ava nanji oku no sangyo wo 
atae, hito sukunaki ni wa sukoshi no 
sangyo wo atobeshi : sunaA\'achi sonc 
kazoerareshi kazu ni shitagaite, ono- 

55 ono sangyo wo ukubeki nari : tada- 
slii sono chi Ava kuji wo mote kore avo 
Avakachi ; sono fuso no Avakare no na 

56 ni shitagaite kore wo ubeshi. SunaAA^a- 
chi kuji AA'o mote sono sangyo avo hito 
oki mono to, sukunaki mono to ni 
Avakatsubeki nari. 

57 Rebibito no sono yakara ni shitagaite 
]cazoerareshi mono Ava sa no gotoshi : 
Gerushon yori Ava Gerushonbito no 
yakara ide : Kohate yori Ava Kohatebito 
no yakara ide : Merari yori AA^a Merari- 

58 bito no yakara izu. Rebi no yakara 
AA'a sa no gotoshi : Ribunibito no yaka- 
ra, Heburonbito no yakara, Maheribito 
no yakara, Mushibito no yakara, Ko- 
rabito no yakara. Kohate Amuramu aa'O 

59 umeri. Amuramu no tsuma no na Ava 
Yokebede to iite, Rebi no musume nari, 
kore Ava Ejiputo nite Rebi ni umareshi 
mono narishi ga; Amuramu ni soite, 
Aron to Mose, oyobi sono shimai Miri- 

60 amu AA'O umeri. Ai'on ni AA^a Nadabu, 
Abiu, Ereazaru, oyobi Itamaru umaru. 

61 Nadabu to Abiu wa kotobi aa'o Iehoba 
no mae ni sasageshi toki shineri. 

62 Sono kazoerareshi ikkagetsu iju no 
otoko wa aAvasete ni man san zen nin : 
Rebibito AA^a Isuraeru no hitobito no 
uchi ni sangyo avo ataerarezaru ga yue 
ni, Isuraeru no hitobito no uchi ni 
kazoerarezaru nari. 

63 Kore sunaAvachi Mose to, saishi Erea- 
zaru ga Yorudiin no hotori naru, leriko 
ni tai sum Moabu no hirano nite ; kazoe- 
taru Isuraeru no hitobito no kazu nari. 

64 Tadashi sono uchi ni Ava Mose to Aron NUMBEES. 27. 23. MINStJ KIRYAKU. 177 ga Shinai no areno ni oite, Isuraeru no 
hitobito wo kazoeshi toki ui kazoetaru 

65 mono wa hitori mo arazariki. Sowa 
Iehoba katsute karera no koto wo 
nobete, Kore wa kanarazu areno ni 
shinan to ii tamaitareba nari. Koko 
wo mote lefunne no ko Karebu to, 
Nun no ko Yoshua no hoka wa hitori 
mo nokoreru mono arazariki. 

27 Koko ni Yosefu no-ko, Manase no 
yakara no uchi nam, Heperu no ko, 
Zeropehadc no musumedomo kitareri : 
Heperu wa Gireade no ko, Gireade wa 
Makiru no ko, Makiru wa Manase no 
ko nari : sono musumedomo no na wa 
Maara, Xoa, Hogura, Miruka, Teruzato 

2 iu. Karera shukwai no makuj-a no kado 
nite, Mose to, saishi Ereazaru to, tsu- 
kasatachito,zenkwaishunomaenitachi, 

3 iikeru wa, Warera no chichi wa areno 
ni shineri, kare wa kano Kora ni kumi 
shite, atsumarite Iehoba ni sakaraishi 
monodomo no uchi ni kuwawarazn ; 
onore no tsumi ni shineri : shikaru ni 

4 otoko no ko nashi. Warera no chichi 
no na nanzo sono otoko no ko arazaru 
ga tame ni, sono yakara no uchi yori 
kezuraruru koto arnbeken ya ? warera 
no chichi no kyodai no uchi ni oite, wa- 

5 rera ni mo sangyo wo ataeyo to. Mose 
sunawachi sono koto wo Iehoba no mae 

6 ni nobekeru ni, Iehoba Mose ni tsngete 

7 ii tamawaku, Zeropehade no musume- 
domo no iu tokoro wa kotowari nari : 
nanji kanarazu karera no chichi no 
kyodai no uchi ni oite, karera ni san- 
gyo wo ataete esasubeshi ; sunawachi 
sono chichi no sangyo wo kore ni 

8 kiseshimubeshi. Nanji Isuraeru no 
hitobito ni tsugete iubeshi, Hito moshi 
otoko no ko naku shite shinaba, 
sono sangyo wo kore ga musume ni 

9 kiseshimubeshi. Moshi mata musume 
mo arazaru toki wa, sono sangyo wo 

10 sono kyodai ni atobeshi. Moshi kyo- 
dai arazaru toki wa, sono sangyo 
wo sono chichi no k5'odai ni ato- 
ll beshi. Moshi mata sono chichi ni 
kyodai arazaru toki wa, sono shin- 
seki no mottomo chikaki mono ni 
sono sangyo wo ataete esasubeshi: 
Iehoba no Mose ni meizeshi goto- ku, Isuraeru no hitobito wa nagaku 
kore wo mote okite no nori to subes'hi. 

12 Koko ni Iehoba Mose ni ii tamawaku, 
Nanji kono Abarimu Zan ni nobori, 
waga Isuraeru no hitobito ni ataeshi 

13 chi wo miyo. Nanji kore wo mi- 
naba, Ai*on no sude ni kuwawari- 
shi gotoku, nanji mo sono tami ni 

14 kuwawarubeshi. Kore Chin no areno 
ni oite kwaishu no arasoi wo naseru 
migiri ni, nanjira waga mei ni motori, 
kano mizu no katawara nite ware no 
kiyoki koto wo karera no me no mae 
ni arawasu koto wo sezarishi ga yue 
nari. (Kore sunawachi Chin no areno 
no Kadeshi ni am Meriba no mizu 

15 nari.) Mose Iehoba ni moshite iikeru 

16 wa, Iehoba, subete no ketsuniku aru 
mono no inochi no Kami yo, negawaku 
wa kono kwaishu no ue ni hitori wo 

17 tate, kore wo shite karera no mae ni 
ide, karera no mae ni iri, karera wo 
miehibiki idashi, karera wo michibiki 
iru mono to narashime ; Iehoba no 
kwaishu wo shite kau mono naki 
hitsujino gotoku narazarashime tamae. 

18 Iehoba Mose ni ii tamawaku, Nun no 
ko Yoshua to iu mitama no yadoreru 
hito wo tori, nanji no te wo sono ue 

19 ni oki ; kore wo saishi Ereazaru to 
zenkwaishu no mae ni tatasete ;' karera 
no mae nite kore ni meizuru koto wo 

20 nasubeshi. Nanji kore ni onore no 
sakae wo wakachi atae, Isuraeru no 
hitobito no zenkwaishu wo shite kore ni 

21 shitagawashimubeshi. Kare wa saishi 
Ereazaru no mae ni tatsubeshi : Erea- 
zaru wa Urimu wo mote kare no tame 
ni Iehoba no mae ni ton koto wo nasu- 
beshi ; Y'^oshua to Isuraeru no hito- 
bito, sunawachi sono zenkwaishu wa 
Ereazaru no kotoba ni shitagaite ide, 
Ereazaru no kotoba ni shitagaite iru- 

22 beshi. Koko ni oite Mose wa Iehoba 
no onore ni meiji tamaeru gotoku na- 
shi : Yoshua wo torite kore wo saishi 
Ereazaru to, zenkwaishu no mae ni 

23 tatase : sono te wo kore ga ue ni oki, 
kore ni meizuru koto wo nashi, Iehoba 
no Mose wo mote meiji tamaeru goto- 
ku naseri. 23 Numbers. 178 MINSU KIRYAKU. 28. 1. 28 Ieiioba Mose ui tsugote ii tamawakn, 

2 Isuraeru no hitoLito ui meijite, kore ui 
ie, Waga souaeuiouo, waga shokumotsu 
uaru kwasai, waga kobashilii nioi no 
mono wa uanjira kore wo souo ki ni 
itarite, ware ui sasaguru koto wo oko- 

3 tariibekarazu, Nanjikareraui iubeshi, 
Naujira ga Iehoba ui sasaguru kwasai 
wa kore nari; suna^vachi tosai no mat- 
taki ko hitsuji futatsu wo hibi ni sasa- 

4 gete, johausai to uasubeshi. Sunawa- 
chi hitotsu uo ko hitsuji wo ashita ui 
sasage, hitotsu no ko hitsuji wo yube 

5 ui sasagubeshi : mata mugiko ichi 
epa no ju bun no ichi ni, katete 
toritaru abura ichi hin no shi bun 
no ichi wo majiete, sosai to nasu- 

6 beshi. Kore suuawachi Shiuai Zan 
ni oite sadametaru johausai ui shite, 
Iehoba ni kobashiki nioi to shite, tate- 

7 matsnru kwasai uari. Mata souo 
kwausai wa lio hitsuji hitotsu ni, ichi 
hin no shi bun uo ichi wo mochiyu- 
beshi : suuawachi kiyoki tokoro ni oite, 
koki sake wo Iehoba no tame ni sosogite 

8 kwausai to uasubeshi. Yube ui wa 
mata ima hitotsu no ko hitsuji wo 
sasagubeshi: sono sosai to kwausai to 
wa ashita no gotoku ui nashi, kore wo 
sasagete kwasai to nashite, Iehoba ni 
kobashiki nioi wo tatematsurubeshi. 

9 Mata ansokuuichi ni wa tosai no ko 
hitsuji uo mattaki mono futatsu to, 
mugiko ju bun uo ni ni abura wo 
majietaru, sono sosai to, souo kwausai 

10 wo sasagubeshi. Kore suuawachi an- 
sokuuichi goto no hansai ni shite, 
johausai to souo kwausai uo holia naru 
mono nari. 

11 Mata naujira tsukizuki no tsuitachi 
ui Ava hausai wo Iehoba ni sasagube- 
shi ; suuawachi wakaki o ushi futatsu, 
o hitsuji hitotsu, tdsai uo ko hitsuji uo 

12 mattaki mono nanatsu wo sasage ; o 
ushi hitotsu ui wa mugiko ju bun uo 
san ni abura wo majietaru wo mote, 
sono sosai to nashi ; o hitsuji hitotsu 
ni wa mugiko ju bun no ni ni abura 
w"0 majietaru wo mote, souo sosai to 

13 nashi ; ko hitsuji hitotsu ui wa mugiko 
ju bun no ichi ui abura wo majietaru 
wo mote, sono sosai to nashi ; kore wo kobashiki nioi uo hansai to shite, Ieho- 
ba ui kwasai wo tatematsurubeshi. 

14 Mata souo kwausai wa o ushi hitotsu 
ui sake ichi bin no ban, o hitsuji hito- 
tsu ui ichi bin no sau bun no ichi, ko 
hitsuji hitotsu ui ichi bin uo shi bun no 
ichi wo mochiyubeshi : kore suuawachi 
toshi no tsukizuki no uchi, tsuki goto 

15 ni sasagubeki hansai nari. Mata jo- 
hausai to, souo kwausai uo hoka ni, o 
yagi hitotsu wo zaisai to shite, Iehoba 
ui sasagubeshi. 

16 Shogwatsu no ju yokka wa Iehoba 

17 no sngikoshi no iwai nari. Mata sono 
tsuki no ju go nichi wa iwaibi nari : 
nanuka no aida tane irenu pan wo 

18 kurobeshi. Souo hajime no hi ni wa 
seikwai wo hirakubeshi ; naujira nani 
no shokugyo wo mo nasubekarazu : 

19 naujira kwasai wo sasagete, Iehoba ni 
hausai tarashimuru ni wa, wakaki o 
ushi futatsu, o hitsuji hitotsu, tosai uo 
ko hitsuji nanatsu wo mote subeshi : 
korera wa mina mattaki mono naru- 

20 beshi : souo sosai ui wa mugiko ni 
abura wo majietaru wo mochiyubeshi : 
suuawachi o ushi hitotsu ni wa 
mugiko ju bun no san wo sasage, 
o hitsuji hitotsu ni wa ju bun no 

21 ni wo sasage ; mata ko hitsuji wa 
nanatsu tomo souo ko hitsuji hito- 
tsu goto ni jii bun no ichi wo sasagu- 

22 beshi; mata o yagi hitotsu wo zaisai ni 
sasagete, naujira no tame ui agauai 

23 wo uasubeshi. Ashita ui sasaguru jo- 
hausai naru hausai no hoka ni, uanjira 

24 korera wo sasagubeshi. Kaku uo go- 
toku uanjira nanuka no aida, higoto ni 
kwasai no shokumotsu wo sasagete, 
Iehoba ni kobashiki nioi wo tatematsu- 
rubeshi : kore wa johausai to sono 
kwausai no hoka ni sasagubeki mono 

25 nari. Shikashite nanuka me ni wa 
uanjira seikwai wo hirakubeshi: nani 
no shokugyo wo mo nasubekarazu. 

26 Nana nanuka uo uochi, suuawachi 
naujira ga atarashiki sosai wo Iehoba 
ui tazusae kitaru hatsuho uo hi ni mo, 
naujira seikwai wo hirakubeshi ; nani 
no shokugyo wo mo nasubekarazu : 

27 naujira bansai wo sasagete Iehoba ni 
kobashiki nioi wo tatematsurubeshi : Numbers, 29. 24. MINSU KIRYAKU. 179 suuawachi wakaki o ushi futatsu, o 
hitsuji hitotsu, tOsai no ko hitsiiji 

28 nauatsu wo sasagube«lu ; Sono sosai 
ni wa uiugiko ni abura wo uiajie- 
taru wo luochij'ubeshi : suuawacbi o 
ushi hitotsu ni ju bun no san, o hi- 
tsuji hitotsu ni ju bun no ni wo mochii : 

29 mata ko hitsuji ni wa nanatsu tomo ni, 
ko hitsuji hitotsu ni ju bun no ichi wo 

30 mochij'ubcshi ; mata o yagi hitotsu wo 
sasagete nanjira no tame ni aganai wo 

81 nasubeshi : nanjira johansai to, sono 
sosai to, sono kwansai no hoka ni kore- 
ra wo sasagiibeshi ; kore niina mattaki 
mono narubeshi. 

23 Shichi gwatsu ni itari, sono tsuki no 
tsuitachi ni nanjira soikwai wo hiraku- 
beshi; nani no shokugyo wo mo nasu- 
bekarazu : kore wa nanjira ga rappa wo 

2 fuknbeki hi nari. Xanjira hansai wo 
sasagete, Iehoba ni kobashiki nioi wo 
tatcmatsurubeshi ; sunawachi wakaki 
o ushi hitotsu, tosai no ko hitsuji no 
mattaki mono nanatsu wo sasagube- 

3 shi : sono sosai ni wa mugiko ni abu- 
ra wo majietaru wo mocbij'ubeshi : 
sunawachi o ushi hitotsu ni jii bun no 
san, o hitsuji hitotsu ni ju bun no ni 

4 wo mochii ; mata ko hitsuji ni wa na- 
natsu tomo, ko hitsuji hitotsu ni ju bun 

5 no ichi wo mochiyubeshi : mata o yagi 
hitotsu wo zaisai ni sasagete, nanjira 

6 no tame ni aganai wo nasubeshi : kore 
vv'a tsukizuki no tsuitachi no hansai to, 
sono sosai oyobi hibi no hansai to 
sono sosai to kwansai no hoka naru 
mono nari. Korcra no mono no nori 
ni shitagaite, kore wo Iehoba ni tate- 
niatsurite, kobashiki nioi no kwasai to 
nasubeshi. 

7 Mata sono shichi gwatsu no toka ni 
nanjira soikwai wo hiraki ; katsu nan- 
jira no mi wo nayamasubeshi : nani no 

8 shokugyo wo mo nasubekarazu : nan- 
jira Iehoba ni hansai wo sasagete, ko- 
bashiki nioi wo tatematsurubeshi ; 
sunawachi wakaki o ushi hitotsu, o 
hitsuji hitotsu, tosai no ko hitsuji na- 
natsu : kore mina mattaki mono naru- 

9 beshi : sono sosai ni wa mugiko ni 
abura wo majietaru wo mochiyubeshi, 
sunawachi o ushi hitotsu ni jii bun no san, o yagi hitotsu ni ju bun no ni 

10 wo mochii, matako hitsuji ni wa nana- 
tsu tomo, ko hitsuji hitotsu ni jii bun 

11 no ichi wo mochiyubeshi : mata o yagi 
hitotsu wo zaisai ni sasagubeshi ; korera 
wa aganai no zaisai to, johansai to, sono 
sosai to kwansai no hu.-.ii naru mono 
nari. 

12 Shichi gwatsu no jii go nichi ni nanji- 
ra soikwai wo hirakubeshi ; nani no 
shokugyo wo mo nasubekarazu : nanjira 
nanuka no aida Iehoba ni mukaite ivvai 

13 wo mamorubeshi : nanjira hansai wo 
sasagete, Iehoba ni kobashiki nioi no 
kwasai wo tatematsurubeshi ; sunawa- 
chi wakaki o ushi ju san, o hitsuji fu- 
tatsu, tosai no ko hitsuji ju shi ; kore 

14 mina mattaki mono narubeshi : sono 
sosai ni wa mugiko ni abura wo maji- 
etaru wo mochiyubeshi ; sunawachi 
sono ju san no o ushi wa ono-ono ju 
bun no san, sono futatsu no ko hitsuji 
ni wa ono-ono jii bun no ni wo mochii, 

15 sono ju shi no ko hitsuji ni wa ono-ono 
ju bun no ichi wo mochiyubeshi : 

16 mata o yagi hitotsu wo zaisai ni sasagu- 
beshi : korera- wa johansai, oyobi sono 
sosai to kwansai no hoka nari. 

17 Ftitsuka me ni wa wakalii o ushi ju 
ni, o hitsuji futatsu, tosai no ko hitsuji 
no mattaki mono ju shi wo sasagube- 

18 shi: sono o ushi to, o hitsuji to, ko 
hitsuji no tame ni mochiyuru sosai to 
kwansai wa, sono kazu ni shitagaite, 

19 rei no gotoku subeshi : mata o yagi 
hitotsu Avo zaisai ni sasagubeshi ; korc- 
ra wa johansai, oyobi sono sosai to 
kwansai no hoka nari. 

20 Mikka me ni wa wakaki o ushi ju 
ichi, o hitsuji futatsu, tosai no ko hi- 
tsuji no mattaki mono ju shi wo sasa- 

21 gubeshi ; sono o ushi to, o yagi to, ko 
hitsuji no tame ni mochiyuru sosai to 
kwansai wa, sono kazu ni shitagaite, rei 

22 no gotoku subeshi : mata o yagi hitotsu 
wo zaisai ni sasagubeshi ; korera wa jo- 
hansai, oyobi sono sosai to kwansai no 
hoka nari. 

23 Yokka me ni wa wakaki o ushi to , o 
hitsuji futatsu, tosai no ko hitsuji no 
mattaki mono jii shi wo sasagubeshi : 

24 sono ushi to, o yagi to, ko hitsuji no Numbers. 180 MlNSn KIRYAKU. 29. 24. tame ui mochiyuru sosai to l<wansai 
wa, sono kiizu ui sliitagaite, rei no go- 

25 toku subeshi : mata o yagi hitolsu wo 
zaisai ui sasagubcshi ; korera wa jo- 
hausai, oyobi sono sosai to kwausai uo 
hoka nan. 

26 Itsuka me ui wa wakaki o usbi koko- 
notsn, o hitsuji fiitatsu, tosai uo ko 
hitsuji uo mattaki mono jti shi wo 

27 sasagubeshi : sono o ushi to, o hitsuji 
to, ko hitsuji no tame ui mochiyurn 
sosai to kwausai wa, souo kazu ui 

28 shitagaite, rei uo gotoku subeshi : ma- 
ta o yagi hitotsu wo zaisai ui sasagu- 
beshi ; korera wa johausai, oyobi souo 
sosai to kwausai uo hoka nari. 

29 Muika me ui wa wakaki o ushi yatsu, 
o hitsuji futatsu, tosai uo ko hitsuji uo 
mattaki mono ju shi wo sasagubeshi : 

30 souo ushi to, o hitsuji to, ko hitsuji 
no tame ni mochiyuru sosai to kwausai 
wa, souo kazu ui shitaguite, rei no 

31 gotoku subeshi : mata o yagi hitotsu 
wo zaisai ui sasagubeshi ; korera wa 
johausai, oyobi souo sosai to kwausai 
no hoka nari. 

32 Nanuka me ui wa wakaki o ushi na- 
uatsu, o hitsuji futatsu, tosai no ko hi- 
tsuji uo mattaki mono ju shi wo sasa- 

33 gubeshi : souo o ushi to, o hitsuji to, 
ko hitsuji uo tame ui mochiyuru sosai 
to kwausai wa, sono kazu ni shitagaite, 

34 rei no gotoku subeshi : mata o yagi wo 
zaisai ni sasagubeshi ; korera wa jo- 
hausai, oyobi sono sosai to kwausai uo 
hoka nari. 

35 Yoka me ui wa mata nanjira kwai wo 
hirakubeshi ; nani uo shokugyo wo mo 

36 uasubekarazu : hausai wo sasagete, 
Iehoba ni kobashiki uioi uo kwasai wo 
tatcmatsurubeshi : snuawachi o ushi 
hitotsu, hitsuji hitotsu, tosai no ko 
hitsuji no mattal<i mono uauatsu wo 

37 sasagubeshi : souo o ushi to, o hitsuji 
to, ko hitsuji uo tame ni mochiyuru 
sosai to kwansai wa, sono kazu ui 

38 shitagaite, rei no gotoku subeshi : mata 
o yagi hitotsu wo zaisai ui sasagubeshi ; 
korera w'a johausai, oyobi sono sosai 
to kwansai uo hoka nari. 

39 Nanjira sono sekki ni wa Iehoba ni 
kaku nasubeshi ; korera wa mina nan- jira ga gwanhatashi no tame ni sasage, 
mata wa kokoro yori uo sonaemono to 
shite sasaguru tokoro uo hausai, sosai, 
kwausai, oyobi shiiousai uo hoka nari. 

40 Mose wa IiiuoBA uo Mose ni meiji ta- 
maeru koto wo kotogotoku Isuraeru uo 
hitobito ni tsugetari. 

30 Mose Isuraeru no hitobito uo wakare 
uo kashiratachi ui tsugete iu, Iehoba 
uo meiji tamau koto wa kaku no goto- 

2 shi : hito uioshi Iehoba ni seigwan wo 
kake, mata wa souo mi ui tachimono 
wo uasau to chikaiuaba, souo kotoba 
wo yaburubekarazu ; souo kuchi yori 
idashishi gotoku subete nasubeshi. 

3 Mata onua moshi wakaku shite sono 
chichi no ie ni oru toki, Iehoba ui 
seigwan wo kake, mata wa souo mi 

4 tachimono wo nasu koto aran ui ; sono 
chichi kore ga seigAvan, mata wa sono 
mi ni tachishi tachimono wo kikite, 
kore ni mukaite mono iu koto nakuba ; 
sono kaketaru seigwan wo okouai, mata 
souo mi ni tachishi tachimono wo 

5 mamorubeshi. Saredo souo chichi kore 
wo kikeru hi ui, kore wo yurusazaru 
araba ; souo seigwan oyobi sono mi ni 
tachishi tachimono wo subete yamuru 
koto wo ubeshi : sono chichi no yuru- 
sazaru nareba, Iehoba kore wo yurushi 

6 tamau nari. Moshi mata otto ni yuku 
mi ni shite, mizukara seigwan wo kake, 
mata wa souo mi ni tachimono sen to 
karugarushiku kuchi yori ii idasu koto 

7 aran ui ; souo otto kore wo kiku mo, 
souo kore wo kikeru hi ni, kore ui 
mukaite mono iu koto nakuba ; souo 
seigwan wo okouai, souo mi ni tachishi 

8 tachimono wo mamorubeshi. Saredo 
otto moshi kore wo kikeru hi ni, kore 
wo yurusazaru uaraba, kore ga kake- 
shi seigwan, mata wa kore ga souo mi 
ni tachimono sen to karugarushiku ku- 
chi ni idashishi tokoro no koto wo 
muuashii suru wo ubeshi : Iehoba wa 
souo onua wo yurushi tamau nari. 

9 Mata yamome aruiwa sararetaru onua 
uo seigwan nado, subete sono mi ni 
nashishi tachimono wa kore wo mamo- 

10 rubeshi. Onua moshi souo otto uo ie 
ni oito seigwan wo kake, mata wa souo 
mi ni tachimono sen to chikau koto Numbers. ■ i 

I 31. 19. MINSU KIRYAKU. 181 11 arau ui ; otto kore wo kikite, kore ni 
luukaite mono iu koto naku, koro wo 
yurusazaru koto nakuba ; sono seigwan 

- wa subete kore wo okonobeku, sono 
mi ni tachishi tachimono wa subete 

12 kore wo mamorubeslii. Sai'edo sono 
otto moshi kore wo kikeru hi ni, mat- 
taku kore wo munashu seba ; sono sei- 
gwan mata wa sono tachimono ni tsuki, 
kuchi yori idashishi koto wa subete 
mamoru ni oyobazu : sono otto kore 
wo muuashiku nashitaru uareba; Ieho- 
BA sono onna wo yurushi tamau nari. 

13 Subete no seigwan, oyobi subete sono 
mi wo nayamasu tokoro no seiyaku wa 
otto kore wo kato suru koto wo e, otto 
kore wo munashu suru koto wo ubeshi. 

14 sono otto moshi kore ni mukaite 
mono iu koto naku shite, hi wo okura- 
ba; Kore ga seigwan, mata wa kore ga 
tachimono wo subete kato suru nari : 
kare kore wo kikeru hi ni, tsuma ni 
mukaite mono iu koto wo sezaru ni 

16 j'orite, kore wo kato scrunari. Saredo 
sono otto moshi kore wo kikitaru 
nochi ni itarite, kore avo munashu suru 
koto araba ; sono tsuma no tsumi wo 

16 obeshi. Kore simawachi Iehoba ga 
Mose ni meiji tamaeru nori ni shite, 
otto to tsuma, oyobi chichi to sono 
musume no wakaku shite, chichi no ie 
ni aru mono to ui kakawaru mono 
nari. 

31 Koko ni Iehoba Mose ni tsugete ii 

2 tamawaku, Nanji Isuracru no hitobito 
no ata wo Mideanbito ui mukuyubeshi : 
sono nochi nanji wa sono tami ni 

3 kuwawaran. Mose sunawachi tami ni 
tsugete iikeru wa, Nanjira no uchi 
yon hito wo eramite, ikusa ni izuru 
sonao wo nasashime, kore wo shite 
Mideanbito ni seme yukashimetc, Ie- 
hoba no ata wo Mideanbito ni mukuyu- 

4 beshi. Sunawachi Isuraeru no subete 
no wakare ni tsukite, ono-ono no 
wakare yori sen nin zutsu wo tori, 
kore wo ikusa ni tsukawasubeshi to. 

5 Koko ui oite ono-ono no wakare yori 
sen nin zutsu wo erami, Isuraeru no 
shugun no uchi yori, ichi man ni sen 
nin wo ete, ikusa ni izuru sonae wo 

1 6 nasashimu. Mose sunawachi ono-ono no wakare yori sen nin zutsu wo ikusa 
ni tsukawashi, mata saishi Ereazaru 
no ko, Pinehasu ni kiyoki utsuwa to, 
fuki narasu rappa wo torashimete, kore 

7 to tomo ni ikusa ni tsukawaseri. Ka- 
rera Iehoba no Mose ni meiji tamaeru 
gotoku ; Mideanbito wo seme uchi, 
tsui ni sono uchi no otoko wo kotogo- 

8 toku koroseri. Sono koroshishi mono 
no hoka ni, mata Midoan no o go 
nin wo koroseri ; sono Midean no 
otachi wa Ebi, Rekemu, Zuru. Horn, 
Reba to iu : mata Beoru no ko Baramu 
wo mo tsiirugi ni kakete koroseri. 

9 Isuraeru no hitobito sunawachi Midean 
no onnadomo to, sono kodomo wo 
ikedori ; sono kachiku to, hitsuji no 
mure to, sono kwazai wo kotogotoku 

10 ubai tori ; sono sumai no machimachi 
to, sono muramura to wo kotogotoku 

11 hi nite yakeri. Kakiite karera wa 
sono ubaishimono to, kasumeshi mono 
wo, hito to kemono tomo ni tori ; 

12 leriko ni tai suru Yorudan no hotori 
naru, Moabu no hirauo no ei ni, sono 
ikedorishi mono to, kasumeshi mono 
to, ubaishi mono to wo tazusae kitarite, 
Mose to, saishi Ereazaru to, Isuraeru 
no hitobito no kwaishu ni itareri. 

13 Toki ni Mose to saishi Ereazaru, oyo- 
bi kwaishu no tsukasatachi mina ei no 
soto ui idete, kore wo mukaetarishi ga ; 

14 Mose wa sono gunzei no osatachi, su- 
nawachi ikusa yori kaeri kitareru sen 
nin no kashiratuchi to, hyaku nin no 
kashiratachi no naseru tokoro wo ika- 

lo reri. Mose sunawachi karera ni iike- 
ru wa, Nanjira wa onnadomo wo koto- 

16 gotoku ikashi okishi j'a '? Miyo, korera 
no mono wa Baramu no hakarigoto ui 
yori, Isuraeru no hitobito wo shite 
Peoru no koto ni oite, Iehoba ni tsumi 
wo okasashime, tsui ni Iehoba no kwai- 
shu no uchi ni ekibyo okoru ni itara- 

17 shimetari. Sareba kono kodomo no 
uchi no otoko no ko wo kotogotoku 
koroshi, mata otoko to iuete, otoko shi- 

18 reru onna wo kotogotoku korose. Ta- 
dashi imada otoko to iuete, otoko 
shirern koto arazaru onua no ko wa, 
kore wo nanjira no tame ni ikashi oku- 

19 beshi. ShikasLite nanjira wa nanuka Numbers. 182 MiNSU kiryak:u. 81. 19. no aida, ei uo soto ni ore : nanjira no 
uchi oyoso hito wo koroseshi mono, 
mata wa korosareshi mono ni sawari- 
taru mono wa mikka me to, nauuka 
me ni sono mi m'o kiyouie, katsu sono 

20 toriko wo kiyomnbeshi. Mata subete 
no i<oromo to, subete no kawa no 
utsuwa, oyobi subete yagi no ke nite 
tsukurei'u mono to, subete ki nite 
tsukureru mono wo kiyomubeshi to, 

21 Saishi Ereazaru tatakai ni idcshi 
ikusabitotachi ni iikeru wa, Iehoba 
no Mose ni meiji tamaeru okite no 

22 nori wa kaku no gotoshi: kingin, do- 

23 tetsu, suzu, namari nado, subete hi ni 
torn mono wa hi no naka wo tosu- 
beshi, shikaseba kiyoku naran ; sari 
nagara nao mata kiyome uo mizu wo 
mote, kore wo kiyomubeshi : mata 
subete hi ni taezaru mono wa mizu no 

24: naka wo tosubeshi. Nanjira wa na- 
nuka me ni sono koromo wo araite ki- 
yoku nari, shikaru nochi ei ni iru- 
bcshi. 

25 Sono toki Iehoba Mose ni tsugete ii 

26 tamawaku, Nanji to, saishi Ereazaru, 
oyobi kwaishu uo kashiradomo, kono 
tori etaru hito to, kemono no sosii wo 

27 shirabe : sono emono wo ni bun ni 
wakachite ; sono hitotsu wo ikusa ni 
idete tatakaisbi mono ni atae, sono hi- 

28 totsu wo zenkwiiishu ni ataoyo : shika- 
shite tatakai ni idcshi ikusabito wo 
shite hito, mata wa ushi, mata wa 
roba, mata wa hitsuji ono-ono go hya- 
ku goto ni hitotsu wo torite, Iehoba ni 
mitsugi to shite tatematsurashimeyo : 

29 sunawachi karera no ippan yori kore 
wo tori, Iehoba no kyosai to shite, 

30 saishi Ereazaru ni ataeyo, Mata Isu- 
raeru no hitobito no ippan yori wa 
sono etaru hito, mata wa ushi, mata 
wa roba, mata wa hitsuji, mata wa 
samazama no kemono go ju goto ni hi- 
totsu wo tori, Iehoba no makuya no 
tsutome wo mamoru tokoro no Rcbibi- 

81 to ni kore wo atac3'o to. Mose to 
saishi Ereazaru, sunawachi Iehoba no 
Mose ui meiji tamaeru gotoku seri. 

82 Sono bundorimono, sunawachi ikusa- 
bitora ga ubai etaru mono no no- 
kori wa, hitsuji roku ju shichi man 33 go sen, ushi shichi man ni sen, 

'■^^ roba roku man issen, hito san man 

ni sen : kore mina imada otoko to incte 

otoko shireru koto arazaru onna nari. 

36 Sono ippan sunawachi ikusa ni ideshi 
mono no bun w'a, hitsuji san ju san 

37 man shichi sen go hyaku : Ikhoea ni 
mitsugi to shite tatematsureru hitsuji 

38 wa roppyaku shichi ju go. Ushi san 
man roku sen ; sono uchi yori Iehuba 
ni mitsugi to seshi mono wa shichi ju ni. 

39 Roba san man go hyaku ; sono uchi yo- 
ri Iehoba ni mitsugi to seshi mono wa 

40 roku ju ichi. Hito ichi man roku sen ; 
sono uchi yori Iehoba ni mitsugi to se- 

41 shi mono wa san ju ni nin. Mose sono 
mitsugi sunawachi Iehoba no kyosai 
naru mono wo saishi Ereazaru ni atae- 
tari, Iehoba no Muse ni meiji tamaeru 

42 gotoshi. Mose ga ikusa ni ideshi mono 
yori wakachi torite, Isuraeru no hito- 

43 hito ni ataeshi ippan; sunawachi kwai- 
shu ni zoku suru ippan w'a, hitsuji san 

44 ju san man shichi sen go hyaku, ushi 

45 san man roku sen, roba san man go hya- 
II ku, hito ichi man roku sen; sunawachi 

Isuraeru no hitobito uo sono ippan 
yori, Mose hito to kemono tomo ni 
ono-ono go ju goto ni hitotsu wo tori, 
Iehoba no makuya uo tsutome wo 
mamoru Eebibito ni kore wo ataetari ; 
Iehoba no Mose ui meiji tamaeru goto- 

48 shi. Toki ni sono guuzei no osa tari- 
shi monodomo, sunawachi sen nin no 
kashira, hyaku nin no kashiratachi 

49 Mose ni kitari : Mose ni iikeru wa, 
Shimobera warera no te ni zoku suru 
ikusabito wo kazoetaru ni, warera uo 
uchi hitori mo kaketaru mono nashi. 

50 Koko wo mote warera ono-ono sono 
etai:u kin no kazarimono, sunawachi 
kusari, udewa, yubiwa, mimiw'a, kubi- 
tama nado wo Iehoba ni tazusae kita- 
rite sonaemono to nashi, kore wo mote 
warera no inochi no tame ni Iehoba 
no uiae ui aganai wo nasan to su to. 

51 Mose to saishi Ereazaru sunawachi 
karera yori sono kin wo uketari; kore 
mina tsukuri naseru kazarimono nari- 

52 ki. Sen nin uo kashira to, hyaku nin 
no kashiratachi ga Iehoba ni sasagete 
kyosai to naseshi sono kin wa awasete I NUJIBEES. 32. 23. MINSU KIRYAKU. 183 ichi mau roku sen sbichi hyaku go ju 
63 shikcru. (Ikiisabito \va ono-ono souo 
baudoriuiono wo mote, oiiore no mono 
54 to uaseii.) Mose to saishi Ereazani wa 
sen nin no kashira to, hyaku niii no 
kiishiratachi yori soiio kin wo nkete, 
shukwai no makuya ni taznsae iri ; 
Iehoba no niae ni okite, Isuraeru no 
hitobito no oboe to narasbimu. 

32 Ruben no sbison to, Gado no sbison 
wa banabada oku no kacbiku no mure 
wo moteri : karera Yazevu no cbi to, 
Gireade no cbi wo miru ni, sono toko- 
ro wa kacbiku ni yoki tokoro nai'ikeic- 

2 ba ; Gado no sbison to, Ruben no 
sbison kitarite, Mose to saisbi Ereazaru 
to, kwaisbu no tsukasatacbi ni iikeru 

3 wa, Atarote, Deboii, Yazeru, Nimura, 
Hcsbibon, Ereaie, Sbibamn, Nebo. 

4 Beon, sunaw^acbi Iehoba ga Isuraera 
no kwaisbu no niiic ni uclii borobosbi 
tamaisbi kuui wa, kacbiku ni yoki 
tokoro uaru ga, warcra wa kacbiku iiri. 

5 Mata iu, Sareba warera moshi nauji no 
me no mae ni megumi wo etaraba, 
kou, kono cbi wo sbimobedomo ni ata- 
ete saugyo to nasasbime ; warera wo 
shite Yorudan wo wataru koto uakara- 

6 shimcyo to kaku ieri. Rlose Gado 
no sbison to, Ruben no sbison ni 
iikeru wa, Nanjira no kyodaitachi w'a 
tatiikai ni j'uku ni, nanjira wa koko ni 

7 za sbi oran to snru ya? Nanjira nan- 
zo Isuracru no hitobito no kokoro wo 
kujikite, Iehoba no kore ni tamaisbi 
cbi ni Avataru koto wo ezarashimen to 

8 suru ya? Nanjira no seiizotacbi mo, 
waga Kadeshi-barunea yori sono chi 
wo mi ni tsukawaseslii toki ni shika 

9 naseri. Sunawacbi karera Esbikoru 
no tani ni itarite, sono chi vfo misbi 
toki, Isuraeru no hitobito no kokoro 
wo kujikite, kore wo shite Iehoba no 
tamaisbi cbi ni yuku koto wo ezara- 

10 sbimetari. Sono toki Iehoba ikari wo 

11 hassbi, chikaite ii tamaikeraku, Ejipu- 
to yori ide kitareiu hitobito no ni jissai 
ijo uaru mono wa hitori mo waga Abu- 
rabamu, Isaku, Yakobu ni chikaitaru 
cbi wo mizarubesbi; sowa karera ware 
ni mattaku wa shitagawazareba nari: 12 tada Kenazubito lefanne no ko Karebu 
to. Nun no ko Yoshua to wo nozoku : 
kono futari wa Iehoba ni mattaku shi- 

13 tagaitareba nari. Iehoba kaku Isuraeru 
ni mukaite ikari wo hassbi, kore wo 
shite sbi ju nen no aida areno ni 
samayowashime tamaikereba, Iehoba 
no mae ni aku wo nasbishi, sono yo no 
hito mina tsui ni horoburu ni itareri. 

14 Somosomo nanjira wa sono chichi ni 
kawarite okoreru mono, sunawacbi 
tsumibito no taue ni shite, Iehoba no 
Isuraeru ni mukaite idaki tamau hage- 
sbiki ikari wo sara ni masan to suru 

15 nari. Nanjira moshi somukite Iehoba 
ni shitagawazuba, Iehoba mata kono 
tami wo areno ni sute oki tamawan ; 
shikaseba nanjira sunawacbi kono tami 

16 wo borobosu ni itartibeshi. Karera 
Mose no soba ni susumi j'orite iikeru 
wa, Warera wa koko ni warera lu) 
mure no tame ni, liitsnji no ori wo tate, 
warera no kodonio no tame ni, machi 

17 wo taten to su : saredo warera wa Isu- 
raeru no hitobito w'O sono tokoro ni 
micbibiki yuku made wa, mi wo yoro- 
ite kore ga saki ni furui susuman : tada 
warera no kodomo wa kono kuui ni 
sumeru monodomo no tame ni, kengo 

18 naru machi ni orazaru wo ezu. Wa- 
rera wa Isuraeru no hitobito ga mina 
ono-ono sono sangyo wo uru made wa, 

19 warera no ie ni kaeraji. Warera wa 
Yorudan no kanata ni oite karera to 
tomo ni sangyo w-o uru koto wo 
seji warera wa Yorudan no konata, 
sunawacbi bigasbi no kata ni sau- 

20 gyo wo ureba nari. Mose karera 
ni iikeru wa, Nanjira moshi kono 
koto wo nasbi ; nanjira mina mi 
wo yoroite Iehoba no mae ni yukite 

21 tatakai ; nanjira mina mi wo yoroi, 
Iehoba no mae ni yukite, Yorudan wo 
watari, Iehoba no sono teki wo onore 

22 no mae yori oi barai tamaite, kono ku- 
ni no Iehoba ni matsurau ni oyobite 
nocbi nanjira kaeraba, Iehoba no mae 
ni mo, Isuraeru no mae ni mo, nan- 
jira tsumi nakarubesbi; shikaseba kono 
cbi wa Iehoba no mae ni oite nanjira 

23 no sangyo to naran. Saredo nanjira 
moshi shika sezuba, kore Iehoba ni Numbers. 184 MINSU KIRYAKU. 32. 23. inukaitc tsumi wo okasu nareba : kaua- 
razu sono tsumi naujira no mi ni 

24 oyobu to shirubeshi. Naujira sono 
kodomo no tame ni niachi wo tate, 
sono hitsiiji no tame ni ori wo tatevo ; 
shikasbite nanjira no kuchi yori 

25 idaseru tokoro wo nase. Gado no 
shison to, Ruben no shison Mose 
ni kotaete iikeru \va, Waga shu 
no meiji tamau gotoku, shimobera oko- 

26 nobeshi. Warera no kodomo to, tsuma 
to, bitsuji to, moromoro no kachiku wa 
koko ni Gircade no machimachi ni 

27 orubeshi : saredo sbimobera wa ono-ono 
ikusa no tame ni mi wo yoroite, waga 
shu no ii tamau gotoku Iehoba no mac 
ni M'ataii yukite, tatakobeshi. 

28 Koko ni oite Mose karera no tame ni, 
saisbi Ereazaru to. Nun no ko Yosbua 
to, Isuraeru no wakare no kasbirata- 

29 cbi ni meizuru koto ariki, Sunawachi 
Mose karera ni iikeru wa, Gado no 
shison to, Ruben no shison, moshi nan- 
jira to tomo ni Yorudau wo watari 
yuki ; ono-ono mi wo yoroite, Iehoba 
no mae ni tatakaite, kono cbi nanjira 
ni matsurou ni itaraba ; nanjira Girea- 
dc no cbi wo karera ni ataete sangyo 

30 to nasashimubeshi : saredo karera mo- 
shi nanjira to tomo ni mi wo yoroite 
watari yukazuba, karera wa Kanan no 
chi ni oite, nanjira no uchi ni sangyo 

31 wo ezarnbekarazu. Gado no sbison 
to, Ruben no shison kotaete iu, Iehoba 
ga shimobedomo ni ii tamau gotoku, 

32 warera nasubesbi. Warera wa mi wo 
yoroite, Iehoba no mae ni Kanan no 
cbi ni watari yuki, Yorudan no konata 
naru warera no sangyo wo tamotsu 

33 koto wo subeshi. Koko ni oite Mose 
wa Amoribito no o Shihon no kuui to, 
Bashan no o Ogu no knni wo mote 
Gado no shison to, Ruben no shison 
to, Yosefu no ko Manase no waka- 
re no nakaba to ni ataetari : sunaw^achi 
sono kuni, oyobi sono sakai no uchi no 
machimachi to, sono macliimachi no 
mawari no chi to wo kore ni atau. 

34 Gado no shison wa Deboii» Atarote, 

35 Aroeru ; Aterote-shopan, Yazeru, Yo- 

36 giibeha; Bete-nimura, Bete-haran nado 
no kongo naru machi wo tate, hi- 37 tsuji no tame ni ori wo tatetari. Ma- 
ta Ruben no shison wa Heshibon, 

38 Ereare, Kiriataimu ; Nebo, Baaru- 
meon nado no maclii wo tatcte, (sono 
na wo aratame) mata Shibuma no 
machi wo tatetari : sono tatetaru 
machimachi ni wa atarashiki na wo 

39 tsuketari. Mata Manase no ko Makiru 
no shison wa Gireade ni itarite, kore 
wo tori, soko ni orishi Amoribito wo 

40 oi haraikereba, Mose Gireade wo Ma- 
nase no ko Makiru ni ataete, soko 

41 ni sumashimu. Mata Manase no ko 
Yairu wa yiikito sono muramura wo 
tori, kore wo Haote-yaira (Yairu mura) 

42 to nazuketari. Mata Noba wa yukite 
Kenate to, sono muramura wo tori, ono- 
re no na ni shitagaite, kore wo Noba to 
nazuketari. 

33 Isuraeru no hitobito ga Mose to 
Aron ni michibikaro, sono gunryo 
ni shitagaite, Ejiputo no kuni yori 
ide kitarite, hetaru tabiji wa sa no 

2 gotoshi. Mose Iehoba no mei ni yori 
sono tabiji ni shitagaite, kore ga 
idetachi wo shiruseri : sono idetachi 
ni yoreba, sono tabiji wa sa no gotoku 

3 nari. Karera wa shogwatsu no ju go 
nichi ni, Ramesesu yori ide tateri ; 
sunawachi sugikoslii no aknru hi ni 
Isuraeru no hitobito wa subete no 
Ejiputobito no me no mae nite, taka- 

4 raka naru te ni yorite idetari ; toki ni 
Ejiputobito wa Iehoba ni uchi koro- 
sareshi sono uigo wo homurite oreri : 
Iehoba w^a mata karera no kamigami ni 

5 mo batsu wo komurase tamaeri. Isu- 
raeru no hitobito Ramesesu yori ide 

6 tacbite, Sukote ni ei wo hari ; Sukote 
yori ide tachite, areno no hashi naru 

7 Etamu ni ei wo hari ; Etamu yori ide 
tachite, Baaru-zepon no mae naru, 
Pi-hahiroteni miYwari yukite Migudoru 

8 ni ei wo hari ; Pi-hahirote no mae yori 
ide tachite, umi no naka wo torite, 
areno ni iri : Etamu no areno ni mik- 
ka ji hodo irite, Mera ni ei wo hari ; 

9 Mera yori ide tachite, Erimu ni itarcri : 
Erimu ni wa izumi ju ni, shiiro shiclii 
jippon ari ; sunawachi koko ni ei wo 

10 hareri. Kakute Erimu yori ide tachite, Numbers. 34. 1. MINStJ KIRYAKU. 185 parezu 
parezu 
ei wo Kokai uo hotori ni ei wo hari ; Kokai 
yoii ide tacbite, Shin no areno ni ei 
wo hari ; Shin no areno yori ide tachi- 
te, Dotuka ni ei wo hari ; Dofiika yori 
ide tachite, Ariishi ni ei wo hari ; Aru- 
shi yori ide tachite, Repidemu ni ei wo 
harcri. Koku ni wa tami no nomn 
mizu arazariki. Kakute Repidemu 
yori ide tachite, Shinai no areno ni ei 
wo hari ; Shinai no areno yori ide 
tachite, Kiburote-hattawa ni ei wo 
hari ; Kiburote-hattawa yori ide tachi- 
te, Hazerote ni ei wo hari ; Hazerote 
yori ide tachite, Ritema ni ei wo hari ; 
Ritema yori ide tachite, Rimmon- 
ni ei wo hari ; Rimmon- 
yori ide tachite, Ribuna ni 
lari ; Ribuna yori ide tachi- 
te, Rissa ni ei wo hari ; Rissa yori 
ide tachite, Keherata ni ei wo hari ; 
Keherata yori ide tachite, Shaperu 
Zan ni ei wo hari ; Shaperu Zan yori 
ide tachite, Harada ni ei wo hari ; 
Harada yori ide tachite, Makerote ni 
ei wo hari ; Makerote yori ide tachite, 
Tahate ni ei wo hari ; Tahate yori ide 
tachite, Tera ni ei avo hari ; Tera yori 
ide tachite, Miteka ni ei wo hari ; 
Miteka yori ide tachite, Hashimona ni 
ei wo hari ; Hashimona yori ide tachite, 
Mosera ni ei wo hari ; Mosera yori ide 
tachite, Bene-yakan ni ei wo hari ; 
Bene-yakan yori ide tachite, Horu- 
hagidegade ni ei wo hari ; Horu-hagi- 
degade yori ide tachite, Yotebata ni ei 
wo hari ; Yotebata yori ide tachite, 
Aburona ni ei wo hari ; Aburona yori 
ide tachite, Ejion-geberu ni ei wo hari ; 
Ejion-geberu yori ide tachite, Kadeshi 
no Chin no areno ni ei wo hari ; 
Kadeshi yori ide tachite, Edomu no 
kuni no sakai naru Horn Zan ni ei wo 
hareri. Isuraeru no hitobito ga Ejiputo 
no kuni wo idete yori, shi ju nen no 
go gwatsu no tsuitachi ni, saishi Aron 
wa Iehoba no mei ni yorite, Horn Zan 
ni noborite soko ni sbineri. Aron 
wa Horn Zan ni shiuitaru toki wa 
hyaku ni ju san sai nariki. Kanau 
no chi no Miuami ni sumeru Kauan- 
bito Arade o to iu mono, Isura- 
eru no hitobito no kitaru wo kikeri. 41 Kakute Horn Zan yori ide tachite, 

42 Zarumona ni ei wo hari ; Zarumona 
yori ide tachite, Punon ni ei wo hari; 

43 Punon yori ide tachite, Obote ni ei wo 

44 hari ; Obote yori ide tachite, Moabu 
no sakai naru le-abarimu ni ei wo 

45 hari ; limu yori ide tachite, De- 

46 bongado ni ei wo hari ; Debongado 
yori ide tachite, Arumon-deburataimu 

47 ni ei wo hari ; Arumon-deburataimu 
5"ori ide tachite, Nebo no mae naru 
Abarima no yamayama ni ei wo hari ; 

48 Abarimu no yamayama yori ide tachite, 
leriko ni tai suru Yorudan no hotori 
naru, Moabu no hirano ni ei wo hareri. 

49 Sunawachi Moabu no hirano ni oite, 
Yorudan no hotori ni ei wo hari, 
Bete-eshimote yori Aberu-shittcmu ni 
itaru. 

50 leriko ni tai snru Yorudan no hotori 
naru Moabu no hirano ni oite, Iehoba 

51 Mose ni tsugete ii tamawakii, Isuraeru 
no hitobito ni tsugete, kore ni ie, Xan- 
jira Yorudan wo watarite, Kanan no 

52 chi ni iru toki wa, sono chi ni sumeru 
tami wo kotogotoku nanjira no mae 
yori oi harai, sono ishi no z6 wo koto- 
gotoku kobochi, sono itaru zo wo 
kobochi, sono takaki tokoro wo koto- 

53 gotoku kobochi tsukusubeshi. Nanji- 
ra sono chi no ta,mi wo oi haraite, soko 
ni sumubeshi ; sowa ware sono chi wo 
nanjira no sangyo to shite, nanjira ni 

54 ataetareba nari. Nanjira no yakara 
ni shitagai, kuji wo mote sono chi wo 
wakachite sangyo to nashi ; hito oki ni 
wa oku no sangyo wo atae, hito suku- 
naki ni wa sukoshi no sangyo wo ato- 
beshi ; ono-ono no bun wa sono kuji ni 
atareru tokoro ni arubeki nari : nanjira 
sono senzo no wakare ni shitagaite 

55 kore wo ubeshi. Saredo nanjira moshi 
sono chi ni sumeru tami wo nanjira no 
mae yori oi harawazuba ; nanjira ga 
nokoshi oku tokoro no mono, nanjira 
no me ni toge to nari, nanji no waki 
ni ibara to nari, nanjira no sumu 
kuni ni oite, nanjira wo nayamasan. 

56 Katsu matii ware wa karera ni na- 
san to omoishi koto wo nanjira ni 
nas:iu. 

34 Iehoba Mose ni tsugete ii tamawaku. 24 NUJIBERS. 186 MINSU KIRYAKU. 34. 2. 2 Isuraeru no hitobito ni tsugete, kore 
ni ie, Nanjira ga Kanan no chi ni iru 
toki ui (nanjira ni kishite, sangyo to 
naru cbi wa koi'e nari, snnawachi kore 
Kanan no chi, sono sakai ni shitagacru 

3 mono,) nanjira no niinami no kata wa 
Eclomu ni sessuru Chin no areno yori 
okori, minami no sakai wa Shio Umi no 
hate yori, higashi no kata ni itaru- 

4 beshi : mata nanjira no sakai wa mina- 
mi yori megurite, Akurabimu no saka 
ni itarite Cliin ni omomnki ; minami 
yori Kadeshi-barunea ni watari ; Haza- 
ru-adaru ni susumi, Azumon ni omo- 

5 mukubeshi. Sono sakai wa mata Azu- 
mon yori megurite, Ejiputo no kawa 
ui itari, umi ni oyobite tsukubeshi. 

6 Nishi no sakai ni oite wa uumi wo mote 
sono sakai to subeshi : kore wo naujira 

7 no nishi no sakai to su. Naujira no 
kita no sakai wa kaku no gotoshi : 
sunawachi oumi yori Horn Zau made 

8 wo kagiri : Horn Zau yori Hamate no 
irikuchi made wo kagiri ; sono sakai 
wo shite Zedade made watarashimube- 

9 shi : mata sono sakai wa Jifuron ni 
susumi, Hazaru-euon ni itarite tsuku- 
beshi : kore wo naujira no kita no 

10 sakai to su. Nanjira no higashi no 
sakai wa Hazaru-enon yori iShipamu 

11 made wo kagirubeshi : mata sono sakai 
wa Aiu no higashi no kata ni oite, Shipa- 
mu yori Ribura ni kudari j'ukubeshi ; 
kaku sono sakai wa kudarite Kiunerete 
no umi no higashi no katawara ni itari ; 

12 sono sakai Yorudan ni kudari yukite, 
Shio Umi ni oyobite tsukubeshi : nan- 
jira no kuni wa sono mawari no sakai 
ni yoreba, kaku no gotoku narubeshi. 

18 Mose Isuraeru no hitobito ni meijite 
iikeru wa, Kore sunawachi nanjira ga 
kuji wo mote ubeki chi nari; Iehoba 
kore wo kokonotsu no wakare to, ban 
wakare to ni ataeyo to meiji tamau : 

14 sowa Ruben no shison no wakare to, 
Gado no shison no wakare wa tomo ni 
sono yakara ni shitagaite sono sangyo 
wo uke, mata Manase no ban wakare 
mo sono sangyo wo uketareba nari : 

15 kono futatsu no wakare to, ban waka- 
re to wa leriko ni tai suru Yorudan no 
kanata, sunawachi sono higashi, hi no izuru kata ni oite, souo sangyo wo 
uketari. 

16 Ikhoba mata Mose ni tsugete ii tama- 

17 waku, Naujira ni chi wo wakatsu 
hitobito no na wa kore nari : sunawa- 
chi saishi Ereazaru to, Nun no ko 

18 Yoshua. Nanjira mata ono-ono no 
wakare yori tsukasa hitori zutsu wo 
erabite, chi wo wakatsu koto wo nasa- 

19 shimubeshi. Sono hitobito no na wa 
kaku no gotoshi : Yuda no wakare 
nite wa, lefunue no ko Karebn. 

20 Shimeon no shison no wakare nite wa, 

21 Amihode no ko Samueru. Beniyamin 
no wakare nite wa, Kisurou no ko 

22 Eridade. Dan no shison no wakare 
no tsukasa wa, Yoguri no ko Bukki. 

28 Yosefii no shison, sunawachi Manase 
no shison no wakare no tsukasa wa, 

24 Epode no ko Hanieru. Efuraimu no 
shison no wakare no tsukasa wa, 

25 Shifutan no ko Kemueru. Zeburun 
no shison no wakare no tsukasa wa, 

26 Parunaku no ko Erizapan. Issakaru 
no shison no wakare no tsukasa wa, 

27 Azan no ko Paruteeru. Aseru no shi- 
son no wakare no tsukasa wa, Shiromi 

28 no ko Ahiude. Nafutari no shison no 
wakare no tsukasa wa, Amihode no ko 

29 Padaeru. Kanan no chi ni oite, Isu- 
raeru no hitobito ni sangyo wo 
wakatsu koto wo, Iehoba no meiji 
tamaeru hito wa kaku no gotoshi. 

35 leriko ni tai suru Yorudan no liotori na- 
ru Moabu no hirano ni oite, Iehoba Mose 
2 ni tsugete ii tamawaku, Isuraeru no hi- 
tobito ni meijite, sono etarii sangyo no 
uchi yori Rebibito ni sumubeki machi- 
machi wo ataeshimeyo ; nanjira mata 
sono machimachi no mawari ni kochi 
8 wo tsukete Rebibito ni atobeshi. Sono 
machimachi wa karera no sumubeki 
tokoro ; sono kochi wa karera no ka- 
chiku, kwazai, o)-obi moromoro no 
kemono wo oku tokoro tarubeshi. 

4 Nanjira ga Rebibito ni atoru machima- 
chi no kochi wa, machi no ishigaki yori 
soto mawari issen kj^ibito narubeshi. 

5 Sunawachi machi no soto ni oite, 
higashi no kata ui ni sen kyubito, mi- 
nami no kata ni ni sen kyubito, nishi 
no kata ni ni sen kyubito, kita no kata NUMBEBS. 35. 29. MINSU KIRYAKU. 187 ni ni seu kyubito wo hakari, machi wo 
sono naka ui arashimubeshi. Karcra 
no machi no kdchi wa kaku no gotoku 

6 narubeshi. Xanjiia ga Rebibito ni 
atom machimachi wa kaku no gotoku 
narubeshi, sunawachi nogare no machi 
mutsu wo atobeshi : kore wa hito wo 
koroseru mono no soko ni nogarubeki 
tame no mono nari, kono hoka ni mata 

7 machi shi jii ni wo atobeshi. Nanjira 
ga Rebibito ni atoru machi wa awasete 
shi ju hachi machi : kore wo sono ko- 

8 chi to tomo ui atobeshi. Nanjira Isura- 
eru no hitobito no saugyo no uchi yori, 
Rebibito ui machi wo atoru ui wa oku 
moteru mouo wa Oku atae ; sukoshiku 
moteru mono wa sukoshiku atae : ono- 
ouo sono etaru sangyo ni shitagaite, 
sono machimachi wo kore ni atobe- 
shi. 

9 Iehoba mata Mose ni tsugete ii tama- 

10 waku, Isuraeru no hitobito ni tsugete, 
kore ni ie, Nanjira Yorudau wo watarite, 

11 Kanan no chi ni iraba, nanjira no 
tame ui machi wo mokete, nogare no 
machi to nashi ; ayamarite hito wo 
koroseru mouo wo shite soko ni noga- 

12 rubekarashimubeshi. Sore wa nanjira 
ga ada-uchi suru mono wo sakete noga- 
rubeki machi nari ; kore aru wa hito 
wo koroseru mono ga, imada kwaishu 
no mae ni tachite, sabaki wo ukezaru 
saki ni korosaruru koto nakaran tame 

13 nari. Nanjira ga atoru machimachi 
no uchi mutsu wo mote nogare no 

14 machi to subeshi. Sunawachi nanjira 
Yorudan no konata ni oite mitsu no 
machi wo atae, Kanan no chi ui oite 
mitsu no machi wo ataete, nogare no 

15 machi to nasubeshi. Kono mutsu no 
machi wa Isuraeru no hitobito to, yoso- 
guni no hito, oyobi sono uchi ui yado- 
reru mono no uogarcba tarubeshi : 
subete ayamarite hito w'o koroseru 
mono wa soko ni nogaruru koto wo 

16 ubeshi. Moshi tetsu no utsuwa wo 
mote, hito wo uchite shinashimenaba, 
kore kosatsu nari : kosatsunin wa 

17 kauarazu korosarubeshi. Moshi hito 
wo korosu hodo no ishi wo torite, hito 
wo uchite shinashimenaba, kore kosa- 
tsu nari : kosatsunin wa kauarazu 18 korosarubeshi. Mata hito wo korosu 
hodo no ki no utsuwa wo torite, hito 
wo uchite shinashimenaba, kore ko- 
satsu nari : kosatsunin Ma kauarazu 

19 korosarubeshi. Ata wo utsu mono so- 
no kosatsunin wo korosu koto wo u ; su- 
nawachi kore ni au tokoro nite, kore wo 

20 korosu koto wo uru nari. Moshi ma- 
ta urami no tame ni hito wo oshi, 
mata wa i arite hito ni mono wo nage 

21 uchite shinashime ; mata wa ata no 
kokoro wo sashihasami, te wo mote 
hito wo uchite shinashimenaba ; sono 
hito wo uchitaru mono wa kauarazu 
korosarubeshi ; kore kosatsu nareba 
nari : ata wo utsu mono kore ni au 
tokoro nite, kore wo korosu koto wo 

22 ubeshi. Saredo moshi ata no kokoro 
naku shite, omowazu hito wo oshi, 
mata wa i naku shite hito ni mono wo 

23 nage-uchi, mata wa hito aru wo mizu 
shite, hito wo korosu hodo no ishi wo 
kore ni nage-tsukete, shinashimuru 
koto aran ni, sono hito kore ga teki ni 
mo arazu, mata kore wo gai sen to 

24 seshi ni mo arazaru toki wa ; kwai- 
shu kono okite ni yorite, sono hito wo 
koroseru mono to, ada-uchi suru mono 

25 to ni sabaki wo ii watasubeshi: suna- 
wachi kwaishu wa sono hito wo koro- 
seru mono wo ada-uchi suru mono 
no te yori sukui idashite, kore 
wo sono nogare yukitaru, nogare 
no machi ni kaesubeshi : sono mono 
wa kiyoki abura wo sosogare- 
taru saishi no osa no shinuru made 

26 soko ni orubeshi. Saredo hito wo ko- 
roshishi mono sono nogareshi nogare no 

27 machi no sakai wo idetaran ni ; ada- 
uchi suru mouo sono nogare no machi 
no sakai no soto nite, kore ni au koto 
arite, ada-uchi suru mono sunawachi 
sono hito wo koroshishi mono wo 
korosu koto aru to mo ; chi wo naga- 

28 seru tsumi araji : sowa kare wa saishi 
no osa no shinuru made sono nogare 
no machi ni orubeki mono nareba 
nari : saishi no osa no shinitaru no- 
chi wa sono hito wo koroseshi mono 
onore no sangyo no chi ni kaeru koto 

29 wo ubeshi. Nanjira yoyo sono sumai 
ui oite, kore wo sabaki no nori to su- NUMBEKS. 188 MINSU KIRYAKU. 35. 30. 80 beshi. Subete bito wo koroseru mono, 
sunawacbi kosatsuuin wa akasbibito 
no kucbi ni sbitagaite korosarubesbi : 
sareclo tada bitori no akasbibito no 
kotoba i)i sbitagaite, bito wo koi'osu 

31 koto wo nasubekarazu. Naujira sbi ui 
atara kosatsunin no inocbi wo agana- 
wasbimubekarazu : kanarazu kore wo 

32 korosiibesbi. Mata nogave no macbi 
ni nogaretaru mono no aganai wo ire- 
te, saisbi no sbinazaru mae ni kore wo 
onore no cbi ni Uaeri sumasbimuru 

33 nakare. Nanjira sono oru tokoro no 
cbi wo kegasubekaraza : cbi wa cbi wo 
kegasii naii : cbi no ne ni nagaseru cbi 
wa kore wo nagaseru mono no cbi 
"wo mote suru ui arazareba, aganau 

34 koto wo ezaru nari. Nanjira sono 
sumu tokoro no cbi, sunaM'acbi waga 
oru tokoro no cbi wo kogasu nukare : 
sowa ware Iehoba Isuraeru no bitobito 
no uclii ni oreba nari. 

36 Yosefu no kodomo no j'akara no ucbi, 
Manase no ko, Makiru no ko naru, 
Gireade no kodomo no yakara no ka- 
sbirataclii susiiroi yorite, Mose no mae 
to, Isuraeru no bitobito no kasbira 
turn tsukasatacbi no mae ni katari : 

2 iikeru wa, Isuraeru no bitobito ni sono 
sangyo no cbi wo, kuji ni yorite atoru 
koto wo Iehoba waga sbu ni meiji tama- 
eri : waga sbu mata warera no kyodai 
Zeropebade no sangyo wo sono musu- 
medomo ni atobesbi to Iehoba ni mei- 

3 zerare tamau. Karera mosbi Isuraeru 
no bitobito no ucbi, boka no wakare 
no bitobito ni totsuginaba, karera no 
sangyo wa warera no fuso no sangyo 
no ucbi yori biki sararete, sono yukeru 
wakare no sangyo ui kuwawarubesbi : 
kaku kore wa warera no sangyo no bun 

4 no ucbi yori hiki sarareu. Sbikasbite 
karera no sangyo wa Isuraeru no 
bitobito no yoberu ni itarite, sono yu- keru wakare no sangyo ni kuwawaru 
besbi : kaku karera no sangyo wa 
warera no fnso no wakare no san- 
gyo no ucbi yori biki sarareu. 

5 Mose Iehoba no kotoba ni sbitagaite, 
Isuraeru no bitobito ni meijite iu, 
Yosefu no kodomo no wakare no iu 

G tokoro wa yosbi. Zeropebade no mu- 
sumedomo no koto ni tsukite, Iehoba 
no meiji tamau tokoro wa kaku no go- 
tosbi, iwaku, Karera wa sono kokoro 
ni kanau mono ni totsugubekeredo ; 
tada sono fuso no wakare no ie ni 

7 nomi totsugubesbi. Sbikaseba Isura- 
eru no bitobito no sangyo kono wakare 
yori kano wakare ni utsuru koto araji: 
Isuraeru no bitobito wa mina ono- 
ono sono fuso no wakare no sangyo 

8 ni todoniarubeki nari. Isuraeru no 
bitobito no wakare no ucbi, oj'oso 
sangyo wo moteru onna wa mina 
onore no cbicbi no wakare no ie ni 
totsugubesbi, sbikaseba Isuraeru no 
bitobito ono-ono sono fuso no sangyo 

9 wo tamotsu koto wo en. Sangyo wo 
sbite kono wakare yori kano wakare ni 
utsurasbimubekarazu ; Isuraeru no bi- 
tobito no wakare no mono wa mina 
ono-ono onore no sangyo ni todomaru- 

10 besbi. Koko ni oite Zeropebade no 
musumedomo wa Iehoba no Mose 

11 ui meiji tamaeru gotoku seri : suna- 
wacbi Zeropebade no musumedomo 
Maara, Teruza, Hogura, Miruka, 
oyobi Noa wa sono cbicbi no kyodai 

12 no kodomo ni totsugeri. Karera wa 
Yosefu no ko Manase no kodomo no ie 
ni totsugitareba, sono sangyo wa sono 
cbicbi no yakara uo wakare ni todo- 
mareri. 

13 Korera wa leriko ni tai suru Yorudan 
no botori nam, Moabu no birano ni 
oite, Iehoba ga Mose ni yorite, Isurae- 
ru no bitobito ni meiji tamaisbi meirei 
to okite nari. Numbers. SHIMMEI KI. 1 Kore wa Mose ga Yonidan no konata 
no areuo, Kokai ni tiii sum biiano ni 
ai"ite, Parau, Toperu, Rabau, Hazerote, 
De-zahabu no aida nite, Isuraeru no su- 
bete no bito ni tsugetaru kotoba nari. 

2 Horebu yoii Seiru Zan no micbi wo 
bete, Kadesbi-baruueani itaru ni wajii 

3 icbi iiicbi ji ari. Daishijunenno ju icbi 
gwatsu ni itari, sono tsuki no tsuitacbi 
ni, Mose wa Isuraeru no bitobito ni mu- 
kaite, Iehoba ga karera no tame ni 
onore ni sazuke tamaisbi meirei wo 

4 kotogotoku tsogetari ; kore wa Mose 
ga Hesbibon ni sumeru, Amoribito no 
6 Sbihon, oyobi Ederei no Asbitarote 
ni sumeru, Bashan no o Ogu wo koro- 

5 shitaru nocbi nariki : sunawachi Mose 
Yorudan no konata naru, Moabu no 
cbi ni oite, kouo okite wo toki akasu 

6 koto wo uasbi bajimetari, iwaku, AVa- 
rera no Kami Iehoba Horebu uite 
warera ni tsugete ii tamaeri, Xanjira 
wa kono yama ni oru koto bi sude ni 

7 hisasbi : nanjira mi wo megnrasbite 
micbi ni susumi, Amoribito no j'ama ni 
yuki, sore ni tonareru tokorodokoro ni 
yuki, birauo, yamachi, kubochi, Mi- 
nami no cbi, umibe, Kauanbito no 
cbi, Rebanon, oyobi okawa, Yufurate 

8 Gawa ni itare. AVare kono cbi wo 
nanjira no mae ni okeri : irite kono chi 
wo eyo; kore wa Iehoba ga nanjira no 
senzo Aburahamu, Isaku, Yakobu ni 
cbikaite, kore wo karera to sono nocbi 
no sbisou ni ataeu to ii tamaisbi mono 

9 nari to. Kano toki ware nanjira ni 
katarite ieri, AVare wa hitori nite wa 
nanjira wo waga ni to sbite ou koto 

10 atawazu : nanjira no Kami Iehoba 
nanjira wo oku narasbime tamaitareba, 
nanjira konnicbi wa sora no bosbi 

11 no gotoku ni osbi. Negawaku wa 
nanjira no senzo no Kami Iehoba 
nanjira wo sbite ima aru yori wa sen bai mo oku narasbime, mata 
nanjira ni yakusoku sesbi gotoku, 
nanjira wo megumi tamawan koto 

12 Avo ! AA'are bitori nite wa ikade nan- 
jira wo waga ni to nasbi, mata nan- 
jira no omoni to, nanjira no arasoi 

13 ni ataru koto wo en ya ? Nanjira no 
wakare no ucbi yori cbie ari, chisbiki 
arite, bito ni sbiraretarn bitobito wo 
erabe, ware kore wo nanjira no osa to 

14 nasan to. Toki ni nanjira kotaete ieri, 
Nanji ga iu tokoro no koto wo nasu wa 

15 yosbi to. Koko wo mote ware nanjira 
no wakare no osa naru, chie arite, bito 
ni sbiraretarn monodomo wo torite, 
nanjira no osa to naseri ; sunawachi kore 
wo mote sen nin no kasbiia, byaku nin 
no kashira, go ju nin no kasbira, ju nin 
no kasbira to nasbi, mata nanjira no 
wakare no ucbi no tsukasabito to na- 

16 seri. Mata kano toki ni ware nanjira 
no sabakibitotachi ni meijite ieri, Nan- 
jira sono kyodai no ucbi no uttae wo 
kiki, kono bito to kano bito no aida 
wo tadashiku sabakubesbi, yosoguni 

17 no bito ni oite mo sbikari. Nanjira 
hito wo mite sabaki subekarazu; cbii- 
saki mono ni mo, oi naru mono ni mo 
kikubesbi ; bito no omote wo osorube- 
karazu ; sabaki wa Kami no koto 
nareba nari : nanjira ni oite sadame 
gataki koto wa ware ni mocbi kitare, 

18 ware kore wo kikan. AVare kano to- 
ki ni nanjira no nasubeki koto wo ko- 
togotoku nanjira ni meijitariki. 

19 Warera no Kami Iehoba no Avarera 
ni meiji tamaisbi gotoku ni, warera wa 
Horebu yori ide tacbi, nanjira ga rai- 
sbireru kano oi naru, osorosbiki areno 
wo tori, Amoribito no 5'ama wo sashi- 

20 te ; Kadesbi-barunea ni itareri. Toki 
ni ware nanjira ni ieri, Nanjira wa 
warera no Kami Iehoba no warera ni 
atae tamaeru, Amoribito no vama ni Deuteeonojiy. 190 SHIMMEI KI. 1. 21. 21 itareri. Miyo, nanji no Kami Iehoba 
kono chi wo nanji no niae ni oki 
tamau : nanji no senzo no Kami Ieho- 
ba no nanji ni ii tamau gotoku, nobori 
yukite kore woeyo; osoruru nakare, 

22 taaierau nakare to. Nanjira mina 
ware ni chikayorite ieri, Warera hito 
wo warera no saki ni tsukawashite, 
sono chi wo ukagawashime, karera wo 
shite kaerite naui no michi yori nobo- 
rubeki ka, nani no machimachi ni iru- 
beki ka wo warera ni tsugeshimen to. 

23 Kono kotoba waga me ni yoshi to 
miekereba, ware nanjira no uchi yori 
jii ni nin no mono wo toreri, sanawa- 
chi hitotsu no wakare yori hitori 

24 zutsu nariki : karera snsumi yukite, 
yama ni nobori, Eshikoru no tani ni 

25 itari, kore wo ukagai ; sono chi no ku- 
clamono wo te ni torite, warera no 
moto ni mochi kiidari, warera ni kaeri- 
goto shite ieri, Warera no Kami Ieho- 
ba no warera ni atae tamaern chi \va 

26 yoki chi nari to. Shikaru ni nanjira 
wa nobori yuku koto wo konomazu 
shite, nanjira no Kami Iehoba no mei- 

27 rei ni somukeri : sunawachi nanjira 
sono temmaku nite tsubuyakite ieri, 
Iehoba warera wo nikumu ga yue ni, 
warera wo Amoribito no te ni watashi- 
te horobosan tote, Ejiputo no knni 
yori warera wo michibiki idaseri. 

28 Warera wa izuku ni yukubeki ya ? 
warera no kyodaitachi wa iu, Sono 
tami wa warera yori mo 6i ni shite, 
take takaku ; machimachi wa oi ni 
shite, sono ishigaki wa ten ni itaru ; 
warera mata Anaku no shison wo soko 
ni mitari to, kaku iite warera no ki wo 

29 kujikeri to. Toki ni ware nanjira ni 
ieri, Ozuru nakare, osoruru nakare. 

30 Nanjira ni sakidachi yuki tamau, nan- 
jira no Kami Iehoba, Ejiputo ni oite 
nanjira no tame ni nanjira no me no 
mae nite, moromoro no koto wo nashi 
tamaishi gotoku, ima mata nanjira no 

31 tame ni tatakai tamawan ; areno ni 
oite wa nanji mata nanji no Kami 
Iehoba ga, hito no sono ko wo idaku 
ga gotoku ni, nanji wo idaki tamaishi 
wo mitari; nanjira ga kono tokoro ni 
itaru made sono michi sugara tsune ni 32 shika arishi nari to. Kono koto wo 
nasedomo, nanjira wa nao sono Kami 

33 Iehoba wo sbinzezariki. Iehoba wa 
michi ni arite wa nanjira ni sakidachi 
yukite, nanjira ga ei wo harubeki toko- 
ro wo tazune, yoru wa hi no uchi ni 
ari, biru wa kumo no uchi ni arite, 
nanjira no yukubeki michi wo shimeshi 

31 tiimaeru mono nari. Iehoba nanjira 
no kotoba no koe wo kikite ikari, chi- 

35 kaite ii tamaikeraku, Kono ashiki yo no 
hitobito no uchi ni wa, waga nan- 
jira no senzotachi ni ataen to chi- 
kaishi, kano yoki chi wo miru mono 

3G hitori mo arazarubeshi. Tada lefnn- 
ne no ko Karebu nomi kore wo 
miru koto wo en, kare ga fumitarishi 
chi wo mote ware kare to kare no 
shison ni atobesiii ; sowa kare mattaku 

37 Iehoba ni shitagaitareba nari. Iehoba 
mata nanjira no yue wo mote, ware 
wo mo ikarite ii tamaeri, Nanji mo 

38 mata kashiko ni iru koto wo ezii : nan- 
ji no mae ni haberu. Nun no ko Yo- 
shua kashiko ni irubeshi : kare ni chi- 
kara wo tsukeyo ; kare Isuraeru wo 

39 shite kore wo eshimubeshi. Mata 
nanjira ga kasumeraren to iitarishi, 
sono nanjira no kodomo, oyobi sono hi 
ni nao yoshi ashi wo wakimaezarishi, 
nanjira no osanagodomo, karera suna- 
wachi kashiko ni irubeshi ; ware kore 

40 wo karera ni ataete esasubeshi. Nan- 
jira wa mi wo megurashi, Kokai no 
michi yori areno ni susumi irubeshi to. 

41 Shikaru ni nanjira kotaete, ware ni ie- 
ri, Warera wa Iehoba ni mukaite tsumi 
wo okaseri : sareba warera no Kami 
Iehoba no subete warera ni meiji ta- 
maeru ga gotoku, warera nobori yuki- 
te tatakawan to. Nanjira ouo-ono buki 
wo mi ni obite, karugarushiku yama ni 

42 noboran to seri. Toki ni Iehoba ware 
)n ii tamaikeru wa, Nanji karera ni ie, 
Nanjira nobori yuku nakare, mata 
tatakau nakare ; ware nanjira no uchi 
ni orazareba nari : nanjira osoraku wa 

43 sono teki ni uchi yaburaren to. Ware 
kaku nanjira ni tsugetaru ni, nanjira 
kikazu shite Iehoba no meirei ni so- 
muki, hoshiimama ni yama ni nobori- 

44 tarishi ga ; sono yama ni sumeru I Deuteronomy. 2. 23. SHIMMEI KI. 191 Amoribito nanjira ui nuikaite ide kitari, 
hachi no ou ga gotoku ni nanjira wo 
oi chirashi, nanjira wo Seiru ni uchi 

45 yaburite, Horuuia ni 05a)beri. Kaka- 
rishikaba nanjira kaeri kitarite, Iehoba 
no mae ni nakitarishi ga; Iehoba nan- 
jira no koe wo kiki tamawazu, nanjira 
ni niiiui wo katainuke taniawazariki. 

46 Koko wo mote nanjira wa hi bisashiku 
Katloshi ni oreri, nanjira ga soko ni 
oritarn bi-kazu no gotosbi. 

2 Kakute warera wa mi wo megurashi, 
Iehoba no ware ni meiji tamaeru goto- 
ku, Kokai no michi yori areno ni susu- 
mi irite ; hi bisashiku Seiru Zan wo 

2 5'uki "meguritarisbi ga ; Iehoba tsui ni 

3 ware ni tsugete ii tamawaku, Nanjira 
wa kono yama wo yuki meguru koto 
sude ni hisashi : ima yori wa kita ni 

4 megurite susume. Nanji mata tami ni 
meijite ie, Nanjira wa Seiru ni sumeru 
Esau no sbisou nam, nanjira no kyo- 
dai no sakai wo toran to su ; karera wa 
nanjira wo osoren ; nanjira fukaku 

5 mizukara tsutsusbimubeshi : karera 
wo semuru nakave ; karera no cbi wa 
ashi no ura ni fumu hodo wo mo 
nanjira ni ataeji : sowa ware Seiru Zan 
wo Esau ni ataete, sangyo to nasasbi- 

6 metareba nari. Nanjira kaue wo mote 
karera yori kuimono wo kaite kurai; 
mata kane wo mote, karera yori mizu 

7 wo motomete nome. Nanji no Kami 
Iehoba )ianji ga te ni nasu toko- 
ro no moromoro no koto ni oite 
nanji wo megumi : nanji ga kono oi 
naru areno wo torn wo misonawashi 
tamaeri : nanji no Kami Iehoba kono 
shi ju neu no aida nanji to tomo ni 
imashitareba ; nanji wa tobosbiki toko- 

8 ro arazarishi nari. Warera tsui ni 
Seiru Zan ni sumeru Esau no shison 
naru, warera no kyodai wo banarete, 
Araba no michi wo tori, Erate to 
Ejion-geberu wo bete, megurite Moabu 
no areno no michi ni susumi ireri. 

9 Toki ni Iehoba ware ni ii tamaikeru 
wa, Moabubito wo nayamasu nakare, 
mata kore wo semete tatakau nakare : 
karera no cbi woba ware nanjira no 
sangyo ni ataeji ; sowa ware Roto no 
shison ui Aru wo ataete sangyo to 10 nasasbimetai-eba nari to. (Mukashi 
Emibito koko ni suraeri, kono tami 
wa oi ni shite, kazu oku, Anakubito 

11 no gotoku ni take takakari : Anaku- 
bito to onajiku, Repaimu to yobi 
nasaretarishi ga ; Moabubito wa kore 

12 wo Emibito to yoberi. Horibito mo 
mata mukashi Seiru ni sumi orisbi ga, 
Esau no shison kore wo oi horoboshi ; 
kore ni kawarite soko ni sumeri ; 
Isuraeru ga Iehoba ni tamawarishi 
sono sangyo no cbi ni naseru ga goto- 

13 shi.) Koko ni nanjira ima taclii agari, 
Zerede Gawa wo watare to arikereba ; 
warera sunawachi Zerede Gawa wo 

14 watareri. Kadesbi-barunea wo idete 
yori, Zerede Gawa wo wataru made 
no aida no hi wa san ju hachi nen ni 
shite ; sono yo no ikusabito wa mina 
use hatete eichu ni arazu narinu : Ie- 
hoba no karera ni chikai tamaishi 

15 gotosbi. Makoto ni Iehoba te wo mote 
kore wo seme, kore wo eichu yori 
horoboshi tamaikereba, tsui ni mina 
use hatetari. 

16 Kaku ikusabito mina sono tami no 
uchi yori shini usetaru toki ni atarite, 

17 Iehoba ware ni tsugete ii tamaikeraku, 

18 Nanji wa kyo Moabu no sakai naru, 

19 Aru wo toran to su : nanji Amnion 
no shison ni cbikazuku toki ni, kore 
wo nayamasu nakare, kore wo semuru 
nakare : Ammon no shison no cbi wa 
ware kore wo nanjira no sangyo ni 
ataeji : sowa ware kore wo Roto no 
shison ni ataete sangyo to nasasbime- 

20 tareba nari. (Kore mo mata Repaimu 
no kuni to yobi nasaretari : mukashi 
Repaimu koko ni sumi itareba nari ; 
Ammonbito wa karera wo Zamuzumi- 

21 bito to yoberi : kono tami wa oi ni 
shite, kazu oku, Anakubito no gotoku 
ni, take takakarishi ga ; Iehoba Am- 
monbito no mae ni kore wo horoboshi 
tamaitareba ; Ammonbito kore wo oi 

22 haraite, kore ni kawarite sumeri: sono 
koto wa Seiru ni sumeru Esau no shiscm 
no mae ni, Horibito wo horoboshi 
tamaishi ga gotosbi ; karera wa Hori- 
bito wo oi barai, kore ni kawarite 
konnichi made soko ni sumi oru nari : 

23 Kafutoru yori idetaru Kafutoribito wa Deuteronomy. 192 SHIMMEI KI. 2.23. niiitii kano muramura ni sumaite, Gaza 
ni made itaru tokoro no Abibito wo 
horobosbi, kore ni kawarite soko ni 

24 oru.) Nanjii'a tachi agari, susumite 
Arunou Gawa wo watare : ware Hesbi- 
bon no 6 Amoribito Sbibou to, kore ga 
knni wo nanjira no te ni watasii : 
susunde kore wo eyo, kare wo semete 

25 tatakae. Kyo ware itteuka no kunil)ito 
ni nanji wo oji, nanji wo osorcsbimen, 
karera wa nanji no kikoe wo kikite 
furiii, niiuji no tame ni kokoro wo 
kurusbimen to. 

26 Kuko ni ware Kedemote no areno 
yori Hesbibon no o Sbihon ni tsukai 
wo oknri, yawaragi no kotoba wo 

27 nobesbimetari, iwaku, Ware ui nanji 
no knni wo torasbimeyo : ware wa 
oji wo torite yukan ; migi ni mo hidari 

28 ni mo magaraji. Nanji kane wo torite, 
kuimono wo ware ni urite kurawase ; 
kane wo torite mizu wo ware ni ataete 
nomaseyo : ware wa tada kacbi nite 

29 toran nomi ; Seirn ni snnieru Esau no 
sbison to, Aru ni sumeru Moabubito 
to ga ware ni nasbitaru gotoku seyo ; 
sbikaseba ware wa Yorudan wo wata- 
rite, warera no Kami Iehoba no w^are- 

30 ra ni tamaislii cbi ni itaran to. Sbi- 
karu ni Hesbibon no o Shibon wa 
warera no torn koto wo yuriisazariki : 
kowa nanji no Kami Ikhoba kare wo 
nanji no te ni watasan tote, sono ki 
wo kataku sbi, sono kokoro wo kataku- 
na ni sbi tamaitareba nari, konuicbi 

31 miru ga gotosbi. Toki ni Iehoba 
ware ni ii tamaikeru wa, Miyo, ware 
ima Sbibon to kore ga cbi wo nanji ni 
ataen to su : susiinde sono cbi wo ete, 

32 nanji no sangyo to seyo to. Koko 
ni Sbibon sono tami wo kotogotoku 
bikiite ide kitari, Yahazu ni oite tata- 

33 kaikeru ga ; warera no Kami Iehoba 
kare wo warera ni watasbi tamaitareba; 
warera kare to, sono kodomo to, sono 

34 snbete no tami wo ucbi koioseri. Sono 
toki ni warera wa kare no macliima- 
cbi wo kotogotoku tori, sono snbete no 
macbi no otoko, onua, oyobi kodomo wo 
boroboshite ; hitori wo mo nokosaza- 

35 riki : tada sono kacbiku, oyobi macbi- 
macbi yori toritaru bundorimouo wa warera kore wo ete onore no mono 
30 to naseii. Arnnon no kawiibe no 
Aroeru, oyobi kawa no katawara 
naru macbi yori Gireade ni itaru 
made, warera no seme tori gataki 
macbi tote wa hitotsu mo arazariki : 
warera no Kami Iehoba kore wo koto- 
gotoku warera ni watasbi tamaeri. 
37 Tada Amnion no sbison no cbi, Yabokn 
Gawa no zeugnn, yamacbi no macbi- 
macbi nado, subete warera no Kami 
Iehoba ga, warera no yuku wo kinji 
tamaeru tokoro ni wa nanji itarazari- 
ki. 
3 Kakute warera mi wo megurasbite, 
Basban no micbi ni nobori yukikex-u 
ni ; Basban no o Ogu sono tami wo 
kotogotoku bikii idete, Ederei ni tata- 

2 kawan to seri. Toki ni Iehoba ware ni 
ii tamaikeraku, Kare wo osoruru naka- 
re, ware kare to, sono subete no tami 
to, sono cbi to wo nanji no te ni wata- 
san; nanji kano Hesbibon ni sumitaru 
Amoribito no o Sbihon ni nasesbi goto- 

3 ku, kare ni nasubesbi to. Warera no 
Kami Iehoba snnawachi Basban no o 
Ogu to, sono subete no tami wo warera 
no te ni watasbi tamaisbikaba ; w^arera 
kore wo ucbi koroshite, hitori wo mo 

4 nokosazariki. Sono toki ni warera 
kore ga macbimacbi wo kotogotoku 
toreri; torazaru macbi wa hitotsu mo 
arazariki ; sono toreru macbi wa roku 
jii, kore sunawacbi Arugobu no cbi ni 
shite, Basban ni okeru Ogu no kuni 

5 nari. Kono macbimacbi wa miua ta- 
kaki isbigaki ari, mon ari, kwan 
arite kengo nariki ; boka ni miita 
isbigaki arazaru macbi banahada oku 

G ariki. Warera wa Hesbibon no o Sbi- 
hon ni nasesbi gotoku, kore wo horobo- 
sbi, sono subete no macbi no otoko, on- 
na, oyobi kodomo wo kotogotoku horo- 

7 boseri. Tada sono subete no kacbiku to, 
sono macbimacbi yori no bundorimouo 
to wa kore wo ete, warera no mono to 

8 naseri. Sono toki warera Y'^orudan no 
kouata no cbi wo Arunou Gawa yori 
Herumon Zau made, Amoril)ito no o 

9 futari no to yori toreri ; (Herumon 
wa Shidonbito kore wo Shirion to yobi, 
Amoribito kore wo Seniru to yobu ;) Deuteronomy. 4. 2. SHIMjVIEI ki. 193 10 sunawachi hirano no subete no machi, 
Gireade no zeuclii, Bashan no zenchi, 
Saruka oyobi Ederei nado, Bashan ni 
okeru Ogu no kuni wo kotogotoku 

11 toreri. (Kano Eepaimu no nokoreru 
mono wa Bashan no o Ogu tada hitori 
nariki ; kare no nedai wa tetsii no 
nedai nariki ; kore wa ima nao Ammon 
no shison no Raba ni aru ni arazu ya? 
hito no hiji ni yoreba, kore wa sono 
take ku kyubito, sono haba shi kyubito 

12 ari.) Sono toki ni warera kono chi wo 
etarishi ga, Arunon Gawa no hotori 
naru Ai'oeru yori no chi to, Gireade 
no yamachi no nakaba to, sono uchi 
no machimachi to wa ware kore wo 
Rubenbito to, Gadobito ni ataetari : 

13 mata Ogu no kuni narishi Gireade no 
nokori no chi to, Bashan no zenchi to 
wa ware kore wo Manase no hau 
wakare ni ataetari : Arngobn no zen- 
chi sunawachi Bashan no zentai wa 

14 Eepaimu no kuni to tonaerarn. Mana- 
se no ko Yairu wa Arngobu no zenchi 
wo torite, Geshuru no sakai to, Maaka 
no sakai ni made itari ; onore no na ni 
shitagaite Bashan wo Huote-yairu to 
nazuketari ; souo na konnichi ni itaru. 

15 Mata Makiru ni wa ware Gireade wo 

16 atae, Rubenbito to Gadobito ni wa 
Gireade yori Arunon Gawa made wo 
atae, sono kawa no tadanaka wo mote 
sakai to nashi ; mata Ammon no shi- 
son no chi no sakai naru Yaboku Gawa 

17 ni made itari; mata Araba oyobi Yoru- 
dan to, sono hotori no chi wo Kinnere- 
te yori Araba no umi, sunawachi Shio 
Umi made kore ni ataete, higashi no 
kata Pisuga no fnmoto ni itaru. 

18 Sono toki ware nanjira ni meijite ieri, 
Nanjira no Kami Iehoba kono chi wo 
nanjira ni ataete sangyo to nasashime 
tamaeba ; nanjira ikusabito wa mi wo 
yoroite, nanjira no kyodai naru Isura- 
eru no hitobito ni sakidachite watari 

19 yuknbeshi. Tadashi nanjira no tsuma 
to, kodomo to, kachiku wa waga nan- 
jira ni ataeshi machi ni todomarubeshi : 
ware nanjira ga oku no kachiku wo 

20 motsu wo shiru nari. Iehoba nanjira 
ni tamaishi gotoku. nanjira no kyodai 
ni mo 5'asumi wo tamaite, karera mo mata Yorudan no kanata nite, nanjira 
no Kami Iehoba ni tamawaru tokoro 
no chi wo ete sangyo to nasu ni itara- 
ba ; nanjira ono-cno waga nanjira ni 

21 ataeshi saugyo ni karerubeshi. Kano 
toki ni ware Yoshua ni meijite ieri, 
Nanji wa kono futari no ni nanjira 
no Kami Iehoba no okonai tamau to- 
koro no koto w^o me ni mitari : Iehoba 
mata nanji ga yuku tokoro no moromo- 
ro no kuni ni mo kaku no gotoku okonai 

22 tamawan. Nanji kore wo osoruru na- 
kare : nanjira no Kami Iehoba nanjira 
no tame ni tatakai tamawan to, 

23 Sono toki ware Iehoba ni motomete 

24 ieri, Shu Iehoba yo, nanji wa nanji 
no oi naru koto to, nanji no tsuyoki te 
wo shimobe ni shimesu koto wo hajime 
tamaeri ; ten nite mo, chi nite mo, izu- 
re no kami ka yoku nanji no gotoki 
waza wo nashi, nanji no gotoki chikara 

25 wo motan ya ? Negawaku wa, ware 
wo shite watari yukashime, Yorudan no 
kanata naru yoki chi, yoki yama, oyobi 
Rebanon wo miru koto wo esase tamae 

26 to. Shikaru ni Iehoba nanjira no yue 
wo mote ware wo ikari, ware ni kiku 
koto wo nashi tamawazu : Iehoba su- 
nawachi ware ni ii tamaikeru wa, 
Sude ni tareri : kono koto wo kasanete 

27 ware ni iu nakare. Nanji Pisuga no 
itadaki ni nobori, me wo agete nishi, 
kita, minami, higashi wo nozomi, nan- 
ji no me wo mote sono chi wo miyo : 
nanji wa Yorudan wo wataru koto wo 

28 ezarubekereba nari. Nanji Yoshua ni 
meiji, kore ni chikara wo tsuke, kore 
wo kato seyo : sowa kono tami wo 
hikiite watari yuki, kore ni nanji ga 
miru tokoro no chi wo esasuru mono 

29 wa kare nareba nari to. Kakute wa- 
rera wa Bete-peoru ni tai sum tani 
ni oru. 

4 Imfi Isuraeru yo, waga nanjira ni 
oshiyuru nori to okite wo kikite, kore 
wo okonae ; shikaseba nanjira wa iku- 
ru koto wo e, nanjira no senzo no 
Kami Iehoba no nanjira ni tamau cbi 
ni irite, kore wo sangyo to nasu wo 

2 ubeshi. Waga nanjira ni meizuru koto- 
ba wa nanjira kore wo mashi, mata wa 
herasubekarazu : waga nanjira ni mei- 25 Deuteronomy. It 194 SHIMMEI KI. 4. 2. zuru nanjira no Kami Iehoba no meirei 

3 ■\vomamorubeshi. Nanjira wa Iehoba ga 
Baaru-peoru no koto ni yorite, okonai 
tamaishi tokoro wo me ni mitari: snna- 
wachi Baaru-peoru ni shitagaitaru hito- 
bito wa, nanji no Kami If.hoba kotogoto- 
ku kore wo nanjira no uchi yori horobo- 

4 shi sari tamaislii ga ; nanjira no Kami 
Iehoba ni tsukite banarezarisbi nanjira 
wa mina konnichi made mo iki nagarae 

5 oru nari. Ware wa waga Kami Iehoba 
no ware ni meiji tamaisbi gotoku ni, 
nori to okite wo nanjira ni oshie, nan- 
jira wo shite sono yukite uru tokoro 
no chi ni oite, kore wo okonawashi- 

6 men to seri. Sareba nanjira kore wo 
mamori okonobeshi ; shika suru koto 
wa kuniguni no tami no me no mae ni 
oite, nanjira no chie tari, nanjira no chi- 
shiki taru nari : karera kono moromoro 
no nori wo kikite iwan, Kono 6i naru 
kunibito wa kanarazu chie ari, chishiki 

7 aru tami nari to. Warera no Kami 
Iehoba wa warera ga kore ni yobi 
motomuru ni, tsune ni warera ni 
chikaku imasu nari; izure no kuni- 
bito ka kaku no gotoku oi ni 
shite, Kami kore ni chikaku ima- 

8 su zo ? Mata izure no kunibito ka 
kaku no gotoku oi ni shite, konnichi 
waga nanjira no mae ni tatsuru, kono 
subete no okite no gotoki taclashiki 

9 nori to okite to wo moteru zo ? Nanji 
fukaku mizukara tsutsushimi, nanji no 
kokoro wo yoku mamore, osoraku wa 
nanji sono me ni mitaru koto wo wa- 
sureu, osoraku wa nanjira no iki naga- 
roru hi no uchi ni, sorera no koto 
nanji no kokoro wo hanaren ; nanji 
sorera no koto wo nanji no ko, nanji no 

10 mago ni oshieyo. Nanji ga Horebu ni 
oite nanji no Kami Iehoba no mae ni 
tateru hi ni, Iehoba ware ni ii tamai- 
keraku, Waga tame ni tami wo atsu- 
meyo, ware kore ni waga kotoba wo 
kikashime, kore wo shite sono yo ni 
nagaroru hi no aida, ware wo osururu 
koto wo manabase, mata sono kodomo 
wo oshiyuru koto wo nasashimen to 

11 su to. Koko ni oite nanjira wa susu- 
mi yorite, yama no fumoto ni tachike- 
ru ga ; yama wa hi nite yakete, sono bono wa nakazora ni itari, kuraku shito 

12 kumo ari, kuro kumo fukakiiriki. Toki 
ni Iehoba hi no naka yori nanjira ni 
mono ii tamaishi ga ; nanjira wa kotoba 
no koe wo kikeru nomi nite, koe no 
hoka wa nani no katachi wo mo mi- 

13 zarishi. Iehoba sunawachi sono kei- 
yaku wo nanjira ni nobete, nanjira ni 
kore wo mamore to meiji tamaeri, kore 
sunawachi jikkai ni shite, Iehoba kore 
Avo futa hira no ishi no ita ni shirushi 

14 tamau. Kano toki ni Iehoba Avare ni 
meijite, nanjira ni nori to okite wo 
oshieshime tamaeri : kore nanjira ni 
sono yukite uru tokoro no chi nite, 

15 kore wo nasashimen tote nariki. Ho- 
rebu ni oite Iehoba hi no naka yori, 
nanjira ni mono ii tamaishi hi ni wa, 
nanjira nani no katachi wo mo mizari- 
sbi nari ; sareba nanjira fukaku mizn- 

16 kara tsutsushimi : michi wo ayamarite, 
onore no tame ni giizo wo kizamu 
nakare, mono no zo wa otokono katachi 
ni mo are, onna no katachi ni mo are, su- 

17 bete tsukuru nakare ; sunawachi chi no 
ue ni oru moromoro no kemono no zo, 
sora ni tobu moromoro no tori no zo, 

18 chi ni hau moromoro no mono no zo, 
chi no shita no mizu no naka ni oru 
moromoro no uwo no zo nado, subete 

19 tsukuru nakare : nanji me wo agete 
ten wo nozomi, hi, tsuki, hoshi nado, 
subete ten no shiigun wo mi, izanawa- 
rete kore wo ogami, kore ni tsukoru 
nakare ; kore wa nanji no Kami Ieho- 
ba ga ittenka no bankoku no hitobito 

20 ni wakachi tamaishi mono nari. Ie- 
hoba nanjira wo tori, nanjira wo tetsu 
no kama no uchi, sunawachi Ejiputo 
yori micbibiki idashite onore no san- 
gyo no tami to nashi tamaeru koto, 

21 konnichi no gotoshi. Shikaruni Ieho- 
ba nanjira no yue ni yorite ware v,'o 
ikari, ware wa Yorudan wo watari 
yuku koto wo ezu, mata nanji no Kami 
Iehoba ga nanji no sangyo ni tamaishi, 
sono yoki chi ni iru koto wo ezu to 

22 chikai tamaeri. Ware wa kono chi ni 
shinazaru wo ezu, ware wa Yonulan 
wo watari yuku koto atawazu : nanjira 
wa watari yukite, kore wo ete sangyo 

23 to nasu koto wo en. Nanjira mizuka- Deuteronomy. 4. 43. SHIMMEI KI. 195 ra tsutsnshimi, nanjira no Kami Ieho- 
BA ga nat)jira iii tatu tamaishi keiyaku 
wo wasureto, uauji no Kami Iehoba no 
kiuji tamau gilzo nado, subete mono no 
zo wo kizamu koto wo nasu nakaie. 

24 Nauji no Kami Iehoba wa yaki tsuku- 
su hi, netamu Kami nari. 

25 Xanjira ko wo moke, raago wo ete, 
sono chi ni nagaku oru ni oyobite, 
moshi michi wo ayamarite guzo nado, 
subete mono no zo wo kizami, nauji 
no Kami Iehoba no ashi to mi tamau 
koto wo nashite, sono ikari wo hiki 

26 okosii koto araba ; ware kyo ten to chi 
wo yobite akashi to nasu, nanjira wa 
kanarazu sono Yorudan wo watari 
yukite, etaru chi yori sumiyaka ni 
horobi usen : nanjira wa sono ue ni 
nanjira no hi avo nago suru atawazu, 

27 kanarazu horobi useu. Iehoba nauji- 
ra wo kuniguni ni chirashi tamobeshi, 
Iehoba no nanjira wo oi yari tamau 
kuniguni no uchi ni, nanjira no noko- 
ru mono wa sono kazu sukunakaran. 

28 Soko nite nanjira wa hito no te no 
waza nam, miru koto mo, kiku koto 
mo, kurau koto mo, kagu koto mo naki 
ki ya ishi no kamigami ni tsukaen. 

29 Tadashi mata soko nite, nanji sono 
Kami Iehoba wo motomuru aran ni, 
moshi kokoro wo tsukushi, seisbin wo 
tsiikusbite kore wo motomenaba, kore 

30 ni awan. Nochi no hi ni itarite, nanji 
nayami ni aite, kono moromoro no koto 
no nauji ni nozoman toki ni, nanji mo- 
shi sono Kami Iehoba ni tachi kaerite, 

31 sono kotoba ni shitagawaba : nauji no 
Kami Iehoba wa awaremi aru Kami 
uareba ; nauji wo sutezu, nanji wo horo- 
bosazu, mata uauji no senzo ni chikaita- 
rishi keiyaku wo wasure tamawazaru- 

32 beshi. Kokoromi ni toe, nauji no mae 
ni sugi sarishi hi, Kami ga chi no 
uo ni hito wo tsukuri tamaishi hi yori 
kono kata, ten no kono hate yori kano 
hate made ui, katsute kaku no gotoki 
oi nam koto arishi ya? kaku no gotoki 
koto no kikoetaru koto arishi ya ? 

33 Katsute hito Kami ga hi no naka yori, 
mono iu koe wo nanjira ga kikerii 
gotoku ni kikite, nao ikeru mono ari- 

34 shi ya ? Nanjira no Kami Iehoba ga Ejiputo ni oite nanjira no me no mae 
nite, naujira no tame ni moromoro no 
koto wo nashi tamaishi gotoku, katsute 
kokoromi to, shirushi to, fusbigi to, 
tatakai to, tsuyoki te to, nobetaru ude 
to, oi nam odoshi wo mote kitari, kono 
tami wo kano tami no uchi yori hiki 

35 idasan to seshi Kami arishi ya ? Nan- 
ji ni kono koto wo shimeshishi wa, 
Iehoba wa sunawachi Kami ni shite ; 
sono hoka ni wa aru koto nashi to 
nanji ni shirashimen ga tame naiiki. 

36 Nanji wo oshien tame ni Iehoba ten 
yori nanji ni koe wo kikashime : chi ni 
oite wa mata sono oi naru hi wo nanji 
ni shimeshi tamaeri ; sunawachi nanji 
wa sono kotoba no hi no naka yori 

37 izuru wo kikeri. Iehoba nauji no 
seuzotachi wo ai shi tamaishi ga yue ni, 
sono nochi no shison wo erabi, oi naru 
chikara wo mote, mizukara nanji wo 
Ejiputo yori michibiki idashi tamai ; 

38 nanji yori mo oi ni shite, tsuyoki kuni- 
guni no tami wo nanji uo mae yori oi 
harai, nanji wo sono chi ni michibiki 
irite, kore wo nanji no sangyo ni ataeu 
to shi tamau koto, konnichi no gotoku 

39 nari. Sareba nanji konnichi shirite, 
kokoro ni omobeshi, ue wa ten, shita 
wa chi ni oite, Iehoba wa Kami ni 
imashi : sono hoka ni wa Kami am koto 

40 nashi. Kj'O waga nanji ni meizuru, 
Iehoba no nori to meirei wo mamoru- 
beshi, shikaseba nanji to nanji no no- 
chi no shison saiwai wo e, nanji no 
Kami Iehoba no nanji ni tamau chi ni 
oite, nanji sono hi wo nago sum koto 
wo ete, kagiri nakaran. 

41 Kakute Mose Yorudan no kouata, hi 
no izuru kata ni oite, machi mitsu wo 

42 wakateri ; kore moto yori urami naki 
ni, ayamarite hito wo koroseru mono 
wo shite soko ni nogareshimum tame 
nari ; sono machi no hitotsu ni nogaru- 
ru toki wa, sono hito iuochi wo matto 

43 suru wo ubeshi : sunawachi hitotsu wa 
areuo no uchi no, hirano ni aru Beze- 
ru, kore wa Rubenbito no tame nari ; 
hitotsu wa Gireade no Ramote, kore 
wa Gadobito no tame nari ; hitotsu wa 
Bashau no Goran, kore wa Mauasebito 
no tame nari. Deuteronomy. 196 SHIMMEI KI. 4. 44. 44 Mose ga Isuracru no hitobito no mae 
ni shimeshishi okite wa kore nari : 

45 Isuraeru no hitobito no Ejiputo 3'ori 
idctaru nochi, Mose kono imashime 
to, nori to, okite wo kore ni nobetari ; 

46 sunaAvachi Yorudan no konata nam 
Amoribito no 5 Shibon no cbi ni ari, 
Bete-peoru ni tai suru tani ni oite, kore 
wo nobetari ; Shibon wa Hesbibon ni 
siimi orishi ga, Mose to Isuraeru no 
hitobito Ejiputo yori ide kitarishi uo- 

47 cbi, kore wo uchi horobosbite, kore 
ga cbi wo e, mata Bashan no o Ogu no 
cbi wo etari ; karera futari wa Amori- 
bito no ni shite, Yorudan no konata, 

48 hi no izuru kata ni oreri : sono etaru 
cbi wa Arunou Gawa no hotori naru, 
Aroeru yori Herumon to iu Shion Zan 

49 ni itari ; Yorudan no konata, sunawa- 
cbi sono higashi no kata naru Araba 
no zembu wo kanete, Araba no Sbio 
Umi ni tasshi, Pisuga no fumoto ni 
oyoberi. 

5 Koko ni MOse Isuraeru wo kotogo- 
toku meshite, kore ni iu, Isuraeru yo, 
kyo waga nanjira no mimi ni kataru 
tokoro no nori to okite to wo kiki, kore 
wo manabi, kore wo mamorite okonae- 

2 yo, Warera no Kami Iehoba Horebu 
ni oite, warera to keiyaku wo musubi 

3 tamaeri. Kono keiyaku wa Iehoda 
warera no senzotacbi to wa musubazu 
shite, warera konuichi koko ni iki 
nagarae oru mono to musubi tamaeri. 

4 Iehoba yama ni oite hi no uchi yori, 
nanjira to kao wo awasete mono ii 

5 tamaisbi ga, (sono toki ware wa Iehoba 
to nanjira no aida ni tachite, Iehoba 
no kotoba wo nanjira ni tsutaetari: 
nanjira hi ni osorete, yama ni nobori 
ezarikereba nari ;) 

6 Iehoba sunawachi ii tamaikeraku, 
Ware wa nanji no Kami Iehoba, uanji 
wo Ejiputo no cbi, sono dorei tarn ie 
3^ori michibiki idaseshi mono nari. 

7 Nanji waga kao no mae ni ware no 
hoka nani mono wo mo kami to sube- 
karazu. 

8 Nanji ouore no tame ni nani no guzo 
wo mo kizamubekarazu, mata kami 
wa ten ni aru mono, shimo wa cbi ni aru mono, narabi ni cbi no shita no 
mizu no naka ui aru mono no nani no 
9 katachi wo mo tsukurubekarazu : kore 
wo ogamubekarazu, kore ni tsukobeka- 
razu : ware Iehoba nanji no Kami wa 
netamu Kami nareba, ware wo nikumu 
mono ni mukaite wa, chichi no tsumi 
wo ko ni mukuite, san yo dai ni oyo- 

10 boshi ; ware wo ai shi, waga imashime 
wo mamoru mono ni wa megumi wo 
hodokoshite, sen dai ni itiiru nari. 

11 Nanji no Kami Iehoba no na wo mida- 
ri ni kuchi ni agubekarazu : Iehoba wa 
onore no na wo midari ni kuchi ni 
aguru mono wo tsumi sede wa okaza- 
rubeshi. 

12 Ansokunichi wo mamorite, kore wo ki- 
yoku suru koto, uanji no Kami Iehoba 
no nanji ni meizesbi gotoku subeshi. 

13 Muika no aida hatarnkite, nnnji no su- | 

14 bete no waza wo nasubeshi : nanuka 
wa naig'i no Kami Iehoba no ausoku 
nareba ; nani no waza wo mo nasu- 
bekarazu, nanji mo, nanji no musuko 
musume mo, nanji no shimobe shimo- 
me mo, nanji no ushi roba mo, nanji 
no moromoro no kachiku mo, nanji no 
mon no uchi ni oru yosoguni no bito 
mo shikari ; kaku nanji shimobe sbimo- 
me M'o shite nanji to onnjiku yasuma- 

15 shimubeshi. Nanji oboyubeshi, nanji 
katsute Ejiputo no cbi ni dorei tarishi 
}ii, nanji no Kami Iehoba tsuyoki te to 
nobetaru ude to wo mote, soke yori 
nanji wo michibiki idashi tamaeri : 
koko wo mote nanji no Kami Iehoba 
nanji ni ansokunichi wo mamore to 
meiji tamau nari. 

16. Nanji no Kami Iehoba no nanji ni 
meiji tamau gotoku, nanji no cliichi 
haha wo uyamae : kore nanji no Kami 
Iehoba no nanji ni tamau cbi ni oite, 
nanji no hi no nagakaran tame, nanji 
ni saiwai no aran tame nari. 

17 Nanji korosu nakare. 

18 Nanji kan-in suru nakare. 

19 Nanji nusumu nakare. 

20 Nanji sono tonari ni tai shite, itsuwari 
no akashi wo tatsuru nakare. 

21 Nanji sono tonari no tsuma wo mu- 
saboru nakare ; mata tonari no ie, 
tabata, shimobe, shimome, ushi, roba, Deuteronomy. 6. 10. SHIMMEI KI. 197 22 23 narabi ni snbete nanji no touari no mo- 
chimono wo ninsaboru nakare. 

Korera no kotoba wo Iehoba yama ni 
oite, bi no uchi, kumo no uchi, kuro 
kuuio no ucbi yori 6i nnru koe wo mo- 
te, uaiijira no zenkwaishu ni tsuge 
tamaisbi ga ; kono hoka ni wa in koto 
wo uasazu. Kore wo futa hira no ishi 
no ita ni sbirnshite, ware ni sazuke 
tamaeri. Toki ni sono yama wa hi 
nite yake orishi ga, nanjira kurayami 
no ucbi yori sono koe no izuru wo kiku 
ni oj'obite, nanjira no wakare no kashi- 
ra, 03'obi tosliiyoridomo ware ni snsu- 

24 mi yorite iikeru wa, Miyo, warera no 
Kami Iehoba sono sakae to, sono Oi 
nam koto avo warera ni sbimesbi ta- 
maite, warera sono koe no bi no ucbi 
yori izuru wo kikeri : A^arera kyo Ie- 
hoba bito to mono ii tamote, sono bito 

25 no nao ikeru wo mini. Warera nanzo 
sbi ni itarubeken ya ? kono oi [nam bi 
warera wo yaki horobosan to suru nari : 
warera mosbi kono ue ni nao warera no 
Kami Iehoba no koe wo kikaba, sbinu- 

26 besbi. Oyoso nikusbin no mono no 
ucbi, tare ka yoku ikeru Kami no bi no 
ucbi yori mono ii tamau koe m'o wa- 
rera no gotoku ni kikite, nao ikeru 

27 mono aran ya ? Kon, nanji susumi yu- 
kito warera no Kami Iehoba no ii 
tamau tokoro wo snbete kiki ; warera 
no Kami Iehoba no nanji ni tsuge 
tamau tokoro wo subete warera ni 
tsugeyo ; warera kikite, okonawan to. 

28 Iehoba nanjira ga ware ni katareru 
kotoba no koe wo kikite ; Iehoba 
ware ni ii tamaikeru wa, Ware kono 
tami ga nanji ni katax'eru kotoba no 
koe wo kikeri : karera no iu tokoro 

29 wa mina yoshi. Tada negawasbiki 
wa karera ga kaku no gotoki kokoro 
wo idakite, tsune ni wai'e wo osore, 
waga imashime wo mamorite, sono 
mi mo, sono shison mo, nagaku saiwai 

30 M'o uru ni itaran koto nari ! Nanji 
yukite, karera ni ie, Nanjira ono-ono 

31 sono temmaku ni kaerubeshi to. Sare- 
do nanji wa koko nite waga katawara 
ni tate, ware nanji ni moromoro no 
imashime to, nori to, okite to wo tsuge 
shimesan : nanji kore wo karera n: oshie, waga karera ni ataete sangyo to 
nasashimiiru chi ni oite, karera ni kore 

32 Avo okouawasbimubeshi to. Sareba 
nanjira no Kami Iehoba no nanjira ni 
meiji tamau gotoku ni, nanjira tsutsu- 
sliimite okonobesbi, migi ni mo, bidari 

33 ni mo, magarubckarazii. Nanjira no 
Kami Iehoba no nanjira ni meiji tamau 
subete no michi ni ayume, shikaseba 
nanjira wa ikuru koto wo e, katsu 
saiwai wo ete, nanjira no sangyo to 
suru chi ni, nanjira no bi wo nago 
sura koto wo en. 

6 Kore sunawachi nanjira no Kami 
Iehoba ga nanjira ni osbieyo to meiji 
tamau tokoro no imashime to, nori to, 
okite to ni shite, nanjira ga sono wa- 
tari yukite uru tokoro no chi nite, 

2 okonobeki mono nari : kore wa nanji 
to, nanji no ko, oyobi nanji no mago 
wo shite sono inochi nagaroru hi no 
aida, tsune ni nanji no Kami Iehoba 
wo osoresbimete, waga nanjira ni mei- 
zuru sono moromoro no nori to ima- 
shime to wo mamorashimen tame ; 
mata nanji no bi wo nagakarashimen 

3 tame no mono nari. Sareba Isuraeru 
yo, kikite, tsutsushinde kore wo oko- 
nae ; shikaseba nanji wa saiwai wo e, 
nanji no senzo no Kami Iehoba no 
nanji ni ii tamaisbi gotoku, chichi to 
mitsu no nagaruru kuni nite, nanji no 
kazu oi ni masan. 

4 Isuraeru yo, kike : warera no Kami 
Iehoba wa tada hitori no Iehoba nari : 

5 nanji kokoro wo tsukushi, seishin wo 
tsukushi, chikara wo tsnkushite nanji 

6 no Kami Iehoba wo ai subeshi. KyO 
waga nanji ni meizuru, korera no koto- 
ba wa, nanji kore wo sono kokoro ni 

7 arashime : tsutomete nanji no kodomo 
ni oshie, ie ni za suru toki mo, michi 
wo a3'umu toki mo, inura toki mo, 
okuru toki mo, kore wo katarubeshi. 

8 Nanji mata kore wo nanji no te ni 
mnsubite, shirushi to nashi ; nanji no 
me no aida ni okite, oboe to nashi : 

9 mata nanji no ie no hashira to, nanji 
no mon ni kaki sbiriisubeshi. 

10 Nanji no Kami Iehoba sono nanji no 
senzo Ahnrabamu, Isaku, Yakobu ni 
mukaite, nanji ni ataen to chikaitari- Deuteronojiy. 198 SHIMMEI KI. 6. 10. slii chi ni, nanji wo irashimen toki \va, 
nanji wo shite uauji ga tatetaru mono 
ui arjizain, oi nam uruwashi'i machi- 

11 machi wo esase, nanji ga mitaseru ni 
arazaru, moronioro no yoki mono wo 
uiituseru ie wo esase, nanji ga hori- 
taru mono ni arazaru, hori-ido wo 
esase tamobeshi, nanji wa kuraite 

12 akan ; shikaru toki wa nanji tsntsushi- 
me, nanji wo Ejiputo no chi, dorei ta- 
rn ie yori michibiki idashishi Iehoba 

13 wo wasururu nakare. Nanji no Kami 
Iehoba wo osorete, kore ni tsul ae, 
sono na wo sashite chikau koto wo su- 

14 beshi, Nanjira hoka no kamigami, 
sunaAvachi nanji no mawari naru tami 

15 no kamigami ni shitagobekarazu ; nan- 
jira no uchi ni imasu nanji no Kami 
Iehoba wa netamu Kami uarcba ; oso- 
raku wa nanji no Kami Iehoba nanji 
ni mtikaite ikari wo hasshi, nanji wo 
chi no omote j'ori horoboshi sari ta- 
mawan. 

16 Nanji Massa ni oite kokoromishi go- 
toku, nanji no Kami Iehoba w^o 

17 kokoromuru nakare. Nanjira no Kami 
Iehoba no nanjira ni meiji tamaeru 
imashime to, okite to, nori to wo nan- 

18 jira tsutsushmite mamorubeshi. Nanji 
Iehoba no tadashi to mi, yoshi to mi 
tamau koto wo okonobeshi : shikaseba 
nanji saiwai wo e, katsu Iehoba no 
nanji no senzo ni chikai tamaishi, ka- 
no yoki chi ui iritc, kore wo sangyo to 

19 nasu koto wo en. Iehoba mata sono 
ii tamaishi gotoku, nanji no teki wo 
kotogotoku nanji no mae yori oi harai 
tamawan. 

20 Nochi no hi ni itarite, nanji no ko 
nanji ni tote, Kono nanjira no Kami 
Iehoba ga nanjira ni meiji tamaishi 
imashime to, nori to, okite to wa nani 

21 no tame naru ya to iwaba; nanji 
sono ko ni tsugete iubeshi, Warera wa 
mukashi Ejiputo ni arite, Paro no dorei 
tarishi ga ; Iehoba tsuyoki te wo mo- 
te, warera wo Ejiputo yori michibiki 

22 idashi tamaeri : sunawachi Iehoba 
warera no me no mae ni oite, oi naru 
osorubeki shirushi to fushigi wo Ejipu- 
to to, Paro to, sono zenka to ni shimeshi 

23 tamai : warera wo soke yori michibiki idashite, sono katsute warera no senzo 
ni chikaishi chi ni warera wo irasete, 

24 kore wo warera ni atae tamaeri. Shi- 
kashite Iehoba warera ni kono moro- 
moro no nori wo mamore to meiji 
tamau, kore warera wo shite warera 
no Kami Iehoba wo osorete, tsune ni 
saiwai narashimen tame, mata Iehoba 
konnichi no gotoku, warera wo mamo- 
rite inochi wo tamotashimen tote nari- 

25 ki. Warera moshi sono meizerare- 
taru gotoku, kono subete no imashime 
wo warera no Kami Iehoba no mae 
ni tsutsushinde mamoraba, kore warera 
no gi to narubeshi to. 

7 Nanji no Kami Iehoba nanji ga yukite 
* ubeki tokoro no chi ui nanji wo michi- 
biki iri, oku no kuniguni no tami, Hetc- 
bito, Grirugashibito, Amoribito, Kanan- 
bito, Perijibito, Hibibito, Icbusubito na- 
do, nanji yori mo kazu oku sliite, chika- 
ra aru nanatsu no tami wo nanji no mae 

2 yori oi harai tamawan toki ; sunawachi 
nanji no Kami Iehoba karera wo nanji 
ni watashite, nanji ni kore wo utase ta- 
mawan toki wa; nauji karera wo koto- 
gotoku horobosubeshi ; karera to nani 
no keiyaku wo mo nasubekarazu, kare- 

8 ra wo awaremubekarazu : mata karera 
to kon-in wo nasubekarazu ; uai:ji no 
musume wo kare no musuko ni atobe- 
karazu, kare no musume wo nanji no 

4 musuko ni metorubekarazu. Howa 
karera nanji no musuko wo madowa- 
shite ware wo hanareshime, kore wo shi- 
te hoka no kamigami ni tsukaeshimuru 
arite : Iehoba kore ga tame ni nanjira ni 
mukaite ikari wo hasshi, niwaka ni nan- 
ji wo horoboshi tamau ni itarubekereba 

5 nari. Nanjira wa kaelte kaku karera 
ni okonobeshi : sunawachi karera no 
dan wo kobochi, sono guzo wo uchi 
kudaki, sono Ashirazo wo kiri taoshi, 
hi wo mote sono chozo wo yakubeshi. 

6 Sowa nanji wa nanji no Kami Iehoba 
no kiyoki tami nareba nari : nanji no 
Kami Iehoba wa chi no omote no mo- 
romoro no tami no uchi yori nanji wo 
erabite, onore no takara no tami to na- 

7 shi tamaeri. Iehoba no nanjira wo 
ai shi, uanjira wo erabi tamaishi wa, 
nanjira ga yorozu no tami yori mo ka- Detuekonomy. 7.26. SHimiEI KI. 199 zu okarishi in yoru ni arazu ; nanjira 
wa yorozu no tami no uchi nite motto- 

8 mo cliiisaki mono nareba nari : tada 
Iehoba nanjira wo ai suru ni yori, mata 
nuujira no seuzotachi ni chikaishi chi- 
kai wo tamotiin to suru ni yorite, Ie- 
hoba tsuyoki te wo mote nanjira wo 
michibiki itlashi, nanjira wo sono clorei 
tarishi ie yori, Ejipiito no o Paro no 
te yori aganai itlashi tamaeru nari. 

9 Naiiji sliirubeshi, nanji no Kami Ie- 
hoba wa Kami ni masliimashi: shin- 
jitsu no Kami ni mashimashite, kore 
wo ai shi, sono iniashime wo mamoru 
n)ono ni wa keiyaku wo tamochi, me- 
gumi wo boclokoshite sen dai ni itari; 

10 mata kore wo nikumu mono ni wa teki- 
men ni sono mukui wo nasbite, kore 
wo horoboshi tamau: Iehoba wa onore 
wo niknmu mono ni wa yuruyaka na- 
razu, tekimen ni kore ni mukui tamau 

11 nari. Sareba nanji waga kyo nanji ni 
meizuru tokoro no imashimc to, uori 
to, okite to wo mamorite, kore wo 
okcmobesbi. 

12 Nanjira mosbi korera no okite wo kiki, 
kox"e wo mamori okonawaba, nanji no 
Kami Iehoba nanji no seuzotachi ni chi- 
kaishi keiyaku wo tamochite, nanji ni 

13 megumi wo hodokoshi tamawan: suna- 
wachi nanji wo ai shi, nanji wo megnmi, 
nanji nokazu womashi tamai : sono mu- 
kashi nanji ni ataen to nanjira no seu- 
zotachi ni chikaitarisbi chi ni oite, nanji 
no kodomo wo megami, nanji no chi 
no sambutsu, kokumotsu, sake, abura 
nado wo fnyashi, nanji no ushi no san, 
nanji no hitsuji no san wo mashi 

1-4 tamobeshi. Nanji wa megumaruru 
koto yorozu no tami ni masaran : nan- 
jira no uchi, oyobi nanjira no kachikti 
no uchi ni wa, otoko mo, onna mo, ko 

15 naki mono wa nakarubcshi. ]ehoba 
mata moromoro no yamai wo nanji no 
mi yori nozoki tamai ; nanjira ga shiiu 
kano Ejiputo no ashiki yamai wo 
nanji no mi ni nozomashimezu, tada 
nanji wo niknmu mono ni kore wo 

16 nozomase tamobeshi. Nanji wa nanji 
no Kami Iehoba no nanji ni watashi 
tamawan tokoro no tami wo kotogo- 
tokii horoboshi tsukusubeshi ; karera wo awaremi mirubekarazu : mata 
karera no kami ni tsukobek arazu ; 
sono koto nanji no wana to nareba nari. 

17 Nanji, Korera no tami wa ware yori 
mo okereba ; ware ikade ka kore wo 
oi harau koto wo en to, kokoro ni 

18 omou ka ? Nanji karera wo osornru 
nakare : nanji no Kami Iehoba ga 
Paro to Ejiputo ni nashi tamaishi 
tokoro no koto wo yuku oboeyo ; 

19 suuawachi nanji ga me ni mitaru oi 
nam kokoromi to, shirushi to, fusbigi 
to, tsuyoki te to, nobetaru ude to wo 
oboeyo, nanji no Kami Iehoba kore 
wo mote nanji wo michibiki idashi 
tamaeri : kaku no gotoku nanji no 
Kami Iehoba mata nanji ga osoruru 
subete no tami ni nashi tamobeshi. 

20 Snnawachi nanji no Kami Iehoba kuma- 
bachi wo karera no naka ni okiuite, 
tsui ni karera no nokoreru mono to, 
nanji no 1 ao wo sakete kakuretaru 

21 mono to wo horoboshi tamawan. Nanji 
karera wo osoruru nakare: sowa nanji 
no Kami Iehoba chikara aru, osoru- 
beki Kami nanjira no uchi ni imaseba 

22 nari. Nanji no Kami Iehoba korera 
no kunibito wo yoyo ni nanji no mae 
yori oi harai tamawan : nanji wa sumi- 
3'aka ni karera wo horoboslii tsukusu- 
bekarazu, osoraku wa no no kemono 

23 fiiete nanji ni semaran. Nanji no Kami 
Iehoba karera wo nanji ni watashi, oi 
ni kore wo osore ononokashimete, tsui 

24 ni kore wo horoboshi tsukushi; karera 
no otachi wo nanji no te ni watashi 
tamawan, nanji karera no na wo 
ame ga shita yori kezurubeshi : nanji 
ni wa ataru koto wo uru mono naku 
shite, nanji tsui ni kore wo horoboshi 

25 tsukusu ni itaran. Nanji karera no 
kami no chozo wo hi nite yakubeshi: 
kore ni kisetaru gin aruiwa kin wo 
musaborubekarazu, kore wo onore ni 
torubekarazu, osoraku wa nanji kore 
ni yorite wana ni kakaran ; kore 
Ava nanji no Kami Iehoba no nikumi 

26 tiimau mono nareba nari. Nikumu- 
beki mono wo nanji no ie ni tazusae 
irubekarazu, osoraku wa nanji mo 
sono gotoku ni norowaruru mono to 
naran : nanji kore wo oi ni imi, itaku Deuteronomy. 200 SHIMMEI KI. 7.26. kirobeshi ; kore wa norobeki mono na- 
rcbii uari. 
8 Waga kyo uauji ni meizuru tokoro no, 
moromoro no imashinie wo naujira 
tsutsnshincle okonobeshi, shikaseba 
nanjira ikiiru koto wo e, katsu fue ma- 
sbi, Iehoba do nauji no senzotachi ni 
chikai tauiaishi chi ni irite, kore wo 

2 sangyo to nasu koto wo en, Nanji 
oboyubeshi, nanji no Kami Iehoba ko- 
no shi jn nen no aida, nanji wo shite 
areno no niichi ni ayumashime tiima- 
eri ; kore nanji wo kuiiisliimete, nanji 
wo kokoromi, nauji no kokoro no 
ika naru ka, nanji ga sono imashime 
wo mamoru ya ina ya wo shiran tame 

3 nariki. Siinawachi nanji wo kurnshi- 
me, nauji wo ueshime, mata jianji mo 
shirazn, nanji no senzotachi mo shira- 
zaru tokoro no maua wo nanjira ni 
kurawase tamaeri ; kore hito wa pan 
nomi nite ikuru mono ni arazu, hito wa 
Iehoba no kuchi yori iziiru kotoba ni 
yorite ikuru mono naii to, nanji ni 

4 shirashimen ga tame nari. Kono shi jil 
nen no aida, nanji no kimono wa furu- 
bite kuchizu, nanji no ashi wa hareza- 

5 rishi. Nanji mata kokoro ni omobeshi, 
hito no sono ko wo imashimuru gotoku, 
nanji no Kami Iehoba mo nanji wo 

G imashime tamau nari. Nanji no Kami 
Iehoba no imashime wo mamori, sono 
michi ni ayumite, kore wo osorubeshi, 

7 Nanji no Kami Iehoba nanji wo shite 
yoki chi ni itarashime tamau, kore wa 
tani ni mo, yama ni mo, mizu no na- 
gare ari, izumi ari, tamari-mizu aru 

8 chi ; koinugi, omugi, bado, ichijiku, oyo- 
bi zakuro aru chi, abura, kanran, oyobi 

9 mitsn no aru chi : nanji no kurau 
shokumotsu ni kakuru tokoro naku, 
nanji ni uani mo toboshiki tokoro 
arazaru chi nari ; sono chi no ishi wa 
sunawacbi tetsu, sono j'ama yori wa 

10 akagane wo hori torubeshi. Nanji wa 
kuraite aki, nanji no Kami Iehoba 
ni sono yoki chi wo onore ni tamaislii 

11 koto wo shiisubeshi. Nanji waga kyo 
nanji ni meizuru Iehoba no imasiiime 
to, okite to, nori to wo mamorazu 
shite, nanji no Kami Iehoba wo wasu- 
ruru ni itarazaru yo tsutsushime- 12 yo : nanji kuraite aki, uruwashiki 
ie wo tatete, sumau ni itareri ; 

13 mata nanji no ushi, hitsuji fue mashi, 
nanji no kingin fue mashi, nanji no 
moehimono mina fue miisu ni itaran 

14 toki ni ; osoraku wa nanji kokoro ni 
ogoritc, nanji no Kami Iehoba wo 
wasuren, Iehoba wa nanji wo Ejiputo 
no chi, dorei taru ie yori michibiki 

15 idashi ; nanji wo michibikite, kano 6i 
ni shite, osorubeki areno, suuawachi 
hebi, hi no hebi, sasori nado arite, mi- 
zu arazaru kawakeru chi wo tori ; 
nanjira no tame ni kataki iwa no uchi 

16 yori mizu W'o idashi ; nanji no senzo- 
tachi no shirazaru, mana wo areno 
nite nanji ni kuwase tamaeri ; kore 
mina nanji wo kurushime, nanji wo 
kokoromite, tsui ni saiwai wo nanji ni 

17 tamawan tote nariki : nanji, Waga 
chikara to, waga te no hataraki ni 
yorite, W'are kono takara wo etari to 

18 kokoro ni iu nakare. Nanji no Kami 
Iehoba wo oboeyo, sowa Iehoba nan- 
ji ni takara wo uiu no chikara wo ta- 
mau nareba nari : kaku shi tamau wa 
nanji no senzotachi ni chikaishi keiyaku 
wo konnichi no gotoku okonawan tote 

19 nari. Nauji moshi nanji no Kami 
Iehoba wo wasure hate, hoka no ka- 
migami ni shitagai, kore ni tsukae, 
kore wo ogamu koto wo nasaba, ware 
kyo nanjira ni akashi wo nasu, nanjira 

20 wa kanarazu horobin, Iehoba no nan- 
jira no mae ni horoboshi tamaishi ku- 
niguni no tami no gotoku, nanjira mo 
horobubeshi ; kure nanjira no Kami 
Iehoba no koe ni nanjira shitagawaza- 
reba nari. 

9 Isuraeru yo, kike : nanji wa kyo 
Yorudan W'o watari yuki, nanji yori mo 
oi ni shite tsuyoki kuniguni ni irite, 
kore wo toran to su, sono machimachi 
wa oi ni shite, ishigaki wa ten ni 

2 itari, sono tami wa nanji ga shiru 
tokoro no Anaku no shison ni shite, 
okiku katsu take takashi : nanji mata 
hito no ieru wo kikeii, iw^aku, Tare 
ka Anaku no shison no mae ni tatsu 

3 koto wo en to. Nanji kyo shiru, 
nanji no Kami Iehoba wa yaki tsukusu 
hi ni mashimashite, nanji no mae ni Deuteronomy. 9. 22. SHnBIEI KI. 201 susumi tamau to ; Tehoba kanarazu | 12 
kaiera wo liorobosLi, Icarera wo uaiiji 
110 mae ni seme fuse tamawan : Iehoba 
no nanji ni ii tamaisbi gotoku, nanji 
karera wo oi harai, sumiyaka ni kare- 

4 ra wo horobosubeshi. Xauji no Kami 
Iehoba nanji no mae yori karera wo | 
oi barai tamawau nocbi ni, nanji 
kokoro ni iu nakare, liwaku, Ware j 13 
no tadashiki ga tame ni, Iehoba ware I 
wo kono chi ni micbibiki irite, kore ! 
wo esase tamaeri to : sowa kono 1 imi- \ 14 
guui uo tami no asbiki ga tame ni, 
Iehoba kore wo nanji no mae yori oi 

5 barai tamau nari. Xanji no yukite 
sono cbi wo uru wa nanji no tadasbiki 
ni 5'oru ni arazu, mata nanji no ko- 15 
koro no naoki ni j'oru ni arazu ; kono 
kuniguni no tami asbiki ga j'ue ni, 
nanji no Kami Iehoba kore wo nanji 
no mae yori oi barai tamau nari : 16 
Iehoba uo kaku sbi tamau wa mata 
nanji no seuzo no Aburabamu, Isaku, 
Yakobu ni cbil<aitarisbi kotoba wo 

G okonawan tote nari. Xanji sbiru, nanji 
no Kami Iehoba no nanji ni kono 
yoki cbi wo ataete esase tamau wa, 17 
nanji no tadasbiki ni yoru ni arazu ; 
nanji wa nnaji no kowaki tami nareba 

7 nari. Xanji areno ni oite nanji no 18 
Kami Iehoba wo ikarasesbi koto wo 
oboete, wasururu nakare : nanjira wa 
Ejipnto no cbi wo idesbi bi yori kono 
tokoro ni itaru bi made, tsune ni Ie- 

8 hoba ni motoreri. Horebu ni oite 
nanjira Iehoba wo ikarasetareba, 19 
Iehoba nanjira wo ikarite, nanjira wo 

9 borobosan to sbi tamaeri. ]\ano toki 
ware isbi no ita, sunawacbi Iehoba no j 
nanjira ni tate tamaeru keiyaku wo i 
nosuni isbi no ita wo nken tote yama 20 
ni nobori, sbi ju nicbi sbi ju }'a yama ni ; 
ori ; pan mo kuwazu, mizu mo noma- j 

10 zariki. Iehoba ware ni Kami uo yubi 21 
wo mote kaki sbirusbitaru moji arn isbi . 
no ita ni mai wo sazuke tamaeri ; sono j 
ue ni wa sbukwai uo bi ni Iehoba ga 
yama ni oite, bi no naka yori nanjira I 

ni tsuge tamaisbi kotoba wo kotogoto- 

11 ku uosu. Sunawacbi sbi ju nicbi sbi 22 
ju ya sugisbi toki, Iehoba ware ni j 
sono keiyaku wo nosuru ita nam, ishi no ita ni mai wo sazuke, sbikashite Ie- 
hoba ware ni ii tamaikeru wa, Xanji 
tacbi agarite, sumiyaka ni koko yori 
kndare ; nanji ga Ejiputo yori micbi- 
biki idasbisbi tami wa asbiki koto wo 
okonau nari ; karera wa hayaku mo 
waga karera ni meizesbi micbi wo ha- 
narete; onore no tame ni guzo wo 
i-tsukureri to. Iehoba mata ware 
ni ii tamaikeru wa, Ware kono tami 
wo mitari, miyo, kore wa unaji 
no kowaki tami nari : ware wo 
todomuru nakare, ware karera wo 
borobosbi, sono na wo ame ga sbita 
yori kesbi sari : nanji wo sbite karera 
yori mo tsuyoku, mata oi naru tami to 
narasbimubesbi. Koko ni oite ware 
mi wo megurasbite yama wo kudarikeru 
ga, yama wa bi nite yake oru: mata 
sono kei)'aku no ita ni mai wa waga 
futatsu no te ni ari. Kakute ware 
misbi ni, nanjira wa sono Kami Iehoba 
ni mukaite tsumi wo okasbi; onore no 
tame ni ko usbi wo i-tsukurite, baya- 
ku mo Iehoba no nanjira ni meiji 
tamaisbi micbi wo hanaretarisbikaba; 
ware sono ni mai no ita wo torite, 
waga futatsu no te yori kore wo nage- 
uchi, nanjira no me uo mae ni kore wo 
kiidakeri. Sbikasbite ware wa mae no 
gotoku sbi jii nicbi sbi ju ya Iehoba 
no mae ni fusbite ori ; pan mo kuwazu, 
mizu mo nomazariki: kowa nanjira 
Iehoba no me no mae ni asbiki koto 
wo okoiiai, kore wo ikarasete, oi ni 
tsumi wo etareba nari. Iehoba ikari 
wo bassbi, ikidori wo okoshi, nanjira 
wo ikarite, borobosan to sbi tamaisbi- 
kaba ; ware osoretarisbi ga, kono tabi 
mo mata Iehoba ware ni kiki tamaeri. 
Iehoba mata itaku Aron wo ikarite, ko- 
re wo borobosan to sbi tamaisbikaba ; 
ware sono toki mata Aron no tame ni 
inoreri. Kakute ware nanjira ga 
tsukurite, tsumi wo okashisbi ko usbi 
wo tori, hi wo mote kore wo 3'aki, kore 
Avo tsuki, kore wo yoku ucbi kudakite 
komakaki chiri to nashi : sono cbiri wo 
yama yori nagare kudaru tokoro no 
tanigawa ni nage sutetari. Xanjira 
wa Tabera, Massa, oyobi Kiburote- 
hattawa ni oite mo, mata Iehoba wo 26 Deuteronomy. 202 SHIMMEI KI. 9. 23. 23 ikiuasetari. Mata Iehoba Kadeshi-ba- 
ruiiea yori naujira wo tsiikawasan to 
seshi toki, ii tamaikeru wa, Nanjira 
nobori yukite, waga nanjira ni aloru 
chi wo ete, sangyo to seyo to ; sbikaru 
ni nanjira wa sono Kami Iehoba no 
mei ni niotori, kore wo sbinzezu, mata 

2-i sono kotoba wo kikazariki. Waga 
nanjiia wo sbirisbi hi yori kono kata, 
naujira wa tsune ni Iehoba ni motori- 

25 sbi nari. Kaiio toki Iehoba nanjira 
wo horobosau to ii tamaishi iii yorite, 
ware hajime ni fusbitaru gotoku, shi 
jii nichi shi jvi ya Iehoba no mae ni 

26 fushi, Iehoba ni inorite iikeru wa, 
Shu Iehoba yo, nanji sono 6i naru 
chikara wo mote aganai, tsuyoki te wo 
mote Ejiputo yori michibiki idashishi 
nanji no tami, nanji no sangyo wo 

27 horoboishi tamau nakare. Nanji no 
shimobe Aburahamu, Isaku, Yakobu 
wo omoi tamae; kono tami no katakn- 
na to ashiki to, tsumi to wo kangami 

28 tamau nakare: osoraku wa nanji ga 
warera wo michibiki idashi tamaishi 
kuni no hito iwan, Iehoba sono yaku 
seshi chi ni karera wo michibiki iru koto 
atawazaru ni yori, mata karera wo ni- 
kumu ni yorite, karera wo micliibiki 

29 idashite, areno ni koroseri to. Somo- 
somo karera wa nanji no tami, nanji no 
sangyo ni shite, nanji ga tsuyoki 
chikara wo mochi, udc wo nobete mi- 
chibiki idashi tamaishi mono nari. 

10 Kano toki Iehoba ware ni ii tamai- 
keru wa, Nanji ishi no ita ni mai wo 
mac no gotoku ni kirite tsukuri, mata 
ki no bako hitotsu wo tsukurite, yama 

2 ni nobori kitare. Nanji ga kudakisbi, 
kano mae no ita ni nosetaru kotoba 
wo ware sono ita ni shirusan ; nanji 
kore wo sono hako ni osamubeshi. 

3 Ware sunawachi nemunoki wo mote, 
hako hitotsu wo tsukuri, mata ishi no 
ita ni mai wo mae no gotoku ni kirite 
tsukuri, sono ita ni mai wo te ni torite, 

4 yama ni noborishikaba ; Iehoba kano 
shiikwai no hi ni j'ama ni oite, hi no 
naka yori nanjira ni tsugetaru, sono 
jikkai wo mae ni shirushitaru gotoku, 
sono ita ni shirushi : sbikashite Iehoba 

5 kore wo ware ni sazuke tamaeri. Koko ni oite ware mi wo megurashite, yama 
yori kudari, sono ita wo waga tsukuri- 
shi kano hako ni osametari ; ima nao 
sono naka ni ari, Iehoba no ware ni 

6 meiji tamaeru gotoshi. (Kakute Isu- 
raeru no hitobito wa Yakanbito no i 
yori ide tacliite, Mosera ni itareri: 
Aron soko ni shinite, soko ni homu- 
rare ; sono ko Ereazaru kore ni kawa- 

7 rite saishi to nareri. ]Mata soko yori 
ide tachite Gudegoda ni itari ; Gudegoda 
yori ide tachite Yoteba ni itareri : kono 
chi ni wa mizii no nagare okariki. 

8 Kano toki Iehoba Rebi no wakare wo 
wakachite, Iehoba no keiyaku no hako 
wo kakashime, Iehoba no mae ni tachi- 
te kore ui tsukaeshime, mata Iehoba 
no na wo mote shuku suiu koto wo 
nasase tamaeri : sono koto konnichi 

9 ni itarn. Koko wo mote Rebi wa sono 
kyodaitachi no uchi ni bun naku, mata 
sangyo nashi ; tada Iehoba sono san- 
gyo tari, nanji no Kami Iehoba no kare 

10 ni ii tamaeru gotoshi.) Ware wa mae 
no hi-kazu no gotoku, shi jri nichi shi 
jil ya yama ni orishi ga ; Iehoba sono 
toki ni mo mata ware ni kiki tamaeri : 
Iehoba nanji wo horobosu koto wo 

11 konumi tamawazariki. Kakute Iehoba 
ware ni ii tamaikeru wa, Nanji tachi 
agari, tami ni sakidacbite susumiyuki ; 
karera wo shite waga kore ni ataen to, 
sono seuzo ni cliikaitaru cbi ni irite, 
kore wo eseshimeyo. 

12 Isuraeru yo, ima nanji no Kami Iehoba 
no nanji ni motome tamau koto wanani 
zo ya ? tada kore noini, sunawachi nanji 
ga sono Kami Iehoba wo osore, sono su- 
bete no michi ni ayumi, kore wo ai shi, 
kokoro wo tsukushi, seishin wo tsu- 
kiishite, nanji no Kami Iehoba ni tsu- 

13 kae, mata waga kyo nanjira ni meizuru, 
Iehoba no imashime to, nori to wo 
mamorite, mi ni saiwai wo uru no koto 

14 uomi. Sore ten to, sbo ten no ten, 
oyobi chi to, sono uchi ni aru mono 
wa mina nanji no Kami Iehoba ni zoku 

15 su. Shikaru ni Iehoba tada nanji no 
senzotachi wo yorokobite, kore wo 
ai shi, sono iiochi no shison taru nanjira 
wo yorozu no tami no uchi yori erabi 

16 tamaeri, konnichi no gotoshi. Sareba Deuteronomy. 11. 18. SHIMMEI KI. 203 nanjira kokoro iii katsurei wo okonae, 
kasanete unaji wo kowaku snru naka- 

17 re. Nanji no Kami Iehoba wa kami 
no Kami, shu no Shu, oi ni shite, katsu 
chikara aru, osorubeki Kami ni mashi- 
maslii, hito wo katayori mizu, mata 

18 mainai wo ukezu ; minashigo to yamo- 
me no tame ni sabaki wo okonai, mata 
tabibito wo ai shite, kore ni knimono to 

19 kimono wo atae tamau. Nanjira tabi- 
bito wo ai subeshi : sowa nanjira mo 
Ejiputo no knni ni tabibito tarishi koto 

20 areba nari. Nanji no Kami Iehoba. wo 
osore ; kore ni tsiikae ; kore ni tsuki 
shitfigai, sono na wo sasl)ite chikau koto 

21 wo subeshi. Kara wa nauji no homu- 
beki mono, mata nauji no Kami ni 
shite, nanji ga me ni mitaru, korera no 
6i narn osorubeki waza wo nashi 

22 tamaeri. Nanji no senzotachi wa wa- 
zuka sbichi jn nin nite, Ejiputo ni 
kudaritarishi ni ; ima nanji no Kami 
Iehoba nanji wo shite sora no hoshi no 
gotoku ni oku narashime tamaeri. 

1 1 Sareba nanji no Kami Iehoba wo ai 
shi, tsune ni sono tsutomc to, nori to, 
okite to, imashime to wo mamorubeshi. 

2 Nanjira no koclomo wa shirazu, mata 
mizareba ware kore ni iwazu, tada nan- 
jira ui iu, nanjira wa konnicbi sude ni 
nanjira no Kami Iehoba no korashime 
to, sono oi naru koto to, sono tsuyoki 
te to, sono nobetaru ude to wo sliiri ; 

3 mata sono Ejiputo no uchi ni oite, 
Ejiputo Paro to, sono zenkoku ni 
mukaite okonai tamaishi shirushi to, 

4 waza to wo shiri ; mata Iehoba ga 
Ejiputo no guuzei to, sono uma to, 
sono kuruma to ni nashi tamaishi koto ; 
sunawachi karera ga nanjira no ato wo 
oi kitareru toki ni, Kokai no mizu 
wo karera no ue ni oi kakarashime, 
kore wo horoboshite konnicbi made 
sono atokata uakarashimeshi koto wo 

5 shiri ; mata kono tokoro ni itaru made, 
areno ni oite nanjira ni nashi tamaishi 

G kotodomo wo shiri ; mata sono Euben 
no shison naru, Eriabu no kodomo, 
Datan to Abiramuni nashi tamaishi koto; 
sunawachi Isuraeru no zenka no tada- 
naka ni oite, chi sono kuchi wo hira- 
kite karera to, sono kazoku to, sono temmaku to, sono ashimoto ni tatsu 
mono to wo nomi tsukushishi koto wo 

7 shiru nari : sunawachi nanjira wa Ie- 
hoba no okonai tamaishi, kono moro- 
moro no oi naru waza wo me ni mitai-i. 

8 Sareba nanjira waga konnichi nanjira 
ni meizin'u imashime wo kotogotoku 
mamorubeshi, shikaseha nanjira wa 
tsuyoku nari, nanjira ga watari yukite 
en to sum chi ni irite, kore wo uru 

9 koto wo e ; mata Iehoba ga nanjira to, 
nanjira no nochi no shison ni ataen to, 
nanjira no senzotachi ni chikai tamai- 
shi chi, chichi to mitsu to no nagaruru 
kuni ni oite, nanjira no hi wo nago suru 

10 koto wo en. Nanjira ga susumi irite, 
en to suru chi wa nanjira ga ide kita- 
rishi Ejiputo no chi no gotoku narazu, 
kashiko nite wa nanjira tane wo maki, 
ashi wo mote kore ni mizu-sosogeri ; so- 
no sama aomonobatake ni okeru ga go- 

11 toshi : saredo nanjira ga watari yukite, 
uru tokoro no chi wa yama to tani no 
oki chi ni shite, ten yori no ama-mizu 

12 wo suu nari: sono chi wa nanji no 
Kami Iehoba no kaerimi tamau mono 
ni shite ; toshi no hajime yori toshi no 
owari made, nanji no Kami Iehoba no 
me tsune ni sono ue ni ari. 

13 Nanjira moshi waga kyo nanjira ni 
meizuru waga meirei wo yoku mamo- 
rite, nanjira no Kami Iehoba wo ai shi, 
kokoro wo tsukushi, seishin wo tsuku- 

11 shite, kore ni tsukaenaba, ware nanji- 
ra no chi no ame wo, aki no ame 
haru no ame tomo ni toki ni shitagaite 
kudashi, nanjira wo shite sono koku- 
motsu wo tori ireshime, katsu sake to 

15 abura wo eseshime ; mata nauji no 
kachiku no tame ni no ni kusa 
wo shozeshimubeshi : nanji wa kuraite 

IG akau. Nanjira mizukara tsuisushimu- 
beshi, kokoro mayoi, hirugaerite, hoka 
no kamigami ni tsukae, kore wo ogamu 

17 nakare ; osoraku wa Iehoba nanjira ni 
mukaite ikari wo hasshite, ten wo toji 
tamai, ame furazu, chi mono wo sho- 
zezu narite ; nanjira sono Iehoba ni 
tamawareru yoki chi yori sumiyaka ni 

18 horobi useiu ni itaran. Nanjira korera 
no waga kotoba wo nanjira no kokoro 
to, tamashii to no uchi ni osame ; mata Deuteronomy. 204 SHIMMEI KI. 11. 18. kore wo nanjira no tc ni musubite shi- 
rushi to uashi, nanjira no me no aida ni 

19 okite oboe to nashi ; kore wo nanjira no 
kodomo ui oshie, ie ni za suru toki mo, 
michi wo ayumii toki mo, ineru toki 
mo, okurii toki mo kore wo katari ; 

20 mata nanji no ie no liashira to, nanji 
no mon ni kore wo kaki shirnsubcshi : 

21 shikaseba Iehoba ga, nanjira no seuzo- 
tacbi ni ataen to chikai tamaisbi chi ni, 
nanjira no orn hi, oyobi nanjira no 
kodomo no oru hi wa kazu oku shite, 
ten no chi wo ou hi no hisashiki ga 

22 gotoku naran. Nanjira moslii waga 
nanjira ni meizuru, kono subete no 
imasliime wo yokii mamorite, kore wo 
okonai ; nanjira no Kami Iehoba wo 
ai shi, sono subete no michi ni ayami, 

23 kore ni tsnki shitagawaba ; Iehoba 
kono kuniguni no tami wo kotogotokn 
nanjira no mae yori oi harai tamawan ; 
shikashite nanjira wa onore yori mo 
oi ni shite, chikara aru kuniguni wo 

24 uru ni itarubeshi. Oyoso nanjira ga 
ashi no nra uite fumu tokoro wa mina 
nanjira no mono to naran : siinaw\achi 
nanjira no sakai wa areno yori Keba- 
non ni watari, mata Yiit'iirate Gawa to 
in kawa yori nishi no umi ni wataru- 

25 beshi. Nanjira no mae ni tatsu koto wo 
uru hito araji : nanjira no Kami 
Iehoba nanjira ga fumi iru tokoro no 
chi no hitobito wo shite nanjira wo oji, 
nanjira wo osoresbinie tamau koto, 
sono katsute nanjira ni ii tamaishi 
gotoku naran. 

26 Miyo, ware kyo nanjira no mae ni 

27 megumi to noroi to wo oku; nanjira 
moshi waga kyo nanjira ni meizuru, 
nanjira no Kami Iehoba no imashime 
ni shitagaw^aba, megumi wo en : 

28 nanjira moshi naujira no Kami Iehoba 
no imashime ni shitagawazu, hirugae- 
rite waga kyo nanjira ni meizuru 
michi wo hanare, moto shirazarishi 
hoka no kamigami ni shitagainaba, 
noroi wo komuran. 

29 Nanji no Kami Iehoba nanji ga 
yukite en to suru chi ni nanji wo 
michibiki iri tamau toki wa, nanji 
Gerijimu Zanni megumi wo oki, Ebaru 

30 Zan ni noroi wo okubeshi. Kono futa yama wa Yorudan no kanata, 
Araba ni sumeru Kananbito no chi 
ni oito, hi no izuru kata no michi no 
ushiro ni ari, Giriigaru ni mukaite, 
More no kashi no ki to ai saru koto 

31 tokarazaru ni arazu ya ? Nanjira wa 
Yorudan wo watari, nanjira no Kami 
Iehoba no nanjira ni tamau chi ni 
susumi irite, kore wo en to su ; kana- 
razu kore wo ete soko ni sumu koto 

32 wo en. Sareba waga kyo nanjira ui 
sazukuru tokoro no nori to okite wo 
nanjira kotogotoku mamorite, okono- 
beshi, 

12 Kore wa nanji no scnzotachi no Kami 
Iehoba no, nanji ni ataete esase tamau 
tokoro no chi ni oite, nanjira ga yo ni 
nagaroru hi no aida, tsimc ni mamori 

2 okonobeki nori to okite to nari. Nan- 
jira ga oi harau kuniguni no tami ga, 
sono kamigami ni tsukaeshi tokoro wa 
yama ni aru mono mo, oka ni aru 
mono mo, ao ki no moto ni aru 
mono mo, mina kore wo kotogotoku 

3 kobochi : sono dan wo kobochi, sono 
hashira wo kiidaki, sono Ashirazo 
wo hi uite yaki ; mata sono kami- 
gami no chtjzo wo kiri taoshite ; 
kore ga na wo sono tokoro yori tacbi 

4 sarubeshi. Tadashi nanjira no Kami 
Iehoba ni wa nanjira kaku no gotoku 

5 nasubekarazu. Nanjira no Kami Ie- 
hoba ga sono na wo okau tote, nanjira 
no Avakare no uchi yori erabi tamau 
tokoro naru, Iehoba no sumika wo 
nanjira tazune motomete, soko ni itari : 

6 nanjira no hansai to ikenie, nanjira no 
ju itsu to, nanjira no te no kyosai, nan- 
jira no gvvanhatashi to, kokoro yori no 
sonaemono, oyobi nanjira no ushi hi- 
tsuji no uigo nado wo nanjira soko ni 

7 tazusae itari : soko nite naujira no 
Kami Iehoba no mae ni shoku wo na- 
shi, mata nanjira to nanjira no kazoku 
mina sono te wo ro shite etaru mono 
wo mote, tanoshimi wo torubeshi : kore 
nanji no Kami Iehoba no megumi ni 

8 yorite, etaru mono nareba nari. Nan- 
jira kashiko nite wa warera ga kyo ko- 
ko ni nasu gotoku, ono-ono sono me ni 
yoshi to miru tokoro wo nasubeka- 

9 razu : nanjira wa nao imada nanjira Deuteronomy. 12. 28. SHIMMEI KI. 205 no Kami Iehoba no tamau ansoku to 

10 sang3'0 ui itarazaru nari. Sareclo nau- 
jira Yorudan wo watari, nanjira no 
Kami Iehoba uo nanjira ni ataete esase 
tamau chi ni sumu ni itaran toki, mata 
Iehoba nanjira no mawari no teki wo 
iiozoki, nanjira ni ansoku wo tamaite, 
nanjira j'asural^a ni sumau ni itaran 

11 toki wa ; nanjira no Kami Ilhoba sono 
na wo okan tame ni hitotsu no tokoro 
wo erabi tamawan : nanjira soko ni wa- 
ga meizuru mono wo subete tazusae 
3'ukubeshi ; suuawachi nanjira no 
iiansai to, ikenie to, nanjira no ju itsu 
to, nanjira no te no kyosai, oyobi nan- 
jira ga Iehoba ni seigwan wo tatete 
sasagen to chikaishi, subete no yoki 

12 mono to wo tazusae itarubeshi : nanji- 
ra wa nanjira no musuko musume, 
shimobe sbimome to tomo ni nanjira 
no Kami Iehoba no mae ni tanoshimu- 
beshi, mata uanjii-a no mon no uchi ni 
oru Rebibito to mo shika subesbi: sowa 
kore wa nanjira no ucbi ni bun iiakn, 

13 sangyo naki mono nareba nari, Nan- 
ji tsutsushime, subete nauji ga mizu- 
kara erabu tokoro nite baiisai wo 

14 sasaguru koto wo suru nakare : tada 
nanjira no wakare no hitotsu no uchi 
ni, Iehoba no erabi tamawan sono to- 
koro ni oite, nanji hansai wo sasage, 
mata waga nanji ni meizuru subete no 

15 koto wo nasubeshi. Kashiko nite wa 
nauji no Kami Iehoba no nanji ni 
tamau megiimi ni shitagaite, nauji so- 
no kokoro ni konomu kemono wo nan- 
ji no mon no uchi ni koroshite, sono 
niku wo kurau koto wo u : suuawachi 
kegaretaru hito mo, kiyoki hito mo, 
kore wo kurau wo uru koto, ka- 
moshika to ojika ni okeru ga gotoshi. 

16 Tadashi sono chi wa kurobekarazu ; 
mizu no gotoku ni kore wo chi ni soso- 

17 gubeshi. Nanji no kokumotsu to, sake 
to, abura no jii itsu, oyobi nanji no 
ushi hitsuji no uigo, narabi ni nanji ga 
tateshi seigwan wo hatasu tame no 
sonaemouo to, nanji no kokoro yori no 
sonaemono, oyobi nanji no te no kyosai 
no shina wa, nanji kore wo nanji no 

18 mon no uchi ni kurobekarazu : nanji 
no Kami Iehoba no erabi tamau tokoro ni oite, nanji no Kami Iehoba no mae 
ni nanji kore wo kurobeshi ; sunawachi 
nanji no musuko musume, shimobe 
shimome, oyobi nanji no mon no uchi ni 
oru Rebibito to tomo ni kore wo kurai : 
nanji no te w'o ro shite etaru subete no 
mono wo mote, nanji no Kami Iehoba 
no mae ni tanoshimi wo torubeshi. 

19 Nanji tsutsushime, nanji ga yo ni 
nagiiroru hi no aida, Rebibito wo 
sutsuru uakare. 

20 Nauji no Kami Iehoba nanji ni iishi 
gotoku ni, nanji no sakai wo hiroku shi 
tamau ni oyobi, nanji kokoro ni niku 
wo kurau koto wo hosshite iwan, Ware 
niku wo kurawan to ; shikaru toki wa 
nanji subete sono kokoro ni kono- 
mu niku wo kurau koto wo ubeshi. 

21 Moshi nanji no Kami Iehoba no 
sono na wo olcan tote erabi tamaeru 
tokoro nanji to hanaruru koto tokaia- 
ba, waga nanji ni meizeshi gotoku, 
nanji sono Iehoba ni tamawareru ushi 
hitsuji wo hofuri, nanji no mon no uchi 
nite subete sono k okoro ni konom u mono 

22 wo kurobeshi. Ojika to kamoshika wo 
kurau ga gotoku, nanji kore wo kurau 
koto wo u : kegaretaru mono mo, kij'o- 
ki mono mo, hitoshiku kore wo kurau 

23 koto wo uru nari. Tada kataku tsu- 
tsushimite sono chi wo kurawazare : 
chi wa kore ga inochi nareba nari ; 
nanji sono inochi wo niku to tomo ni 

24 kurobekarazu. Nanji kore wo kurau 
nakare ; mizu no gotoku ni kore wo 

25 chi ni sosogubeshi. Nanji chi wo 
kurawazare : nauji moshi kaku Iehoba 
no j^oshi to mi tamau koto wo nasaba, 
nanji no mi to nanji no nochi no shison 

26 to ni saiwai arau. Tada nanji no 
sasagetaru kiyoki mono to, seigwan no 
mono to wa kore wo Iehoba no erabi 
tamau tokoro ni tazusae yukubeshi : 

27 nanji hansai wo sasaguru toki wa, 
sono niku to chi wo nanji no Kami 
Iehoba no dan ni sonobeku : mata 
ikenie wo sasaguru toki w-a sono chi 
wo nanji no Kami Iehoba no dan no 
ue ni sosogi, sono niku wo kurobeshi, 

28 Waga nanji ni meizuru korera no 
kotuba wo nanji kikite mamore, nanji 
kaku nanji no Kami Iehoba no yoshi to Deuteronomy. 206 SHIMMEI KI. 12. 28. mi, tadashi to mi tnmau koto wo 
nasaba, naiiji to nanji no nochi no 
shison ni nagakn saiwiii avan. 

29 Nanji no Kami Iehoba nanji ga yukite 
oi harawan to sum kunigiini no tami 
•\vo, nanji no mae 3'ori tachi sari tamai- 
te, nanji tsui ni sono knniguni wo ete, 
souo clii ni sumu ni itaran toki wa ; 

30 nanji mizukara tsiitsushime, karera ga 
nanji no mae ni horobitaru nochi, nanji 
karera ni naraite wana ni kakaru 
nakare ; mata karera no kami wo tazu- 
ne motome, Kono knniguni no tami wa 
ika naru sania nite souo kamigami ni 
tsukaetaru ka, ware mo sono gotoku ni ; 

31 sen to in koto nakare. Nanji no Kami 
Iehoba ni mukaite wa nanji shika su- • 
bekarazu : karera wa Iehoba no imi 1 
katsu nikumi tamau moromoro no koto { 
wo sono kami ni mukaite nashi ; sono I 
musnko musume wo sae, hi nite yakite j 
sono kamigami ni sasagetari. ; 

32 Waga nanjira ni meizuru kono subete 
no kotoba wo nanjira mamorite, oko- 
nobeshi : nanji kore wo masu nakare, 
mata kore wo herasu nakare. 

13 Nanjira no uchi ni yogensha, aruiwa 
yumemiru mono okorite, shirnshi to 

2 fusbigi wo nanji ni shimcshi, nanji ni 
tsugete, Warera wa ima yori nanji to 
ware to ga kore made shirazarishi, 
hoka no kamigami ni shitagaite, kore 
ni tsukaen to iu koto aran ni, sono 
shirushi mata wa fnshigi kore ga iu 

3 gotoku naru to mo ; nanji sono 
yogensha mata wa yumemiru mono 
no kotoba ni kiki shitagau nakare : 
sowa nanjira no Kami Iehoba nanjira 
ga kokoro wo tsukushi, seishin wo 
tsukushite nanjira no Kami Iehoba wo 
ai suru ya ina ya wo shiran tote, kaku 
nanjira avo kokoromi tamau nareba 

4 nari. Nanjira wa nanjira no Kami 
Iehoba ni shitagaite ayumi, kore wo 
osore, sono imashime wo mamori, 
sono kotoba ni shitagai, kore ni tsukae, 

5 kore ni tsuki shitagobeshi. Sono 
yogensha mata wa yumemh'u mono 
woba korosubeshi ; kowa kare nanjira 
wo shite nanjira wo Ejiputo no kuui 
yori niichibiki idashi, dorei no ie yori 
aganai toritaru nanjira no Kami Iehoba ni somukasen to shi, nanji no Kami Ie- 
hoba no nanji ni aynme to meizechi 
michi yori nanji wo izanai idasan to 
shite kataru ni yorite nari. Nanji 
kaku shite nanji no uchi yori aku wo 
nozoki sarubeshi. 
G Nanji no haha no umern nanji no 
kyodai, mata wa nanji no musuko 
musume, mata wa nanji no futokoro 
no tsuma, mata wa nanji to shimmei 
wo tomo ni suru nanji no tomo hisoka 
ni nanji wv) izanaite iu aran, Nanji 
mo, nanji no senzotachi mo shirazari- 
shi, hoka no kamigami ni warera 

7 yukite tsukaen ; sunawachi nanji no 
mawari ni aru knniguni no kami no, 
aruiwa nanji ni chikaku, aruiwa nan- 
ji ni toku sliite, chi no kono hate yori 
chi no kano hate made ni shizumari 
oru mono ni warera tsukaen to, kaku 

8 iu koto aru tomo ; nanji kore ni shita- 
gau nakare ; kore ni kiku nakare ; kore 
wo oshimi miru nakare ; kore wo aware- 
mu nakare ; kore wo oi kakusu nakare : 

9 nanji kanarazn kore w'o korosubeshi ; 
kore wo korosu ni wa nanji mazu kore 
ni te wo kudashi, shikaru nochi uitami 

10 mina te wo kudasubcshi. Kare wa 
Ejiputo no kmii, dorei no ie yori nanji 
wo michibiki idashi tamaishi, nanji no 
Kami Iehoba yori nanji wo izanai ha- 
nasan to motometareba, nanji ishi wo 

11 mote kore wo uchi korosubeshi. Shi- 
kasebalsuraeru mina kikite osore, kasa- 
nete kakaru ashiki koto wo nanjira no 
uchi ni okonawazaran. 

12 Nanji kiku ni nanji no Kami Iehoba 
no nanji ni ataete, sumashime tamaeru 

18 nanji no machi no hitotsu ni, 5-oko- 
shima naru hitobito okori, Warera wa 
ima made shirazarishi hoka no kami- 
gami ni yukite tsukaen to iite, sono 
machi ni sumu hito wo izanai madowa- 

14 shitari to iu araha ; nanji koi"e W'o 
tazune saguri, yoku tobeshi; moshi 
sono koto makoto ni, sono kotoba ta- 
shika ni shite, kakaru nikumubeki ko- 
to nanjira no uchi ni okonawaretaraba ; 

15 nanji kanarazu sono machi ni sumu 
mono wo yaiba ni kakete uchi koroshi, 
sono machi to, sono uchi ni oru subete 
no mono, oyobi sono kachiku wo yaiba Deuteeonomy. 14. 24. SHIMIVIEI KI. 207 ni kakete, kotogotoku uchi korosubeshi. 

16 Miita souo uchi 3'ori etaru buntlori- 
mouo wa subete kore wo souo chimata 
ui atsnuie, hi wo mote souo machi to, 
souo subete no buudorimouo wo koto- 
gotokn yakite, uauji uo Kami Iehoba 
ui souobeshi : kore wa nagaku are-ato 
to uarite ; futa tabi tate uaosaruru koto 

17 uakarubeki uari. Kaka uauji kouo 
uorowareshi mouo wo sukoshi mo 
uauji no te ui tsuke oku uakare : shika- 
seba Iehoba souo hageshilii ikari wo 
shizume, uauji ui jihi wo kuwaete, 
uauji wo awaremi, uauji uo seuzotachi 
ni chikaishi gotoku, uauji uo kazu wo 

18 oku shi tamuwiiu. Nauji uioshi uauji 
uo Kami Iehoba uo kotoba wo kiki, 
waga kyo uauji ui meizuvu souo subete 
no imashime wo mamori, uauji uo 
Kami Iehoba uo yoshi to mi tamau ko- 
to wo okouawaba, kaku uo gotoku 
navubeshi. 

14 Xaujira wa uaujira uo Kami Iehoba 
uo kodomo uari : uaujlra shiuuru mouo 
no tame ui ouoga mi ui kizu tsukube- 
karazu, mata ouoga me uo aida ui 
ataiu itadaki uo kami wo sorubeka- 

2 razu. Sowa uauji wa uauji no Kami 
Iehoba uo kiyoki tami nareba uari : Ie- 
hoba wa chi uo omote no moromoro no 
tami no uchi yori uauji \vo erabite, 
ouore uo takara uo tami to uashi 
tamaeri. 

3 Nanji kegarawashiki mono wa naui 
■4 W'O mo kurau uakare. Nanjira ga 

kurobeki kemouo wa kore uari : suna- 
5 wachi ushi, hitsuji, 3'agi, ojika, kamo- 

shika, kojika,yama hitsnji, kujika, ojika, 
G okujika nado. Subete Uemono uo uchi 

hizume no wakare warete, futatsu no 

hizume avo uaseru, uirehamu kemouo 

7 wa uaujira kore wo kurobeshi, Tada- 
shi uirehamu mono to, hizume uo 
wakarotaru mouo uo uchi, uaujira uo 
kurobekarazaru mono wa kore uari : 
suuawachi rakuda, usagi, oyobi yama- 
uezumi, korera wa uirehamedomo, 
hizume w^akarezareba, uaujira ni wa 

8 kegaretaru mono uari : mata buta, 
kore wa hizume wakaruredomo, ui- 
rehamu koto wo sezareba, nanjira ni 
wa kegaretaru mono uari : uaujira ko- rera no mouo uo uiku wo kurobekara- 
zu, mata souo shikabaue ni sawaru- 
bekarazu. 
9 Mizu ni oru moromoro uo mouo uo 
uchi, kaku uo gotoki mono wo uaujira 
kurobeshi : suuawachi subete hire to 
uroko uo aru mouo wa miua nanjira 

10 kore wo kurobeshi : subete hire to 
uroko no arazaru mouo wa uaujira kore 
wo kurobekarazu ; kore wa uaujira ui 
wa kegaretaru mono nari. 

11 Mata subete kiyoki tori wa miua uau- 

12 jira kore wo kurobeshi. Tadashi kore- 
ra wa kurobekarazu : suuawachi washi, 

13 kumataka, tobi ; hayabusa, taka, kuro- 

14 taka uo tagui; moromoro uo karasu 

15 uo tau'ui ; dacho, fukuro, kamome, 

16 suzume-taka no tagui ; ko, sagi, haku- 
^l cho ; osumedori, otaka, u; tsuru, omu 

19 no tagui, shigi, oyobi komori. Mata 
subete tsubasa arite, ban tokoro no 
mouo wa uaujira ui wa kegaretaru 
mouo uari : nanjira kore wo kurobeka- 

20 razu. Subete tsubasa wo mote tobu 
tokoro uo kiyoki mono wa nanjira 
kore wo kurobeshi. 

21 Oyoso mizukara shinitaru mouo wa 
nanjira kurobekarazu : uauji uo uion 
uo uchi ni oru yosoguui no hito ui, ko- 
re w^o ataete kuwashimubeshi ; mata 
kore wo kotokuuibito ni uru mo yo- 
shi : uauji wa uauji no Kami Iehoba 
no kiyoki tami nareba uari. Xauji 
ko yagi wo souo haha no chichi uite 
nirubekarazu. 

22 Nauji kauarazu toshidoshi ui hatake 
ui tane makite, uru tokoro uo sambu- 

23 tsu uo ju itsu wo torubeshi. Shikashi- 
te uauji uo Kami Iehoba uo mae suua- 
wachi Iehoba uo souo ua wo okau tote, 
erabi tamawau tokoro ui oite, uauji uo 
kokumotsu to, sake to, abura no ju itsu 
wo kurai, mata nauji no ushi hitsuji uo 
uigo wo kurai; kaku shite nauji uo 
Kami Iehoba wo tsune ni osoruru koto 

24 wo mauabubeshi. Tadashi souo michi 
yuku ui tae gataku shite, kore wo 
tazusae itaru koto atawazaru tuki, mata 
wa nauji no Kami Iehoba no souo na 
wo okau tote erabi tamaeru tokoro, 
nanji wo hanaruru koto amari ni toki 
toki wa, nauji moshi nanji no Kami Deuteronomy. 208 SHIMMEI KI. 14. 24. Ikhoba no uiegnmi ni uruou mi naraba ; 

25 sono mono wo kane ni kae, sono kane 
wo tsiTtsinnite to ni tori, nanji no Kami 
Iehoba no erabi tamaeru tokoro ni 

26 yuki ; subete nanji no kokoro no kono- 
mu mono wo sono kane ni kayubesbi : 
sunawachi usbi, bitsnji, budosbu, koki 
sake nado, subete nanji ga kokoro ni 
hossuru mono wo motome, soko nite 
nanji no Kami Iehoba no mae ni kore 
wo kurai, nanji to nanji no kazoku 

27 tomo ni tanoshimubesbi : nanji no mon 
no ucbi ni oru Rebibito wo sntsnru 
nakare : kore wa nanji no uebi ni 
bun naku, sangyo naki mono nareba 
nari. 

28 San nen no sue ni itarii goto ni, sono 
tosbi no sambutsu no ju bun no icbi 
Avo kotogotoku mocbi idashite, kore wo 
nanji no mon no ucbi ni takuwobesbi: 

29 sbikaru toki wa nanji no ucbi ni bun 
naku, sangyo naki Rebibito, oyobi 
nanji no mon no ucbi ni oru yosoguni 
no hito to, minasbigo to, yamome nado 
kitarite, kore wo kuraite akan ; kaku 
seba nanji no Kami Iehoba nanji ga 
te wo mote nasu tokoro no moromoro 
no koto ni oite, nanji ni saiwai wo 
tamobeshi. 

1 5 Shichi nen no owari ni itaru goto ni 

2 nanji 5'urusbi wo okonobeshi. Sono 
yurushi no rei wa kaku no gotosbi : 
subete sono tonari ni kasu koto wo na- 
shi, sono kasbinusbi wa kore wo yuru- 
subesbi ; sono tonari mata wa sono 
kj'odai ni kore wo batarubekarazu ; 
kore wa Iehoba no yurushi to tonae- 

3 rarureba nari. Kotokuni no bito ni wa 
nanji kore wo hataru koto wo u : sare- 
do nanji no kyodai ni kasbitaru mono 
wa nanji no te yori kore wo yurusu- 

4 besbi. Kaku seba nanjira no ucbi ni 
niazusbiki mono nakaran ; sowa nanji no 
Kami Iehoba sono nanji ni ataete san- 
gyo to nasashime tamau chi ui oite, 
oi ni niinji m'o megumi tamobe- 

5 kereba nari ; tada nanji mosbi tsu- 
tsusbimite nanji no Kami Iehoba no 
kotoba ni kiki shitagai, waga kyo 
nanji ni mcizuru kono imasbime wo 
kotogotoku mamori okonaii ni oite wa, 

6 kaku no gotoku narubeshi. Nanji no Kami Iehoba nanji ni iishi gotoku, 
nanji wo megumi tamobekereba ; nanji 
wa oku no kunibito ni kasu koto wo 
ubesbi ; saredo karu koto araji : mata 
nanji wa oku no kunibito wo osamen; 
saredo kareru wa nanji wo osamuru 
koto araji. 

7 Nanji no Kami Iehoba no nanji ni 
tamau chi ni oite, mosbi nanji no kyO- 
dai no niazusbiki bito nanji no mon no 
ucbi ni oraba, scmo niazusbiki kyodai 
ni mukaite, nanji no kokoro wo kata- 
kuna ni suru nakare, mata nanji no 

8 te wo toznru nakare : kanarazu nanji 
no te wo kore ni hiraki, kanarazu sono 
motomuru mono wo kore ni kashi 
ataete, kore ga tomosbiki wo oginobe- 

9 shi. Nanji tsutsushime, kokoro ni 
asbiki oinoi wo okosbi, Dai sbichi nen 
yurusbi no tosbi chikazukeri to iite, 
nanji no mazusliiki kj'odai ni me wo 
kakezaru nakare : nanji mosbi kaku 
kore ni nani wo mo ataezu shite ; sono 
hito kore ga tame ni nanji wo Iehoba 

10 ni uttaenaba, nanji tsumi wo en. Nanji 
kanarazu liore ni atom koto wo nasu- 
beshi ; mata kore ni atom toki wa koko- 
ro ni oshimu koto nakare ; sowa kono 
koto no tame ni nanji no Kami Iehoba 
nanji no moromoro no waza to, nanji 
no te no moromoro no hataraki to ni 
oite, nanji wo megumi tamobekereba 

11 nari. Mazusbiki mono wa itsu made 
mo kuni ni tayuru koto nakambekere- 
ba ; ware nanji ni meijite iu, Nanji 
kanarazu nanji no kuni no uchi nam 
nanji no k^'odai no nayameru mono to, 
niazusbiki mono to ni nanji no te wo 
hirakubeshi. 

12 Nanji no kj-odai taru Heburu no otoko, 
mata wa Heburu no onna nanji no mo- 
to ni uraretaran ni, mosbi roku nen 
nanji ni tsukaetaraba ; dai shichi nen 
ni nanji kore wo hanachite sarashimu- 

13 besbi. Nanji kore a\o hanachite sara- 
shimuru toki wa, munashide nite 

14 sarashimubekarazu : nanji no mure to, 
uchilm to, shilioriba no uchi yori oku- 
rimono wo torite, kore ga kata ni owa- 
subeshi : sunawachi nanji no Kami 
Iehoba no nanji wo megumite, tamau 
tokoro no mono wo kore ni atobeshi. Deuteronomy. 16. 12. SHIMMEI KI. 209 15 Nanji oboyubeshi, nanji wa Ejiputo no 
kuni ui dorei tarishi ga, uaiiji no Kami 
Iehoba nanji wo aganai idashi tamaeri: 
kono yue ni ware kyo kono koto wo 

16 nanji ni meizu. Sono hito moshi nanji 
to nanji no ie wo ai shi, nanji to tomo ni 
oru wo yoshi to shite ; nanji ni mukai, 
Ware nanji wo hanarete, saru wo ko- 

17 nomazu to iwaba ; nanji kiri wo torite, 
kare no mimi wo to ni sashi tosubeshi, 
shikaseba kare wa nagaku nanji no 
shimobe tarubeshi. Nanji no shimome 
ui mo mata kaku no gotoku subeshi. 

18 Nanji kore wo hanachite sarashimuru 
wo kataki koto to mirubekarazu ; sowa 
kare ga roku nen nanji ni tsukaete 
hatarakishi wa atai wo torn yatoibito 
no ni bai ni atareba nari : nanji kaku 
nasaba nanji no Kami Iehoba nanji ga 
subete nasu tokoro no koto ni oite 
nanji wo megumi tamobeshi. 

19 Nanji no ushi hitsuji no umeru uigo 
wa mina kore wo kiyomete, nanji 
no Kami Iehoba ni kiseshimubeshi : 
nanji no ushi no uigo wo mochiite, 
nani no waza wo mo nasubekarazu, 
mata nanji no hitsuji no uigo no 

20 ke wo kirubekarazu. Nanji no Kami 
Iehoba no erabi tamaeru tokoro nite, 
Iehoba no mae ni nanji to nanji no 
kazoku, toshidoshi ni kore wo kuro- 

21 beshi. Saredo sono kemono moshi 
kizu aru mono, sunawachi ashinae, 
mekura naru nado, subete ashiki kizu 
aru mono naru toki wa, nanji no Kami 
Iehoba ni kore wo hofurite sasagu- 

22 bekarazu. Nanji no mon no uchi ni 
kore wo kurobeshi; kegaretaru mono 
mo, kiyoki mono mo, hitoshiku kore 
wo kurau wo uru koto, ojika to kamo- 

23 shika no gotoshi. Tadashi sono chi wa 
kore wo kurobekarazu ; mizu no goto- 
ku ni, kore wo chi ni sosogubeshi. 

16 Nanji Abibu no tsuki wo mamori, 
nanji no Kami Iehoba ni mukaite, 
sugikoshi no iwai wo okonae : sowa 
Abibu no tsuki ni oite, nanji no Kami 
Iehoba yo no ma ni nanji wo Ejipu- 
to yori michibiki idashi tamaitareba 
2 nari. Nanji sunawachi Iehoba no 
sono na wo okan tote erabi tamau 
tokoro nite, hitsuji oyobi ushi wo ho- 10 11 12 furi, nanji no Kami Iehoba no mae ni 
sugikoshi no iwai wo nasubeshi. Ta- 
ne iretaru pan wo kore to tomo ni kuro- 
bekarazu ; nanuka no aida tane irenu 
pan, sunawachi uree no pan wo kore to 
tomo ni kurobeshi ; sowa nanji Ejiputo 
no kuni yori izuru toki wa isogite ide- 
tareba nari : kaku okonaite nanji sono 
yo ni nagarOru hi no aida, tsune ni 
nanji ga Ejiputo no kuni yori ide kishi 
hi wo oboyubeshi. Sono nanuka no 
aida wa nanji no yomo no sakai no 
uchi ni, pandane no miyuru koto ara- 
shimubekarazu ; mata nanji ga hajime 
no hi no yiigure ni hofuritaru mono no 
niku wo akuru asa made nokoshi oku- 
bekarazu. Nanji no Kami Iehoba no 
nanji ni tamau, nanji no mon no uchi 
nite sugikoshi no kemono wo hofuru 
koto wo nasubekarazu : tada nanji no 
Kami Iehoba no sono na wo okan 
tote erabi tamau tokoro nite, nanji 
y figure no hi no iru koro, nanji ga Eji- 
puto yori idetaru jikoku ni, sugikoshi 
no kemono wo hofurubeshi. Shika- 
shite nanji no Kami Iehoba no era- 
bi tamau tokoro nite, uauji kore wo 
yakite kurai, ashita ni oyobite nanji no 
temmaku ni kaeri yukubesbi. Nauji 
muika no aida taue irenu pan wo kurai ; 
nanuka me ni nanji no Kami Iehoba no 
mae ni kwai wo hirakubesbi; nani no 
shokugyo wo mo nasubekarazu. 

Nanji mata nana nanuka wo kazobe- 
shi : sunawachi kokumotsu ni kama wo 
ire-somuru toki yori shite, sono nana 
nanuka wo kazoe hajimubeki nari. 
Shikashite nanji no Kami Iehoba no 
mae ni nana mawari no iwai wo okonai, 
nanji no Kami Iehoba no nanji wo me- 
gumi tamau tokoro ni shitagai, nanji 
no chikara ni ojite, sono kokoro ni ne- 
gau sonaemono wo sasagubeshi: kaku 
shite nanji to, nanji no musuko musu- 
me, shimobe shimome, oyobi nanji no 
mon no uchi ni oru Rebibito, narabi ni 
nanjira no uchi ui oru tabibito to, mina- 
shigo to, yamome mina tomo ni nanji 
no Kami Iehoba no sono na wo 
okan tote erabi tamau tokoro nite, 
nanji no Kami Iehoba no mae ni tano- 
shimubeshi. Nanji sono mukashi Eji- 27 Deutebonojiy. 210 SHIMMEI KI. 16. 12. puto ni clorei tarishi koto wo oboe ; ko- 
rei'fi no nori wo nianiori okonobt^shi. 

13 Nanji uchiba to sbiboriba no mono wo 
osanietaru toki, nannka no aida kari- 

14 hoziunai no iwai wo okonObeshi ; iwai 
wo nasu toki ni wa nanji to nanji no 
musnko musunie, sbiniobe shimome, 
o3'ol)i nanji no mon no uchi naru Hebi- 
bito, talnl)ito, niinashigo, yamome 
nado niina tonio ni tanoshiniubeshi. 

15 Iehoba no erabi tamau tokoro nite, 
nanji nanuka no aida nanji no Kami 
Iehoba no mae ni iwai wo nasubeshi : 
nanji no Kami Iehoba nanji no moro- 
moro no sambntsu to, nanji ga te no 
moromoro no waza to ni tsuite, nanji 
wo megumi tamobekereba, nanji kana- 
razu tanoshimu koto wo nasnbesbi. 

16 Nanji no uchi no otoko wa mina nanji 
no Kami Iehoba no erabi tamau tokoro 
nite, hito tose ni mi tabi snnawachi 
tane irenu pan no iwai to, nana mawa- 
ri no iwai to, karihozumai no iwai to 
ni cite, Iehoba no mae ni izubeshi : 
tadashi mnnasbide nite Iehoba no mae 

17 ni iziibekarazu : ono-ono nanji no 
Kami Iehoba ni tamawaru megumi ni 
shitagaite, sono chikara ni oyobu bodo 
no mono wo sasagubeshi. 

18 Nanji no Kami Iehoba no nanji ni 
tamau subete no machimaebi ni, nanji 
no wakare ni shitagaite, sabakibito to 
tsukasabito wo tatsiibeshi : karera wa 
mata tadashiki sabaki wo mote, tami 

19 wo sabakubeshi. Nanji sabaki wo 
magubekarazu ; hito wo katayori miru- 
bekarazu : mata mainai wo torubeka- 
razu ; mainai wa kashikoki mono no 
me wo kuramashi, tadashiki mono no 

20 kotoba wo magureba nari. Nanji tada 
tadashiki wo nomi motomubeshi, shi- 
kaseba nanji iki nagaraete nanji no 
Kami Iehoba no nanji ni tamau chi 
Avo uru ni itaran. 

21 Nanji no Kami Iehoba no tame ni 
kizuku tokoro no dan no Ivatawara ni, 
Ashira no mokuzo wo tatsubekarazu, 

22 mata nanji no Kami Iehoba no nikumi 
tamnu guzo wo onore no tame ni tsu- 
km'ubekarazu. 

17 Subete kizu ari, ashiki tokoro am 
ushi, hitsuji wa, nanji kore wo nanji 10 11 no Kami Iehoba ni sasagubekarazu : 
]-akaru mono wa nanji no Kami Iehoba 
no imi kirai tamau mono narcba 
nari. 

Nanji no Kami Iehoba no nanji ni 
tamau machimaebi no uchi nite, nanjira 
no naka ni, moshi aru otoko mata wa 
onna nanji no Kami Iehoba no me no 
mae ni akuji wo okonaite sono keiyaku 
ni- motori, yukite hoka no kamigami 
ni tsukaete, kore wo ogami, waga 
meizezaru hi ya, tsuki ya, ten no 
shugun nado wo ogamu aran ni ; 
sono koto wo nanji ni tsuguru mono 
aritc, nanji kore wo kiki, komaka ni 
kore wo shirabe miru ni, sono koto 
makoto ni, sono kotoba tashika ni 
shite Isuraeru no uchi ni kakaru niku- 
mubeki koto okonaware itiiraba ; nanji 
sono ashiki koto wo okonaeru otoko, 
mata wa onna wo nanji no mon ni 
hiki idashi, ishi wo mote sono otoko 
mata wa onna wo uchi korosubeshi. 
Korosubeki mono wa ni nin no aka- 
shibito ; mata wa san nin no akashibito 
no kuchi ni yorite, kore wo korosube- 
shi ; tada hitori no akashibito no kuchi 
nomi wo mote kore wo korosu koto wa 
nasubekarazu. Kakaru mono wo ko- 
rosu ni wa, akashibito mazu sono te 
wo kore ni kuwae, shikaru nochi ni, 
tami mina sono te wo kuwobeshi. 
Nanji kaku akuji wo nanjira no uclii 
3'ori nozokubeshi. 

Nanji no mon no uchi ni uttae arasou 
koto okoru ni atari, sono kotogara moshi 
chi wo ai nagasu koto, mata wa kenri wo 
ai arasou koto, mata wa tagai ni ai uchi- 
taru koto nado ni shite, nanji ni sabaki 
kanuru mouo naraba, nanji tachi aga- 
rite, nanji no Kami Iehoba no erabi fa- 
mau tokoro ni nol)ori yuki ; saishi naru 
Kebibito to, sono toki no sabakibito 
to ni itarite tobeshi ; karera sabaki no 
kotoba wo najiji ni shimesan : Iehoba 
no erabi tamau tokoro nite karera ga 
nanji ni shimesu ineirei no kotoba no 
gotoku ni nanji okonai, subete liarera 
ga nanji ni oshiyuru gotoku ni tsutsu- 
shimite nasubeshi ; sunawachi karera 
ga nanji ni oshiyuru okite no meirei ni 
shitagai, karera ga nanji ni tsuguru Deuteronomy. 18. 13. SHIMMEI KI. 211 sabaki ni yorite okonobeshi ; karera ga 
nauji ni shiinesu kotoba ni tagote niigi 
ni mo, liidiiri ni nu) katayornbekarazii. 

12 Hito uiosbi miznkara hoshiimama ni 
shi, sono nauji no Kami lEHOBAno mae 
ni taehite tsulvorn saishi, mata wa sono 
sabakibitoni Uiki shitagawazaru araba, 
sono hito wo korosbi ; Isuraeru no uchi 

13 yori aku wo nozokubeshi: shikaseba 
tami mina kikite osore, kasanete hoshii- 
mama ni koto wo nasazaran. 

14 Xanji no Kami Iehoba no nauji ni 
tamau chi ni nauji itari, kore wo ete, 
soko ni sumu ni oyoberu toki, nauji 
moshi, Waga mawari no subete no kuni- 
bito uo gotoku ni, ware mo o wo waga 

15 ne ni tateu to iu araba; tada nauji no 
Kami Iehoba uo erabi tamau hito wo 
nauj i no ue ni tatete o to uasubeshi ; mata 
nauji uo ue ni o wo tatsuru ni wa nanji 
no kj'odai no uchi no hito wo mote 
subeshi: nanji no kyodai narazaru yoso- 
guni no hito wo nauji no ue ni tatsu- 

IG bekarazu. Tadashi 6 to nareru mono 
wa, uma wo oku en to subekarazu; 
mata uma wo oku en tame ni tami wo 
hikiite Ejiputo ni kaerubekarazu : sowa 
Iehoba nanjira ni mukaite, uaujira Ava 
kouo nochi kasanete, kono michi ni 
kaeruliekarazu to notauiaitarel)a nari. 

17 Mata tsuma wo oku sono mi ni mochite, 
kokoro wo mayowasubekarazu : mata 
kingin wo onore no tame ni oku taku- 

18 wobekarazu. Kare sono kuni no 
kurai ui za suru ni itaraba, saishi naru 
Rebibito no mae ni aru fumi yori shite 
kono okite wo hitotsu no fumi ui ka- 

19 ki utsusashime ; yo ni nagaroru hi 
no aida tsune ni kore wo onore 
uo moto ni okite yomi ; kaku shite 
sono Kami Iehoba wo osoruru koto wo 
manabi, kono okite no subete no 
kotoba to, koi-era no nori wo mamorite 

20 okonobeshi. Shikaseba kare uo ko- 
koro sono kyodai uo ue ui takaburu 
koto naku, mata kono imashime wo 
hanarete, migi ui mo hidari ni mo 
magaru koto naku shite, sono kodomo 
to tomo ni sono kimi ni oite Isuraeru 
no uaka ni sono hi wo nago suru 
koto wo en. 

18 Saishi tarn Rebibito oyobi Rebi no 10 11 12 13 wakare wa, subete Isuraeru no uchi ni 
bun naku saugyo nashi : karera wa 
Iehoba uo kwasai no shina to, sono 
saugyo no mono wo kurobeshi. Kare- 
ra wa sono kyodai no uchi ni san- 
gyo w^o motaji: Iehoba kore ga 
saugyo taru nari ; sunawachi sono 
katsute kore ni ii tamaishi ga goto- 
shi. Saishi ga tami yori ukubeki 
bun wa kore nari ; sunawachi subete 
ikenie wo sasaguru mono wa, ushi ni 
mo are, hitsuji ni mo are, sono kata to 
futa kata no ho to i to avo saishi ni 
atobeshi. Mata nanji no kokumotsu 
to, sake to, abura uo hatsu, oyobi 
hitsuji no ke no hatsu avo mo kore ni 
atobeshi, SoAA'a nanji no Kami Iehoba 
nanji no moromoro no Avakare no uchi 
yori kare avo erabi idashi, kare to sono 
shison AVO shite nagaku Iehoba no na 
AVO mote, taehite tsutome avo nasashime 
tamaeba nari. 

Rebibito Ava Isuraeru no zenchi no 
uchi izure no tokoro ni oru mono ui mo 
are, sono yadoritaru, nauji no machi avo 
idete Iehoba no erabi tamau tokoro ni 
itaru araba ; sono hito Ava Iehoba no 
mae ui haberu sono sho kyodai no 
Rebibito to onajiku sono Kami Iehoba 
no na avo mote tsutome avo nasu koto 
AVO ubeshi. Sono hito no ete kurau 
bun Ava karera to onaji ; tadashi sono 
chichi no igyo wo urite etaru mono Ava 
kono hoka ni kare ni zoku su. 

Nanji uo Kami Iehoba no nanji ni ta- 
mau chi ni itaru ni oyobite, nanji sono 
kuuiguni uo tami no nikumubeki Avaza 
Avo narai okonau nakare. Xanjira uo 
uchi ni sono musuko musume avo shite 
hi no uaka avo torashimuru mono aru- 
bekarazu; mata uranai suru mono, ja- 
ho AVO okonau mono, majinai suru mo- 
no, majutsu AVO tsukau mono, hoin avo 
musubu mono, kuchiyose suru mono, 
kannagi no Avaza avo nasu mono, shinin 
ni tou koto avo suru mono arubekarazu. 
Subete korera no koto avo nasu mono 
A\'a Iehoba kore wo nikumi tamau: 
nanji no Kami Iehoba ga karera avo 
nanji no mae yori oi harai tamaishi mo, 
korera no nikumubeki koto no arishi ni 
yorite nai'i. Nanji uo Kami Iehoba no Deuteronomy. 212 SHIMMEI KI. 18. 14. 14 mac ni, nanji mattaki mono tare. Nan- 
ji ga oi harau kano kuniguni no tami wa 
jahoslii, uranaishi naclo ni kiku koto 
wo nascri : saredo nanji ni wa, nanji 
no Kami Iehoba shika sum koto wo 

15 ym'ushi tamawazu. Nanji no Kami 
Iehoba nanji no uchi, nanji no kyodai 
no uchi yori, ware no gotoki hitori no 
yogensha wo nanji no tame ni okoshi 
tamawan ; nanjira kore ni kiku koto 

16 wo subeshi. Kore mattaku nanji ga 
shiikwai no hi ni Horebu ni oite nanji 
no Kami Iehoba ni motometaru tokoro 
nari ; sunawachi nanji iikeraku, Ware 
wo shite kasanete kono waga Kami 
Iehoba no koe wo kikashimuru na- 
kare; mata kasanete kono oi narn 
hi wo misasuru nakare ; osoraku wa 

17 ware shinan to. Koko ni oite Iehoba 
ware ni ii tamaikeru wa, Karera no 

18 ieru tokoro wa yoshi. Ware karera 
kyodai no uchi yori nanji no gotoki 
hitori no yogensha wo karera no tame 
ni okoshi ; waga kotoba v/o sono kuchi 
ni sazuken, waga kare ni meizuru ko- 
toba wo kare kotogotoku karera ni 

19 tsugubeshi. Subete kare ga waga 
na wo mote kataru tokoro no waga 
kotoba ni kiki shitagawazaru mono wa 

20 ware kore wo tsumi sen. Tadashi 
yogensha moshi waga katare to meize- 
zaru kotoba wo waga na wo mote ho- 
shiimama ni katari, mata wa hoka no 
kamigami no na wo mote kataru koto 
wo nasu naraba, sono yogensha wa 

21 korosarubesbi. Nanji aruiwa kokoro 
ni iwan, Warera ikani shite sono koto- 
ba no Iehoba no ii tamau mono ni 

22 arazaru wo shiran to. Sareba moshi 
yogensha arite, Iehoba no na wo mote 
kataru koto wo nasu ni, sono kotoba 
tokezu mata shirushi arazaru toki wa, 
kore Iehoba no katari tamau kotoba ni 
arazu shite, sono yogensha ga hoshii- 
mama ni kataru tokoro nari ; nanji so- 
no yogensha wo osoruru ni oyobazu. 

13 Nanji no Kami Iehoba kono kuniguni 
no tami wo horoboshi tachi, nanji no 
Kami Iehoba kore ga chi wo nanji ni 
tamote, nanji tsui ni kore wo e, sono 
machimachi to sono ie-ie ni sumu ni 
2 itaru toki wa, nanji no Kami Iehoba no nanji ni ataete sangyo to nasashime 
tamau chi no uchi ni, mitsu no mach. 
wo nanji no tame ni wakatsubeshi- 

3 Shikashite nanji kore ni michi wo hirai 
ki, mata nanji no Kami Iehoba no 
nanji ni ataete sangyo to nasashime 
tamau chi no zentai wo mitsu no ku 
ni Avakachi, subete hito wo koroseru 
mono wo shite soko ni nogareshimu- 

4 beshi. Hito wo koroseru mono no 
kashiko ni nogarete iuochi wo matto 
subeki sono koto wa kaku no gotoshi ; 
sunawachi subete moto yori nikumu 
koto mo naku, shirazu shite sono tona- 

5 ribito wo koroseru mono, tatoeba 
hito ki wo kiran tote, sono tonaribito 
to tomo ni hayashi ni iri, te ni ono wo 
torite ki wo kiran to uchi orosu toki ni, 
sono kashira no tetsu e yori nukete, 
sono tonaribito ni atarite kore wo shi- 
nashimetaru ga gotoki kore nari ; 
kakaru hito wa korera no machi no 
hitotsu ni nogarete inochi wo matto 

6 subeshi : osoraku wa ada-uchi suru 
mono kokoro nesshite, sono hitogoro- 
shi wo oi kake, michi nagaki ni oite wa 
tsui ni oi shikite kore wo korosan ; shi- 
karu ni sono hito wa moto yori kore wo 
nikumitaru mono ni arazareba, korosa- 

7 rubeki ri arazaru nari. Koko wo mote 
ware nanji ni meijite, Mitsu no machi 
wo nanji no tame ni wakatsubeshi to 

8 ieri. Nanji no Kami Iehoba nanji no 
senzotachini chikaishi gotoku, nanji no 
sakai wo hirome, nanji no senzotachi ni 
ataen to iishi chi wo kotogotoku nanji 

9 ni tamau ni itaran toki, sunawachi 
nanji waga kyu nanji ni meizuru 
kono subete no imashime wo mamo- 
rite, kore wo okonai, nanji no Kami 
Iehoba wo ai shi, tsune ni sono 
michi ni ayuman toki wa ; kono mi- 
tsu no hoka ni mata mitsu no machi 

10 wo mashi kuwobeshi : kore nanji no 
Kami Iehoba no nanji ni ataete sangyo 
to nasashime taiuau chi ni, tsumi naki 
mono no chi wo nagasu koto u.ikaran 
tame nari ; kaku sezuba sono chi 

11 nanji ni kisen. Saredo moshi hito 
sono tonaril)ito wo nikumite, kore wo 
tsuke nerai, tachi kakari, uchite sono 
inochi wo sokonaite kore wo shina- Deuteeonomy. 20. 14. SHIMMEI KI. 213 shime, shikashite kono machi no hito- 

12 tsu ni nogarotaru koto araba; sono 
machi no toshiyoritachi hito wo yarite 
kore wo soko yori hiki kitarashinie, 
ada-utsii uiouo no te ui kore wo 

13 watashite korosashimubeshi. Nanji 
kare wo awaremi mirubekarazu ; tsunii 
naki mono no chi wo nagaseru toga 
wo Isuraeru yori nozokubeshi ; shika- 
seba nanji ni saiwai aran. 

14 Nanji no Kami Iehoba no nanji ni 
ataete, esase tamau chi no nchi ni oite, 
nanji ga tsugu tokoro no sangyo ni 
nanji no senjui no sadametarii, nanji 
no tonari no chizakai wo okasubeka- 
razu. 

15 Nani no aku ni mo are, subete sono 
okasu tokoro no tsumi wa tada hitori 
no akashibito ni yorite sadamubekara- 
zu : futari no akashibito no kuchini yori, 
mata wa san nin no akashibito no 
kuchi ni yorite sono koto wo sadamu- 

16 beshi. Moshi itsuwari no akashibito 
okorite, sore no hito wa akuji wo 

17 naseri to ii tatsuru koto araba, sono 
ai arasou futari no mono Iehoba no 
mae ni itari, sono toki no saishi to 

18 sabakibito no mae ni tatsubeshi. 8hi- 
karu toki sabakibito tsumabiraka ni 
kore wo shirabe miru ni, sono akashi- 
bito moshi itsuwari no akashibito ni 
shite ; sono kyodai ni mukaite itsu- 
wari no akashi wo nashitaru mono 

19 naru toki wa, nanji kyodai ni kare ga 
komurasan to hakareru tokoro wo kare 
ni komurashi; kaku shite nanjira no 

' 20 uchi yori akuji wo nozokubeshi. Shi- 
kaseba sono nokoreru monodomo kikite 
osore, sono nochi kasanete kakaru 
ashiki koto wo nanjira no uchi ni 
I 21 okonawaji. Nanji awaremi miru koto 
I wo siibekarazu; inochi wa inochi, me 
wa me, ha wa ha, te wa te, ashi wa 
ashi wo mote tsukunowashimubeshi. 

20 Nanji sono teki to tatakawan tote izu- 
ru ni atari, uma to kuruma wo mi, ma- 
ta nanji yori mo kazu oki tami wo miru 
mo, kore ni osoruru nakare : sowa 
nanji wo Ejiputo no kuni yori michibiki 
noborishi nanji no Kami Iehoba, nanji 

2 to tomo ni imnseba nari. Nanjira tata- 
kai ni nozomu toki wa, saishi susumi 3 ide tami ni tsugete, kore ni iubeshi, 
Isuraeru yo, kike; nanjira wa kyo nan- 
jira no teki to tatakawan tote susumi 
kitareri; kokoro ni oku suru nakare, 
osoruru nakare, awatsuru nakare, kare- 

4 ra ni ozuru nakare ; sowa nanjira no Ka- 
mi Iehoba nanjira to tomo ni yuki; 
nanjira no tame ni nanjira no teki to 
tatakaite, nanjira wo sukui tamobekere- 

5 ba nari to. Kaknte mata tsukasatachi 
tami ni tsugete iubeshi, Tare ka atara- 
shiki ie wo tatete, kore ni utsurazaru 
mono aru ka? sono hito wa ie ni kaeri 
yukubeshi ; osoraku Ava onore tatakai 
ni shinite, hoka no hito kore ni utsuran. 

6 Tare ka kudamonobatake wo tsukurite, 
sono mi wo kurawazaru mono am ka? 
sono hito wa ie ni kaeri yukubeshi ; 
osoraku wa onore tatakai ni shinite, 

7 hoka no hito kore wo kurawan. Tare 
ka onna to chigirite, kore wo metorazaru 
mono aru ka ? sono hito wa ie ni kaeri 
yukubeshi ; osoraku wa onore ikusa ni 
shinite, hoka no hito kore wo metoran to. 

8 Tsukasatachi nao mata tami ni tsugete 
iubeshi. Tare ka osorete kokoro ni oku 
suru mono aru ka? sono hito wa ie ni 
kaeri yukubeshi; osoraku wa sono 
kyodaitachi no kokoro kore ga kokoro 

9 no gotoku kujiken to. Tsuknsatachi 
kaku tami ni tsuguru koto wo oetaraba, 
gunzei no kashiratachi wo tatete, tami 
wo hikiishimubeshi. 

10 Nanji aru machi ni susumi yukite, 
kore wo semen to suru toki wa, mazu 
kore ni odayaka ni kudaru koto wo 

11 susumubeshi. Sono machi moshi oda- 
yaka ni kudarau to kotaete, sono mon 
wo nanji ni hirakaba, soko naru tami 
wo shite subete nanji ni mitsugi wo 
ireshime, nanji ni tsukaeshimubeshi. 

12 Sore moshi odayaka ni nanji ni kudaru 
koto wo gaenzezu shite, nanji to tata- 
kawan to seba, nauji kore wo semu- 

13 beshi ; shikashite nanji no Kami Ieho- 
ba kore wo nanji no te ni watashi 
tamau ni itaraba, yaiba wo mote sono 
uchi no otoko wo kotogotoku uchi 

14 korosubeshi; tada sono onna, kodomo, 
kachiku, 03'obi subete sono machi no 
uchi nite nanji ga ubai etaru mono wa 
kotogotoku onore ni torubeshi ; somo- Deutekonomy. 214 SHIMMEI KI. 20. 14. somo nanji ga sono tela yori uhai etaru 
mono wa, nanji no Kami Iehoha no 
nanji ni taman mono navciba, nanji koro 

15 wo mote tanoshimnboshi. Nanji wo 
hanaruru koto no toki maehimaclii, 
sunawachi korera no kaniguni ni zoku 
sezaru tokoro no machimachi ni wa, 
subete kaUii no gotoku okondbeshi. 

16 Taclasbi nanji no Kami Iehoba no 
nanji ni ataete, sangyo to nasashime 
tamau kono kuniguni no machimachi 
ni oite wa, iki siiru mono wo hitori 

17 mo ikashi okubekarazu : simawachi 
Hetebito, Amoribito, Kananbito, Peri- 
jibito, Hibibito, lebusubito naclo wa, 
nanji kanarazu kore wo horoboshi 
tsiiknshite, nanji no Kami Iehoba no 
nanji ni meiji tamaeru gotoku subeshi : 

18 kiiku suru wa karera ga sono kamigami 
ni mukaite okonan tokoro no nikumu- 
beki koto wo nanjira ni oshiete, kore 
wo narai okonawashime, nanjira wo 
shite nanjira no Kami Iehoba ni tsumi 
wo eseshimuru koto no nakaran tame 
nari. 

19 Nanji hisashiku machi wo kakomite 
kore wo seme toran to suru toki ni 
oite mo, ono wo furute soko no ki 
wo kiri karasubekarazu ; kore wa nan- 
ji no shoku to narubeki mono nari : 
katsu sono shirozemc ni oite denya 
no ki ani hito no gotoku nanji no mae 

20 ni tachi fusagaran ya ? Tadashi mi wo ! 
musiibazaru ki to shireru ki wa, kore | 
wo kiri karashi; nanji to tatakau machi | 
ni mukaite, kore wo mote untei wo kizu- j 
ki, sono kudaru made kore wo senium i 
mo yoshi. i 

21 Nanji no Kami Iehoba no nanji ni 
ataete esase tamau chi ni oite, moshi 
hito korosarete no ni taore oru aran 
ni, kore wo koroseru mono no tare 

2 naru ka wo shirazaru toki wa ; nanji 
no toshiyoritachi to sabakibitotachi ide 
kitari, sono hito no korosare orn toko- 
ro yori sono mawari no machimachi 

3 made w^o hakarubeshi : shikashite sono 
hito no kcu'osare oru tokoro ni mot- 
tomo chikaki machi, sunawachi sono 
machi no toshiyoritachi wa imada tsu- 
kawazu, imada kubiki wo owasete hi- 
kazaru tokoro no wakaki me ushi wo 4 tori ; machi no toshiyoritachi sono me 
ushi wo tagaesu koto mo, tane maku 
koto mo sezaru nagare tsukisenu tani 
ni hiki yuki, s(mo tani ni oite me ushi 

5 no kubi wo orubeshi : sono toki wa, 
saishi tarn Rebi no shisonra soko ni 
susumi Ivitarubeshi ; karera wa nanji 
no Kami Iehoba ga erabite onore ni 
tsukaeshime, luata Iehoba no na wo 
mote shuku suru koto wo nasashime 
tamau mono nite, subete no uttae to 
subete no arasoi wa karera no kuchi ni 
yorite sadamarubeki ga yue nari. 

6 8hikasbit(j sono hito no korosare orishi 
tokoro ni mottonu) chikaki machi no 
toshiyoritachi, s(mo tani nite, kubi wo 
oritaru me ushi no uc ni oite te wo arai ; 

7 kotaete iubeshi, Warera no te wa 
kono chi wo nagasazu, warera no me 

8 w^a kore wo mizarishi nari. Iehoba 
yo, nanji ga aganaishi nanji no tami 
Isuraeru wo yuriishi tamae ; kono 
tsumi naki mono no chi wo nagaseru 
batsu wo nanji no tanii Isuraeru no 
uchi ni kudashi tanuiu nakare to. Ka- 
ku seba karera sono chi no tsumi wo 

9 yurusaren. Nanji kaku Iehoba no yo- 
shi to mi tamau koto wo okonai, sono 
tsumi naki mono no chi wo nagaseru 
toga wo nanjira no uchi yori nozoku- 
beshi. 

10 Nanji idete nanji no teki to tatakau 
ni atari, nanji no Kami Ikhoba kore 
wo nanji no te ni watashi tamaite, nan- 
ji kore wo toriko to nashitaru toki, 

11 nanji moshi sono toriko no uchi ni 
katachi uruwashiUi onna aru wo mite, 
kore wo yorokobi torite, tsuma to 

12 nasan to seba; nanji no ie no uchi ni 
kore wo tazusae yukubeshi: shikashite 
kare wa sono kami wo sori, tsume wo 

13 kiri; mata toriko no kimono wo nugi 
sutete, nanji no ie ni ori, sono chichi 
haha no tame ni hito tsuki no aida 
iiagekul)eshi : shikaru nochi nanji 
kare no tokoro ni irite, kore ga otto to 
nari, kore wo nanji no tsuma to sube- 

14 shi. Sono nochi nanji moshi kare wo 
konojnazu narinaba, kare no kokoro 
no mama ni sari yukashimubeshi; 
kesshite kane no tame ni kore wo uru- 
bekarnzu : nanji sude ni kore wo oka- Deuteronomy. 22. 13. SHIMMEI KI. 215 shitareba, kore wo kibishiku ashirobe- 
karazarn nari. 

15 Hiti) futari no tsiuna aritc, sono hitori 
A\ a ai siiru mono, hitori wa nikiuiui 
uioiio iiai an ni, sono ai surn mono to 
nikninu mono no I'litari tomo ni otoko 
no ko wo nmu aritc, sono clioshi mo- 
shi nikumu onna no umeru mono narii 

16 toki wa, sono kodomo ni onore no mo- 
cbiniono wo tsugashimnru hi ni, sono 
nikumu onna no umeru choshi wo okite 
sono ai suru onna no umeru ko wo 

17 choshi to nasubekarazu ; kanarazu so- 
no nikumu mono no umeru ko wo 
choslii to jiashi ; onore no mochimono 
wo wakatsu toki ni, kore ni wa ni bai 
wo atobeshi : kore wa onore no chika- 
ra no hajime ni shite, choshi no ken 
kore ni zoliu sureba nari. 

18 Hito ni moshi waga mama ni shite 
somuki niotoru ko ari, sono chichi no 
kotoba ni mo, haha no kotoba ni mo 
shitagawazu, chichi haha kore wo se- 
nium mo kiku koto wo sezaru toki Ava, 

19 sono chichi haha kore wo toraete scmo 
tokoro no mon ni itari, machi no to- 

20 shiyoritachi ni tsuki ; machi no toshi- 
yoritachi ni iubeshi, Warera no kono 
ko wa waga mama ni shite somuki 
motoru mono, warera no kotoba ni 
shitagawazaru mono, hoto ni shite sa- 

21 ke ni fukeru mono nari to. Shikaru 
toki wa machi no hito mina ishi wo mote 
kore wo uchi korosubeshi ; nanji kaku 
nanjira no uchi yori akuji wo nozoki 
siirubeshi ; shikaseba Isuraeru mina 
kikite osoreu. 

22 Hito moshi shi ni ataru tsumi wo 
okashile shioki ni au koto arite, nanji 
kore wo ki ni kakete sarasu toki wa; 

23 akuru asa made sono karada wo ki no 
ue ni tome okubekarazu ; kanarazu 
kore wo sono hi no uchi ni uzumube- 
shi; sowa ki ni kakeraruru mono wa 
Iehoba ni norowaruru mono nareba 
nari: kaku suru wa nanji no Kami 
Iehoba no nanji ni tamote sangyo to 
nasashirne tamau chi no kegarezaran 
tame nari. 

22 Xanji no kyOdai no ushi, mata wa 
hitsiiji no mayoi oru wo mite, kore wo 
mi sute okubekarazu; kanarazu kore wo nanji no kyodai ni hiki yukite 

2 kaesubeshi. Nanji no kyodai moshi 
nanji ni chikakarazaru ka, mata wa 
nanji kare wo shiraziiru toki wa, liore 
wo nanji no ie ni hiki yukite, nanji no 
moto ni oki, nanji no kyodai no tazune 
kitaru ni oyobite, kore wo kare ni 

3 kaesubeshi. Nanji no kyodai no roba 
ni okeru mo, kaku no gotoku nashi; 
mata sono kimono ni okeru mo kaku 
nasubeshi; subete nanji no kyodai no 
ushinaitaru usemouo wo etaru toki 
mo, nanji kaku nasubeshi; kore wo nai 
sute okubekarazu. 

4 Mata nanji no kyodai no roba mata 
wa ushi no michi ni taore oru wo mite, 
mi sute okubekarazu ; kanarazu kore 
wo tasuke okosubeshi. 

5 Onna wa otoko no koromo wo mato- 
bekarazu ; mata otoko wa onna no 
kimono wo kirubekarazu: subete kaku 
suru mono wa nanji no Kami Iehoba 
kore wo nikumi tamau nari. 

6 Nanji tori no su no michi no hotori, 
mata wa ki no ue, mata wa tsuchi no 
ue ni aru wo niin ni, hina mata wa 
taiuiigo sono uchi ni arite, hahadori 
sono hina mata wa tamago no ue ni 
fushi oraba, sono hahadori wo hina to 

7 tomo ni tornbekarazu ; kanarazu sono 
hahadori wo sarashime, tada sono hina 
nomi wo torubeshi ; shikaseba nanji 
saiwai wo e, katsu nanji no hi wo nago 
suru koto wo en. 

8 Nanji atarashiki ie wo tatsuru toki 
wa, sono yane no niawari ni rankan 
wo mokubeshi ; kore wa hito sono ue 
yori ochite, kore ga chi no nanji no ie 
ni kisuru koto nakaran tame nari. 

9 Nanji kudamonobatake ni irui no tane 
wo mazete makubekarazu ; shikaseba 
nanji ga makitaru tane yori san suru 
mono, oyobi nanji no kudamonobatake 
yori izuru kudamono mina kiyoki mono 
to naran. 

10 Nanji ushi to roba to wo awasete 

11 tagaesu koto wo nasubekarazu, Nanji 
ke to asa to wo majietaru koromo wo 
kirubekarazu. 

12 Nanji ga ue ni nuitou koromo no suso 
no shiho ni fiisa wo tsuknbeshi. 

13 Hito moshi tsuma wo metori, kore to Deuteeonomy. 216 SHIMMEI KI. 22. 13. tomo ni inete nochi kore wo kirai, 

14 Ware kono onna wo metorishi ga, kore 
to inetaru toki ni sono otomo naru wo 
niizarishi to iite, Rosliiri no kotogara 
wo moke, kore ni ashiki na wo owase- 

15 naba ; sono onna no chichi to haha, 
sono onna no otome naru shirushi wo 
tori, mon ni oru maclii no toshiyori- 

16 tachi ni kore wo sashi idashi: shika- 
shite sono onna no chichi toshiyoiita- 
chi ni iubeshi, Ware kono hito ni 
waga musume wo ataete tsiima to na- 
sashinieshi ni, kono hito kore wo kirai ; 

17 soshiri no kotogara wo mokete in, 
W'are nanji no musume no otome naru 
wo mizarishi to ; shikaru ni waga 
musume no otome narishi shirushi wa 
koko ni ari to ; kaku iite, sono chichi 
haha kano nuno wo machi no toshiyo- 

18 ritachi mo mae ni nobubeshi. Shikaru 
toki wa machi no toshiyoritachi sono 
hito wo toraete kore wo muchi-uchi; 

19 mata kore ni gin hyaku shikeru wo 
bassbite, sono onna no chichi ni hara- 
washimubeshi ; sowa Isuraeru no oto- 
me ni ashiki na wo owasetareba nari : 
kakute sono hito wa kore wo tsuma to 
subeshi ; issho kore wo saru koto vvo 

20 ezu. Saredo kono koto moshi maUoto 
ni shite, sono onna no otome naru shi- 

21 rushi arazaru toki wa ; sono onna wo 
kore ga chichi no ie no kado ni hil<i 
idashi, sono machi no hitobito ishi wo 
mote kore wo uclii korosubeshi ; sowa 
kare sono chichi no ie nite midari naru 
koto wo nashite, Isuraeru no uchi ni 
aku wo okonaitareba nari : nanji kaku 
akuji wo nanjira no uchi yori nozoku- 
beshi. 

22 Moshi otto ni yukishi onna to inuru 
otoko aru wo miba, sono onna to ine- 
taru otoko to sono onna to wo tomo ni 
koroshi ; kaku shite akuji wo Isuraeru 
no uchi yori nozokubeshi. 

23 Otome naru onna sude ni otto ni yuku 
no 3'aku wo naseru nochi, an; otoko 
kore ni machi no uchi ni aite, kore wo 

24 okasaba ; nanjiia sono futari wo machi 
no mon ni hiki idashi, ishi wo mote 
kore wo uchi koi'osubeshi ; kore sono 
onna wa machi no uchi ni ari nagara 
sakebu koto wo sezaru ni yori, mata sono otoko wa sono tonari no tsuma 
wo hiizukashimetaru ni yorite nari : 
nanji kaku akuji wo nanjira no uchi 
yori nozokubeshi. 

25 Saredo otoko moshi hito ni yuku 
no yaku wo nashishi onna ni, no 
nite ai, kore wo shiite okasu ara- 
ba, kore wo okashishi otoko nomi 

26 wo korosubeshi. Sono onna ni wa 
nani wo mo nasubekarazu ; onna 
ni wa shi ni ataru tsumi nashi ; hito 
sono tonaribito ni tachi mukaite, kore 

27 wo koroseru to sono koto onaji; sowa 
otoko no nite kore ni aitaru ga yue ni, 
sono hito ni yuku no yaku wo nashishi 
onna sakebitaredomo, sukuu mono na- 
karishi nari. 

28 Otoko moshi imada hito ni yuku no 
yaku wo nasazaru otome naru onna ni 
ai, kore wo toraete okasu arite, sono 

29 futari mi arawasarenaba ; kore wo oka- 
seru otoko sono onna no chichi ni gin 
go ju shikeru wo ataete, kore wo onore 
no tsuma to subeshi ; kare sono onna 
wo hazukashimetareba, issho kore wo 
sarubekarazaru nari. 

80 Hito sono chichi no tsuma wo meto- 
rubekarazu ; sono chichi no fusuma wo 
makurubekarazu. 

23 Cxwaijin wo sokonaitaru mono, mata 
wa gyokukyo wo kiritaru mono wa 
Iehoba no kwai ni ii'ubekarazu. 

2 Kalvushigo wa Iehoba no kwai ni 
irubekarazu ; kore wa ju dai made mo 
Iehoba no kwai ni irubekarazaru 
nari. 

3 Ammonbito oyobi Moabubito wa Ie- 
hoba no kwai ni irubekarazu; karera 
wa ju dai made mo itsu made mo Iehoba 

4 no kwai ni irubekarazaru nari. Kore 
nanjira ga Ejiputo yori ide kitarishi 
toki ni, karera wa pan to mizu to wo 
mote nanjira wo michi ni mukaezu; 
Mesopotamia no Petorubito Beoru no 
ko Baramu wo yatoite, nanji wo noro- 

5 wasen to shitareba nari. Shikaredomo 
nanji no Kami Iehoba Baramu ni 
kiku koto wo nashi tamawazu shite, 
nanji no Kami Iehoba sono noroi wo 
kaete nanji no tame ni megumi to nashi 
tamaeri; kore nanji no Kami Iehoba 
nanji wo ai shi tamau ga yue nari. DEUTEKONOMy. 24. 4. SHIMMEI KI, 217 6 Nanji issho, itsu made mo, karera no 
tame ui lieiau wo mo mata saiwai wo 
mo motomubekarazu. 

7 Xanji Edomubito wo nikanmbckara- 
zu; kore wa nanji no kj'odai naveba 
nari; mata Ejiputobito wo nikumu- 
bekarazu; nanji mo kore ga kuni ni 

8 kaku tarishi koto aroba nari. Karera 
no umitaru kodomo wa san dai ni 
oyobaba, Iehoba no kwai ni iru koto wo 
ubeshi. 

9 Xanji gunryo wo idasbite nanji no 
teki wo senium toki wa, moromoro 
no asbiki koto wo mizakara tsutsusbi- 

10 mubesbi. Xanjiranoucbinimosbiyacbu 
hakarazu mo kegare ni I'nrete mi no 
kiyokarazaru hito araba, jin-ei no soto 
ni izubesbi ; jin-ei no uchi ni irubekara- 

11 zu. Sbikasbite yiigure ni mizu wo 
mote mi wo arai, hi no irite nochi, 

12 jin-ei ni irubeshi, Xanji jin-ei no soto 
ni hitotsu no tokoro wo moke oki, 
ben sum toki wa soko ni yukubeshi. 

13 Mata utsuwa no uchi ni ko suki wo 
Ronae oki, soto ni idete ben suru toki 
wa kore wo mote tsuchi wo hori, mi 
wo kaeshite, sono nanji yori idetaru 

14 mono wo obesbi. Sowa nanji no Kami 
Ikhoba nanji wo sukui, nanji no teki 
wo nanji ni watasan tote, nanji no 
jin-ei no naka wo amki tamaeba nari ; 
koko wo mote nanji no jin-ei wo kiyo- 
ku subeshi ; shikaseba nanji no uchi 
ni kitanaki mono am wo mite, nanji 
wo hanare tamau koto arazambeshi. 

15 Sono shujin wo sakete nanji no moto 
ni nige kitam shimobe wo sono shujin 

16 ni watasubekarazu : sono mono wo 
shite nanjira no uchi ni nanji to tomo 
ni orashime, nanji no hitotsu no machi 
no uchi nite, kore ga yoshi to mite 
erabu tokoro ni sumashimubeshi ; kore 
wo shietagubeliarazu. 

17 Isuraem no nyoshi no uchi ni 
asobime arubekarazu : Isiiraem no nan- 
shi no uchi ni nansho arubekarazu. 

18 Asobime no etaru atai, oyobi inu no 
atai wo nanji no Kami Iehoba no ie ni 
tazusae irite, nani no seigwan ni mo 
mochiyubekarazu : korera wa tomo ni 
nanji no Kami Iehoba no nikumi tamau 
mono nareba nari. 19 Xanji no kyodai yori risoku wo toru- 
bokarazu; suuawachi kane no risoku, 
shokumotsu no risoku nado, subete 
risoku Avo shoziibeki mono no risoku 

20 wo tombekarazu : yosoguni no hitp 
yori wa nanji risoku wo toru mo yoshi, 
tada nanji no kyodai yon wa risoku wo 
tombekarazu; saraba nanji ga yukite 
um tokoro no chi ni oite, nanji no Ka- 
mi Iehoba subete nanji ga te ni nasu 
tokoro no koto ni saiwai wo kudashi 
tamobesbi. 

21 Xanji no Kami Iehoba ni seigwan wo 
kakenaba, kore wo batasu koto wo oko- 
tambekarazu : nanji no Kami Iehoba 
kauarazu kore wo nanji ni motome 
tamobeshi; okotaru toki wa nanji tsu- 

22 mi ari. Xanji seigwan wo kakezam mo 

23 tsumi wo uru koto araji. Xanji ga 
kuchi yori idashishi koto wa mamorite 
okonobeshi : subete kokoro yori no 
sonaemono wa nanji no Kami Iehoba 
ni nanji ga seigwan shi, kuchi wo mote 
yaku seshi gotoku ni okonobeshi, 

24 Xanji no tonari no budobatake ni itaru 
toki, nauji kokoro ni makasete sono 
budo wo aku made kurau mo yoshi, 
saredo utsuwa no uchi ni tori iru- 
bekarazu. 

25 Mata nanji no tonari no mugibatake 
ni itaru toki, nanji te nite sono ho wo 
tsumi kurau mo yoshi, saredo nanji no 
tonari no mugibatake ni kama wo iru- 
bekarazu. 

24 Hito tsuma wo torite, kore wo meto- 
rem nochi, hazubeki tokoro no kore ni 
am wo mite, kore wo konomazu nari- 
taraba, rieujo wo kakite kore ga te ni 
watashi, kore wo sono ie yori idasube- 

2 shi. Sono onna kore ga ie yori ideta- 
ru nochi, yukite hoka no hito ni totsu- 

3 gu koto wo sen ni, nochi no otto mo 
kore wo kirai, rienjo wo kakite sono te 
ni watashite, kore wo ie yori idashi; 
mata wa kore wo tsuma ni metoreru 
sono nochi no otto shinuru am mo, 

4 kore wa sude ni mi wo kegashitam ni 
yorite, kore wo idashitaru sono saki no 
otto fiita tabi kore wo tsuma ni metom- 
bekarazu ; kore Iehoba no nikumi 
tamau koto nareba nari : nanji no 
Kami Iehoba no nanji ni ataete sangyo 28 Deutebonomy. 218 SHIMMEI KI. 24. 4. to nasashimc taman chi ni nanji tsuini 
wo owasu nakare. 

5 Hito arata ni tsnma wo luctori- 
tarn told wa kore wo ikusa ni idasu- 
bekarazn ; niata nani no tsutome wo 
nio kore ni owasubekavazu ; sono hito 
wa ichi nen ie ni kankyo shite, sono 
metorerii tsunia wo nagusaniubeshi. 

6 Hito sono hiki-usu wo shichi ni oku- 
bekarazu ; kore sono inochi avo tsnna- 
gu mono wo shichi ni okn nai'cl)a 
nari, 

7 Isuraern no hitobito no nchi narn 
sono kyoclai wo kadowakashite, kore 
wo tsukai, mata wa kore wo urn hito 
aril wo niiba, sono kadowakashi wo 
koroshi, shikashite nanjira no nchi yoii 
aku wo nozokubeshi. 

8 Nanji raibyo wo tsutsushimi, subete 
saishi tarn Rebibito ga nanjira ni oshi- 
yuru tokoro wo yoku mamorite okono- 
beshi ; sunawachi waga karera ni 
meizeshi gotokii ni nanjira mamorite 

9 okonobeshi. Nanjira ga Ejiputo yori 
ide kitareru niichi nite, nanji no Kami 
Iehoba ga Wiriamn ni nashi tamaishi 
tokoro no koto wo oboeyo. 

10 Subete nanji no tonari ni mono wo 
kashi atom toki wa, nanji mizukara 
kore ga ie ni irite, sono shichimotsn wo 

11 toriibekarazu. Nanji wa soto ni tachi 
ori, nanji ga kashitaru hito sono shichi- 
motsu wo soto ni mochi idashite, nanji 

12 ni watasubeshi. Sono hito moshi na- 
yameru mono naraba, kore ga shichi- 
motsn wo tome okite, nemuri ni tsu- 

13 kubekarazu : kanarazu hi no iru ko- 
ro sono shichimotsn wo kore ni kae- 
subeshi, shikaseba sono hito onore no 
uwagi wo matote nemuri ni tsuku koto 
wo ete, nanji wo shukii sen ; kore 
nanji no Kami Iehoba no mae ni oite 
nanji no gi to narubeshi. 

14 Nayameru mazushiki yatoibito wa 
nanji no kyodai ni mo are, mata wa 
nanji no chi nite nanji no mon no nchi 
ni yadoru yosoguni no hito ni mo are, 

15 kore wo shietagubekarazn : sono hi ni 
kore ga atai wo harobeshi ; hi no iru 
made nobasubekarazu ; sowa mazushi- 
ki mono nite sono kokoro ni kore wo 
shitaeba nari ; osoraku wa kare Ieho- ba ni nanji wo uttoru arito, nanji tsu- 
mi wo en. 
1(5 Chichi wa s(mo kodomo no yue ni 
yorite korosarubekarazu : kodomo wa 
sono chichi no yue ni yorite korosaru- 
bekarazu : ono-ono onore no tsnmi ni 
yorite korosarubeki nari. 

17 Nanji yosoguni no hito, nijita wa mi- 
nashigo no sabaki wo magubekarazii ; 
mata yamome no koromo wo shichi ni 

18 torubekarazu: nanji oboyubeshi ; nanji 
wa Ejiputo ni dorei tarishi ga, nanji no 
Kami Iehoba nanji wo soko jori aga- 
nai idashi tamaeri : koko wo mote ware 
kono koto wo nase to nanji ni meizuru 
nari. 

19 Nanji hatake nite kokumotsn wo karu 
toki, moshi sono hito taba wo hatake 
ni wasnre okitaraba, kaerite kore wo 
torubekarazu ; yosoguni no hito to, 
minashigo to, yamome to ni kore wo 
torasubeshi : shikaseba nanji no Kami 
Iehoba subete nanji ga te ni nnsu toko- 
ro no koto ni saiwai wo kudashi tama- 
wan. 

20 Nanji kanran wo nchi otosu toki wa 
futa tabi sono eda wo sagasubekarazu : 
sono nokoreru mono wo yosoguni no 
hito to, minashigo to, yamome to ni 

21 torasubeshi. Mata budobatake no 
budo wo tsuini torn toki wa, sono 
nokoreru mono wo futa tabi sagasube- 
karazu : yosoguni no hito to, minashigo 
to, yamome to ni kore wo torasubeshi. 

22 Nanji oboyubeshi; nanji wa Ejiputo no 
kuni ni dorei tarishi nari : kolio wo mote 
ware kono koto wo nase to nanji ni 
meizu. 

25 Hito to hito to no aida ni arasoi arite 
kitarite sabaki wo motomurn toki wa, 
sabakibito kore wo saliaki, sono tada- 
shiki mono wo tadashi to shi, asliiki 

2 mono wo ashi to subeshi. Sono ashiki 
mono moshi muchi-utsubeld mono na- 
raba, sabakibito kore wo fusase, sono 
tsuini ni shitagaite kazu no gotoku ono- 
re no mae nite kore wo utasubeshi. 

3 Kore wo utsu koto wa shi ju wo 
koyubekarazu ; moshi kore ni koete 
kore yori mo okii utsu toki wa, nanji 
sono nanji no kyodai wo iyashime niiru 
ni itaran. Deuteronomy. 26. 8. SHIMMEI KI. 219 ! -4 Kokumotsu wo konasu ushi ni kutsn- 
go wo kiikabekaruzu. 
5 Kydtliii tomo ui or.m ui, soiio uclu no 
hitori sliinite ko wo nokosazaru tokiwa, 
sono shiiiitaru mono no tsuma idete, 
tanin ni totsugubekarazti : sono otto 
no kyodai kore no tokoro ni iri, kore 
wo metorite tsuma to nashi, kaku shite 
sono otto no kyodai taru michi wo kore 
G ni tsukushi; shikashite sono onna no 
uniu tokoro no nigo wo mote sono sliini- 
taru k}odai no ato wo tsiigashime, sono 
j na wo Isurueru no uchi ni taezarashimu- 
I 7 beshi. Saredo sono hito, moshi sono 
kyodai no tsuma wo metoru koto woga- 
enzezuba, sono kyodai no tsuma mon ni 
itarite toshiyoritachi ni iubeshi, Waga 
otto no kyodai wa sono kyodai no na 
wo Isuraeru no uchi ni tatsuru koto 
wo gaenzezu, waga otto no kyodai taru 
michi wo tsukusu koto wo sezu to. 

8 iShikaru toki wa sono machi no toshi- 
yoritachi kare wo yobi yosete satosu- 
beshi; shikaru mo kare kataku torite, 
AVare wa kore wo metoru koto wo kono- 

9 mazu to iwaba ; sono k3'odai no tsuma 
toshij'oritachi no mae nite kare no soba 
ni itari, kore ga kutsu wo sono ashi 
yori nugase, sono kao ni tsubaki shite, 
kotaete iubeshi, Sono kyodai no ie wo 

^ tatsuru koto wo gaenzezaru mono ni 
j wa kaku no gotoku subeki nari to. 
I 10 Mata sono hito no na wa, Kutsu wo 

nngitaru mono no ie to Isuraeru no 

uchi ni tonaerarubeshi. 

11 Hito futari ai arasou toki ni, hitori no 
mono no tsuma sono otto wo utsu 
mono no te yori otto wo sukuwan tote 
susumi yori, te wo nobete sono hito no 

12 kakushidokoro wo torOru araba, nanji 
sono onna no te wo kiri otosubeshi ; 
kore wo awaremi mirubekarazu. 

13 Nanji no fukuro no uchi ni, hitotsu 
wa Okiku, hitotsu wa chiisaki, futa iro 
no hakari-ishi wo ire okubekarazu. 

14 Nanji no ie ni, hitotsu wa Okiku, hitotsu 
wa chiisaki, fata iro no masu wo oku- 

15 bckarazu. Tada jiibun naru tadashiki 
hakari wo motsubeku, mata jiibun naru 
tadashiki masu wo motsubeshi ; shika- 
seba nanji no Kami Iehoba no nanji 

j ni tamau chi ui nanji no hi nagakaran. 16 Subete kakaru koto wo nasu mono, 
subete tadashikarazaru koto wo nasu 
mono wa nanji no Kami Ip:hob\ kore 
wo nikumi tamau nari. 

17 Nanjira ga Ejiputo yori ide kitarishi to- 
ki, sono michi ni oite Amareku ga nanji 

18 ni nashitarishi koto wo obocyo; sunawa- 
chi kai'era wa nanji avo michi ni mukae, 
nanji no tsukare umitaru ni jojite, 
nanji no vishiro naru yowaki monodo- 
mo wo seme uteri : kaku karera wa 

19 Kami wo osorezariki. Sareba nanji no 
Kami Iehoba no nanji ni ataete sangyo 
to nasashime tamau chi ni oite, nanji 
no Kami Iehoba nanji ni sono mawari 
no teki wo kotogotoku seme fusete, 
yasuraka narashime tamau ni itaraba, 
nanji Amareku no na wo ame ga shita 
yori keshi sarite, kore wo oboyuru mo- 
no nakarashimubeshi. 

26 Nanji sono Kami Iehoba no nanji ni 
ataete sangyO to nasashime tamau chi 
ni iri, kore wo ete soko ni sunm ni ita- 

2 raba ; nanji no Kami Iehoba no nanji 
ni atae tamaeru chi no moromoro no 
tosan no hatsu wo torite, hako ni ire, 
nanji no Kami Iehoba no sono na wo 
okan tote erabi tamau tokoro ni kore 

3 wo tazusae yukubeshi. Shikashite 
nanji sono toki no saishi ni itari, kore 
ni iubeshi, Ware wa kyo nanji no Ka- 
mi Iehoba ni mosan, ware wa Iehoba 
ga warera ni ataen to warera no senzo- 
tachi ni chikai tamaishichi ni itareri to. 

■4 Shikaru toki wa saishi nanji no te yori 
sono kago wo torite, nanji no Kami Ieho- 
ba no dan no mae ni kore wo okubeshi. 

5 Nanji mata nanji no Kami Iehoba no 
mae ni nobete iubeshi, Waga senzo 
wa aware naru hitori no Suriabito 
narishi ga, wazuka no hito wo ite Eji- 
puto nikudari yukite, soko ni yadori ori, 
soko nite tsui ni oi ni shite, tsuyoku, 

6 hito-kazu oki tami to nareri. Shikaru 
ni Ejiputobito warera ni gai wo kuwae, 
warera wo nayamashi, karaki tsutome 
wo warera ni owasetarishi ni yorite, 

7 warera senzotachi no Kami Iehoba ni 
mukaite yobawarikereba, Iehoba ware- 
ra no koe wo kiki, warera no nayami to, 
hone-ori to, shietage wo kaerimi tamai ; 

8 shikashite Iehoba tsuyoki te wo idashi, Deuteronomy. 220 SHIMMEI KI. 26.8. ude wo nobe, 6i naru odoshi to, shirnshi 
to, fushigi to wo mote Ejiputo yori 
9 warera wo iiiichibiki idashi ; kono 
tokoro ni Avarera wo tazusae irite, kono 
chi sunawachi chichi to luitsu to no 
nagarnru chi wo warera ni tamaeri. 

10 Iehoba yo, ima w^are nanji ga ware ni 
tamaishi chi no sambutsu no hatsu w^o 
mochi kitareri to : kaku iite nanji sono 
kago wo nanji no Kami Iehoba no mae 
ni sonae, nanji no Kami Iehoba no mae 

11 ni ogami wo nasubeshi : shikashite 
nanji wa nanji no Kami Iehoba no 
nanji to nanji no ie ni kudashi tamaeru 
moromoro no yoki koto no tame ni, 
Rebibito oyobi nanji no naka naru 
tabibito to tomo ni tanoshimubeshi. 

12 Dai san nen sunawachi ju ni itsu wo 
torn no toshi ni, nanji sono moromoro 
no sambutsu no jii itsu wo tori, Rebi- 
bito to, tabibito to, minashigo to, yamo- 
me to ni kore wo ataete, nanji no mon no 
uchi ni kurai akashimetaru toki wa, 

13 nanji no Kami Iehoba no mae ni iu- 
beshi, Ware wa kiyoki mono wo ie 
yori tori idashi, mata Rebibito to, tabi- 
bito to, minashigo to, yamome to ni 
kore wo atae, mattaku nanji ga ware 
ni meiji tamaishi meirei no gotoku 
seri : ware wa nauji no meirei ni 
somukazu, mata kore wo wasurezaru 

14 nari. AVare w-a kono kiyoki mono wo 
mo no uchi ni kuraishi koto naku, ma- 
ta kegaretaru mi wo mote kore wo 
tazusae idashishi koto naku, mata 
shinin no tame ni kore wo okurishi 
koto naki nari. Ware wa waga Kami 
Iehoba no kotoba ni kiki shitagaite 
subete nanji ga ware ni meiji tamaeru 

15 gotoku okonaeri. Negawaku wa nanji 
no kiyoki sumika naru ten yori nozomi 
mi, nanji no tami Isuraeru to, nanji 
no warera ni ataeshi chi to ni sai- 
wai wo kudashi tamae ; kore wa 
nanji ga warera no senzotachi ni chi- 
kai tamaishi chichi to mitsu to no 
nagaruru chi nari. 

16 Kyo nanji no Kami Iehoba korera no 
nori to okite to wo okonau koto wo 
nanji ni meiji tamau ; sareba nanji 
kokoro Avo tsukushi, seishin wo tsuku- 
shite kore wo mamori okonobeshi. 17 Kyo nanji Iehoba wo mitomete, nanji 
no Kami to uashi ; katsu sono michi 
ni ayumi, sono nori to, imashime to, 
okite to wo mamori, souo koe ni kiki 

18 shitagawan to ieri. Kyo Iehoba mata 
sono iishi gotoku nanji wo mitomete, 
sono takara no tami to nashi ; katsu 
nanji ni sono moromoro no imashime 

19 wo mamore to ii tamaeri. Iehoba 
nanji no homare to, kikoe to, sakae to 
wo shite, sono tsukureru moromoro no 
kuni no hito ni masarashime tamawan ; 
nanji w^a sono Kami Iehoba no Idyoki 
tami to naru koto sono ii tamaishi 
gotoku naran. 

27 Mose Isuraeru no toshiyoritachi to 
tomo ni arite, tami ni meijite iu, Waga 
kyo nanjira ni meizuru liono imashime 
wo nanjira mattaku mamorubeshi. 

2 Nanjira Yorudan wo watari, nanji no 
Kami Iehoba ga nanji ni atae tamau 
chi ni iru toki wa, 6i naru ishi su ko 
wo tatete, shikkui wo sono ue ni nuri ; 

3 sude ni watarite nochi, kono okite no 
moromoro no kotoba wo sono ue ni 
shirusubeshi ; sasm'eba nanji no Kami 
Iehoba no nanji ni tamau chi naru 
chichi to mitsu no nagaruru kuni ni 
nanji iru wo uru koto, nanji no senzo- 
tachi no Kami Iehoba no nanji ni ii 

4 tamaishi gotoku naran. Sunawachi 
nanjira Yorudan wo wataru ni oyoba- 
ba, waga kyo nanjira ni meizuru sono 
ishi wo Ebaru Zau ni tate, shikkui wo 

5 sono ue ni nurubeshi. Mata soko ni 
nanji no Kami Iehoba no tame ni ishi 
no dan hitotsu wo kizukubeshi ; tada- 
shi kore wo kizuku ni wa tetsu no 

6 utsuwa wo mochiirubekarazu. Nanji 
ara ishi avo mote nanji no Kami Iehoba 
no sono dan wo kizuki, sono ue nite 
nanji no Kami Iehoba ni hansai aa'o 

7 sasagubeshi. Nanji mata kashiko nite 
shuonsai avo sasage, sono mono avo 
kuraite, nanji no Kami Iehoba no 

8 mae ni tanoshimubeshi. Nanji ko- 
no okite no moromoro no kotoba avo 
sono ishi no ue ni akiraka ni shirusu- 
beshi. 

9 Mose mata saishi taru Rebibito to 
tomo ni, Isuraeru no zenka ni tsugete Deuteronomy. 28. 11. SHIMMEI KI. 221 10 11 

12 13 14 15 16 
17 
18 
19 

20 

21 
22 

23 iuj Isuraeru yo, tsutsushimite kike ; 
nanji wa kyo nanji uo Kami Iehoba no 
tami to nareri. Sareba nanji no Kami 
Iehoba no koe ni kiki shitagai, waga 
kyo nanji ni meizuru, kore ga imashime 
to nori wo okonobesbi. 

Sono bi ni Mose mata tami ni meijitc 
iu, Xanjira ga Yoi'udan wo watarisbi 
nocbi, korera no mono Gerijimu Zan ni 
tacbite, tami wo sbukn subesbi ; suna- 
wacbi Sbimeon, Rebi, Ynda, Issakaru, 
Yosef'u oyobi Beuiyamin : mata korera 
no mono wa Ebaru Zan ni tacbite 
norou koto wo subesbi ; sunawacbi 
Ruben, Gado, Aseru, Zebnrun, Dan, 
oyobi Nafutari. Rebibito ogoe nite 
Isuraeru no bitobito ni tsngete iube- 
shi. 

Guzo wa kojin no te no saku ni sbite, 
Iehoba uo nikumi tamau mono nareba, 
subete kore wo kizami; mata wa i-tsu- 
kurite bisoka ni kazari oku bito wa 
norowarnl)esbi to. Tami mina kotaete. 
Amen to iubesbi. 

Sono cbicbi baba wo karonzuru mono 
wa norowarubesbi. Tami mina kotae- 
te. Amen to iubesbi. 

Sono tonari no cbizakai wo okasu 
mono wa norowarubesbi. Tami mina 
kotaete, Amen to iubesbi. 

Mesbii wo shite michi ni mayowasbi- 
niuru mono wa norowarulieshi. Tami 
mina kotaete. Amen to iubesbi. 

Tabibito, minasbigo, oyobi yamome no 
sabaki wo maguru mono Ava norowaru- 
besbi. Tami mina kotaete, Amen to 
iubesbi. 

Sono cbiclii no tsuma to innru mono 
wa sono cbicbi wo baznkasbimuru 
nareba norowarubesbi. Tami mina 
kotaete. Amen to iubesbi. 

Subete kemono to majiwaru mono wa 
norowarubesbi. Tami mata kotaete, 
Amen to iubesbi. 

Sono chichi no musume, mata wa 
sono baba no musume taru, onore no 
shimai to inuru mono wa norowaru- 
besbi. Tami mina kotaete, Amen to 
iubesbi. 

Sono tsuma no balia to inuru mono 
wa norowarubesbi. Tami mina kotae- 
te, Amen to iubeshi. 24 2.' 26 Yami no uchi ni sono tonari wo utsu 
mono wa norowarubesbi. Tami mina 
kotaete. Amen to iubesbi. 

Mukui wo ukete tsumi naki mono wo 
korosbite, sono cbi wo nagasu - mono 
wa norowarubesbi. Tami mina kotae- 
te, Amen to iubeshi. 

Kono okite no kotoba wo mamorite 
okonawazaru mono wa norowarubesbi. 
Tami mina kotaete, Amen to iubesbi. 
28 Nanji moshi j'oku nanji no Kami Ieho- 
ba no kotoba ni kiki shitagai, Avaga kyo 
nanji ni meizuru sono subete no ima- 
shime Avo mamorite okonaAvaba, nanji 
no Kami Iishoba nanji aa^o sbite, cbi no 
moromoro no kunibitono ue ni tatasbi- 

2 me tamobeshi : nanji moshi nanji no 
Kami Iehoba no kotoba ni kiki shtagau 
toki AA'a, kono moromoro no saiwai 
nanji ni nozomi, nanji ni oyoban. 

3 Nanji Ava machi no uchi nite mo saiAvai 
AVO e, hatake nite mo saiAvai wo en. 

4 iMata nanji no tai no san, nanji no cbi 
no san, nanji no kacbiku no san, nanji 
no ushi no san, nanji no hitsuji no san 

5 ni saiAvai aran. Mata nanji no meshi- 
kago to, nanji no konebachi ni saAvai 

6 aran. Nanji wa iru ni mo saiAvai avo 
e, izuru ni mo saiAvai avo ubeshi. 

7 Nanji no teki tacbite nanji avo se- 
nium areba, Iehoba nanji avo shite 
kore wo uclii yaburashime tamobeshi ; 
kaxera Ava bitotsu no michi yori seme 
kitari, nanji no mae nite nanatsu no 

8 michi yori nige hashiran. Iehoba 
meijite saiAvai avo nanji no kura ni 
kiidashi, mata nanji ga te nite nasu 
tokoro no koto ni kudashi; nanji no 
Kami Iehoba no nanji ni atom cbi ni 
oite Iehoba nanji wo megumi tamobe- 

9 shi. Nanji moshi nanji no Kami Ieho- 
ba no imashime avo mamorite, sono mi- 
chi ni ayumaba, Iehoba nanji ni chikai- 
shi gotoku nanji avo tatete, onore no 

10 kiyoki tami to nashi tamobeshi. Shikaru 
toki Ava chi no tami mina nanji ga Ie- 
hoba no na avo mote tonaeramm wo 

11 mite, nanji wo osoren. Iehoba ga nanji 
ni ataen to nanji no senzotachi ni chikai 
tamaishi chi ni oite, Iehoba nanji no yo- 
ki mono, sunaAvachi nanji no mi no san 
to, nanji no kacbiku no san to, nanji Deuteronomy. 222 SHIMMEI KI. 28. 11. no chi no san to wo yutaka ni shi | 24 

12 tamobeshi. Iehoba sono takara no | 
kura nam ten wo hiraki, anie wo sono 
toki ni shitagaito nanji no chi ni kuda- i 
shi, nanji no tc no nioronioro no waza 
ni megunii wo taniawan : nanji wa 25 
amata no kuniguni no tanii ni kasu 
koto wo nasu ni itarau; karu koto na- 

13 karubeshi. Iehoba nanji wo shite 
kashira to narashime tamawan, o to wa 
narashime tamawaji; nanji wa tada ue 
ni oran, shita ni wa oraji; nanji nioshi 
waga kyo nanji ni meizuru nanji no 26 
Kami Iiohoba no imashime ni kiki shi- 
tagaite, kore wo mamori okonawaba, 
kanarazu kaku no gotoku narubeshi. 27 

14 Nanji waga kyo nanji ni meizuru kono 
kotoba wo hanare, iiiigi mata wa hida- 
ri ni magarite hoka no kamigami ni 
shitagai tsukoru koto wo subekarazu. 28 

15 Nanji moshi nanji no Kami Iehoba no 
kotoba ni kiki shitagawazu, waga kyo 
nanji ni meizuni sono subete no ima- 29 
shime to, nori to wo mamori okonawa- 
zuba, kono moromoro no noroi nanji 

16 ni nozomi, nanji ni oyobubeshi. Nanji 
wa machi no uchi nite mo noroware, 

17 hatake nite mo norowaren. Mata 
nanji no meshikago mo, nanji no kone- j 30 

18 bachi mo norowaren. Nanji no tai no | 
san, nanji no chi no san, nanji no ushi i 
no san, nanji no hitsuji no san mo j 

19 norowaren. Nanji wa iru ni mo uoro- 

20 ware, izuru ni mo norowaren. Ie- : 31 
HOB A nanji wo shite, sono subete te 
wo mote nasu tokoro ni oite noroi 
to, osore to, imashime wo komura- 
shime tamobekereba, nanji wa horo- 
bite sumiyaka ni use haten ; kowa 
nanji ashiki koto wo okonaite, ware 

21 wo sutsuru ni yorito nari. Iehoba ! 
ekibyo wo nanji no mi ni tsukasete, 32 
tsui ni nanji wo sono yukite uru toko- 
ro no chi yori horoboshi tachi tama- 

22 wan. Iehoba mata rosai to, netsubyo 
to, shokan to, okori to, tsurugi to, fuke 
to, kusari to wo mote nanji wo uchi na- 33 
yamashi tamobeshi : korera no mono 
nanji avo oi, nanji wo shite horobi 

23 useshimen. Nanji no kashira no ue 
naru ten wa akagane no gotoku ni 
nari, nanji no shita naru chi wa kuro- 34 gane no gotoku ni narubeshi. Iehoba 
mata amc no kawari ni suna to hai 
to wo nanji no chi ni t'lU'ase tama- 
wan: korera no mono ten yori nanji no 
ue ni kudarite, tsui ni nanji wo horo- 
l)Osan. Iehoba mata nanji wo shite 
nanji no teki ni uchi yalnirareshime 
tamol)eshi : nanji wa karera ni mukaite 
hitotsu no michi yori susumi, karera no 
map nite nanatsu no michi yori nige 
hashiran: shikashite nanji wa mata chi 
no moromoro no kuni nite shietage ni 
awan. Nanji no shikabane wa sora 
no moromoro no tori to, chi no kemono 
no shoku to naran; shikaru mo kore 
wo oi harau mono araji. Iehoba mata 
Ejiputo no haremono to, ji to, yo to, 
shitsu to wo mote nanji wo uchi tama- 
wan; nanji wa kore yori iyuru koto 
araji. Iehoba mata nanji wo vichi, 
nanji wo shite kurui katsu me kura- 
mite, kokoro ni odoroki, osoreshime 
tamawan. Nanji wa meshii ga yami 
ni tadoru gotoku, mahiru ni oite mo 
nao tadoran ; nanji sono michi ni 
yorite saiwai wo uru koto araji : 
nanji wa tada tsune ni shietagerare 
kasuneraren nomi, nanji wo sukuu 
mono uakarubeshi. Nanji tsuma wo 
metoru toki wa hoka no hito kore 
to inen : nanji ie wo tats uru mo so- 
no uchi ni sumu koto wo ezu : budo- 
batake wo tsukuru mo sono budo wo 
tsumi torn koto wo fc>ji. Nanji no ushi 
nanji no me no mae ni hofuraruru mo, 
nanji wa kore wo kurau koto wo ezu : 
nanji no roba wa nanji no me no mae ni- 
te ubai sararen, futa tabi nanji ni kaeru 
koto araji : mata nanji no hitsuji wa 
nanji no teki no mono to naran ; sare- 
do nanji ni wa kore wo sukuu michi 
araji. Nanji no musuko to, nanji no 
musume wa yosoguni no tami no mo- 
no to naran : nanji wa hinemosu kore 
Avo shitai, nozomite me avo ushinau ni 
itaran : nanji no te ni wa nani no chi- 
kara mo araji. Nanji no chi no sam- 
butsu, oyobi nanji no hone-orite etaru 
mono Ava nanji no shirazaru tami kore 
Avo kurawan : nanji Ava tada tsune ni 
shietagerare, kurushimeraren nomi. 
Nanji wa sono me ni miru tokoro no Deuteronomy. 28. 57. 8HIMMEI KI. 223 35 86 37 

38 

39 

40 

41 

42 
43 

44 
45 4G 47 koto ni yorite kokoro knrun ni itaran. 
Iehoba nanji no hiza to hagi to ni 
ashiku shite, iezaru hareniono wo 
shozeshimete, tsni ni ashi no nra 
yori kashira no itadnki ni made oyo- 
boshi tamawan. Iehoba nanji to 
nanji ga tatetaru 6 to wo tazusaete, 
nanji nio nanji no senzotachi mo 
sliirazavishi knnignni ni ntsushi tama- 
wan : nanji wa soko nite ki mata wa 
ishi nam hoka no kamigami ni tsukoru 
aran. Nanji wa Iehoba no nanji wo 
tsukawashi taniau kuniguni nite, hito 
no ayasbimn mono to nari ; kotowaza 
to nari; sosbiri to naran. Nanji wa 
oku no tane wo batake ni tazusae ida- 
su mo, sono kari-toru tokoro wa sukii- 
nakarubesbi; inago kore wo knrobeke- 
reba nari. Nanji biidobatake wo 
tsukurite kore ni tsucbikau mo, sono 
sake wo nomii koto wo ezu ; mata sono 
mi wo atsumurn koto wo eji ; nnisbi 
kore wo kurobekereba nari. Nanji no 
knni ni wa amaneku luinran no ki 
aran ; saredo nanji wa sono abura wo 
mi ni nurn koto wo eji ; sono mi 
mina otsubekereba nari. Nanji nan- 
sbi nj'osbi wo moknrn mo, kore 
wo nanji no mono to sum koto wo eji; 
mina torae yukambekereba nari. 
Nanji no moromoro no ki, oyobi nanji 
no chi no sambutsu wa mina inago 
kore wo torite kurobesbi. Nanji no 
naka ni am yosoguni no bito wa masu- 
masu takaku nari yukite, nanji no ne 
ni ide ; nanji wa masumasu hikuku 
nari yukan. Kare wa nanji ni kasu 
koto wo sen, nanji wa kare ni kasu 
koto wo eji; kare wa kashira to nari, 
nanji wa o to naran. Kono moromoro 
no wazawai nanji ni nozomi, nanji wo 
oi, nanji ni oyobite, tsui ni nanji wo 
liorobosan; kowa nanji sono Kami Ik- 
HoBA no kotoba ni kiki shitagawazu, 
sono nanji ni meiji tamaeru imashime 
to nori to wo mamorazaru ni yoru 
nari. Korera no koto wa tsune ni nan- 
ji to nanji no shison no ue ni arite, 
shirushi to nari; hito wo odorokasu 
mono to narul)eshi. Nanji yorozu no 
mono no yutaka nam naka nite kokoro 
ni yorokobi tanoshimite, nanji no Kami 48 Iehoba ni tsukaezam ni yori ; ue kawa- 
ki, katsu badaka ni nari, yorozu no mo- 
no ni tobosbikii shite, Iehoba no nanji ni 
seme kitarase tamau tokoro no teki ni 
tsukom ni itaran; kare tetsu no.ki;biki 
wo nanji no kubi ni tsukete, tsui ni 

49 nanji wo horobosan. Sunawachi Ieho- 
ba toki tokoro yori, chi no hate yori 
bitotsu no tami wo washi no tobu ga 
gotoku ni, nanji ni seme kitarashime 
tamawan; kore wa nanji ga sono koto- 

50 ba wo shirazaru tami; sono kao no 
moaku nam tami ni shite, oitaru mono 
no mi wo kaerimizu, osanaki mono wo 

51 aAvareniazu; nanji no kachiku no sun 
to nanji no chi no san wo kuraite, nanji 
wo horoboshi ; kokumotsu wo mo, sake 
wo mo, abura wo mo, ushi no san wo mo, 
hitsuji no san wo mo, nanji no tame ni 
nokosazu shite, tsui ni mattaku nanji 

52 wo horobosan. Sono tami wa nanji 
no zenkoku ni oite nanji no subete no 
machiniachi wo seme kakomi, tsui ni 
sono nanji ga tanomu kengo nam taka- 
ki ishigaki wo kotogotokn ucbi kuzushi, 
nanji no Kami Iehoba no nanji ni tama- 
eru knni no ucbi nam subete no machi- 
machi wo kotogotoku seme kakomube- 

53 shi. Nanji wa teki ni kakomare, hage- 
shiku seme nayamasamm ni yorite, 
tsui ni sono nanji no Kami Iehoba ni 
tamawarem nanji no hara no san nam 
musuko musume no niku wo l(uran ni 

54 itaran. Nanjira no ucbi no yawaraka- 
sodachi ni shite, tayowa nam otoko 
sura mo sonokyodai to, sono futokoro no 
tsuma to, sono nokorem kodomo to wo 

55 nikumi mi : onore no kurau sono kodo- 
mo no niku wo, kono ucbi no tare ni 
mo atom ]<oto wo kononiazaran ; kowa 
nanji no teki nanji no subete no machi- 
niachi wo kakomi, hageshiku nanji wo 
seme nayamasbite, nani mono wo mo 

56 sono hito ni nokosazareba nari. Mata 
nanjira no ucbi no yawaraka sodachi 
ni shite tayowa nam onna, sunawachi 
sono yawaraka-sodachi ni shite tayowa 
nam ga tame ni, ashi no ura wo tsuchi 
ni tsukuru koto wo mo aete sezaru 
mono sura mo, sono futokoro no otto to, 
sono musuko to, sono mnsnme to wo 

57 nikumi mi : onore no ashi no aida Deuteronomy. 224 SHIMMEI KI. 28. 57. yoYi izuru enato, oiiore no iimn tolioro 
no ko A\o torite, liisoka ni korc wo 
knr;nvan ; kowananji no tuki, nanji no 
nuu'hiniachi wo kakonii, hageshiku korc 
wo seme nayaniasu ni yorite, nani 
58 mono wo mo ezareba nari. Nanji moshi 
kono funii ni shiruKhitaru, kono okite 
no subete no kotoba wo mamorite 
okonawazu, nanji no Kami Iehoba to 
ill, sakae arn osorubeki na wo osorezu- naraba yokaran to ; mata yube ni oite 
wa iwan, Aa ashita naraba yokaran to. 
08 Ikh(ji5A nanji wo tune ni nose, kano 
luukashi waga nanji ni tsugete, Nanji 
wa futa tabi kore wo miru koto araji to 
iitaru, sono michi yori nanji wo Ejipu- 
to ni biki yuki tamawan ; kasbiko nite, 
hito nanjira wo urite, nanjira no teki 
no niibi to nasan ; nanjira wo kan bito 
mo araji. 59 ba, Ikhoba nanji no wazawai to, nanji ! 29 Iehoba Mose ni meiji, Moabu no cbi no sbison no wazawai wo hagesbiku 
sbi tamawan : sono wazawai wa 6i ni 
shite hisashiku, sono yamai wa omoku 

60 shite hisasbikarnbesbi. Iehoba mata 
nanji ga osoreshi yamai narii Ejipnto 
no moromoro no yamai wo mochi 
kitarite, nanji no mi ni matoi tsuka- 

61 shime tamawan. Mata kono okite no 
fumi ni nosezaru moromoro no yamai 
to, moromoro no wazawai wo nanji no 
horoburu made Ikhoba nanji ni kudashi 

62 tamawan, Nanjira wa sora no hosbi 
no gotokvT ni okarishi mo, nanji no 
Kami Iehoba no kotoba ni kiki sbita- 
gawazarn ni yorite, nokori sukuna ni 

63 ucbi nasarubeshi. Iheoba saki ni nan- 
jira wo yoku shite, nanjira wo oku 
suru koto wo yorokobishi gotoku, 
ima wa Iehoba nanjira wo borobosbi 
tayasu koto wo yorokobi tamawan ; 
nanjira wa sono yukite urn tokoro 

64 no chi yori nuki sararubeshi. Ie- 
hoba chi no kono liate yori kano 
hate made no lamiguni no ucbi ni 
nanji wo chirasbi tamawan ; nanji wa 
soko nite nanji nio, nanji no senzo- 
tachi mo sbirazarishi, ki mata wa 
ishi naru, hoka no kamigami ni tsuka- 

65 en. Sono kuniguni no ucbi ni arite 
nanji wa anuei wo ezu, mata nanji no 
ashi no ura wo yasumuru tokoro wo 
eji : soko nite Iehoba nanji wo shite 
kokoro ononoki, me knrami, seishin 

66 midaresbime tamaAvan ; nanji no iiio- 
chi wa bosoki ito ni kakaru ga 
gotoku, nanji ni miyu ; nanji wa 
yoru biru to naku, osore wo idaki ; 
nanji no inochi obotsuka nasbi to onio- 

67 wan. Nanji kokoro ni osoruru tokoro 
ni yori, mata me ni miru tokoro ni 
yorite, ashita ni oite wa iwan, Aa yiibe nite Isiiraeru no hitobito to keiyaku 
wo musubashime tamau ; sono kotoba 
wa kaku no gotosbi, kore wa Horebu 
nite karera to musubisbi keiyaku no 
boka naru mono nari. 

2 Mose Isuraeru no zenka wo yobi 
atsumete, kore ni iikcru wa, Nanjira 
wa Iehoba ga Ejiputo no chi ni oite 
minjira no me no mae uito Paro to, sono 
shinka to, scno zencbi to ni nasbi ta- 

3 maishi subete no kot(j wo mitari. Su- 
nawacbi sono oi naru kokoromi to, 
shiriisbi to, oi naru fushigi to wo 

4 nanji me ni mitaru nari. Shikaru ni 
Iehoba konnichi ni itara made nanjira 
no kokoro wo shite satoru koto naku, 
me wo shite mini koto naku, mimi wo 
shite kikii koto nakarashime tamaeri. 

5 Sbi ju nen no aida ware nanjira wo 
micbibikite areno wo torishi ga, nanjira 
no mi no koromo wa fmubizii, nanji 
no ashi no kutsu wa furubizariki. 

G Nanjira wa mata pan wo mo kurawa- 
zu, budoshu wo mo, koki .sake wo mo 
nomazariki : kaku arite nanjira wa 
waga nanjira no Kami Iehoba naru 

7 koto wo sbireri. Nanjira kono tokoro 
ni kitarishi toki, Heshibon no 6 
Shihon, oyobi Basban no o Ogn, 
warera wo mukaete tatakaishi ga, 
wareia kore wo ucbi yaburite ; 

8 sono chi wo tori, kore wo Rubeubito 
to, Gadobito to, Manase no ban wakare 
to ni ataete, sangyo to nasasbimetari. 

9 Sareba nanjira kono keiyaku no kotoba 
wo mamorite, kore wo okonobesbi ; 
sasureba nanjira no subete nasn tokoro 
ni saiwiii aran. 

10 Nanjira wa mina kj'o nanjira no Kami 
Iehoba no mae ni tatsu, sunawachi 
nanjira no osatachi, nanjira no waka- Deuteronomy. 30. 1. SHIMMEI KI. 225 re, naujira no toshiyoritaclii, oyobi 
iiaujira no tsukasatachi nado, Isuraerii 

11 no subete no hito, naujira no chiisaki 
monodomo, nanjira no tsuma, narabi 
ui nanji no ei no uchi ni oru tabibito 
nado, subete nanji no tame ni takigi 
wo warn mono yori mizu wo kumu 
mono ni itaru made, mina Iehoba no 

12 mae ni tacbite, nanji no Kami Iehoba 
no keiyaku ni iran to sbi, mata uanji 
no Kami Iehoba no nauji ni mukaite 
kyo nasbi taman tokoro no cbikai ni 

13 iran to su ; sareba Iehoba saki ni nanji ni 
iisbi gotuku, mata nanji no senzo Abura- 
bamu, Isaku, Yakobu ni cbikaisbi goto- 
ku, kyo nanji wo tatete ouore no tami to 
nasbi, onore mizukara nanji no Kami 

14 to nari tamawan. Ware wa tada nauji- 
ra to nomi kono keiyaku to cbikai to wo 

15 musubii ni arazii; kyo koko nite ware- 
ra no Kami Iehoba no mae ni warera 
to tomo ni tacbi oru mono, narabi 
ni kj'o warera to tomo ni koko ni 
tachi orazaru mono to mo kore w'o 

16 musubu nari: (warera wa ikani Eji- 
puto no cbi ni sumi orisbi ka ; ika- 
ni kuuiguni wo tori kitarisbi ka ; 

17 nanjira kore wo sbiieri : nanjira wa 
mata bokuseki, kingin nite tsukureru 
nikumubeki mono, oyobi guzo no sono 

18 knniguni ni aru wo mitari :) sareba 
nanjira no uchi ni kyo sono kokoro ni 
warera no Kami Iehoba wo banarete, 
sorera no knniguni no kami ni yukite 
tsukoru otoko, onna, yakara, wakare 
nado ariibekarazu ; mata nanjira no 
uchi ni nigazeri mata wa inchin wo 

19 shozuru ne arubekarazn. Kakaru bito 
wa kono noroi no kotoba wo kiku mo, 
sono kokoro ni mizukara saiwai nari 
to omoite iwan. Ware wa waga kokoro 
wo katakuna ni shite koto wo nasu 
mo, nuo heian nari ; tsui ni wa ei ake- 
ru mono w^o mote kawakeru mono wo 

20 nozoku ni itaran to. Kaku no gotoki 
bito wa Iehoba kanarazu kore wo 
yurnshi tamawaji ; kaette Iehoba no 
ikari to netami no hi kore ga ue ni 
moe, mata kono fumi ni sbirusbitaru 
wazawai mina sono mi ni kuwawaran; 
Iehoba tsui ni sono hito no na wo 
ame ga shita yori keshi sari tamobe- 21 sbi. Iehoba sunawachi Isuraeru no 
subete no wakare no uchi yori sono 
hito wo wakachite, kore ni wazawai 
wo kudashi ; kono okite no fiimi ni 
sbirusbitaru keiyakuchu no • moro- 
moro no noroi no gotoku shi tama- 

22 wan. Nanjira no nochi ni okoru, nan- 
jira no sbison no yo no bito, oyobi 
told kuni yori kitaru tabibito kono cbi 
no wazawai wo mi, mata Iehoba ga 
kono cbi ni bayarase tamau yamai wo 

23 mite, iu tokoro aran ; sunawachi kare- 
ra miru ni sono zenchi wa iwo to nari, 
shio to nari, katsu yaketsuchi to nari- 
te, tane mo makarezu, san suru tokoro 
mo naku, nani no kusa mo sono ue ni 
shozezu shite, kano mukasbi Iehoba 
ga sono ikari to ikidori to wo mote 
kobochi tamaishi Sodomu, Gomora, 
Adema, Zeboimu no kobotaretaru to 

24 onajikarubekereba ; karera mo, kuni- 
guni no hito mo mina iwan, Iehoba 
nani tote kaku kono cbi ni nasbitaru 
ya '? kono hageshiki 6i nam ikari wa 

25 nani goto zo ya to. Sono toki hito kota- 
ete iwan, Karera wa sono seuzotachi no 
Kami Iehoba ga Ejiputo no cbi yori 
karera wo michibiki idasbite, karera to 
musubitaru sono keiyaku wo sute, 

26 yukite, onore no shirazu mata sazuka- 
razaru hoka no kamigami ni tsukaete, 

27 kore wo ogamitaru ga yue nari ; koko wo 
mote Iehoba kono cbi ni mukaite ikari 
wo hasshi, kono fumi ni sbirusbitaru 
inoromoro no wazawai wo kore ni 

28 kudashi ; shikasbite Iehoba ikari to, 
ikidori to, oi nam fuzukumi wo mote 
karera wo kono cbi yori nuki torite, 
kore wo hoka no kuni ni nage yareri, 

29 sono sama konnicbi no gotoshi. Ka- 
kuretaru koto wa warera no Kami 
Iehoba ni zoku suru mono nari : mata 
arawasaretam koto wa warera to wa- 
rera no sbison ni zoku sbi; v/arera wo 
shite kono okite no subete no kotoba 
wo okonawashimuru mono nari. 

30 Waga nanjira no mae ni nobetaru, 
kono moromoro no megumi to noroi 
no koto, sude ni nauji ni nozomi, 
nanji sono Kami Iehoba ni oi yarare- 
taru moromoro no knniguni ni oite, 
kono koto wo kokoro ni kangoru ni 29 Deuteronomy. 226 SHIMMEI KI. 30. 2. 2 itaii ; nanji to nanji no koclomo tomo 
iii nanji no Kami Iehoba ni tachi kaeri, 
waga kyo nanji ni nieizuru tokoro ni 
uiattakii shitagaite kokoro wo tsu- 
kushi, .seishin wo tsukushite, Iehoba. 

3 no kotoba ni kiki shitagawaba, nanji 
no Kami Iehoba no toiaware wo 
tokite, nanji wo awaremi ; nanji no 
Kami Iehoba nanji wo kaerimi, sono 
nanji wo chirashishi kuniguni yori 

4 nanji wo atsume tamawan : nanji ta- 
toi tengai ni oi yararuru tomo, 
nanji no Kami Iehoba soko }'ori 
nanji wo atsume, soko yori nanji wo 

5 tazusae kaeri tamawan : nanji no 
Kami Iehoba nanji wo shite sono sen- 
zo no tamochishi clii ni kaerashime 
tamote, nanji mata kore wo tamotsu 
ni itarau ; Iehoba mata nanji wo j'oku 
shi, nanji wo mashite nanji no senzo 

6 yori mo okarashime tamawan. Shika- 
shite nanji no Kami Iehoba nanji no 
kokoro to nanji no kodomo no kokoro 
ni katsiirei wo hoclokoshi, nanji wo 
shite kokoro wo tsukushi, seishin wo 
tsukushite nanji no Kami Iehoba wo 
ai seshime, kaku shite nanji ni inochi 

7 wo esase tamobeshi. Nanji no Kami 
Iehoba mata nanji no teki to, nanji wo 
nikumi semuru mono to ni kono moro- 
moro no wazawai wo komurase tama- 

8 wan. Sareclo nanji wa futa tabi 
Iehoba no kotoba ni kiki shitagai, 
waga kyo nanji ni meizuru sono subete 
no imashime wo okouau ni itaran. 

9 Shikaru toki wa nanji no Kami Iehoba 
nanji wo shite nanji ga te wo kakuru 
subete no mono to, nanji no hara no 
san to, nanji no kachiku no san to, 
nanji no chi no san ni tomashimete, 
nanji wo yoku shi tamawan ; sunawachi 
Iehoba nanji no senzotachi wo yoro- 
kobishi gotoku, fata tabi nanji wo 
yorokobite nanji wo yoku shi tama- 

10 wan : kowa nanji sono Kami Iehoba 
no kotoba ni kiki shitagai, kono okite 
no fumi ni shirusaretaru imashime to 
nori wo mamori ; kokoro wo tsukushi, 
seishm w^o tsukushite nanji no Kami 
Iehoba ni kisuru ni yorite nari. 

11 Waga kyo nanji ni meizuru imashime 
wa nanji ga satori gataki mono ni arazu, mata nanji ni toki mono ni 

12 arazu. Kore wa ten ni aru naraneba, 
nanji wa, Tare ka warera no tamo ni ten 
ni noborile, kore wo warera ni muchi 
kudari, wareia ni kore wo kikasete 

13 okonawasen ka to iu ni oyobazu ; mata 
kore wa umi no soto ni aru naraneba, 
nanji wa, Tiue ka warera no tame ni 
umi wo watari ynkite, kore wo warera 
ni mochi kitari, warera ni kore wo kika- 
sete okonawasen ka to iu ni oyobazu. 

14 Kono kotoba wa hnnahada nanji ni 
chikaku shite, nanji no kuchi ni ari, 
nanji no kokoro ni areba, nanji kore 
wo okonau koto wo ubeshi. 

15 Miyo, ware kyo inochi to saiwai, oj'obi 
shi to wazawai wo nanji no mae ni 

IG okeri. Suuiiwacbi ware kyo nanji ni 
mukaite nanji no Kami Iehoba wo 
ai sbi, sono michi ni ayumi, sono ima- 
shime to, nori to, okite to wo mamoru 
koto wo meizuru nari; shika nasaba 
nanji iki nagaraete sono kazii oku 
naran, mata nanji no Kami Ieuoba 
nanji ga yukite uru tokoro no chi 
nite, nanji wo megumi tamobeshi. 

17 Saredo nanji mosbi kokoro wo hirugae- 
shite, kiki shitagawazu, izanawarete 
hoka no kamigami wo ogami, mata 

18 kore ni tsnkaenaba, ware kyo nanjira 
ni tsugu, nanjira wa kanarazu horo- 
bin ; nanjira wa Yorudan wo watari 
yukite uru tokoro no chi nite, nanjira 
no hi wo nago suru koto wo ezaran. 

19 Ware kyo ten to chi wo yobite akashi 
to nasu, ware wa inochi to shi, oyobi 
megumi to noroi wo nanjira no mae 
ni okeri ; nanji inochi wo erabnbeshi ; 
shikaseba nanji to nanji no shison iki 

20 nagardru koto wo en: sunawachi nanji 
no Kami Iehoba wo ai shite, sono 
kotoba wo kiki, katsu kore ni tsuki 
shitagobeslii : kaku suru toki wa nan- 
ji inochi wo e, katsu sono hi wo nago 
suru koto wo e ; Iehoba ga nanji no sen- 
zo Aburahamu, Isaku, Yakobu ni ataen 
to chikai taraaishi cbi ni sumu koto wo 
en. 

31 Koko ni Mose yukite, Isuraeru no 

subete no hito ni kono kotoba wo 

2 nobetari. Sunawachi kore ni iikeru 

wa, Ware wa konnicbi sude ni hyaku Deuteronomy. 31. 20. SHIMMEI KI. 227 ni jissai nareba, mohnj^a de-iri wo 
sum koto atawazu ; katsn niata Iehoba 
•uare ni innkaite, Nanji wa kono 
Yorndan wo wataru koto wo ezu to 
8 notamaeri. Nanji no Kami Ieho- 
ba mizuUara nanji ni sakidachite wa- 
tari yuki ; nanji no niae yori kono 
knniguni no liito wo horoboshi sari- 
te, nanji ni kore wo esase tamobeshi : 
mata Iehoba no katsute notaniai- 
shi gotoku, Ycishua nanji wo bikiite 

4 watanibesbi. Iehoba saki ni Amori- 
bito no 6 Sbibon to, Ogn, oyobi kore 
ga cbi ni nasbitaru gotoku, mata 
kareia ni mo nasbite, kore wo borobo- 

5 sbi tamawan. Iehoba Uarera wo nan- 
jira no mae ni watasbi tamobekcrebn, 
uanjira wa waga nanjira ni meizeshi 
subete no meirei no gotoku kore ni na- 

6 subesbi. Nanjira kokoro wo tsuyoku 
sbi, katsu isame: karera wo osoruru 
iiakare, karera no mae ni ononoku 
nakare ; sowa nanji no Kami Iehoba 
mizukara nanji to tomo ni yuki tamae- 
ba nari ; kanarazu nanji wo banarezu, 

7 nanji wo sute tamawaji. Kakute Mose 
YT)sbua wo yobi, Isuraeru no subete no 
hito no me no mae nite, kore ni iu, 
Nanji wa kono tami to tomo ni yuki, 
mukasbi Iehoba ga karera no senzo- 
tacbi ni ataen to cbikai tarn ai sbi cbi ni 
irubeki ga yue ni, kokoro wo tsuyoku 
slii, katsu isame, nanji karera ni kore 

8 wo esasuru koto wo ubesbi. Iehoba 
mizukara nanji ni sakidachite yuki 
tamawan; mata nanji to tomo ni ori, 
njiuji wo banarezu, nanji wo sute 
tamawaji; osoruru nakare, odoroku 
nakare. 

9 Mose kono okite wo kaki, Iehoba no 
keiyaku no bako wo kaku tokoro no 
Rebibito no sbison taru saisbi, oyobi 
Isuraeru no subete no tosbiyoritacbi 

10 ni sazuketari. Sbikasbite Mose karera 
ni meijite iikeru wa, Sbicbi nen no sue 
no tosbi sunawacbi yurnsbi no tosbi 
no sekki ni itari, karibozumai no iwai 

11 ni oite, Isuraeru no bito mina nanji no 
Kami Iehoba no mae ni iden tote, 
Iehoba no erabi tamau tokoro ni kita- 
ran; sono toki ni nanji Isuraeru no 
snbete no hito no mae ni kono okite 12 wo yomite, kore ni kikasubeshi, suna- 
wacbi otoko, onna, kodomo, oyobi 
nanji no mon no uchi nam yoso- 
guni no bito nado, subete no tami 
wo atsume, karera wo shite kore 
wo kiki, katsu manabashimubeshi; 
sasui'eba karera nanjira no Kami Ieho- 
ba wo osorete, kono okite no kotoba 

13 wo mamori okonawan : mata karera no 
kodomo no kore wo shirazaru mono 
mo, kore wo kikite nanjira no Kami 
Iehoba wo osoruru koto wo manaban ; 
nanjira sono Yorudan wo watari yukite, 
uru tokoro no cbi ni nagaroru hi no 
aida tsune ni kaku subesbi. 

14 Iehoba mata Mose ni ii tamaikeru wa, 
Miyo, nanji no shineru hi cbikashi : 
Yoshua wo meshite, tomo ni shiikwai 
no makuya ni tate, ware kare ni meizu- 
ru tokoro aran to. Mose to Yoshua su- 
nawacbi yukite, shukwai no makuya ni 

15 tacbikeru ni, Iehoba Makuya ni oite 
kumo no bashira no uchi ni araware 
tamaeri ; sono kumo no bashira wa Ma- 
kuj'ano kadoguchi no ne ni todomareri. 

IG Iehoba Mose ni ii tamaikeru wa, Nanji 
wa senzotachi to tomo ni nemuran ; ko- 
no tami wa tachi agari, sono yuku tokoro 
no yosoguni no kamigami wo shitaite, 
kore to kan-in wo okonai, katsu ware 
wo sutete waga karera to musubishi 

17 keiyaku wo yaburan. Sono hi ni wa 
ware karera ni mukaite ikari wo hasshi, 
karera wo sute, waga kao wo karera 
ni kakusubekereba, karera wa nomi 
horobosare, amata no wazawai to 
nayami karera ni nozoman ; koko wo 
mote sono hi ni karera iwan, Korera 
no wazawai no warera ni nozomu wa, 
warera no Kami Iehoba warera to 
tomo ni imasazaru ni yoru narazu ya 

18 to. Shikaru mo karera moromoro no 
akn wo okonaite, hoka no kamigami 
ni kisuru ni yorite, ware sono hi ni 
wa kanarazu waga kao wo karera ni 

19 kakusan. Sareba uanjira ima kono 
uta wo kaki, Isuraeru no hitobito ni 
kore wo oshiete, sono kuchi ni nenze- 
shime, kono uta wo shite Isuraeru no 
hitobito ni mukaite ware no akashi to 

20 narashimeyo. Ware karera no sen- 
zotachi ni chikaishi, chichi to mitsu Deuteronomy. 228 SHIMMEI KL 31. 20. uo nagaruru clii ni karera wo michl- 
biki iraii ui, karera wa kuraite aki, koe 
futoru ni oyobalia, hiriigaerite hoka 
no kamigami ni kishite kore ni tsu- 
kae, ware wo karonji, waga keiyakn 

21 wo yabnran. Sbikashite amata no 
wazawai to nayami karera ni nozomu 
ni itaru toki wa, kono uta karera ni 
nnikaite akasbi wo nasn mono to naran; 
sowa kono uta karera no kuchi ni ari- 
te wasururu koto nakarubekereba nari : 
ware imada waga cbikaisbi chi ni kare- 
ra wo micbibiki irazaru ni, karera wa 
bayaku siide ni omoi hakaru tokoro ari, 

22 ware kore wo sbiru to. Mose suuawa- 
chi sono hi ni kono nta wo kakito, kore 
wo Isuraeru no bitobito ni osbietari. 

23 Iehoba mata Nun no ko Yosbua ni 
nieijite ii tamawaku, Nanji wa Isnraern 
no bitobito wo waga sore ni cbikaisbi 
chi ni micbibiki irubeki ga yue ni, ko- 
koro wo tsuyoku shi, katsu isame : ware 
nanji to tomo ni arubesbi to, 

24 Mose kono okite no kotoba wo koto- 
gotoku fumi ni kaki shirusu koto wo 

25 oetaru toki, Mose Iehoba no keiyakn 
uo hako wo kaku tokoro no Rebibito 

26 ni meijite iikeru wa, Kono okite no 
fumi wo torite, nanjira no Kami Iehoba 
no keiyaku no bako no katawara ni ko- 
re wo oki, kore wo shite nanji ni muka- 
ite akasbi wo nasu mono tarasbimeyo. 

27 Ware nanji no motoru koto to, kata- 
kuna naru to wo sbiru ; miyo, konnichi 
waga iki nagaraete nanjira to tomo ni 
aru aida sura, nanjira wa Iehoba ni 
motoreri ; mashite waga shinitaru no- 

28 chi ni oite oya ? Nanjira no wakare- 
wakare no toshiyoritucbi, oyobi tsuka- 
satachi wo waga moto ni atsumeyo ; 
ware korera no kotoba wo karera ni 
katari kikase, ten to chi to wo yobite 

29 karera ni akasbi wo nasashimen. Ware 
shiru, waga shinitaru nocbi ni wa nan- 
jira kanarazu asbiki koto wo okonai, 
Wfiga nanjira ni meizeshi michi wo 
banaren : sbikasbite nocbi no hi ni 
wazawai nanjira ni nozoman ; kore 
nanjira Iehoba uo ashi to mi tamau 
koto wo okonai, nanjira no te no waza 
wo mote Iehoba wo ikarasuru ni yori- 
te nari. 30 Kakiite Mose Isuraeru no zenkwai- 
sbu ni kono uta no kotoba wo kotogo- 
toku katari kikasetari. 
32 Ame 3^0, niimi wo katamukeyo, 
ware kataran ; 
Tsuchi yo, waga kuclii uo kotoba 
wo kike : 

2 Waga oshie wa ame no kudaru ga 

gotoshi ; 

•Waga kotoba wa tsuyu no oku ga 
gotoku ; 

Kosame no waka kusa no ue ni furu 
gotoku, 

Kirisame no aokusa no ue ui kuda- 
ru ga gotoshi : 

3 W^are wa Iehoba no mi na wo ta- 

tae agen : 
Warera no Kami ui nanjira sakae 
wo kiseyo. 

4 Iehoba wa Iwa ni masbimasbite, 

sono mi Avaza wa mattaku; 
Sono michi wa mina tadasbi : 
Mata makoto aru Kami ni masbi- 
masbite, asbiki tokoro nasbi ; 
Tada tadasbiku sbite naoku imasu. 

5 Karera Ava Iehoba ni mukaite asbi- 
ki koto A\-o okonau mono uite, 
sono ko ni Ava arazu, tada kore 
ga kizu to uaru nomi ; 

Sono hito-to-nari wa yokosbima ui 

sbite magareri. 
B Oroka ni sbite cbie uaki tami yo, 
Nanjira ga Iehoba ni mukuyuru 

koto kaku no gotoku naru 

ka? 
Iehoba v/a nanji no chichi ni sbite 

nanji wo aganai ; 
Mata nanji wo tsukuri, nanji wo 

tate tamaAA^azu ya '? 
7 Mukashi no hi avo oboe, 

Sugi ui shi yoyo no toshi avo omoe- 

Nanji no chichi ui tobeshi ; kare 
nanji ni shimesan ; 

Nanji no uchi no tosbiyori ni to- 
beshi, karera nanji ni kataran. 
3 Ito Takaki Mono hito no ko avo 
yomo ni cbirashite, 

Yorozu no tami ni sono mochimono 
wo wakachi, 

Isuraeru no bitobito no kazu ni 
terashitc, Deuxeronomy. 32. 26 


SHIMMEI KI 


229 
Moromoro no tami no sakai wo 
Chikagoro arata ni idetaru mono. 
siulame tamaeri. 
Naiijira no totsnoya no kashikoma- 


i) 


Iehoba no bun -wa sono tami ni 
zarishi mono nari. 
shite, 


18 


Nanji wo umishi Iwa woba nanji 
Yakobn wa sono mochimono tari. 
kore wo sute, 


10 


Iehoba kore wo areno no chi ni 
Nanji wo tsukurishi Kami woba 


1 


mi, 
nanji kore wo wasuru. 
Kore ni hemono no hoyuru aieno 


19 


Iehoba kore wo mi. 
ni ai : 
Sono musuko musume wo ikarite. 
Meguri kakoniitc, kore wo itawari, 
kore wo sute tamau. 
Me no tama no gotokii ni kore wo 


20 


Suuawachi ii tamawaku. Ware wa- 
mamori tamaeri : 
ga kao wo karera ni kakusan ; 


11 


Washi sono subina wo yobi okoshi, 
Ware karera no owai-i wo min ; 
Sono ko no ue ni maikakern gotokii, 
Karera wa mina somuki uiotoru 
Iehoba sono hane wo nobete, karera 
tagui no mono, 
wo nose. 
Makoto arazaru kodomo nari. 
Sono tsubasa wo mote kore wo oi 


21 


Karera wa Kami naranu mono 
tamaeri : 
wo mote ware ni netami wo 


12 


Iehoba wa tada hitori nite kare wo 
okosase ; 
michibiki tamaeri ; 
Munashiki mono wo mote ware 
Adashigauii wa kore to tomo nara- 
wo ikarasetareba : 
zariki. 
Ware mo tami naranu mono wo 


13 


Iehoba kare ni chi no takami wo 
mote karera ni netami wo oko- 
nori torase, 
sase ; 
Tahatu no nari-idemono wo kura- 
Oroka naru tami wo mote karera 
wase ; 
wo ikarasen. 
Isbi no naka yori initsu wo suwa- 


22 


Sunawachi waga ikari ni yorite hi 
shime, 
moe ide, 
Iwa no naka yori abura wo suwa- 
Fukaki yomiji ni moe itari : 
shime ; 
Mata tsuchi to sono nari-idemono 


14 


Ushi no chichi, hitsnji no chichi, 
to wo yaki tsiikushi ; 
Ko hitsuji no abura, 
Yamayama no motoi wo moya- 
Bashan yori izuru o hitsnji, o yagi, 
san. 
Oyobi komngi no mottomo yoki 


23 


Ware wazawai m'o karera no ue ni 
mono wo kore ni kurawase tamai- 
tsumi kasane ; 
^M; 
Waga ya wo karera ni mukaite 
Nanji wa mata budo no shiru no 
i-tsnkusan : 
akaki sake wo nomeri. 


24 


Karera wa uete yase otoroe, netsu 


15 


Shikaru ni leshurun wa koete keru 
no wazurai to 
koto wo nasu : 
Ashiki eyami to ni yorite horobin ; 
Nanji wa koe futorite okiku nari ; 
Ware mata karera wo shite kemo- 
Ouore wo tsukurishi Kami wo 
no no ha ni kakarashime, 
sute. 
Tsuchi ni hau mono no doku ni 
Onega sukui no Iwa wo karonzu. 
atarashimen. 


16 


Karera wa adashigami wo mote 


25 


Soto ni wa tsurugi. 
kore ga netami wo okoshi. 
Uchi ni wa osore arite. 
Nikumubeki mono wo mote kore 
Wakaki otoko M'o mo, wakaki onna 
ga ikari wo hiku. 
wo mo. 


17 


Karera ga ikenie wo sasaguru mo- 
Osanago wo mo, shiraga no hito wo 
no wu oui ni shite, Kami ni 
mo horobosau. 
arazu ; 


20 


Ware wa iu. Ware karera wo fuki 
Karera ga shirazarishi kamigami, 
harai, Deuteronomy. 230 


SHIMMEI KI 


32. 26. 
Karera no koto wo shite yo no 
Mata sono shimobe ni awiiremi wo 
uaka iii oljoerartuni koto nakara- 
kuwae tamawan : 
shimcn to: 
Sowa karera no chikara no sude ni 


27 


Bhikaredonio ware wa adabito no 
sari nsete. 
ikari wo osorn, 
Tsuniigaretaru mono mo, tsuiiagare- 
Simawachi adabito kore wo mi 
zaru mono mo arazu nareru wo 
ayamavite, 
mi tamaeba nnri. 
Iwan, Warera no te yoku kove wo 


37 


Iehoba ii tamawan, Karera no 
naseri ; 
kamigami wa iznko ni oru ya ? 
Kore wa siibele Iehoba no naseru 
Karera ga tanomeru iwa wa iznko 
ni arazn to. 
zo ya ? 


28 


Karera wa mattaku chie naki tanii 


38 


Sunawnchi sono ikenie no abura 
nari ; 
wo kurai, 
Sono nchi ni wa cbishiki aru 
Sono kwansiii no sake wo nomitaru 
mono nashi. 
mono wa iznko ni oru ya ? 


29 


Aa, karera moshi chie araba, kore 
Sorera wo shite tachite nanjira wo 
wo satorite, 
tasukeshime. 
Sono mi no owari wo omompa- 
Nanjira wo mamorashimeyo. 
karan mono wo ! 


39 


Nanjira ima miyo, ware koso wa 


30 


Kai-era no Iwa kore wo urazu, 
kare nari. 
Iehoba kore wo watasazuba, 
Ware no hoka ni wa kami nashi : 
Ikade ka hitori nite sen nin wo 
Korosu koto, ikasu koto, 
oi, 
Utsu koto, iyasu koto wa subete 
Futari nite man nin wo yaburn 
ware kore wo nasu : 
koto wo en? 
W\aga te yori sukui idasu koto wo 


31 


Karera no iwa wa warera no Iwa 
nru mono arazu. 
ni shikazu; 


40 


Ware ten ni mukaite te wo agete, 
Warera no ata taru monodomo mo 
In, ware wa tokoshinae ni iku, 
shika mitometari. 


41 


W^xre waga kirameku yaiba wo 


32 


Karera no budo no ki wa Sodomu 
togi; 
no budo no ki ; 
Sabaki wo waga te ni nigiru toki 
Mata Gomora no no yori idetaru 
wa. 
mono : 
Kanarazu ata wo waga teki ni 
Sono budo wa doku budo, 
kaeshi, 
Sono fusa wa nigashi : 
Ware wo nikumu mono ni mukui 


33 


Sono budoshu wa hebi no doku no 
wo nasan. 
gotoku, 


42 


Ware waga ya wo shite chi ni 
Mamusbi no asliiki doku no 
yowashime, 
gotoshi. 
Waga tsurugi wo shite niku wo 


34 


Kore wa ware no moto ni takuwae 
kurawashimen ; 
ari, 
Sunawachi korosariiru mono to, 
Ware no kura ni fuji kome aru 
toraeraruru mono no chi wo kore 
ni arazu ya ? 
ni nomase, 


35 


Karera no ashi no yoromekau toki 
Teki no kami oki kobe no niku wo 
ni, 
kore ni kurawasen. 
Ware ata wo kaeshi, mukui wo 


43 


Kuniguni no tami yo, nanjira Ieho- 
nasan ; 
ba no tami no tame ni yorokobi 
Sono wazawai no hi wa chikaku. 
wo nase ; 
Sore ga tame ni sonaeraretaru 
Sowa Iehoba sono shimobe no 
koto wa sumiyaka ni itaru. 
cl)i no tame ni mukui wo 


36 


Iehoba tsui ni sono tami wo saba- 
nashi. 
ki, 
Sono teki ni ata wo kaeshi. Deuteronomy. 83. 10. SHIMMEI KI. 231 Sono clii to sono lami no kegare 
wo uozoki tamaeba nari. 

44 Mose, Nun no ko Yoshua to tomo ni 
itarite, kono uta no kotoba wo kotogo- 

45 toku tatiii ni yomi kikasetari. Mose 
kono kotoba wo kotogotokn Isnraeru 
no subete no hito ni tsiige owarite ; 

46 kore ni iikern wa, Waga kj'o nanjira 
ni niiikaite akasbi sum, kono subete no 
kotoba wo nanjira kokoro ni osame ; 
nanjira uo kodomo ni kono okite no 
subete no kotoba wo niamuri okonaii 

i 47 koto wo meizubesbi. Somosomo ko- 
' no kotoba wa nanjira ni wa muna- 
shiki kotoba ni arazu ; kore wa 
, nanjira no inochi nari : kono koto- 
ba ni yorite nanjira wa sono Yorudan 
wo watari yukite urn tokoro no chi 
nite, nanjira no inochi wo nago sum 
koto wo urn nari. 

48 Kono hi ni Iehoba Mose ni tsugete 

49 ii tamawaku, Nanji leriko ni tai suru 
Moabu no chi no Abarimu Zan ni 
nuborite, Nebo Zan ni itari ; waga 
Isuraeru no hitobito ni ataete sangyo 
to nasashimuru Kanan no chi wo uii 

50 wataseyo : nanji wa sono noboreru 
yama ni shinite, nanji no tami ni tsu- 
ranaran ; kore nanji no kyodai Aron ga 
Horn Zan ni shinite, sono tami ni tsu- 

51 ranarishi gotokii nambeshi : kowa 
nanjira Cliin no areno nam Kadeshi no 
Meriba nc mizu no hotori ni oite, 
Isuraeru no hitobito no naka nite wa- 
re ni motori : Isurnem no hitobito no 
uchi ni ware no kiyoki koto wo arawa- 

62 sazarishi ga yue nari. Saredomo 
nanji wa waga Isuraeru no hitobito ni 
atom chi wo nanji no niae ni rui wata- 
su koto wo en : tadashi sono chi ni wa 
nanji im koto wo eji. 
33 Kami no hito Mose sono shiuuru mae 
ni Isuraeru no hitobito wo shuku seri ; 
sono shuku seshi kotoba wa kaku no 
2 gotoshi, iwaku, 

Iehoba Shinai yori kitari, 

Seiru yori karera ni mukaite no- 

bori ; 
Paran no yama yori hikari wo 

hanachite ide, 
Clii yorozu no kiyoki mono no 
naka yori shite itari tamaeri ; 10 Sono migi no te ni w^a kagayakeru 

hi ariki : 
Iehuha wa tami wo ai shi tamau ; 
Sono kiyoki mono wa mina sono 

te ni ari ; 
Mina sono ashimoto ni suwari ; 
Sono kotoba ni yorite tachi 

agaru. 
Mose warera ni okite wo meizeri ; 
Kore wa Yakobu no kwaishil no 

mochimono tari. 
Tami no kashiratachi, 
Isuraeru no subete uo wakare ai 

atsumareru toki ni, 
Kare wa lesburun no uchi ni o 

tariki. 

Ruben wa ikin, shini wa seji, 
Saredo sono hito kazu wa sukn- 

naku naran. 

Yuda ni tsukite wa kaku iu, 
Iehoba yo, Yuda no koe wo kiki, 
Kore wo sono tami ni hiki kaeshi 

tamae : 
Kare wa sono te wo mote onore 

no tame ni tiitakawan ; 
Negawaku wa nanji kore wo 

tasukete, sono teki ni atarashime 

tamae. 

iiebi ni tsuite wa iu, 
Nanji no Ttmimimu to Urimu wa 

nalaji no kiyoki hito ni kisu : 
Nanji katsute Massa nite kare 

wo kokoromi, 
Meriba no mizu no hotori nite 

kare to arasoeri : 
Kare wa sono chichi mata wa sono 

haha ni tsukite ieri, Ware wa 

kore Avo mizu to ; 
Mata kare wa onore no kyodai 

wo mitomezu ; 
jVIata onore no kodomo avo kaeri- 

mizariki: \ 

Kowa nanji no kotoba ni shita- j 

cai 
Nanji no keiyakit wo mamorite I 

nari. 
Karera wa nanji no sadame wo 

Yakobu ni oshie, 
Nanji no okite wo Isuraeru ni 

oshie : 
Mata ko wo nanji no hana no mae 

ni sonae, Deuteronomy. 232 


SHIMMEI 


KI. 33. 10. 
Hansiii wo imnji no duu no ne nl 
Soko nite gi no ikenie wo sasageu : 
sasiigu. 
Mata umi no naka ni niitoru mo- 


11 


Iehoba yo, kiire no niochiuiono wo 
no wo ete kiirai. 
shuku shi, 
Suna no naka ni kakuretaru mono 
Kare ga tc no waza wo yoi'okobitc 
wo ete kuiawan. 
ire tamae : 


20 


Gado ni tsuito wa iu. 
Mata tachite kore ni sakarau mono 
Gado wo shite oi narasbinmru mo- 
to, kore wo niknniu mono to no 
no wa bomubeki kana : 
koshi wo kuclakite, 
Gado wa sbishi no gotoku ni fushi. 
Mata taclii agarn koto atawazara- 
Ude to kashira no itadaki to wo 
sbime tamae. 
kaki sakan. 


12 


Beniyamin ni tsnite wa in, 


21 


Kare wa hatsuho no cbi wo onore 
Iehoiu no ai sum mono yasuraka 
no tame ni eraberi. 
ni Iehoba to tomo m ari ; 
Soko ni wa taisbo no bun mo 
Hibi ni sono manK)ri wo komurite, 
komoreri ; 
Som) kiita no aicia ni oran. 
Kare wa tami no kashiratachi to 


13 


Yoselu ni t suite wa iu, 
tomo ni itari, 
Negawaku wa sono cbi Iehoba no 
Isuraeru to tomo ni Iehoba no 
megumi wo komuran koto wo, 
tiidasbiki to. 
Sunawacbi ten no takaramono 
Siibaki to wo okonaeri. 
naru tsuyu, 


22 


Dan ni tsuite wa iu, 
Wada no soko naru mizu. 
Dan wa ko jishi no gotoku, 


14 


Hi ni yorite san sura takaramono, 
Bashan yori odori izu. 
Tsuki ni yorite sbozuru takara- 


23 


Nafutari ni tsuite wa in, 
mono, 
Nafutari yo, nanji wa oi ni saiwai 


15 


Fnruki yama no itadaki no takara- 
wo komuri. 
mono, 
Iehoba no megumi ni uruote. 
Oitaru oka no takaramono, 
Nishi to minami no bu wo en. 


16 


Chi no takaramono, cbi no ncbi no 


24 


Aseru ni tsuite wa iu, 
sambutsu, 
Aseru wa hoka no kora yori mo 
Oyobi sbiba no na' a ni i tamaisbi 
saiwai nari ; 
mono no jnegumi nado ; 
Mata sono kyodaitachi ni koete 
Yosefu no kobe ni uozomi. 
megumare, 
Sono kyodai to betsu ni naritaru 
Sono ashi wo abura no naka ni 
mono no itadaki ni kudaran. 
hitasau. 


17 


Kare no uslii no uigo wa sono mi 


25 


Nanji no kannoki wa kurogane no 
ni siikae arite ; 
gotoku, akagane no gotoshi ; 
Sono tsuno wa no-nsbi no tsuno no 
Nanji no chikara wa nanji ga hibi 
gotoku ; 
ni motomuru tokoro ni shita- 
Kore wo mote kuniguni no tami wo 
gawan. 
tsuki tosliite, 


20 


leshurun yo, Zeuno no Kami no 
Tadacbi ni cbi no j-omo no hate 
gotoki mono wa hoka ni nashi ; 
ni made itaru ; 
Kore wa ten ni norite, nanji wo 
Kore wa Efuraimu no mamman, 
tasiil<e, 
Kore wa Manase no senseu nari. 
Kumo ni norite sono iko wo ara- 


18 


Zeburun ni tsuite wa iu. 
washi tamau. 
Zebnrun yo, nanji Ava soto ni idete 


27 


Tokoshiiiae ni imasu Kami wa 
tanoshimi wo eyo ; 
sumika nari ; 
Issakaru yo, nanji wa ie ni orite 
Shita ni wa eien no ude ari ; 
tanosliimi wo eyo. 
Adnbito wo nanji no mae yori oi 


19 


Karera wa kunignni no tiimi wo 
haraite, 
yama ni niancki, 
li tamau, Horoboseyo to. Deuteronomy. 1. 5. SHIMMEI KI. 233 28 Isuraeru wa yasuraka ni sumi ori, 
Yakobu no izumi wa koku to, 
Sake to uo oki chi ui hitori aran : 
Sono ten wa mata tsuyu wo kore 

ni kudasubeshi. 

29 Isuraeru yo, nanji wa sahvai narl : 
'J'are ka nanji no gotoku Iehoba ui 

sukuwaresbi tami taran ! 
Iehoba wa nanji wo loamoru tate, 
Nanji no sakae no tsurugi nari ; 
Xanji no teki wa nanji ni betsurai 

fuku sen ; 
Nanji wa karera uo takaki tokoro 
wo fuman. 
34 Kakute Mose Moabu no birano yori 
Nebo Zan ni nobori, leriko ni tai 
suru Pisuga no itadaki ni itarikereba, 
Iehoba kore ni Gireade no zencbi wo 
2 Dan made sbimesbi ; Nafutari no 
zembu Efuraimu to Manase no chi, 
oyobi Yuda no zenchi wo nishi no 
8 umi made shimeshi ; Miuami no chi 
to, sburo no machi naru leriko no tani 
no Hara wo Zoaru made shimeshi 
4 tamaeri. Shikasbite Iehoba kare ni 
ii tamaikeru wa, "VYaga Aburabamu, 
Isaku, Yakobu ni mukai, kore wo nan- 
ji no shison ni ataen to iite, chikaitari- 
shi chi wa kore nari ; ware nanji wo 
shite kore wo nanji no me ni miru 
koto wo eseshimu, saredo nanji wa 
kashiko ni watari yuku koto wo ezu 5 to, Kaku no gotoku Iehoba no shi- 
mobe Mose wa Iehoba no kotoba no 
gotoku, Moabu no chi ni sbineri. 

G Iehoba, Bete-peoru ni tai suru Moabu 
no chi no tani ni kore wo homuri 
tamaeri ; konnichi made sono haka wo 

7 shiru hito nashi. Mose wa sono shini- 
taru toki hyaku ni jissai narishi ga, 
sono me wa kasumazu, sono kiryoku 

8 wa otoroezariki. Isuraeru no hitobito 
Moabu no chi ni oite, san ju nichi no 
aida Mose no tame ni nageki wo nasbi- 
keru ga, Mose no tame ni nageki kana- 

9 shimu hi tsui ni miteri. Nun no ko 
Yoshua wa kokoro ni chie no miteru 
mono nari ; Mose sono te wo kore ga 
ue ui okitaru ni yorite shikaru nari : 
Isuraeru no hitobito wa kore ni kiki 
shitagai, Iehoba no Mose ni meiji 

10 tamaisbi gotoku okonaeri. Isuraeru 
no uchi ni wa kono nochi Mose no 
gotoki yogensha okorazariki ; Mose 
wa Iehoba ga kao wo awasete shiri 

11 tamaeru mono nariki : sunawachi Ie- 
hoba Ejiputo no chi ni oite kare wo 
Paro to, sono sbinka to, sono zencbi to 
ni tsukawashite, moromoro no shirushi 

12 to fushigi wo okonawase tamaeri. Mata 
Isuraeru no subete no hito no me no 
mae nite, Mose sono oi naru chikara 
wo arawashi, oi naru osorubeki koto 
wo okonaeri. YOSHUA KI. Iehoba. no shimobe Mose no shini- 
shi nochi Iehoba Mose no jusha 
Nun no ko Yoshua ni katarite ii 
tamawaku, Waga shimobe Mose wa 
sude ni shiueri; sareba nanji ima 
kono subete no tami to tomo ni ta- 
chite, kono Y'orudan wo watari, waga 
Isuraeru no shison ni atoru chi ni yuke. 
Oyoso naujira ga ashi no ura-nile fumu 
tokoro wa ware kore wo kotogotoku nanjira ni atau, waga sal<i ni Mose ui 

4 katarisbi gotoshi. Nanjira no sakai wa 
areno oyobi kono Rebanon yori oka- 
wa Yufurate Gawa ni itarite, Hetebito 
no zenchi wo kane, hi no iru kata no 6 

5 umi ni oyobubesbi. Nanji ga iki naga- 
roru hi no aida, nanji ni ataru koto 
wo uru hito nakarubeshi : ware Mose 
to tomo ui arishi gotoku nanji to tomo 
ni aran : ware nanji wo hanarezu, nan- 30 Joshua. 234 YOSHUA KL 1. n. 6 ji wo suteji. Kokoro wo tsuyoku shi 
katsu isame: iiaiiji Ava Icono tiinii wo 16 
shite wagii kore ni atom koto wo soiio 
senzotachi ni chikaitarishi chi wo eshi- 

7 mubeki mouo uari. Tada kokoro wo 
tsuyoku shi, isami hagende, waga shi- 
mobe Mose ga uanji ni meizeshi okite 17 
wo kotogotoku niamorite okonae; kure 
wo hanarete niigi ni niohidari ni mo ma- 
garu nakare, saraba nauji izuku ni yuki- 

8 te mo ri wo ubeshi. Kono okite no fumi 
wo nanji no kuchi yori hanasubekarazu, ! 18 
yo mo hiiu mo kore wo omoite, sono na- 
ka ni shirushitaru tokoro wo kotogoto- 
ku niamorite okonae : saraba nanji no 
michi saiwai wo e, nanji kanarazu sho- 

9 ri wo ubeshi. Ware uanji ni meizeshi 
ni arazu ya? kokoro wo tsuyoku shi ka- 
tsu isame; nanji no subeteyuku tokoro 
nite nanji no Kami Iehoba tomo ni 
imaseba osoruru nakare, ononoku na- 
kare. 

10 Koko ni Yoshua tami no tsukasabito- 

11 tachi ni mtdjite iu, Jin-ei no nuka wo 2 
yuki meguri, tami ni meijite ie, nanjira 
kate wo sonaeyo; mikka no uchi ni 
nanjira wa kono Yorudan wo waturi, 
nanjira no Kami Iehoba ga nanjira ni 
ataete esasen to shi tamau chi wo en 
tame ni susumi yukubekereba uari 
to. 

12 Yoshua mata Rubenbito, Gadobito, 
oyobi Manase no wakare no nakaba ni 

13 tsugete iu, Iehoba no shimobe Mose 
saki ni nanjira ni meijite ien, Nanjira 
no Kami Iehoba ima nanjira ni yasumi 
wo tamaeri, mata kono chi wo nanjira 
ni atae tamobeshi to, nanjira kono ko- 

14 toba wo omoi ideyo. Nanjira no tsu- 
ma, ko, oyobi kachiku wa Mose ga 
nanjira ni ataeshi Yorudan no konata 6 
no chi ni todomarubeshi ; saredo nanji- 
ra yusha wa mina mi wo yoroite, kyo- 
daitachi no saki ni tachi, susumi watari- 

15 te kore wo tasukeyo ; shikashite Ieho- 
ba ga nanjira ni tamaishi gotoku, nan- 
jira no kyodaitachi ni mo yasumi wo 
tamau ni oyobaba, mata karera mo 8 
nanjira no Kami Iehoba no atae tamau 
chi wo uru ni oyobaba; nanjira Iehoba 
no shimobe Mose yori ataerareslii 9 
Yorudan no konata, hi no izuru kata naru onoga shoyu no chi ni kaerite, kore 
wo tamotsubeshi to. Karera Yoslnia 
ni kotaeto iu, Nanji ga warera ni mei- 
zeshi tokoro wa warera kotogotoku 
nasubeshi, subete nanji ga warera wo 
tsukawiisu tokoro ni wa warora yuku- 
beshi. Warera wa siibete no koto Mose 
ni kiki shitagaishi gotoku, mata nauji ni 
kiki shitagawan: tada negawakuwa nan- 
ji no Kami Iehoba Mose to tomo ni ima- 
shishi gotoku, nauji to tomo ni imasiin 
koto wo. Tare ni mo are nanji ga 
meirei ni somuki, subete nanji ga mei- 
zuru tokoro no kotoba ni kiki shitaga- 
wazaru mono araba, kore wo korosu- 
beshi : tada nanji kokoro wo tsuyoku 
shi katsu isame. 

Koko ni Nun no ko Yoshua Shittemu 
yori hisoka ni futuri no kanja wo idashi, 
kore ni iikeru wa, Yukite, kano chi 
oyobi leriko wo ukagai sagure. Suna- 
wachi karera yukite asobime Rahabu 
to nazukuru mono no ie ni irite, soko 
ni inekeru ga ; aru hito leriko no o 
ni tsugete, Miyo, Isuraeru no shison 
no mono kono chi wo saguran tote 
koyoi koko ni iri kitareri to iu. Koko 
ni oite leriko no o Rahabu ni ii tsuka- 
washikeru Ava, Nauji ni kitavite, nanji 
no ie ni irishi hito wo hiki idase: kare- 
ra wa kono zenkoku wo saguran tote 
kitareru nari. Onna kano futari no 
hito wo ite, kore wo kakushi ; shika- 
shite iu, Ge ni sono hitobito wa waga 
moto ni kitareri, shikaredomo ware 
sono izuku yori ka shirazarishi ga; 
tasogaredoki mon wo tozuru koro ni 
ide sareri, ware sono hitobito no izuku 
ye yukishi ka wo shirazu : isogi sono 
ato wo oe ; saraba kore ni oi shikan to. 
Sono jitsu wa onna sude ni karera wo 
ite, yane ni nobori, yane no ue ni na- 
rabe okitaru asa no naka ni kore wo 
kakushishi nari. Kakute sono hitobito 
karera no ato wo oi, Yorudan no michi 
wo yukite watariba ni omomukeri : 
karera no ato wo ou mono izuru ya, 
tadachi ni mon wo tozashinu. l*'utari 
no mono imada inezu, Rahabu yane ni 
noborite karera no moto ni kitari ; 
kore ni iikeru wa, Iehoba kono chi wo 
nanjira ni tamaeri, warera wa itaku Joshua. 3. 7. YOSHUA KI. 235 nanjira wo osorn, kono chi no tami 
kotogotoku noDJiia no iiiae ni kie 
usen, ware kono koto wo shiru. 

10 Sowa naujira ga Ejiputo yori icle kishi 
toki, Iehoba naujira no ruae nite Kokai 
no mizu wo hoshi tamaishi koto, oyobi 
nanjira ga Yorudan no kanata ni arishi 
Aruoribito no futari no 6 Shihon to 
Ogu to ni nasliishi koto, sunawacbi 
kotogotoku kore wo borobosbitarishi 

11 koto wo warera kikitareba nari. Wa- 
rera kore wo kiku ya kokoro ojike, 
nanjira no yne ni yorite, bito no tama- 
sbii kie usetari ; nanjira no Kami Ie- 
hoba wa ue no ten ni mo, sbita no cbi 

12 ni mo Kami taru nari. Sareba, kou, 
ware sude ni nanjira ni on wo hodoko- 
sbitareba, nanjira mo ima Iehoba wo 
sashite, waga cbichi no ie ni on wo 
hodokosau koto wo chikaite, ware ni 

13 makoto no sbirushi wo ataeyo : mata 
waga fubo, kyodai, sbimai, oyobi 
subete karera ni tsukeru mono avo 
nagaraeshime, warera no iuocbi wo 
sukuite sbi wo miinukaresbimen koto 

14 wo cbikaeyo. Futari no mono kore 
ni iikeru wa, Nanjira moshi warera 
no kono koto wo morasu koto nakuba 
warera no inocbi nanjira ni kuwarite 
shinan ; mata Iehoba warera ni ko- 
no cbi wo atae tamau toki ni wa, 
warera nanji ni on wo hodokoshi, 

15 makoto wo tsukusau. Koko ni oite 
Rababu nawa wo mote karera wo ma- 
do yori tsuri oroseri ; kowa sono ie 
maclii no isbigaki no ue ni arite, kare 
ishigaki no ue ni sumishi ni yora. 

IG Rababu karera ni iikeru wa^ Osoraku 
wa oa mono nanji ni awan, nanjira 
yama ni yukite ; mikka ga aida soko ni 
kakure ori, ou mono no kaeru wo ma- 

17 cbite, nocbi sari yukubesbi : futari 
no mono kare ni iikeru wa, Nanji ga 
warera ni cbikawasbisbi kono cbikai 
ni tsukite wa warera tsumi wo eji. 

18 Warera ga kono chi ni ucbi iran toki 
wa, nanji warera wo tsuri oroshitarishi 
mado ni kono bito suji no akaki himo 
wo yui tsuke ; katsu nanji no fubo, kyo- 
dai, oyobi nanji no cbichi no ie no ken- 
zoku wo kotogotoku nanji no ie ni atsu- 

19 mubeshi. Subete nanji no ie no kado 

Joshua. wo idete, chimata ni kitaru mono wa 
sono chi mizukara no kobe ni kisubesbi, 
warera wa tsumi nasbi : saredo moshi 
nanji to tomo ni ie ni oru mono ni te 
wo kuworu koto wo seba, sono chi wa 

20 warera no kobe ni kisubesbi. Hata 
nanji moshi warera no kono koto wo 
morasaba, nanji ga warera ni cbikawa- 
setaru cbikai ni warera azukaru koto 

21 nasbi. Rababu iikeru wa, Nanjira 
no kotoba no gotoka subesbi to. Ka- 
kute karera wo idashi sarashimete, 
akaki himo wo mado ni musuberi. 

22 Karera yukite yama ni iri, oi kitaru 
mono no kaeru wo macbite, mikka ga 
aida soko ni oreri : oi kitareru mono 
amaneku karera wo michi ni tazune- 

23 sbikadomo, tsui ni ezariki. Shikasbite 
kano futari no bito wa yama wo ku- 
dari, kawa wo watarite kaeri, Nun no 
ko Yoshua ni itarite ; sono arishi koto- 

21 domo wo tsubusa ni nobu. Mata 
Yoshua ni iu, Makoto ni Iehoba kono 
kuni wo kotogotoku warera no te ni 
watashi tamaeri ; kono kuni no tami 
wa mina warera no mae ni kie usen i 
to. 

3 Yoshua asa hayaku oki idete, Isuraeru 
no hitobito to tomo ni, Shittemu wo 
ucbi tacbite, Yorudau ni yuki ; kore wo 
watarazu shite soko ni yadorinu. 

2 Kakute mikka no nochi tsukasabitora 

3 jin-ei no naka wo meguri ; tami ni mei- 
jite iu, Nanjira saisbitachi Rebibito ga 
nanjira no Kami Iehoba no keiyaku no 
hako wo kaki idasu wo miba, soko "wo 
tachi idete, sono usbiro ni sbitagae. 

4 Saredo nanjira to sono hako to no aida 
ni wa, bakarite oyoso ni sen kyubito 
bakari no bedatari arubeshi : kore ni 
chikazuku nakare, naujira sono yuku- 
beki michi wo sbirau tame nari; nanji- 
ra wa imada kono michi wo beshi koto 

5 nakariki. Yoshua mata tami ni iu, 
Nanjira mi wo kiyomeyo : Iehoba asu 
nanjira no naka ni tae naru waza wo 

6 okonai tamobeshi to. Yoshua saisbi- 
tachi ni tsugete iu, Keiyaku no hako wo 
kaki, tami ni sakidachite watare to: su- 
nawachi keiyaku no hako wo kaki, tami 

7 ni sakidachite susumcri. Iehoba Yo- 
shua ni ii tamaikeru wa, KyO yori shi- 236 YOSHITA KI. 3.7. te ware Isuraeru no moromoro no nic 
no mae ni nanji wo totoku shi, waga 
Mose to tomo ni ai'ishi gotoku, nanji to 
tomo ni ara koto wo kore ni shira- 

8 sen. Nanji keiyaku no hako wo 
kaku tokoro no saishitachi ni meijite 
ie, Nanjira Yoi'udan no mizugiwa ni 
yukaba, Yorudan ni irite tatsube- 
shi to. 

9 Yoshua Isnraeru no hitobito ni mukai- 
te, Nanjira koko ni chikazuki, nanjira 
no Kami Iehoba no kotoba wo kike to. 

10 Shikashite Yoshua katarikeraku, Ikeru 
Kami nunjira no nchi ni imashite, 
Kananbito, Hetcbito, Hibibito, Perijibi- 
to, Girngashibito, Amoribito, lebiisu- 
bito wo nanjira no mae yori kanarazu 
oi harai tamobeki wo, sa no koto ni 

11 yorite nanjira shirubeshi. Miyo, zen- 
chi no Shu no keiyaku no hako nanjira 
ni sakidacbite Yorudan ni susumi iru. 

12 Sareba ima Isuraeru no wakare no 
nchi yori, wakare goto ni hitori zutsu, 

13 awasete ju ni nin wo ageyo. Zenchi 
no Shu Iehoba no hako wo kaku toko- 
ro no saishitachi no ashi no ura, Yoru- 
dan no mizu no uaka ni fumi todoma- 
raba, Yorudan no mizu, kami yori naga- 
re kudaru mizu kire todomari, tachite 

14 uzudakaku naran. Kakute tami wa Yo- 
rudan wo wataran tote, sono makuya 
wo tachi ide, saishitachi wa keiyaku no 
hako wo kakite, kore ni sakidachi 

16 3^uku ; somosomo Yorudan wa kari- 
ire no koro ni wa taezu sono kishi ni 
kotogotoku afururu naredo, hako wo 
kaku monodomo Yorudan ni itari, hako 
wo kakeru saishitachi no ashi mizugi- 

16 wa ni hitaru to hitoshiku, kami yori 
nagare kudaru mizu todomarite, haru- 
ka ni toki tokoro made kare, Zaretan 
ni chikaki, Adamu machi no hotori 
nite, tsumori tachite uzudakaku nari : 
Araba no umi, sunawachi Shio Umi no 
kata ni nagare kudaru mizu mattaku 
kire todomaritareba ; tami leriko ni 

17 mukaite tadachi ni watareri. Sunawa- 
chi Iehoba no keiyaku no hako wo 
kakeru saishitachi Yorudan no naka 
no kawakeru chi ni kataku tachi 
orite, Isuraerubito mina kawakeru 
chi wo watari yuki, tsui ni tami kotogotoku Yorudan wo watari tsu- 
kuseri. 
4 Tami kotogotoku Yorudan wo watari 
tsukushitaru toki, Iehoba Yoshua ni 

2 katarite ii tamawaku, Nanjira tami no 
nchi yori, wakare goto ni hitori zutsu, 

3 awasete jii ni nin wo age, kore ni 
meijite ie, Nanjira Yorudan no naka, 
saishitachi no ashi wo fumi tomeshi 
sono tokoro yori, ishi ju ni wo tori 
agete, kore wo oi watari, kouo yo nan- 
jira ga yadoru j'adoriba ni sueyo to. 

4 Yoshua sunawachi Isuraeru no hitobito 
no nchi yori, wakare goto ni kanete 
hitori zutsu wo torite sonae okinu, 
sono ju ni nin no mono wo meshi 

5 yose : shikashite Yoshua kore ni iikeru 
wa, Nanjira no Kami Iehoba no keiya- 
ku no hako no mae ni atarite, nanjira 
Yorudan no naka ni susumi iri, Isurae- 
ru no hitobito no wakare no kazu ni 
shitagaite, ono-ono ishi hitotsu wo tori 

6 agete, kata ni oi kitare : kore wa nan- 
jira no uchi ni shirushi to narubeshi, 
nochi no hi ni itarite nanjira no kora, 
Korera no ishi wa nani no kokoro nari 

7 ya tote iwaba, kore ni ie, Mukashi 
Yorudan no mizu Iehoba no keiyaku 
no hako no mae nite kire todomaritaru 
koto wo arawasu nari ; sunawachi sono 
Yorudan wo watareru toki ni, Yorudan 
no mizu kire todomareri : kono yue ni 
korera no ishi wo nagaku Isuraeru no 
hitobito no kinen to narubeshi to. 

8 Isuraeru no hitobito Yoshua no meize- 
shi gotoku shika nashi, Iehoba no Yo- 
shua ni tsuge tamaishi gotoku, Isuraeru 
no hitobito no wakare no kazu ni shita- 
gaite, Yorudan no uaka yori ishi ju ni 
Avo tori age ; kore wo oi watarite, 
sono 5\adoru tokoro ni itari, kore wo 

9 soko ni suetari. Yoshua mata Yo- 
rudan no naka ni oite, keiyaku no 
hako wo kakeru saishitachi no ashi 
wo fumi tateshi tokoro ni ishi ju ni wo 
tatetarishi ga, konnichi made mo nao 

10 kashiko ni ari. Hako wo kakeru sai- 
shitachi wa Iehoba no Yoshua ni mei- 
jite, tami ni tsugeshime tamaishi koto 
no kotogotoku naru made Yorudun no 
naka ni tachi oreri ; subete Mose no 
Yoshua ni meizeshi tokoro ni kana- JOSHUA. 5.9. YOSHUA la. 237 11 eri : tami wa isogite watarinu. Tami 
no kotogotoku watari tsukuseru toki, 
Iehoba no hako oyobi saishitachi 
wa tami no mini mae nite watarituri. 

12 Ruben no sliison, Gado no shison, oj-o- 
bi Miinase no wakare no nakaba Mdse 
no kore ni iitarishi gotoku, mi wo yo- 
roite, Isuraeru no hitobito ni sakida- 

13 chite Avatari yuki ; oyoso sbi man nin 
bakari no mono ikusa no yosoi ni mi wo 
katame, seme tatakawan tote Iehoba 
ni sakidachi watarite, leriko no birano 

14 ni itareri. Iehoba kono hi Isuraeru 
no morobito no me no mae nite, Yo- 
sbua wo totoku sbi tamaikereba, mina 
Mose wo osoreshi gotoku ni kare wo 
osoru ; sono issho no aida tsune ni 
shikari. 

15 Iehoba Yoshua ni katarite ii tamaike- 

16 ru wa, Nanji akashi no hako wo kakeru 
saishitachi ni, Yovudan wo ide kitare 

17 to meizeyo. Yoshua sunawachi saishi- 
tachi ni meiji, Yorndau wo ide kitare 

18 to iikereba ; Iehoba no keiyaku no 
hako wo kiikeru saishitachi Yorudan 
no naka yori ide kitaru : saishitachi 
ashi no ura wo kugachi ni aguru to 
hitoshiku, Yorudan uo mizu moto no 
tokoro ni uagare kaerite, hajime no 
gotoku sono kishi ni kotogotoku afure- 

19 nu. Sbogwatsu no toka ni tami Yoru- 
dan wo ide kitari, leriko no higashi no 
sakai naru Girugaru ni ei wo hareri. 

20 Toki ni Yoshua sono Yorudan yori 
tori kitaraseshi, ju ni no ishi wo Giru- 

21 garu ni tate, Isuraeru no hitobito ni 
katarite iu, Nochi no hi ni itarite 
nanjira no kora, sono chichi ni 
tote, Korera no ishi wa nani no 

22 kokoro nari ya to iwaba ; sono 
kora ni tsuge shirasete ie, Mukashi 
Isuraeru kono Yorudan wo kugachi to 

23 nashite, watari sugishi koto ari. Suna- 
wachi nanjira no Kami Iehoba Yoru- 
dan no mizu wo nanjii-a no mae ni ho- 
shi karashite, nanjira wo Avatarase ta- 
maeri; sono koto wa nanjira no Kami 
Iehoba no warera no mae ni Kokai wo 
hoshi karashite, warera wo watarase 
tamaishi arisama no gotoku nariki : 

24 kaku nashi tamaishi wa chi no moro- 
moro no tami wo shite Iehoba no te no chikara aru wo shirashime ; nanjira no 
Kami Iehoba wo tsune ni osoreshimen 
tame nari. 
5 Yorudan no kanata ni oru Amoribito 
no moromoro no o, oyobi umibe ni 
oru Kananbito no moromoro no wa 
Iehoba Yorudan no mizu wo Isuraeru 
no hitobito no mae ni boshi karashite, 
warera wo watarase tamaishi to kiki, 
Isuraeru no hitobito no koto ni yorite, 
tamashii kie, kokoro mo kokoro nara- 
zariki. 

2 Sono toki Iehoba Yoshua ni ii tamai- 
keru wa, Nanji ishi no kogatana wo 
tsukuri, kasanete mata Isuraeru no 
hitobito ni katsurei wo okonae to. 

3 Yoshua sunawachi ishi no kogatana wo 
tsukuri, 5'ohizan nite Isuraeru no hito- 

4 bito ni katsurei wo okonaeri. Yoshua 
ga katsurei wo okonaishi yue wa kore 
nari : Ejiputo yori ide kitarishi tami uo 
uchi no subete no otoko, sunawachi 
ikusabito wa mina Ejiputo wo ideshi 
nochi michi nite, areno ni shinitarishi 

5 ga; sono ide kishi tami wa mina katsu- 
rei wo uketaru mono nariki : saredo 
Ejiputo wo ideshi nochi, michi nite 
areno ni umareshi tami ni wa mina 

6 katsurei wo hodokosazariki. Somo- 
somo Isuraeru no hitobito wa sbi ju 
nen no aida areno wo ayumi orite, 
tsui ni sono Ejiputo j'ori ide kishi tami, 
sunawachi ikusabitora kotogotoku use 
hatetari, kore Iehoba no koe ni kiki 
shitagawazarishi ni yorite nari : koko 
wo mote Iehoba karera no seuzotachi 
ni chikaite, Avarera ni ataen to notamai- 
shi chi naru, chichi to mitsu to no na- 
garuru cbi wo kore ni miseji to chi- 

7 kai tamaeri. Karera ni tsugite okora- 
shime tamaishi sono kora ni wa Yoshua 
katsurei avo' okonaeri : karera Ava michi 
nite katsurei wo hodokosazarishi ni 
yorite, katsurei naki mono narikereba 

8 nari. Subete no tami ni katsurei aa'o 
okonaukoto oAA'arinureba, tami wa jin-ei 
ni sono mama orite, sono iyuvu avo 

9 materi. Toki ni Iehoba Yoshua ni 
mukaite. Ware kyo Ejii^uto no hazu- 
kasbime avo nanjira no ue j'ori ma- 
robashi sareri to notamaeri : koko 
AVO mote sono tokoro no na avo Joshua. 238 YOSHUA KI. 5. 9. konnichi made Girugaru (marobi) to 
touaii. 

10 Isuraeru uo hitobito Girngani ni ei 
wo hari ; sono tsuki no ju yokka no 
ban leriko no birano nite, siigikosbi no 

11 iwai wo okonaeri. Sbikasbite sugiko- 
shi no iwai no akiiru bi sono chi no 
kokumutsu, tane irenu pan oyobi iri- 
mugi wo sono bi ni kuraikeru ga, 

12 sono chi no kokumotsn wo kuraisbi 
akuru bi yori sbite, niana no furu koto 
yamito ; Isuraeru no bitobito kasanete 
mana wo ezariki ; sono tosbi wa Kanan 
no cbi no nari-idemouo wo kuraeri. 

13 Yosbua leriko no botori ni arikeru 
toki, me wo agate uiisbi ni, bitori no 
hito tsurugi wo te ni nuki mocbite, 
onoie ni mukaite tacbi ikereba; Yosbua 
sunawacbi sono moto ni yukite, kore ni 
iu, Nanji wa warera wo tasukuru ka, 
bata warera no teki wo tasukuru ka '? 

14 Kare iikeru wa, Ina ; ware wa Iehoba 
no guni'yo no slio to sbite, ima kitareru 
nari to. Yosbua cbi ni hirefushite bai 
sbi, Waga Shu nani wo shiiuobe ni 
tsugen to sbi tamau }'a to kore ui ieri. 

15 Iehoba no gunryo no sho Yosbua ni 
iikeru wa, Nanji no kutsu wo ashi yori 
nugi sare ; nanji ga tacbi oru tokoro 
wa kiyoki nari to. Yosbua sbika nasbi- 

6 nu. (Isuraeru no bitobito no yue ni 
yorite leriko wa kataku tozasbite, de-iri 

2 sum mono nasbi.) Iehoba. Yosbua 
ni ii tamaikeru wa, Miyo, ware leri- 
ko, oyobi sono to, dai yushi to wo 

3 nauji no te ni watasan. Nanjira 
ikusabito mina macbi wo megurite, 
macbi no mawari wo hito tabi mawarii- 
beshi. Nauji muika ga aida kaku 

4 seyo. Saisbitachi shichi nin ono-ono 
yoberu no rappa wo tazusaete, bako 
ni sakidatsubesbi : sbikashite nanuka 
me ni wa nanjira nana tabi macbi wo 
meguri, saisbitachi rappa wo fuki nara- 

5 subeslii. Sbikashite saisbitachi yoberu 
no kaku wo oto nagaku fuki narashite, 
rappa no ne nanjira ni kikoyuru toki wa 
tami mina oi ni yobawari sakebube- 
shi; shikaseba sono macbi no ishigaki 
knzure ochin, tami mina tadachi ni 

6 susumite seme noborubeshi to. Nun 
no ko Yosbua yagate saisbitachi wo mesbitc, kore ni iu, Nanjira keiyaku no 
bako wo kaki, saisbitachi sliicbi nin 
yoberu no rappa nauatsu wo tazusaete, 
Iehoba no bako ni sakidatsubesbi to. 

7 Sbikashite tumi ni iu, Nanjira susumi 
yukite, macbi wo megure, yoroi kabuto 
no moiiodomo Iehoba no bako ni saki- 

8 dacbite susumubeshi to. Yosbua kaku 
tami ni katarisbikaba, shichi nin no 
saisbitachi ono-ono yoberu no rappa 
wo tazusae Iehoba ui sakidachi susu- 
mite rappa wo fuki : Iehoba no keiyaku 

9 no bako kore ni shitagau. Sunawacbi 
yoroi kabuto no monodomo wa rappa 
wo fuku tokoro no saisbitachi ni sa- 
kidacbite yuki, sbingari wa bako no 
ushiro ni yuku, saisbitiicbi wa rappa wo 

10 fuki tsutsu susumeri. Yosbua tami ni 
meijite iu, Nanjira yobawaru nakare, 
nanjira no koe wo kikoeshimuru nakare, 
mata nanjira no kuchi j'ori kotoba wo 
idasu nakare; waga nanjira niyobaware 
to meizuru bi ni oyobite, yobawaru- 

11 beshi to. Sbikashite Iehoba no liako 
wo niochi, macbi wo megurite hito 
mawari sbi; jin-ei ni kitarite eichu ni 
yadoreri. 

12 Mata akuru asa Yosbua hayaku oki 
ide, saisbitachi Iehoba no bako wo 

13 kaki; shichi nin no saisbitachi ono- 
ono yoberu no rappa wo tazusae, Ie- 
hoba no bako ni sakidachite yuki, 
rappa wo fuki tsutsu susumi : yoroi 
kabuto no monodomo kore ni sakida- 
chite yuki; sbingari wa Iehoba no 
bako no ushiro ni yuku, saisbitachi 

14 rappa wo fuki tsutsu susumeri. Sono 
tsugi no hi ni mo hito tabi macbi 
wo megurite jin-ei ni kaeri : muika ga 

15 aida sbika naseri. Nanuka me ni wa 
yo-ake ni hayaku oki ide, mae no 
gotuku shite nana tabi macbi wo me- 
gureri : tada kono hi nomi nana tabi 

IG macbi wo meguritari. Nana tabi me 
ni itarite saisbitachi rappa wo fuku 
toki ni, Yosbua tami ni iu, Nanjira 
yobaware ; Iehoba kono macbi wo nan- 

17 jira ni tamaeri. Kono macbi oyobi 
sono naka no subete no mono woba no- 
rowareshi mono to shite Iehoba ni sa- 
sagubeshi : tada asobime Kababu oyobi 
subete kare to tomo ni ie ni aru mono wa Joshua. 7. 10. YOSHUA KI. 239 ikashi okubeshi, warera ga tsukawa- 
shislii tsiikai wo kakushitareba uari. 

18 Tada nanjira uurowareshi mono wo 
tsutsushime, osoraku wa naujira sore 
wo norowareshi mono to shite sasaguru 
ni atari, sono norowareshi mono wo 
mizukara toritc ; Isuracru no jin-ei wo 
mo norowaruru mono to narashime, 
kore wo shite nayamashimuvu ni itaran. 

19 Tadashi gin, kin, doki, tekki nado wa 
subete Iehoba ni kiyomcte tatematsu- 
riibeki mono nareba ; Iehuba no kura 

20 ni kore wo tazusae irubeshi to. Koko 
ni oite tami yobawari, saishi rappa wo 
fuki narashilieru ga ; tami rappa no 
koe wo kiku to hitoshiku, mina ogoo 
wo agete yobawarishikaba, ishiguki 
kuzure ochinu, kakarishikaba tami 
ono-ono tadachi ni machi ni nobori 

21 irite, machi wo seme tori : machi ni 
aru mono wa otoko, onna, wakaki mo- 
no, oitaru mono no wakachi naku, 
kotogotoku kore wo yaiba ni kakete 
horoboshi, katsu ushi, hitsuji, roba ni 

22 made oyoboseri. Toki ni Yoshua ko- 
no chi wo ukagiiitarishi futari no hito 
ni nuikai, Nanjira kano asobime no ie 
ni iri, kano onna oyobi kare ni tsukeru 
subete no mono wo tazusae idashi, 
kare ni chikaishi gotoku seyo to iike- 

23 reba ; kanja tarishi wakaki hitotachi 
snnawachi irite, Kahabu oj^obi sono 
chichi, haha, kyodai, narabi ni kare ni 
tsukeru subete no mono wo tazusae 
idaslii, niata sono shinseki wo mo 
tazusae idashi ; Isuraeru no jin-ci no 

24 soto ni karera wo okeri. Kakute hi 
wo mote, machi to sono naka no mono 
wo yakinu : tadashi gin, kin, doki, 
tekki nudo wa Iehoba no ie no kura ni 

2.5 osametari. Asobime Rahabu, oyobi 
sono chichi no ie no ichi zoku to, kare 
ni tsukeru subete no mono to wa 
Yoshua kore wo ikashi okikereba ; 
Rahabu wa konnichi made Isuraeru no 
naka ni sumi oru : kowa Yoshua ga 
leriko wo ukagawasen tote tsukawashi- 
shi tsukai wo kakushitaru ni 3'orite 

26 nari. Yoshua sono toki hitobito ni chi- 
kaite, meiji iikeru wa, Oyoso tachi- 
te kono leriko no machi wo tatsuru 
mono wa Iehoba no mae ni norowaru- beshi: sono ishizue wo suenaba uigo 
wo ushinai, sono mon wo tatenaba 
27 otogo wo ushinawan to. Iehoba Yo- 
shua to tomo ni imashite ; Yoshua 
no na amaneku kono chi ni kikoyu. 
'J Toki ni Isuraeru no hitobito sono no- 
rowareshi mono ni tsukite tsumi wo 
okaseri : snnawachi Yuda no wakare 
no iichi naru, Zera no ko, Zabude no 
ko naru, Karumi no ko Akan, norowa- 
reshi mono wo toreri : koko wo mote 
Iehoba Isuraeru no hitobito ni mukaite 
ikari wo hanachi tamaeri. 

2 Yoshua leriko yori hito wo tsukawa- 
shi, Beteru no higashi ni atarite, Bete- 
aben no hotori ni aru Ai ni itarashimen 
to shi, kore ni katarite iu, Nanjira 
nobori yukite, kano chi wo ukagae to. 
Sono hitobito nobori yukite, Ai wo 

3 ukagaikeru ga; Yoshua no moto ni 
kaerite, kore ni iu, Tami wo kotogoto- 
ku wa nobori yukashimezare, tada ni 
san zen nin wo noborasete Ai wo uta- 
shimeyo ; karera wa sukunakereba, 
subete no tami wo kashiko ni yarite ro 

4 seshimurii nakare to. Koko ni oite ta- 
mi oyoso san zen nin bakari kashiko ni 
nobori yukikeru ga ; tsui ni Ai no hitu 

5 no mae yori nige hashireri. Ai no hito 
karera wo mon no mae yori ote, Shi- 
barimu ni itari, kudarizaka nite sono 
san ju roku nin bakari wo uteri ; tami 
wa tamashii kiete, mizu no gotoku ni 

6 narinu. Kakarishikaba Yoshua koromo 
wo saki, Isuraeru no chorotachito tomo 
ni Iehoba no hako no mae nite kure ma- 
de chi ni hirefushi ori ; kashira ni chiri 

7 wo kamureri. Yoshua iikeraku, Aa Shu 
Iehoba yo, nani tote kono tami wo 
michibikite Yoriidan wo watarase, ware- 
ra wo Amoribito no te ni watashite, 
horobosasen to shi tamau ya ? Ware- 
ra Yorudan no kauata ni yasunji 
oiishi naraba, yokarishi mono wo ! 

8 Aa Shu yo, Isuraeru sude ni teki ni 
ushiro wo misetareba, ware mata nani 

9 wo ka iwan ! Kananbito oyobi kono 
chi no subete no tami kore wo kiki, 
warara wo seme kakomite, warera no 
na wo kono yo yori tatan ; shikaraba 
uaigi no oi naru mi na wo ikani sen ya? 

10 Iehoba Yoshua ni ii tamaikeru wa, Joshua. 240 YOSHUA KI. 7. 10. Tateyo, nanji nani tote kaku \va liire- 

11 fiisu ya ? Isuraeru sudc iii tsumi wo 
okashi; waga kaioia ni meiji okern 
koiyaku wo yabiireri : suuawachi 
karera wa uorovvareshi mono wo tori 
nusumi, katsu itsuwarito kore wo 
onore no inocliiniono no naka ni ire- 

12 tari. Koko wo mote Isuiaeru no hito- 
bito wa teki ni ataru koto atawazu, 
teki ni iishiro wo misu, kowa karera mo 
iiorowaruru mono to naiitareba nari : 
naujira sono norowareshi mono wo 
nanjira no uchi yori tatsu ni arazare- 
ba, ware fiita tabi nanjira to tomo ni 

13 oraji. Tateyo, tami wo kiyomete ie, 
Naujira mi wo kiyomete asu wo mate : 
Isuraeru no Kami Iehoba kaku ii 
tamau, Isuraeru yo, nanji no uchi ni 
norowareshi mono ari, nanji sono 
norowareshi mono wo nanjira no uchi 
yori nozoki saru made wa, nanji no 

14 teki ni ataru koto atawazu. Sareba 
akuru asa nanjira sono wakare ni shi- 
tagaite susumi izubeshi : shikashite 
Iehoba no hiki tamau wakare wa sono 
yakara ni shitagaite susumi ide ; Ieho- 
ba no hiki tamau yakara wa sono ie 
ni shitagaite susumi ide ; Iehoba no 
hiki tamau ie wa otoko hitoribitori ni 

15 shitagaite susumi izubeshi. Oyoso 
hikarete norowareshi mouo wo moteri 
to sadamaru mono wa sono subete no 
mochimono to tomo ni hi ni yakaru- 
beshi : kowa Iehoba no keiyaku wo 
yaburi, Isuraeru no uchi ni oroka naru 
koto wo okonaitaru ga yue nari to. 

16 Yoshua koko ni oite asa hayaku oki 
idete, Isuraeru wo sono wakare ni 
shitagaite susumi ideshimekeru ni ; 

17 Yuda no wakare hikaretareba : Yuda 
no moromoro no yakara wo susumi 
ideshimekeru ni ; Zera no yakara 
hikare : Zei'a no yakara no hitobito 
wo susumi ideshimekeru ni ; Zabude 

18 hikare : Zabude no ie no hitobito wo 
susumi ideshimekeru ni ; Akan hikare- 
nu : kare wa Yuda no wakare naru, 
Zera no ko, Zabude no ko naru, Karu- 

19 mi no ko nari. Yosliua Akan ni iikeru 
wa, Waga ko yo, kou, Isuraeru no Kami 
Iehoba ni homare wo kishi, kore ni 
mukaite sangeshi ; nanji no nashitaru koto wo ware ni tsugeyo ; sono koto 

20 wo ware ni kakusu nakare. Akan 
Y'oshua ni kotaete iikeru wa, Makoto 
ni ware wa Isuraeru no Kami Iehoba 
ni mukaite tsumi wo okashi, kakukaku 

21 okouiieri: sunawachi warebuudorimono 
no uchi ni, Babirou no uruwasliiki 
koromo ichi unii ni, gin ni hyaku shi- 
keru to, mekata go ju shikeru no kin 
no bo aru wo mi, hoshiku omoite sore 
wo toreri ; sore wa waga temmaku no 
naka ni chi ni uzume kakushite ari, 

22 gin mo shita ni ari to. Koko ni Yoshua 
tsukai wo tsukawashikereba, sunawa- 
chi kare no temmaku ni hashiri yukite ; 
mishi ni, sore wa kare no temmaku no 
uchi ni kakushi arite, gin mo shita ni 

23 ariki. Karera sore wo temmaku no 
uchi yori tori idashite, Yoshua to 
Isuraeru no subete no hitobito no toko- 
ro ni tazusae kitarikereba; sunawachi 
sore wo Iehoba no mae ni okeri. 

24 Yoshua yagate Isuraeru no subete no 
hito to tomo ni Zera no ko, Akan wo 
torae, kano gin to, koromo to, kin no 
bo, oyobi sono musuko, musume, ushi, 
roba, hitsuji, temmaku nado, subete kare 
no moteiu mono wo kotogotolvu torite ; 
Akoru no tani ni kore wo hiki yukeri. 

25 Shikashite Yoshua iikeraku, Nanji 
nanzo warera wo nayamashishi ya ? 
Iehoba kyo nanji wo nayamashi tamo- 
beshi to. Yagate Isuraerubito mina ishi 
wo mote kare wo uchi koroshi, mata 
sono kazoku nado wo mo ishi nite uchi 
koroshi, hi wo mote kore wo yakeri. 

20 Shikashite Akan no ue ni oi naru ishi- 
zuka wo tsumi agetarishi ga, konnichi 
made nokoru ; kakute Iehoba sono 
hageshiki ikari wo yame tamaeri. 
Kore ni yorite sono tokoro no na wo 
konnichi made Akoru (nayami) no 
tani to yobu. 
8 Koko ni Iehoba Yoshua ni ii tamai- 
keru wa, Osoruru nakare, ononoku 
nakare : ikusabito wo kotogotoku hikii 
tachite, Ai ni seme nobore ; miyo ware 
Ai no o, oyobi sono tami, sono machi, 
sono chi wo subete nanji no te ni sazu- 
2 ku : nanji saki ni leriko to sono o to 
ni nashishi gotoku, Ai to sono o to ni 
nasubeshi : kotabi wa sono kwazai. Joshua. 8. 25. YOSHUA KI. 241 oyobi sono kachiku wo ubaite, mizukara 
torubeshi; nanji mazu inachi uo ushiro 

3 ni t'likuhei wo mokubeshi to. Yoshua 
sunawachi tachi agari, ikusabito wo 
kotogotokrt ite Ai ui seme noboran to 
sLi, mazu dai yushi sau mau nin wo 
erabite, yo no uchi ni kore wo tsukawa- 

4 seri. Yosbua kore ni meijite iwaku, 
Xanjira wa machi ni luukaite machi no 
ushiro ni fukusubeshi : machi ni toku 
hanare oru nakare, niina sonae wo 

6 nashite machi ore : ware to ware ni 
shitiigau tami mina tomo ni machi ni 
seme yosen : shikashite karera ga haji- 
me uo gotoku, warera ni mukaite uchi 
iden toki, warera wa karera no mae 

6 yori nige hashiran; shikaseba karera 
warera wo oite ide kubekereba, warera 
tsui ni kore wo machi yori obiki idasu 
koto wo en; sowa karera iwan, Kouo 
hitobito wa hajime no gotoku mata 
warera no mae yori uigu to ; kakute 
warera sono mae yori nige hashiran : 

7 naujira sono fushi oru tokoro yori 
okorite, machi wo torubeshi, naujira 
no Kami Ikhoba kore wo naujira no te 

8 ni watashi tamobeshi. Nanjira machi 
wo nori toritaraba, machi ni hi wo 
hauachi ; Iehoba no kotoba no gotoku 
subeshi : ware kore wo naujira ui mei- 

9 zu, tsutomeyo ya to. Kakute Yoshua 
karera wo tsukawashikereba, sunawa- 
chi yukite Ai no nishi no kata nite, 
Beteru to Ai to no aida ni mi wo fuse- 
tari : Yoshua wa sono yo tami no naka 
ni yadoreri. 

10 Yoshua asa hayaku oki idete, tami wo 
atsume, Isuraeru no toshiyoritachi to 
tomo ni tami ni sakidachite, Ai ni uobori 

11 yukeri. Kare ui shitagau ikusabito ko- 
togotoku nobori yukite, seme yose, ma- 
chi no mae ni itarite, Ai no kita ni 
Jin wo toreri : kare to Ai no aida ni 

12 wa hitotsu no taui ariki. Yoshua go 
sen nin bakari wo agete, machi no 
nishi no kata nite, Beteru to Ai to no 

13 aida ui kore wo fuse okeri. Kaku tami 
no zengun wo machi no kita ni oki, 
sono fukuliei wo machi no nishi ni 
okite ; Yoshua sono yo tani no naka ni 

14 irinu. Ai no kore wo mishikaba, 
sono machi no hitobito mina isogite tsuto ni oki, susumi idete, Isuraeru to 
tatakaikeru ga, kauete shimeshi awase 
okeru koro ni wa o to sono subete no 
tami Araba no mae ui susumi kitareri ; 
wa machi no ushiro ni fukuhei arite, 

15 onore wo ukagau wo shirazariki. Toki 
ni Yoshua Isuraeru no subete no 
hito to tomo ni, karera ni uchi make- 
shi sama shite, areno no michi wo 

16 sashite nige hashirishikaba ; sono 
machi no tami mina kore wo oi utau 
tote, j'obawari atsumari, Yoshua no ato 

17 wo ote, machi wo ide hauare : Ai ni mo 
Beteru ni mo, Isuraeru wo oi yukazu 
shite nokori oru mono wa hitori mo 
naku : mina machi wo hiraki hanashite, 

18 Isuraeru no ato wo oeri. Toki ni Ie- 
hoba Yoshua ni ii tamawaku, Nanji no 
te ni aru hoko wo Ai no kata ni sashi 
nobeyo ; ware kore wo nanji no te ni 
sazukubeshi to. Yoshua sunawachi 
ouore no te ni aru hoko wo Ai no kata 

19 ni sashi noburu ni, fukuhei tachimachi 
sono tokoro yori okori, Yoshua ga te 
wo noberu to hitoshiku, base kitarite, 
machi ni uchi iri, kore wo torite ; ta- 
dachi ni machi ni hi wo kaketari. 

20 Koko ni Ai no hitobito ushiro avo 
furi ■ kaerite mishi ni, machi no 
yakuru kemuri ten ni tachi nobori 
itareba, koko ye mo kashiko ye mo 
niguru ni sube nakariki : kakaru ori- 
shi mo areno ni nige yukeru tami 
mo mi wo kaeshite sono oi kitaru mo- 

21 nodomo ni semareri. Yoshua oyobi 
subete no Isuraerubito fukuhei no ma- 
chi wo torite, machi no yakuru kemuri 
no tachi noboru wo mi, mi wo kaeshite 
Ai no hitobito wo koroshikeru ga ; 

22 kano hei mata machi yori ide kitarite, 
karera ni mukaikereba; kauata ui mo 
kouata ni mo Isuraerubito arite, karera 
wa scmo naka ni hasamareuu : Isuraeru- 
bito kaku shite karera wo seme uchite, 

23 hitori wo mo amasazu nogasazu ; tsui 
ni Ai no o wo ikedorite, Yoshua no mo- 

24 to nihiki kitareri. Isuraerubito onoi'e 
wo areno ni oi kitarishi Ai no tami wo 
kotogotoku no ni koroshi, yaiba wo 
mote kore wo taoshi tsukusu ni oyobi- 
te, mina Ai ni kaeri, yaiba wo mote 

25 kore wo uchi horoboseri. Sono hi Ai 31 Joshua. 242 YOSHUA KI. 8. 2i no hitobiU) kotogotokn taoretaii; sono 
kazu otoko oiinii awasete ichi man ni 

26 sen nin. Yoshua Ai no tami wo koto- 
gotoku horoboshi tatsu made wa, scmo 
hoko wo sashi nobetaru te wo tareza- 

27 riki. Tadaslii sono niachi no kiichiku, 
oyobi kwazai wa Isuraerubito kore wo 
iibaite, mizukara toieri ; kowa Iehoba 
no Yoshua ni meiji tamaishi kotoba ni 

28 yoru nari. Yoshua Ai wo yakite, na- 
gaku kore wo are tsuka to narashimu ; 
kore wa konnichi made arecbi to nari 

29 oru. Yoishiia mata Ai no o wo yfignre 
made ki ni kakete sarashi : hi no iru 
ni oj'obite, meijite sono shigai wo ki 
3'ori tori orosashime, machi no mon no 
irikuchi ni kore wo nage sute, scmo ue 
ni ishi no otsuka wo tsnmi okoseri ; 
sore wa konnichi made nokoru. 

30 Kakute Yoshua Ebaru Zan nite, Isu- 
raeru no Kami Iehoba ni hitotsu no 

31 dan wo kizukeri ; kore wa Iehoba no 
shimobe Mose ga Isuraeru no hitobito 
ni meizeshi koto ni motozuki, Mose no 
okite no fuuii ni shirusaretaru tokoro 
ni shitagaite, ara ishi wo mote tsuku- 
reru dan nite, nani bito mo tekki wo 
sono ue ni furi agezu ; hitobito sono ue 
nite Iehoba ni hansai wo sasiige, shii- 

32 onsai wo sonau. Kashiko nite Yo- 
shua Mose no kaki shirushishi okite 
wo Isuraeru no hitobito no mae nite, 

33 ishi ni kaki utsuseri. Kiikute Isurae- 
ru no subete no hito, oyobi souo choio, 
tsukasabito, sabakibito nado, takoku no 
mono mo, hongoku no mono mo, uchi 
majirite Iehoba no keiyaku no hako wo 
kakeru saishitachi Rebibito no mae ni 
atarite hako no konata to kiinata ni 
wakare, nakaba wa Gerijimu Zan no 
mae ni, nakaba wa Ebarn Zan no uiae 
ni tateri ; kore Iehoba no shimobe Mose 
no meizeshi, tokoro ni shitagaite, iyasa- 
ki ni mazu Isuraeru no tami wo shuku 

34 sen tote nari. Shikaru nochi Yo- 
shua okite no fumi ni subete shiru- 
saretaru tokoro ni shitagaite, megumi 
to noroi to ni kakawaru okite no kotoba 

35 wo kotogotoku j'omeri. Mose no mei- 
jitaru subete no kotoba no uchi ni, 
Yoshua ga Isuraeru no zenkwaishu, 
oyobi onna, kodomo, narabi ni Isuraeru no uchi ni oru takoku no hito no niiie 
nite yomiizaru wa uakariki. 
Q Koko ni Yorudau no kanata ni oite, 
yamaclii, hirachi, lieljanon ni mukaeru 
0-umi no hamabe ni oru moromoro no 
o sunawachi Hetebito, Amoribito, Ka- 
nanbito, Perijibito, Hibibito, Icbusubito 

2 taru monodomo kore wo kikite; koko- 
ro wo onaju shi, ai atsumarite Yoshua 
oyobi Isuraeru to tutakawan to su. 

3 Sbikaru ni Gibeon no tami Yoshua 
ga leriko to Ai to ni nashitarishi koto 

4 wo kikishikaba, onore mo hakarigoto 
wo megurasliite, tsukai no sama ni ide 
tachi, furuki fukuro, oyobi fui'ubi ya- 
buretaru wu muhubi tometaru sake no 

5 kawabnkuro wo roba ni owase ; tsuku- 
roitaru I'urugiitsu wo ashi ni haki, furu 
koromo wo mi ni matoi kitareri ; sono 
kate no pan wa subete kawaki katsu 

6 kabite ariki. Karera Girugaru no jin- 
ei ni kitarite, Yoshua no moto ni itari, 
kare to Isuraeru no hitobito ni iu, 
AVarera wa toki kuni yori kitnreri; sa- 
reba ima warera to keiyaku wo musube 

7 to. Isuraeru no hitobito Hibibito ni ii- 
kcru wa, Naujira wa warera no naka 
ni sumi oru nariin mo hakararoneba ; 
warera ikade ka nanjira tt) keiyaku 

8 wo niusubu koto wo en to. Karera 
mata Yoshua ni mukaite, Warera w-a 
nanji no shimobe nari to iikereba, 
Yoshua karera ni, Nanjira wa nani 
bito ni shite, izuku yori kitarishi ya to 

9 toishi ni ; karera Yoshua ni iikeru wa, 
Shimobedomo wa nanji no Kami Ieho- 
ba no na no yue ni yorite haruka ni 
toki kuni yori kitareri: sowa warera 
kare no homare, oyobi kare ga Ejiputo 
nite okonaitarishi subete no koto wo 

10 kiki, mata kare ga Yorudiin no kanata 
ni orishi Amoribito no futari no o, 
sunawachi Heshibon no o Hliihon, oyo- 
bi Ashitarote ni orishi, Bashan no o 
Ogu ni nashitarislii subete no koto wo 

11 kikitareba nari. Koko wo mote ware- 
ra no choro oyobi warera no kuni ni 
sumi oru mono mina warera ni tsuge- 
te ieri, Nanjira tabiji no kate w^) te ni 
tazusae yukite, karera wo nnikaete 
karera ni ie, Warera wa Uiinjira no 
shimobe nari; kou, warera to keiyaku Joshua. 10. 5. YOSHUA KI. 243 12 wo mustibe to. War era no kono pan 

wa nanjira no tokoro ni kituran tote, 
ide tachishi hi ni warera ie-ie yori 
sono nao atataka nam wo tori sonae- 
slii nam ga ; miyo, ima wa sude ni 

13 kawakite kabitari. Mata sake wo 
mitasern korera no kawabukuro mo 
atarashikarishi -^a ; yabiiruni ni itari : 
warera no kono koromo mo, kiitsu mo, 
tabiji no hauahada nsigaki ni yorite 

14 fiirubinii to. Shikaru ni hitobito wa 
karera no kate wo tori, Jehoba no 

15 kucbi wo toil koto wo sezariki. Yo- 
shua suuawachi karera to yoshimi wo 
nasbi. karera wo ikasbi okan to iu 
keiyaku wo musubi : kwaisbu no osa- 

16 tachi karera ni chikaitarisbi ga, sono 
karera to keiyaku wo musubite yori 
niikka wo bete uocbi, karera wa onore 
ni chikaki bito ni shite, onore no naka 

17 ni sumi orii mono nari to kikeri. Isu- 
raern no hitobito yagatc susiimite 
mikka me ni karera no macbimachi ni 
itareri : sonomaclii wa Gibeon, Kepira, 
Beerote, oyobi Iviriate-yarimu nari. 

18 Shikaredomo kwaishu no osatachi 
Isuraeru no Kami Iehoba wo sasbite, 
karera ni chikaitarisbi wo mote, 
Ism-aeru no hitobito kore w'o seme 
utazariki. Koko wo mote kwaisbii 
mina osataobi ni mukaite tsiibuyakeri. 

19 Saredo osatachi wa subete zenkwai- 
sl)u ni iu, Warera Isuraeru no Kami 
Iehoba wo sasbite karera ni chikaeri : 
sareba ima karera ni farubekarazu. 

20 Warera kaku karera ni nasbite, karera 
wo ikiisbi okan ; sasm^eba karera ni 
chikaisbi chikai ni yorite, ikari no 

21 warera ni oyobu koto araji to. Osata- 
chi mata hitobito ni mukaite, Karera wo 
ikasbi okubesbi; to iikereba ; karera wa 
tsui ni zenkwaishu no tame ni takigi 
wo kiri, mizu wo kumu koto wo suru 
mono to nareri ; osatachi no karera ni 

22 iitaru ga gotosbi. Yoshua simawacbi 
karera wo meshi yosete, karera ni 
kalarite iikeru wa, Nanjira wa warera 
no naka ni sumi ori nagara, nani tote 
warera wa nanjira ni banabada toshi 
to iite, warera wo taburakusbishi ya "? 

23 Sareba nanjira wa uorowaru, nanjira 
wa nagaku dorei to nari, mina waga Kami no ie no tame ni takigi wo kiri, 
inizu wo kumu koto wo suru mono to 

24 iiarubeshi to. Karera Yoshua ni 
kotaete iikeru wa, Sliimobedomo wa 
nanji no Kami Iehoba souo shimobe 
Mose ni kono chi wo kotogotoku 
nanjira ni atae, kono chi no tami 
wo kotogotoku nanjira no mao yori 
boroboshi saru koto wo meizeshi 
to akiraka ni tsutae kikitareba ; nanjira 
no tame ni inochi no ayaukaran koto 
wo itaku osorete, kaku wa nasbikeru 

25 nari. Miyo, warem wa ima nanji no 
te no uchi ni ari : nanji no warera ni 
nasu wo yoshi to shi, tadasbi to suru 

26 tokoro wo nasbi tamae to. Yoshua 
sunawachi sono gotoku karera ni nasbi, 
karera w^o Isuraeru no hitobito no te 

27 yori sukuite korosashimezariki. Yo- 
shua sono hi karera wo shite kwaishu 
no tame, oyobi Iehoba no dan no 
tame ni sono erabi tamau tokoro ni 
oite, takigi wo kiri, mizu wo kumu koto 
wo sura mono to narasbimetarishi ga, 
kounichi made shikari. 

1 Koko ni lerusaremu no o Adoni-zedeku 
wa Yoshua ga Ai wo seme torite, kore 
wo mattaku boroboshi ; saki ni leriko 
to sono to ni nasbishi gotoku ni Ai 
to sono 6 to ni mo nashitaru koto, 
oyobi Gibeon no tami ga Isuraeru to 
yoshimi wo nashite, kore ga naka ni 

2 oru koto wo kikite ; oi ni osoru, kore 
Gibeon wa oi nam machi ni shite, 
miyako ni hitosbiki ni yori, mata Ai 
yori mo okiku shite, sono uchi no 
hitobito subete tsuyoki ni yorite nari. 

3 lerusaremu no 6 Adoni-zedeku koko ni 
oite Heburon no o Hobamu, Yaiumute 
no o Piramu, Rakishi no o Yapia oyo- 
bi Eguron no 6 Debiru ni hito wo tsu- 

4 kawasbite iu, Ware no tokoro ni nobori 
kitarite, ware wo tasukeyo, warera 
Gibeon wo seme utan : sowa Yoshua 
oyobi Isuraeru no hitobito to yoshimi 

5 wo musubitareba nari to. Shikashite 
kono Amoiibito no o go niu, sunawachi 
lerusaremu no 0, Heburon no o, Yaru- 
muteno 6, Rakishi no o, oyobi Eguron i 
no ai atsumari, sono sho gunzei wo ' 
hikiite nobori kitari, Gibeon ni mukaite 
jin wo tori, kore wo semete tatakau. Joshua. 244 YOSHUA KL 10. 6. 6 Gibeon no hitobito Girngaru no jiii-ei 
ni hito wo tsukawashi, Yosbua ni iwa- 
shimekera wa, Sbimobedomo wo tasu- 
kuru koto wo yuniu sura nakare ; 
samiyaka ni warera no tokoro ni 
uobori kitarite, warera wo snkui 
tasukeyo : yamaji ni sumi oru Amori- 
bito no uiiiia ai atsumarite, warera 

7 wo semuru nari to. Yoshna sunawa- 
chi subete no ikusabito, oyobi snbete 
no clai yushi wo hikiite, Girugara yori 

8 susurai noboreri. Toki ni Iehoba Yo- 
sbua ni ii tamaikeru wa, Karera wo 
osoruru nakare : ware karera wo nanji 
no te ni watasu ; karera no uchi ni wa 
nanji ni ataru koto wo uru mono bitori 

9 mo araji to. Kono yue ni Yosbua 
Girugaru yori yomosugara susumi no- 
borite ; niwaka ni karera ui seme 

10 yoseshi ni, Iehoba karera wo Isura- 
erii no mae ni yaburi tamaikereba, 
Yosbua Gibeon ni oite karera wo 
obitadashiku ucbi korosbi, Bete- 
horon no noborizaka no michi yori 
shite, Azeka, oyobi Makkeda made ka- 
il rera wo oi uteri. Karera Isuraeru no 
mae yori nige hasbirite, Bete-horon no 
kudarizaka ni arikeru toki, Iehob.v ten 
yori oishi wo furashi, sono Azeka ni 
itaru made shika sbi tamaikereba, oku 
shineri : Isuraeru no bitobito ga tsuru- 
rugi wo mote korosbishi mouo yori mo 
arare ishi nite shinishi mono no kata 
okariki. 

12 Iehoba Isuraeru no hitobito no mae 
ni Amoribito wo watashi tamaishi hi ni, 
Yosbua Iehoba ni mukaite moseshi ko- 
to ari ; sunawachi Isuraeru no me no 
mae nite iikeraku, 

Hi yo, Gibeon no ue ni todomare ; 
Tsuki yo, Ayaron no tani ni yasurae . 

13 Tami sono ata wo uchi yaburu 

made. 

Hi wa todomari, tsuki wa yasu- 

rainu. 

Kore wa Yoshua no fumi ni shirusa- 

ruru ni arazu ya ? sunawachi hi sora 

no naka ni yasuraite, isogi irazarishi 

14 koto oyoso ichi nichi nariki. Kore yori 
saki ni mo nochi ni mo, Iehoba kaku 
no gotoku hito no kotoba wo kiki ire 
tamaishi hi wa arazu : kono toki ni wa Iehoba Isuraeru no tame ni tatakai 

tiimaeri. 
15 Kakiite Yoshua subete no Isuraeru- 

bito to tomo ni, Girugaru no jin-ei ni 

kaerinn. 
10 Kano go nin no o wa nige yukite, 

Makkeda no hora-aua ni kakuretarishi 

17 ga ; go nin no o wa Makkeda no bora- 
ana ni kakure oru to Yoshua ni tsugete 

18 iu mono arikereba; Yoshua iikeru wa, 
Nanjira bora-ana no kuchi ni Oishi wo 
marobashi, sono katawara ni hito wo 

19 okite kore wo mamoraseyo : tadashi 
nanjira wa todomaru nakare ; nanjira 
no teki no ato wo ote, sono shingari wo 
uchite ; karera wo sono machimachi ni 
irasbimuru nakare ; nanjira no Kami 
Iehoba karera wo nanjira no te ni 

20 watashi tamaeru zo kashi to. Yo- 
shua oyobi Isuraeru no hitobito obi- 
tadashiku karera wo uchi koroshite, 
tsui ni korosbi tsukushi, sono uchi 
morasarete nokoreru monodomo shiro- 

21 jiro ni nige iru ni oyobite, tami mina 
yasurakani Makkeda no jin-ei ni kneri- 
te, Yoshua no moto ui itarikeru ga; 
Isuraeru no hitobito ni mukaite shita 
wo narasu mouo bitori mo nakariki. 

22 Toki ni Yoshua iu, Hora-ana no kucbi 
wo hirakite liora-ana yori kano go nin 
no 6 wo waga mae ni hiki idase to. 

23 Yagate shika nashite, kano go nin no 
o, sunawachi lerusaremu no o, Hebu- 
ron no o, Yarumute no 0, Rakishi no 
o, oyobi Eguron no o wo bora-ana yori 

24 kare no mae ni hiki idaseri. Kano 
otachi wo Yosbua no mae ni hiki ida- 
shishi toki, Yoshua Isuraeru no subete 
no hitobito wo yobi yose, onore to 
tomo ni yukishi ikusabito no kashira- 
tachi ni iikeru wa, Nanjira cbikayorite, 
kono otaclii no kubi ni ashi wo kake- 
yo to. Sunawachi cbikayorite sono 
otachi no knbi ni ashi wo kakekereba ; 

25 Yoshua kore ni iu, Nanjira osoruru 
nakare, ononoku nakare ; kokoro wo 
tsayoku sbi katsu isameyo : nanjira 
ga semete tatakau moromoro no teki 
ni wa Iehoba subete kaku no gotjkii 

26 nashi tamobeshi to. Kakute nochi 
Yoshua karera wo uchite shinashime, 
itsutsu no ki ni kakete yfigure made ki Joshua. 11. 0. YOSHUA KI. 245 no ue ui kore wo sarashi okislii ga; 

27 hi no iru toki ui oyobite, Yoslina mei 
wo ktuiashikereba, kore wo ki yori tori 
oroshi, sono kaknretarishi hora-ana ni 
nage irete, hora-ana no kuchi ni oishi 
wo okeri ; kyo ga hi made mo son su. 

28 Yoshua kano hi Makkeda wo tori, 
yaiba wo mote kore to sono 6 to wo 
uchi; kore to sono nchi naru subete 
no hito wo kotogotoku horoboshite, 
hitori wo mo nokosazu ; leriko no 6 ni 
nashitaru gotokii ni Makkeda no o ni 
mo nasbinu. 

29 Kakute Yoshua subete no Isuraerubito 
wo hikiite, ^lakkeda yori Ribnna ni 
susumite, Ribuna wo semete tatakaike- 

30 ru ni: Iehoba mata kore to sono o wo 
mo, Isuraeru no te ni watashi tamaishi- 
kaba; yaiba wo mote kore to, sono 
naka naru subete no hito wo ucbi ho- 
roboshi; hitori wo mo sono uchi ni 
nokosazu ; leriko no o ni nashitaru go- 
toku ni sono o ni mo uashinu. 

31 Yoshua mata subete no Isuraerubito 
wo hikiite, Ribuna yori Rakishi ni su- 
sumi, kore ni mukaite jinwo tori, kore 

32 wo semete tatakaikeru ni : Irhoba Ra- 
kishi wo Isuraeru no te ni watasbi 
tamaikereba, futsuka me ni kore wo 
tori, yaiba wo mote kore to, sono 
naka naru subete no hitobito wo uchi 
horoboseri, subete Ribuna ni nashitaru 
ga gotoshi. 

33 Toki ni Gezeru no o Horamu Rakisbi 
wo tasukeu tote nobori kitarikereba ; 
Yoshua kare to sono tami to wo uchi 
koroshite, tsui ni hitori avo mo nokosa- 
zariki. 

34 Kakute Yoshua subete no Isuraeru- 
bito wo hikiite, Rakishi yori Eguron 
ni susumi; kore ni mukaite jin wo tori, 

35 kore wo semete tatakai ; sono hi ni ko- 
re wo tori, yaiba wo mote kore wo 
uchi, sono naka naru subete no hito wo 
kotogotoku sono hi ni horoboseri ; su- 
bete Rakishi ui nashitaru ga gotoshi. 

36 Yoshua mata subete no Isuraerubito 
wo hikiite Eguron yori Heburon ni 
susumi nobori, kore wo semete tatakai: 

37 yagate kore wo tori, kore to sono o, 
oyobi sono subete no machimachi to, 
sono naka naru subete no hito wo yaiba ni kakete uchi koroshite, liitori 
wo mo nokosazariki, subete Eguron ni 
nasbitaru ga gotoshi ; sunawachi kore 
to sono naka naru subete no hito wo 
kotogotoku horoboseri. 

38 Kakute Yoshua subete no Isurneru- 
bito wo hikii kaerite, Debiru ni itari ; 

39 kore wo semete tatakai ; kore to sono 
o, oyobi sono subeto no machi wo tori ; 
yaiba wo mote kore wo uchite, sono 
naka naru subete no hito wo kotogoto- 
ku horoboshi ; hitori wo mo nokosaza- 
riki : sono Debiru to sono o ni nasbi- 
taru tokoro wa Heburon ni nashitaru 
ga gotoku ; mata Ribuna to sono o ni 
nashitaru ga gotoku nariki. 

40 Yoshua kaku kono zenchi, sunawachi 
yamachi, Minami no chi, hirachi, oyobi 
sampuku no chi, narabi ni sono subete 
no otachi wo uchi horoboshite, hito 
hitori wo mo nokosazu subete iki 
suru mono wa kotogotoku kore wo 
horoboseri ; Isuraeru no Kami Iehoba 

41 no meiji tamaishi gotoshi. Yoshua 
Kadeshi-barunea yori Gaza made no 
kuniguni, oyobi Gosen no zenchi wo 
uchi lioroboshite, Gibeon ni made oyo- 

42 boseri. Isuraeru no Kami Iehoba 
Isuraeru no tame ni tatakai tamaishi 
ni yorite, Yoshua korera no sho 0, 
oyobi sono chi wo ichi ji ni toreri. 

43 Kakute Yoshua subete no Isuraerubito 
wo hikiite, Girugaru no jin-ei ni kaeri- 
nu. 

1 1 Hazoru no o Yabin kore wo kiki, oyo- 
bi Madon no 6 Yobabu, Shirauron no 

2 0, Akusafu no 6, oj'obi kita no chi, ya- 
machi, Kinnerote no minami no Araba, 
hirachi, nishi no kata naru Doru no 

3 takami nado ni oru Otachi, sunaAvachi 
tozai no Kanaubito, Amoribito, Hete- 
bito, Perijibito, yamachi no lebusubito, 
Mizupa no chi naru Herumon no fu- 
moto no Hibibito nado ni hito wo tsu- 

4 kawaseri. Koko ni karera sono sho 
gunzei wo hikiite, ide kitareri ; sono tami 
no oki koto wa hama no masago no oki 
ga gotoku ni shite, uma to kuruma mo 

5 mata banahada okariki. Korera no 
otachi mina ai kwai shite ; susumi ki- 
tari, tomo ni Meromu no mizu no 
hotori ni jin wo torite, Isuraeru to Joshua. 246 YOSHUA KI. 11. G. 6 tiitakawau to su. Toki ni IiiHOBA Yo- 
shua ni ii tumaikeru wa, Karera no yiie 
ni yorite osdruru nakare : asu no ima 
goro wnre karera wo Isuraeru no mae 
ni watashite, kotogotokukorosashinien : 
nanji karera no unia no nshi no Hiiji wo 
kiri, hi wo mote karera no kiuuuia wo 

7 yakuheshi to. Yoshua snnawachi sii- 
bele no iknsabito wo hikiite, niwaka ni 
Meromu no mizu no hotori ni oshi 

8 yosete, kore wo osoikeru ni : Iehoba 
kore wo Isuraeru no te ni watashi ta- 
maishikabii, suiiawachi kore wo uclii 
yaburite, o Sbidon oyobi Misuiepote- 
maimii made kore wo oi yuki, higashi 
no kata nite wa mata ]\Iizupa no tani 
made kore wo oi yuki ; tsui ni hitori 

9 wo mo nokosazu uchi toreri. Y"o- 
shua suuawacbi Iehoba no onore ni 
meiji tamaishi koto ni shitagaite, kare- 
ra no uma no ashi no snji wo kiri, hi 
wo mote so no kuruma wo yak or i. 

10 Sono toki Yoshua kaeri kitarite Hazo- 
ru wo tori, yaiba wo mote sono o wo 
uteri : mukashi Hazoru wa korera no 

11 sho kokii no meisbu tariki. Sunawachi 
yaiba wo mote sono naka nam subete 
no hito wo uchite, kotogotoku kore wo 
horoboshi ; iki suru mono wa hitori 
dani nukosazariki : mata hi wo mote 

12 Hazoru wo yakeri. Yoshua koreia no 
o no subete no machimachi, oyobi sono 
sho wo tori, yaiba wo mote kore wo 
uchite, kotogotoku horoboseri ; Iehoba 
no shimobe Mose no meijitarn ga goto- 

13 shi. Tadashi sono oka no ue ni tachi- 
taru machimachi wa Isuraeru kore wo 
yakazu ; tada Hazoru nomi wo Yoshua 

14 yakeri. Korera no macbi no moro- 
moro no kwazai, oyobi kachiku wa 
Isuraeru no hitobito ubaite, mizukara 
kore wo tori, hito wa inina yaiba wo 
mote uchite horoboshi tsukushi, iki 
suru mono wa hitori dani nokosazariki. 

15 Iehoba sono shimobe Mose ni meiji 
tamaishi tokoro wo Mose mata Yoshua 
ni meiji okitarishi ga ; Yoshua sono 
gotoku ni okonaeri : subete Iehoba no 
Mose ni meiji tamaishi tokoro wa 
Yoshua hitotsu dani nasade okishi koto 
nashi. 

16 Yoshua kaku sono zenchi, sunawachi yamaclii, Miuami no zenclii, Gosen no 
zenchi, hiraclii, Araba, Isufaeru no 
yamachi, oyobi sono hirachi wo tori ; 

17 Seiru ni nobori yuku Haraku Zan yori, 
Herumon Zan no fumoto naru lieba- 
non tani no Baaru-gade made wo e : 
sono otachi wo kotogotoku toracte 

18 kore wo uchite shinashimetari. Yoshua 
kono subete no otachi to ikusa wo 

19 nasu koto hi hisashi. Gibeon no tami 
Hibibito wo nozoku no hoka wa Isu- 
raeru no hitobito to yoshimi wo nashi- 
shi machi nakariki : miiia ikusa wo 
nashite kore wo seme torishi nari. 

20 Somosomo karera ga kokoro wo kata- 
kuna ni shite, Isuraeru ni seme j'ose- 
shi wa Iehoba no shikarashime tamai- 
shi mono nari : karera wa norowareshi 
mono to nari, awaremi wo kou kt)to wo 
sezu, horobosaren ga tame nariki ; kore 
mattaku Iehoba no Mose ni tneiji ta- 
maishi ga gotoshi. 

21 Sono toki Yoshua mata yukite, yama- 
chi, Heburon, Debiru, Anabu, Yuda no 
subete no yamachi, Isuraeru no subete 
no yamachi nado yori shite Anakubito 
wo tachi : shikashite Yoshua karera no 
machimachi wo mo tomo ni horoboseri. 

22 Saru kara ni Isuraeru no hitobito no 
chi no uchi ni wa Anakubito hitori mo 
nokori orazu : tada Gaza, Gate, Ashi- 
dodo ni sukoshiku nokori oru nomi. 

23 Yoshua kaku kono chi wo kotogotoku 
toreri ; mattaku Iehoba no Mose ni 
tsuge tamaishi gotoshi : shikashite 
Yoshua Isuraeru no wakare no waka- 
chi ni shitagai, kore wo ataete sangyo 
to nasashimetari. Tsui ni kono chi ni 
ikusa yaminu. 

12 Sate Yorudan no kanata, hi no izuru 
kata ni oite, Arunon no tani yori 
Herumon Zan, oyobi higashi Araba no 
zendo made no aida nite, Isuraeru no 
hitobito ga uchi horoboshite, chi wo 
toritarishi sono kuni no otachi wa sa 
2 no gotoshi : mazu Amoribito no o 
Shihon, kare wa Heshil»ou ni sumi 
oreri : sono osametaru chi wa Aru- 
non no tani no haslii naru Aro- 
eru yori tani no naka no machi, 
oyobi Gireade no uakaba wo kauete, 
Annnon no hitobito no sakai naru Joshua. 13. 12. YOSHUA KI. 247 3 Yaboku Gawii ni itari ; Araba wo 
Kinnerete no unii no higjishi made 
kaue, nmta Araba no luiii sunawaclii 
Shio Umi uo higiislii ni oyobite, Bete- 
yiisliimote uo inicbi ni itari, uiinanii no 
kata Pisuga no sampuku ni made tas- 

4 su : tsugi ni Repaimu no nokoii narishi 
Bashau no o Ogu no knnizakai wo 
iwau ni, kare wa Asbitarote to Ederei 

5 ni sunii ori, Herumon Zan, Siireka, 
oyobi Basban no zeudo yori sbile Ge- 
sburubito, Maakabito, oyobi Gireade 
no nakaba wo osamete, lleshibon no o 

G Sbihon to sakai wo majiu. Iehoba no 
shimobe Mose Isuraeru no bitobito to 
tomo ni karera wo ucbi boroboseri : 
shikasbite Iehoba no shimobe Mose 
koie ga cbi wo Knbenbito, Gadobito, 
oyobi Manase no wakiire no nakaba ni 
atiiete, Siiugyo to nasasbimu. 

7 Mata Yorudan no kouata, nisbi no kata 
ni oite, Rebanon no tani no Baaru-gade 
yori Seiru Zan no nobori inicbi nam 
Haraku Zau made no aida nite, Yosbna 
to Isuraeru no bitobito ga ucbi borobo- 
shitarishi sono kiuii no otiicbi wa sa no 
gotosbi : Yosbiia Isuraeru no wakare no 
wakacbi ni sliitagai, sono chi wo atae- 

8 te sangyo to nasasbimu; korewa yama- 
cbi, biracbi, Araba, sampuku, areno, 
Miuami no chi nado ni shite; Hete- 
bito, Amoribito, Kananbito, Porijibito, 
llibibito, lebusiibito ra ga tamocbita- 

9 risbi mono nari : leriko no o iclii nin ; 
Beteru no botori nam Ai no o ichi nin ; 

10 lemsaremii no o ichi nin; Heburon no 

11 o ichi nin ; Yarnmiite no 6 ichi nin ; lla- 

12 kishi no o ichi nin ; Eguron no o ichi 

13 nin; Gezeru no 6 ichi nin; Debim no 

14 o ichi nin; Gederu no 6 ichi nin; Ho- 
ruma no o ichi nin; Arade no 6 ichi 

15 nm; Kibuna no 6 ichi nin ; Adoramu 

16 no 6 ichi nin; Makkeda no 6 ichi ni:i; 

17 Beteru no o ichi nin; Tappua no o ichi 

18 nin ; Heperu no o ichi nin ; Apeku no o 

19 ichi nin; llasbaron uo o ichi nin; Ma- 
don uo ichi nin; Hazoru no 6 ichi 

20 nin; Sliimuron-meion no o ichi nin; 

21 Akusafu no o iclii nin ; Taanakn no o 

22 ichi nin; ]\Iegidon no o ichi iiin; Kede- 
shi no icIii nin ; Karumeru no Yoku- 

23 neamu no o ichi nin; Doru no takami nani Doru no d ichi nin ; Gimgaru no 
24 Goi-imu no 6 ichi nin ; Teruza no 

ichi niu; awaseto san ju ichi 6. 
13 Yoshua sude ni toshi susumite oitari- 

slii ga ; Iehoba kare ni ii tamaikeraku ; 

Nauji wa toshi susumite oitaru ga, nao 

torubeki chi no nokoreru mono bana- 

2 hada osbi. Sono nao nokoreru chi wa 
kore nari : Perishitebito no zeushu, 

3 Gesburubito no zeudo, Ejiputo uo mae 
naru, Shihoru yori kita uo kata Ka- 
nanbito ni zoku sum to bito no iu 
Ekuron uo sakai made uo bu : Peri- 
shitebito uo go nin no kirai no chi: 
sunawachi Gazabito, Ashidodobito, 
Asbikeronbito, Gatebito, Ekuronbito no 

4 chi; miuami uo Abibito: Kananbito no 
zenchi, Shidonbito ni zoku sum Meara, 
oyobi Amoribito no sakai naru Ape- 

5 ku made no bu : mata Herumon Zan 
no fumoto naru Baaru-gade yori. Ha- 
mate no irikuclii made ni wataru 
Gebambito uo cbi, oyobi Rebanon uo 

6 higasbi no zendo : Rebanon yori Mi- 
surepotemaimu made no yamachi no 
subete no tami, sunawachi Shidonbito 
no zendo; ware karera wo Isuraeru 
no bitobito no mae yori oi harobeshi; 
nauji wa waga meijitarishi gotoku sono 
chi wo Isuraeru ni wakacbi ataete, 

7 sangyo to nasashimeyo. Sunawachi 
sono chi wo kokonotsu no wakare to, 
Manase no wakiire no nakaba to ni 
wakachite, sangyo to uasasbimubeshi. 

8 Manase to tomo ni Rubenbito oyobi 
Gadobito wa Yorudan no kanata, higa- 
sbi no kata nite sono sangyo wo Mose 
yori tamawari etari, Iehoba no shimobe 
Mose no karera ni ataeshi mono wa 

9 sunawachi kaku no gotosbi ; Amnon no 
tani no hashi ni aru Aroeru yori ko- 
nata no chi, tani no naka ni aru machi 
Debou made ni watam Medeba no su- 

10 bete no biracbi ; Heshibon nite yo wo 
osameshi Amoribito no o Sbihon no 
subete no machimachi yoii shite, Am- 
nion uo bitobito no sakai made no chi; 

11 Gireade, Gefehiirubito, oyobi Maakabito 
no sakai ni soera cbi, Herumon Zau 
no zendo, Sareka made Basban ichi en ; 

12 Asbitarote oyobi Ederei nite yo wo osa- 
meshi Bashan no 6, Ogu no zenkoku Joshua. 248 YOSHUA KI. 13. 12. (Ogii wa Rci>ainm uo Yomin no noko- 
reru mono nari) Mose korera wo uchi- 

13 te oi haraeri. Tadashi Geslmrubito 
oyobi Maakabito wa Isnraeru no bito- 
bito korc wo oi barawazuriki : Gesburu- 
bito to Maakabito wa kounicbi made 

14 Isnraeru no naka ni sumi oru. Tada 
Rebi no waknre ni wa Yosbna naui no 
sangyo wo mo ataezariki ; kore Isiivaerii 
no Kami Iehoba no kwasai kore ga 
saiigyO tareba iiari ; sono kare ui ii 
tamaishi ga gotosbi. 

15 Mose Ruben no sbison no wakare ni 
sono yakura ni sbitagaite atom tokoro 

16 arisbi ga ; sono sakai no ucbi wa Aru- 
non no taiii no basbi naru Aroeru yori 
konata no chi, tani no naka iiaru macbi, 
Medeba no liotoii no subete no biracbi ; 

17 Heshibon ()3'obi sono biracbi no subete 
no machimacbi, Debon, J^amote-baaru, 

18 Bete-biiaru-meon ; Yabazu, Kedemote, 

19 Mepaate : Kiriataimu, Shibuma, tani- 

20 naka no yamano Zcrete-sbaharu, Bete- 
peoru, Pisuga no sampuku, Bete-esbi- 

21 mote ; biracbi no subete no machimacbi, 
Heshibon uite yo wo osameshi Amori- 
bito no Sbihon no zeukoku, Mose Shi- 
hon wo Midcan no kizoku, Ebi, Reke- 
mu, Zuru, Horn, oyobi Reba to awa- 
sete uchi koroseri : kore miua Sbihon 
nodaijiuni shite, sono chi ni sumi ori- 

22 shi mono nari. Isuraeru no hitobito 
mata Beoru no ko, urannishi Baramu 
wo mo yaiba ni kakete sono hoka ni 
koroseshi monodomo to tomo ni koro- 

23 seri. Ruben no sbison wa Yorudan 
oyobi sono kawagishi wo mote onore 
no sakai to seri : Ruben no sbison ga 
sono yakiira ni shitagaite etaiu sangyo 
wa kaku no gotoku ni shite, machi mo 
mura mo kore ni nazorau. 

24 Mose mata Gado no sbison taru Gado 
no wakare ni mo, souo yakara ni shi- 

25 tagaite atoru tokoro arishi ga ; sono 
sakai no uchi wa Yazeru, Gireade no 
subeteno machimacbi, Ammon no hito- 
bito no chi no nakaba, Raba no mae 

26 nam Aroeru miide no chi ; Heshibon 
yori Ramate-mizupa made no chi, oyo- 
bi Betonimu ; Mahanaimu yori Debiru 

27 no sakai made no chi ; tani ni oite 
wa, Bete-haramUjBete-nimura, Sukote, Ziipon nado, Heshibon no 6 Sbihon uo 
knni no nokoreru l)ubun, Yorudan 
oyobi sono kawagishi yori shite, Yoru- 
dan no bigashi no kata K inner ete no 

28 umi no kishi made no chi. Gado no 
shisoti ga souo 3'akara ni shitagaite 
etaru sangyo wa kiiku no gotoku ni 
shite, machi mo mura mo kore ni na- 
zorau. 

29 Muse mata Manase no wakare no 
nakaba ni mc atom tokoro ariki : kore 
sunawachi Manase no wakare no na- 
kaba ni sono yakara ni shitagaite atae- 

30 shi nari, Sono sakai no uchi, wa 
Mahanaimu yori konata no chi, Bashan 
no zendo, Bashan no o Ogu no zen- 
koku, Bashan ni am Yairu no subete 
no macbi, sunawachi sono roku ju 

31 no machi : Gireade no nakaba, Ba- 
slian ni okem Ogu no knni no machi- 
macbi, Asliitarote oyobi Ederei, kore- 
ra wa Manase no ko Makiru no sbison 
ni kiseri : sunawachi Makiru no shison 
no nakaba sono yakara ni shitagaite 
kore wo etari. 

32 Yorudan no higashi no kata ni oite, 
leriko ni mukai oru Moabu no no nite, 
Mose ga wakaclii ataeshi sangyo wa 

33 kaku no gotosbi. Tadashi Rebi no 
Avakare ni wa Mose nani uo sangyo wo 
mo ataezariki : Isuraeru no Kami Ieho- 
ba kore ga sangyo tareba nari, sono 
karera ni ii tamaishi gotosbi. 

14 Isuraeru no hitobito ga Kanan uo clii 
nite torishi sono sangyo no chi wa sa 
no gotosbi, sunawachi saishi Eroazaru, 
Nun no ko Yoshua, oyobi Isuraeru no 
shison no wakare no zokuchotachi kore 

2 wo karera ni wakachi, Iehoba ga Mose 
ni yorite meiji tamaishi gotoku, sangyo 
no kuji ni yorite, kore wo kokonotsu 
uo wakare oyobi nakaba no wakare ni 

3 atau. Sowa Yorudan no kauata nite, 
Mose sude ui kano lutatsu no wakare 
to nakaba no wakare to ni sangyo wo 
ataetareba nari : tadashi Rebibito ni 
wa kore ga naka ni sangyo wo ataeza- 

4 riki. Kowa Yosefu no shison Manase 
b'ifaraimu no fatatsu no wakare to nari- 
taru ni yorite shikari; Rebibito ni wa 
kono chi ni oite nani no bun wo mo 
ataezu, tada sono sumubeki machima- JOSHUA. 15. 11. YOSHUA KI. 249 chi, oyobi sono kachiku to kwazai wo 

5 oUubeki kochi wo ataeslii nomi. Isu- 
raeru no hitobito Iehoba no Mose ni 
meiji taniaishi gotoku okonaite, sono 
chi wo wakatei'i. 

6 Koko ni Yuda no sbison Ginigaru 
nite Yoshua no moto ni itari : Kenizu- 
bito lefiiune no ko Karebu Yoshua ni 
iikeru wa, Iehoba Kadeshi-barunea ni- 
te ware to nanji to no koto ni tsukite, 
Kami no hito Mose ni tsuge tamaishi 

7 koto ari, nanji kore wo sbiru. Ieho- 
ba no sbimobe Mose ga kono chi 
wo ukagawasen tote, ware wo Kade- 
shi-barunea yori tsukawashishi toki ni, 
ware wa shi jissai nariki; sono toki 
ware wa kokoro ni omou manimani 

8 kare ni kaerigoto shitari. Ware to 
tomo ni nobori yukishi waga kyodaira 
wa tami no kokoro wo kujiku koto wo 
nashitarishi ga ; ware wa mattaku waga 

9 Kami Iehoba ni shitagaeri. Bono hi Mo- 
se chikaite iikeraku, Nanji no asbi no 
fumitaru chi wa kanarazu nsigaku nan- 
ji to nanji no sliisou no sangyo to naru- 
beshi, nanji mattaku waga Kami Ie- 

10 hoba ni sliitagaitareba nari to. Iehoba 
kono kotoba wo Mose ni katari taniaishi 
toki yori kono kata, Isuraeru ga areno 
ni ayumitaru kono shi ju go nen no 
aida, kaku sono notamaishi gotoku ware 
wo iki nagaraesasetamaeri: miyo, ware 
wa konnichi sude ni hachi jii go sai na- 
il ru ga, konnichi mo nao Mose no wa- 
re wo tsukawashitarishi hi no gotoku 
sukoyaka nari : waga ima no chikara 
wa kano toki no chikara no gotoku ni 
shite, de-iri shi, tatakai w^o nasu ni tayu. 

12 Sareba kano hi Iehoba no katari tamai- 
shi kono yama wo ware ni ataeyo ; 
nanji mo kano hi kikitaru gotoku, 
kashiko ni wa Anakibito ori, sono ma- 
chimachi wa oi ni shite, kengo nari : sari 
nagara Iehoba ware to tomo ni imashi- 
te, ware tsui ni Iehoba no notnmaishi 
gotoku, karera wo oi harau Isoto wo 

13 en to. Yoshua lefunue no ko Karebu 
wo shuku shi ; Heburon wo kore ni 

14 ataete sangyo to nasashimu. Koko wo 
mote Heburon wa konnichi made Ke- 
uizubito lefunne no ko Karebu no 
sangyo to nari oru ; kowa kare matta- ku Isuraeru no Kami Iehoba ni shita- 
15 gaitareba nari. Heburon no na wa 
moto wa Kiriate-aruba to iu ; Aruba wa 
Anakibito no uchi no mottomo oi naru 
hito nariki, Koko ni itarite sono chi 
ni ikusa yaminu, 
15 Yuda no shison no wakare ga sono 
yakara ni shitagaite kuji nite etaru chi 
wa Edomu no sakai ni tasshi, minami 
no kata Chin no areno ni watarite, mi- 

2 nami no hate ni oyobu. Sono minami 
no sakai wa Shio Umi no hate naru 
minami ni mukaeru iri-umi yori okori : 

3 Akurabimn no saka no minami ni 
watarite Chin ni susumi, Kadeshi-baru- 
nea no minami yori noborite, Hezuron 
ni sote susumi, Adaru ni nobori 

4 yukite, Karuka ni mawari : Azumon ni 
susumite Ejiputo no kawa ni made 
tasshi ; sono sakai umi ni itarite tsuku : 
nanjira no minami no sakai wa kaku 

5 no gotoku narubeshi. Sono higashi 
no sakai wa Shio Umi ni shite, Yoru- 
dan no kawaguchi ni tassu. Kita no 
kata no sakai wa Yorudan no kawagu- 

6 ciii naru iri-umi yori okori : noborite 
Bete-hogura ni itari, Bete-araba no kita 
wo sugi noborite, liubenbito Bohan no 

7 ishi ni tassu : mata Akoru no tani yori 
Debiru ni noborite, kita ni omomuki, 
kawa no minami ni aru Adomimu no 
saka ni tai suru Girugaru ni mukai : 
susumite En-shimeshi no mizu ni 
tasshi, En-rogeru ni itarite tsuku: 

8 mata sono sakai wa Beni-hinnomu no 
tani ni sote, lebusubito no chi (sunawa- 
chi lerusaremu) no minami no waki ni 
nobori yuki : Hinnomu no tani no 
nishi omote ni yokotawaru yama no 
itadaki ni noborii ; kore wa Repaimu 

9 no tani no kita no hate ni ari : shika- 
shite sono sakai kono yama no itadaki 
yori hiite Nefutoa no mizu no minamoto 
ni itari Efuron Zau no machimachi ni 
watari ; sono sakai hiite Baara ni itaru 
(kore sunawachi Kiriate-yarimu nari) : 

10 sono sakai Baara yori nishi no kata 
Seiru Zan ni mawari, Yarimu Zan 
(sunawachi Kesaron) no kita no waki 
\Yo hete Bete-shimeshi ni kudari, Temu- 

11 na ni sote susumi: Ekuron no kita no 
waki ni watari : hiite Shikkeron ni 32 Joshua. 250 YOSHUA KI. 15. 11. 12 13 17 itari, Baara Zan ni snsumi, Yabuneru 
111 tasshi ; nmi ni itarite tsuku. Mata 
nishi 110 sakai wa o-umi ni itaii, sono 
hama wo mote kagiri to su. Yiida no 
shisoii ga sono yakava ni shitagaite eta- 
ru chi no yonio no sakai wa kaku no 
gotoshi. 

Yoshua sono Iehoiu ni meizeiareshi 
gotoku, lefunne no ko Karebii ni Yiula 
no shison no uchi nite Kiriate-aruba 
(sunawachi Heburon) wo ataete sono 
bun to uasasbimu, Aruba wa Anaku no 

14 chicbi nari. Karebii kashiko yori 
Anaku no ko san nin wo oi haraeri : 
kore sunawacbi Anaku yori idetaiu 
Seshai, Abiman, oyobi Tarumai 

15 naii. Shikasbite kaie kasbiko yori 
Debiru no tami no tokoro ni seme 
uoboreri : Debiru no na wa moto wa 

16 Kiriate-seperu to iu. Karebu iikeraku, 
Kiriate-seperu wo ucbite, kore wo toru 
mono ni wa waga musume Aknsa wo 
tsuma ni ataen to. Eenazu no ko ni 
sbite, Karebu no ototo naru Otenieru 
to iu mono kore wo torikereba ; Karebu 
sono musume Akusa wo kore ga tsu- 

18 ma ni ataetari. Akusa yuku toki denya 
wo sono cbicbi ni motomubeki koto wo 
Otenieru ni sujsume ; tsui ni mizukara 
roba yori kudareri : Karebu kore ni, 

19 Nani wo iiozomu ya to iikereba, kota- 
ete iu, Ware ni okurimono wo ataeyo ; 
nanji ware wo Minami no chi ni yaru 
nareba, izumi wo mo ware ni ataeyo to. 
Sunawachi kami no izumi to shimo no 
izumi to wo kore ni atau. 

Yuda no shison no wakare ga sono 
yakara ni shitagaite etaru sangyo wa 
kaku no gotoshi. 

Yuda no shison no wakare ga Minami 
ni oite, Edomu no sakai no kata ni 
moteru sono toki macbimachi wa sa 
no gotoshi : Kabujieru, Ederu, Yaguru ; 
Kina, Demona, Adada; Kedesbi, Hazo- 
ru, Itenan ; Jifu, Teremu, Bearute ; 

25 Hazoru-hadatta, Keriote-hezurun (su- 

26 nawachi Hazoiu) ; Amamu, Shima, 

27 Morada ; Hazaru gada, Heshimon, Be- 

28 te-parete ; Hazarn-shuaru, Beeni-sbi- 

29 ba, Bijotea ; Baara, limu, Ezemu, 
|o Eruturade, Keshiru, Horuma ; Jikura- 
3fi gu, Mademanna, Sansauna ; Rebaote, 20 21 22 
23 

24 37 
38 

89 
40 
41 45 
46 47 60 Siiirnhimu, Ain, liimmon : sono machi, 
awastite ni ju ku, narabi ni kore ni 
tsukeru muramura nari. 

Hirano nite wa, Ksbitaoru, Zora, 
Ashiiia ; Zauoa, En-gannimu, Tappua 
Enamu ; Yarumute, Adoramu, Sboko, 
Azeka ; Bhaaraimu, Adetaimii, Gedera, 
Gederotaimu : awasete ju shi machi, na- 
rabi ni kore ni tsukeru muramura nari. 

Zenan, Hadasha, Migudaru-gade; De- 
ran, Mizupa, Yokuteru; Rakishi, Buzu- 
kate, Eguron ; Kabon, Rainamu, Ki- 
terishi ; Gedcrote, Bete-dagon, Naama, 
Makkeda ; awasete jii roku machi. nara- 
bi ni kore ni tsukeru muramura nari. 

Mata Ribnna, Eteru, Ashan ; Ifuta, 
Ashiua, Nejibu ; Keira, Akujibu, Mare- 
sha ; awasete kokono machi, narabi 
ni kore ni tsukeru muramura nari. 

Ekuron narabi ni sono satozato, 
oyobi muramura nari : Ekuron }ori 
umi made subete Ashidodo no hotori ni 
aru tokorodokoro, narabi ni kore ni 
tsukeru muramura nari. 

Ashidodo narabi ni sono satozato, 
oyobi muramura; Gaza narabi ni sono 
satuzato, oyobi muramura ; Ejiputo no 
kawa oyobi o-umi no hama ni itavu 
made no tokorodokoro nari. 

Yamachi nite wa, Shamiru, Yatteru, 
Sboko ; Danna, Kiriate-sanna (suna- 
wachi Debiru) ; Anabu, Eshitemo, 
Animu ; Gosen, Horon, Giro; awasete 
ju ichi machi, narabi ni kore ni tsukeru 
muramura nari. 

Arabu, Donia, Eshan ; Yanimu, Be- 
te-tappua, Apeka; Homuta, Kiriate- 
aruba (sunawachi Heburon), Jioru ; 
awasete kokono machi, narabi ni kore 
ni tsukeru muramura nari. 

Maon, Karumeru, Jifu, Yuta ; lezu- 
reru, Yokudeamu, Zanoa ; Kain, Gibea, 
Temuna ; awasete to machi, narabi ni 
kore ni tsukeru muramura nari. 

Haruhoru, Bete-zuru, Gedoru ; Maara- 
te, Bete-anote, EruteKon; awasete mu 
machi, narabi ni kore ni tsulceru mura- 
mura nari. 

Kiriate-baaru (sunawachi Kiriate-yari- 
mu), oyobi R;iba ; awasete futa machi, 
narabi ni kore ni tsukeru muiamura Joshua. 17. 11. YOSHUA KI. 251 61 Areno nite wa Bete-araba, Miden, 

62 Sekiika ; Nibushan, Shio Macbi, 
En-gecle ; awasete nni machi, uarabi ni 
kore ui tsukeru miiramuia navi. 

63 lerusaremu no tami lebusubito ^va 
Yuda no shison kore wo oi harau koto 
wo ezariki ; koko wo mote lebusubito 
wa kounichi made Yuda no shison to 
touio ni lerusaremu ni suminu. 

16 Yusefu no shison ga kuji ni yorite 
etaru chi no sakai wa, leriko no hotori 
naru Yorudan, sunawachi leriko no 
higashi no niizu no hotori yori okorite, 
leriko ni kakari, sara ni noborite 
yamachi wo sugi, Beteru ni itarite 

2 areno ni soi yuki ; Beteru yori Kuzu 
ni omomuki, Arakibito no sakai naru 

3 Atarote ni susunii ; mata nishi no kata 
Yafuretebito no sakai ni kudari, shimo 
Bete-horon no sakai ni oyobi, Gezeru 
ni made tasshi, umi ni itarite tsuku : 

4 kaku Yosefu no shison Manase oyobi 
Efuraimu sono sangyo wo uketari. 

5 Efuraimu no shison ga sono yakara 
ni shitagaite etaru chi no sakai wa 
kaku no gotoshi : sono sangyo no 
sakai higashi wa Atarote-adaru nite, 

6 kami wa Bete-horon ni tasshi ; Mi- 
kumeta no kita yori nishi ni omo- 
muki ; higashi ni orete Taanate-shiro 
ni itari, kore ni sote Yanoa no higashi 

7 wo sugi ; Yanoa yori kudarite Atarote 
oyobi Naara ni itari, leriko ni tasshi, 

8 Yorudan ni itarite tsuki : Tappua yori 
shite nishi ui susumi, Kana no kawa 
ni made tasshi; umi ui itarite tsuku, 
Efuraimu no shison no wakare ga sono 
yakara ni shitagaite etaru sangyo wa 

9 kaku no gotoshi ; kono hoka ni Mana- 
se no shison no sangyo no uchi nite, 
Efuraimu no shison ni wakachi ataeshi 
machimacbi ari, Efuraimu no subete no 
machi oyobi sono nmramura wo etari. 

10 Tadashi Gezeru ni sumeru Kananbito 
woba oi harawazariki : koko wo mote 
Kananbito wa konnichi made Efuraimu 
no naka ni sumi, shimobe to narite 
kore ni shieki seraru. 

17 Manase no wakare ga kuji ni 
yorite etaru chi wa sa no gotoshi ; 
Manase wa Yosefu no choshi nariki. 
Munase no choshi ni shite, Gireade no 10 11 chichi naru Makiru wa ikusabito naru 
ga yue ni, Gireade to Bashan wo etari. 
Kono hoka no Manase no kodomo 
sunawachi Abiezeru no shison, Hereku 
no shison, Asurieru no shison, Shike- 
mu no shison, Heperu no shison, Se- 
mida no shison nado mo sono yakara 
ni shitaf;aite uru tokoro ariki: korera 
wa Yosefu no ko Manase ga otoko no 
ko ni shite, sono yakara ni shitagaite 
ieru nari. Manase no ko Makiru, 
sono ko Gireade, sono ko Heperu, sono 
ko naru Zeropehade to iu mono wa 
onna no ko nomi arite, otoko no ko 
arazariki : sono onna no ko no na wa 
Maara, Noa, Hogura, Miruka, Teruza 
to iu. Karera saishi Ereazaru, Nun 
no ko Yoshua, oyobi osatachi no mae 
ni susumi idete iikeraku, "VVarera no 
kj'odai no naka nite warera ni mo 
sangyo wo ataeyo to Iehoba Mose ni 
meiji oki tamaeri : Yoshua sunawachi 
Iehoba no mei ni shitagaite, karera no 
chichi no kyodai no naka nite karera 
ni mo sangyo wo atau. Manase wa 
Yorudan no kanata nite, Gireade oyobi 
Bashan no chi no hoka ni nao ju bu no 
chi wo etari. Kowa Manase no onna 
no kodomo mo sono otoko no kodomo 
no uchi uite sangyo wo etareba nari : 
Gireade no chi wa Manase no sono 
hoka no kodomo ni zoku su. Manase 
no sakai wa Aseru yori Shikemu no 
mae naru Mikumetate ni oyobi ; migi 
ni omomukite Eu-tappua no tami 
ni tassu. Tappua no chi wa Manase 
ni zoku su : tadashi Manase no 
sakai ni aru Tappua wa Efuraimu 
no shison ni zoku su. Mata sono sakai 
Kana no kawa ui kudarite, sono kawa no 
minami ni itaru : korera no machi wa 
Manase no machimachi no naka ni 
arite, Efuraimu ni zoku su : Manase 
no sakai wa sono kawa no kita ni ari, 
umi ni itarite tsuku. Sono minami no 
kata wa Efuraimu ni zoku shi, kita 
no kata wa Manase ni zoku shi, umi 
korera no sakai wo nasu ; Manase wa 
kita wa Aseru ni tasshi, higashi wa 
Issakaru ni tassu. Issakai'u oyobi 
Aseru no naka uite, Manase wa 
Bete-shau to sono satozato, Ibureamu Joshua. 252 YOSHUA KI. 17. 11. to sono satozato, Doru no tami to soao 
satoziito, oyobi Jtlu-doru no tami to 
sono satozato, Taanaku no tami to sono 
satozato, Megidon no tami to sono 
satozato nado, awasetc mitsu no taka- 

12 mi wo moteri. Tadashi Manase no 
shison Ma korei'a no machi no tami wo 
oi harau koto wo ezarikereba ; Kanau- 
bito kono chi ni kataku sumai orishi 

IB ga ; Isuiaeru no shison tsuyoku naru 
ni oyobite, Kauanbito wo shieki shi, 
kore wo kotogotoku ou koto wa seza- 
riki. 

14 Koko ni Yosefii no shison Yoshua ni 
katarite iikeru wa, Iehoba ima made 
ware u'o megumi tamaite, ware wa oi 
naru tami to narikern ni, nanji waga 
saugyoni tote tada hitotsix no knji,hito- 
tsu no bun nomi wo ware ni ataeshi wa 

15 nanzo ya ? Yoshua karera ni iikeru wa, 
Nanji moshi oi naru tami to narishi 
uaraba, hayashi ni uobori yukite, kashi- 
ko naru Perijibito oyobi Repaimubito 
no chi wo miznkara kiri hirakubeshi ; 
Efuraimu no yamachi wa nanji ni wa 

16 semashi to ieba nari. Yosefu no shi- 
son iikeru wa, Yamachi wa warera ni 
wa tarazu ; katsu mata tani no chi ni 
oru Kananbito wa Bete-shan to sono 
satozato ni oru mono mo, lezureru no 
tuui ni oru mono mo, subete kurogane 

17 no ikusaguruma wo moteri. Yoshua 
kasanete Yosefu no ie, sunawachi Efu- 
raimu to Manase ni katarite iu, Nanji 
wa oi naru tami ni shite, oi naru chi- 
kara ari: sareba tada hito kuji nomi 

18 wo torite orubekarazu: j^amachi wo 
mo nanji no mono to subeshi ; kore wa 
hayashi naredomo nanji kore wo kiri 
hirakite, sono suso wo ubeshi : Ka- 
nanbito wa kurogane no ikusaguruma 
wo mochi ori, katsu tsuyoku aredomo, 
nanji kore wo oi harau koto wo en. 

18 Kakute Isuraeru no hitobito no kwai- 
shu kotogotoku Shiro ni atsnmari, 
shukwai no makuya wo kashiko ni 
tatsu : sono chi wa sude ni karera ni 

2 matsuroinu. Kono toki nao Isuraeru 
no liitobito no uchi ni, imada- sono 
sangyo wo wakachi torazaru wakare 

3 nanatsu nokori ikereba. Y'oshua Isu- 
raeru no hitobito ni iikeru wa, Naujira wa nanjira no senzo no Kami Iehoba no 
nanjira ni atae tamaishi chi wo tori 
ni yuku koto wo, itsu made okotari 

4 on; ya ? Nanjira wakare goto ni sau 
nin zutsu wo ageyo : ware kore wo 
tsukawasan, karera wa tachite sono 
chi wo aruki meguri, sono sangyo ni 
shitagaite kore wo egaki utsushite, 

5 ware ni kaerubeshi. Karera sono chi 
w-o wakachite shichi bun to nasubeshi ; 
Yuda wa minami nite sono sakai no 
uchi ni ori, Yosefu no ie wa kita nite, 

6 sono sakai no uchi ni orubeshi. Nanjira 
sono chi wo egaki utsushite shichi bun 
to nashi, koko ni waga moto ni mochi 
kit are : ware koko nite warera no Kami 
Iehoba no mae ni, nanjira no tame ni 

7 kuji wo bikan. Rebibito wa nanjira 
no naka ni naui no bun wo mo molazu ; 
Iehoba no saishi to naru koto wo mote 
sono sangyo to su : mata Gado, Ruben, 
oyobi Manase no wakare no nakaba wa 
Yorudan no kanata, higashi no kata 
nite sude ni sono sang3'o wo uke- 
taii ; kore Iehoba no shimobe Mose 
no kore ni ataeshi mono nari to. 

8 Sono hitobito sunawachi tachite yu- 
keri : sono chi v>'o egaki utsusan tote 
idc yukeru kono monodomo ni Yoshua 
meijite iu, Naujira yulite sono chi wo 
aruki meguri, kore wo egaki utsushite 
ware ni kaeri kitare ; ware Shiro nite 
koko ni Iehoba no mae nite, nanjira 

9 no tame ni kuji wo hikan to. Sono 
hitobito yukite sono chi wo hemeguri, 
machi ni shitagaite kore wo shichi 
bun to nashite fumi ni egaki utsushi, 
Shiro no ei ni kaerite Yoshua ni itari- 

10 kereba ; Yoshua Shiro nite karera no 
tame ni Iehoba no mae ni kuji wo 
hikeri: sbikasbite Yoshua kashiko nite 
Isuraeru no hitobito no wakachi ni 
shitagaite sono chi wo wakachi atae- 
tari. 

11 Mazu Beniyamin no shison no wakare 
no tame ni sono yakara ni shitagaite 
kuji wo hikeri: sono kuji ni yorite 
etaru chi no sakai wa Yuda no shison 
to Yosefu no shison no aida ni watarn. 

12 Sunawachi sono kita no kata no sakai 
wa Yorudan yori shite ; leriko no kita 
no waki ni nobori, nishi no yamachi Joshua. 19. 19. YOSHUA KI. 253 wo koete mata nobori, Bete-aben no 

13 areno ui itarite tsuku. Kashil<o }'ori 
sono sakai Ruzu ni susumi, lliizn no 
minami no "waki ui itaru (Ruzu wa 
Beteru nari) ; shikasbite sono sakai 
shimo Bete-horon no minami ni yoko- 
tawaru yama ni sote Atarote-aclaiu ni 

14 kudari. Hiite nisbi no kata nite 
minami ni magari, Bete-boron no mina- 
mi omote ni yokotawaru tokoro no 
yama yori susumi, Yuda no sbison no 
macbi Kiriate-baaru (suuawacbi Kiria- 
te-yarimu) ni itarite tsuku : souo nisbi 

15 no sakiii wa kaku no gotosbi. Mata 
sono minami no kata wa Kiriate-yai imu 
no bate yori sbite nisbi ni omomukite, 
Nefutoa no mizu no minamoto ni itari : 

16 Bepaimu no tani no iiaka no kita no kata 
nite Beui-binnomu no tani no mae ni yo- 
kotawaru tolioro no yama no bate ni 
kudari; soko yori sbite Hinnomu no 
tani ni kudarite, lebusubito no minami 
no •waki ni itari, En-rogeru ni kudari; 

17 kita ni bikite En-sbimesbi ni omoniu- 
ki, Adomimu no saka ni mukaeru 
Gerirote ni omomuki ; Rubenbito Bolmn 

18 no isbi made kudari; kita no kata nite 
Araba ni tai suru tokoro ni watarite, 

19 Araba ni kudari : Bete-bogura no kita 
no waki ni watari : Yorndau no minami 
no bate nite, Sbio Umi no kita no iri- 
umi ni itarite tsuku : sono minami no 

20 sakai wa kaku no gotosbi. Higasbi no 
kata nite wa Yorudiin sono sakai to 
nam: kore sunawacbi Beniyamin no 
sbison ga sono 5'akara ni sbitagaite 
etaru sangyo no mawari no sakai naii. 

21 Beniyamin no sbison no wakare ga 
sono yakara ni sbitagaite etaru macbi- 
macbi wa leriko, Bete-boguia, Emeku- 

22 kejitsu; Bete-araba, Zemaraimu, Bete- 
24 ru ; Abimu, Para, Ofura ; Keparu-am- 

mon, Ofuni, Geba no ju ni machi, na- 
rabi ni kore ni tsukeru muramura nari. 
I g Gibeon, Rama, Beerote; Mizupa, Kepira, 
1^ Moza; Rekemu, Irupieru, Tarara; Zera, 
Erefu, lebusn (sunawacbi lerusaremu), 
Gibea, Kiriate no ju shi macbi, narabi 
ni kore ni tsukeru muramura kore nari. 
Beniyamin no sbison ga sono yakara 
ni sbitagaite etaru sangj-o wa kaku no 
gotoshi. 13 Tsugi ni Shimeonno tame, sunawacbi 

Sbimeon no sbison no wakare no tame 
ni sono yakara ni sbitagaite kuji wo 
bikeri: simo sangyo wa Yuda no sbison 

2 no sangyo no uclii ni ari. Sonomote- 
ru sangyo wa Beeru-sbiba, sunawacbi 

3 Sbiba, Morada; Hazaru-sbuaru, Bara, 

4 Ezemu ; Erutorade, Betoru, Horuma ; 

5 Jikuragu, Bete-marukabote, Hazaru- 

6 susa; Bete-rebaote, Sharubcn no ju san 
macbi, narabi ni kore ni tsukeru mura- 

7 mura: oyobi Ain, Rimmon, Eteru, 
Asban no yo macbi, narabi ni kore ni 

8 tsukeru muramura : oj^obi kono macbi- 
macbi no mawari ni arite, Baarate-beeru 
sunawacbi Minami no Rama made ni 
itaru tokoro no subete no muramura 
nado nari. Sbimeon no sbison no wa- 
kare ga sono yakara ni sbitagaite etaru 

9 sangj^o Ava kaku no gotosbi. Sbimeon 
no sbison no sangj'd wa Yuda no sbi- 
son no bun no ucbi yori izu ; kore 
Yuda no sbison no bun mizukara no 
tame ni wa okarisbi ni yorite, Sbimeon 
no sbison onore no sangyo avo karera 
no sang5'0 no ucbi ni etaru nari. 

Dai san ni Zeburun no sbison no 
tame ni sono yakara ni sbitagaite knji 
wo bikeri : sono sangyo no sakai wa 
Saride ni oyobi : mata nisbi ni noborite 
Marara ni itari, Dabasete ni tassbi ; Yo- 
kuneamu no mae naru kawa ni tassbi; 

12 Saride yori sbite bigasbi no kata, bi no 
izuru kata ni niagarite Kisurote-taboru 
no sakai ni itari; Daberate ni ide Yapia 

13 ni nobori; kasbiko yori bigasbi no 
kata Gate-beperu ni watarite Ittakajin 
ni itari; Xca made birogaru tokoro no 

14 Rimmon ni itarite